арх. Добромир Спасов Спасов - главен архитект на община Първомай

арх. Добромир Спасов Спасов

  • Стая: 112
  • Тел: 

Приемни дни:
Всеки вторник и сряда от 10:00ч. – до 12:00ч.


Функции и задължения:

Главният архитект има следните функции:

1. Провежда и контролира действията по устройство на територията според правомощията му по ЗУТ;
2. Председателства общинския експертен съвет;
3. Осъществява самостоятелно правомощия и издава индивидуални административни актове по закона за устройство на територията, както следва:
4. Издава виза с указан начин на застрояване, с която се разрешава еднократно временно строителство;
5. Одобрява схеми за поставяне на преместваеми обекти в имоти държавна или общинска собственост;
6. Преценява дали изработения подробен устройствен план да се разгледа или не от Експертния съвет по устройство на територията преди неговото съобщаване на заинтересованите страни;
7. Издава виза за проучване и проектиране в срок от 14 дни от постъпване на искането;
8. По идеен проект издава разрешение за строеж, ако за него е извършена предварителна оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите;
9. Идейният проект подлежи на съгласуване от главния архитект;
10. Одобрява техническите или работните проекти;
11. Издава разрешения за строеж на територията на общината /района/, кметството;
12. Замества на не явила се страна за съставяне на актове, свързани със строеж, разрешен от главния архитект;
13. Главният архитект на общината може да издава становища и задължителни предписания в зависимост от вида, сложността и характера на обектите за премахване;
14. Одобрява проектна документация за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти;
15. Изпълнява и други функции, възложени от кмета на общината, със закон или с друг нормативен акт.