Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа 06.06.2020г. ( събота ) за Гражданското възпоменание ЧЕРЕШОВА ЗАДУШНИЦА ще се движи автобус от гр. Първомай до гробищния парк с часове на тръгване 09. 30 и 11.00 часа по следния маршрут:

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Мустафа Сюлейман относно инвестиционно намерение за: „Регистрация на съществуваща ферма за отглеждане на говеда, като животновъден обект на основание чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.“

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Салибрям Салибрям относно инвестиционно намерение за: „Регистрация на съществуваща ферма за отглеждане на говеда, като животновъден обект на основание чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.“

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че от 02.06.2020 г. ще се третират териториите на р. Мечка и р. Марица в близост до с. Виница и с. Искра с препарат ,,Моспилан 20 СП'' .

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай уведомява всички граждани, че на 10.06.2020 г. съвместно с „ГРИЙНТЕХ България“ АД се организира събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че на 01.06.2020 г. ще се третират териториите на р. Мечка и р. Марица в близост до кв. Дебър, кв. Любеново, с. Караджалово и с. Крушево с препарат „Моспилан 20 СП“.

Третирането ще се извърши на 01.06.2020 г. от 7:00 до 10:00 часа.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че от 29.05.2020 г.  ще се извърши третиране срещу кърлежи в градинката зад МБАЛ - Първомай.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбява на Ферди Чакър по чл. 4, ал. 2 за „Регистрация на съществуваща ферма за отглеждане на  говеда като животновъден обект на основание чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност“

ОБЯВЛЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЪРНОКОМБАЙНИ, СЛАМОПРЕСИ И ХАРМАНСКА ТЕХНИКА

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЪРВОМАЙ ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ  ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ПЛОВДИВ ЩЕ ИЗВЪРШИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗЪРНОКОМБАЙНИ, СЛАМОПРЕСИ И ХАРМАНСКА ТЕХНИКА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2020 година ПО УТВЪРДЕН ГРАФИК!

  В ДЕНЯ НА ПРЕГЛЕДА, СОБСТВЕНИЦИТЕ ПРЕДСТАВЯТ МАШИНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНИ, ОБЕЗОПАСЕНИ И В ДОБЪР ВЪНШЕН ВИД НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОТ КМЕТОВЕТЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА СБОРНИ ПУНКТОВЕ, С ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ЛИЧНА КАРТА, ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ, ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” ЗА 2020г. И ОБОРУДВАНИ С ПРОТИВОПОЖАРНИ УРЕДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.

  ЗА ПОВТОРНО ИДВАНЕ НА ИНСПЕКТОРИТЕ ОТ ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ГР.ПЛОВДИВ, НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ЩЕ БЪДЕ НАЛОЖЕНА ПАРИЧНА ГЛОБА В РАЗМЕР, УПОМЕНАТ В ЗРК НА ЗГТ.

pdfГРАФИК ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗЪРНОКОМБАЙНИ, СЛАМОПРЕСИ И ХАРМАНСКА ТЕХНИКА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че на 19.05.2020 г. ще се извърши третиране срещу кърлежи

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСъобщение по чл. 18а, ал. 10 от АПК във връзка с постъпило в Общинска администрация Заявление с вх. № 26-00-23/10.02.2020 г. от „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД (изпълнител на обект: Нова ВЛ 400 kV от „п/ст Пловдив до п/ст Марица изток” определен като национален с решение на Министерски съвет №771 от 21.11.2011 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ

РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ОДОБРЕНИЕ НА НАЕМАТЕЛИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ - pdfПрочети

Документи за изтегляне:

docxДекларация - образец 1

docxДекларация - образец 2

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на „Ферма Искра“ ЕООД относно инвестиционно намерение за: „Трайни насаждения със сливи с площ от 9.174 декара“ в землището на с. Искра, м. „Кокарджа“, община Първомай, област Пловдив.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 55 по плана на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ Х-682 и УПИ ІХ-681 в кв. 61 по плана на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233