Обявления - Архив

Размер на шрифта: A A A

 


 


 

ОБЯВА  № 3 от 17.02.2014 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 349/27.11.2013г., Решение № 348/27.11.2013г. по Протокол № 30, Общинска администрация гр.Първомай, обявява, че на 10.03.2014г. от 11.00 часа в стая 216 в сградата  на Общ. администрация гр. Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, обособени в следните позиции:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 840 кв.м., съставляващ УПИ ІІ - общински, находящ се в кв.45 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 3 225 лв. ри хиляди двеста двадесет и пет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 322,50 лв. /триста двадесет и два лева и петдесет стотинки/.

2. Поземлен имот № 900091, с площ 5,012 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Гидик чаир”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 3 118 лв. (три хиляди и сто и осемнадесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 311,80 лв. /триста и единадесет лева и осемдесет стотинки/. 

Депозит за участие в търга за всяка обособена позиция, представляващ 10 % от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 07.03.2014г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 06.03.2014г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 06.03.2014 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 07.03.2014г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 17.03.2014 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 

РАЗПИСАНИЕ  НА МЕЖДУСЕЛИЩНИ  КУРСОВЕ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ ТРАНСПОРТНАТА СХЕМА

НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

/ в сила от 10.02.2014г. / Отвори >>


 

ПОКАНА

Община Първомай има удоволствието да Ви покани на Начална пресконференция по проект
„Партньорство икоординация при формулиране и реализация на общинските политики в Община Първомай”
Събитието ще се състои на 7 февруари 2014 г. (петък) от 11.00 ч.в пленарна зала на Община Първомай.
Отвори >>


 


 

  ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 24.01.2014г.


 

ОБЯВА  № 2 от 22.01.2014 г.

На основание чл.20 и чл.87 от НРПУРОИ, Общинска администрация гр.Първомай, обявява че на 11.02.2014 г. от 10.00 часа в стая 216 в сградата на ОбА гр.Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти –  частна общинска собственост, обособени в следните позиции:

1. Терен за търговски цели с площ от 32 кв.м., находящ се УПИ ХІІІ – за търговия и обществено обслужващи дейности, в кв.52 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 768 лв. (седемстотин шестдесет и осем лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 76,80 лв. /седемдесет лева осемдесет стотинки/.

2. Терен за търговски цели с площ от 12 кв.м., находящ се в североизточната част на УПИ І – жил.стр. в кв.116В по регулационния план на гр.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 288 лв. (двеста осемдесет и осем лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 28,80 лв. /двадесет и осем лева осемдесет и осем стотинки/.

3. Поземлен имот № 024035, с площ 8,161 дка, с НТП – нива, осма категория, находящ се в местността “Сърбярско”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 57,13 лв. (петдесет и седем лева и тринадесет стотинки). Депозитът за участие в търга е в размер на 5,71 лв. /пет лева седемдесет и една стотинки/.

4. Поземлен имот № 033005, с площ 1,207 дка, с начин на трайно ползване – нива, осма категория, находящ се в местността “Дългата поляна”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 8,45 лв. (осем лева четиридесет и пет стотинки). Депозитът за участие в търга е в размер на 0,85 лв. /осемдесет и пет стотинки/.

5. Поземлен имот № 054084, с площ 30,463 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, десета категория, находящ се в местността “Кара чаир”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 152,32 лв. (сто петдесет и два лева тридесет и две стотинки). Депозитът за участие в търга е в размер на 15,23 лв. /петнадесет лева двадесет и три стотинки/.

6. Поземлен имот № 055105, с площ 15,775 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, десета категория, находящ се в местността “Орташки чаир”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 78,88 лв. (седемдесет и осем лева осемдесет и осем стотинки). Депозитът за участие в търга е в размер на 7,89 лв. /седем лева осемдесет и девет стотинки/.

7. Поземлен имот № 055109, с площ 27,342 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, десета категория, находящ се в местността “Орташки чаир”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 136,71 лв. (сто тридесет и шест лева седемдесет и една стотинки). Депозитът за участие в търга е в размер на 13,67 лв. /тринадесет лева шестдесет и седем стотинки/.

8. Поземлен имот № 058094, с площ 55,857 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, девета категория, находящ се в местността “Мандр. Път/Ортаклъка”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 335,14 лв. (триста тридесет и пет лева четиринадесет стотинки). Депозитът за участие в търга е в размер на 33,51 лв. /тридесет и три лева петдесет и една стотинки/.

Депозит за участие в търга за всяка обособена позиция, представляващ 10 % от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 10.02.2014г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 07.02.2014г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 07.02.2014 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 10.02.2014г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 18.02.2014 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 

ОБЯВА

В периода от 13.01.2014г. до 17.01.2014г. ще се проведат профилактични прегледи на служителите от община Първомай по следния график:

 

На 13.01.2014г. от 11.00 – 17.00 часа

На 14.01.2014г. от 08.00 – 17.00 часа

На 15.01.2014г. от 08.00 – 17.00 часа

На 16.01.2014г. от 08.00 – 17.00 часа

На 17.01.2014г. от 08.00 – 12.00 часа

 

в сградата на община Първомай - стая 216

ПРЕГЛЕДИТЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ С КВАНТОВ АНАЛИЗАТОР ( БИОСКЕНЕР )


 

СЪОБЩЕНИЕ

  ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 10.01.2014г.

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на Разрешително № 33140063/14.08.2009г. за ползване на воден обект за заустване
на отпадъчни води в повърхностни водни обекти. /
Отвори >>


 

ОБЯВЯВА:

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 09.01.2014г.

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда, Община Първомай

 

Открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Предприятие за производство на шоколадови и какаови изделия на съществуваща производствена площадка в УПИ 391038 на територията на гр.Първомай, област Пловдив” с възложител „Алкао” ЕООД. Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14  дни, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 09.01.2014 г. – 22.01.2014 г., в сградата на Община Първомай, стая № 213.Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 22.01.2014г. включително, в деловодството на Община Първомай на адрес: гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50


 

ОБЯВА  № 1 от  06.01.2014 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 342/31.10.2013г. по Протокол № 29, Решение № 347/27.11.2013г., Решение № 348/27.11.2013г. по Протокол № 30 и Решение № 363/19.12.2013г. по Протокол № 31 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 27.01.2014г. от 10.00 часа в стая 216 в сградата  на Общ. администрация гр. Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, обособени в следните позиции:

1. Поземлен имот № 900093, с площ 3,249 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Гидик чаир”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 2 020 лв. (две хиляди и двадесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 202 лв. /двеста и два лева/.

2. Поземлен имот № 099032, с площ 4,724 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, пета категория, находящ се в местността “Стопански двор-1”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 6 000 лв. (шест хиляди лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 600 лв. /шестстотин лева/.

3. Поземлен имот № 900091, с площ 5,012 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Гидик чаир”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 3 118 лв. (три хиляди и сто и осемнадесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 311,80 лв. /триста и единадесет лева и осемдесет стотинки/. 

4. Поземлен имот № 000236, с площ 2,968 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, девета категория, находящ се в местността “Дойкима”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 339 лв. (хиляда триста тридесет и девет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 133,90 лв. /сто тридесет и три лева и деветдесет стотинки/.

5. Поземлен имот 842050, с площ 3,057 дка, с начин на трайно ползване – Нива, шеста категория, находящ се в местността “Бялата пръст”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 559 лв. (хиляда петстотин петдесет и девет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 155,90 лв. /сто петдесет и пет лева и деветдесет стотинки/.

6. Поземлен имот № 842051, с площ 2,382 дка, с начин на трайно ползване – Нива, шеста категория (2.123), пета категория (0.259), находящ се в местността “Бялата пръст”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 208 лв. (хиляда двеста и осем лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 120,80 лв. /сто и двадесет лева и осемдесет стотинки/.

7. Поземлен имот 850125, с площ 2,600 дка, с начин на трайно ползване – Нива, пета категория, находящ се в местността “Мешето”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 451 лв. (хиляда четиристотин петдесет и един лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 145,10 лв. /сто четиридесет и пет лева и десет стотинки/.

8. Поземлен имот № 061025, с площ 3,154 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Малкия юрт”, в землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 300 лв. /триста лева/.

9. Поземлен имот № 59080.92.45 с площ 1,196 дка, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, находящ се в Стопански двор №1, гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 3 200  лв. (три хиляди и двеста лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 320 лв. /триста и двадесет лева/.

Депозит за участие в търга за всяка обособена позиция, представляващ 10 % от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 24.01.2014г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 23.01.2014г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 23.01.2014 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 24.01.2014г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 03.02.2014 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


  27.12.2013 година

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Първомай уведомява, че е приключило изпълнението на договори за „Доставка и монтаж на кухненско и перално оборудване”, Доставка и монтаж на ел оборудване” и „Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане” на център за настаняване от семеен тип, изграден при реализацията на проект „Център за нашите деца”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011. Пълният текст на съобщението може да прочетете тук.


ОБЯВА   № 18 от 18.12.2013 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 349/27.11.2013г., Решение № 350/27.11.2013г. по Протокол № 30 на ОбС гр.Първомай обявява, че на 08.01.2014г. в стая 216 в сградата  на ОбА гр.Първомай ще се проведат публично оповестени търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 840 кв.м., съставляващ УПИ ІІ - общински, находящ се в кв.45 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 3 225 лв. ри хиляди двеста двадесет и пет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 322,50 лв. /триста двадесет и два лева и петдесет стотинки/. Начален час на търга 10.00 часа.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 2 120 кв.м., съставляващ УПИ ІІ промишлени дейности, находящ се в кв.20 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай с начална тръжна цена в размер на 32 330 лв. ридесет и две хиляди триста и тридесет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 3 233 лв. (три хиляди двеста тридесет и три лева). Начален час на търга 10.30 часа.   

