Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за УПИ VІ-171 и VІІІ-171, кв. № 15 по плана на с. Крушево, във връзка с обединяването им в един общ УПИ VІ-171

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 67 по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ/План застрояване/ за ПИ № 24493.148.14 с площ от 2.239 кв.м. по КККР, одобрена със заповед № РД-18-758 от 22.10.2019 г. - Стопански двор, местност „Минчовия бунар“ с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ на УПИ ХХІІІ1092 и УПИ ХХІ-1092 в кв. 76 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбява на Асен Христев по чл. 4, ал. 2 за ,,Регистрация на животновъден обект“

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбява на Митко Танев по чл. 4, ал. 2 за „Регистрация на животновъден обект“

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с писмо от РИОСВ гр. Пловдив, Община Първомай уведомява, че съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000255 „Градинска гора”, намираща се в землището на с. Градина, общ. Първомай.

С цел популяризиране сред заинтересованите страни, с изготвения проект на заповед и карта, показваща местоположението на 33 „Градинска гора”, спрямо имотните граници от картата на възстановената собственост за землището на с. Градина, общ. Първомай, може да се запознаете тук! pdfИзтегли

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменение на дворищната регулация между УПИ ІІІ-400 и ІІ-401 в кв. № 48 по плана на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработване на ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ и одобрено задание за УПИ ІХ-381 и VІІІ-381 в кв. № 43, във връзка с обединяването им в един общ УПИ ІХ-381

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработване на ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ и одобрено задание за УПИ VІ-171 и VІІІ-171, кв. № 15 по плана на с. Крушево, във връзка с обединяването им в един общ УПИ VІ-171

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработване на ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ и одобрено задание за УПИ ІV-магазин в кв. № 135-а по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за УПИ ХVІ-2290 и УПИ ХVІІ-2289 в кв. № 146 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив, във връзка с изменение на уличната им регулация по съществуващи имотни граници

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСъобщение по чл. 18а, ал. 10 от АПК във връзка с постъпило в Общинска администрация Заявление с вх. № 26-00-23/10.02.2020г. от „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД

pdfРазрешително № 33/20.03.2020г. на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД за поземлен имот 07675.131.3

обявление

ВАЖНО Съобщение на служба ГРАО - община Първомай

На 22.03.2020г. служба ГРАО в община Първомай, ще издава удостоверения за постоянен и настоящ адрес / Дежурен телефон / 0885396088

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че на 20.03.2020 г. ще се извърши третиране на пшеница срещу житни и широколистни плевели, черна ръжда и септориоза по пшеницата на територията на с. Дълбок извор.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233