Обявления - Архив

Размер на шрифта: A A A

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 26.04.2018г.

Новата онлайн услуга за Местните данъци и такси към община Първомай

Местните данъци и такси към Първомай вече могат да се плащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙот целия свят. Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите.


Плащането през интернет системата ИПЕЙ / Отвори >>
Интернет плащането става след регистрация в сайта ИПЕЙ и следване на всички указателни стъпки в него. Регистрацията в ИПЕЙ е еднократна. След като се регистрира веднъж, собственикът на регистрацията я има винаги. ИПЕЙ има версия и на английски език, така че може да се ползват без проблем от чужденци. (през него всеки човек ще може да влиза директно от сайта на Първомай и да използва регистрацията си в ИПЕЙ за плащане)


Плащане в касите на ИЗИПЕЙ / Отвори >>
Тук се отваря списъкът с всички офиси на ИЗИПЕЙ в България с точния адрес и работното време на касите.
Списъкът се актуализира непрекъснато.


По новия начин гражданите плащат, без да носят печатните съобщения, ако те са забравени или изгубени. Не е нужно да попълват каквито и да са документи или да звънят в общината и да търсят предварителна информация кой колко дължи. Информацията за целия данък излиза веднага след съобщаване на ЕГН-то или БУЛСТАТ и може да се плаща веднага. Тя е винаги актуална, защото се работи в реално време. Плащанията също се отразяват веднага в общината. Така не може да се допусне и двойно плащане на данъка. Електронните плащания подпомагат и шофьорите. Всеки един автомобил с регистрация в община Първомай да мине на годишен технически преглед веднага, след като данъците му бъдат заплатени автоматично.Новата услуга чрез автоматично разплащане на данъците улеснява неимоверно хората. Тя е в полза най-вече на живеещите извън общината (някъде в България или чужбина) и им пести време, нерви и пари. Повишава и събираемостта от местните приходи. Онлайн плащането към момента е възможно най-евтиният и лек начин за плащане на данъци към българските общини.
 


 

Новата онлайн услуга се случи по решение на кмета г-н Ангел Папазов. Така Първомай разшири услугите си, предлагайки много точки и канали за плащане на данъци от разстояние електронно, търсейки възможно най-евтиното, лекото и достъпното за хората. Онлайн плащанията са част от бързото, модерното и лесното обслужване на сънародниците ни в страната и целия свят.
 


Идеята на кметския екип е да продължава тази тенденция и да модернизира общината с облекчаване на услугите, предоставяне на широка възможност за избор от страна на гражданите и приближаването на администрацията до тях.

 

 


 


 

 


  


 


 

 

 


 

 


На основание чл. 6, ал. 10, от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда, Община Първомай
 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 19.04.2018г.
 

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: 
Увеличаване капацитета на отглеждане на водоплаващи птици“ в ПИ 001016, в с. Виница, община Първомай, област Пловдив.

Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа, 
в периода от 19.04.
03.2018г. – 02.05.2018г., в сградата на Община Първомай, стая № 216.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 02.05.2018 г. включително, в деловодството на Община Първомай
на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50.

 
 
 О Б Я В А  3 / 17.04.2018г.
 

На основание чл.20, чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ, ОбА-Първомай,

О Б Я В Я В А:

 

На 04.05.2018г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имотиобщинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот № 016051 с площ от 14,996 дка, с НТПизоставена нива, находящ се в местността „Таушан тепе”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 374,90 лв. (триста седемдесет и четири лева и деветдесет стотинки). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Поземлен имот № 030077 с площ от 12,132 дка, с НТПизоставена нива, находящ се в местността „Драчовица”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 303,30 лв. (триста и три лева и тридесет стотинки). Начален час на търга 10.30 часа.  

3. Поземлен имот № 035067 с площ от 103,508 дка, с НТП – др. селскост. т., находящ се в местността „Скелята/черешата”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 2 587,70 лв. (две хиляди петстотин осемдесет и седем лева и седемдесет стотинки). Начален час на търга 11.00 часа.

4. Поземлен имот № 015002 с площ от 2,150 дка, с НТП – нива, находящ се в местността „Татлара”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 53,75 лв. (петдесет и три лева, седемдесет и пет стотинки). Начален час на търга 11.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 03.05.2018г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 02.05.2018г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 02.05.2018г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 03.05.2018г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 11.05.2018г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж. Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай

 


 

 

 

На 10 април 2018г. и в община Първомай започна раздаването на продуктите по линия на БЧК

от хранителната програма на ЕС

 

Всички правоимащи, включени в списъците на АСП получават по 16,320 кг от 7 вида хранителни продукти:

леща – 7 кг; рибни консерви – 1,120 кг; грах – 3,200 кг; лютеница – 2 кг; доматено пюре – 0,800 кг;

бисквити – 1,200 кг и мед – 1 кг .

 

Раздаването се извършва от служители и доброволци на БЧК в  пункта на общинска администрация, като всеки правоимащ получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.


Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява
със съдействието на местните власти.
 

 

 


 

 


 
 
 
 


 

 


 

 

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 27.03.2018г.

