Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен Подробен устройствен план ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 29 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен Подробен Устройствен План ПУП-ПР /План регулация/ – ПЗ /План застрояване/ за ПИ №24493.148.45, местност "Минчовия бунар" по КККР на с. Дълбок извор, общ. Първомай

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр.Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №РД-15-116 от 01.03.2022г. на Кмета на Община Първомай, е одобрено:

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfМОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfПРОЕКТ - ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КУЧЕТА, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ - ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ НАПОМНЯ НА ЗАСЕГНАТОТО НАСЕЛЕНИЕ:

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfПокана-уведомление за обществено обсъждане във връзка с изготвянето на Програма за управление на отпадъците на територията на община Първомай 2021-2028 г.

pdfМотиви към проекта на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Първомай за период 2021 – 2028 год.

pdfПРОЕКТ - ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 2021 - 2028

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfПокана-уведомление за обществено обсъждане във връзка с изготвянето на Програма за опазване на околната среда на територията на община Първомай 2021-2028 г.

pdfМОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfПРОЕКТ - ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2021-2028Г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 5 за инвестиционно предложение „ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВИ СЛАДКА, КОНФИТЮРИ И ТОПИНГ ОТ ЧЕРЕШИ“ в УПИ 63.209, с. Бяла река, с възложител „ЕКОДАР 2013” ООД

pdfПриложение № 5 към чл. 4, ал. 1. Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС)

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ ХХІV-562 в кв. 54 по плана на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ ІV-11 в кв. 21 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ за УПИ ХХІ-137,138 в кв. 10 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа 26.02.2022 г. (събота) за Гражданското възпоменание – Месопустна задушница /Голяма задушница/, ще се движи автобус от гр. Първомай до гробищния парк с часове на тръгване 09.30 и 11.00 часа по следния маршрут:

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация / ПЗ /план застрояване/ за УПИ ХХІV-562 в кв. 54 по плана на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешение за изработване на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ ІV-11 в кв. 21 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ ІV-699 и УПИ V-699 в кв. 54 по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233