Обявления - Архив

Размер на шрифта: A A A


РАЗПИСАНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ НА ГАРА ПЪРВОМАЙ  / ОТ 04.09.2017Г. ДО 20.10.2017Г. /
Отвори >>


 

РАЗПИСАНИЕ  НА МЕЖДУСЕЛИЩНИ  КУРСОВЕ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ ТРАНСПОРТНАТА СХЕМА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ  / 2017г. / Отвори >>
 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 07.12.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми граждани и гости на Община Първомай,Община Първомай, съвместно с Районен център за трансфузионна хематология – Пловдив организират акция за безвъзмездно и доброволно кръводаряване за гражданите и гостите на общината ни. / Отвори
>>
 


   


 

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 04.12.2018 г.

Заповеди: На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ и във връзка с постъпили заявления относно земеделски земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на Община Първомай за землищата с.Дълбок извор, с.Брягово, с.Драгойново и с.Православен
за стопанската 2018/2019 год.
/ Отвори_разгледай
>>


 


 


 

 


 

 


 СЪОБЩЕНИЕ

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 26.11.2018 г.

Общинска администрация Първомай напомня на собствениците на домашни кучета, че съгласно Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.174 и чл,175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, следва да регистрират своя домашен любимец и да заплатят такса за притежаването му. / Отвори >>

 


 

 

 
ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 
26.11.2018 г

ОБЯВА

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-15-629 / 23.11.2018 г. на Кмета на община Първомай  / Отвори >>

 

ОБЯВЯВАМ!

Конкурс за заемане на длъжността:
Началник на отдел „Бюджет и ТРЗ” в дирекции „Бюджет и финанси“ в Община Първомай.

 

Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС / Изтегли >>

 

Заявление за участие в конкурс / Изтегли >>

  


 


  
 


 


 

 

О Б Я В А 14 / 12.11.2018г.

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 13.11.2018 г.

На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ на ОбА гр.Първомай
 

О Б Я В Я В А:

 

На 29.11.2018г. от 10.00 часа в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти –  частна общинска собственост, обособени в следните позиции:

1. Поземлен имот с № 004303, с площ 4,532, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността „Райково дере, чешм.”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 113,08 лв. (сто и тринадесет лева и осем стотинки).

2. Поземлен имот с № 005207, с площ 1,291 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността „Бейкър вети лозя”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 32,28 лв. (тридесет и два лева, двадесет и осем стотинки).

3. Поземлен имот с № 015180, с площ 1,662 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността „Узунджа”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 41,55 лв. (четиридесет и един лева, петдесет и пет стотинки).

4. Поземлен имот с имот № 015342, с лощ 2,729 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността „Узунджа”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 68,23 лв. (шестдесет и осем лева, двадесет и три стотинки).

5. Поземлен имот с № 015350, с площ 4,267 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността „Узунджа”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 106,68 лв. (сто и шест лева, шестдесет и осем стотинки).

6. Поземлен имот с № 017177, с площ 1,469 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността „Върбенака” в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 36,73 лв. (тридесет и шест лева, седемдесет и три стотинки).

7. Поземлен имот с № 035175, с площ 3,137 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността „Чакърови ниви”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 78,43 лв. (седемдесет и осем лева, четиридесет и три стотинки).

8. Поземлен имот с № 038001, с площ 11,042 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността „Крушевски крушак", в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 276,05 лв. (двеста седемдесет и шест лева и пет стотинки).

9. Поземлен имот с № 039014, с площ 4,096 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността „Дикме алан”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 102,40 лв. (сто и два лева и четиридесет стотинки).

10. Поземлен имот с № 039142, с площ 1,060 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността „Белия бряг”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 26,50 лв. (двадесет и шест лева и петдесет стотинки).

11. Поземлен имот с № 039147, с площ 2,100 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността „Белия бряг”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 52,50 лв. (петдесет и два лева и петдесет стотинки).

Депозитите за участие в търга за всяка обособена позиция, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 27.11.2018г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 26.11.2018г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 26.11.2018г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 27.11.2018г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 06.12.2018г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ
К
мет на община Първомай


 


 

 


 

 


 

О Б Я В А 13 / 05.11.2018г.