 

Покана за участие в процедура за избор на кандидати за членове на Съвет на децата
 

 


Държавната агенция за закрила на детето, Областна администрация Пловдив, със съдействието на община Първомай обявява покана за участие в избор на членове на националния Съвет на децата на общинско ниво. В изпълнение на Конвенцията на ООН за правата на детето, Съвета на децата е консултативен орган към Председателя на Държавната агенция за защита на детето /ДАЗД/, като по този начин се цели да се насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

     Председателят на Държавна агенция за закрила на детето е утвърдил процедура за избор на членове на Съвета на децата. Съгласно процедурата, кметът на всяка община извършва избор на кандидатури за членове на Съвета на децата на територията на общината и ги предлага на Областния управител.

      Община Първомай отправя Покана към всяко дете от община Първомай до 18 годишна възраст, което може да бъде предложено за член на Съвета на децата по едно от направленията съгласно чл. 3 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, както следва:             

      А. членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.

      Б. представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

      В. представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

      Г. индивидуални кандидатури.

Ролята на детето е представителна. Всяко дете кандидатства по местоживеене и посочва настоящ адрес на територията на община Първомай. Съгласно процедурата всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления.

    Комисия, назначена от Кмета ще разгледа получените предложения, ще направи подбор и ще излъчи 3 кандидатури от името на община Първомай за участие в избора на областно ниво.

   Документите на кандидатите – формуляр и мотивационно писмо по образец, се подават в Община Първомай в срок от 03 април до 24 май 2018г., всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа, в сградата на Общинска администрация Първомай, ул. „Братя Миладинови – юг” № 50, Център за информация и услуги на граждани /Деловодство/ или на официалната електронна поща на Община Първомай obaparv@parvomai.escom.bg

 

    Цялата информация за кандидатстване по утвърдената Процедура, както и формулярите за кандидатстване /Приложение 1/ за избор на членове на
Съвета на децата са публикувани на официалната интернет–страница на Община Първомай

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ:

/АНГЕЛ ПАПАЗОВ/

 

 

 

 

Процедура за избор на членове на Съвета на децата / Отвори >>

 

Формуляр за кандидатстване /Приложение 1/ Изтегли >>


 


 

 

ОБЯВА

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 26.03.2018г.

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
на околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ бр.25/2003г., изм. и доп.) /Отвори
>>


 

 


 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 21.03.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

/съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите/ Отвори >>

 
 


 


 

 


 

 

 


 

 

 


 


 

ОБЯВА

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 14.03.2018г.

до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

от

. МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Седалище: гр. София, пл. „Света Неделя" № 5 ЕИК 000695317
 тел. 02/ 981 01 11, 9301 171, факс 981 18 33 / Отвори
>>

 


 

 

О Б Я В А  2 / 13.03.2018г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 292/28.02.2018г. по Протокол № 31 и Решение № 293/28.02.2018г. по Протокол № 31 на ОбС гр.Първомай

О Б Я В Я В А:
 

На 30.03.2018г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 500 кв.м., предназначен за жилищно строителство,  съставляващ  УПИ ІІ – общински в кв.37А по  регулационния план на с. Виница, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 1 860,00 лв. (хиляда осемстотин и шестдесет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 186,00 лв. (сто осемдесет и шест лева). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 440 кв.м., предназначен за жилищно строителство,  съставляващ  УПИ VІ – общински в кв.37Б по  регулационния план на с. Виница, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 1 637,00 лв. (хиляда шестстотин тридесет и седем лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 163,70 лв. (сто шестдесет и три лева и седемдесет стотинки). Начален час на търга 10.30 часа.

3. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 460 кв.м, предназначен за жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ ХVІІ - 519 общински, находящ се в кв.35 по регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 2 300,00 лв. (две хиляди и триста лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 230,00 лв. (двеста и тридесет лева). Начален час на търга 11.00 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 28.03.2018г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 27.03.2018г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 27.03.2018г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 28.03.2018г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 13.04.2018г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 14 /четиринадесет/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай

 


 

Заповед № РД-15-112 / 27.02.2018г.гр. Първомай

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 07.03.2018г.

На основание чл.44 ал. 1, 2 и 4 от ЗМСМА и Протокол от 19.02.2018г. на Комисията по безопасност на движението
при ОбА гр. Първомай, назначена със Заповед РД-15- 22 от 17.01.2018г. и като взех в предвид предложенията направени в Протокол от 11.10.2017г.на
Комисията по безопасност на движението при ОбА Първомай и закупуването на необходимите знаци във връзка с
урегулиране и подобряване на организацията и безопасността на движение на МПС на територията на гр. Първомай, обл. Пловдив / Отвори
>>

 


 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 06.03.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води

в повърхностни водни обекти / Отвори >>


  


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 27.02.2018г.

 


 


  

 

 


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 
26.02.2018г.
            Разработване на Общинска програма за опазване на околната среда за периода 2018-2020г. / Отвори >>

Предоставяне на информация и данни за изготвяне на Раздел „Лечебни растения" към Програмата за опазване на околната среда
на община Първомай 2018-2020  /
Отвори >>

Анкетно проучване на общественото мнение във връзка с разработване на Общинска програма за
опазване на околната среда на община Първомай за периода 2018-2020 г. / Изтегли
>>

 


 


 

 

РЕШЕНИЕ № 09-ДО-1089-02 от 08.02.2017г.

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 22.02.2018г.

