Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 71 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ VІІ-185 и УПИ ІІ-187, УПИ ІІІ-186 в кв. 14 по плана на с. Езерово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ХІХ-465 и УПИ ІІІ-463, УПИ VІІІ-464, УПИ ІХ-466, УПИ ХVІІ-474 в кв. 42 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfМИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - РЕШЕНИЕ № 832 от 31.12.2019 г. На основание чл.54, ал. 5 и 6  във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от  от Закона за подземните богатства и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен проект за ПУП-ПЗ /план застрояване/ за УПИ ІІІ-46 в кв. 27 по плана на кв. Любеново, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСъобщение на основание чл. 73, ал. 4 във връзка ал.1, т. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № УО-2029 от 29.11.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП - ПЗ /план застрояване/ за УПИ ХІІІ - обслужващи и складови дейности в кв. 164 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив /идентичен с ПИ № 001177 и ПИ № 001178 в местността „Реални граници“ в землището на гр. Първомай, обл. Пловдив/

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен  Подробен устройствен план /ПУП/ - ПР /план за регулация/ за УПИ І-408 в кв.72 по плана на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

Заповеди на Директора на Областна Дирекция „Земеделие" гр. Пловдив за цените на имотите, представляващи полски пътища, общинска собственост, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2019/2020 г. с Приложение 1 >>

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ VІІ-180 и УПИ VІІІ-180 в кв. 6 по плана на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за ПИ № 37, за който са отредени УПИ І-37 и УПИ ХІІІ-37 в кв. 5 по плана на с. Поройна, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-689 от 29.11.2019г. на Кмета на Община гр.Първомай , на основание чл. 124а, ал.2 от ЗУТ, чл. 124б,  ал. 1 от ЗУТ  във връзка с чл. 134 ал. 1 т. 1 от ЗУТ и Решение ІV, по точка 1 от Протокол № 35 от 27.11.2019г на ОЕСУТ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-688 от 29.11.2019г. на Кмета на Община гр.Първомай, на основание § 8 ал.4 от ПР на ЗУТ, съгласно §8, ал.2 т.3 от ПР на ЗУТ след изтичане на сроковете по § 6 ал. 2 и 4 от ПР на ЗУТ и Решение ІІ от Протокол 35 от 27.11.2019г. на ОЕСУТ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-684 от 28.11.2019г. на Кмета на Община гр.Първомай , на основание чл. 124а, ал.2 от ЗУТ, чл. 124б,  ал. 1 от ЗУТ  във връзка с чл. 134 ал. 1 т. 1 от ЗУТ, чл. 208 от ЗУТ  и Решение ІІІ, по точка 1 от Протокол № 35 от 27.11.2019г. на ОЕСУТ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за ПИ № 100008 и ПИ № 100009, местност „Горен комсал ст. Гроб“, Стопански двор № 3 – кв. Дебър по КВС на землището на гр. Първомай обл. Пловдив

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233