Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за откриване на процедура за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води от подземно водно тяло BG3G000000Q013 “Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина”, обект „Птицекланица” УПИ II – птицекланица, кв. 167 по регулационния план на промишлена зона на гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив, със заявена цел на водовземане „водоснабдяване за други цели”, „Промишлено водоснабдяване”, „Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им”.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-825/13.12.2022 г. на Кмета на Община Първомай на основание чл. 129 ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 110 ал.1 т. 1 от ЗУТ и Решение ІІІ по точка 1 от Протокол  38 от 08.12.2022г. на ОЕСУТ при ОбА Първомай е одобрен ПУП-ПР

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ ХХVІІІ-11-складова дейност и търговия в кв.8 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /План регулация/ – ПЗ /План застрояване/ за УПИ І-фабрика "Алена-Р" с площ - 5 378 кв. м. в кв. № 91 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОБЯВА: „Превантивно почистване на коритото на р. Каялийка от дървесна и храстовидна растителност  в границите на с. Езерово, с. Драгойново и с .Искра, община Първомай”

pdfУведомление за инвестиционно предложение / Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) (Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОБЯВА: „Превантивно почистване на коритото на р. Омуровска в границите на с. Крушево, община Първомай”

pdfУведомление за инвестиционно предложение / Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) (Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ВИНЕНИ СОРТОВЕ ГРОЗДЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр.Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №РД-15-792 от 02.12.2022г. на Кмета на Община Първомай, Чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.110 от ЗУТ, в съответствие с чл.65 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и с Решение ІІ, Точка 1 на Протокол №37 от 01.12.2022г. на ОЕСУТ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр.Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-РД-15-789/02.12.2022г. на Кмета на Община Първомай на основание § 8 ал.4 от ПР на ЗУТ, съгласно §8, ал.2 т.3 от ПР на ЗУТ след изтичане на сроковете по § 6 ал. 2 и 4 от ПР на ЗУТ и Решение ІІІ по точка 1 от Протокол 37 от 30.11.2022г. на ОЕСУТ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /План регулация/ – ПЗ /План застрояване/ за УПИ І-фабрика "Алена-Р" с площ - 3 987 кв.м. в кв. № 91 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив, във връзка с разделянето му

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 5 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Водовземане  от съществуващ тръбен кладенец“ в ПИ 06745.38.249, с. Брягово, местност Потока, общ. Първомай, обл. Пловдив, с възложител: „Агродоминатор” ЕООД.

pdfУведомление за инвестиционно предложение

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай на основание чл.127, ал.6 от ЗУТ, съобщава че с Д.В. бр.№93 от 22.11.2022г. е обявено, Решение №368, прието на 31.10.2022г. по протокол № 39 на Общински съвет – Първомай за:

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ - Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ за УПИ Х-263 в кв. 63 по плана на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за откриване на процедура за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води от подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина”, обект УПИ-VII-1116- производствен, обслужващи складови дейности и търговия, кв. 167 по регулационния план на гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив, със заявена цел на водовземане „водоснабдяване за други цели”.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната  регулация между УПИ І-565 и УПИ ХХVІІІ-564 в кв. 59 по плана на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233