Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбластна Дирекция „Земделие“ гр. Пловдив - график за провеждане на заседанията на комисиите по реда на чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 г.“.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-483 от 06.08.2020г. на Кмета на Община гр.Първомай на основание чл.129 ал. 2 от ЗУТ във връзка с § 8 ал.4 от ПР на ЗУТ, съгласно §8, ал.2 т.3 от ПР на ЗУТ след изтичане на сроковете по § 6 ал. 2 и 4 от ПР на ЗУТ, чл. 208 от ЗУТ и Решение ІІ  по точка 2 от Протокол  21 от 05.08.2020г.на ОЕСУТ при Общинска администрация гр. Първомай  е одобрен ПУП-ПР /План за регулация/ за част от кв. 40 по плана на с. Буково, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-484 от 07.08.2020г. на Кмета на Община гр.Първомай на основание § 8 ал.4 от ПР на ЗУТ, съгласно §8, ал.2 т.3 от ПР на ЗУТ след изтичане на сроковете по § 6 ал. 2 и 4 от ПР на ЗУТ и Решение ІІІ по точка 2 от Протокол 21 от 05.08.2020г. на ОЕСУТ при Общинска администрация гр. Първомай е одобрено изменението на дворищната регулация между УПИ Х-164, УПИ ХVІ-164 и УПИ ІХ-163 в  кв. 14 по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

rarЗаповеди на директора на областна дирекция "Земеделие" за определяне на комисии по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ в община Първомай. В изпълнение на изменение на чл. 726 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ): „Чл. 726. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай обявява:

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 36 по плана на с. Езерово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /План регулация/ за част от кв. № 31 по плана на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 48 по плана на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ І-364 и УПИ ІІ-363 в кв. 62 по плана на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай уведомява всички пчелари и граждани за предстоящо третиране срещу тополов листояд.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПРЗ /План Регулация - План Застрояване/ за УПИ ХVІІІ-89 и УПИ ХІХ-89 в кв. № 6 по кадастралният план на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно–охранителни зони около водоизточниците за питейно–битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, Ви уведомяваме, че в Община Първомай е входиран проект от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив /БДИБР/ относно: Проект за утвърждаване и експлоатация на санитарно – охранителни зони (СОЗ) около експлоатационно водовземно съоръжение в УПИ 11.229, местност „Азмак Аулг” по плана на с. Градина, Община Първомай, обл. Пловдив.

На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3, обявлението ще бъде публикувано на сайта на Община Първомай в срок от 27.07.2020 г. до 27.08.2020 г. включително, имате възможност да се запознаете с проекта, който ще е на разположение в сградата на Община Първомай, ул. „Братя Миладинови – юг” № 50, отдел „Екология“, ет. 2, стая 216.

На основание чл. 39, ал. 4 от Наредба № 3, 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 3 писмените становища и възражения се изпращат в Басейнова дирекция /БДИБР/ – гр. Пловдив. / pdfОтвори >>

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4, ал. 2 за „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство по реализиране на строеж: Основен ремонт на ул. „Братя Миладинови - юг” в участък между ОТ 301 – ОТ 305 по КРП на гр. Първомай, обл. Пловдив”

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4, ал. 2 за „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство по реализиране на строеж: Основен ремонт на ул. „Сребърна” в участък между ОТ 155 – ОТ 128 по КРП на гр. Първомай, обл. Пловдив”

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че на 23.07.2020 г. ще се извърши третиране срещу кърлежи.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233