Николай Георгиев Митков

Заместник-кмет Николай Георгиев Митков
  • Стая: 217
  • Тел: 0336 / 62179

Ресори на дейност:

Общинска инфраструктура
Дейности по вътрешна сигурност
Осветление на улици и площади
Транспорт
Финанси,бюджет и стопански дейности
Общинска собственост
Местни приходи
Образование
Култура
Спорт

Приемни дни: всеки вторник от 10:00ч. – до 12:00ч.

Димитър Недков Недев

Заместник-кмет Димитър Недков Недев
  • Стая: 215
  • Тел: 0336 / 62202

Ресори на дейност:

Общински пазари и тържища
Чистота
Озеленяване
Програми за временна заетост
Социални дейности
Екология
Земеделие и гори
Бедствия, аварии и наводнения
Обредни домове и зали
Местни дейности

Приемни дни: всеки вторник от 10:00ч. – до 12:00ч.


Записване за приемните дни се извършва в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на община Първомай - гише Гише № 2 - тел. 0336 / 623-25 (Деловодство) или онлайн през формата за приемен ден.

Заявление за записване за приемен ден