ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ - 2012 г.


РЕШЕНИЕ №37 взето на 26.01.2012г. по протокол № 5

ОТНОСНО: Приемане на решение за обща численост и структура на дейност  Общинска администрация в Община Първомай, численост на дейностите при община Първомай и приемане на Устройствен правилник  за организацията и дейността на Общинска администрация –Първомай.

Предвид изложеното в Предложение от Ангел Папазов-кмет на Общината вх.№ 53-0-28/16.01.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 96, ал.1 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията,  Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

   

1.      Одобрява обща численост и структура на делегираната  от държавата дейност 122 Общинска администрация – община Първомай, съгласно Приложение №1, неразделна част към решението - 78 щатни бройки.

 

2.       Одобрява численост на делегираните от държавата дейности, както следва:

 

     - Дейност 219 Други дейности по отбраната - 8 бройки в т.ч:

- Дейност 437 Здравни кабинети в детските градини и училища -11 бройки;

- Дейност 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ - 7 бройки;

 

3.      Одобрява численост и структура на дейност 122 Общинска администрация – община Първомай дофинансирана с приходи от общински характер, съгласно Приложение 2 неразделна част към решението – 18 щатни бройки.

 

4.      Одобрява численост на дейности дофинансирани с приходи от общински  характер, както следва:

-    Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност - 9 бройки;

-         Дейност 431 Детски ясли,  детски кухни и яслени групи в ОДЗ – 2 бройки.

 

 1. Одобрява численост на местни дейности при община Първомай, както следва:

-         Дейност 389 Други дейности по образованието - 5 бройки, включени в числеността на поделение „Образование и култура”
– второстепенен разпоредител с бюджетни кредити при община Първомай;

-         Дейност 524 Домашен социален патронаж – 33 бройки;

-         Дейност 525 Клубове на пенсионера, на инвалида и др.- 3 бройки;

-         Дейност 604 Осветление на улици и площади - 1 бройка;

-         Дейност 621 Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазването на околната среда - 4 бройки;

-         Дейност 622 Озеленяване - 8 бройки;

-         Дейност 623 Чистота - 55 бройки;

-         Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички - 5,5 бройки;

-         Дейност 745 Обредни домове и зали - 5 бройки;

-      Дейност 759 Други дейности по културата -1 бройка, включена в числеността на поделение „Образование и култура” - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити  при община Първомай;

- Дейност 849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията - 1 бройка;

-         Дейност 866 Общински пазари и тържища - 1 бройка;

-         Дейност 898 Други дейности по икономиката - 13 бройки;

 

6.      Приема Устройствен правилник  за организацията и дейността на общинска администрация –Първомай.

 1. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Първомай.

 

Мотиви:Настоящото решение се прие на основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА и изпълнение структурата на общинската администрация в съответствие с изискванията за Закона за администрацията.

Фактическо основание:оптимизиране на структурата с цел по-добра ефективност и ефикасност на работата, експедитивност при възложени конкретни задачи и изискването да се отговори в максимално кратки срокове на очакванията на гражданите.


РЕШЕНИЕ №38 взето на 26.01.2012г. по протокол № 5

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет град Първомай за второто шестмесечие на 2011 година.

Предвид изложеното в отчета на Председателя на ОбС и проекто решение вх.№ 53-0-17/12.01.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема отчета на Председателя на Общински съвет гр.Първомай за дейността на съвета и неговите постоянни комисии през второто полугодие на 2011 година.


РЕШЕНИЕ №39 взето на 26.01.2012г. по протокол № 5

Относно: Информация за състоянието на трудовата заетост и безработица в Община Първомай за 2011 година.

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов – кмет на Община Първомай вх.№ 53-0-26/16.01.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Общински съвет гр.Първомай приема Информация за състоянието на трудовата заетост и безработица в Община Първомай за 2011 г.

 

Мотиви: Във връзка с Решение № 23/22.12.2011 г. по Протокол № 4 на Общински съвет: „Приемане План  за работата на Общински съвет град Първомай за първото полугодие на 2012 г.” т.3.


РЕШЕНИЕ №40 взето на 26.01.2012г. по протокол № 5

ОТНОСНО: Определяне размера на възнаграждението на председателя на Общинския съвет, зам.председателя на ОбС и общинските съветници в Община Първомай.

Предвид изложеното в проекто решение от Дечко Петков-Председател на Общински съвет гр.Първомай вх.№ 53-0-15/11.01.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.26, ал.1, ал.2 и ал.3 т.1 и чл.34 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал.3 и чл.13, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І./1/. Общински съвет град Първомай определя размера на месечното възнаграждение на Председателя на Общински съвет град Първомай в размер на основното възнаграждение на Кмета на Община Първомай за четиридесет работни часа седмично /40/.

   /2/. Допълнителното трудово възнаграждение е 1 % за всяка година трудов стаж и се изменя по месеци съгласно нормативната уредба.

   /3/. Председателят на Общински съвет има право на обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване и на здравно осигуряване при условията и по реда на Закона за здравното осигуряване.

ІІ. Общински съвет град Първомай определя месечно възнаграждение на зам.председателя на Общински съвет град Първомай в размер на 50 % от възнаграждението на Председателя на Общински съвет.

ІІІ. Общински съвет на Община Първомай определя размера на месечното възнаграждение на общинските съветници, както следва:

1.      Общия размер на възнаграждението на общинските съветници, които са Председатели на постоянни комисии се определя в размер на 60% от средната брутна заплата на Общинската администрация в Община Първомай за последния месец от предходното тримесечие;

2.      Общият размер на възнаграждението на останалите общински съветници се определя в размер на 55% от средната брутна заплата на Общинската администрация в Община Първомай за последния месец от предходното тримесечие.


РЕШЕНИЕ №41 взето на 26.01.2012г. по протокол № 5

Относно: Отмяна на Решение № 24 на Общински съвет град Първомай, прието на 22.12.2011 г. по Протокол № 4.

Предвид изложеното в докладна записка от Юлиян Димитров – зам.кмет вх.№ 53-0-24/13.01.2012 г. и на основание чл.21, ал.2 и чл.45, ал.9 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.2 и чл.45, ал.9 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, предвид фактическите основания в писмо вх.№ 61-02-152/30.12.2011 г. на Областния управител на Област Пловдив.


РЕШЕНИЕ №42 взето на 26.01.2012г. по протокол № 5

Относно: Приемане на годишен план за одитна дейност през 2012 година на „Звено за вътрешен одит” при община Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на община Първомай вх.№ 53-0-20/13.01.2012 г. и на основание чл.27, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема предложения Годишен план за дейността на „Звеното за вътрешен одит” при Община Първомай за 2012 година, приложен към настоящата докладна записка.


РЕШЕНИЕ №43 взето на 26.01.2012г. по протокол № 5

Относно: Отдаване под наем на свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост по реда на чл.14, ал.7 от ЗОС за срок от 5 години.

Предвид изложеното в Предложение от Иван Георгиев – зам.кмет на община Първомай вх.№ 53-0-21/13.01.2012 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен както следва:

1. Терен за търговски цели с площ от 20,75 кв.м., находящ се на тротоарно пространство на западната регулационна линия на УПИ ХІI – 2695, обслужващи дейности в кв.116 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 15-666/1994 г., при граници на терена: ул.„Княз Борис І”, УПИ ХІІ – 2695, обсл. дейности, ул.”Стефан Стамболов” и трафопост.

ІІ. Размерът на началната наемна цена на терените и помещенията се определя съгласно Приложение №1 на Тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински имоти, приета с Решение №148/28.11.2008г. по Протокол №18 на ОбС-Първомай.

ІІІ. Определя срок за отдаване под наем  5 /пет/ години, считано от датата на сключване на договора.

ІV. Възлага на кмета на Община Първомай организирането и провеждането на търга за отдаване под наем на обекта по т.1, както и сключването на договор със спечелилия търга участник.

 Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.16 от НРПУРОИ и във връзка с постъпило заявление.


РЕШЕНИЕ №44 взето на 26.01.2012г. по протокол № 5

Относно: Одобряване на проект на ПУП - Парцеларен план за обект: „Кабелна линия 20kV от ВЛП/ВЛ20kV «Добри дол», до БКТП «РЕЙС МАН» за захранване на Тютюносушилни с местонахождение в ПИ №000331, по КВС на гр.Първомай, обл.Пловдив

Предвид изложеното в докладна записка вх.№ 53-0-18/12.01.2012 г. и на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.129, ал.1, от ЗУТ, Общински съвет гр.Първомай.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Одобрява проект на ПУП - ПУП-Парцеларен план  за кабелна линия 20kV от ВЛП/ВЛ20kV «Добри дол», до БКТП «РЕЙС МАН» за изграждане на обект:»Тютюносушилни» в ПИ №000331, по КВС на гр.Първомай, обл.Пловдив

Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА ,чл. 129, ал.1, от ЗУТ във връзка изграждане на кабелно трасе 20kV за захранване на обект:»Тютюносушилни» в ПИ №000331, по КВС на гр.Първомай, обл.Пловдив.


РЕШЕНИЕ №45 взето на 26.01.2012г. по протокол № 5

Относно: Докладна записка относно провеждане на конкурс за възлагане

управлението на „МБАЛ-Първомай” ЕООД град Първомай.

 Предвид изложеното в докладна записка от Юлиян Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-27/16.01.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.44, ал.1 и 2 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения и чл.3 и чл.5, ал.1 от Наредба № 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения  по ЗЛЗ, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Обявява конкурс за възлагане управлението на «МБАЛ – Първомай» ЕООД. Конкурсът ще се проведе на три етапа:

·         Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

·        Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;

·        Събеседване с кандидатите

2. Приема следните изисквания към кандидатите и условия за провеждане на конкурса:

2.1. Изисквания към кандидатите:

·        Кандидатите да притежават образователно - квалификационна степен «магистър» по медицина, съответно дентална медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно - квалификационна степен «магистър» по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването.

·        Кандидатите да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист. Кандидатите, притежаващи образователно - квалификационна степен «магистър» по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност.

·        Да нямат установени нарушения на националното законодателство или наредбите на Община Първомай, в качеството си на участници в управителните органи на дружества с общинско участие при изпълнение на служебните си задължения;

·        Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

2.2. Необходими документи за участие в конкурса: 

·        Заявление /молба/ за участие в конкурса /свободен текст/;

·        Автобиография;

·        Актуална снимка;

·        Актуално свидетелство за съдимост /оригинал/;

·        Документ за завършено образование /нотариално заверен/;

·        Други документи, удостоверяващи изискванията в т.2.1 /нотариално заверени/;

·        Копие от трудовата /служебна книжка – нотариално заверено/;

·        Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

 

Желаещите да участват в конкурса подават документите си на адрес: гр.Първомай, ул.”Братя Миладинови-Юг ” №50 от 8.00 до 17.00 часа в срок до 16.03.2012г..

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на кандидата и името на търговското дружество. В този плик са поставени други два запечатани непрозрачни плика с надписи „Плик 1” и „Плик 2” и със съдържание, както следва:

                   Плик 1 – документи:

·        Заявление /молба/ за участие в конкурса /свободен текст/;

·        Автобиография;

·        Актуална снимка;

·        Актуално свидетелство за съдимост /оригинал/;

·        Нотариално заверено копие от диплома за висше образование по медицина, съответно дентална медицина или по икономика и управление;

·        Нотариално заверено копие от диплома за придобита основна специалност за кандидатите, притежаващи образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина и документ, удостоверяващ квалификация по здравен мениджмънт; или документ за призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването – за кандидатите с квалификационна степен „магистър” по икономика и управление.

·        Нотариално заверено копие от трудовата /служебна/ книжка и/или осигурителна книжка;

              Плик 2 – разработка:

                   Плик 2 трябва да съдържа писмена разработка на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

 

                   Темата, предмет на събеседването, е: „Мястото и ролята на лечебното заведение в здравната система на община Първомай, повишаване качеството на медицинското обслужване и приоритети за бъдещо развитие.”

                   Допълнителни въпроси по темата:

·        Характеристики, обуславящи мястото на лечебното заведение в системата на здравеопазването на община Първомай;

·        Системи за управление на качеството в дейността на лечебното заведение;

·        Система на управление на лечебното заведение – права и задължения и атестация.

    По време на провеждане на събеседването, комисията по провеждане на конкурса има право да задава и други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на лечебните заведения.

    Информация за състоянието на лечебното заведение относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала ще бъде на разположение на кандидатите в търговското дружество в срок до 15.03.2012г..

     Конкурсът ще се проведе на 19.03.2012г. от 10.00 часа в стая № 216 на Общинска администрация град Първомай.

 

3. За провеждане на конкурса се избира комисия в състав:

1.  ………………………………… - представител на РЗИ – Пловдив /председател/

2. Светозар Славчев – юрист и председател на ПК «Правни въпроси и евроинтеграция»;

3. Юлиян Димитров – зам.кмет на Община Първомай

4. Георги Начев – председател на ПК «Финанси, бюджет и стопански дейности»

5. Катя Попова – председател на ПК «Здравеопазване и социални дейности»

    Резервен член – Петър Ганев – общински съветник и председател на ПК «Общинска собственост и инвестиции».

4. Определя възнаграждение на членовете на комисията в размер на 100,00 лева.

