Община Първомай - Общинска администрация Първомай. Адрес: град Първомай улица „Братя Миладинови” № 50 юг Тел: 0336 62201 / Факс 0336 62139 / БУЛСТАТ 000471536 e-mail obaparv@parvomai.bg


pdfОтговорно звено за приемане на заявления по ЗДОИ


pdfЗаповед № РД-15-202 / 05.04.2022 г.


pdfВътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в община Първомай


pdfУсловия и ред за определяне на разходите за предоставяне на обществена информация


docБланка на заявление за достъп до обществена информация

Електронна форма за подаване на заявление за достъп до обществена информация


docБланка на заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване


pdfЗакон за достъп до обществена информация     /     Наръчник "как да получим достъп до информация"


Програма достъп до информация  (ПДИ)


pdfНаредба за стандарните условия за повторно използване наинформация от общественият сектор и за нейното публикуване в отворен формат


pdfХарта на клиента на община Първомай


pdfСписък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Първомай, и форматите, в които е достъпна


pdfПублични регистри, съхранявани от администрацията – наименование и ред за достъп


pdfИнформация предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ


pdfСписъци на разсекретени документи по §9 от ПЗР на ЗЗКИ


pdfРегистър на постъпилите заявления за достъп до обществена информация (2013 - 2022г.)


pdfОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ЗА 2022 ГОДИНА


pdfОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ЗА 2021 ГОДИНА


pdfОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ЗА 2020 ГОДИНА


pdfОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ / ЗА 2019 ГОДИНА


pdfОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ / ЗА 2018 ГОДИНА


pdfОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ / ЗА 2017 ГОДИНА


pdfОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ / ЗА 2016 ГОДИНА


Профил на Община Първомай в електронния Портал за отворени данни на Република България >>


pdfНоменклатурата на делата на Община Първомай – систематизиране и организиране на документите в дела, определянето на тяхната ценност и унифициране на сроковете за съхраняването им


Община Първомай - Рейтинг на активната прозрачност на Програма Достъп до Информация - 2022г.


Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна в община Първомай

1. Информация, свързана с отбранително-мобилизационната подготовка на населението:

  • 1.1. Заявки и отчети за отсрочване от повикване във въоръжените сили на офицери, сержанти и войници от резерва и на техника от Националното стопанство отнасящи се за отделни търговски дружества и организации.
  • 1.2. Заповеди, разпореждания и указания по планирането, организацията на дейностите свързани с отбранително-мобилизационната подготовка на отделните търговски дружества, организации и други, несъдържащи информация представляваща държавна тайна.
  • 1.3. Разписания, планове и разбори на учебно-методически занятия с ръководния състав на администрацията, търговските дружества и организации, несъдържащи информация представляваща държавна тайна.
  • 1.4. Планове, решения и протоколи от заседания на общинския съвет по сигурност, свързани с дейността по отбранително - моболизационна подготовка, несъдържащи информация, класифицирана като държавна тайна.
  • 1.5. Списъци и контролни числа за отсрочване от повикване от мобилизация на личния състав.

2. Информация свързана със сигурността и обществения ред.

  • 2.1. Сведения и факти, свързани с режимното снабдяване на населението във военно време.
  • 2.2. Списъци и факти, свързани с държавния резерв и военновременни запаси, непредставляващи държавна тайна.
  • 2.3. Сведения за системите на организация на сигурността в Общината

Списъкът е утвърден със заповед № РД 15 - 625 / 21.09.2022 г. на Кмета на община Първомай.