Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 13 по плана на с. Градина, община Първомай, обл. Пловдив във връзка с разделянето на УПИ ХІ-153,154 на два нови самостоятелни УПИ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПРЗ - Комплексен инвестиционен проект по чл.150 от ЗУТ за УПИ І-172, УПИ ІІ-164, УПИ ХVІ-172, УПИ ХV- 172, УПИ ХІV-171 в кв. 9 по плана на с. Добри дол, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

Заповеди на Директора на ОДЗ Пловдив по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за разпределяне на масивите за ползване в землищата на общ. Първомай за стопанската 2021/2022 г. с Приложение 1

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 5 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение с възложител „Жасмин – 61” ЕООД

pdfУведомление за инвестиционно предложение

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ХVІ-553 и УПИ Х-554 и между УПИ ХVІІ-553 и ІІ-548 в кв. 48 по плана на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ І-582 и УПИ ІІ-581 в кв. 44 по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПРЗ - Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ, в обхвата и границите на имоти с идентификатори  ПИ №11123.1.66 и ПИ № 11123.1.67, местност: „ГОЛЕМИЯ ЮРТ“, по КККР на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен  ПУП-ПР /план за регулация/  за част от кв. 135 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /План за регулация/ на част от кв. 23 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ на УПИ Х-1673 в кв. 109 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ на УПИ ХІІІ-645 в кв. 75 по плана на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 33 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСъобщение на основание чл. 76, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците и във връзка с Решение № 09-ДО-1148-01 от 15.09.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение с възложител „УЗУНОВ И СИНОВЕ“ ООД.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПРЗ - Комплексен инвестиционен проект по чл. 150 от ЗУТ за ПИ 11123.61.3, местност „Малкия юрт“ по КККР на с. Виница, общ. Първомай, обл. Пловдив с начин на трайно ползване: Стопански двор

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233