5. Утвърждава проект на договор за възлагане управлението на  «МБАЛ – Първомай» ЕООД съгласно Приложение № 1 към докладната.
 

Мотиви: Поради изтичане срока на Договор № 512/30.12.2008г. с настоящия управител д-р Иван Янчев Маджаров и на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.44, ал.1 и 2 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения и чл.3 и чл.5, ал.1 от Наредба № 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения  по ЗЛЗ.


РЕШЕНИЕ №46 взето на 26.01.2012г. по протокол № 5

Относно: Временен безлихвен заем от набирателна сметка за проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Първомай”

Предвид изложеното в Предложение от Ангел Папазов-кмет на Община Първомай вх.№ 53-0-29/17.01.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем от набирателната сметка на община Първомай в размер на 41 900 лева за плащане по проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Първомай” със срок за възстановяване след получаване на средствата от банков заем /Фонд ФЛАГ/.

Мотиви: Осигуряване на оборотни средства за окончателно изпълнение на проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Първомай” до възстановяването им със средства от банков заем.


РЕШЕНИЕ №47 взето на 26.01.2012г. по протокол № 5

ОТНОСНО: Определяне на делегат в Общото събрание на РАО „Тракия”.

Предвид изложеното в проекто решение от Дечко Петков-Председател на Общински съвет град Първомай вх.№ 53-0-35/20.01.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Определя за свой делегат в Общото събрание на РАО „Тракия” – АНГЕЛ АТАНАСОВ ПАПАЗОВ – Кмет на Община Първомай.

2. Определя за зам.делегати в Общото събрание на РАО „Тракия” – ДЕЧКО ИВАНОВ ПЕТКОВ – Председател на Общински съвет град Първомай и ЮЛИЯН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ – Зам.кмет на Община Първомай.


РЕШЕНИЕ №48 взето на 26.01.2012г. по протокол № 5

ОТНОСНО: Предоставяне на терен за изграждане на Център за настаняване от семеен тип по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос 1: “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1.: “Социална инфраструктура”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: ”Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Бюджетна линия: BG161РО001/1.1-12/2011, Оперативна програма „Регионално развитие”.

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов – кмет на Общината вх.№ 53-0-31/18.01.2012 г. и на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.129, ал.2 от ЗУТ и Чл.11, ал.1 от ЗОС, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.            Дава съгласие за обособяване на самостоятелен парцел с площ 2000 кв.м., от недвижим имот частна общинска собственост, представляващ УПИ X-училище, целият с площ 5400 кв.м., кв.14, по плана на кв.Дебър, общ.Първомай, а именно: североизточната не застроена част от двора на съществуващо, не функциониращо училище, за изграждане на Център за настаняване от семеен тип – съгласно приложената скица предложение;

 

2.        Упълномощава Кмета на Община Първомай, да проведе необходимите процедури съгласно ЗУТ и ЗОС, по подготовка на проекта за изграждане на Център за настаняване от семеен тип по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос 1: “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1.: “Социална инфраструктура”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: ”Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Бюджетна линия: BG161РО001/1.1-12/2011 към Оперативна програма „Регионално развитие”.

 

МОТИВИ: Покана от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. за изграждане на Център за настаняване от семеен тип.


РЕШЕНИЕ №49 взето на 17.02.2012г. по протокол № 6

Относно: Подписка от граждани на град Първомай.

Предвид внесена подписка от граждани вх.№ 53-0-63/08.02.2012 г. и предложение от П.Ганев-председател на ПК „ОСИ”, на основание чл.21, ал.1, т23 от ЗМСМА Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Подкрепя подписката на гражданите на град Първомай за създаване на условия за нормално преминаване през новоизградените подлези в град Първомай на детски колички и велосипеди отделно от предвижданите за това асансьори; изграждане на подлез на мястото на затворения прелез до автогара Първомай, обслужващ пешеходци, колоездачи и леки автомобили или отваряне на съществуващ прелез; нормален достъп до социални, административни и културни услуги и мероприятия.

2. Задължава Кмета на град Първомай да предприеме необходимите мерки за проучване на възможността за реализиране на пълноценно пътно съоръжение.

3. Кметът на Община Първомай да докладва за извършеното в тази посока на следващата  сесия на Общински съвет град Първомай.


РЕШЕНИЕ №50 взето на 17.02.2012г. по протокол № 6

Относно: Приемане на Устройствения правилник за организацията и дейността на Общинска администрация град Първомай.

Предвид изложеното в Предложение от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-57/06.02.2012 г., в изпълнение на указанията на областния управител в писмо вх.№ 61-02-1/03.02.2012 г. и на основание чл.21, ал.2, чл.45, ал.9 от ЗМСМА, чл.26, ал.2 от ЗНА, раздел ІІІ-нормативни административни актове от АПК и чл.96, ал.1 и 3  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Първомай, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

 1. Отменя т.6 от Решение № 37 на Общински съвет - Първомай, прието на 26.01.2012 г. по Протокол № 5.

 2. Приема Устройствения правилник за организацията и дейността на Общинска администрация - Първомай.

Мотиви: Устройствения правилник се издава на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Същия следва да се приеме на основание чл.79 от АПК и с оглед изцяло актуализиране на текстовете на Устройствения правилник приет с решение № 95/03.07.2008 г. на Общински съвет-Първомай и във връзка с новата структура на Общинска администрация-Първомай. Друг мотив е привеждане актуалността на нормативната база на община Първомай с новоприетите Закони, Правилници и Наредби.


РЕШЕНИЕ №51 взето на 17.02.2012г. по протокол № 6

Относно: Изпълнение на решенията на Общински съвет град Първомай за второто полугодие на 2011 година.

Предвид изложеното в Отчета от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-55/06.02.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА и във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от същия закон, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема за сведение отчета на Кмета на общината за изпълнение решенията на Общински съвет град Първомай от № 540 до № 581 приети от Общински съвет - Първомай мандат 2007-2011 г. и от № 1 до № 36 приети от Общински съвет - Първомай мандат 2011-2015 г., отнасящи се за второто полугодие на 2011 година.

Мотиви: Отчет на кмета на общината съгласно чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА.


РЕШЕНИЕ №52 взето на 17.02.2012г. по протокол № 6

Относно:Приемане на уточнения годишен план на бюджет 2011 година.

Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за 2011 година.

Приемане на отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2011 година.

Приемане уточнения годишен план и отчета  на инвестиционна програма и текущи ремонти за 2011 г.

Предвид изложеното в проекто решение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-46/02.02.2012 г. и на основание чл. 52 ал.1 и чл.21, ал.1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,чл. 11, ал. 9, чл. 12 и  чл. 30 ал. 1 от Закона за общинските бюджети, и чл. 44 ал. 1 от Наредбата за управление на общинския бюджет по чл. 9а от ЗОБ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.Приема уточнения годишен план на бюджета за 2011 г. по прихода и разхода по функции и дейности, както следва :

1.1.По прихода –  11 889 657 лв.   /съгласно Приложение № 1/;

1.2.По разхода –  11 889 657  лв.   /съгласно Приложение № 2/ .

2.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2011 г., както следва:

2.1.По прихода –  11 530 410 лв.   / съгласно Приложение № 1/;

2.2.По разхода –  11 485 597 лв.   /съгласно Приложение № 2/.

3.Приема уточнения годишен план на инвестиционна програма в размер на 1 239 873 лева и на текущите  ремонти  в размер на 645 708 лева.  /съгласно Приложение № 3/

4.Приема отчета на инвестиционна програма в размер на 835 995 лева и на текущите  ремонти  в размер на 584 766 лева.  /съгласно Приложение № 3/

5.Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове за 2011 г.   / съгласно Приложения № 4 и № 5 /               

Мотиви: На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,чл. 11, ал. 9, чл. 12 и  чл. 30 ал. 1 от Закона за общинските бюджети, и чл. 44 ал. 1 от Наредбата за управление на общинския бюджет по чл. 9а от ЗОБ.


РЕШЕНИЕ №53 взето на 17.02.2012г. по протокол № 6

Относно: Приемане отчет за изпълнение на Културния календар на Общината за 2011 г. и проект за Културен календар за 2012 година.

Предвид изложеното в проекто решение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-45/02.02.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.20 и чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема отчета за изпълнение на мероприятията по Културния календар за 2011 година и финансов отчет на по-крупните общински културни мероприятия съгласно приложения № 1 и № 2.

2. Приема Културен календар на община Първомай за 2012 година съгласно приложение № 3.

3. Приема Предложение за финансиране на по-значимите общински културни мероприятия за 2012 година съгласно приложение № 4.

Мотиви: Община Първомай по традиция има богат културен живот. Тридесет и девет години се провеждат Майски културни тържества без прекъсване, единствено тук в страната се връчват две литературни награди - за поезия и проза, уникален е Празникът на Тракийската народна музика и песен, провеждат се конкурси за кларнетист и изпълнител-певец. Активен културен живот се води в читалищата на общината, както и в училищата и детските заведения. Дори в условията на криза и при намалено финансиране, традицията би следвало да се съхрани.


РЕШЕНИЕ №54 взето на 17.02.2012г. по протокол № 6

Относно: Програма на кмета Ангел Папазов за управление на община Първомай за мандат 2011-2015 година.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-59/07.02.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.44, ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Програма на кмета Ангел Папазов за управление на община Първомай за мандат 2011 - 2015 година.

Мотиви: Програмата се изготвя и предлага в изпълнение на чл.44, ал.5 от ЗМСМА.


РЕШЕНИЕ №55 взето на 17.02.2012г. по протокол № 6

Относно: Годишен отчет за състоянието на общинския дълг. 

Предвид изложеното в предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-48/02.02.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.3, т.6 и чл.9, ал.2 от Закона за общинския дълг, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

 1. Приема Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Първомай за 2011 година съгласно Приложения №№ 1 и 2.

 2. Дава съгласие да се ползва временен безлихвен заем от Централния бюджет за финансиране на разходи по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС, до възстановяването им.

Мотиви: Спазване изискванията на ЗОД.


РЕШЕНИЕ №56 взето на 17.02.2012г. по протокол № 6

Относно: приемане на общински приватизационен план за 2012 година на Община Първомай.

Предвид изложеното в проекто решение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-50/06.02.2012 година и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема общински приватизационен план за 2012 год. на Община Първомай.

 

ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ПЛАН ЗА 2012 ГОДИНА

 

Обект на приватизация

Прогнозна стойност на сделката – лв. без ДДС

Очаквани приходи от сделката – лв.

без ДДС

1.

„Бивша Автогара” гр.Първомай, представляваща застроен урегулиран поземлен имот с площ от 4 340 кв.м., в едно с построените в него сгради: масивна двуетажна сграда - автогара със ЗП - 378 кв.м. с мазе ПП – 25 кв.м.; масивна сграда - агрегатно със ЗП - 14 кв.м.; масивна сграда - тоалетна със ЗП - 77 кв.м., съставляващ УПИ ХІV – автогара, в кв.70 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив.

 

390 000

390 000

І

Общо очаквани приходи от приватизационни сделки за 2012г.

390 000

ІІ

Общо очаквани разходи от приватизационни сделки за 2012г., разпределени както следва:

-

1.

9 % от приходите да се използват за покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол, както и за придобиване на дълготрайни и краткотрайни материални и нематериални активи.

            35 100

2.

91 % в специален фонд на разпореждане на Общински съвет, като средствата от този фонд да се използват за инвестиционни цели, включително за придобиване на дълготрайни материални активи със социално предназначение и за погасяване на кредитите за незавършени обекти на строителството. Тези средства не могат да се използват за текущи разходи.

354 900

Мотиви: настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 от ЗПСК и  с цел обезпечаване на строителната програма на Община Първомай за 2012 г., като средствата по този фонд се използват за инвестиционни цели, включително за придобиване на дълготрайни материални активи и за незавършени обекти на строителството.


РЕШЕНИЕ №57 взето на 17.02.2012г. по протокол № 6

Относно: Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в Община Първомай през 2012 година.

Предвид изложеното в проекто решение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-58/06.02.2012 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.      Приема Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в Община Първомай през 2012 година.

Мотиви: настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС.

 

 

П Р О Г Р А М А

 

ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ  2012 г.

(приета с решение на Общински съвет – гр.Първомай  № 57/17.02.2012 г.)

 

І.  ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящата програмата отразява намеренията на Община Първомай за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2012 г. Тя съдържа:

Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост;

Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия;

Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица;

Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване;

Обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти.

 

 

II. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост

 

по ред

 

Вид дейност

Прогнозен резултат в лв.

/без ДДС/

 

очаквани приходи

 

 

А. От управление на имоти-общинска собственост

 

1.

Приходи от наем на помещения                                     

31 700

2.

Приходи от наем на терени                                     

34 300

3.

Приходи от наем на жилища               

 600

4.

Приходи от наем на язовири и водоеми  

         20 700

5.

Приходи от аренда и наем на земеделска земя   

25 700

6.

Приходи от концесии

35 000

7.

Приходи от пазари, тържища и тротоари

125 000

 

Всичко от управление на имоти-общинска собственост

     273 000

 

 

 

 

Б. От разпореждане с имоти-общинска собственост

 

1.

Продажба на имоти-общинска собственост     

420 000

2.

Учредяване на ограничени вещни права

17 000

 

Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост

437 000

 

Всичко приходи

      710 000

 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

 

1.

