Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ VІІ-308 в кв. 41 по плана на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за УПИ ХХІ-137,138 в кв. 10 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено да се изработи проект за ПУП- ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ ХХVІ-10,11, обслужващи дейности в кв. 1 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfПетролна база Първомай, гр. Първомай, общ. Първомай, област Пловдив. Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1-3 от ЗООС за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:


Актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС - Заявление за изтегляне >>

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfЗАПОВЕД РД-15-40 / 26.01.2022 г.- Забранявам през календарната 2022 година пашата на селскостопански животни в горски територии в общината – държавна собственост, попадащи в териториалния обхват на ТП „ДГС - Първомай”

pdfЗАПОВЕД РД-15-67 / 03.02.2022 г.- Забранявам през календарната 2022 година пашата на селскостопански животни в горските територии в общината, попадащи в териториалния обхват на ТП „Държавно ловно стопанство - Тракия”

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 109 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив във връзка с разделянето на УПИ Х-1673 на два нови самостоятелни УПИ Х-1673 с площ от 440 кв.м. и УПИ ХХ-1673

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до информация по Приложение № 5 за инвестиционно предложение „Почистване на селскостопански път от саморасла дървесна и храстовидна растителност в местност „Ритака”, землище с. Градина, община Първомай.”с възложител Община Първомай.

pdfПриложение № 5 към чл. 4, ал. 1. Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС)

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено ПУП-ПР /План регулация/ – ПЗ /План застрояване/ за поземлен имот с идентификатор 07675.63.9 с площ от 1838 кв.м., земеделска земя, от ЧЕТВЪРТА категория, неполивна, в местност: "Реални граници - 18Ж АЛ“ по КККР на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 5 за инвестиционно предложение „Предприятие за рециклиране на пластмаса и производство на регранулат в производствено помещение построен в УПИ I – АРЗ, в кв. 164 по действащя регулационен план на гр. Първомай от 1994г., корпус 2 с размери 120/18 м., застроена площ 2160 кв.м.“, с възложител „4 ПОЛИМЕР“ ООД.

pdfПриложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредба за ОВОС

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСъобщение за открит обществен достъп до Разрешително № 09-РД-849-00/04.01.2022 г. на „Жасмин - 61” ЕООД, издадено от РИОСВ – Пловдив по реда на чл. 78 от ЗУО.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ХХ-117 и УПИ ХХІ-116 в кв. 11 по плана на с. Поройна, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 49 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив във връзка с преотреждането на УПИ ХХ-740 като УПИ ХХ-740, религиозни дейности

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната  регулация между УПИ ІV-290 и УПИ ІІІ-293 в кв. 44 по плана на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен  ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 5 по плана на с. Бяла река, обл. Пловдив във връзка с обединяването на УПИ І-158 и УПИ ІІ-158 в един общ самостоятелен УПИ І-158, жил. стр.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено ПУП-ПР /План регулация/ – ПЗ /План застрояване/ за поземлен имот ПИ № 057001 с площ 9295 кв. м., НТП - Нива, категория на земята - Трета /6.508/, Пета /2.790/ местност "Михово бунарче", по плана за земеразделяне на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233