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 06.11.2018 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 360/31.10.2018г. по Протокол № 39 на ОбС гр.Първомай

 

О Б Я В Я В А:

 

На 26.11.2018г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 610 кв.м., предназначен за жилищно строителство,  съставляващ  УПИ ІІІ – общински в кв.37А по  регулационния план на с. Виница, общ. Първомай, с начална тръжна цена в размер на 2 349,00 лв. (две хиляди триста четиридесет и девет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 234,90 лв. (двеста тридесет и четири лева и деветдесет стотинки). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 435 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ  УПИ VІІІ – общински в кв.37Б по  регулационния план на с. Виница, общ. Първомай, с начална тръжна цена в размер на 1 627,00 лв. (хиляда шестстотин двадесет и седем лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 162,70 лв. (сто шестдесет и два лева и седемдесет стотинки). Начален час на търга 10.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 23.11.2018г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 22.11.2018г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 22.11.2018г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 23.11.2018г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 03.12.2018г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 


 
 
 
 
 


 

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 26.10.2018 г

Списък

на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността
Началник на отдел „Бюджет и ТРЗ“ в дирекция „Бюджет и финанси” в Община Първомай /
Отвори
>>
 

 


  

  

  


 


 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 
10.10.2018 г.

 

Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване
в землищата на общ. Първомай за стопанската 2018/2019 г. / Отвори
>>

 


 

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 09.10.2018 г

ОБЯВА

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-15-529 / 08.10.2018 г. на Кмета на община Първомай  /Отвори >>

 

ОБЯВЯВАМ!

Конкурс за заемане на длъжността:
Началник на отдел „Бюджет и ТРЗ” в дирекции „Бюджет и финанси“ в Община Първомай.

 

Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС / Изтегли >>

 

Заявление за участие в конкурс / Изтегли >>

  

  

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ гр.ПЛОВДИВ

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 01.10.2018 г

РЕШЕНИЕ № 09-ДО-689-12 от 20.09.2018г.

На основание чл. 73, ал.4, във връзка с ал. 1, т.2 и т.З от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление
№У0-944 от 07.08.2018 г. и УО-944-/2/ от 05.09.2018г.

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ Решение № 09-Д0-689-11 от 24.04.2017г. На „Анес-96“ ООД / Отвори >>

 


 

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 01.10.2018 г.

ОБЯВА


ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
(Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., посл. изм. ДВ, бр. 3/2018г.)

 

„БАРБАРОС-МАСАГЕТ ТАБАКО ИНВЕСТ“ ООД

гр. Асеновград, ул. „Сини връх“ №42

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Автомивка и проектен сондажен кладенец“ - в имот №000331, землище на
гр. Първомай, Община Първомай, Област Пловдив.

 

Лице за контакти от страна на Възложителя: Владимир Страхилов – 0878/ 300 240

 

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122

 

Приложение:

Информация по чл. 4, ал. 1 от Наредбата на ОВОС, налична в Отдел „СИД“, Община Първомай, стая 216

 


 

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 27.09.2018 г.

 


СЪОБЩЕНИЕ

 

Напомняме на данъчно задължените лица, че датата 30.11.2018г. е крайния срок за подаване на Заявление-декларация за определяне на таксата битови отпадъци за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци на база количество отпадъци по чл. 19, ал. 1 от НОАМТЦУ, предоставяни от Община Първомай.

Заявлението-декларация се съгласува в стая 213, а се подава в стая № 202 – отдел „Местни приходи” на Общинска администрация.

 

от Дирекция „Социално икономически дейности, гражданска регистрация и местни приходи”

 


 


 

 


 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 25.09.2018 г.

Във връзка със Световния ден за борба с диабета

Община Първомай в сътрудничество с „Ливеда Мед 2000“ ООД организира мероприятие

„Заедно срещу диабета“

 

 

 

-         Мероприятието ще се проведе на 01.10.2018 /понеделник/ от 10.00 часа до 16.00 часа.

 

-         Мястото, избрано за събитиетоПаркинга зад Общинска Администрация гр. Първомай, в частта с непосредствена близост до Пенсионерски клуб.

 

-         Мобилна лаборатория от Австрия с екип специалисти ще извършва експресно напълно безплатно измерване на кръвната захар и кръвното налягане на всички желаещи.

 

-         В България над 500 000 души са със захарен диабет, като повече от 150 000 дори и не подозират за това. Диабетът е основен рисков фактор и причина за сърдечно-съдовата смъртност у нас.

 

 

                              

Надяваме се с тази инициатива да привлечем вниманието на гражданите и обществеността към социално значимото заболяване захарен диабет и превенцията му.