Депозитите за участие в търговете, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 07.01.2014г. вкл.

  Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 06.01.2014г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 17:00 часа.

  Оглед може да се извършва всеки работен ден до 06.01.2014 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

 Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 07.01.2014г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 17:00ч.

  В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 15.01.2014 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 

 

 

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Първомай съвместно с „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ”АД  организира събирането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.  На 31.10.2013г. всички, които желаят ще имат възможност да се освободят от своето негодно за употреба електрическо и електронно оборудване, което ще бъде извозено от домовете  напълно безплатно след предварително подаване на заявка на телефон: 080016556.Събирането на старите уреди ще се извършва от екипи на фирма „ МЕТАРЕКС” ООД , която е подизпълнител на „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ”АД . Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита е оборудване, образувано в резултат на жизнената дейност на хора по домовете и административни, социални и обществени сгради, от търговски и индустриални обекти или
други източници – ел.печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др.

Инициативата е част от системата за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на Община Първомай.

Допълнителна информация относно събирането на старите уреди може да бъде получена
от Община Първомай - стая №213 или на тел.: 0336/ 64468  


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 14.10.2013 г.

Решение ПВ -106-ПР/2013 год. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на Дирекция РИОСВ Пловдив. /Отвори >>


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 10.10.2013 г.


ОБЯВА  № 13 от 10.10.2013 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 327/26.09.2013г., Решение № 329/26.09.2013г., Решение № 330/26.09.2013г. по Протокол № 28 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обябява , че на 31.10.2013г. в стая 216 в сградата  на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот № 220 от масив № 37 с площ от 1,322 кв.м., с начин на трайно ползване: лозови насаждения, по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 470 лв. (четиристотин и седемдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 47,00 лв. (четиридесет и седемдесет лева). Начален час на търга 09.30 часа.

2. Поземлен имот № 219 от масив № 37 с площ от 1,713 кв.м., с начин на трайно ползване: лозови насаждения, по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 610 лв. (шестстотин и десет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 61 лв. (шестдесет и един лева). Начален час на търга 10.00 часа.   

3. Поземлен имот № 218 от масив № 37 с площ от 1,964 кв.м., с начин на трайно ползване: лозови насаждения, по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 700 лв. (седемстотин лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 70 лв. (седемдесет лева). Начален час на търга 10.30 часа.   

4. Поземлен имот № 217 от масив № 37 с площ от 2,174 кв.м., с начин на трайно ползване: лозови насаждения, по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 770 лв. (седемстотин и седемдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 77 лв. (седемдесет и седем лева). Начален час на търга 11.00 часа.

5. Поземлен имот № 222 от масив № 37 с площ от 2,573 кв.м., с начин на трайно ползване: лозови насаждения, по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 920 лв. (деветстотин и двадесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 92 лв. (деветдесет и два лева). Начален час на търга 11.30 часа.

6. Поземлен имот № 008071, с площ 5,458 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Карамана”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 3 560 лв. (три хиляди петстотин и шестдесет лева).  Депозитът за участие в търга е в размер на 356 лв. (триста петдесет и шест лева). Начален час на търга 13.30 часа.

7. Поземлен имот № 014304, с площ 3,498 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Ритака”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 2 290 лв. (две хиляди двеста и деветдесет лева).  Депозитът за участие в търга е в размер на 229 лв. (двеста двадесет и девет лева). Начален час на търга 14.00 часа.

8. Поземлен имот № 009126, с площ 1,986 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Ясака”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 960 лв. (деветстотин и шестдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 96 лв. (деветдесет и шест лева). Начален час на търга 14.30 часа.

9. Поземлен имот № 004109, с площ 48,895 дка, с начин на трайно ползване – нива, шеста, четвърта и трета категории, находящ се в местността “Ямата/Яазмата”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 23 720 лв. (двадесет и три хиляди седемстотин и двадесет лева).  Депозитът за участие в търга е в размер на 2372 лв. (две хиляди триста седемдесет и два лева). Начален час на търга 15.00 часа.

Депозитите за участие в търговете, представляващи 10 % от началните тръжни цени, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация, най-късно до 16.00 часа на 30.10.2013г. вкл.

  Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 29.10.2013г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 17:00 часа.

  Оглед може да се извършва всеки работен ден до 29.10.2013 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

 Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват позициите, номерата и площта на имотите, за които се участва в търга, името и адреса на участника.Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 30.10.2013г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 17:00ч.

  В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 08.11.2013 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж. Мариана Янева.

  

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай

 


 

 

ОБЯВА  № 12 от 25.09.2013 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 308/30.08.2013г., Решение № 309/30.08.2013г., Решение № 310/30.08.2013г. по Протокол № 26 на ОбС гр.Първомай, ОбА гр.Първомай обявява, че на 15.10.2013г. в стая 216 в сградата  на Община - Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 860 кв.м., съставляващ УПИ Х - общински, находящ се в кв.43 по рег. план на с.Православен, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 3 225 лв. ри хиляди двеста двадесет и пет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 322,50 лв. /триста двадесет и два лева и петдесет стотинки/. Начален час на търга 10.00 часа.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 845 кв.м., съставляващ парцел /УПИ/ Х 222, търговия и обслужващи дейности в кв.17 по рег. план на  с.Виница, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 3 661,67 лв. (три хиляди шестстотин шестдесет и един лева и шестдесет и седем стотинки) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 366,17 лв. (триста шестдесет и шест лева и седемнадесет стотинки). Начален час на търга 10.30 часа.   

3. Недвижим имот представляващ едноетажна паянтова сграда - бивш телчарник със ЗП - 84 кв.м., която е построена в имот № 061033 – ДПФ, с начин на трайно ползване: Стопански двор, находящ се в местността „Малкия юрт”, землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1100 лв. (хиляда и сто лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 110 лв. (сто и десет лева0. Начален час на търга 11.00 часа.

Депозитите за участие в търговете, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Община Първомай, стая 104 до 16.00 часа на 14.10.2013г. вкл.

  Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 11.10.2013г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 17:00 часа.

  Оглед може да се извършва всеки работен ден до 11.10.2013 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

 Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 14.10.2013г. /вкл./ в деловодството на Община Първомай - стая 104 от 8:00 до 17:00ч.

  В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 25.10.2013 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават с 10 /десет/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 10.09.2013 г.

Във връзка с Европейската седмица на мобилността 16-22 септември 2013г.

под мотото „Чист въздух – ти си на ход!”, Община Първомай организира

на 22.09.2013г. / неделя /
 

В Е Л О П О Х О Д

по маршрута гр. Първомай – Бряговския язовир и обратно.

П Р О Г Р А М А:

9.00 часа – Тръгване от паркинга на Община Първомай

10.30 часа – Пристигане до крайната точка – Бряговския язовир и почивка.

11.00 часа – Каране и возене на моторни лодки и канута. Демонстрация със скутери.

12.30 часа – Обяд и почивка

14.30 часа – Тръгване обратно

16.00 часа – Пристигане в гр.Първомай

Велопоходът ще бъде осигурен с медицински екип и линейка, автомобил за сигурност на Община Първомай и автобус.


ОБЯВЛЕНИЕ

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :27.08.2013 г.

Община Първомай съгласно разпоредбите на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл.128, ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че е изработен ПУП- Парцеларен план за обект: АМ „Марица", Оризово-Капитан Андреево от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: „Селскостопански пътища и напоителни полета", за землищата на с. Крушево, с. Добри дол и с. Градина на територията на Община Първомай, обл. Пловдив.Проекта се намира в стая № 107 на Общинска администрация. / Документация_Отвори >>


 

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 27.08.2013 г.

 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 26.08.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че на 28.08.2013 г. от 07.00 до 11.00 часа / при необходимост и от 20.00 до 22.00ч./ ще се проведе третиране срещу кърлежи на територията на гр.Първомай / кв.Любеново и кв.Дебър / и с.Градина, с препарата БАНДИТ 10 ЕК .

До всеки обработен обект ще бъдат поставени указателни надписи.

При неблагоприятни атмосферни условия – дъжд или силен вятър, е възможна промяна в предварително обявената дата.

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 23.08.2013 г.

ОБЯВА  № 11  от  23.08.2013  г.

На основание чл.20 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 223 от 28.03.2013 г. по Протокол № 20 на ОбС гр.Първомай, ОбА гр.Първомай обявява, че на 17.09.2013 г. от 10.00 часа, стая 216 в сградата на Община-Първомай, ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи от ОПФ на с.Буково, общ.Първомай, с начин на трайно ползване – ниви/изоставени ниви, както следва:

№ по ред

 

Имот №

 

Кате-

гория

 

Площ

/дка/

 

Начална тръжна цена (лв./год.)

 

Депозит – 10% от нач. тръжна цена

(лв.)

1

068015

ІХ

8,026

48.16

4.82

2

053029

ІХ

37,799

226.79

22.68

3

038108

VІІІ

2,077

14.54

1.45

4

044078

VІІІ

1,386

9.70

0.97

5

050017

VІІІ

3,197

22.38

2.24

6

046006

VІІІ

9,020

63.14

6.31

7

046007

VІІІ

21,868

153.08

15.31

8

051075

Х

1,249

6.25

0.63

9

017118

VІІІ

5,491

38.44

3.84

10

051106

VІІІ

5,052

35.36

3.54

11

024018

VІІІ

1,101

7.71

0.77

12

022044

VІІІ

1,531

10.72

1.07

13

051047

Х

9,102

45.51

4.55

14

051112

Х

7,780

38.90

3.89

15

058063

ІХ

30,053

180.32

18.03

16

068035

ІХ

38,670

232.03

23.20

17

051005

Х

16,170

80.85

8.09

18

019017

VІІІ

3,947

27.63

2.76

19

019035

VІІІ

8,327

58.29

5.83

20

056003

ІХ

11,214

67.28

6.73

21

056069

ІХ

4,085

24.50

2.45

22

056079

ІХ

12,956

77.74

7.77

23

056157

ІХ

7,250

43.50

4.35

24

056156

ІХ

3,522

21.13

2.11

25

056173

ІХ

18,511

111.07

11.11

26

065025

ІХ

26,104

156.63

15.66

27

038030

ІХ

4,157

24.94

2.49

28

062051

ІХ

12,720

76.32

7.63

29

062066

ІХ

14,704

88.22

8.82

30

023001

VІІІ

6,277

43.94

4.39

31

052066

Х

56,985

284.93

28.49

32

056143

ІХ

23,753

142.52

14.25

 Депозитите за участие в търговете, представляващи 10 % от началните тръжни цени, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация, най-късно до 16.00 часа на 16.09.2013г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 13.09.2013г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 17:00 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 13.09.2013 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват позициите, номерата и площта на имотите, за които се участва в търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 16.09.2013г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 17:00ч.

   В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 27.09.2013 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават с 10 /десет/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж. Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай

 


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 23.08.2013 г.

Обява на на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" град Пловдив за обявяване на предварителните регистри.

Обявление на графика за заседание на комисиите.


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 14.08.2013 г.


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 08.08.2013 г.

ОБЯВА  № 9 от 08.08.2013 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 292/12.07.2013г., Решение № 2293/12.07.2013г., Решение № 294/12.07.2013г. и Решение № 295/12.07.2013г. по Протокол № 25 на ОбС гр.Първомай, Община Първомай обявява, че на 28.08.2013г. в стая 216 в сградата  на ОбА гр.Първомай ще се проведат публично оповестени търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Имот № 038212, с площ 1,202 дка, нива, пета категория, местността “Потока”, землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 760,00 лв. (седемстотин шестдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 76,00 лв. /седемдесет и шест лева/. Начален час на търга 09.30 часа.

2. Имот № 022040, с площ 1,253 дка, нива, осма категория, местността “Рошави келеми”, землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 413,00 лв. (четиристотин и тринадесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 41,30 лв. /четиридесет и един лева и тридесет стотинки/. Начален час на търга 10.00 часа.   

3. Имот № 022042, с площ 3,223 дка, нива, осма категория, местността “Рошави келеми”, землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на       1 064,00 лв. (хиляда шестдесет и четири лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 106,40 лв. /сто и шест лева и десет стотинки/. Начален час на търга 10.30 часа.   

4. Имот № 089009, с площ 3,500 дка, нива, пета категория, местността “Кърълийките”, землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 763,00 лв. (хиляда седемстотин шестдесет и три лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 176,30 лв. /сто седемдесет и шест лева и тридесет стотинки/. Начален час на търга 11.00 часа.

5. Имот № 180017, с площ 2,000 дка, нива, пета категория, местността “Дол.комсал подсело”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 110,00 лв. (хиляда сто и десет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 111,00 лв. /сто и единадесет лева/. Начален час на търга 13.30 часа.

6. Имот № 230091, с площ 0,091 дка, нива, пета категория, местността “Кабата каладж. чеир”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 50,00 лв. (петдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 5,00 лв. /пет лева/. Начален час на търга 14.00 часа.

7. Имот № 135021, с площ 1,178 дка, нива, четвърта категория, местността “Бос. вод-ца салхана”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 702,00 лв. (седемстотин и два лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 70,20 лв. /седемдесет лева и двадесет стотинки/. Начален час на търга 14.30 часа.

8. Имот № 801852, с площ от 14,500 дка, залесена нива, четвърта категория, местността „Турс.гробе Кантона”, землището на гр.Първомай, кв.Дебър,  общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 7 478,00 лв. (седем хиляди четиристотин седемдесет и осем лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 747,80 лв. /седемстотин четиридесет и седем лева и осемдесет стотинки/. Начален час на търга 15.00 часа.

Депозитите за участие в търговете, представляващи 10 % от началните тръжни цени, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на ОбА-Първомай, най-късно до 16.00 часа на 27.08.2013г. вкл.

  Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 26.08.2013г. /вкл./ от деловодството на ОбА-Първомай, стая 104 от 8:00 до 17:00 часа.

  Оглед може да се извършва всеки работен ден до 26.08.2013 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

 Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 27.08.2013г. /вкл./ в деловодството на ОбА-Първомай - стая 104 от 8:00 до 17:00ч.

  В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 04.09.2013 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж. Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 05.08.2013 г.

ОБЯВА  8 от 05.08.2013 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 283/20.06.2013г. по Протокол № 23 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 23.08.2013г. от 10.00 часа в стая 216 в сградата  на Общинска администрация гр. Първомай ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Имот № 002001, с площ 5,003 дка, с начин на трайно ползване – Нива, четвърта категория, находящ се в местността “Дурука котк.могили”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 2 500 лева (две хиляди и петстотин лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 250 лв. /двеста и петдесет лева/.

2. Имот № 003002, с площ 4,909 дка, с начин на трайно ползване – лозе, четвърта категория, находящ се в местността “Дурука котк.могили”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 2 350 лева (две хиляди триста и петдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 235 лв. /двеста тридесет и пет лева/.

3. Имот № 003001, с площ 9,003 дка, с начин на трайно ползване – лозе, четвърта категория, находящ се в местността “Дурука котк.могили”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 4 320 лева (четири хиляди триста и двадесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 432 лв. /четиристотин тридесет и два лева/.

4. Имот № 003005, с площ 1,988 дка, с начин на трайно ползване – лозе, шеста категория, находящ се в местността “Дурука котк.могили”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 850 лева (осемстотин и петдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 85 лв. /осемдесет и пет лева/.

5. Имот № 003009, с площ 3,681 дка, с начин на трайно ползване – лозе, шеста категория, находящ се в местността “Дурука котк.могили”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 580 лева (хиляда петстотин и осемдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 158 лв. /сто петдесет и осем лева/.

6. Имот № 003023, с площ 1,979 дка, с начин на трайно ползване – лозе, шеста категория, находящ се в местността “Дурука котк.могили”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 850 лева (осемстотин и петдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 85 лв. /осемдесет и пет лева/.

7. Имот № 003028, с площ 2,293 дка, с начин на трайно ползване – лозе, шеста категория, находящ се в местността “Дурука котк.могили”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 980 лева (деветстотин и осемдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 98 лв. /деветдесет и осем лева/.

8. Имот № 007179, с площ 2,380 дка, с начин на трайно ползване – лозе, шеста категория, находящ се в местността “Дълбокото дере”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 020 лева (хиляда и двадесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 102 лв. /сто и два лева/.

9. Имот № 007163, с площ 3,240 дка, с начин на трайно ползване – лозе, шеста категория, находящ се в местността “Дълбокото дере”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 380 лева (хиляда триста и осемдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 138 лв. /сто тридесет и осем лева/.

10. Имот № 007162, с площ 2,100 дка, с начин на трайно ползване – лозе, шеста категория, находящ се в местността “Дълбокото дере”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 900 лева (деветстотин лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 90 лв. /деветдесет лева/.

11. Имот № 003039, с площ 3,244 дка, с начин на трайно ползване – лозе, шеста категория, находящ се в местността “Дурука котк.могили”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 390 лева (хиляда триста и деветдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 139 лв. /сто тридесет и девет лева/.

12. Имот № 011064, с площ 1,964 дка, с начин на трайно ползване – лозе, шеста категория, находящ се в местността “Мал.дере”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 840 лева (осемстотин и четиридесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 84 лв. /осемдесет и четири лева/.

13. Имот № 003044, с площ 2,436 дка, с начин на трайно ползване – лозе, шеста категория, находящ се в местността “Дурука котк.могили”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 040 лева (хиляда и четиридесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 104 лв. /сто и четири лева/.

14. Имот № 003052, с площ 1,850 дка, с начин на трайно ползване –лозе, четвърта категория, находящ се в местността “Дурука котк.могили”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 880 лева (осемстотин и осемдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 88 лв. /осемдесет и осем лева/.

Депозитите за участие в търговете, представляващи 10 % от началните тръжни цени за всеки обект, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 22.08.2013г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 21.08.2013г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 17:00 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 21.08.2013 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват позициите, номерата и площта на имотите, за които се участва в търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 22.08.2013 г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 17:00ч.  В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 02.09.2013г. при същите условия, като всички гореописани срокове се удължават с 10 /десет/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на Община Първомай


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 05.08.2013 г.

Община Първомай уведомява всички граждани, пчелари и земеделски производители, че Железопътна Секция- Пловдив ще проведе пръскане по сервитута на железопътната линия между гарите Крумово- Първомай с хербицид „Ефазат” в дните от 08.08. до 13.08.2013 г. Третирането ще се извършва с моторен влекач и вагон.

 


30.07.2013

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация  Първомай уведомява, че след проведена обществена поръчка, фирма „Перфект мебел” ООД гр.София, е избрана за изпълнител на позиции: „Доставка и монтаж на кухненско и перално оборудване”, Доставка и монтаж на ел оборудване” и „Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане” на център за настаняване от семеен тип, изграден при реализацията на проект „Център за нашите деца”, финансиран от  Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011. Реализацията на гореописаните позиции, ще оформи цялостния интериор на обекта и ще допринесе за неговото пълноценно функциониране. Пълният текст на съобщението прочети тук.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съгласно чл.62а, ал.(1) и (2) за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на цел: „Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на системи и съоръжения за водовземане - бент".Съгласно чл. 62а, ал.(З) от Закона за водите (обн. ДВ, бр ДВ,бр.65/2006г.), е необходимо да направите публично обявяване, СЪОБЩЕНИЕТО на определените за това места в общината и писмено за точната дата на обявяването.

Искания и възражения по смисъла на чл. 64, ал. (1), т. 2 и т. З от Закона за водите от заинтересованите лица насочвайте на адрес :

Гр. Пловдив

Ул. "Янко Сакъзов" № 35 Басейнова дирекция ИБР - Пловдив

 

4000, Пловдив, ул."Янко Сакъзов" 35 Тел: (+35932) 604720, Факс: (+35932) 604721


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

      В изпълнение на Наредба №15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности ви уведомяваме, че на 14.07.2013г. от 21.00 до 24.00 часа / при подходящи метеорологични условия / ще се проведе наземно третиране срещу комари на територията на град Първомай, с препарата Цитрол 10/4 УЛВ .

      До всеки обработен обект ще бъдат поставени указателни надписи.

      При неблагоприятни атмосферни условия – дъжд или силен вятър, е възможна промяна в предварително обявената дата.


 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛОЗАРИ И ВИНОПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

 

 

 

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 28 ЮНИ 2013 Г. (ПЕТЪК) ОТ 10:30 ЧАСА В ЗАЛА № 5 НА АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ (Лозаро-градинарски факултет), ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО гр.ПЛОВДИВ организира работна среща между изпълнителния директор на ИАЛВ – инж.Красимир Коев и лозари и винопроизводители на тема : „Промените в Националната програма за подпомагане на лозаро-винарскиясектор 2008/2009 – 2013/2014г. за подпомагане за засаждане и презасаждане на лозя, обнародвани в Държавен вестник бр.53 от 18.06.2013 година”.

 

Поканват се всички заинтересовани лица! Очакваме Ви!


 

 


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Община Първомай съвместно с „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ”АД  организира събирането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.  На 27.06.2013 г. всички, които желаят ще имат възможност да се освободят от своето негодно за употреба електрическо и електронно оборудване, което ще бъде извозено от домовете  напълно безплатно след предварително подаване на заявка на телефон: 080016556.Събирането на старите уреди ще се извършва от екипи на фирма „ МЕТАРЕКС” ООД , която е подизпълнител на „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ”АД.Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита е оборудване, образувано в резултат на жизнената дейност на хора по домовете и административни, социални и обществени сгради, от търговски и индустриални обекти или други източници –ел.печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др.Инициативата е част от системата за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на Община Първомай.Допълнителна информация относно събирането на старите уреди може да бъде получена от Община Първомай - стая №213 или на тел.: 0336/ 64468


 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

От  10.06.2013г.

Общинска администрация гр. Първомай съобщава, че със Решение № 261 на Общински съвет гр. Първомай прието на 30.05.2013г. по Протокол №22 се реши:

1. Открива процедура по изготвяне на планово задание във връзка с разрешение за изработване на общ устройствен план /ОУП/ на Община Първомай, обл. Пловдив.

2. Възлага на кмета на Община Първомай да проведе процедура по възлагане изготвянето на планово задание, съдържащо изисквания относно териториалния обхват, сроковете и етапите на разработване на ОУП на Община Първомай и съгласуването му със съответните инстанции.

3. Възлага на кмета на Община Първомай да проучи възможностите за осигуряване на финансиране за изработването на планово задание, а при липса на такива възможности, средства за неговото изработване да бъдат заложени при актуализация на бюджета на Община Първомай
за 2013г.

/ Общинска    администрация /


 

 

ОБЯВА 7 от 04.06.2013 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 267/30.05.2013г., Решение № 268/30.05.2013г. по Протокол № 22 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 27.06.2013г. от 10.00 часа в стая 216 в сградата  на Община Първомай ще се проведат публично оповестени търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Имот № 146 от масив № 38 с площ от 4 110 кв.м., с НТП: лозови насаждения, по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1450 лв. /хиляда четиристотин и петдесет лева/. Депозитът за участие в търга е в размер на 145 лв. /сто четиридесет и пет лева/.

2. Имот № 147 от масив № 38 с площ от 0,997 кв.м., с НТП: лозови насаждения, по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 350 лв. /триста и петдесет лева/. Депозитът за участие в търга е в размер на 35 лв. /тридесет и пет лева/.

3. Имот 141 от масив № 38  с площ от 3,107 кв.м., с НТП: лозови насаждения, по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1100 лв. /хиляда и сто лева/. Депозитът за участие в търга е в размер на 110 лв. /сто и десет лева/.

4. Имот № 142 от масив № 38  с площ от 3,391 кв.м., с НТП: лозови насаждения, по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър,  обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1200 лв. /хиляда и двеста лева/. Депозитът за участие в търга е в размер на 120 лв. /сто и двадесет лева/.

5. Имот № 143 от масив № 38 с площ от 3,319 кв.м., с НТП: лозови насаждения, по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър,  обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1177 лв. /хиляда сто седемдесет и седем лева/. Депозитът за участие в търга е в размер на 117,70 лв. /сто и седемнадесет лева и седемдесет стотинки/.

6. Имот № 144 от масив № 38 с площ от 3,780 кв.м., с НТП: лозови насаждения, по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 340 лв. /хиляда триста и четиридесет лева/. Депозитът за участие в търга е в размер на 134 лв. /сто тридесет и четири лева/.

7. Имот № 145 от масив № 38 с площ от 2,283 кв.м., с НТП: лозови насаждения, по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър,  обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 810 лв. /осемстотин и десет лева/. Депозитът за участие в търга е в размер на 81 лв. /осемдесет и един лева/.

8. Имот № 43 от масив 32 с площ от 1 069 кв.м., с НТП: друга изоставена нива, по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 360 лв. /триста и шестдесет лева/. Депозитът за участие в търга е в размер на 36 лв. /тридесет и шест лева/.

9. Имот № 44 от масив 32 с площ от 267 кв.м., с НТП: друга изоставена нива, по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 90 лв. /деветдесет лева/. Депозитът за участие в търга е в размер на 9 лв. /девет лева/.

10. Имот № 229 от масив 33 с площ от 8 141 кв.м., с НТП: друга изоставена нива, по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 2750 лв. /две хиляди седемстотин и петдесет лева/. Депозитът за участие в търга е в размер на 275 лв. /двеста седемдесет и пет лева/.

11. Имот № 231  от масив 33 с площ от 636 кв.м., с НТП: друга изоставена нива, по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 211 лв. /двеста и единадесет лева/. Депозитът за участие в търга е в размер на 21,10 лв. /двадесет и един лева и десет стотинки/.

12. Имот № 230 от масив 33 с площ от 458 кв.м., с НТП: друга изоставена нива, по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 152 лв. /сто петдесет и два лева/. Депозитът за участие в търга е в размер на 15,20 лв. /петнадесет лева и двадесет стотинки/.

13. Имот № 42 от масив 32 с площ от 5 552 кв.м., с НТП: друга изоставена нива, по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1860 лв. /хиляда осемстотин и шестдесет лева/. Депозитът за участие в търга е в размер на 186 лв. /сто осемдесет и шест лева/.

Депозитите за участие в търговете, представляващи 10 % от началните тръжни цени за всеки обект, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 26.06.2013г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 25.06.2013г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 17:00 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 25.06.2013 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват позициите, номерата и площта на имотите, за които се участва в търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 26.06.2013 г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 12:00 ч. и от 13:30 до 17:00ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 08.07.2013 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават с 10 /десет/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 

 

ОБЯВА № 6  от  04.06.2013 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 251/25.04.2013г., Решение № 269/30.05.2013г. на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 25.06.2013г. в стая 216 в сградата  на Община Първомай ще се проведат публично оповестени търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Имот № 019025 с площ 12,549 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Юрта под село”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 8 850 лв. (осем хиляди осемстотин и петдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 885 лв. /осемстотин осемдесет и пет лева/. Начален час на търга 09.30 часа.

2. Имот № 818228, с площ 0,873 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Въчев бряст крушака”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 480 лв. (четиристотин и осемдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 48 лв. /четиридесет и осем лева/. Начален час на търга 10.00 часа.   

3. Имот № 845023, с площ 1,801 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Бялата пръст”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 990 лв. (деветстотин и деветдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева/. Начален час на търга 10.30 часа.   

4. Имот № 818336, с площ 10,884 дка, с начин на трайно ползване – нива, шеста категория, находящ се в местността “Въчевбряст крушака”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 5 880 лв. (пет хиляди осемстотин и осемдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 588 лв. /петстотин осемдесет и осем лева/.            Начален час на търга 11.00 часа.

5. Имот № 818183, с площ 3,872 дка, с начин на трайно ползване – нива, шеста категория (0.096), пета категория (3.776), находящ се в местността “Въчевбряст крушака”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 2 130 лв. (две хиляди сто и тридесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 213 лв. /двеста и тринадесет лева/. Начален час на търга 11.30 часа.

6. Имот № 819009, с площ 4,042 дка, с начин на трайно ползване – нива, шеста категория (3.505), четвърта категория (0.537), находящ се в местността “Черно куле бадар.к”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 2 240 лв. (две хиляди двеста и четиридесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 224 лв. /двеста двадесет и четири лева/. Начален час на търга 13.30 часа.

7. Имот № 819004, с площ 2,049 дка, с начин на трайно ползване – нива, шеста категория (1.039), четвърта категория (1.010), находящ се в местността “Черно куле бадар.к”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 124 лв. (хиляда сто двадесет и четири лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 112,40 лв. /сто и дванадесет лева и четиридесет стотинки/. Начален час на търга 14.00 часа.

8. Имот № 841021, с площ 8,949 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Орешака моран.лозя”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 5 090 лв. (пет хиляди и деветдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 509 лв. /петстотин и девет лева/. Начален час на търга 14.30 часа.

9. Имот № 848044, с площ 4,546 дка, с начин на трайно ползване – нива, шеста категория, находящ се в местността “Джамбаз тепе”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 2 502 лв. (две хиляди петстотин и два лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 250,20 лв. /двеста и петдесет лева и двадесет стотинки/. Начален час на търга 15.00 часа.

10. Имот № 848038, с площ 3,436 дка, с начин на трайно ползване – нива, шеста категория, находящ се в местността “Джамбаз тепе”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 888 лв. (хиляда осемстотин осемдесет и осем лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 188,80 лв. /сто осемдесет и осем  лева и осемдесет стотинки/. Начален час на търга 15.30 часа.

11. Имот № 848010, с площ 3,946 дка, с начин на трайно ползване – нива, шеста категория, находящ се в местността “Джамбаз тепе”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 2 150 лв. (две хиляди сто и петдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 215 лв. /двеста и петнадесет лева/. Начален час на търга 16.00 часа.

Депозитите за участие в търговете, представляващи 10 % от началните тръжни цени, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 24.06.2013г. вкл.

  Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 21.06.2013г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 17:00 часа.

  Оглед може да се извършва всеки работен ден до 21.06.2013 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

 Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 24.06.2013г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 12:00 ч. и от 13:30 до 17:00ч.

  В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 05.07.2013 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават с 10 /десет/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 

 

ОБЯВА  № 5  от  03.06.2013 г.

На основание чл.16, чл.20 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 230/28.03.2013г., Решение № 247/25.04.2013г. и Решение № 266/30.05.2013г. на ОбС гр.Първомай, Общинска администрация гр.Първомай, обявява, че на 21.06.2013 г. в стая 216 в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имотиобщинска собственост, представляващи:

1. Терен за търговски цели № 6 с площ от 12 кв.м., находящ се на тротоарно пространство на улица с о.т.258 и о.т.259, между парцели УПИ І – озеленяване в кв.76”а” и УПИ І – кооп.пазар в кв.76”б” по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив, за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна цена за една година в размер на 360 лв. /триста и шестдесет лева/ без ДДС. Начален час на търга 10.00 часа.

2. Терен с площ от 26,50 кв.м., находящ се в югоизточната част от таванско помещение на триетажна масивна сграда кметство, построена в УПИ Х - СОНС от кв.41 по плана на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, за срок от 10 /десет/ години с начална тръжна цена за една година в размер на 4 800 лв. /четири хиляди и осемстотин лева/ без ДДС. Начален час на търга 10.30 часа.

3. Комплекс „Плувен басейн”, състоящ се от плувен басейн със ЗП-320 кв.м., плувен басейн със ЗП-220 кв.м., портиерна със ЗП-11,20 кв.м., съблекалня със ЗП-13,32 кв.м., здравен пункт със ЗП-46,11 кв.м., тоалетни със ЗП-37,20 кв.м., дървена беседка – БАР-2 със ЗП-38,00 кв.м., дървена беседка – БАР-1 с обща ЗП-136,00 кв.м., включваща бар с навес - 80 кв.м. и  кухня с помощни помещения, офис, санитарни възли и склад със ЗП-56 кв.м., помпена сграда със ЗП-5,06 кв.м. в едно с изградените водоснабдителна мрежа със сондаж и подземно електрозахранване, изградени върху общински имот, съставляващ № 000148 с площ от 10 984 кв.м., с НТП: спортна територия, находящ се в местността „Адата Марица” по плана за земеразделяне на гр.Първомай, обл.Пловдив, за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна цена за една година в размер на 4 000 лв. /четири хиляди лева/ без ДДС. Начален час на търга 11.00 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 20.06.2013г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект, може да се получи всеки работен ден до 19.06.2013г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 17:00 часа. Оглед може да се извършва всеки работен ден до 19.06.2013г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 20.06.2013г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 12:00 ч. и от 13:30 до 17:00ч. В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 01.07.2013г., при същите условия, установени в заповедта на Кмета, като всички гореописани срокове се удължават със 10/десет/ дни.

   За допълнителна информация тел. 0336/6 31-97 – инж.Мариана Янева.

АНГЕЛ  ПАПАЗОВ

Кмет на Община Първомай


 

 

ОБЯВЛЕНИЕ// 18.05.2013г.
Съобщение за публично обявяване, относно открита процедура за издаване на Разрешително за ползване на воден обект- Дълбокото дере, поречие-р.Марица, с цел заустване на отпадъчни води от обект:
”Ракиджийница, с .Татарево, общ.Първомай” …Пълният текст на съобщението
>>


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 13.05.2013 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че на 17.05.2013г. ще се извърши дезакаризация на зелените площи на територията на гр.Първомай. Третирането ще се извършва в часовете между 06.00 ч. и 11.00 ч. и при необходимост от 20.00 до 22.00 часа. Ще се работи с препарата БАНДИТ 10ЕК , който има карантинен период 24 часа.

      До всеки обработен обект ще бъдат поставени указателни надписи с текст: „Внимание . Пръскано е с отрова” и отбелязаната дата на пръскането и карантинния период.

      При неблагоприятни атмосферни условия – дъжд или силен вятър, е възможна промяна в предварително обявената дата.


 

 

ОБЯВА

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 13.05.2013 г.

Назначената комисия със Заповед №РД-15-234/10.05.2013г. на кмета на община Първомай, разгледа и се запозна подробно
с представената пазарна оценка направена от независим
лицензиран оценител. Още по темата >>


 

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 09.05.2013 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Първомай уведомява всички граждани, пчелари и земеделски производители, че Железопътна Секция- Пловдив ще проведе пръскане по сервитута на железопътната линия между гарите Крумово- Първомай с хербицид „Ефазат” в дните от 16.05. до 20.05.2013 г. Третирането ще се извършва с моторен влекач и вагон.


 

  


 

ОБЯВА  № 4 от 26.04.2013 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 256/25.04.2013г., по Протокол № 21 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, ча на 15.05.2013г. от 10.00 ч. в стая 216 в сградата  на Община Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 056032, с площ 6,830 дка, НТП–нива, трета категория, находящ се в местността “Демиралан“ в землището на с.Брягово,  общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 4 440 лева (четири хиляди четиристотин и четиридесет лева). 

Депозит за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена в размер на 444 лв. /четиристотин четиридесет и четири лева/, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 14.05.2013г. вкл.

  Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 13.05.2013г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 17:00 часа.

  Оглед може да се извършва всеки работен ден до 13.05.2013 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

 Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 14.05.2013г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 12:00 ч. и от 13:30 до 17:00ч.

  В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 22.05.2013 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 

ОБЯВА № 3 от 17.04.2013  г.

На основание чл.20 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 223 от 28.03.2013 г. по Протокол № 20 на ОбС гр.Първомай, ОбА гр.Първомай, обявява, че на 09.05.2013 г. от 09.30 часа, стая 216 в сградата на Община Първомай, ще се проведат публично оповестени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи от ОПФ на с.Буково, общ.Първомай, с начин на трайно ползване – изоставени ниви, както следва:

 

Имот №

Категория

Площ

/дка/

Начална тръжна цена (лв./год.)

Депозит

(лв.)

1

039171

VІІІ

5,401

37.81

3.78

2

039172

VІІІ

15,515

108.61

10.86

3

039175

VІІІ

3,001

21.01

2.10

4

031005

VІІІ

5,280

36.96

3.70

5

054080

Х

49,164

245.82

24.58

6

055084

Х

18,639

93.20

9.32

7

040117

VІІІ

28,994

202.96

20.30

8

030066

Х

24,632

123.16

12.32

9

029011

Х

4,865

24.33

2.43

10

072013

Х

32,955

164.76

16.48

11

072003

Х

32,589

162.95

16.30

12

072006

Х

15,127

75.64

7.56

13

030026

VІІІ

2,257

15.80

1.58

14

030030

VІІІ

3,461

24.23

2.42

15

030047

VІІІ

2,267

15.87

1.59

16

030058

VІІІ

3,409

23.86

2.39

17

030060

VІІІ

2,904

20.33

2.03

18

030062

Х

0,552

2.76

0.28

19

030066

Х

24,632

123.16

12.32

20

030068

Х

9,653

48.27

4.83

21

017019

VІІІ

8,386

58.70

5.87

22

015025

VІІІ

9,668

67.68

6.77

23

015027

VІІІ

16,359

114.51

11.45

24

015035

VІІІ

31,511

220.58

22.06

25

015041

VІІІ

1,128

7.90

0.79

26

016007

VІІІ

6,939

48.57

4.86

27

016010

VІІІ

10,046

70.32

7.03

28

016040

Х

16,996

84.98

8.50

29

016044

ІХ

15,143

90.86

9.09

30

016045

ІХ

1,157

6.94

0.69

31

016046

ІХ

1,720

10.32

1.03

32

016049

Х

79,884

399.42

39.94

 

 

Депозитите за участие в търговете, представляващи 10 % от началните тръжни цени, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация, най-късно до 16.00 часа на 08.05.2013г. вкл.

  Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 07.05.2013г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 17:00 часа.

  Оглед може да се извършва всеки работен ден до 07.05.2013 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

 Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват позициите, номерата и площта на имотите, за които се участва в търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 08.05.2013г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 12:00 ч. и от 13:30 до 17:00ч.

  В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 20.05.2013 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават с 10 /десет/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж. Мариана Янева.

 

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 

 

 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 05.04.2013 г.

Trash party

„Не изхвърляй, украси!”

Къде?   Гр. Първомай, пред общината

Кога?   На 10.04.2013 г. сряда, начало 16:00 ч.   БРОШУРА_Отвори >>

Участници: Водещ на програмата Генчо - инспектор N-JOY (Очакваме потвърждение)Божидар Ганев - участник от Гласът на България 2013Кристиян Димитров - участник от Гласът на България 2013Алекс Байчев - участник от Гласът на България 2012Елица Наумова - участник от Гласът на България 2012Събитието включва  музикална програма и работилници за изработване на арт шапки, цветя от хартия и отпадъчни материали, награди и снимки с някои от лицата на кампанията и звездите от „Гласът на България”.  За да станете участник в Trash party в гр.Първомай, трябва да разполагате с предварително получени ваучери с печат - логото на кампанията „ Да изчистим България за един ден”.Как да се снабдите с ваучер за участие? Не изхвърляйте непотребните вещи – хартия, полиетиленови торби и бутилки! Те могат да ви осигурят участие в най- голямото пролетно парти във вашия град.  Можеш да ги предадеш на нашия пункт на  9 и 10 април 2013 г. от източната страна на Общината.Така заедно ще докажем, че обикновените боклуци могат да се превръщат в необикновени неща без много усилия.


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 05.04.2013 г.

ОБЯВА  2 от 05.04.2013 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 225/28.03.2013г., Решение № 226/28.03.2013г., Решение № 227/28.03.2013г., Решение № 228/28.03.2013г. по Протокол № 20 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 25.04.2013г. в стая 216 в сградата  на Общинска администрация гр. Първомай ще се проведат публично оповестени търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Имот № 010007, с площ 2,562 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Харманлан”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 953 лв. (деветстотин петдесет и три лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 95,30 лв. /деветдесет и пет лева и тридесет стотинки/. Начален час на търга 09.30 часа.

2. Имот № 100032, с площ 4,149 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, десета и девета категории, находящ се в местността “Чамурлия”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 655 лв. (хиляда шестстотин петдесет и пет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 165,50 лв. /сто шестдесет и пет лева и петдесет стотинки/. Начален час на търга 10.00 часа.   

3. Имот № 160027, с площ 5,590 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета и четвърта категории, находящ се в местността “Летището”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 3 905 лв. (три хиляди деветстотин и пет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 390,50 лв. /триста и деветдесет лева и петдесет стотинки/. Начален час на търга 10.30 часа.   

4. Имот № 160028, с площ 7,409 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета и четвърта категории, находящ се в местността “Летището”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 5 168,00 лв. (пет хиляди сто шестдесет и осем лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 516,80 лв. /петстотин  и шестнадесет лева и осемдесет стотинки/. Начален час на търга 11.00 часа.

5. Имот № 000583, с площ 1,057 дка, с начин на трайно ползване – др.сел.ст.тер, находящ се в местността “До гробето”, в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 2 200 лв. (две хиляди и двеста лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 220 лв. /двеста и двадесет лева/. Начален час на търга 11.30 часа.

6. Имот № 869016, с площ 0,554 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Реални граници Ал.”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 773,00 лв. (седемстотин седемдесет и три лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 77,30 лв. /седемдесет и седем лева и тридесет стотинки/. Начален час на търга 13.30 часа.

Депозитите за участие в търговете, представляващи 10 % от началните тръжни цени, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация, най-късно до 16.00 часа на 24.04.2013г. вкл.

  Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 23.04.2013г. /вкл./ от деловод

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 02.04.2013 г.

Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ обявава инвестиционно намерение за изграждане на мост над река Марица по път  III -667 Плодовитово - Асеновград  Отвори >>


 

 

Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

Община Първомай
 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 28.03.2013г.
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпила информация за инвестиционно предложение:

- Изграждане на защитни мрежи за предпазване на овощни градини от градушка.

- Закупуване на трактор 100 к.с.

- Закупуване на прикачна вентилаторна пръскачка за растителна защита 2000 л.

- Закупуване на бокс палети за съхранение на продукция,

 

с инвеститор „БУЛ ЕЙПЪЛ” ООД , гр. Първомай, ул.”Христо Ботев”№2

Местоположение на инвестиционното предложение:

- Община Първомай, с.Градина, ПИ № 016166 - с площ 172,433 дка.

- Община Първомай, с.Крушево, ПИ № 006122 - с площ 109,361 дка., ПИ № 006119- с площ 83,771 дка, ПИ № 005127- с площ 92,081 дка.

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в Община Първомай, ул. “Братя Миладинови-юг”  № 50 или в РИОСВ – гр.Пловдив, бул.“Марица” № 122.

 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Първомай ще вземе участие в глобалната инициатива „Часът на Земята 2013” Отвори >>


 

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 13.03.2013г.

 

На основание чл.41, ал.1 от Закона за подземните богатства

 

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

 

ОБЯВЯВА

 

На заинтересованите лица и общественост, че министърът на икономиката , енергетиката и туризма е издал на „Горубсо-Кърджали” АД, гр.Кърджали, Разрешение №335/27.02.2013г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл.2, ал.1, т.1 от ЗПБ, в площта „Калето”, разположена на територията на общ.Черноочене, общ.Минерални бани и общ. Първомай

Пълният текст на разрешението заедно със списъка на координатите на граничните точки на площта >>


О Б Я В Я В А

Общинска администрация Първомай

 На основание чл.10 А, ал.2 от Закона за държавния служител,чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-15-98/08.03.2013 г. на кмета на община Първомай

О Б Я В Я В А М

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

  Нормативни изисквания: Закон за държавния служител и Класификатор на длъжностите в администрацията, за съответното ниво.

А/Минимални изисквания

-   образование – Висше;

-   професионален опит -  4 години;

-  минимална образователно - квалификационна степен –Магистър;

- минимален ранг - III  младши, ако кандидатът е работил по служебно правоотношение;

 - да отговаря на изискванията, установени в чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и чл.41, ал.1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация;

Б/Допълнителни  изисквания

-Висше образование в една от посочените области: хуманитарни, икономически и  технически науки;

-Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове, необходими за изпълнение на задачите в рамките на тази длъжност;

-Компютърни умения: Word; Exel; Internet; работа с правно – информационни продукти; работа с електронни регистри и ситеми;

   Начин за провеждане на конкурса- ще се проведе на три етапа:

-Проверка за съответствие на представените документи с предварително обявените изисквания

-Решаване на тест

-Интервю

В теста ще бъдат включени въпроси от :

Закона за местното самоуправление и местна администрация; Закон за администрацията; Закон за държавния служител; Закон за гражданската регистрация; Изборен кодекс и подзаконовите нормативни актове към тези закони.

Кандидатите да представят следните документи за участие в конкурса:

-  Заявление по образец /приложение №2 към чл.17 ал.1 от НПКДСл /

-  Декларация за обстоятелствата по чл.17  ал.2 т.1 НПКДСл ;

-  Копие от документи  за придобита образователно-квалификационна степен;

- Документ за присъден ранг за лица, работили като държавни служители /ако е приложимо/;

-   Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТA: Секретарят на общината  организира и отговаря за : дейността за общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им; деловодното обслужване, документооборота и общинския архив; дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване; разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината; работа с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица; поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно – техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми. Секретарят на общината изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината, със закон или друг нормативен акт.

МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА ОСНОВНАТА  ЗАПЛАТА - 430 лв.

МЯСТО НА КОЕТО ЩЕ СЕ ОБЯВЯВАТ СПИСЪЦИТЕ И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОНКУРСА.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на ОбА гр.Първомай и на следния адрес https://www.parvomai.bg/web/obyavi2007.htm

   Заявлението и приложенията към него се приемат в деловодството на Община Първомай, гр. Първомай, ул. Братя Миладинови -юг”50 до 21.03.2013 г. включително - лично от кандидатите или чрез пълномощник.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай

 

4270 Пъвомай ул. Братя Миладинови 50

тел: +359 336 62201 факс: +359 336 63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

web: www.parvomai.bg


 

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 05.03.2013г.

На основание чл.41, ал.1 от Закона за подземните богатства

 

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

 

ОБЯВЯВА

 

             На заинтересованите лица и общественост, че министърът на икономиката , енергетиката и туризма е издал на „България Алфа” ЕАД, гр.София, Разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл.2, ал.1, т.1 от ЗПБ, в площта „Бяло”, разположена на територията на общ.Димитровград, общ. Минерални бани, общ.Хасково и общ. Първомай…………Пълният текст на разрешението заедно със списъка на координатите на граничните точки на площта >>


 

 

 

 


СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ - ИУГ

  

Община Първомай уведомява всички собственици на излезли от употреба гуми-ИУГ, че е задължително гумите да бъдат предавани в сервиз или в местата за продажба и/или смяна на гуми.

 

Съгласно Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, лицата извършващи продажба и/или смяна на гуми, в т.ч. мобилните сервизи за гуми, са  задължени да сключват договор с организация по оползотворяване на ИУГ или с лица, които пускат на пазара гуми и изпълняват задълженията си индивидуално и/или с лица, притежаващи съответния разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци.

 

Забранява се складирането на излезли от употреба гуми по тротоари, улични платна, зелени площи и други обществени места, както и нерегламентираното им изхвърляне.

 

При неизпалнение ще бъдат налагани санкции, съгласно действащата нормативна уредба.С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА

 

Общинска администрация - Първомай напомня на собствениците на домашни кучета, че съгласно Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.174 и чл.175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, следва да регистрират своя домашен любимец и да заплатят такса за притежаването му.

Регистрацията се извършва след подаване от собствениците на кучета на декларация по чл. 117 от ЗМДТ и заплащане на такса за притежаване на куче в размер на 12 лева. Подаването на декларация по утвърден образец се извършва в отдел ,,Местни приходи'' - стая 202, като се представя и ветеринарномедицинския паспорт на кучето, а  заплащането на таксата се извършва в стая 203.

Призоваваме всички собственици на домашни кучета, които все още не са регистрирали в общинска администрация своя домашен любимец или не са заплатили „Такса за притежаване на куче”, да направят това до 31.03.2013г.

Припомняме, че от заплащане на "Такса за притежаване на куче" са освободени собствениците на:  
1. кучета на инвалиди;
2. служебни кучета в организациите  на бюджетна издръжка ;
3. кучета, използвани за опитни  цели;
4. кучета, използвани от Българския  червен кръст;

5. кастрирани кучета;

6. ловни кучета;

7. кучета с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране.

Това, че Вашето куче попада в някоя от категориите, освободени от таксата, не означава, че сте освободени от задължението да направите административна регистрация на Вашия любимец. Необходимо е в отдел ,,Местни приходи'' да подадете декларация по чл. 117 от ЗМДТ и да представите ветеринарномедицинския паспорт на кучето и документ удостоверяващ, че кучето Ви е от изброените 7 категории.

При извеждане на разходка задължително трябва да носите ветеринарномедицинския паспорт на Вашето кучето.Също така трябва да носите и необходимите помощни средства за почистване на екскрементите след дефекация на кучето.

При установяване на нерегистрирано куче на собственика се налага глоба в размер на 50 лева, като се дава писмено предписание за извършване на регистрация в 7 дневен срок. В случай, че регистрацията не бъде извършена в определения срок на собственика се налага глоба в размер на 200 лева.


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 14.01.2013г.

  

На основание чл.41, ал.1 от Закона за подземните богатства

 

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

 

ОБЯВЯВА

 

На заинтересованите лица и общественост, че министърът на икономиката , енергетиката и туризма е издал на „България Алфа” ЕАД, гр.София, Разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства в площ „Звезда”, разположена на територията на общ.Хасково, общ. Минерални бани , общ.Черноочене и общ. Първомай.

 

 

Р А З Р Е Ш Е Н И Е № 323

от 19.12.2012г.

 

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл.2, ал.1, т.1 от Закона за подземните богатства в площ „Звезда”, разположена на територията на общ. Хасково и общ.Минерални бани, обл.Хасково, общ.Черноочене, обл. Кърджали и общ.Първомай, обл.Пловдив.

 

На основание чл.49,ал.2,чл.50, ал.1, т.1 във връзка с чл.7, ал.2, т.7, чл.39,ал.3,чл.5,т.1 на Закона за подземните богатства и Протоколно решение по т.23 от Протокол№46 от заседанието на Министерския съвет на 12 декември 2012г.,

 

Р А З Р Е Ш А В А М :

 

          На „България Алфа” ЕАД, гр.София- титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 201803908, със седалище и адрес на управление- гр.София, район Красно село, ж.к. Борово, бл.13, вх.Б, ет.4, ап.12, да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл.2, ал.1, т.1 от Закона за подземните богатства в площ „Звезда”, разположена на територията на общ. Хасково и общ.Минерални бани, обл.Хасково, общ.Черноочене, обл. Кърджали и общ.Първомай, обл.Пловдив, при следните условия:

 

1.      Срокът на разрешението е 3 / три / години.

2.      Размерът на площа е 161 / сто шестдесет и един / кв.км.

3.      Границите на площта са определени с координати на граничните точки, съгласно Приложението.

4.      Условията за осъществяване на дейностите по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.

5.      Видовете и обемите на геоложките търсещо-проучвателни работи, както и добивът за технологични изпитания се определят в работната програма и договора за търсене и проучване.

6.      Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.

7.      Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.

8.      Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

 

                                                                                                         Приложение към  т.3

 

Координатен регистър на граничните точки, определящи границите на площ

„Звезда”

 

                                   Координатна система 1970 г.

Х/m/

Y/m/

1.

4575200

9402610

2.

4575200

9407007

3.

4575075

9407007

4.

4575075

9407680

5.

4575000

9407680

6.

4575000

9417880

7.

4564520

9417880

8.

4564520

9402610

 

 


ОБЯВА  № 1 от 10.01.2013 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение №184/21.12.2012г., Решение №185/21.12.2012г., Решение №186/21.12.2012г., Решение №187/21.12.2012г., Решение №188/21.12.2012г., Решение №189/21.12.2012г. по Протокол №17 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 31.01.2013г. в стая 216 в сградата  на Общинска администрация гр. Първомай ще се проведат публично оповестени търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:
1. Имот № 812021, с площ 2,553 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Мерия под саякория”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 460,00 лева (хиляда четиристотин и шестдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 146 лв. /сто четиридесет и шест лева лева/. Начален час на търга 09.30 часа.
2. Имот № 843005, с площ 3,926 дка, с начин на трайно ползване – нива, шеста категория, находящ се в местността “Бялата пръст”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 2 185,00 лева (две хиляди сто осемдесет и пет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 218,50 лв. /двеста и осемнадесет лева и петдесет стотинки/. Начален час на търга 10.0 0 часа.   
3. Имот № 843007, с площ 2,472 дка, с начин на трайно ползване – нива, шеста категория, находящ се в местността “Бялата пръст”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 376,00 лева (хиляда триста седемдесет и шест лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 137,60 лв. /сто тридесет и седем лева и шестдесет стотинки/.         Начален час на търга 10.30 часа.
4. Имот № 816043, с площ 2,437 дка, с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местността “Бозалъка сая кория”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 462,00 лева (хиляда четиристотин шестдесет и два лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 146,20 лв. /сто четиридесет и шест лева и двадесет стотинки/. Начален час на търга 11.00 часа.
5. Имот № 814001, с площ 6,920 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета и четвърта категории, находящ се в местността “Бозалъка сая кория”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 3 855,00 лева (три хиляди осемстотин петдесет  и пет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 385,50 лв. /триста осемдесет и пет лева и петдесет стотинки/. Начален час на търга 11.30 часа.
6. Имот № 132012, с площ 114,098 дка, с начин на трайно ползване – използвана ливада, четвърта категория, находящ се в местността “Чилтика”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 71 140 лева (седемдесет и една хиляди сто и четиридесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 7 114,00 лв. /седем хиляди сто и четиринадесет лева/. Начален час на търга 12.00 часа.
Депозитите за участие в търговете, представляващи 10 % от началните тръжни цени, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC:CECBBGSF– ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 30.01.2013г. вкл.
Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 29.01.2013г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 17:00 часа.
Оглед може да се извършва всеки работен ден до 29.01.2013 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.
Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 30.01.2013г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 12:00 ч. и от 13:30 до 17:00ч.
В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 11.02.2013 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават с 10 /десет/ дни.
За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай

Дата на обявяване 08.01.2013 г.


ОБЯВА № 17 от 12.12.2012 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 166/30.11.2012г., Решение № 167/30.11.2012г., Решение № 168/30.11.2012г., Решение № 169/30.11.2012г. по Протокол № 16 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 08.01.2013г. в стая 216 в сградата  на Общинска администрация гр. Първомай ще се проведат публично оповестени търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:
1. Имот № 330001, с площ 24,857 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, пета и четвърта категории, находящ се в местността “Адата ормана п.чил”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 12 260,00 лева (дванадесет хиляди двеста и шестдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 1 226,00 лв. /хиляда двеста двадесет и шест лева/. Начален час на търга 10.00 часа.
2. Имот № 025144, с площ 27,023 дка, с начин на трайно ползване – нива, шеста категория, находящ се в местността “Костово”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 10 480,00 лева (десет хиляди четиристотин и осемдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 1 048,00 лв. /хиляда четиридесет и осем лева/. Начален час на търга 10.30 часа.   
3. Имот № 018051, с площ 5,310 дка, с начин на трайно ползване – нива, шеста и пета категории, находящ се в местността “Малкия друм”, в землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 2 972,00 лева (две хиляди деветстотин седемдесет и два лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 297,20 лв. /двеста деведесет и седем лева и двадесет стотинки/.            Начален час на търга 11.00 часа.
4. Урегулиран поземлен имот с площ от 1100 кв.м. в едно с 2ПМС /бивша мелница/ пл. № 631 със ЗП-158 кв.м., съставляващ УПИ II-общински, находящ се в кв.68 по регулационния план на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 10 600 лв. (десет хиляди и шестстотин лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 1060 лв. /хиляда и шестдесет лева/. Начален час на търга 11.30 часа.
    Депозитите за участие в търговете, представляващи 10 % от началните тръжни цени, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC:CECBBGSF– ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 07.01.2013г. вкл.
Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 04.01.2013г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 17:00 часа.
Оглед може да се извършва всеки работен ден до 04.01.2013 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.
Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 07.01.2013г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 12:00 ч. и от 13:30 до 17:00ч.
В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 18.01.2013 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават с 10 /десет/ дни.
За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай

Дата на обявяване / 30.11.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВЯНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ ЗА ЗАУСТВАНЕ
НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ПОВЪРХНОСТНИ ВОДНИ ОБЕКТИ
Пълният текст на решението >>


 

 

Дами и господа, приятели,

            На 18 ноември 2012 г. от 11 ч. фоайето на НЧ “Пробуда – кв.Дебър – 1905 г.” ще събере почитатели на изкуството и културата. Празникът е по два повода, всеки от които заслужава подобаващо внимание. През 2012 година се навършват 25 години от създаването на Пенсионерските певчески фолклорни групи към НЧ „Пробуда” – Дебър. Освен това за 10-та поредна година отбелязваме Денят на християнското семейство под патронажа на кмета на Общината г-н Ангел Папазов и неговата съпруга д-р Мария Павлова.

