Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-412 от 10.07.2020 г. на Кмета на Община гр. Първомай на основание чл. 62, ал. 2 от АК, чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с решение VIIІ, протокол № 14 от 04.06.2020 г. на ОЕСУТ при Общинска администрация гр. Първомай, относно Заповед № РД-15-665 от 02.12.2013 г. на Кмета на община Първомай за одобрение на ПУП-ПР за част от кв. 163 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив се променя Заповед № РД-15-665 от 02.12.2013 г. както следва:

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че в Общинска администрация гр. Първомай е постъпил за одобряване проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 103 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-396 от 06.07.2020 г. е одобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ във връзка с преотреждането на общински терен

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ за УПИ ХVІ-1529 в кв. 102 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-393 от 06.07.2020 г. на Кмета на Община гр. Първомай е одобрено както следва:

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /План за регулация/ за част от кв. 67 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив във връзка с изменение на дворищната регулация между УПИ ІV-560 и УПИ ХV-детска площадка

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП- ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 57 по плана на с. Дълбок извор, община Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбява на Петър Димитров по чл. 4, ал, 2 за „Регистрация на съществуваща ферма за отглеждане на 30 млечни крави, като животновъден обект на основание чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност“

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП- ПЗ/ план застрояване/ за УПИ ХІХ-1060 и УПИ ХVІІІ-1057 в кв. 84 по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ХVІІ-217 и УПИ ХVІІІ-218 в кв. 17 по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ІІ-213 и УПИ ХХІV-215 и между УПИ ХХІІІ-215, УПИ ХХІІ-215, УПИ ХХІ-215 и УПИ ХVІ-213 в кв. 24 по плана на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ V-769 и УПИ ІХ-772, УПИ ІІІ-767 в кв. 75 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ІІ-318, УПИ ІІІ-315, УПИ ХV-317, УПИ ХІV-316, УПИ ХІІІ-313 в кв. 41 по плана на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4 за ,,Регистрация на съществуваща ферма за отглеждане на говеда, като животновъден обект на основание чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност“.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfВъв връзка с писмо от РИОСВ гр. Пловдив, Община Първомай уведомява, че е издадена заповед на министъра на околната среда и водите РД-400/26.05.2020 г. за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000255 „Градинска гора”, намираща се в землището на с. Градина, общ. Първомай.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233