 


 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми жители на община Първомай,

На основание чл. 66, ал. 1 и 2 от АПК и чл. 69 от АПК, община Първомай уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт. Община Първомай предлага на Общински съвет – Първомай да вземе решение, с което да одобри План - сметката за приходи и разходи за такса битови отпадъци и определяне размера на промилите за такса битов отпадък за всички населени места в общината за 2019 г.

 

План сметка за необходимите разходи за 2019 г. / Отвори >>

 
 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 17.09.2018 г.

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

(Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

от „Тер-М“ ООД, представлявано от Йордан Терзиев, адрес: гр. Пловдив, ул. Тодор Каблешков 25, ЕИК 825330160 / Отвори >>
 


  


 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Общинска администрация гр. ПЪРВОМАЙ УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА /ЗГТ/, ЧЕ ПРЕДВИДЕНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗГТ, ЩЕ СЕ ИЗВЪРШАТ ПРЕЗ М. ОКТОМВРИ 2018 г. ПО ГРАФИК, УТВЪРДЕН ОТ ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” гр. ПЛОВДИВ! / Отвори >>
 

 


 

 

АКТУАЛНО!!!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ДОМАШНИ СВИНЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

Африканска чума по свинете е силно вирусно заболяване. Заболяването не засяга хора, но е много заразно и опасно за свинете /домашни, диви и свине от източнобалканската порода/.

Пренася се не само от животно на животно. То се разпространява и чрез транспортните средства, заразена храна, вдишване на въздух замърсен със засъхнали секрети от заразени животни и при ухапване от кърлежи носители на вируса - причинител.

Препоръчителните мерки срещу разпространението на вируса на Африканската чума по свинете от засегнатите райони, които собствениците на животни следва да спазват са:

1. Домашните свине не трябва да се хранят с отпадъци, включително кухненски, съдържащи остатъци от свинско месо или месни продукти от свинско месо.

2. Термичната обработка на месото унищожава вируса. Прясното месо, добито за лична консумация, трябва да се преработва термично, заедно с костите, до пълното му приготвяне (варене, пържене, печене, консервиране в буркани и т.н.).

3. От прясното месо, добито за лична консумация, не трябва да се произвеждат сурово-сушени месни продукти (луканки, суджуци, наденици, маринована сланина и др.).

4. Вътрешните органи се обработват термично до пълното им приготвяне (варене, пържене, печене) или се заравят на дълбочина, която не позволява изравянето им от животни.

5. Сланината трябва да премине термична обработка (варене или стопяване на мазнините до получаване на пръжки и свинска мас).

6. Замразеното свинско месо е потенциален източник на разпространение на вируса, поради което не трябва да напуска дома на собственика. Месото може да се консумира в домашни условия, след термична преработка (готвени ястия, печено или варено и др.) Приготвените ястия не трябва да напускат дома. Опаковките (найлонови пликове, кутии и др.), в които е било съхранявано замразеното месо, също са потенциален източник на инфекция, ако бъдат изхвърлени като битов отпадък.

7. В случаи на дране на закланите свине, добитите кожи на животните също са източник на зараза и трябва да се заровят на дълбочина, която не позволява изравянето им от други животни или се предават за унищожаване.

8. Кръвта, стомашно-чревното съдържание и другите отпадъци, негодни за консумация (нокти, четина, зурли и др.), на мястото където са заклани животните, се заравят на дълбочина, която не позволява изравянето им от други животни или се предават за унищожаване.

Ако преди клане на свине за лична консумация стопаните забележат симптоми, като загуба на апетит, ускорено и затруднено дишане, секреция от носа и очите, некоординирани движения, кървава диария, видими подкожни кръвоизливи по крайниците и ушите или по време на клане установят кръвоизливи по целия труп, насъбрана кървава течност в корема и гръдния кош, почернял и разширен далак, малки червени петна от кръвоизливи по бъбреците НЕЗАБАВНО ДА УВЕДОМЯТ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР И ДА ПРЕУСТАНОВЯТ ОБРАБОТКАТА НА ТРУПА. Всички хора, които участват при клането, трябва да предприемат всички хигиенни мерки да не разнесат вируса до домовете си!

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 


 

Заповеди № РД-15-488 РД-15-491 от 10.09.2018 г.

На основание чл. 44 ал. 1, т. 1 и 4, и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с провеждането на

Традиционният есенен панаир в гр. Първомай, обл. Пловдив / Отвори >>

 


 

О Б Я В А 11 / 05.09.2018 г.
 