За технически дейности (скици, разделяне или обединяване на имоти, заснемане на имоти, промяна на НТП, промяна статута на поземлени имоти за разширение на гробищни паркове по съответните населени места и др.)

5 000

 

 

2.

За пазарни оценки

8 000

3.

За обяви и публикации

6 000

4.

Разходи за концесии

 

5 .

Разходи за отчуждаване на имоти и прилагане на уличната регулация

8 000

 

Всичко разходи

27 000

 

 

III. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия

 

 

Описание на имота

 

 

А. Имоти, които Община Първомай има намерение да предостави под наем

1.

Помещение за офис с площ от 13.80 кв.м., находящо се на втори етаж от масивна двуетажна сграда /бивша административна/, построена в УПИ XIII-ресторант в кв.22 по регулационния план на с.Драгойново, общ.Първомай, обл.Пловдив.

2.

Помещение за офис с площ от 30 кв.м., находящо се на втори етаж от двуетажна масивна сграда „Бивша административна”, построена в УПИ ХІІІ – ресторант в кв.22 по регулационния план на с.Драгойново, общ.Първомай, обл.Пловдив.

3.

Помещение за офис с площ от 18,92 кв.м., находящо се на първи етаж от двуетажна масивна сграда „Бивш център за работа с деца Първомай”, попадаща в УПИ VІІІ – младежки дом в кв.66 по регулационния план на гр.Първомай.

4.

Помещение за офис с площ от 16,80 кв.м., находящо се на втори етаж от двуетажна масивна сграда „Бивш център за работа с деца Първомай”, попадаща в УПИ VІІІ – младежки дом в кв.66 по регулационния план на гр.Първомай.

5.

Помещение за офис с площ от 17,50 кв.м., находящо се на втори етаж от двуетажна масивна сграда „Бивш център за работа с деца Първомай”, попадаща в УПИ VІІІ – младежки дом в кв.66 по регулационния план на гр.Първомай.

6.

Помещение за офис с площ от 7,00 кв.м., находящо се на втори етаж от двуетажна масивна сграда „Бивш център за работа с деца Първомай”, попадаща в УПИ VІІІ – младежки дом в кв.66 по регулационния план на гр.Първомай.

7.

Помещение за офис с площ от 24,40 кв.м., находящо се на втори етаж от двуетажна масивна сграда „Бивш център за работа с деца Първомай”, попадаща в УПИ VІІІ – младежки дом в кв.66 по регулационния план на гр.Първомай.

8.

Терен за търговски цели с площ 2,5 кв.м., находящ се на тротоарно пространство източно от УПИ І – озеленяване, кв.76”а” по плана на гр.Първомай.

9.

Терен за търговски цели с площ 6,00 кв.м., находящ се на тротоарно пространство източно от УПИ І – озеленяване, кв.76”а” по плана на гр.Първомай.

10.

Терен за търговски цели с площ 5,00 кв.м., находящ се на тротоарно пространство източно от УПИ І – озеленяване, кв.76”а” по плана на гр.Първомай.

11.

Терен за търговски цели с площ 7,00 кв.м., находящ се на тротоарно пространство източно от УПИ І – озеленяване, кв.76”а” по плана на гр.Първомай.

12.

Терен за търговски цели с площ 12,00 кв.м., находящ се на тротоарно пространство източно от УПИ І – озеленяване, кв.76”а” по плана на гр.Първомай.

13.

Терен за търговски цели с площ 48,00 кв.м., находящ се на тротоарно пространство източно от УПИ І – озеленяване, кв.76”а” по плана на гр.Първомай.

14.

Водоем с площ от 4,260 дка., съставляващ имот № 000675, находящ се в землището на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив.

15.

Водоем с площ от 7,844 дка., съставляващ имот № 000674, находящ се в землището на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив.

16.

Язовир с площ от 9,235 дка., съставляващ имот № 000636, находящ се в землището на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

17.

Поземлен имот № 007019 с площ от 9,402 дка., с НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, местността „Акъна” по картата на възстановената собственост за землище с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив.

 

 

 

Б. Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде

1.

Застроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х – обществено обслужващи дейности, с площ от 3 400 кв. м., в едно с построените в имота сгради – едноетажна масивна сграда със ЗП 610 кв.м. и едноетажна масивна сграда със ЗП от 185 кв.м., находящ се в кв.14 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.                                                       

2.

Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ – промишлена дейност, с площ от 2 100 кв.м., предназначен за промишлена дейност, находящ се в кв.20 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай.                                                        

3.

Застроен урегулиран поземлен имот /УПИ / І – детска градина, с площ от 3 160 кв.м., в едно с построената в имота сграда – бивше училище със ЗП 370 кв.м., находящ се в кв.28 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, обл.Пловдив.                                                       

4.

Застроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ – 346, обслужващи дейности, с площ от 860 кв.м., в едно с построената в имота сграда – бивше училище със ЗП 326 кв.м., находящ се в кв.40 по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив.                                                         

5.

Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХV – общински с площ от 4 680 кв.м., находящ се в кв.28А по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив.                                                      

6.

Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІV – общински, с площ от 2500 кв.м., находящ се в кв.28 по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

7.

Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІІ – 222, търговия и обслужващи дейности, с площ от 637 кв.м., находящ се в кв.17 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив.

8.

Урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х – 222, търговия и обслужващи дейности, с площ от 845 кв.м., находящ се в кв.17 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив.

9.

Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ – 222, търговия и обслужващи дейности, с площ от 326 кв.м., находящ се в кв.17 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

10.

Урегулиран поземлен имот /УПИ/ V – държавен, с площ от 648 кв.м., находящ се в кв.8 по регулационния план на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

11.

Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV – държавен, с площ от 680 кв.м., находящ се в кв.45 по регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

12.

Урегулиран поземлен имот /УПИ/ V – държавен, с площ от 700 кв.м., находящ се в кв.45 по регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

13.

Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ – държавен, с площ от 680 кв.м., находящ се в кв.45 по регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

14.

Магазин за хранителни стоки /пл.№ 2622/, представляващ полумасивна сграда със ЗП от 145 кв.м. и склад към него, представляващ масивна сграда със ЗП от 42 кв.м., находящи се в УПИ XI - търговия в кв.47 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

15.

Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ – общински, с площ 550 кв.м., находящ се в кв.23 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, обл.Пловдив.

16.

Поземлени имоти - 35 броя с обща площ от 13,000 дка., с НТП: оврази, промойни, по кадастралната карта на местността „Пантелей липака” в землище гр.Първомай,  кв.Дебър, обл.Пловдив.

17.

Поземлен имот № 132012 с площ от 114,099 дка., с НТП: използвана ливада, категория на земята при неполивни условия: четвърта, местността „Чилтика” по картата на възстановената собственост за землище гр.Първомай, кв.Дебър. 

18.

Поземлен имот № 132014 с площ от 14,757 дка., с НТП: използвана ливада, категория на земята при неполивни условия: четвърта, местността „Чилтика” по картата на възстановената собственост за землище гр.Първомай, кв.Дебър, обл.Пловдив. 

19.

Поземлен имот № 816035 с площ от 5,602 дка., с НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: трета, местността „Бозалъка сая кория” по картата на възстановената собственост за землище гр.Първомай, кв.Дебър, обл.Пловдив.

20.

Поземлен имот № 800083 с площ от 14,555 дка., с НТП: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, местността „Бригадирски лагер” по картата на възстановената собственост за землище гр.Първомай, кв.Дебър, обл.Пловдив.

21.

Поземлен имот № 844021 с площ от 2,499 дка., с НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, местността „Бялата пръст” по картата на възстановената собственост за землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив.

22.

Поземлен имот № 900093 с площ от 3,249 дка., с НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, в местонстта „Гидик Чаир” по картата на възстановената собственост за землище гр.Първомай, кв.Любеново, общ.Първомай, обл.Пловдив.

23.

Поземлен имот № 000131 с площ от 11,434 дка., с НТП: др.селск. тер., категория на земята при неполивни условия: пета, четвърта, по картата на възстановената собственост за землище с.Поройна, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

24.

Поземлен имот № 000041 с площ от 2,711 дка., с НТП: др.селск. тер., категория на земята при неполивни условия: пета, четвърта, по картата на възстановената собственост за землище с.Поройна, общ.Първомай, обл.Пловдив.

25.

Поземлен имот № 001277 с площ от 1,325 дка., с НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, местността „Оранжериите” по картата на възстановената собственост за землище с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

26.

Поземлен имот № 000242 с площ от 210,311 дка., с НТП: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, в местонстта „Мерата” по картата на възстановената собственост за землище с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

27.

Поземлен имот № 007070 с площ от 5,393 дка., с НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, местността „Юрта под село” по картата на възстановената собственост за землище с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив.

28.

Поземлен имот № 001937 с площ от 7,688 дка., с НТП: залесена територия., категория на земята при неполивни условия: девета, местността „Сливово” по картата на възстановената собственост за землище с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.

29.

Поземлен имот № 000964 с площ от 16,693 дка., с НТП: др.трайно нас., категория на земята при неполивни условия: шеста, местността „Язлата” по картата на възстановената собственост за землище с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.

30.

Поземлен имот № 039007 с площ от 6,227 дка., с НТП: пустеща необр. Земя, категория на земята при неполивни условия: девета, местността „Чеира” по картата на възстановената собственост за землище с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив.

31.

Поземлен имот № 050004 с площ от 2,860 дка., с НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: пета, местността „Бостанлъка” по картата на възстановената собственост за землище с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив.

32.

Поземлен имот № 055008 с площ от 8,133 дка., с НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: пета, местността „02 Долен чифлик” по картата на възстановената собственост за землище с.Добри дол, общ.Първомай, обл.Пловдив.

33.

Поземлен имот № 025144 с площ от 27,023 дка., с НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: шеста, в местонстта „Костово” по картата на възстановената собственост за землище с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

34.

Поземлен имот № 070004 с площ от 1,289 дка., с НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: пета, в местонстта „Елешиците” по картата на възстановената собственост за землище с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив.

35.

Поземлен имот № 016158 с площ от 48,566 дка., с НТП: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: пета, местността „Летището” по картата на възстановената собственост за землище с.Градина. 

36.

Поземлен имот № 812021 с площ от 2,553 дка., с НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, местността „Мерия под саякория” по картата на възстановената собственост за землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив.

37.

Поземлен имот № 814001 с площ от 6,920 дка., с НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, местността „Бозалъка сая кория” по картата на възстановената собственост за землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив

38.

Поземлен имот № 816012 с площ от 18,183 дка., с НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: трета, местността „Бозалъка сая кория” по картата на възстановената собственост за землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив

39.

Поземлен имот № 816024 с площ от 11,653 дка., с НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: трета, местността „Бозалъка сая кория” по картата на възстановената собственост за землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив

40.

Поземлен имот № 816035 с площ от 5,602 дка., с НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: трета, местността „Бозалъка сая кория” по картата на възстановената собственост за землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив

41.

Поземлен имот № 816043 с площ от 2,437 дка., с НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: трета, местността „Бозалъка сая кория” по картата на възстановената собственост за землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив

42.

Поземлен имот № 817042 с площ от 2,472 дка., с НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: пета, местността „Черно куле бадар.к” по картата на възстановената собственост за землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив

43.

Поземлен имот № 817037 с площ от 3,583 дка., с НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: трета, местността „Черно куле бадар.к” по картата на възстановената собственост за землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив

44.

Поземлен имот № 818051 с площ от 3,570 дка., с НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: шеста, местността „Въчев бряст крушака” по картата на възстановената собственост за землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив

45.

Поземлен имот № 818183 с площ от 3,872 дка., с НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: пета, местността „Въчев бряст крушака” по картата на възстановената собственост за землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив

46.

Поземлен имот № 818228 с площ от 0,873 дка., с НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: пета, местността „Въчев бряст крушака” по картата на възстановената собственост за землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив

47.

Поземлен имот № 818336 с площ от 10,884 дка., с НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: шеста, местността „Въчев бряст крушака” по картата на възстановената собственост за землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив

48.

Поземлен имот № 018051 с площ от 5,310 дка., с НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: пета, местността „Малкия друм” по картата на възстановената собственост за землище с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив

49.

Поземлен имот № 001111 с площ от 5,497 дка., с НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: пета, местността „Големия юрт” по картата на възстановената собственост за землище с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив

50.

Поземлен имот № 001114 с площ от 8,300 дка., с НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: пета, местността „Големия юрт” по картата на възстановената собственост за землище с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив

 

 

 

В. Имоти, върху които Община Първомай има намерение да учреди ограничени вещни права 

1.

Право на пристрояване с площ от 128,50 кв.м. към съществуваща сграда, построена в урегулиран поземлен имот предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ І – жил.стр. в кв.118 по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив.

2.

Право на строеж с площ от 50 кв.м. в урегулиран поземлен имот предназначен за обществено обслужващи дейности, съставляващ УПИ І – битов комбинат, хотел и магазин в кв.60 по плана на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.

 

 

IV. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица

През 2012 г. Община Първомай няма намерение да предлага имоти – общинска собственост за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица.

