Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №5 за инвестиционно предложение  за изграждане на „Овчарник за 30 броя овце” в ПИ с идентификатор 07675.76.68 по КККР на с. Бяла река, община Първомай, обл. Пловдив с възложител И. Иванов.

pdfПриложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСъобщение за публично обявяване за продължаване срока на действие на Разрешително на „Бор-Чвор” ЕООД за водовземане от подземни води от подземно водно тяло BG3G00000NQ018 “Порови води в Неоген – Кватернер - Пазарджик – Пловдивския район”, в землището на с. Дълбок извор, общ. Първомай с цел „Водоснабдяване за други цели”.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ на ПИ № 334, за който са отредени УПИ І-334 и УПИ ІІ-334 в кв. 32 по плана на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ за ПИ 59080.99.29 и ПИ 59080.99.20, местност „Стопански двор-1“ по КККР на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено ПУП-ПР /План регулация/ – ПЗ /План застрояване/ за поземлен имот с идентификатор 24493.72.33 (по преходен план имот № 072033) с площ от 4539 кв.м., земеделска земя, от ПЕТА категория, неполивна, в местност “Елешиците“ по КККР на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до информация по Приложение №5 за инвестиционно предложение с възложител Община Първомай.

pdfОбява до заинтересованите лица и общественост

pdfИнвестиционно предложение

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-262 от 23.04.2021г. на Кмета на Община Първомай на основание  чл.129 ал.2 от ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за откриване на процедура за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води от подземно водно тяло BG3G000000Q013 “Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина”, обект „Овощна градина” в землището на с. Градина, местност „Летището”,общ. Първомай, с цел – „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури”.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfВъв връзка с издадена виза за проучване и проектиране на основание чл. 140 от ЗУТ, с оказан начин на застрояване на строеж: „Фотоволтаична електроцентрала с максимална мощност до 30 kW”

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 48 по плана на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ на ПИ № 334, за който са отредени УПИ І-334 и УПИ ІІ-334 в кв. 32 по плана на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен Подробен устройствен план /ПУП/-ПЗ /план застрояване/ за УПИ VІІ-1038 в кв. 60а по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната  регулация между УПИ V-63, УПИ VІ-64 и УПИ ІV-59 в кв. 6 по плана на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната  регулация между УПИ Х-26  и УПИ ІХ-25 в кв. 2 по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ХLІІІ-307 и УПИ ХLІІ-308 в кв. 48 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233