На основание чл.16, чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ, Общинска администрация гр. Първомай,

О Б Я В Я В А:

 

На 26.09.2018г. от 10.00 часа в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти –  частна общинска собственост, обособени в следните позиции:

1. Поземлен имот № 001253, с площ 4,098 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността “Лозята”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 102,45 лв. (сто и два лева, четиридесет и пет стотинки).

2. Поземлен имот № 001261, с площ 14,346 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: шеста (8,001), четвърта (6,344), находящ се в местността “Лозята”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 358,65 лв. (триста петдесет и осем лева, шестдесет и пет стотинки).

3. Поземлен имот № 004107, с площ 5,652 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността “Ямата/Ялзмата”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 141,30 лв. (сто четиридесет и един лева и тридесет стотинки).

4. Поземлен имот № 004130, с площ 9,590 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността “Ямата/Ялзмата”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 239,75 лв. (двест тридесет и девет лева, седемдесет и пет стотинки).

5. Поземлен имот № 005115, с площ 11,402 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността “Съите/Д.Г. Кошуолу”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 285,05 лв. (двеста осемдесет и пет лева и пет стотинки).

6. Поземлен имот № 010154, с площ 8,343 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността “Карапетлик/Кинлика”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 208,58 лв. (двеста и осем лева, петдесет и осем стотинки).

7. Поземлен имот № 010175, с площ 2,796 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността “Карапетлик/Кинлика”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 69,90 лв. (шестдесет и девет лева и деветдесет стотинки).

8. Поземлен имот № 010179, с площ 9,870 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността “Карапетлик/Кинлика”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 246,75 лв. (двеста четиридесет и шест лева, седемдесет и пет стотинки).

9. Поземлен имот № 010225, с площ 8,435 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността “Карапетлик/Кинлика”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 210,86 лв. (двеста и десет лева, осемдесет и шест стотинки).

10. Поземлен имот № 004080, с площ 52,602 дка,  с начин на трайно ползване – изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността “Армутлука”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 1 315,05 лв. (хиляда триста и петнадесет лева и пет стотинки).

11. Поземлен имот № 019035, с площ 8,327 дка,  с начин на трайно ползване – изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия: осма, находящ се в местността “Пазлака”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 208,18 лв. (двеста и осем лева и осемнадесет стотинки).

12. Поземлен имот № 065037, с площ 22,100 дка,  с начин на трайно ползване – изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия: девета, находящ се в местността “Хаширо”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 552,50 лв. (петстотин петдесет и два лева и петдесет стотинки).

Депозитите за участие в търга за всяка обособена позиция, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 21.09.2018г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 20.09.2018г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 20.09.2018г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 21.09.2018г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 03.10.2018г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай

 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 31.08.2018 г.

 


 


 

 

Във връзка с Европейската седмица на мобилността 16-22 септември 2018 г.

под мотото „Комбинирай, движи се!”,
Община Първомай организира
на 22.09.2018 г. /събота/

  

В Е Л О П О Х О Д

 

 по маршрута гр. Първомай - Бряговския язовир - гр. Първомай

 

 

П Р О Г Р А М А:

 

       9.00 часа – Тръгване от паркинга на Община Първомай

     10.30 часа – Пристигане до крайната точка – Бряговския язовир и почивка

     11.00 часа – Каране и возене на моторни лодки и канута. Демонстрация със скутери

     12.30 часа – Обяд и почивка

     14.30 часа – Тръгване обратно

     16.00 часа – Пристигане в гр. Първомай

 

Велопоходът ще бъде осигурен с медицински екип и линейка, автомобил за сигурност и автобус.

 


 


 

 


 

 


 

О Б Я В А 10 /13.08.2018 г.
 

На основание чл.16, чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 328/31.05.2018г. на ОбС гр. Първомай,
Общинска администрация гр. Първомай,

О Б Я В Я В А:
 

На 31.08.2018г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имотиобщинска собственост, както следва:

1. Терен за търговски цели с площ от 20 кв.м., находящ се в северозападната част от площадно пространство пред УПИ І – СОНС и културен дом в кв. 48 по регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 360 лв. (триста и шестдесет лева) без ДДС. Начален час на търга 10.00 часа.    

2. Поземлен имот № 058104, с площ 23,428 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: девета, находящ се в местността “Мандр.път/Ортаклъка”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 585,70 лв. (петстотин осемдесет и пет лева и седемдесет стотинки). Начален час на търга 10.30 часа.  

