На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „ Изграждане на кариери за добив на баластра в част от участъците на концесионна площ „Дрянка” (алтернатива 2, вариант 3), землища с. Поройна и кв. „Дебър” на гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив, с възложител: „АГРОСТРОЙ 07” ЕООД.

pdfОбява: Уведомяваме Ви, че „АГРОСТРОЙ 07” ЕООД има следното инвестиционно предложение „Изграждане на кариери за добив на баластра в част от участъците на концесионна площ Дрянка”

pdfПриложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС)