Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП – ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за ПИ № 59080.412.101 с площ от 1920 кв. м. по КККР, одобрена със Заповед № РД-18-758/22.10.2019 г. на ИД на АГКК на Стопански двор, местност „Кошиски юрт“ гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за поземлен имот № 24493.148.14 по КККР на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив с начин на трайно ползване: Стопански двор

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ на УПИ І-340 и УПИ ІІ-340, УПИ VІ-340 и УПИ VІІ-340 в кв. 68 по плана на с. Драгойново, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ХІІІ-424 и УПИ ХІ-423 в кв. 22 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ Х-126, УПИ ХІІ-127 и УПИ ХІ-128 в кв. 11 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбява по чл. 4, ал. 2 за инвестиционно предложение ,,Регистрация на съществуваща ферма за отглеждане на говеда, като животновъден обект на основание чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност“

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбява по чл. 4, ал. 2 за ,, Изграждане на стопанска сграда за животни – 70 броя крави“

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 146 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив във връзка с изменение на уличната регулация на УПИ ХVІ-2290

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ на УПИ VІІ-420 и УПИ VІІІ-420 в кв. 34 по плана на с. Виница, общ. Първомай, обл. Пловдив във връзка с обединяването им в един общ самостоятелен УПИ VІІ-420

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КАМПАНИЯ 2020 ПО КОМПОНЕНТ 1 „ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА” И КОМПОНЕНТ 2 „ЛИЧНА МОБИЛНОСТ”

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСъобщение по чл. 18а, ал. 10 от АПК §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ - на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 194, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, чл. 64, ал. 3, т. 1, б. „б“ от Закона за енергетиката, глава трета, раздел I от Наредба № 16/09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, във връзка с Разрешение за строеж № 35/23.04.2019 г., издадено от Министерство на регионалното развитие и благоустройство на името на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД – гр. София, е издадена Заповед № РД-15-124/02.03.2020 г. на Кмета на Община Първомай

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП – ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за ПИ № 11123.61.37 и ПИ № 11123.61.40 по КККР, одобрена със Заповед №РД-18-758/22.10.2019 г. на Стопански двор, местност „Малкия юрт“ с. Виница, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на Комплексен инвестиционен проект по чл. 150, ал. 6 от ЗУТ- ПУП - Парцеларен план, Специализирана план - схема във връзка с изграждане на захранващо кабелно трасе на ФЕЦ в УПИ І-37 и УПИ ХІІІ-37 в кв. 5 по плана на с. Поройна, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен  ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ ХІХ-345, произв. и търговска дейност в кв. 24 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив във връзка с преотреждането му като УПИ ХІХ-2734, производствена и търговска дейност

ОБЯВЛЕНИЕ

На 22.02.2020г. ( събота ) за Гражданското възпоменание ЗАДУШНИЦА, ще се движи автобус

от гр. Първомай до гробищния парк с часове на тръгване 09.30 и 11.00 часа по следния маршрут:

- тръгване от улица ’’Орфей”- блока на калодките.

- погребална агенция „Хадес”.

- улица „Княз Борис 1”-автобусна спирка до СОУ”Проф.д-р. Асен Златаров”.

- улица „Хаджи Димитър”- кафе „Белала”.

- улица „Христо Смирненски” - до църквата.

- улица „Христо Смирненски” - до детска градина „Осми март”.

Автобусът е организиран от Община Първомай.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233