На основание чл. 73, ал. 4, във връзка ал.1с чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и

във връзка със заявление №УО-64 от 12.01.2018 г. и заявление №УО-64 от 21.01.2018 г. / Отвори >>

 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 13.02.2018г.

 


 
  

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 13.02.2018г.

НАПОМНИТЕЛНО ПИСМО

за задълженията на собствениците на кучета-домашни любимци, съгласно

ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

Раздел VI.
Домашни любимци и кучета за служебни, ловни и други цели (Загл. изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г.)
/ Отвори_разгледай
>>

 


 


 

 


 

РЕШЕНИЕ № 09-ДО-1127-00 от 16.01.2018г.

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 06.02.2018г.

На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците
(ЗУО), във връзка със заявление №УО-1149 от 29.12.2017г / Отвори
>>

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 06.02.2018г.
 

 


 

 

ОБЩИНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

 

„С ОБИЧ КЪМ МОЯТА БЪЛГАРИЯ”

 

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ и

Поделение „Образование и култура” при община Първомай в партньорство с Общинска библиотека при О”НЧ Св. Св. Кирил и Методий-1894”
гр. Първомай организират литературен конкурс за ученици от община Първомай на тема: „С ОБИЧ КЪМ МОЯТА БЪЛГАРИЯ”
/ Отвори_Разгледай >>
 

 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 02.02.2018г.

 

Заповед № РД-15-65/02.02.2018 г. на Кмета на община Първомай

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 125, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за горите,
във връзка с постъпило писмено предложение вх. № 60-00-2/30.01.2018 г. от Директора на ТП "Държавно горско стопанство - Първомай"
/ Отвори >>

 


 

 


 


 

 


 

 


 


 

  

 


 


 

 

 

ВАЖНО !!!

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 19.01.2018г.

Във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл. 35 /в случаите на чл.33, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2/ от  Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Първомай, ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, следва в срок
до 31.01.2018г. да  уведомяват писмено Община Първомай за:

 

1. сключен договор или споразумение за предаване на разделно събраните отпадъци, включително дата на сключване и срок
на договора, документа на лицето по чл.35 от ЗУО, което извършва транспортирането и/или третирането на отпадъците;
начина на извършване на разделното събиране в обекта и/или сградата;

 

2. Лицето отговорно за разделното събиране на отпадъците на територията на имота;

 

3. Наименование на ползвателя/ползвателите на обекта и/или сградата.

 


 

РЕШЕНИЕ № 09-ДО-1126-00 от 05.01.2018г.

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 17.01.2018г.

На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците
(ЗУО), във връзка със заявление №УО-1123 от 20.12.2017г / Отвори
>>

 


 

ОБЯВА: До заинтересованите лица и общественост

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 15.01.2018г.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ бр.25/2003г., изм. и доп.)

 

„Напоителни системи“ ЕАД клон Марица, гр. Пловдив, бул. „Марица“ №122, тел 032/625776

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за:

 

„Възстановяване на разрушена дясна заливаема берма (ерозията е достигнала около 7м от петата на защитната земнонасипна дига), със земни маси и едроломен камък, осигуряване на хидравличната проводимост, нормалната експлоатация и поддръжка на р. Марица и предотвратяване на ерозията и пълното разрушаване на десен бряг и дясна заливаема берма на р. Марица от км 134+700 до км 135+500 с дължина 800 м, находящ се в землището на гр. Първомай, Община Първомай“.

 


 

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай
 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 15.01.2018г.

ОБЯВЯВА:
открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: 
Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на животни – краварник, сграда за съхранение на животинска продукция, помещение за
обитаване и сондажен кладенец“
в имот № 926004, в землището на гр.Първомай, община Първомай, област Пловдив.

Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа, 
в периода от
15.01.03.2018г. – 28.01.2018г., в сградата на Община Първомай, стая № 216.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до
26.01.2018 г. включително, в деловодството на Община Първомай
на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50.

 


 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай
 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 15.01.2018г.

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: 
„Фабрика за преработка на зеленчуци с фотоволтаична инсталация на покрива с обща инсталирана мощност 30kW” в имот № 042023
в землището на гр.Първомай, община Първомай, област Пловдив.

Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа, 
в периода от
15.01.03.2018г. – 28.01.2018г., в сградата на Община Първомай, стая № 216.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до
26.01.2018 г. включително, в деловодството на Община Първомай
на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50.

 


 

 


 


 

 

Заповед № РД 15-16/11.01.2018г.: изменение на Заповед № РД 15-764/15.12.2017г. на кмета на община Първомай / Отвори >>


Заповед № РД 15-15/10.01.2018г.: изменение на Заповед № РД 15-762/15.12.2017г. на кмета на община Първомай
/ Отвори >>
 

 

Изменение на Заповед № РД 11-8681/02.10.2017г. на директора на ОДЗ - Пловдив

за определяне на масивите за ползване на земеделски земи, за землището на село Бяла река  / Отвори >>

 

Изменение на Заповед № РД 11-8689/02.10.2017г. на директора на ОДЗ - Пловдив

за определяне на масивите за ползване на земеделски земи, за землището на село Драгойново  / Отвори >>

 

 


 

О Б Я В А  1 / 09.01.2018г.

