Община Първомай - Общинска администрация Първомай. Адрес: град Първомай улица „Братя Миладинови” № 50 юг Тел: 0336 62201 / Факс 0336 63119 / БУЛСТАТ 000471536 e-mail obaparv@parvomai.escom.bg


pdfРаботно време на звеното за приемане на заявления за достъп

pdfЗаповед / № РД-15-257 / 17.04.2012г.
pdfВътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация
pdfУсловия и ред за определяне на разходите за предоставяне на обществена информация
docБланка на заявление за достъп до обществена информация
docБланка на заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване
pdfЗакон за достъп до обществена информация

pdfНаредба за стандарните условия за повторно използване наинформация от общественият сектор и за нейното публикуване в отворен формат

pdfХарта на клиента на община Първомай


pdfРегистър на постъпилите заявления за достъп до обществена информация (2013 - 2018г.)


pdfОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ / ЗА 2018 ГОДИНА


pdfОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ / ЗА 2017 ГОДИНА


pdfОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ / ЗА 2016 ГОДИНА


Профил на Община Първомай в електронния Портал за отворени данни на Република България >>


pdfНоменклатурата на делата на Община Първомай – систематизиране и организиране на документите в дела, определянето на тяхната ценност и унифициране на сроковете за съхраняването им


Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна в община Първомай

1. Информация, свързана с отбранително-мобилизационната подготовка на населението:

  • 1.1. Заявки и отчети за отсрочване от повикване във въоръжените сили на офицери, сержанти и войници от резерва и на техника от Националното стопанство отнасящи се за отделни търговски дружества и организации.
  • 1.2. Заповеди, разпореждания и указания по планирането, организацията на дейностите свързани с отбранително-мобилизационната подготовка на отделните търговски дружества, организации и други, несъдържащи информация представляваща държавна тайна.
  • 1.3. Разписания, планове и разбори на учебно-методически занятия с ръководния състав на администрацията, търговските дружества и организации, несъдържащи информация представляваща държавна тайна.
  • 1.4. Планове, решения и протоколи от заседания на общинския съвет по сигурност, свързани с дейността по отбранително - моболизационна подготовка, несъдържащи информация, класифицирана като държавна тайна.
  • 1.5. Списъци и контролни числа за отсрочване от повикване от мобилизация на личния състав.

2. Информация свързана със сигурността и обществения ред.

  • 2.1. Сведения и факти, свързани с режимното снабдяване на населението във военно време.
  • 2.2. Списъци и факти, свързани с държавния резерв и военновременни запаси, непредставляващи държавна тайна.
  • 2.3. Сведения за системите на организация на сигурността в Общината

Списъкът е утвърден със заповед № РД 15 - 831 / 09.11.2012 г. на Кмета на община Първомай.