pdfНа основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на „Фотоволтаична централа“на територията на поземлени имоти с идентификатори 59080.801.27 и 59080.801.1 с НТП – Изоставена нива, и пътен достъп през ПИ 59080.801.183 – пасище, мера по КК на землището на гр. Първомай, м.“ЗЕМЛИЩЕ КВ.ДЕБЪР“ с възложители: Я. Мущанова, Д. Мущанов, И. Мущанов, Ж. Мущанова.

pdfПриложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)