 

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решения № 260/30.11.2017г., Решение № 261/30.11.2017г. по Протокол № 28 и Решение № 251/29.09.2017г. по Протокол № 26 на ОбС гр.Първомай

 

О Б Я В Я В А:

 

На 30.01.2018г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 580 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ V – общински в кв.37А по регулационния план на с.Виница., общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 2 158,00 лв. (две хиляди сто петдесет и осем лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 215,80 лв. (двеста и петнадесет лева и осемдесет стотинки). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 530 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ  УПИ VІІІ – общински в кв.37А по  регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 1 972,00 лв. (хиляда деветстотин седемдесет и два лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 197,20 лв. (сто деветдесет и седем лева и двадесет стотинки). Начален час на търга 10.30 часа.

3. Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 950 кв.м., в едно с построена в него едноетажна масивна сграда със застроена площ от 18 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ VІІІ – 34, находящ се в кв.22 по регулационния план на с.Крушево, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 5 378,00 лв. (пет хиляди триста седемдесет и осем лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 537,80 лв. (петстотин тридесет и седем лева и осемдесет стотинки). Начален час на търга 11.00 часа.

4. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 595 кв.м, предназначен за жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ ХLІV - общински, находящ се в кв.4 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 7 140,00 лв. (седем хиляди сто и четиридесет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 714 лв. (седемстотин и четиринадесет лева). Начален час на търга 11.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 26.01.2018г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 25.01.2018г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 25.01.2018г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 26.01.2018г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 08.02.2018г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай

 


 


Какво се променя за шофьорите през 2018 г.

През 2018 г. ще влязат в сила някои нови правила за шофьорите и управляваните от тях автомобили.

Освен измененията в Закона за движение по пътищата през миналата година бяха гласувани и други съществени изменения, които трябва да започнат да действат през Новата година. / Отвори >>
 
 


 


 


 

 


 


  
 
 


 


 

 


 

 


 

 


СЪОБЩЕНИЕ

Община Първомай съобщава на всички ползватели на имоти полски пътища и нефункциониращи напоителни канали – общинска собственост, попадащи в съответните масиви за ползване на земеделски земи, съгласно заповеди на Кметa на община Първомай, а именно:
 

-         Заповед № РД 15-756/15.12.2017 г. за землището на с. Езерово / Отвори >>

-         Заповед № РД 15-757/15.12.2017 г. за землището на с. Караджалово / Отвори >>

-         Заповед № РД 15-758/15.12.2017 г. за землището на с. Брягово / Отвори >>

-         Заповед № РД 15-759/15.12.2017 г. за землището на с. Татарево / Отвори >>

-         Заповед № РД 15-760/15.12.2017 г. за землището на с. Православен / Отвори >>

-         Заповед № РД 15-761/15.12.2017 г. за землището на с. Поройна / Отвори >>

-         Заповед № РД 15-762/15.12.2017 г. за землището на с. Драгойново / Отвори >>

-         Заповед № РД 15-763/15.12.2017 г. за землището на с. Добри дол / Отвори >>

-         Заповед № РД 15-764/15.12.2017 г. за землището на с. Бяла река / Отвори >>

-         Заповед № РД 15-765/15.12.2017 г. за землището на с. Крушево / Отвори >>

-         Заповед № РД 15-766/15.12.2017 г. за землището на с. Виница / Отвори >>

-         Заповед № РД 15-767/15.12.2017 г. за землището на с. Дълбок извор / Отвори >>

-         Заповед № РД 15-768/15.12.2017 г. за землището на гр. Първомай / Отвори >>

 

на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, в изпълнение на Решение № 263, прието на 30.11.2017 г. на Общински съвет град Първомай, че е необходимо да внесат дължимите суми по указаната по-долу банкова сметка на Община Първомай, да представят платежен документ за внесените суми в стая 108, етаж първи на Общинска администрация и да сключват договори за стопанската 2017-2018 година с Кмета на общината в едномесечен срок от издаването на горецитираните заповеди.

 

Банкова сметка на Община Първомай:
 

Централна кооперативна банка АД

Клон Пловдив – България

BIC: CECBBGSF

BG08CECB979084B3201500

Код за вид плащане: 44 42 00
 

 


 


 

 


  


 

Министерство на земеделието, храните и горите / Областна дирекция "Земеделие"-Пловдив

Заповед № РД 11 – 11280/11.12.2017г.На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването
на земеделски земи и във връзка с допусната очевидна фактическа грешка в
Заповед № РД 11-8676/02.10.2017 г. на Директора на Областна Дирекция „Земеделие" - гр. Пловдив / Отвори
>>

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 11.12.2017г.


  


 

 

И тази година сайтът www.atletikabg.com е номинирал Лиляна Георгиева сред най-добрите български атлети. Така се дава възможност на всеки заинтересован да гласува за своят фаворит. Освен Лили има още 17 фаворити, с ред които Ивет Лалова – Колио и Мирела Демирева.

 

!!! - Гласувай за атлет на България: Лиляна Георгиева

 

 

 

 

Анкета за „Атлет на България“, организирана от списание „Атлетика“, ще излъчи най-добрият български атлет за 2017-а година.
Сайтът www.atletikabg.com ви дава възможност да гласувате за своя фаворит от номинираните 18 атлета. Атлетът с най-много гласове ще бъде обявен за „Любимец на феновете“. Десетката на феновете ще бъде включена във вота на експертите, който ще определи „Атлетът на България“.