При постъпване до кмета на общината на предложения за замяна на имот – общинска собственост със собствен имот или вещни права от граждани или юридически лица, същите ще се процедират по реда на чл.40 от Закона за общинската собственост.

 

V. Описание на имотите, които общината има намерение да ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ

През 2012 г. Община Първомай има намерение да придобие поземлени имоти и части от недвижими имоти, както следва:

 

1. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНАТА И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ИЗКУПУВАНЕ ЧАСТИТЕ ОТ ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

 

Описание на имота

1.

Недвижим имот, съставляващ ½ идеална част от поземлен имот пл. № 2714, целият с площ от 300 кв.м., попадащ в парцел /УПИ/ ХІ-търговия, находящ се в кв.47 по регулационния план на гр.Първомай.

2.

Поземлен имот пл. № 485 с площ 238 кв.м. попадащ в УПИ ІІ – пионерски лагер, находящ се в кв.6 по регулационния план на с.Кутела, общ.Смолян

3.

Поземлен имот пл. № 486 с площ 153 кв.м., в едно с разположените в имота иглолистни дървета, попадащ в УПИ ІІ – пионерски лагер, находящ се в кв.6 по регулационния план на с.Кутела, общ.Смолян

4.

Поземлен имот пл. № 487 с площ 232 кв.м. попадащ в УПИ І – пионерски лагер, находящ се в кв.10 по регулационния план на с.Кутела, общ.Смолян

5.

Поземлен имот пл. № 488 с площ 238 кв.м. попадащ в УПИ І – пионерски лагер, находящ се в кв.10 по регулационния план на с.Кутела, общ.Смолян

6.

Недвижим имот, съставляващ 9/24 идеални части от апартамент №14, целият със застроена площ от 61 кв.м., 9/24 идеални части от таванско помещение №3, цялото с полезна площ от 18,40 кв.м. и 0,321% от общите части на жилищния блок и правото на строеж в УПИ І –жил.стр. в кв.116”В” по регулационния план на гр.Първомай.

 

 

VІ. ОБЕКТИТЕ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА КОИТО Е НЕОБХОДИМО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТНИ ИМОТИ.

 

 

Описание на имота

1.

16,56 кв.м. от поземлен имот пл. № 2635, за който е отреден парцел /УПИ/ VІІ - 2635, находящ се в кв.47 по регулационния план на гр.Първомай.

2.

16,75 кв.м. от поземлен имот пл. № 2635, за който е отреден парцел /УПИ/ VІІІ - 2635, находящ се в кв.47 по регулационния план на гр.Първомай.

3.

17,68 кв.м. от поземлен имот пл. № 709, за който е отреден парцел /УПИ/ ІХ - 709, находящ се в кв.47 по регулационния план на гр.Първомай.

4.

17,58 кв.м. от поземлен имот пл. № 2652, за който е отреден парцел /УПИ/ Х - 2652, находящ се в кв.47 по регулационния план на гр.Първомай.

 

 

VI.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Първомай през 2012 г. се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост.

По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.

 

Настоящата програма е приета с Решение № 57 от 17.02.2012 г. по Протокол № 6  на Общинския съвет – Първомай.

 

ДЕЧКО ПЕТКОВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


РЕШЕНИЕ №58 взето на 17.02.2012г. по протокол № 6

Относно: Изменение на план - сметка за приходите и необходимите разходи на Община Първомай за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на такса битови отпадъци през 2012 година.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-53/06.02.2012 година и на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Променя стойността на одобрената с Решение № 25 от 22.12.2011 година план-сметка за приходите и разходите за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2012 г. в размер на 1 326 392 /един милион триста двадесет и шест хиляди триста деветдесет и два/ лева и приема разпределение за финансирането на разходите по дейности и населени места съгласно Приложение № 1.

Мотиви: В изпълнение изискванията на ЗМДТ и на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 от ЗМДТ.


РЕШЕНИЕ №59 взето на 17.02.2012г. по протокол № 6

Относно:

 1. Приемане на Бюджет на община Първомай за 2012 година.

 2. Приемане на инвестиционна програма на община Първомай за 2012 година.

 3. Приемане на извънбюджетни сметки и фондове на община Първомай за 2012 година.

 

Предвид изложеното в проекто решение от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-47/02.02.2012 г. и на основание чл.52 ал.1 и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.11 ал.9, чл.12 и чл.30 ал.1 от от Закона за общинския бюджет, чл.9, ал.2 и чл.11 от Закона за общинския дълг и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., Постановление на Министерски  съвет  № 367 от  29.12.2011 година и Наредбата на общински съвет за управление на общинския бюджет по чл.9а от Закона за общинския бюджет приета с Решение № 147 от 30.07.2004 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема бюджета на община Първомай за 2012 г. както следва:

1.1. По прихода в размер на 10 634 801 лева съгласно Приложение № 1.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности  в размер на 5 817 397 лв.,

 в т.ч. :

1.1.1.1. Обща  субсидия  за делегирани дейности в размер на 5 578 461 лева;

1.1.1.2. Целева  субсидия  за капиталови  разходи за финансиране на делегирани дейности в размер на 20 000 лева;

1.1.1.2. Преходен остатък от 2011 г. в размер на 218 936 лева, разпределен по функции и дейности както следва:

                 -  „Отбрана и вътрешна сигурност” – 16 888 лева;

                 -  „Целодневни детски градини”  - 8 156 лева;

                 -  „Общообразователни училища”  - 186 152 лева;

                 -  „Други дейности по образованието”  - 464 лева;

                 -  „Здравен кабинет в детска градина и училище” – 303 лева;

                 -  „Домове за възрастни хора с физически увреждания” – 6 357 лева;

                 -  „Спорт за всички”  616 лева.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на  4 817 404 лева; в т.ч. :

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 200 000  лева;

1.1.2.2. Неданъчни  приходи в размер на 2 412 527  лева;

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 473 400 лева.;

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 288 600 лева, в т. ч.:

-  за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА  - 85 100 лева;

-  за изграждане и основен ремонт на общински пътища  - 203 500 лева;

1.1.2.5. Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища - 52 000 лева;

1.1.2.6. Трансфери от и за извънбюджетни сметки в размер на  144 060  лева;

1.1.2.7. Погашения по дългосрочни заеми от банки в размер на  - 513 060  лева;

1.1.2.8. Временни безлихвени заеми от набирателна сметка   - 66 000 лева;

1.1.2.6. Преходен остатък от 2011 г. в размер на   - 174 123 лева.

1.2. По разходите в размер на 10 634 801 лева, разпределени по функции, групи, дейности и параграфи            съгласно Приложение № 2 в т.ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 6 181 766 лева,

 от тях:

1.2.1.1. От държавни трансфери – 5 598 461 лева;

1.2.1.2. От местни приходи – 364 369  лева;

1.2.1.3. От преходен остатък  218 936 лева;

1.2.2. За местни дейности в размер на  4 450 035 лева;

1.2.3. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 3 000 лева.

в т.ч.:

1.2.3.1. За местни дейности -  3 000 лева;

1.3 Инвестиционна програма в размер на 1 150 039 лева и текущи ремонти в размер на 203 351 лева, съгласно Приложение № 3 и  поименен списък на обектите финансирани чрез §40-00„Постъпления от продажба на общински нефинансови активи” съгласно Приложение № 4

1.4. Приема разчета за целеви разходи както следва:

1.4.1. Помощи по решение на Общински съвет  в размер  на 12 000 лева;

1.4.2. Помощи за погребения в размер на 1 000 лева;

1.4.2.1. Упълномощава кмета да отпуска помощи за погребения при спазване на условията, които  са в сила с приемането на Постановлението за изпълнение на ЗДБРБ за 2012 година.

1.4.3. Членски внос в неправителствени организации в размер на 20 000 лева.

1.4.4. За прояви от общоградски и национален характер /културен календар/ в размер на 41 700 лева.

1.4.5. За дофинансиране превоз на ученици  включително и субсидия за ПГСС „В. Левски” в размер на 34 000 лева;

1.5. Утвърждава разчети за субсидии на организации с нестопанска цел, както следва:

1.5.1. Спортни школи в размер на 69 900 лева, съгласно Приложение № 5

1.5.2. Туризъм  в размер на 18 000 лева.

1.5.3. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условията  по целевите разходи  по т.1.5.1 и т.1.5.2, свързани с времето и начина на предоставяне и отчитането на тези средства.

1.6. Приема следните лимити за разходи:

1.6.1. Социално-битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;

1.6.2. Представителни разходи в размер на 8 000 лева;

1.6.2.1. На кмета на Общината – 5 000 лева;

1.6.2.2. На председателя на ОбС – 3 000 лева;

1.7. Приема бюджета на община Първомай за 2012 г. по агрегирани показатели, съгласно Приложение № 6 , неразделна част от решението.

1.8. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение № 7;

1.9. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.1.8. и размера на средствата в рамките на 90 % от действителните разходи.

1.10.Утвърждава списък на педагогическия персонал  в делегираните от държавата дейности по образование, които имат право на заплащане на  90 %  от транспортните разходи, съгласно Приложение № 8;

2. На основание чл.11 т.1 от Закона за общинския дълг определя максималния размер на дълга както следва:

2.1.Максималния размер на новия общински дълг за 2012 г. – 82 437 лева;

2.2. Определя максималния размер на плащанията по общинския дълг за 2012 година  в размер на 528 060 лева, от които:

            - главница - 513 060 лева;

            - лихви, такси и комисионни – 15 000 лева;

2.3. Общински гаранции, които ще бъдат издадени през 2012 г. – 0 лева;

2.4. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на  2012 г. – 0 лева;

3. Приема числеността и средните работни заплати на персонала в местните дейности, съгласно Приложение № 9;

4. Приема План–сметките на извънбюджетните сметки и фондове, съгласно Приложение № 10;

5. Определя Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема бюджетните им сметки, съгласно Приложение № 11;

6. Определя размера на просрочените задължения от минали години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2012 година в размер на  686 913 лева и просрочените вземания от минали години, които да бъдат събрани през 2012 година в размер на 41 415 лева. Приема план-график за разплащане на отчетените просрочени задължения съгласно Приложение № 12;

6.1. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет за 2012 г. дава право на кмета на общината да ползва заем от извънбюджетните средства и фондове на общината.

6.2. Дава съгласие временният недостиг на средства по извънбюджетни сметки за финансиране на проекти по Оперативните програми да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки до възстановяването им от Управляващия орган.         

7. Възлага на кмета на общината :

 7.1. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

7.2. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения, когато техния размер надвишава 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

                7.3. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

8. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго предоставя следните правомощия на кмета /чл. 27. от ЗОБ/:

8.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

8.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

8.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т.1.2.3.;

8.4. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

8.5. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.

8.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.

9. Разходването на бюджетните средства / без целевите средства / се осъществява при съблюдаване на следните приоритети:

9.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни;

9.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност:  за трудови разходи; за покриване на просрочените задължения от минали години в размера определен по т.6; за разходи свързани с дейности, за които се събират такси; за хранителни продукти; неотложни сезонни разходи – горива, ел. енергия, отопление, вода и неотложни текущи ремонти.

10. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 2 март 2012 година конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет. 

 

Мотиви: В изпълнение на чл.52 ал.1 и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.11 ал.9, чл.12 и чл.30 ал.1 от от Закона за общинския бюджет, чл.9, ал.2 и чл.11 от Закона за общинския дълг и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., Постановление на Министерски  съвет  № 367 от  29.12.2011 година и Наредбата на общински съвет за управление на общинския бюджет по чл.9а от Закона за общинския бюджет приета с Решение № 147 от 30.07.2004 г.


РЕШЕНИЕ №60 взето на 17.02.2012г. по протокол № 6

Относно: Учредяване на възмездно право на пристрояване към сграда, построена върху имот - частна общинска собственост, на собственика на  сградата.

Предвид изложеното в Докладна записка от И.Георгиев - зам.кмет вх.№ 53-0-56/06.02.2012 г.и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост,  чл.52, ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

 1. Разрешава учредяване на възмездно безсрочно право на пристрояване за разширение на кухненски блок и търговска част с площ от 128,50 кв.м. към съществуващ търговски обект - ресторант, представляващ едноетажна масивна сграда със застроена площ 342 кв.м., построена върху имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ І – жилищно строителство в кв.118 по регулационния план на гр.Първомай, при граници: от три страни улици, улица –тупик, УПИ ХІV –магазин, УПИ ХV-2656 и  УПИ ХVІ-ТП, в полза на Димитър Бориславов Минев с ЕГН .................., собственик на съществуващата сграда

2. Одобрява определената пазарна оценка на правото на пристрояване за разширение на кухненски блок и търговска част с площ от 128,50 кв.м. към съществуващ търговски обект, описан в т.1, възлизаща на 8 944 лв. (осем хиляди деветстотин четиридесет и четири лева), изготвена от независим оценител. 

            3. Правото на пристрояване за разширение на кухненски блок и търговска част с площ от 128,50 кв.м. към съществуващ търговски обект, описан в т.1, да се учреди за сумата от 8 944 лв. (осем хиляди деветстотин четиридесет и четири лева).

            4. Възлага на Кмета на община Първомай да издаде заповед и да сключи договор за учредяване на възмездно право на пристрояване, съгласно т.1 и т.3 от настоящето решение.

Мотиви: настоящото решение се приема  на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост,  чл.52, ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и предвид  на постъпила молба вх.№ 94-Д-53/01.12.2011г. от Димитър Бориславов Минев, собственик на съществуващ търговски обект – ресторант, построен в имот - частна общинска собственост.


РЕШЕНИЕ №61 взето на 17.02.2012г. по протокол № 6

ОТНОСНО: Продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на поземлени имоти - частна общинска собственост, по кадастралната карта на местността „Пантелей, Липака” землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив 
Предвид изложеното в предложение от И.Георгиев-зам.кмет вх.№ 53-0-51/06.02.2012 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на недвижими имоти в пакет – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот с площ от 323 кв.м. (триста двадесет и три квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 240 (двеста и четиридесет) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: От две страни полски път № 9503, ПИ № 277 и ПИ № 278. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 503/06.01.2012 год.;

2. Поземлен имот с площ от 231 кв.м. (двеста тридесет и един квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 256 (двеста петдесет и шест) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: От две страни полски път № 9503, ПИ № 280 и ПИ № 281. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 504/09.01.2012 год.;

3. Поземлен имот с площ от 331 кв.м. (триста тридесет и един квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 257 (двеста петдесет и седем) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: От две страни полски път № 9503, ПИ № 281, ПИ № 283, ПИ № 96 и ПИ № 282. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 505/09.01.2012 год.;

4. Поземлен имот с площ от 172 кв.м. (сто седемдесет и два квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 258 (двеста петдесет и осем) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: От две страни полски път № 9503, ПИ № 284, ПИ № 283, ПИ № 96 и ПИ № 282. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 506/09.01.2012 год.;

5. Поземлен имот с площ от 3 кв.м. (три квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 259 (двеста петдесет и девет) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 271 и ПИ № 272. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 507/09.01.2012 год.;

6. Поземлен имот с площ от 67 кв.м. (шестдесет и седем квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 260 (двеста и шестдесет) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: полски път № 9503, полски път № 9502, ПИ № 273, ПИ № 271 и ПИ №272. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 508/11.01.2012 год.;

7. Поземлен имот с площ от 637 кв.м. (шестстотин тридесет и седем квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 262 (двеста шестдесет и две) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: полски път № 9502, ПИ № 229, ПИ № 299, ПИ №303 и ПИ №170. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 509/11.01.2012 год.;

8. Поземлен имот с площ от 770 кв.м. (седемстотин и седемдесет квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 263 (двеста шестдесет и три) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: полски път № 9502, ПИ № 229, ПИ № 305, ПИ №303, ПИ № 306, ПИ № 177 и ПИ №176. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 510/12.01.2012 год.;

9. Поземлен имот с площ от 209 кв.м. (двеста и девет квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 264 (двеста шестдесет и четири) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: полски път № 9502, ПИ № 229, ПИ № 311, ПИ №3 12 и ПИ №192. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 511/12.01.2012 год.;

10. Поземлен имот с площ от 283 кв.м. (двеста осемдесет и три квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 265 (двеста шестдесет и пет) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на  местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: полски път № 9502, ПИ № 229, ПИ № 317 и ПИ № 312. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 512/12.01.2012 год.;

11. Поземлен имот с площ от 154 кв.м. (сто петдесет и четири квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 266 (двеста шестдесет и шест) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на  местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: полски път № 9502, ПИ № 229, ПИ № 317 и ПИ № 318. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 513/16.01.2012 год.;

12. Поземлен имот с площ от 30 кв.м. (тридесет квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 267 (двеста шестдесет и седем) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: полски път № 9503, ПИ № 229, ПИ № 269 и ПИ № 270. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 514/16.01.2012 год.;

13. Поземлен имот с площ от 545 кв.м. (петстотин четиридесет и пет квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 268 (двеста шестдесет и осем) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: полски път № 9503, полски път № 9502, ПИ № 297 и ПИ № 296. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 515/16.01.2012 год.;

14. Поземлен имот с площ от 815 кв.м. (осемстотин и петнадесет квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 118 (сто и осемнадесет) от масив 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на  местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 151, полски път № 9501, ПИ № 150 и полски път № 9502. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 516/16.01.2012 год.;

15. Поземлен имот с площ от 459 кв.м. (четиристотин петдесет и девет квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 119 (сто и деветнадесет) от масив 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на  местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 149, полски път № 9501, ПИ № 150 и полски път № 9502. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 517/16.01.2012 год.;

16. Поземлен имот с площ от 393 кв.м. (триста деветдесет и три квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 120 (сто и двадесет) от масив 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 148, полски път № 9501, ПИ № 147 и полски път № 9502. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 518/18.01.2012 год.;

17. Поземлен имот с площ от 83 кв.м. (осемдесет и три квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 121 (сто двадесет и едно) от масив 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 146, полски път № 9501 и ПИ № 147. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 519/18.01.2012 год.;

18. Поземлен имот с площ от 204 кв.м. (двеста и четири квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 123 (сто двадесет и три) от масив 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: полски път № 9501 и ПИ № 146. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 520/18.01.2012 год..

ІІ. Определя пазарни цени за описаните по т.І общински имоти въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител, както следва:

1. Имот № 240 от масив 33 в размер на  102 лв. /сто и два лева/;

2. Имот № 256 от масив 33 в размер на  74 лв. /седемдесет и четири лева/;

3. Имот № 257 от масив 33 в размер на  105 лв. /сто и пет лева/;

4. Имот № 258 от масив 33 в размер на  55 лв. /петдесет и пет лева/;

5. Имот № 259 от масив 33 в размер на  2 лв. /два лева/;

6. Имот № 260 от масив 33 в размер на  22 лв. /двадесет и два лева/;

7. Имот № 262 от масив 33 в размер на  201 лв. /двеста и един лева/;

8. Имот № 263 от масив 33 в размер на  243 лв. /двеста четиридесет и три лева/;

9. Имот № 264 от масив 33 в размер на  67 лв. /шестдесет и седем лева/;

10. Имот № 265 от масив 33 в размер на  90 лв. /деветдесет лева/;

11. Имот № 266 от масив 33 в размер на  49 лв. /четиридесет и девет лева/;

12. Имот № 267 от масив 33 в размер на  10 лв. /десет лева/;

13. Имот № 268 от масив 33 в размер на  172 лв. /сто седемдесет и два лева/;

14. Имот № 118 от масив 38 в размер на  257 лв. /двеста петдесет и седем лева/;

15. Имот № 119 от масив 38 в размер на  145 лв. /сто четиридесет и пет лева/;

16. Имот № 120 от масив 38 в размер на  124 лв. /сто двадесет и четири лева/;

17. Имот № 121 от масив 38 в размер на  27 лв. /двадесет и седем лева/;

18. Имот № 123 от масив 38 в размер на  65 лв. /шестдесет и пет лева/.

ІV. Определя начална тръжна цена за описаните по т.І общински имоти в пакет в размер на 1 810 (хиляда осемстотин и десет лв.) лева.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане на имоти общинска собственост на територията на Община Първомай за 2012г. и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2012г.


РЕШЕНИЕ №62 взето на 17.02.2012г. по протокол № 6

ОТНОСНО: Даване на съгласие на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД, да учреди безсрочно и възмездно право на прокарване на газопроводно отклонение на „Овергаз Юг“ АД, с Булстат 115153647, върху част от  недвижим имот –собственост на „МБАЛ-Първомай“ЕООД.

Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-61/07.02.2012 г.на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление местната администрация; чл.193, ал.1 от ЗУТ;  чл. 147 , ал.2 във вр. с чл.137 ал.1 т.7 от Търговския закон; чл. 16 , чл.17 т.7 и чл.23 т.14 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие,  Общински съвет - гр. Първомай   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие „МБАЛ-Първомай“ ЕООД да учреди безсрочно  и възмездно в полза на  „Овергаз Юг“ АД, право на прокарване през и върху ПИ № 800402, местност “Землище на кв.Дебър”, в землището на гр.Първомай,  ЕКАТТЕ 59080, идентичен с имот №000402, в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, ЕКАТТЕ 99101,  целия с площ от 38.083 дка, начин на трайно ползване – Възстановително заведение, собственост на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД, на газопроводно отклонение от полиетиленови тръби РЕ-HD (100) с диаметър Ф63х5,8, с дължина на трасето от 5,72 л.м., разположено по представената план схема, ведно със сервитутната зона с площ от 5,148 кв.м. от гореописания имот,  за изграждането на газорегулаторен и измервателен пункт, във връзка с учреденото на  „Овергаз Юг“ АД право на строеж,  за цена в размер равен на пазарна оценка изготвена от независим лицензиран оценител.

             2.Оправомощава управителя на “МБАЛ-Първомай” ЕООД гр.Първомай – д-р Иван Маджаров, да възложи изготвянето на пазарната оценка за сервитутното право, от името и за сметка на дружеството.

             3. Изпълнението на настоящото решение се възлага на управителя на “МБАЛ-Първомай” ЕООД гр.Първомай – д-р Иван Маджаров,  като сделката да се осъществи и изповяда пред нотариус при всякакви други условия каквито той прецени и договори.

 

Мотиви: Включване на  „Медицински център I- Първомай“ ЕООД към газопроводната мрежа на града с отделянето на самостоятелна партида, с оглед изложената по-горе фактическа обстановка, както и  на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление местната администрация; чл.193, ал.1 от ЗУТ;  чл. 147 , ал.2 във вр. с чл.137 ал.1 т.7 от Търговския закон; чл. 16 , чл.17 т.7 и чл.23 т.14 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие.


РЕШЕНИЕ №63 взето на 17.02.2012г. по протокол № 6

ОТНОСНО: Предложение за кандидатстване с проект по Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2. „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” на Оперативна Програма Регионално Развитие.

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-62/07.02.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.15, т. 23 от ЗМСМА Общински  съвет гр.Първомай.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.      Дава разрешение на Община Първомай да кандидатства  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството, по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г.”, Приоритетна ос 3 "Устойчиво развитие на туризма", Операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.

2.      Поема ангажимента Община Първомай, в качеството си на кандидат по Проекта да участва в тристранното споразумение с другите две общини - Община Братя Даскалови и Община Садово – партньори.

3.Поема ангажимента Община Първомай, в качеството си на кандидат по Проекта, да осигури необходимите средства за съфинансиране, в размер до 1/3 съответстваща на частта поета от община Първомай, от общите 5% допустими разходи по проекта.

4.     Общински съвет - Първомай декларира, че изпълнението на задължителните дейност по проекта /рекламни дейности, участие в туристически борси, изложения и панаири, и изследване на въздействието на маркетинговите и рекламни дейности/ в период не по-малък от 1 година след приключване на дейностите по проекта.

5.     Възлага и упълномощава на Кмета на Община Първомай да изготви, подпише всички необходими документи по подготовка и реализация на проекта.

МОТИВИ: Увеличаване на туристическия потенциал на Община Първомай: Превръщане на Общината в атрактивна туристическа дестинация; Създаване на нови туристически пакети; Популяризиране на природните и културни забележителности; Изграждане на нови екопътеки, свързващи археологическите и природни забележителности в района; Изграждане на информационен център; Увеличаване на легловата база.


РЕШЕНИЕ №64 взето на 17.02.2012г. по протокол № 6

ОТНОСНО: Избор на комисия на основание чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Предвид изложеното в проекто решение от Дечко Петков - Председател на Общински съвет вх.№ 53-0-64/08.02.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Избира комисия в състав:

 

 1. Митко Христов Хубинов - общински съветник

 2. Ресми Мюмюн Саид - общински съветник

 3. Георги Богданов Начев - общински съветник

 4. Красимир Петров Грозев - общински съветник

 5. Светозар Колев Славчев - общински съветник


РЕШЕНИЕ №65 взето на 17.02.2012г. по протокол № 6

Относно: Становище по актуализиран бизнес план на „В и К” ЕООД гр.Пловдив за периода 2009-2013 година.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-72 от  14.02.2012 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение разпоредбите на чл.25, ал.1 и ал.2 от Наредбата за дългосрочните нива на показателите за качеството на водоснабдителните и канализационни услуги, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Одобрява изготвения бизнес план на дружеството, актуализиран на основание Решение № Ц-05/31.01.2011 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ъв връзка с получените задължителни указания, приети с Решение по т.1 от Протокол № 195/13.12.2011 г. на ДКЕВР.

Мотиви: Вследствие постъпило в Общинска администрация писмо с вх.№ 26-00-10/13.02.2012 г. от „Водоснабдяване и канализация”ЕООД - гр.Пловдив и на основание

чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.25, ал.1 и ал.2 от Наредбата за дългосрочните нива на показателите за качеството на водоснабдителните и канализационни услуги.


РЕШЕНИЕ №66 взето на 17.02.2012г. по протокол № 6

Относно:  Одобряване на проект на ПУП-Парцеларен план  за трасе на външен водопровод до УПИ І-000434, производствена и складова дейност, местност „Мерата”, по КВС с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-68/13.02.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 129, ал.1, от ЗУТ, Общински съвет – гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Одобрява проект на ПУП-Парцеларен план  за трасе на външен водопровод до УПИ І-000434, Производствена и складова дейност, местност „Мерата”, с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 129, ал.1, от ЗУТ във връзка с чл.150 от ЗУТ, за изграждане на трасе  за външен водопровод до УПИ  І-000434, Производствена и складова дейност, местност „Мерата”, с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив, в съответствие с инвестиционните инициативи в района.


