Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЪРНОКОМБАЙНИ, СЛАМОПРЕСИ И ХАРМАНСКА ТЕХНИКА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЪРВОМАЙ ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ПЛОВДИВ ЩЕ ИЗВЪРШИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2021 ГОДИНА ПО УТВЪРДЕН ГРАФИК!

В ДЕНЯ НА ПРЕГЛЕДА, СОБСТВЕНИЦИТЕ ПРЕДСТАВЯТ МАШИНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНИ, ОБЕЗОПАСЕНИ И В ДОБЪР ВЪНШЕН ВИД НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОТ КМЕТОВЕТЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА СБОРНИ ПУНКТОВЕ, С ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ЛИЧНА КАРТА, ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ, ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” ЗА 2020г. И ОБОРУДВАНИ С ПРОТИВОПОЖАРНИ УРЕДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.

ЗА ПОВТОРНО ИДВАНЕ НА ИНСПЕКТОРИТЕ ОТ ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ГР.ПЛОВДИВ, НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ЩЕ БЪДЕ НАЛОЖЕНА ПАРИЧНА ГЛОБА В РАЗМЕР, УПОМЕНАТ В ЗРК НА ЗГТ.

pdfГРАФИК – ГТП 2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-557 от 03.09.2021г. на Кмета на Община Първомай

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-555 от 03.09.2021г. на Кмета на Община Първомай

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-553 от 03.09.2021г. на Кмета на Община Първомай

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-551 от 03.09.2021г. на Кмета на Община Първомай

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено ПУП-ПР /План регулация/ – ПЗ /План застрояване/ за поземлен имот с идентификатор 59080.180.35 (по преходен план имот № 180035) с площ от 2300 кв.м., земеделска земя, от ПЕТА категория, поливна, в местност: "Долен комсал подсело“ по КККР на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление за одобрен план за новообразуван имот ПИ 59080.99.30 в землището на гр. Първомай

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление график за заседание на комисиите по чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землищата на община Първомай

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната  регулация между УПИ V-732 и УПИ VІ-733, УПИ VІІ-733, УПИ ІІІ-730 в  кв. 81 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен  ПУП-ПР за УПИ ХІV-526 и УПИ ХV-527 в кв. 43 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив във връзка с изменение на дворищната регулация между тях

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /План за регулация/ на част от кв. 11 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfЗаповеди за определяне на комисии по реда на чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

pdfГрафик за провеждане на заседанията на комисиите по на чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2021-2022 година

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /План за регулация/ ПЗ /план застрояване/ на част от кв. 21 по плана на с. Виница, общ. Първомай, обл. Пловдив за УПИ ХХІ-263 с площ от 1915 кв.м. във връзка с разделянето му на два нови самостоятелни УПИ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната  регулация между УПИ VІ-244 и УПИ VІІ-244 в кв. 40 по плана на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /План за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 14 по плана на с. Добри дол, общ. Първомай, обл. Пловдив на УПИ  Х-150

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233