Продължаваме с представянето на номинираните атлети по азбучен ред, а гласуването ще приключи на 11 декември.

Лиляна Георгиева започна шеметно годината и рамките на три седмици оглави ранглистите на България при жените в зала на 800 м, 1500 м  и 3000 м, подобри няколко национални рекорда при девойките до 18 и 20 години, спечели две балкански титли на 1500 м и 4х400 м при девойките до 20 години и бронзов медал на 800 м на балканския шампионат за мъже и жени в зала.

Контузия попречи на подготовката на „Детето – чудо“ през пролетта, но тя бързо се възстанови и завърши сезона с два рекорда на 1500 м на европейско първенство за девойки до 20 години, където завоюва сребърния медал. Георгиева бе и най-добре представилата се европейка на финала на 1500 м на световното първенство за девойки до 18 години с шесто място като пред нея имаше само африканки. Пловдивчанката стана номер едно в българските ранглисти на открито на 800 м и на 1500 м.

По-рано през летния сезон Лиляна взе две титли от балканския шампионат при девойките до 20 години на 1500 м и 3000 м, както и бронзов медал на 4х400 м.

Успехите й не останаха незабелязани от АБАФ (Асоциацията на балканските атлетически асоциации) и тя бе обявена за „Изгряваща звезда за 2017-а година“ на организацията.

 


 


 

 


 


Прессъобщение

Община Първомай стартира изпълнението на проект „Подобряване на материално-техническата база на Професионална гимназия по селско стопанство
„В. Левски“ – гр. Първомай с цел повишаване качеството на образователната среда“

На 05.12.2017 г., от 16:30 ч. в в пленарната зала на Община Първомай ще бъде дадена пресконференция, на която ще бъде обявено стартирането
на проекта, ще бъдат представени целите и очакваните резултати от изпълнението на проекта, екипът за изпълнение на проекта, както и финансовия принос
на ЕС и ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“…. П
рочети още >>


 


  
 


 

Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 29.11.2017г.

 

Община Първомай


съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: Изграждане на 1 /един/ брой тръбен кладенец в имот № 093001 в землището на с. Езерово, ЕКАТТЕ 27139, община Първомай за поливане на насаждения от орехи (орехови градини) с възложител: „Доян” ЕООД – гр. София, обл. София, общ. Столична, район Красно село, бул. Тотлебен № 30-32, ет. 7

 


 

 


О Б Я В А

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 29.11.2017г.

 

        На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-15-704/27.11.2017 г. на Кмета на община Първомай

 

 О Б Я В Я В А М

 

 Конкурс за заемане на длъжността: Началник на отдел „Счетоводен” в дирекция „Бюджет и финанси” в Община Първомай. / Отвори_Разгледай >>

 

Документи за участие в конкурса:

Заявление по образец
- Приложение № 2 към чл.17 ал.1 от НПКДСл / Изтегли >>

Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДСл / Изтегли >>


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 28.11.2017г.


 


  


 


 

  

 


 
 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 17.11.2017г.

Документи за участие в конкурса:

Заявление по образец
- Приложение № 2 към чл.17 ал.1 от НПКДСл / Изтегли >>

Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДСл / Изтегли >>

 
 


 

 

 

 
 


 

 


 

 


 

 

 

 ПОКАНА

 

Относно: Проект „Българското председателство на съвета на ЕС в Европейската година на културното наследство 2018 към предстоящото домакинство на гр. Пловдив за европейска столица на културата през 2019 г.”

 

България като ротационен председател на Съвета на ЕС, следва да разработи Национална програма за периода 1 януари – 30 юни 2018 година. Акцент в нея ще бъде поставен върху темите и областите от европейския дневен ред, които страната ни счита за особено важни с оглед на бъдещото развитие на ЕС и по които ще се стремим да постигнем значими резултати. В програмата място ще намерят и въпроси, които засягат важни национални интереси, но от гледна точка на полезния ефект
за целия Европейски съюз.

Във връзка с подготовката на Работна програма за 2017г. на Комуникационната стратегия на Република България за ЕС в частта й „Национален план”, Областна администрация – Пловдив ще проведе среща в община Първомай на 29 ноември 2017 година в Пленарна зала на Общината.  Началният час е 11 часа, като продължителността ще е не повече от два астрономически часа и ще включва два панела:

 

- Първи панел: Откриване на събитието от областния управител, презентация по повод 10 години от членството на България в ЕС и Българското председателство на Съвета на ЕС /1 януари – 30 юни 2018г./, излъчване на кратък филм за начина на функциониране на институциите на ЕС, провеждане на дискусии с участието
на всички заинтересовани страни.

 

- Втори панел: Мултимедийни презентации с теми: „ 2018 – Европейска година на културното наследство” и „Пътят към Пловдив 2019”, включващи информация за приоритетите в областта на културата и наследството в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС, свързани и с предстоящото домакинство на гр. Пловдив за европейска столица на културата през 2019г., съвместно с академичните среди, местните власти, неправителствения сектор и Фондация „Пловдив 2019”.

 

В подкрепа на дейностите по подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС, в Националния план на Работната програма на КС за 2017г. е предвидена допълнителна дейност с осигурени средства за финансиране на 4 читалища на територията на област Пловдив.

 

Община Първомай, в качеството си на партньор и домакин на събитието кани всички заинтересовани да присъстват и участват в дискусията със свои
мнения и становища, както и да поставят въпроси, които са актуални по темата.

 

 


 


 

 


ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

НА СТАНКА АТАНАСОВА ПЕТЕВА

ГР. ПЪРВОМАЙ, УЛ. ИВАЙЛО № 6

За ПИ № 926004 с площ  6.610 дка, четвърта категория , с НТП – нива в местност
„Кучешко гробе” в землище кв. Любеново, гр. Първомай, обл. Пловдив, във връзка с изграждане на обект:
 „ Селскостопанска сграда за отглеждане на животни – краварник, сграда за съхранение на животинска продукция и помещения за обитаване”.
 


 


 

 

Във връзка с организиране на информационен ден по повод 110 години от създаване на Инспекцията по труда

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 18.10.2017г.

ОБЯВА

 

 

Изпълнителна агенция  „Главна инспекция по труда” организира Седмица на отворените врати в различни общини в страната. Целта на инициативата е в рамките на седмицата да бъдат организирани информационни дни, по време на които на работещи и работодатели да бъде предоставена полезна и достоверна информация по въпроси, отнасящи се до прилагането на трудовото законодателство и административните услуги, които извършва Инспекцията по труда.
Критерий за избор на община, в която да се организира Информационен ден в рамките на Седмицата е наличие на икономическа активност в съответната община.

Информационен ден в община Първомай ще се проведе на 3.11.2017 година от 10:00 часа до 15:00 часа в Пленарна зала на Общинска администрация.
 


 


 

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 25.10.2017г.

ОБЯВЯВА:

 

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2  към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:
 

 Изграждане на:
   
Млекопреработвателно предприятие „Млекопреработвателно предприятие на фирма „Агродоминатор”, имот 038213, 1368 кв. м., от землището на с. Брягово, община Първомай, област Пловдив, ЕКАТТЕ 06745”

2.      Локална пречиствателна станция за отпадни води „Локална пречиствателна станция за отпадни води от Млекопреработвателно предприятие „Агродоминатор”, имот 038212, 1202 кв. м., от землището на с. Брягово, община Първомай, област Пловдив, ЕКАТТЕ 06745”

  Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 8.30 до 11.30 часа и от 13.30 до 16.30 часа, в периода от 25.10.2017г. до 07.11.2017г., в сградата на Община Първомай, стая № 216.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 07.11.2017г. включително, в деловодството на Община Първомай на адрес:
гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови – юг” №50.
 


 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 18.10.2017г.


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 17.10.2017г.

 


 

 


 

О Б Я В А  16 / 11.10.2017г.

 

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 249/29.09.2017г. и Решение № 251/29.09.2017г. по Протокол № 26 на ОбС гр.Първомай

 

О Б Я В Я В А:

 

На 02.11.2017г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 550 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ VІ – общински в кв.37А по регулационния план на с.Виница., общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 2 046,00 лв. (две хиляди четиридесет и шест лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 204,60 лв. (двеста и четири лева и шестдесет стотинки). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 410 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ І – общински в кв.37Б по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 1 525,20 лв. (хиляда петстотин двадесет и пет лева и двадесет стотинки) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 152,52 лв. (сто петдесет и два лева и петдесет и две стотинки). Начален час на търга 10.30 часа.

3. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 815 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ  УПИ ІХ – общински в кв.37Б по  регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 3 031,80 лв. (три хиляди тридесет и един лева и осемдесет стотинки) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 303,18 лв. (триста и три лева и осемнадесет стотинки). Начален час на търга 11.00 часа.

4. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 595 кв.м, предназначен за жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ ХLІV - общински, находящ се в кв.4 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 7 140,00 лв. (седем хиляди сто и четиридесет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 714 лв. (седемстотин и четиринадесет лева). Начален час на търга 11.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 31.10.2017г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 30.10.2017г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 30.10.2017г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 31.10.2017г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 09.11.2017г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 

Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/

в землищата на общ. Първомай за стопанската 2017/2018 г. / Отвори >>

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 10.10.2017г.


 


 
 


 


 

СЪОБЩЕНИЕ

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 03.10.2017г.

На основание §49, ал.9 от Закона за горите, Регионална дирекция по горите гр.Пловдив обявява взети решения от разгледани постъпили възражения във връзка с изготвен списък на поземлените имоти, или части от тях на територията на община Първомай, по населени места, за които е установено, че са придобили характеристиките на гора по смисъла на  чл.2, ал.1, т.1 от Закона за горите.

В едномесечен  срок от изтичането на двумесечния срок от обявяване на настоящите решения, собствениците на засегнатите поземлените имоти могат да отправят писмени възражения, бележки и предложения към комисията, назначена със заповед № 999/23.12.2015 година на изпълнителния директор на ИАГ, за община Първомай, на адрес: РДГ Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Санкт Петербург” № 57.

Комисията разглежда възраженията, бележките и предложенията на собствениците на  засегнатите имоти и взема решение в едномесечен  срок от изтичането на срока от постъпването им. Решението  на комисията се обявява на публично място в общината и в кметствата на населените места. Протоколът, придружен с окончателния списък на имотите, се предоставя на министъра на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице за одобряване.

