Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfМерки и информация за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животните, във връзка с усложнената епизоотична обстановка свързана със заболяването Африканска чума по свинете. Във връзка с ограничаване на разпространението на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) и свеждане до минимум на всеки риск от разпространение на АЧС, мерките които следва да се прилагат в стопанства и предприятията, произвеждащи фуражи, на територията на областта, където е установена АЧС или има съмнение са следните:


pdfИнформация за заболяването Африканска чума по свинете. Африканската чума по свинете (АЧС) е силно заразно заболяване, което засяга свине от различни възрасти и нанася огромни икономически загуби за свиневъдството, като води до спиране на търговията със свине, свинско месо и продукти, Причинителят на АЧС е сложен комплексен вирус.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfЗаповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Пловдив за определяне на комисии на основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfЗаповед № РД-15-446/01.08.2019 год., гр. Първомай, На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с проведено заседание на 01.08.2019 год. на Общинската епизоотична комисия, назначена със Заповед № РД-15-416/17.07.2019 год., съгласно чл. 128 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и влошената епизоотична обстановка в страната по отношение на заболяването Африканска чума по свинете /АЧС/

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfЗаповед № РД-15-444/01.08.2019 год., гр. Първомай, На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с проведено заседание на 31.07.2019 год. на Общинската епизоотична комисия, назначена със Заповед № РД-15-416/17.07.2019 год., съгласно чл. 128 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и влошената епизоотична обстановка в страната по отношение на заболяването Африканска чума по свинете /АЧС/

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 6 за „Площадка за предварително третиране на отпадъци“ в имот с идентификатор № 230191, землище на гр. Първомай

ОБЯВЛЕНИЕ

pdf„Реци Трейд България“ ЕООД уведомява всички заинтересовани  физически и юридически лица на територията на община Първомай за инвестиционно предложение:

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай уведомява всички пчелари и граждани за предстоящо третиране срещу тополов листояд

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешение за изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за УПИ ХV-60 и УПИ ХІV-61 в кв. 5 по плана на с. Виница, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ ХV-585 в кв. 38 по плана на с. Драгойново, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfЗАПОВЕД № РД-10-233 , гр.София, 15.07.2019г. На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), чл. 2, т. 2, чл, 3, чл, 4, ал. 1, чл. 18 и чл. 20 от Наредба № 7 от 14.11.1997г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост (Наредбата), чл. 2, т. 2, чл. 40, чл. 42, във връзка с чл. 51, ал. 1, предложение първо и ал. 2 от Вътрешните правила за провеждане на процедури по продажба на движими вещи - частна държавна собственост на ДА ДРВВЗ, съгласно Наредба № 7/1997г. на министъра на финансите (ВП) и протокол с вх. № 2155/15.05,2019г. от комисия, назначена със Заповед № РД-10-146/30.04.2019г. на председателя на ДА ДРВВЗ, която е определила първоначалната тръжна цена за продажба движими вещи {отпадъци от черни метали - скрап) — частна държавна собственост, стопанисвани от ДА ДРВВЗ.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfУВАЖАЕМИ Г- Н УШЕВ, Уведомявам Ви, че на 18.07.2019 г. от 07:00 до 9:00 часа ТП „Държавно горско стопанство - гр. Асеновград“ ще проведат растителнозащитни, дезинфекционни дейности на несклопени тополови култури в горски територии държавна собственост срещу малка тополова стькленка.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСъобщение: Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че на 18.07.2019 г. (четвъртък), от 11:00 часа, ще се проведе първо заседание на Областен консултативен съвет за плодове и зеленчуци в сградата на Областна дирекция „Земеделие” - Пловдив в конферентната зала, ет 2., бул; Марица № 122 /водната палата/

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за УПИ V-25, УПИ VІ-25 и УПИ VІІ-25 в кв. 7 по плана на с. Воден, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 10 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за ПИ № 75, попадащ в УПИ ІІ-изолационна зеленина в кв. 4 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни приходи - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни приходи: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233