3. Поземлен имот № 058106, с площ 25,391 дка,  с начин на трайно ползване – изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: девета, находящ се в местността “Мандр.път/Ортаклъка”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 634,78 лв. (шестстотин тридесет и четири лева, седемдесет и осем стотинки). Начален час на търга 11.00 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 29.08.2018г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 28.08.2018г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 28.08.2018г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 29.08.2018г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 10.09.2018г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 10 /десет/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай

 


 

О Б Я В А 9 /09.08.2018 г.
 

На основание чл.37и, ал.14 от  ЗСПЗЗ, чл.103 и чл.104 от ППЗСПЗЗ, чл.87 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 290/28.02.2018г. по Протокол № 31 на ОбС гр.Първомай,

Общинска администрация гр. Първомай,


О Б Я В Я В А:
 

На 27.08.2018г. в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, представляващи свободни земеделски земи от ОПФ, с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, описани в Приложението към Заповед № РД-15-450/09.08.2018г. на Кмета на Общината, за стопанска 2018/2019 година.

Търговете ще се проведат по следния график:

 

Населено място

Първа дата

Втора дата

Час

Място на провеждане

с.Воден

27.08.2018г.

03.09.2018г.

09,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Добри дол

27.08.2018г.

03.09.2018г.

10,00

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Православен

27.08.2018г.

03.09.2018г.

10,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Татарево

27.08.2018г.

03.09.2018г.

11,00

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

 

Начална тръжна цена за една стопанска година е в размер на, както следва:

- За землище с.Воден: пасища, мери в размер на 8,94 лв./дка

                                     ливади в размер на 10,26 лв./дка

- За землище с.Добри дол: пасища, мери в размер на 9,61 лв./дка

                                             ливади в размер на 9,60 лв./дка

- За землище с.Православен: пасища, мери в размер на 10,03 лв./дка

- За землище с.Татарево: пасища, мери в размер на 10,62 лв./дка

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена, умножена по площта на всеки имот поотделно в лева, се внася в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 23.08.2018г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект за всяко землище, може да се закупи всеки работен ден до 22.08.2018г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Право да кандидатстват имат физически и юридически лица, които са:

1. собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;

2. лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние

3. нямат парични задължения към Община Първомай

4. нямат неизплатени суми по чл. 37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, в частта за земи собственост на Община Първомай и чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ;

5. нямат прекратени договори за ползване на земи от ОПФ, поради неиздължаване на парични задължения по тях или поради клаузи по сключени договори.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 23.08.2018г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 03.09.2018 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

Информация за земите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация и официалния сайт на Община Първомай.

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация.

За допълнителна информация тел. 0336/6-28-51 – инж.агр. Гинка Попова.

 

Приложение към Заповед № РД-15-450/09.08.2018 г. / Отвори_разгледай >>

 

НИКОЛАЙ МИТКОВ

Кмет на Община Първомай по заместване,

Съгласно Заповед № РД-15-440/06.08.2018г.
 
 


 


 

 


  


 


 

 


 

 


 

  

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 


 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 11.07.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за продължаване срока на действие на разрешително №33140063/14.08.2009г. последно продължено с решение № РР-2156/11.102.2015г„ за ползване на воден обект
за заустване на отпадъчни води в
повърхностни водни обекти. / Отвори >>

 


 

 

О Б Я В А  № 8 / 09.07. 2018 г./

 

На основание чл.13, ал.3 от Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Първомай и във връзка с провеждане на традиционен  Есенен панаир” за 2018г., Общинска администрация гр.Първомай,

 

О Б Я В Я В А:

 

На 24.07.2018г. от 10.00 часа в заседателната зала на 2-ри етаж от сградата на ОбА гр.Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за временно разполагане на преместваеми обекти - Атракционни съоръжения по одобрена схема, върху терен с обща площ от 6 100 кв.м. /шест хиляди и сто квадратни метра/, съставляващ част от парцел /УПИ/ II - кооперативен пазар, в кв.130 по рег.план на гр.Първомай, с начална тръжна цена за целия период в размер на 6 100 лв. /шест хиляди и сто лева/ без ДДС, считано от 13.09.2018г. до 15.09.2018г. вкл..

Депозит за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена в размер на  610 лв. /шестстотин и десет лева/, се внася по банкова сметка на Община Първомай: IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 23.07.2018 г. вкл.