В тримесечен срок от одобряването на протокола, министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за определяне на имотите от списъка или на частите от тях като горска територия.Заповедта за определяне на имотите като горска територия се съобщава на заинтересованите лица и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. / Отвори >>
 


 


СЪОБЩЕНИЕ

Напомняме на данъчно задължените лица, че датата 30.11.2017г. е крайния срок за подаване на Заявление-декларация за определяне на таксата битови отпадъци за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци на база количество отпадъци ( по чл. 19, ал. 1 от НОАМТЦУ ).

Заявлението-декларация се подава в стая № 202 – отдел „Местни приходи” на Общинска администрация.


 


 


 

ИНФОРМАЦИЯ

за

преценяване на необходимостта от ОВОС на ИП

(по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС)
 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 26.09.2017г.

„Разширение на съществуващ пилчарник в Цех за зеленчукови консерви“
в поземлен имот № 207009 (УПИ I-207009, парцел 9 от масив 39, по плана на Стопански двор 2), с.Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив
/
Отвори >>

 

Възложител: Иван Петров Иванов


 


 
 


 

Заповеди от № РД-15-504 – до РД-15-507 от 12.09.2017г.

На основание чл. 44 ал. 1, т. 1 и 4, и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с провеждането на

Традиционният есенен панаир в гр. Първомай, обл. Пловдив / Отвори >>

 


 

 

МОЛБА ЗА ПОМОЩ И СЪПРИЧАСТНОСТ

 

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ КРЕСНА 2017


  На 24.07.2017 г. в Община Кресна възникна един от най-големите пожари за територията на Република България, който бушува шест дни на територията на общината, нанесе огромни щети и остави без подслон и надежди много хора.

 

Община Кресна стартира национална кампания за възстановяване

на щетите от пожара.

 

 Обръщаме се с гореща молба за човешка съпричастност и съдействие към всички български и чуждестранни физически и юридически лица, като ги моли да даряват парични средства, строителни материали и вътрешно обзавеждане за изгорелите къщи и селскостопанските постройки в засегнатите села. Създадена е организация и могат да бъдат приемани и помощи в хранителни продукти и консерви за изхранване на пострадалите от пожара. С благодарност ще бъдат приемани и вещи от първа необходимост (одеяла, чаршафи, завивки, топли дрехи и обувки).

  Пожарът нанесе огромни щети на природата и остави без паша и възможности за събиране на сено за изхранване на животните в засегнатите села през зимата.

В тази връзка, в общината е създадена организация за складиране на дарения - концентрирани и груби фуражи, сено и слама за изхранване на селскостопанските животни в засегнатите от пожара села. 

 

Банковата сметка, на която се набират парични средства в подкрепа на пострадалите от пожара и за преодоляване на щетите, е: 

ОБЩИНА КРЕСНА 
Интернешънъл Асет Банк АД - клон Благоевград 
IBAN BG08IABG74588401242700 
BIC IABGBGSF 
КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 445100


ОСНОВАНИЕ: ПОЖАР В СЕЛАТА ОЩАВА, СТАРА КРЕСНА И ВЛАХИ. 

  На телефони 0893 015892, 0893 015893 и 0893 015894  може да  се получи конкретна информация за нуждите на пострадалите и нанесените материални щети.

 С пожелание за просперитет и благоденствие на жителите на община  Първомай и с искрена благодарност за  подкрепа на кампанията на община Кресна,

 

С дълбоко уважение, 

  Николай Георгиев 
  Кмет на община Кресна

 


 

 


Във връзка с Европейската седмица на мобилността 16-22 септември 2017г.

под мотото „Заедно стигаме по-далеч ”,

Община Първомай организира на 22.09.2017г. / петък /

 

В Е Л О П О Х О Д

 

по маршрута гр. Първомай - Бряговския язовир - гр. Първомай

 

 

П Р О Г Р А М А:

 

9.00 часа –  Тръгване от паркинга на Община Първомай

 

10.30 часа – Пристигане до крайната точка – Бряговския язовир и почивка

 

11.00 часа – Каране и возене на моторни лодки и канута. Демонстрация със скутери

 

12.30 часа – Обяд и почивка

 

14.30 часа – Тръгване обратно

 

16.00 часа – Пристигане в гр.Първомай

 

Велопоходът ще бъде осигурен с медицински екип и линейка, автомобил за сигурност и автобус.

 


 


СЪОБЩЕНИЕ

Община Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че на 10.09.2017г. ще се извърши третиране срещу кърлежи и бълхи на територията на гр. Първомай /кв. Дебър и кв. Любеново/ и с. Градина в часовете от 5:00 ч. до 10:00 ч.  и  от 21:30 ч. до 23:00ч..

       В случай на утежнена метеорологична обстановка, третирането ще се извърши на друга дата.

       До всеки обработен обект ще има указателни надписи, уведомяващи за пръскането и карантинния срок. Молим гражданите да не посещават обработените площи в карантинния период, както и да не разхождат домашните си любимци.
 

 


 


 


  

 


 

 


 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗ НА ПИТЕЙНА ВОДА ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ НА ПРОБИ ПИТЕЙНА ВОДА ОТ ОМВ ЧЕШМА В КРАЯ НА ГР.ПЪРВОМАЙ – ДО ОРАНЖЕРИИТЕ И ОТ ЧЕШМА „АГЕНТА” В С.ДРАГОЙНОВО КЪМ 15.08.2017 Г. / Отвори >>

 


 

 


 

 

ОБЯВА  № 14 от 22.08.2017 г.