РЕШЕНИЕ №67 взето на 17.02.2012г. по протокол № 6

ОТНОСНО : Участие на Община Първомай с проектно предложение „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай”  по процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.” по приоритетна ос 1 на ОП”Околна среда 2007-2013 г.”

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№53-0-76/17.02.2012 година, предвид обществената значимост на този инфраструктурен проект за община Първомай, както и в съответствие с Общинския план за развитие и на основание чл.21, ал.1, т.10, т.12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

 1. Общински съвет гр. Първомай дава съгласие община Първомай да внесе проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай” по Оперативна програма „Околна среда”, процедура BG161PO005/10/1.11/02/16;

 2. Упълномощава Кмета на община Първомай да извърши необходимите действия и процедури по представяне на проектното предложение пред УО на ОПОС.

 

 Мотиви : необходимост решение на общински съвет съгласно т.9.3 от получена покана по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.


РЕШЕНИЕ №68 взето на 29.03.2012г. по протокол №7

ОТНОСНО : Искане за промяна на срока по договор № 16/321/00368 между община Първомай и ДФ „Земеделие”, Разплащателна агенция за отпускане на финансова помощ по реализация на проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Бяла река, община Първомай”.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-80/22.02.2012 г. и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 12, ал. 5 от Наредба № 25 от 29.07.2008 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.; чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ №  16/321/00368 от  23.10.2009 г.  по мярка 321 за Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Бяла река, община Първомай”, сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общинският съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Упълномощава  кмета  на  общината,  г-н Ангел Атанасов Папазов,  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  2 615 500,80 лв. (два милиона шестстотин и петнадасет хиляди и петстотин лв.) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 16/321/00368 от 23.10.2009 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Бяла река” сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

2. Възлага на кмета на Община Първомай да подготви необходимите документи за удължаване на срока по договор № 16/321/00368 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Мотиви : необходимост от решение на общинския съвет във връзка с удължаване срока по реализация на проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Бяла река, община Първомай” по договор № 16/321/00368, финансиран по мярка 321 от ПРСР.


РЕШЕНИЕ №69 взето на 29.03.2012г. по протокол №8

Относно: Предложение относно информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай.

Предвид изложеното в Предложение от И.Георгиев-зам.кмет вх.№ 53-0-92/16.03.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.24 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема информацията за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай.

Мотиви: Информация се изготвя в изпълнение на плана за работа на Общински съвет Първомай през първото полугодие на 2012 година.


РЕШЕНИЕ №70 взето на 29.03.2012г. по протокол №8

Относно: Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Първомай 2007-2013г. през 2011 година.

Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-99/19.03.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.24 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.24, т.2 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Одобрява годишен доклад за наблюдение изпълнението на общински план за развитие 2007-2013 г. през 2011 година.

2. Задължава Кмета на общината да предостави копие от годишния доклад за наблюдение на изпълнението на общински план за развитие в 7-дневен срок от датата на решението за одобрението му на председателя на Областния съвет за развитие, както и да предприеме действия по осигуряването на прозрачност и публичност.

Мотиви: Осъществяване на контрол от страна на Общински съвет на изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013 през 2011 г.


РЕШЕНИЕ №71 взето на 29.03.2012г. по протокол №8

Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи урегулирани поземлени имоти.

Предвид изложеното в Предложение от И.Георгиев-зам.кмет вх.№ 53-0-89/16.03.2012 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост по регулационния план на с.Дълбок извор, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 2 500 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ XІV - общински, находящ се в кв.28 по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай, одобрен със заповед № 374/11.06.1971г.,  при граници на имота: УПИ XI спортен терен, УПИ ХІІI – 931 и от две страни улици. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 497/07.12.2011 год.

2. Определя пазарна цена в размер на 10 000 лева (десет хиляди лева) без ДДС, въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 10 000 лева (десет хиляди лева) без ДДС. 

4. След приключване на тръжната процедура и сключване на договор за продажба, 30% от получената продажна цена на имота да се предостави на кметство с.Дълбок извор, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

 

ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост по регулационния план на с.Крушево, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 648 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ V - държ., находящ се в кв.8 по регулационния план на с.Крушево, общ.Първомай, одобрен със заповед № 60/1986г., при граници на имота: от две страни улици, УПИ VI - държ. и УПИ XXІ – държ. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 46/05.08.2006 год.

2. Определя пазарна цена в размер на 2 430 лева (две хиляди четиристотин и тридесет лева) без ДДС, въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 2 430 лева (две хиляди четиристотин и тридесет лева) без ДДС.

 

 

4. След приключване на тръжната процедура и сключване на договор за продажба, 30% от получената продажна цена на имота да се предостави на кметство с.Крушево, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и връзка с приетата годишна програма за управление и разпореждане на имоти общинска собственост на територията на Община Първомай за 2012 г.


РЕШЕНИЕ №72 взето на 29.03.2012г. по протокол №8

Относно: Обявяване на недвижим имот № 000583, отреден  за полски път в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай за частна общинска собственост

Предвид изложеното в Докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-96/16.03.2012 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Обявява за частна общинска собственост полски път № 000583, с площ 1,057 дка, находящ се в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл. при граници и съседи на имота: № 000566, пасище, мера на Димитър Бориславов Минев; № 000543, пасище, мера на ЕТ”Митко Чаушев – Виржиния 94”; № 000472, път ІV клас, на ДПФ; № 000538, пасище, мера на ЕТ”Бор-Чвор-Борислав Минев”; № 000472, път ІV клас, на ДПФ; № 143002, хр.пром. на “Бор-Чвор”ЕООД; № 000263, стоп.двор на “Бор-Чвор”ЕООД; № 143002, хр.пром. на “Бор-Чвор”ЕООД; № 000268, полски пън на Община Първомай; № 000609, базисен склад на ЕТ”Митко Чаушев – Виржиния 94”; № 151002, стоп.двор на ЕТ”Бор-Чвор-Борислав Минев”; № 000542, пасище, мера на ЕТ”Бор-Чвор-Борислав Минев”,поради това че е престанал да има предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от НРПУРОИ и с цел обединяване на имоти.


РЕШЕНИЕ №73 взето на 29.03.2012г. по протокол №8

Относно: Представяне на проектни предложения по проект: Идентификация на проектни линии за финансиране или съфинансиране от Международен фонд Козлодуй
/2010-2013/.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-91/16.03.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.147, ал.2 от Търговския закон; чл.16, чл.17 т.16 и чл.23, т.14 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Възлага на кмета на Община Първомай да подготви необходимите документи и да извърши необходимите действия по изготвяне и съставяне на проектни предложения за мерки по енергийна ефективност на следните сгради:

1.1. ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с.Дълбок извор.

1.2. ОУ „Отец Паисий” с.Искра.

1.3. „Медицински център І-Първомай” ЕООД.

1.4. „МБАЛ-Първомай” ЕООД гр.Първомай.

2. Дава съгласие проектните предложения да бъдат представени пред Министерство на Икономиката, Енергетиката и Туризма за финансиране от Международен Фонд Козлодуй.

Мотиви: Използване възможността за представяне на проектни предложения за изпълнение на мерки по енергийна ефективност в сгради общинска собственост.


РЕШЕНИЕ №74 взето на 29.03.2012г. по протокол №8

Относно: Актуализиране на маршрутното разписание за вътрешноградски превози от транспортната схема на Община Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от Иван Георгиев-зам.кмет вх.№ 53-0-95/16.03.2012 г. и на основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.8 ал.4 от Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.      Отменя т.1 относно отмяната на маршрутно разписание на  вътрешноградска линия № 2 по Решение 377 / 27.05.2010 г.на ОбС Първомай.

2.   Възстановява Линия № 2, утвърдена с Решение № 118/11.06.2004г на Об.С Първомай, в участъка Първомай –Любеново по ул. „ Бр. Миладинови -север” и утвърждава маршрутно разписание на Линия № 2 /Приложение 7,към протокол от 12.03.2012г на комисията назначена със Заповед № РД 15-149/21.02.2012  /.

3.  Изменя маршрутно разписание на Линия № 1 утвърдено с решение № 377/27.05.2010 г. т.2 / приложение № 5 към протокол от 12.03.2012 г. на комисията назначена със Заповед № РД 15-149/21.02.2012г./,  както следва: / Приложение № 6 към протокол от 12.03.2012г на комисията назначена със Заповед № РД 15-149/21.02.2012г.  /.

- По направление Дебър- Първомай –Любеново

а/ маршрут–  ул. „ Кн. Борис І „ ул. „ К.Честеменски” ул. „  Бр. Миладинови –юг” ул. „ Сливница „ ул. „ Орфей” ул. „ Ст. Стамболов „;

б/ спирки / по променения маршрут/ в отсечката Първомай-Любеново-    до СОУ / на ул. „ К. Честеменски/, Подлез ”Автогара”-юг ,  ЖП подлез-юг, Под надлеза /на ул. „Малина”І/ , Булконс –светофар, Химпласт, Любеново /разклона за Караджалово/.

      - По направление Любеново – Първомай – Дебър

а/маршрут – ул. „ Ст. Стамболов „ ул. „ Орфей” ул.” Кн. Борис І „

б/спирки- Запазват се съществуващите спирки / Любеново-разклон, Химпласт-АРЗ, Булконс-светофар, център–ул. „Орфей” , Разклон – до СОУ на ул. „Кн. Борис І”.

4.Задължава Кмета на Община Първомай да предприеме действия  за промяна  маршрута на движение на автобусите и поставяне на вертикална маркировка съгласно утвърдените маршрутни разписания.

 

Мотиви: Настоящото решение се приема с цел :

1.По- добро  транспортно обслужване на населението  живеещо от северната страна на ЖП- линията.

2.      Разтоварване на движението в централната част на града.

         3.  Осъществяване на по- добра връзка между отделните видове превози

и на основание  чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.8 ал.4 от Наредба № 2 за

условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.


РЕШЕНИЕ №75 взето на 29.03.2012г. по протокол №8

Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет
Предвид изложеното в проекто решение вх № 53-0-113 /29.03.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

 1. Отпуска еднократна финансова помощ на :

·        Атанас Георгиев Илчев, роден през 1987 г., от гр.Първомай, в размер на 250 лв. Заявление вх.№ 53-А-2/16.01.2012 г.

·        Атанас Димитров Давчев, роден през 1960 г., от гр.Първомай, в размер на

150 лв. Заявление вх.№ 53-0-7/05.01.2012 г.

·        Атанаска Неделчева Папазова, родена през 1988 г., от гр.Първомай, в размер на 300 лв. Заявление вх.№ 53-А-5/01.03.2012 г.

·        Боянка Йорданова Борисова, родена през 1989 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. Заявление вх.№ 53-Б-6/08.11.2011 г.

·        Иванка Славова Димитрова, родена през 1955 г., от гр.Първомай, в размер на

300 лв. Заявление вх.№ 53-И-5/01.11.2011 г.

·        Йордан Ангелов Златанов, роден през 1979 г., от гр.Първомай, в размер на

150 лв. Заявление вх.№ 53-Й-2/14.12.2011 г.

·        Мария Петрова Кавалова, родена през 1958 г., от гр.Първомай, в размер на

1000 лв. Заявление вх.№ 53-0-8/05.01.2012 г.

·        Петранка Колева Костова, родена през 1953 г., от с.Градина, в размер на 150 лв. Заявление вх.№ 53-П-8/12.12.2011 г.

·        Фатма Салиф Салиф, родена през 1978 г., от гр.Първомай, в размер на 150 лв. Заявление вх.№ 53-Ф-7/30.11.2011 г.

На гражданите, подали останалите молби, към 28.03.2012 г., не се отпуска финансова помощ.

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ №76 взето на 29.03.2012г. по протокол №8

Относно: Вземане на решение от Общински съвет град Първомай за промяна НТП /Начин на Трайно Ползване/ на ПИ № 000777 - общинска частна собственост, местност „Мерата”, землище с.Караджалово и обявяването му за публична общинска собственост.

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-98/19.03.2012 г. и на ооснование чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.78-а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.6, ал.2 от ЗОС, Общински съвет
град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Дава съгласието си да бъде променен НТП /Начин на Трайно Ползване/ на ПИ № 000777 - общинска частна собственост, местност «Мерата», землище с.Караджалово, и го обявява за публична общинска собственост.

Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11, чл.78-а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.6, ал.2 от ЗОС и необходимостта от осигуряване на достъп до новообразуваните имоти, разделени от пътен надлез на км.209+980, във връзка с проект за реконструкция и електрификация на Ж.П.линия Пловдив-Свиленград Фаза ІІ.


