Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ, Община Първомай съобщава, че е изработен Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150, ал. 6 от ЗУТ - ПУП – ПП - Специализирана план схема

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4 за ,,Регистрация на съществуваща ферма за отглеждане на говеда, като животновъден обект на основание чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност“

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че на 23.04.2020 г. ще се извърши третиране срещу кърлежи

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за част от кв. № 67 по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП – ПР /План регулация/ и одобряване задание за част от кв. № 13а по плана на с. Буково, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ХІІ-548 и УПИ ХІІІ- 547 в кв. 59 по плана на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4, ал. 2 за „Реконструкция на общински път PDV 1216/ I – 8 за участъка гр. Първомай, кв. Дебър – с. Татарево“

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай търси да наеме лице за изпълнение на дейности по чл.5 от Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНАБИРАНЕ НА  ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПАЗВАНЕ НА МЕРКИ СРЕЩУ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

pdfЗаявление за кандидатстване за персонал за предоставяне на услуги в домашна среда във връзка със спазване на мерки срещу пандемията от COVID 19 по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Първомай“ – компонент 3

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfВъв връзка с чл.18а, ал.10 от АПК и постъпило в Общинска администрация Заявление с вх.№26-00-23/10.02.2020 г. от „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД (изпълнител на обект: Нова ВЛ 400 kV от „п/ст Пловдив до п/ст Марица изток”

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 6 за „Изграждане на стопанска сграда за животни – 70 броя крави“

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с възникналата необходимост от предприемане на мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и на други вирусни заболявания, както и съобразно препоръките на Националния оперативен щаб, Областен информационен център – Пловдив стартира провеждане на дистанционни форми на електронна комуникация.

В тази връзка ще бъдат провеждани виртуални информационни консултации със заинтересовани страни – земеделски производители,  представители на фирми, читалища, училища и други от всички населени места в област Пловдив.

За заявяване на консултация, моля свържете се с нас на тел.: 032/262000 или на имейл: oic@plovdiv.bg

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ на ПИ № 11123.61.37 и ПИ № 11123.61.40 по КККР одобрена със Заповед № РД-18-758/22.10.2019 г. на Стопански двор, местност „Малкия юрт“ с. Виница, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за УПИ ІV-магазин в кв. № 135-а по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за УПИ ІХ-381 и VІІІ-381 в кв. № 43 по плана на с. Крушево, общ. Първомай, обл. Пловдив във връзка с обединяването им в един общ УПИ ІХ-381

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233