Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на Комплексен инвестиционен проект по чл. 150, ал. 6 от ЗУТ - ПУП-ПРЗ за ПИ № 58089.92.472 с начин на трайно ползване: Стопански двор, с. Православен общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 103 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на ПУП - План схема за обект: „Кабел 1кV- Отклонение за присъединяване на Фотоволтаична инсталация с мощност 29925Wp“ в УПИ ІХ-381 кв. 43 по плана на с. Крушево, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 81 по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР/ план за регулация/ за част от кв. 29а по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено да се изработи проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за ПИ № 59080.100.17 /стар номер 100017 по КВС на Стопански двор/ с НТП: Местен път, в местност „Гор.комсал ст. гроб“ по КККР

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП – ПР /План регулация/ за част от кв.№ 40 по плана на с. Буково, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбява на Басри Баджаклъ по чл. 4, ал, 2 за „Регистрация на съществуваща ферма за отглеждане на говеда, като животновъден обект на основание чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност“

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбява на Басри Махрем по чл. 4, ал, 2 за „Регистрация на съществуваща ферма за отглеждане на 35 броя крави млечно направление, като животновъден обект на основание чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност“

ОБЯВЛЕНИЕ

ВАЖНО!!!

На вниманието на стопаните, желаещи да отглеждат селскостопански животни в лични стопанства – „ЗАДЕН ДВОР”


pdfВетеринарномедицински изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни в лични стопанства – „заден двор“ съгласно наредба 44/20.04.2006 г., обн. в ДВ. бр.5 от 17/01/2020 г.

docЗаявление за регистрация на животновъден обект – лично стопанство – образец, утвърден със заповед № РД-11-525/20.02.2020 г. на Изпълнителния директор на БАБХ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ VІІ-175 и УПИ VІІІ-174 в кв. 14 по плана на с. Виница, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено попълването на кадастралната основа с вярната граница за поземлен имот № 208 в кв. 46 по плана на с. Православен, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ І-237 и УПИ ХХІ-236 в кв. 22 по плана на с. Езерово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на Комплексен инвестиционен проект по чл. 150, ал. 6 от ЗУТ - ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-89 и УПИ ХІХ-89 в кв. 6 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ІІІ-159 и УПИ ІV-160 в кв. 5 по плана на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233