Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfВъв връзка с чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите (Нов - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г., Изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.), на основание чл. 62а, ал. 3, т. 1 от ЗВ, Община Първомай осигурява обществен достъп до „СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ” от БДИБР.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ VІ-125, УПИ VІІ-55 и общински УПИ за залесяване в кв. 10 по плана на с. Воден, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ІХ-242 и УПИ ХІХ-245 в кв. 25 по плана на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 23 по плана на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 15, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Първомай обявява Решение № ПВ-ЕО-21/2022 г. на РИОСВ за „Общинска програма за управление на отпадъците 2021-2028 г.“ с възложител Община Първомай.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за ПИ 24493.186.5 с площ от 2978 кв.м., местност „Шопова воденица“, Трайно  предназначение на територията - Урбанизира, НТП: за животновъден комплекс по КККР на с. Дълбок извор, общ.  Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 5 за инвестиционно предложение предложение „ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МАЗИЛКИ, БОИ И ПРЕСОВАНИ ИЗДЕЛИЯ“ в ПИ 59080.42.4, местност „Кошиски юрт”, гр. Първомай, с възложител: „Колорит-М-Димчев” ЕООД

pdfПриложение № 5 към чл. 4, ал. 1. Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС)

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-394/24.06.2022 г. на Кмета на Община Първомай е допълнена Заповед № РД-15-262 от 05.05.2022г. както следва: Одобрявам ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ ХVІІ-460, обсл. дейности в кв. 39  по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ ХХVІ-829 в кв. 69 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната  регулация между УПИ VІ-526 и УПИ ХІ-522 в кв. 46 по плана на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР/ план за регулация/ ПЗ /план за застрояване/ за част от кв. 3 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП - ПР /план за регулация/ ПЗ /план за застрояване/ за ПИ № 57, за който е отреден УПИ ІІ-57, а останалата част от имота попада в УПИ ХV-изолационна зеленина и за част от ПИ № 55, попадащ в УПИ ХV-изолационна зеленина в кв. 3 по плана на с. Искра, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ІІІ-144 и УПИ ІV-143, УПИ ХІ-озеленяване в кв. 21 по плана на с. Добри дол, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПРЗ-Комплексен инвестиционен проект по чл. 150 от ЗУТ за УПИ ХХVІ-10, 11, обслужващи дейности в кв. 1 по кадастралния и регулационен план на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfУведомително писмо от Ангелин Цачев – Изпълнителен Директор на „ЕСО“ АД относно захранване с напрежение 400 kV на обект „Изграждане на нова ВЛ 400 kV от п/ст „Пловдив“ до п/ст „Марица Изток“

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233