Тръжна документация на стойност 20 /двадесет/ лева, без ДДС за един комплект, може да се получи всеки работен ден до 20.07.2018г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8.00 до 16.30 часа.

Срок за представяне на документи за участие всеки работен ден до 23.07.2017г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8.00 до 16.30 часа.

 В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 07.08.2018г. от 10.00 часа, при същите условия, установени в заповедта на Кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 14 /четиринадесет/ дни.

 

  

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай

 


 


 


 


 

 

О Б Я В А № 7 / 02.07.2018г./

 

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 330/31.05.2018г. по Протокол № 34 и Решение № 335/21.06.2018г. по Протокол № 35 на ОбС гр.Първомай

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 03.07.2018г.

О Б Я В Я В А:

 

На 20.07.2018г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлeн имот № 9504 от масив 39, с площ 0,403 дка, с начин на трайно ползване – полски път, по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на местността „Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 150,00 лв. (хиляда сто и петдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 115,00 лв. (сто и петнадесет лева). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Поземлeн имот № 9505 от масив 39, с площ 0,991 дка, с начин на трайно ползване – полски път, по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на местността „Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 2 800,00 лв. (две хиляди и осемстотин лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 280,00 лв. (двеста и осемдесет лева). Начален час на търга 10.30 часа.

3. Поземлeн имот № 800309, с площ 0,550 дка, с начин на трайно ползване – местен път, находящ се в стопански двор, местността „Землище кв.Дебър”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 520,00 лв. (хиляда петстотин и двадесет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 152,00 лв. (сто петдесет и два лева). Начален час на търга 11.00 часа.

4. Поземлeн имот № 410005, с площ  3,421 дка с начин на трайно ползване – друга територия заета от селско стопанство, находящ се в местността „Плукар друма р.бун”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 9 710,00 лв. (девет хиляди седемстотин и десет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 971,00 лв. (деветстотин седемдесет и един лева). Начален час на търга 11.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 18.07.2018г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 17.07.2018г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 17.07.2018г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 18.07.2018г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 27.07.2018г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 

 

 


 


 

 


 

 


Четвърти кръг от XXVІІ републикански шампионат по приложно колоездене

 

От 29 до 30 юни 2018 година, в град Първомай, под патронажа на г-н Ангел Папазов – Кмет на Община Първомай, се провежда национално състезание – Четвърти кръг от XXVІІ републикански шампионат по приложно колоездене по правилата на Международна автомобилна федерация /FIA/ за деца-велосипедисти на възраст 10-12 години, с международно участие, дейност № 35 от направление „Науки и технологии” на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2017/2018 година, утвърден със Заповед № РД 09-5367/6.10.2017 г. на министъра на образованието и науката.

За пети път общината е домакин на събитието, което е инициирано от г-н Минко Павлов – главен треньор на „Общински център за обучение на деца и ученици по безопасност на движението и приложно колоездене” град Първомай, обучил от 2008 г. до сега множество колоездачи.

Организатори на спортната надпревара са:

-     Национално движение по приложно колоездене „Младежта за безопасност на

       движението” към Съюза на българските автомобилисти, град София;

-     Автомобилен клуб „Север”, град София;

-     Пътна полиция на РПУ град Първомай;

-     ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, град Първомай;  

-     Община Първомай.

Участват в Републиканския шампионат отборите на: град Силистра, град Берковица, град Пирдоп, ОУ „ Христо Ботев”, село Градина, град Първомай и на Република Румъния. Състезателните дейности на надпреварата са: решаване на индивидуален теоретичен  тест по правилата на БДП, теоретичен и практичен тест по БЧК, майсторско управление на велосипед при движение в коридори с препядствие, управление на велосипед в Детско автоградче на спортната прощадка на НУ „Христо Ботев”, град Първомай , решаване на практически задачи и сглобяване на пъзели.
 

 


 


  


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 21.06.2018г.

Уведомление за изготвяне на план/програма от Община Първомай / Отвори >>

Програма за опазване на околната среда на Община Първомай за периода 2018-2020 г. / Отвори >>

Приложение 1. Резултати от проведено собствено анкетно проучване относно разработване на ПООС на община Първомай 2018-2020 г.  / Отвори >>

Приложение 2. Раздел "Лечебни растения"  / Отвори >>

Приложение 3. Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Първомай за периода 2018-2020 г.  / Отвори >>

 


 

О Б Я В А 6 /19.06.2018 г.
 