            На 21 ноември Българската православна църква празнува Въведение Богородично. Това е денят, в който родителите на Дева Мария
-
Йоаким и Ана, завели 3-годишната си дъщеря в храма и я посветили на Бога. От този ден Мария подготвяла душата си за великата мисия
- раждането на Спасителя. Българският народ почита 21-ви ноември и като Ден на християнското семейство и българската младеж.
Защото там, където има здраво семейство, има и успешна държава. Може би затова Виктор Юго възпява семейството като кристал
на обществото.

            Семейството, както и песента пътува през вековете. Българският народен творец обединява дома, мъжа и жената лаконично
и точно – „Мъжът е вкъщи глава, а жената – душа.” И още: „Бащино огнище – топло пепелище.” За да просъществува семейството
като ценностна система още от древността до наши дни винаги се е крепяло на любовта.

На празника ще видите сценката „Любовта е вечна. Пътуване през времето”, представена от Театър на поколенията към читалището.
А певческите групи ще покажат богатия си репертоар и колоритните носии. Защото …..


            С мъдрост за потомството на Дебър

            изкуството ще съхраним!

            Песента ще бъде стожер верен,

            напред с Читалището ще вървим!

 

            Не е животът само младост,

            щастливо с песни се старей.

            Двайсет и петте години с радост

            да станат стотен юбилей!

 

Заповядайте на празника!


ПРОЕКТ!

Дата на публикуване 15.11.2012 година.

ЗА отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект
„Автомагистрала „Марица" Оризово - Капитан Андреево, участък Оризово - Харманли от км, 5+000 до км. 71+011.31 - изместване на Път II-66 Чирпан - Стара Загора, надлез над АМ „Марица" при км. 5+028 и реконструкция на въздушни електропроводни линии високо напрежение и газопроводи", на територията на областите Пловдив, Стара Загора и Хасково
/ Отвори_Разгледай >>


 

 

Заповед № 1222/12.11.2012г. за изменение на Заповед № 1042/01.10.2012г.

 

На основание чл.99 от АПК и чл. 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи във връзка с чл.75а,ал.1 т.1 от ППЗСПЗЗ, за създаване на масиви за ползване на земеделски земи по споразумение от 23.10.2012г. подписано между ЕТ „Бленд - Евгени Хаджиев", Георги Тилчев Добрев, Йордан Димитров Костадинов, Петър Ангелов Петров, Георги Станев Ангелов, Петър Атанасов Атанасов, Атанас Петров Атанасов, ППЗК „Труд", ППКЗК „Единство 94" и „Мап Агро" ЕООД и представения доклад от комисия, определена със Заповед № РД 0842/03.08.2012г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие"- Пловдив  / Отвори_Разгледай >>


Информационен ден  „Областен информационен

център – Пловдив – ДА създаваме заедно” в Първомай

Областен информационен център – Пловдив ще проведе на 24 октомври в Първомай информационен ден под мотото „ДА създаваме заедно”. Началото на информационното събитие е от 11 часа в пленарната зала на общината. Там ще се проведе семинар, на който ще бъде дадена информация за отворени и предстоящи схеми за кандидатстване с проектни предложения, финансирани от оперативните програми, актуални и предстоящи мерки по Програмата за развитие на селските райони, както и популяризиране на добри практики от реализирани проекти, финансирани по оперативните програми в област Пловдив. На форума ще бъде споделен опит от „научени уроци” по проекти, финансирани по оперативни програми.

Фокусът на информационния семинар ще бъде насочен към бизнеса, но в събитията ще участват и представители на широката общественост, неправителствени организации, образователни институции и заведения, местната власт, национални и регионални медии. Енергийна ефективност и зелена икономика, възможности на работодатели за наемане на безработни, осигуряване подкрепа за инвестиционни разходи и разходи за труд за създаване на нови работни места, развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодатели и др. ще бъдат основни теми на семинарите. Лектори в Първомай са поканени и експерти от Дирекция „Бюро по труда”.

В рамките на информационното събитие ще бъде предоставена информация в аванс за следващия програмен период 2014 – 2020 година, както и за приоритетите в бъдещата Кохезионна политика и оперативните програми в България.

След информационния семинар експерти от ОИЦ–Пловдив ще проведат по места индивидуални срещи със заинтересовани граждани в рамките на изнесения информационен ден.

С тези информационни дни Областен информационен център – Пловдив работи по втория си информационен цикъл събития, които планира да проведе до края на тази календарна година на територията на 18-те общини в Пловдивска област.

Областен информационен център - Пловдив е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. ОИЦ - Пловдив работи в рамките на проект № BG161РО002-3.3.02-00021-С0001.

За допълнителна информация: Митя ИВАНОВ,

експерт „Комуникация и информация",

телефон 032/656-407, 032/ 262-000,

e-mail: oic.plovdiv@gmail.com


 

 

Дата на обявяване 10.10.2012 година.

Заповеди на директора на областна дирекция "Земеделие" Пловдив

Заповед 1040/01.10.2012 година за разпределяне на масивите в село Православен, община Първомай Отвори_Разгледай >>

Заповед 1041/01.10.2012 година за разпределяне на масивите в село Искра, община Първомай Отвори_Разгледай >>

Заповед 1042/01.10.2012 година за разпределяне на масивите в село Виница, община Първомай Отвори_Разгледай >>

Заповед 1044/01.10.2012 година за разпределяне на масивите в село Брягово, община Първомай Отвори_Разгледай >>

Заповед 1052/01.10.2012 година за разпределяне на масивите в село Драгойново, община Първомай Отвори_Разгледай >>

Заповед 1053/01.10.2012 година за разпределяне на масивите в село Татарево, община Първомай Отвори_Разгледай >>

Заповед 1054/01.10.2012 година за разпределяне на масивите в град Първомай  Отвори_Разгледай >>

Заповед 1055/01.10.2012 година за разпределяне на масивите в село Дълбок извор, община  Първомай Отвори_Разгледай >>


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Първомай съвместно с „ЕКО –ЕЛ България”АД  организира събирането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.  На 11.10.2012 г. всички, които желаят ще имат възможност да се освободят от своето негодно за употреба електрическо и електронно оборудване, което ще бъде извозено от домовете  напълно безплатно след предварително подаване
на заявка на телефон: 080016556

Събирането на старите уреди ще се извършва от екипи на фирма „ МЕТАРЕКС” ООД , която е подизпълнител на
 „ЕКО –ЕЛ България”АД.Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита е оборудване, образувано в резултат на жизнената дейност на хора по домовете и административни, социални и обществени сгради, от търговски и индустриални обекти или други
източници – ел.печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др.Инициативата е част от системата за разделно
събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на Община Първомай.
Допълнителна информация относно събирането на старите уреди може да бъде получена от Община Първомай - стая №213
или на тел.: 0336/ 64468


 

 

 


 

ОБЯВА № 16 от 26.09.2012 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 146/31.08.2012г. по Протокол № 13 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 17.10.2012г. в стая 216 в сградата  на Общинска администрация гр. Първомай ще се проведат публично оповестени търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Имот № 008116, с площ 0,745 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Ясака”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 368,00 лева (триста шестдесет и осем лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 36,80 лв. /тридесет и шест лева и осемдесет стотинки/. Начален час на търга 10.00 часа.   

2. Имот № 011017, с площ 0,908 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Терлика”, в землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 548,00 лева (петстотин четиридесет и осем лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 54,80 лв. /петдесет и четири лева и осемдесет стотинки/.         Начален час на търга 10.30 часа.

3. Имот № 008121, с площ 0,690 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Чеир пара”, в землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 430 лева (четиристотин и тридесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 43 лв. /четиридесет и три лева/. Начален час на търга 11.00 часа.

    Депозитите за участие в търговете, представляващи 10 % от началните тръжни цени, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 16.10.2012г. вкл.

  Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 15.10.2012г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 17:00 часа.

  Оглед може да се извършва всеки работен ден до 15.10.2012 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

 Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 16.10.2012 г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 12:00 ч. и от 13:30 до 17:00ч.

  В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 27.10.2012 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават с 10 /десет/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

 

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай

 


 
 


 

Община Първомай е поредният домакин на 3D Екобуса
 

 Първомайските ученици от 1-ви до 4-ти клас са поредните посетители на 3D Екобуса на ЕКОПАК България. От 18-ти до 21-ви септември организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки ще учи местните малчугани как да събират разделно отпадъците. Всяко от децата, посетили зелените часове на ЕКОПАК, получава подарък – семенца, които може да засади и специален код за регистрация
на ecopack.bg/ecobus, за да участва в томбола за компактен цифров фотоапарат и 20 поощрителни награди.


 

 

В Е Л О П О Х О Д

по маршрута гр. Първомай – Бряговския язовир и обратно.

П Р О Г Р А М А:

Тръгване в 9.00ч. на 22.09.2012г. /събота/ от паркинга на Община Първомай.

На Бряговския язовир, обяд и почивка.

Каране и возене на моторни лодки и канута.

Демонстрация със скутери.

Велопоходът ще бъде осигурен със санитарна линейка, автомобил за сигурност на Общинска охрана и автобус.

Тел. за справка: 0887486888  /  0897339239

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233