Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 35а по плана на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив във връзка с обединяването на УПИ ХV-461 и УПИ ХVІ-461 в един общ самостоятелен УПИ ХV-461

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната  регулация между УПИ VІІ І-558 и УПИ ХХІ-574 в кв. 67 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната  регулация между УПИ І-27 и УПИ ІІІ-28 в кв. 36 по плана на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfПрез месец април 2023 г. ще се проведе първата кампания между Община Първомай, Текслайф ООД и Български Червен кръст за събиране на отпаднали от употреба, годни дрехи и домашен текстил.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfЗАПОВЕД РД-187/22.03.2023 г. за ЗАБРАНА през календарната 2023 година пашата на селскостопански животни в горски територии в общината – държавна собственост, попадащи в териториалния обхват на ТП „ДГС - Първомай”.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ 32826.207.11 с площ от 5870 кв.м. с начин на трайно ползване: Стопански двор по КККР на землището на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ІХ-674 и УПИ ІІ-660 в кв. 84 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание  чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите (в сила от 28.01.2000 г., изм. ДВ. бр.102 от 23 декември 2022г.), на основание чл. 62а, ал. 3, т. 1 от ЗВ, Община Първомай осигурява обществен достъп до „СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ” от БД ИБР.

pdfСЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за откриване на процедура за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води от подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина”, обект „Търговски и обслужващ център за земеделска техника, автомобили и автомивка в ПИ с идентификатор 59080.180.79, местност „Дол. комсал под село”, по КККР на  гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив, със заявена цел на водовземане „водоснабдяване за други цели”.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за ПИ № 1107 и ПИ № 1105, попадащи в УПИ VІІ-държ., УПИ VІІІ-държ., УПИ ІХ-държ., УПИ ХХVІІІ-държ., Х-държ., УПИ ХІ-държ. и УПИ ХХІІ-държ. в кв. 75 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ на част от кв. 19 по плана на с. Православен, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ V-232 и УПИ ІІ-229 в кв. 22 по плана на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ за УПИ ХVІІІ-448,452,449, УПИ ХІХ-452, УПИ ІІ-451, и УПИ І-450 в кв. 25 по плана на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ Х-701 и УПИ ХІ-702 в кв. 86 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ VІІ-680 и УПИ ХІ-683 в кв. 85 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Добавяне в разрешителното за дейности с отпадъци на 24 кода отпадъци за съхранение и третиране” на съществуваща площадка с местоположение ПИ 59080.230.191, в землището на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, с възложител: „РЕЦИТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

pdfИнформация за преценяване необходимостта от ОВОС

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233