На основание чл.37и, ал.13 от  ЗСПЗЗ, чл.102 и чл.104 от ППЗСПЗЗ, чл.87 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 290/28.02.2018г.

по Протокол № 31 на ОбС гр.Първомай, Общинска администрация гр.Първомай,


О Б Я В Я В А:
 

На 09.07.2018г. в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, представляващи свободни земеделски земи от ОПФ, с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, описани в Приложението към Заповед № РД-15-332/19.06.2018г. на Кмета на Общината, за стопанска 2018/2018 година.

Търговете ще се проведат по следния график:

 

Населено място

Първа дата

Втора дата

Час

Място на провеждане

с.Воден

09.07.2018г.

16.07.2018г.

09,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Добри дол

09.07.2018г.

16.07.2018г.

10,00

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Православен

09.07.2018г.

16.07.2018г.

10,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Татарево

09.07.2018г.

16.07.2018г.

11,00

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

 

Начална тръжна цена за една стопанска година е в размер на, както следва:

- За землище с.Воден: пасища, мери в размер на 8,94 лв./дка

                                          ливади в размер на 10,26 лв./дка

- За землище с.Добри дол: пасища, мери в размер на 9,61 лв./дка

                                          ливади в размер на 9,60 лв./дка    

- За землище с.Православен: пасища, мери в размер на 10,03 лв./дка

- За землище с.Татарево: пасища, мери в размер на 10,62 лв./дка

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена, умножена по площта на всеки имот поотделно в лева, се внася в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 06.07.2018г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект за всяко землище, може да се закупи всеки работен ден до 05.07.2018г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Право да кандидатстват имат физически и юридически лица, които са:

1.  регистрирани като земеделски производители;

2.  собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;

3. нямат парични задължения към Община Първомай

4. нямат неизплатени суми по чл. 37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, в частта за земи собственост на Община Първомай и чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ;

5. нямат прекратени договори за ползване на земи от ОПФ, поради неиздължаване на парични задължения по тях или поради клаузи по сключени договори.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 06.07.2018г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 16.07.2018 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

Информация за земите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация и официалния сайт на Община Първомай. 

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация.

За допълнителна информация тел. 0336/6-28-51 – инж.агр. Гинка Попова.

 

Приложение към Заповед № РД-15-332/19.06.2018 г. / Отвори_разгледай >>


АНГЕЛ ПАПАЗОВ
К
мет на община Първомай

 


 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 19.06.2018г.

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ


с ъ о б щ а в а

 

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Почистване на храстовидна и дървесна растителност на следните общински имоти:
землище на с. Добри дол - имот с № 000076, имот с № 000107, имот с № 000108 и имот с № 000110“.
 
За контакти: Ружди Салим – Заместник кмет - тел: 0876607111


Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС / Отвори >>

 


 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 19.06.2018г.

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ


с ъ о б щ а в а

 

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Реконструкция и ремонт на обединено детско заведение ,,Осми март“ и филиал в кв. Любеново, гр. Първомай, Област Пловдив“.
 
За контакти: Георги Георгиев – Специалист ,,Екология“ тел: 0884311109


Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС / Отвори >>

 
 
 
 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 05.06.2018г.
 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Първомай съвместно с „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ”АД  организира събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, втора кампания. На 11.06.2018 г. всички, които желаят ще имат възможност да се освободят от своето негодно за употреба електрическо и електронно оборудване, което ще бъде извозено от домовете напълно безплатно след предварително подаване на заявка в периода от 06.06.2018 г. до 08.06.2018 г. на телефон: 0884311109

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита е оборудване, образувано в резултат на жизнената дейност на хора по домовете и административни, социални и обществени сгради, от търговски и индустриални обекти или други източници – ел. печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др.

Инициативата е част от системата за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на Община Първомай.

 


 О Б Я В А  5 / 30.05.2018г.

 

На основание чл.16, чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 173/23.02.2017г., Решение № 229/12.07.2017г. и Решение 301/29.03.2018г. на ОбС гр. Първомай

 

О Б Я В Я В А:

 

На 20.06.2018г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имотиобщинска собственост, както следва:

1. Терен за търговски цели с площ от 30 кв.м., попадащ в уширение на улица пред УПИ IІІ - 346, обслужващи дейности в кв.40 по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 540 лв. (петстотин и четиридесет лева) без ДДС. Начален час на търга 09.30 часа.    

