Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за ПИ № 169, попадащ в УПИ ІІ-озеленяване в кв. 29 по плана на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ V-874 и УПИ ІV-873 в кв. 57 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП – ПРЗ /План регулация и план застрояване/, с Придружаващи план схеми по части Електро, ВиК и Пътна, за Поземлени имоти с идентификатори: 59080.42.526, 59080.42.518, 59080.42.519, 59080.42.520, 59080.42.521, по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр.Първомай, обл.Пловдив, одобрени със Заповед №РД-18-758/22.10.2019г. на Изпълнителният директор на АГКК

ОБЯВЛЕНИЕ

ДО ВСИЧКИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА СДРУЖЕНИЯ И ДОМОУПРАВИТЕЛИ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ:

pdfПровеждане на разяснителна кампания за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I” по Националния План за възстановяване и устойчивост

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /План регулация/ – ПЗ /План застрояване/ за ПИ № 749, за който са отредeни УПИ ІІІ-749, УПИ ІV-749 и част от зеленина в кв. № 58 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен Подробен устройствен план - ПУП-ПР /план за регулация - /ПЗ/ план застрояване/ ПИ № 547, за който са отредени УПИ ХІІІ-547, УПИ ХVІ-547, УПИ V- зеленина и част от улица с о.т.227 в кв. 59 по плана на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.). Превантивно почистване  на ПИ 59080.800.721, общинска публична собственост, земеделска територия, НТП – напоителен канал в местност „ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР”, гр. Първомай, област Пловдив

pdfПриложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС)

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.). Превантивно почистване  на ПИ 59080.800.478 и ПИ 59080.801.384, общинска публична територия, НТП – дере в местност „ЗЕМЛИЩЕ КВ. ДЕБЪР”, гр. Първомай, област Пловдив

pdfПриложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС)

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.). Удължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води на ГПСОВ – Първомай

pdfПриложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС)

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 5 за инвестиционно предложение „Добавяне на нови отпадъци в разрешителното за дейности с отпадъци“ на съществуваща площадка с местоположение в ПИ 59080.230.191, землище  на гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив, с възложител: „РЕЦИТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

pdfУведомление за инвестиционно предложение

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 28 по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив във връзка с изменение на дворищната регулация между УПИ Х-339 и УПИ ХІ-340 по съществуващи имотни граници

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ на част от кв. 51 по плана на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив във връзка с изменение на уличната регулация на УПИ Х-496

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ Х-498 в кв. 29 по плана на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив във връзка с преотреждането му като УПИ Х-498, фотоволтаична централа

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 5 за инвестиционно предложение „Санитарно почистване на поземлен имот с идентификатор 32826.118.44 - общинска частна собственост, землище с. Искра, м-ст „Попово” с възложител Община Първомай.

pdfУведомление за инвестиционно предложение

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-РД-15-692/21.10.2022г. на Кмета на Община Първомай е отменена Заповед № РД-15-592/13.09.2022 г. на Кмета на община Първомай

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233