РЕШЕНИЕ №77 взето на 29.03.2012г. по протокол №8

Относно: Корекция на Решение № 39, взето на 31.01.2008 г. по Протокол № 4 на Общински съвет град Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-97/16.03.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35 от Закона за социалното подпомагане и чл.52 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

За упражняване на обществен контрол, съдействие и помощ при осъществяване на дейностите по социалното подпомагане Общински съвет град Първомай коригира състава на обществения съвет, избран с Решение № 39, взето на 31.01.2008 г., по Протокол № 4 на Общински съвет град Първомай, както следва:

 

1.      Юлиян Димитров - Заместник кмет на община Първомай-председател;

2.      Мария Кьосева - Секретар МК „БППМН” при Община Първомай;

3.      Таня Налбантова - Директор Дирекция „Социално подпомагане”;

4.      Петя Калоферова - Младши експерт „Социални дейности” при ОбА Първомай;

5.      Мария Бакова - общински съветник

6.      Росица Генова - общински съветник

7.      Ресми Саид - общински съветник

 

Мотиви: На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35 от Закона за социалното подпомагане и чл.52 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, е необходимо Общински съвет град Първомай да предприеме действия за актуализиране състава на обществения съвет, избран с Решение № 39, взето на 31.01.2008 г. по Протокол № 4 на Общински съвет Първомай.


РЕШЕНИЕ №78 взето на 29.03.2012г. по протокол №8

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 59, прието на 17.02.2012 г. по Протокол № 6 на Общински съвет град Първомай.

Предвид изложеното в Предложение от Ангел Папазов-кмет вх.№ 53-0-102/20.03.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.19, ал.2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.      Изменя Решение № 59, прието на 17.02.2012г. по Протокол № 6 на Общински съвет Първомай, както следва:

            1.1. Допълва точка 1.5.3, която добива следния вид:

 „1.5.3. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата по т.1.5.1 т.1.5.2, с изключение на средства за сдружения с нестопанска цел „Клуб за физическо възпитание и спорт Атлет”- гр. Първомай и Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност Дартс Клуб Тот” - гр.Първомай.

1.2. Създава се нова точка 1.5.4, със следното съдържание:

       „1.5.4. Упълномощава заместник кмета на общината Иван Георгиев да договори условията за ползване на средствата за Сдружение с нестопанска цел „Клуб за физическо възпитание и спорт Атлет”- гр.Първомай и  „Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност Дартс Клуб Тот” - гр.Първомай, както и да разпорежда извършването на преводите на субсидии за същото.

 

Мотиви: Настоящото решение се предлага с цел избягване на възможен конфликт на интереси при финансиране на сдружение с нестопанска цел Клуб за физическо възпитание и спорт Атлет”- гр. Първомай и Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност Дартс Клуб Тот” - гр.Първомай, със средства  от  бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ №79 взето на 25.04.2012г. по протокол №9

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2012 година.

Предвид изложеното в докладна записка от Юлиян Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-139/12.04.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.21, ал.2, т.1 от Закона за закрила на детето и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Общински съвет гр.Първомай приема Общинска програма за закрила на детето за 2012 година.

Мотиви: Общинската програма за закрила на детето за 2012 г. се приема с цел задоволяване потребностите на децата и техните семейства в община Първомай.


РЕШЕНИЕ №80 взето на 25.04.2012г. по протокол №9

Относно: Приемане на Годишен план за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Първомай /2011-2015г./.

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-129/12.04.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.36”б”, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Общински съвет град Първомай приема Годишен план за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Първомай /2011-2015г./

Мотиви: За изпълнение на Общинската стратегия по  предложение на кмета на общината и след съгласуване с Дирекция „Социално подпомагане” и с обществения съвет по чл.35 от ЗСП Общинският съвет приема годишен план за изпълнението на същата, което е в съответствие с чл.36”б”, ал.4 от ППЗСП.


РЕШЕНИЕ №81 взето на 25.04.2012г. по протокол №9

Относно: Предложение за кандидатстване на Община  Първомай по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 5: ”Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, Основна област на интервенция 5.1. „Подкрепа на социалната икономика”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски социален фонд - BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет вх.№ 53-0-130/12.04.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА  Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Първомай по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, Основна област на интервенция 5.1. „Подкрепа на социалната икономика”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски социален фонд - BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”, с проект за създаване на „Звено за услуги в домашна среда” към Домашен социален патронаж – община Първомай.

2.Възлага на Кмета на Община Първомай последващите съгласно закона действия.

Мотиви:Доразвиване и надграждане на съществуващите социални услуги в Община Първомай.


РЕШЕНИЕ №82 взето на 25.04.2012г. по протокол №9

Относно: Опрощаване  на такси, дължащи се за 2010 година от животновъдите, за общо  ползване на общинските пасища и мери на територията на община Първомай, определени с Решение № 360 на, прието на 29.04.2010 г. по Протокол № 42. 

Предвид изложеното в докладна записка от Юлиян Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-134/12.04.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да бъдат опростени таксите, дължащи се за 2010 година от животновъдите за общо ползване на общинските пасища и мери на територията на община Първомай, в размер на 1/един/ лев за 1/един/ декар, съгласно Решение № 360/29.04.2010г. по Протокол № 42 на ОбС гр.Първомай, както следва:

1. с.Крушево  чрез Радка Велева Петкова – Дог.№ 294/22.06.2010г. – 795,10 лв.;

2. с.Искра чрез Димитър Иванов Несторов – Дог.№ 349/26.07.2010г. – 964,60 лв.;

3. с.Брягово чрез Димитрия Димитрова Кошева – Дог.№ 350/26.07.2010г. – 2 776,20лв.;

4. с.Дълбок извор чрез Янко Петров Янков Дог.№ 299/24.06.2010г. – 707,00 лв.;

5. с.Воден чрез Севим Сали Шакир – Дог.№ 368/09.08.2010г. – 478,00 лв.;

6. с.Езерово чрез Ангел Христов Хаджиев – Дог.№ 359/02.08.2010г. – 831,10 лв.;

7. с.Виница чрез Шибил Ангелов Шибилев – Дог.№ 343/21.07.2010г. – 420,00 лв.

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с Решение № 360/29.04.2010г. по Протокол № 42 на ОбС гр.Първомай.


РЕШЕНИЕ №83 взето на 25.04.2012г. по протокол №9

Относно: Прекратяване на Договор  за концесия № 27/02.03.1999г., вписан под № 45, том І, дв.вх.№ 102 от 05.03.1999г. в СВ при АВ - Първомай  върху обект – публична общинска собственост, представляващи минерални водоизточници /сондажи № 8 и № 9/ находящи се в с.Драгойново, общ.Първомай, обл.Пловдив.

 Предвид изложеното в Предложение от Ангел Папазов-кмет вх.№ 53-0-124/11.04.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местна администрация във връзка с чл. 75, ал.2 във връзка с чл. 76, ал.1 и 2 и чл. 77 от Закона за концесиите и във връзка с раздел ІV, т.1, б.”в” от Договор № 27 от 02.03.1999 г., Общински съвет Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1.
Прекратява договор № 27 от 02.03.1999 г. за предоставяне на „ДРАГОЙНА 557” ООД  / с бивше наименование „БУЛИТ КИД” ООД / на концесия върху обект - публична общинска собственост, а именно: минерални водоизточници /сондажи № 8 и № 9/ в с. Драгойново, община Първомай, локализирани в следните общински имоти: Дворно място от около 34 900 кв.м., съставляващо УПИ І-зеленина и търговия в кв. 12 по плана на с. Драгойново; Земеделска земя с площ от 7, 874 дка, съставляваща имот с кад. № 064014, находяща се в местността „Бърчината” по плана за земеразделяне на с. Драгойново, поради виновно неизпълнение на задълженията на концесионера за заплащане на дължимото по договора концесионно възнаграждение.
2. Упълномощава Кмета на Община Първомай да представлява концедента – Общински съвет Първомай при прекратяване на концесията.

Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл.21 ал.1 т.8 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местна администрация,  чл.75, ал.2 във връзка с чл.76, ал.1 и 2 и чл.77 от Закона за концесиите и във връзка с раздел ІV, т.1, б.”в” от Договор № 27 от 02.03.1999 г.


РЕШЕНИЕ №84 взето на 25.04.2012г. по протокол №9

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ ІХ – 313, находящ се в кв.48 по плана на кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай.
Предвид изложеното в Предложение от Иван Георгиев-зам.кмет вх.№ 53-0-128/11.04.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Първомай от една страна и Павел Костадинов Томов с ЕГН .................. от друга страна, в недвижим имот, представляващ УПИ ІХ – 313, в кв.48 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив, чрез продажба на общинските идеални части от същия на съсобственика, а именно: 150/490 идеални части от дворно място, цялото застроено и незастроено с площ от 490 кв.м. предназначен за жилищно строителство, съставляващо УПИ ІХ – 313,  в кв.48 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, одобрен със заповед № 626/1965г.,  при граници на парцела: север – УПИ VІІІ-313, изток – улица, юг – УПИ Х-955,956 и запад – земеделска земя. За имота е съставен Акт за ЧОС  № 562/03.04.2012г.

2. Цената на описания по т.1 общински имот в размер на 3 750 лв. (три хиляди седемстотин и петдесет лева) без ДДС, се дължи от Павел Костадинов Томов с ЕГН ................, като всички данъци и такси по сделката, са за негова сметка.

3. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с подадена молба вх. № 94-П-8/06.03.2012 г. от Павел Костадинов Томов и с оглед прекратяване на съсобственост в недвижим имот между общината и физическото лице.


РЕШЕНИЕ №85 взето на 25.04.2012г. по протокол №9

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на Дирекция “Социално подпомагане” – Община Първомай на помещение, представляващо стая №313 от триетажна масивна административна сграда, построена в УПИ І-ОБНС, администрация в кв.89 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.
Предвид изложеното в Предложение от Иван Георгиев - зам.кмет вх.№ 53-0-120/10.04.2012 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.19 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.Първомай:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Предоставя безвъзмездно за управление на Дирекция “Социално подпомагане” – Община Първомай за срок от 7 /седем/ години, следния недвижим имот – частна общинска собственост:

Помещение, представляващо стая № 313 с площ от 18,60 кв.м., находящо се на трети етаж секция Б /южно крило/ от триетажна масивна административна сграда, построена в УПИ І-ОБНС, администрация в кв.89 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед РД-15-666/1994г., при граници на УПИ: от две страни улици, УПИ ІІІ – обслужващи дейности и търговия и УПИ ІІ-озеленяване.

2.  Дирекция “Социално подпомагане” – Община Първомай да заплаща всички консумативни разходи по използване на предоставеното помещение – стая № 313.

3. Упълномощава Кмета на Общината да подпише споразумение /анекс/ към Договор № 604/15.12.2010г. за управление на безвъзмездно предоставените помещения. 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС, чл.19 от НРПУРОИ и във връзка с искане с вх.№ 24-00-34/ 06.03.2012 г. от Дирекция “Социално подпомагане” – Община Първомай с цел осигуряване на подходяща работна обстановка за по-ефективна работа.


РЕШЕНИЕ №86 взето на 25.04.2012г. по протокол №9

Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, от общинския поземлен фонд /ОПФ/, представляващ № 868006, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

Предвид изложеното в докладна записка от Юлиян Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-135/12.04.2012 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І.
Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, а именно:
- Имот № 868006, с площ 0,700 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Реални граници ал.”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 868005, нива на насл. на Митко Желязков Динков; № 180054, нива на насл. на Илия Димитров Арабаджиев; № 868001, нива на насл. на Митко Желязков Динков. За имота е съставен Акт за ЧОС № 547/07.03.2012 година.
2. Определя пазарна цена в размер на 434 лева (четиристотин тридесет и четири лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 
3. Определя начална тръжна цена в размер на 434 лева (четиристотин тридесет и четири лева).  

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ №87 взето на 25.04.2012г. по протокол №9

Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, от общинския поземлен фонд /ОПФ/, представляващ № 000964, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив

Предвид изложеното в докладна записка от Юлиян Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-136/12.04.2012 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване
на недвижим имот – частна общинска собственост, от общинския поземлен фонд /ОПФ/, а именно:
- Имот № 000964 с площ 16,693 дка., начин на трайно ползване: др.трайно нас., шеста категория. Имотът попада в подотдел 219 г, площ 16,693 дка., вид на подотдела – широколистна гора, находящ се в местността “Язлата”, землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 000949, пасище с храсти на ДПФ; № 000922, полски път на община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 378/07.03.2011г.
2. Определя начална тръжна цена за описания в т.1 имот в размер на 5 842.55 (пет хиляди осемстотин четиридесет и два лева и петдесет пет ст. ).
3.
След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на кметство с.Искра, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет. 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ №88 взето на 25.04.2012г. по протокол №9

Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, от общинския поземлен фонд /ОПФ/, представляващ № 001937, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив

Предвид изложеното в докладна записка от Юлиян Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-137/12.04.2012 г.На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване
на недвижим имот – частна общинска собственост, от общинския поземлен фонд /ОПФ/, а именно:
- Имот № 001937 с площ 7,688 дка., начин на трайно ползване: залесена терит., девета категория. Имотът попада в подотдел 219-д, площ 7,688 дка., вид на подотдела – широколистна гора, находящ се в местността “Сливово”, землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 001459, др.трайно нас. на община Първомай; № 128141, др.трайно нас. на насл. на Запрян Йорданов Димитров; № 128140, изоставена нива на Кръстю Ангелов Хадживасилев; № 000953, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 380/07.03.2011г.
2. Определя начална тръжна цена за описания в т.1 имот в размер на 2 690.80 лева (две хиляди шестстотин и деветдесет н лева и 80 ст)3. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на кметство с.Искра, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет. 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ №89 взето на 25.04.2012г. по протокол №9

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи – общинска собственост от общински поземлен фонд /ОПФ/. 