2. Терен за търговски цели № 4 с площ 8,00 кв.м., находящ се на тротоарно пространство на улица с о.т.258 и о.т.259, между парцели УПИ І – озеленяване в кв.76”а” и УПИ І – кооперативен пазар в кв.76”б” по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 240 лв. (двеста и четиридесет лева) без ДДС. Начален час на търга 10.00 часа.  

3. Помещение за офис - стая № 221 с площ от 18,00 кв.м., находяща се на втори етаж, секция Г /северно крило/ от триетажна масивна административна сграда, построена в УПИ І-ОБНС, администрация, в кв.89 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 810 лв. (осемстотин и десет лева) без ДДС. Начален час на търга 10.30 часа.

4. Терен с площ от 27 кв.м., попадащ в улично уширение на улица с основи точки №№ 167, 350 и 168 до кв.23 по регулационния план на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 486 лв. (четиристотин осемдесет и шест лева) без ДДС. Начален час на търга 11.00 часа.

5. Поземлен имот № 054115 с площ от 48,163 дка, с НТПизоставена нива, находящ се в местността „Кара чаир”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 1 204,08 лв. (хиляда двеста и четири лева и осем стотинки). Начален час на търга 11.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 18.06.2018г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 15.06.2018г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 15.06.2018г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 18.06.2018г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 27.06.2018г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай
 


 


 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 30.05.2018г.
 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Първомай съвместно с „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ”АД  организира събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. На 04.06.2018 г. всички, които желаят ще имат възможност да се освободят от своето негодно за употреба електрическо и електронно оборудване, което ще бъде извозено от домовете напълно безплатно след предварително подаване на заявка в периода от 30.05.2018 г. до 01.06.2018 г. на телефон: 0884311109

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита е оборудване, образувано в резултат на жизнената дейност на хора по домовете и административни, социални и обществени сгради, от търговски и индустриални обекти или други източници – ел. печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др.

Инициативата е част от системата за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на Община Първомай.

 


 


  


 

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 18.05.2018г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
(Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.)
/
Отвори >>

 


 

 


 


 


 

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  гр. Пловдив

РЕШЕНИЕ № 09-ДО-1128-00 от 24.04.2018 год.

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 15.05.2018г.

На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и
във връзка със заявление № УО- 493 от 04.04.2018 год. / Отвори
>>

 


 


 

О Б Я В А  4 / 10.05.2018г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 303/29.03.2018г. по Протокол № 32,
Решение № 304/29.03.2018г. по Протокол № 32 и Решение № 305/29.03.2018г. по Протокол № 32 на ОбС гр.Първомай

О Б Я В Я В А:
 

На 30.05.2018г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот № 128 от масив 30, с площ  0,946 дка, с начин на трайно ползване – лозови насаждения (терасирани),  по плана на местността ”Чолак баир” от землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 757,00 лева (седемстотин петдесет и седем лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 75,70 лв. (седемдесет и пет лева и седемдесет стотинки). Начален час на търга 9.30 часа.

2. Поземлен имот № 129 от масив 30, с площ  0,924 дка, с начин на трайно ползване – лозови насаждения (терасирани),  по плана на местността ”Чолак баир” от землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 739,00 лева (седемстотин тридесет и девет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 73,90 лв. (седемдесет и три лева и деветдесет стотинки). Начален час на търга 10.00 часа.

3. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 780 кв.м, предназначен за жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ Х - 97 общински, находящ се в кв.24 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 3 198,00 лв. (три хиляди сто деветдесет и осем лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 319,80 лв. (триста и деветнадесет лева и осемдесет стотинки). Начален час на търга 10.30 часа.

4. Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 830 кв.м, съставляващ парцел /УПИ/ ХІ - 97 общински, находящ се в кв.24 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 8 345,00 лв. (осем хиляди триста четиридесет и пет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 834,50 лв. (осемстотин тридесет и четири лева и петдесет стотинки). Начален час на търга 11.00 часа.

5. Поземлен имот № 801858, с площ  1,686 дка, с начин на трайно ползване – затревена нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността ”Землище кв.Дебър” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 510,00 лева (хиляда петстотин и десет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 151,00 лв. (сто петдесет и един лева). Начален час на търга 11.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 28.05.2018г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 25.05.2018г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 25.05.2018г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 28.05.2018г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 06.06.2018г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 14 /четиринадесет/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай

 


 

 
 


 


Община Първомай и Център за творческо обучение обявяват двамата финалисти в конкурса

за космическия лагер Space Camp Turkey 2018 г. / Отвори >>
 

 
 

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233