Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за откриване на процедура за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води от подземно водно тяло BG3G000000Q013 “Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина”, обект „Ябълкова градина” в землището на с. Градина, общ. Първомай, с цел – „Самостоятелно напояване на земеделски култури”.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfУВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, община Първомай съвместно с „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ” АД и „РЕКОБАТ” АД ще реализиранат кампания на 28.04.2021 г. по събиране за последващо оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА).

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбява по чл. 4, ал. 2 за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/ за собствени нужди на покрива и оптимизация на осветлението в „БАЗА ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ“ в УПИ-130 – извън регулация, м „Чалтика“, землище с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив“ възложител „СЕМЕЛЕ” ООД

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива ПУП-ПР /План за регулация/ за УПИ ХІV-119 и УПИ ХІІ-119 в кв. 14 по плана на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /План за регулация/ - ПЗ /план застрояване/ за поземлени имоти с идентификатор 59080.829.28 с площ 0.765 кв.м. и поземлен имот с идентификатор 59080.829.2 с площ от 0.731 кв.м., по КККР гр. Първомай

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП – ПЗ /план за застрояване/ на УПИ VІІ-1038 от кв. № 66а по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ХV-386, УПИ ХІV-395 и УПИ V-387 в кв. 25 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /План за регулация/-ПЗ /план застрояване/ за част от поземлен имот с идентификатор 59080.236.59 (по преходен план имот № 236059) и част от поземлен имот с идентификатор 59080.236.4 (по преходен план имот № 236004) по КККР гр. Първомай

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ХVІ-971 и УПИ ХVІІІ-972 в кв. 48 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ХХ-594 и УПИ ХХІ-593 в кв. 11 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСъобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително от БД ИБР на  Петролна база към „Държавен резерв и военноморски запаси” за водовземане от подземни води от подземно водно тяло BG3G000000Q013 “Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина”, в землището на гр. Първомай за водоснабдяване с други цели.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСъобщение за публично обявяване на Решение 09-ДО-1061-00/23.03.2021 г., издадено от РИОСВ – Пловдив на „БУЛГАРСТРОЙ ИЗКОПИ” ЕООД.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4, ал. 2 за „Изграждане на покривна фотоелектрична централа, с инсталирана мощност 29,925КWp”, с възложител: "ЖАСМИН - 61" ЕООД

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПРЗ във връзка с разделянето на УПИ ХVІІІ-133 и УПИ ХVІІ-133 в кв. 16 по плана на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП – ПР /План регулация/ ПЗ /план за застрояване/ за част от кв.№ 107 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233