Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4, ал. 2 за „Почистване на общински имот 24493.139.356, намиращ се в землището на с. Дълбок извор, от храстовидна и дървесна растителност“

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfДо засегнатото население относно инвестиционно намерение на ,,Кардалайн“ ЕООД.„Прокарване на кабел от УПИ I – 37 кв. 5 и УПИ XIII – 37 кв. 5, с. Поройна, общ. Първомай с  цел захранване на ФЕЦ до 30 kW”.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfДо засегнатото население относно инвестиционно предложение на Радка Юлианова.„Строеж на едноетажна жилищна сграда в УПИ XLI в кв. № 4 по регулационния план на кв. Дебър, гр. Първомай”.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ V-283 и УПИ ІV-280, УПИ VІ-284 в кв. 15 по плана на с. Езерово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ за ПИ № 06745.38.147 /стар номер 038147 по КВС на Стопански двор/ с НТП: Местен път, в местност „Потока“ по КККР, одобрена със Заповед № РД-18-758/22.10.2019 г. на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработване на ПУП – ПЗ /План застрояване/ за УПИ ХІХ-2734, производствена и търговска дейност в кв. № 24 по плана на гр. Първомай във връзка с определяне на характера и начина на застрояване

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработване на  ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за УПИ ІІ-340, І-340 и VІ-340 в кв. № 68 по плана на с. Драгойново, общ. Първомай, обл. Пловдив, във връзка с обединяването им в един общ УПИ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработване на ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за УПИ ХХІІ-1092 и ХХІ-1092 в кв. № 76 по плана на кв. Дебър, общ. Първомай, обл. Пловдив, във връзка с обединяването им в един общ УПИ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfЗаповед № РД-15-63/07.02.2020 г., гр. Първомай, на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, във връзка със Заповед № РД-20-16/03.02.2020 г. на Областен управител на област Пловдив, относно привеждане в състояние на повишена епизоотична готовност на територията на област Пловдив по отношение на болестта Инфлуенца /грип/ по птиците и мерките за недопускане на заболяването, приети на заседание на Общинската епизоотична комисия, проведено на 07.02.2020 год.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Пловдив в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект „Приеми ме 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., бюджетна линия BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“, ще осъществи процедура по подбор на социален работник от Областен екип по приемна грижа – Пловдив / ОЕПГ – Пловдив / - Работно място – ИРМ - Първомай.

Документи по образец за изтегляне:

docxАвтобиография - ОЕПГ – Пловдив

docxДекларация – конфиденциалност

docxДекларация - не АСП

docxДекларация - ОЕПГ – Пловдив

docxДеклрация - чл. 107а, ал.1 от КТ - ОЕПГ – Пловдив

docxЗаявление за участие в подбор - ОЕПГ - Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfДо засегнатото население във връзка със замърсяване с нефтопродукти р. Пишманка, вливаща се в р. Марица при Пазарджик.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4, ал. 2 за „Производство на стандартен и сертифициран овощен посадъчен материал, отглеждан в контейнери на открито и в депо - изолатори“

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4, ал. 2 за „Одобряване на имоти в 5 землища от Община Първомай, в които при обявяване на епизоотична обстановка отглежданите животни да бъдат умъртвени и загробени“

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfЗаповед № РД-15-48/29.01.2020 г. – да се изработи проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за ПИ № 06745.38.147 /стар номер 038147 по КВС на Стопански двор/ с НТП: Местен път, в местност „Потока“ по КККР, одобрена със заповед № РД-18-758/22.10.2019 г. на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив, във връзка с разделянето му и обособяване на нови самостоятелни имоти с идентификатори № 06745.38.251, № 06745.38.252 и № 06745.38.253.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбява до заинтересованите лица на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. / Димитър Запрянов гр. Първомай

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233