Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от ПИ № 859, попадаща в УПИ - за зеленина в кв. 67 по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfЗаповед № РД-327/02.05.2023 г. на МОСВ на основание чл. 115, ал. 1, т. 14 от Закона за биологичното разнообразие за ползване на листо-стъблена маса от блатно кокиче от находищата през 2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ за УПИ ХVІ-1110, 1111 в кв. 65 по действащия регулационен план на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр.Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-265/28.04.2023г. на Кмета на Община Първомай на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл. 208 от ЗУТ и Решение ІІ по точка 1 от Протокол 11 от 26.04.2023г. на ОЕСУТ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр.Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-264/28.04.2023г. на Кмета на Община Първомай на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, във връзка § 8 ал.2 т.2 от ЗУТ, чл. 208 от ЗУТ и Решение І по точка 1 от Протокол 11 от 26.04.2023г. на ОЕСУТ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр.Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-267/28.04.2023г. на Кмета на Община Първомай на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, във връзка чл. 62а ал. 4 от ЗУТ и Решение VІ  по точка 1 от Протокол 11 от 26.04.2023г. на ОЕСУТ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр.Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-268/28.04.2023г. на Кмета на Община Първомай на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, във връзка § 8 ал. 2 т. 2 от ЗУТ и Решение VІІ по точка 1 от Протокол 11 от 26.04.2023г. на ОЕСУТ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр.Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-266/28.04.2023г. на Кмета на Община Първомай на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, във връзка § 8 ал.2 т.2 от ЗУТ и Решение ІV  по точка 1 от Протокол 11 от 26.04.2023г. на ОЕСУТ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНазначаване на Общинска комисия по водно спасителна дейност: На основание чл.44 ал.2, във вр. с ал.1 т.1 от ЗМСМА, във връзка със заповед № РД- 22- 16/19.04.2023г. на Областния управител гр. Пловдив и Постановление № 182 на Министерски съвет от 24.07.1996 година, за водно спасителна дейност и обезопасяване на водните площи, с цел осигуряване безопасността на хората и предотвратяване на водни инциденти и удавяния в община Първомай.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 39 по плана на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив във връзка с разделянето на  УПИ ХІІ-търговия /общинска собственост/ на два нови самостоятелни УПИ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ХVІ-253 и УПИ ХVІІ-254 в кв. 22 по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до информация по Приложение № 5 за инвестиционно предложение „Енергийно обновяване на сградата на Народно читалище „Народна просвета – 1929 г.” в с. Татарево, община Първомай” с възложител Община Първомай.

pdfУведомление за инвестиционно предложение

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до информация по Приложение № 5 за инвестиционно предложение „Енергийно обновяване на сградата на Образцово народно читалище „Св. Св. Кирил Методий  – 1894 г.” гр. Първомай” с възложител Община Първомай.

pdfУведомление за инвестиционно предложение

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до информация по Приложение № 5 за инвестиционно предложение „Енергийно обновяване на сградата на Народно читалище „Пробуда – 1908 г.” в с. Дълбок извор, община Първомай” с възложител Община Първомай.

pdfУведомление за инвестиционно предложение

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 5 за инвестиционно предложение „Изграждане на склад за търговия с плодове и зеленчуци” и фотоволтаична централа за собствени нужди до 30 Kw”, в имот с идентификатор 17484.003.222, с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив, с възложител ЕТ „Живко Мазнев.

pdfИнвестиционно предложение

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233