Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП–ПР /план за регулация/ за УПИ І-561, 562 в кв. 30 по плана на с. Бяла река, общ. Първомай

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ІV-440 и УПИ ІІІ-439 в съответствие със съществуващите граници на поземлени имоти № 440 и № 439 в кв. 46 по плана на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ на УПИ І-1517 в кв. 101 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив във връзка с разделянето му на два нови самостоятелни УПИ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната  регулация между УПИ ХІV-373 и УПИ ХV-374 в кв. 30 по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ V-285 и УПИ ХІV-282 в кв. 24 по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ІХ-941 и УПИ ХХ-946, УПИ ХІХ-940, УПИ Х-941 и ХІ-939 в кв. 49 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за част от  кв. 31 по плана на с. Буково, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ВИНЕНИ СОРТОВЕ ГРОЗДЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfВъв връзка с гроздоберна кампания 2020 година, Изпълнителната агенция по лозата и виното – Териториално звено гр. Пловдив, уведомява всички производители на винени сортове грозде на територията на Община Първомай

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ІІ-634 и УПИ ІІІ-636 в съответствие със съществуващите граници на поземлени имоти  № 634 и ПИ № 636 в кв. 46 по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 17 по плана на с. Виница, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /План за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за поземлен имот ПИ № 59080.153.15 с площ от 2 092 кв.м. в местност „Татаревско шоше“ по КККР на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 101 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено попълването на кадастралната основа с нов поземлен имот № 196 и отразяване на вярната граница между ПИ № 91 и новообразувания ПИ № 196 в кв. 19 по плана на с. Добри дол, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП- ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за ПИ с идентификатори № 07675.72.20 с площ от 1016 кв.м. и № 07675.72.67 с площ от 8312 кв.м., местност РЕАЛ. ГРАНИЦИ-18Ж АЛ“ по КККР на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ І-442 и УПИ ІІІ-443, УПИ ХVІІ-441 и УПИ ХVІ-443, УПИ ХVІ-443 и УПИ ХV-444 в съответствие със съществуващите граници на поземлени имоти № 443, № 441, №442 и ПИ №  444 в кв. 41 по плана на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233