Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за ПИ с идентификатор № 59080.42.4 с площ 3202 кв.м. с начин на трайно ползване: „За складова база“, местност „Кошиски юрт“ по КККР на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация / ПЗ /план застрояване/ за УПИ V-869  в кв. 68 по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено ПУП-ПР /План регулация/ – ПЗ /План застрояване/ за 59080.180.19, /стар №180019/, местност "Долен комсал подсело", с площ на имота 1200 кв.м., начин на трайно ползване – нива, категория на земята – 5, при не поливни по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Първомай

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната  регулация между УПИ VІ-636 и УПИ VІІ-635 в кв. 54 по плана на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 39 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната  регулация между УПИ ХІ-101 и УПИ ХІІ-104 в кв. 10 по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ/ план застрояване/ за ПИ с идентификатор № 27139.306.4 с НТП: Стопански двор по КККР на с. Езерово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната  регулация между УПИ ІХ-806 и УПИ VІІІ-805 в кв. 70 по плана на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр.Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №РД-15-334 от 07.06.2022г. на Кмета на Община гр.Първомай, на основание чл.150 и чл.129, ал.2 и чл.150 от ЗУТ.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа 11.06.2022 г. (събота) за Гражданското възпоменание ЧЕРЕШОВА ЗАДУШНИЦА ще се движи автобус от гр. Първомай до гробищния парк с часове на тръгване 09:30 и 11:00 часа по следния маршрут:

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСъобщение за открит обществен достъп до Разрешително № 09-РД-868-00/13.05.2022 г. на „4 ПОЛИМЕР” ООД, издадено от РИОСВ – Пловдив по реда на чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗУО.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ХV-617 и УПИ ХІV-618, УПИ ХVІ-озеленяване в кв. 67 по плана на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 37 по плана на с. Бяла река, обл. Пловдив във връзка с преотреждането на УПИ ІІ-333 като УПИ ІІ-333, фотоволтаична централа

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 5 за инвестиционно предложение „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА БАЛАСТРА В ЧАСТ ОТ УЧАСТЪЦИТЕ НА КОНЦЕСИОННА ПЛОЩ“ „ДРЯНКА” в землището на с. Поройна и кв. Дебър на гр. Първомай, с възложител: „АГРОСТРОЙ” ООД

pdfУведомление за инвестиционно предложение

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. № 61 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив във връзка с разделянето на УПИ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233