На основание чл.16 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 413/30.04.2014г. по Протокол № 35, Решение № 565/17.06.2015г. по Протокол № 51 и Решение № 74/27.04.2016г. по Протокол № 9 на ОбС - Първомай, ОбА – Първомай обявява че на  12.09.2017 г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат процедури за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на изброените по-долу язовири – публична общинска собственост, чрез предоставянето им под наем. Изборът на оператор ще се осъществи чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, а именно:

1. Язовир „Дебър-2 /Герена/” с обща площ от 307,311 дка., съставляващ имот № 052052, находящ се в местността „Илишика” в землището на с.Татарево, общ.Първомай и имот № 801124, находящ се в местността „Землище кв.Дебър” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 7 682,78 лв. /седем хиляди шестстотин осемдесет и два лева, седемдесет и осем стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 10.00 часа.

2. Язовир „Татарево-4 /Манаф дере/ с площ 142,873 дка, съставляващ имот № 048045 находящ се в местността “Манаф дере”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 3 571,83 лв. /три хиляди петстотин седемдесет и един лева, осемдесет и три стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 10.30 часа.

3. Язовир Бяла река-2 /Янков бунар/” с площ от 80,619 дка., съставляващ имот № 000154, находящ се в местността „Янков бунар” в землището на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 2015,48 лв. /две хиляди и петнадесет лева, четиридесет и осем стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 11.00 часа.

4. Язовир „Чомлек дере” с площ от 74,110 дка., съставляващ имот № 000013, находящ се в местността „26 Чомлек дере” в землището на с.Добри дол, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 1 852,75 лв. /хиляда осемстотин петдесет и два лева, седемдесет и пет стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 11.30 часа.

5. Язовир Дебър-4 /Чатал дере/” с площ от 18,572 дка., съставляващ имот 800300, находящ се в местността „Землище кв.Дебър” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 464,30 лв. /четиристотин шестдесет и четири лева и тридесет стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 13.30 часа.

Процедурите за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на горе описаните язовири и водоеми ще се проведат при следните условия, определени в Решение № 413/30.04.2014г. по Протокол № 35, Решение № 565/17.06.2015г. по Протокол № 51 и Решение № 74/27.04.2016г. по Протокол № 9 на ОбС - Първомай:

1. Срок на договора  - 10 /десет/ години считано от датата на сключване на договора;

2. Специфични условия към участниците в търга:

Участник в търга може да бъде всяко лице, което отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена по смисъла на § 1, т.95 от Закона за водите. а именно: физическо лице хидроспециалист или юридическо лице, което разполага със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях.

Депозит за участие в търга в размер на 500,00 /петстотин/ лева за всеки отделен обект, определен с Решение № 413/30.04.2014г. по Протокол № 35 и Решение № 565/17.06.2015г. по Протокол № 51 на ОбС – Първомай, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 08.09.2017г. вкл.

Тръжна документация на стойност 80 /осемдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 07.09.2017г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 07.09.2017 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 08.09.2017г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 19.09.2017 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община Първомай

 


 

 

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ И О"НЧ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1894г.-гр. ПЪРВОМАЙ" ОРГАНИЗИРАТ И ВИ  КАНЯТ  НА
XIX - ти ПРАЗНИК НА ТРАКИЙСКАТА НАРОДНА МУЗИКА И ПЕСЕН - ПЪРВОМАЙ 2017 / Отвори >>


 


 

ОБЯВА:До заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието
на околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ бр.25/2003г., изм. и доп.) /
Отвори >>

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 21.08.2017г.


 

ОБЯВА  № 13 от 17.08.2017 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 134/24.10.2016г. и Решение № 233/12.07.2017г. на ОбС-Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 05.09.2017г. от 10.00 часа. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведe публичeн търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000121, с площ  8,140 дка, с начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността „Дели юрт”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 000294 – напоителен канал на Община Първомай; № 000101 – насип на Община Първомай; № 000085 – път ІVкл. на Община Първомай. Ограничения върху имота: Електропровод 400 кV с две тройки. На 30 м. от двете страни до крайните проводници или на 50 м. от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.  

Началната тръжна цена за имота е в размер на 24 013,00 лв. (двадесет и четири хиляди и тринадесет лева).

Депозитът за участие в търга в размер на 2 401,30 лв. (две хиляди четиристотин и един лева и тридесет стотинки), представляващ 10 % от началната тръжна цена за обекта в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 01.09.2017г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 31.08.2017г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 31.08.2017г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 01.09.2017г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 12.09.2017 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община Първомай

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 18.08.2017г.


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Първомай съвместно с „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ”АД  организира събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. На 22.08.2017г. всички, които желаят ще имат възможност да се освободят от своето негодно за употреба електрическо и електронно оборудване, което ще бъде извозено от домовете напълно безплатно след предварително подаване на заявка в периода от 17.08.2017г. до 21.08.2017г. на телефон: 0884311109

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита е оборудване, образувано в резултат на жизнената дейност на хора по домовете и административни, социални и обществени сгради, от търговски и индустриални обекти или други източници – ел.печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др.

Инициативата е част от системата за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на Община Първомай.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233