Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №5 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение.

pdfПриложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 27, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (загл. Изм. - дв, бр. 3 от 2006 г.), Община Първомай оповестява за Становище № ПВ-1-I/2021 г. на: „ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ”

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение от „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр.Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №РД-15-755 от  22.12.2020г. на Кмета на Община гр.Първомай, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл. 9, ал. 2 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ и Решение І, Точка 1 на Протокол №36 от 18.12.2020г. на ОЕСУТ при Общинска администрация гр. Първомай е Одобрен ПУП-ПР

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfДо заинтересованите лица и общественост - На основание чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение.

pdfУведомление от „УЗУНОВ И СИНОВЕ“ ООД

pdfПриложение № 2 към чл. 6 - Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ. На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от12.02.2016 г. изм. и доп. ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм.  – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. – ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.).

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ V-17 в кв. 5 по плана на с. Воден, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПРЗ - Комплексен инвестиционен проект по чл. 150 от ЗУТ за ПИ № 06745.38.252, № 06745.38.222, № 06745.38.219, № 06745.38.218, № 06745.38.217 по КККР на с. Брягово, местност „Потока“, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4 за ,,Изгаряне на отпадък с код 020304 (материали, негодни за консумация или преработване) – слънчогледова люспа в ПИ № 59080.100.28“.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /План за регулация/ - ПЗ /план застрояване/ за поземлен имот ПИ № 59080.223.108, местност „Долен комсал под село” по КККР на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

Заповеди на Директора на ОДЗ Пловдив за цените на имотите, представляващи полски пътища, общинска собственост, попадащи в масивите за ползване в землищата на общ. Първомай за стопанската 2020/2021 г. с Приложение 1

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4 за „Модулен обект за търговия с млечни продукти и преработка на мляко на основание чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност“

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 52  по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив във връзка с обединяването  на УПИ І-747 и УПИ ІХ-747 в един общ самостоятелен УПИ І-747

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 22  по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 40 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233