Предвид изложеното в докладна записка от Юлиян Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-133/12.04.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с чл.32, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост , Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2012 година” към Раздел ІІІ, т.А. „Имоти, които Община Първомай има намерение да предостави под наем” с нови точки 19 и 20, със следното съдържание:

- т.19 – Поземлен имот с площ 11,002 дка., с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: трета и шеста, съставляващ имот № 048042, находящ се в местността “Кабите Кютлюците”, землището на с.Православен, общ.Първомай;

- т.20 - Поземлен имот с площ 2,499 дка, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, съставляващ имот № 844021, находящ се в местността “Бялата пръст”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай.

ІІ. Дава съгласие да се отдадат под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, земеделски земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/, както следва:

1. Поземлен имот с площ 11,002 дка., с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: трета и шеста, съставляващ имот № 048042, находящ се в местността “Кабите Кютлюците”, землището на с.Православен, общ.Първомай, при граници на имота: № 048041, нива, на”Бостън ленд дънд” ЕООД; № 048034, нива, на Анета Янкова Иванова; № 048035, нива, на насл. на Спас Петров Спасов; № 0048043, нива, на Христина Атанасова Видева; № 000243, канал, на ОПФ необработваема. За имота е съставен Акт за ПОС № 118/05.04.2012г..

2. Поземлен имот с площ 2,499 дка, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, съставляващ имот № 844021, в местността “Бялата пръст”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: № 844022, нива, на Илия Йорданов Ангелов; № 800700, полски път, на община Първомай; № 801134, пасище, мера на община Първомай; № 844018, нива, на Марийка Атанасова Благоева. За имота е съставен Акт за ЧОС № 521/06.02.2012г.

ІІІ. Определя начална тръжна цена в размер на 20 /двадесет/ лева на декар за една година.

ІV. Определя срок за отдаване под наем  10 /десет/ години, считано от датата на сключване на договора;

V. Възлага на кмета на Община Първомай организирането и провеждането на търговете за отдаване под наем на обекти по т.ІІ, както и сключването на договори със спечелилия търга участник.

 Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ във връзка с чл.32, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ и чл.14, ал.1 и ал.7 от ЗОС и с оглед използване на земеделските земи от ОПФ на общ.Първомай по предназначение.


РЕШЕНИЕ №90 взето на 25.04.2012г. по протокол №9

Относно: Определяне на размера на общинските пасища и мери за общо и/или индивидуално ползване и правила за ползването им за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние на територията на община Първомай, обл.Пловдив за 2012 година. 

Предвид изложеното в докладна записка от Юлиян Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-138/12.04.2012 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.1, чл.37”и”, ал.3 и чл.37”о”от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските производители, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Определя размера /в декари/ на общинските пасища и мери, които ще се предоставят за общо и/или индивидуално ползване, в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на община Първомай по съответните землища, съгласно Приложение № І, неразделна част от настоящото решение.

ІІ. Определя Правила за ползване на общинските пасища и мери за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние на територията на община Първомай, обл.Пловдив, съгласно Приложение № ІІ, представляващо неразделна част от настоящото решение.

ІІІ. Утвърждава Годишен план за паша за ползването на общинските пасища и мери в землищата на община Първомай – Приложение № ІІІ, неразделна част от настоящото решение.

ІV. Дава съгласие да се предоставят за общо и/или индивидуално ползване от земеделските стопани, притежаващи пасищни животни и/или техни сдружения от община Първомай, общинските пасища и мери, допустими за подпомагане, съгласно изискванията на чл.16, ал.1 и 2 на Наредба № 5/10.03.2010г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ  и за общите и регионални критерии за постоянни пасища.

V. Определя лицата, които ще ползват общинските пасища и мери за общо и/или индивидуално ползване по населените места в община Първомай, като кандидатстват за подпомагане па схемите за плащане на площ /СПП/, регистрирайки се в ОС”Земеделие” гр.Първомай – Приложение ІV-от 1 до 14, както следва:

1.      Кметство с.Бяла река (Приложение № ІV-1):

- за общо ползване чрез Петкана Илиева Добрева върху 1 886,499 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

 

2.      Кметство с.Караджалово (Приложение № ІV-2):

- за общо ползване чрез  Мариана Димитрова Колева върху 1 867,489 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

 

3. Кметство с.Крушево (Приложение № ІV-3):

- за индивидуално ползване от:

3.1. Николай Спасов Спасов върху 52,325 дка общински имоти, с начин на трайно ползване – пасище, мера, включени в системата за идентификация на земеделските парцели;

3.2. Никола Колев Бобев върху 45,228 дка общински имоти, с начин на трайно ползване – пасище, мера, включени в системата за идентификация на земеделските парцели;

3.3. Вергил Петров Николов върху 123,208 дка общински имоти, с начин на трайно ползване – пасище, мера, включени в системата за идентификация на земеделските парцели;

3.4. Златка Илиева Момчилова върху 57,966 дка общински имоти, с начин на трайно ползване – пасище, мера, включени в системата за идентификация на земеделските парцели;

3.5. Добри Христозов Добрев върху 34,507 дка общински имоти, с начин на трайно ползване – пасище, мера, включени в системата за идентификация на земеделските парцели;

 

4.      Кметство с.Искра (Приложение № ІV-4):

- за индивидуално ползване от:

4.1. Евгений Аргиров Караиванов върху 110 дка представляващи общински имоти, с начин на трайно ползване – пасище, мера, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

4.2. Иван Динков Ицов върху 77 дка представляващи общински имоти, с начин на трайно ползване – пасище, мера, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

 

5.      Кметство с.Брягово (Приложение № ІV-5):

- за общо ползване чрез Димитрия Димитрова Кошева върху 4 318,033 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

 

6.      Кметство с.Татарево (Приложение № ІV-6):

- за общо ползване чрез:

1.      Петър Димитров Колев

2.      Живка Ройдева Василева

3.      Георги Петков Топчиев,

върху 2 015,959 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

 

7. Кметство с.Поройна (Приложение № ІV-7):

- за общо ползване чрез Пенко Димитров Налбантов върху 608,478 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

 

8. Кметство с.Дълбок извор (Приложение № ІV-8):

8.1. за общо ползване чрез Янко Петров Янков върху 2 226,878 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

8.2. за индивидуално ползване от:

8.2.1. Иван Костадинов Манахилов върху 6,5 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, включени в системата за идентификация на земеделските парцели;

8.2.2. Гочо Русев Гулев върху 24 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, включени в системата за идентификация на земеделските парцели;

8.2.3. Петко Янков Ганчев върху 11,5 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

 

9. Кметство с.Воден (Приложение № ІV-9):

- за общо ползване чрез Мухамед Камелдин Абед върху 2 103,163 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

 

10. Кметство с.Езерово (Приложение № ІV-10)

- за индивидуално ползване от:

10.1. Аптула Османов Джаберов върху 357,000 дка общински имоти, с начин на трайно ползване – пасище, мера, включени в системата за идентификация на земеделските парцели;

10.2. Музафер Мехмед Али върху 78,797 дка общински имоти, с начин на трайно ползване – пасище, мера, включени в системата за идентификация на земеделските парцели;

10.3. Мюмюн Мюмюн Мехмед върху 301,393 дка общински имоти, с начин на трайно ползване – пасище, мера, включени в системата за идентификация на земеделските парцели;

 

      11. Кметство с.Православен (Приложение № ІV-11):

- за общо ползване чрез Гюлнар Мехмед Емин върху 970,509 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

 

      12. Кметство с.Виница (Приложение № ІV-12):

- за общо ползване:

12.1. чрез Васил Колев Ангелов върху 712,749 дка, представляващи общински имот № 006041, с начин на трайно ползване – пасище, мера, включени в системата за идентификация на земеделските парцели;

12.2. чрез Кольо Ангелов Димитров върху 134,222 дка, представляващи общински имот № 016013, с начин на трайно ползване – пасище, мера, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

 

13.  Кметство гр.Първомай (Приложение № ІV-13):

А. кв.Дебър:

- за общо ползване чрез Желязко Костадинов Трифонов върху 3 112,668 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

 

Б. кв.Любеново:

- за общо ползване чрез Ангел Кирчев Колев  върху 710,224 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

 

14.  Кметство с.Буково (Приложение № ІV-14)

- за индивидуално ползване върху – 3 643,007 дка, чрез:

1.      Юксел Мюмюн Юсеин

2.      Мустафа Ферадов Ферадов

3.      Йордан Иванов Йорданов

4.      Рамадан Рамаданов Садулов

5.      Шенол Дурсунов Алиев

6.      Фатме Сюлейман Ходжа

7.      Ридван Бейтула Руфад

8.      Ерхан Реджеб Мунджали

9.      Шукрие Мюмюн Ферад

10.  Сали Яшаров Халилов

11.  Паун Христозов Христозов

12.  Ниязи Мюмюн Юсеин

13.  Рамадан Яшаров Халилов

14.  Апти Фаик Рамадан

15.  Мердие Гюрсел Дуран

16.  Гюлдание Дурмуш Мюмюн

17.  Ариф Рамадан Мехмед

18.  Юсеин Хасан Бекяр

19.  Фахри Мюмюнов Ферадов

20.  Мустафа Мюмюн Мехмедали

21.  Гюлтен Халибрям Мюмюн

22.  Ахмед Ферадов Еминов

23.  Расим Наим Шабан

24.  Мустафа Рамадан Сюлейман

25.  Ресми Сабахтин Нури

26.  Гюрсел Дурмуш Ходжа

27.  Байрям Дурмуш Ходжа

28.  Рамадан Рамис Халил

29.  Басри Дурмуш Баджаклъ

30.  Басри Сабри Махрем  

 VІ. Определя годишна такса за 2012 г. за ползване на общинските пасища и мери в размер на 1/един/ лев за 1/един/ декар, платима от ползвателите до 30 юни на следващата календарна година. Срокът за сключване на всички договори с кмета на Община Първомай е до 15.06.2012 година.
VІІ. Пасищата и мерите от ОПФ на община Първомай, за които няма изявен интерес и не са предоставени по реда на чл.37о от ЗСПЗЗ, могат да се отдават под наем от кмета на общината, след решение на Общински съвет.
Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.1, чл.37”и”, ал.3 и чл.37”о” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и с цел използване на пасищата и мерите на територията на община Първомай за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските производители и поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.


РЕШЕНИЕ №91 взето на 25.04.2012г. по протокол №9

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, по реда на чл.14, ал.7 от ЗОС за срок от 5 години.

Предвид изложеното в предложение от Иван Георгиев-зам.кмет вх.№ 53-0-121/10.04.2012 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2012 година” към Раздел ІІІ, т.А. „Имоти, които Община Първомай има намерение да предостави под наем” с нова точка 18, със следното съдържание:

- т.18. Помещение /Бивша ритуална зала/ за търговски цели с площ 35 кв.м., и складово помещение с площ от 14 кв.м. находящи се в западната част на първи етаж от двуетажна масивна сграда – Кметство, съставляваща имот с пл. №109, построена в УПИ І – кметство, ресторант, църква в кв.24 по регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай.

2. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване част от недвижим имот – публична общинска собственост, както следва:

Помещение /Бивша ритуална зала/ за търговски цели с площ 35 кв.м., и складово помещение с площ от 14 кв.м. находящи се в западната част на първи етаж от двуетажна масивна сграда – Кметство, съставляваща имот с пл. №109, построена в УПИ І – кметство, ресторант, църква в кв.24 по регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай, при граници на УПИ : от три страни улици и площад. Помещението е обозначено, чрез защриховане в черно на приложената към настоящото решение скица. За имота е съставен Акт за ПОС № 615/01.03.2004г.

3. Размера на началната наемна цена на помещението се определят, съгласно Тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински имоти, приета с Решение №185/30.01.2009г. по Протокол № 23 на ОбС-Първомай;

4. Определя срок за отдаване под наем  5 /пет/ години, считано от датата на сключване на договора;

5. Възлага на кмета на Община Първомай организирането и провеждането на търга за отдаване под наем на обекта по т.2, както и сключването на договор със спечелилия търга участник.

 Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.16 от НРПУРОИ, поради проявен интерес и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2012г.


РЕШЕНИЕ №92 взето на 25.04.2012г. по протокол №9

Относно: Отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, по реда на чл.14, ал.7 от ЗОС за срок от 5 години.

Предвид изложеното в Предложение от Иван Георгиев-зам.кмет вх.№ 53-0-131/12.04.2012 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да се отдадат под наем чрез публичен търг с тайно наддаване части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи терени както следва:

1. Терен за търговски цели №1 с площ от 48 кв.м., находящ се на улица с о.т.258 и о.т.259, между парцели УПИ І – озеленяване в кв.76”а” и УПИ І – кооперативен пазар в кв.76”б” по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 15-666/1994 г., при граници на терена: от две страни тротоарно пространство и улица;

2. Терен за търговски цели №2 с площ 6,00 кв.м., находящ се на тротоарно пространство на улица с о.т.258 и о.т.259, между парцели УПИ І – озеленяване в кв.76”а” и УПИ І – кооперативен пазар в кв.76”б” по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 15-666/1994 г., при граници на терена: от две страни тротоарно пространство, улица и УПИ І – озеленяване;

3. Терен за търговски цели №3 с площ 7,00 кв.м., находящ се на тротоарно пространство на улица с о.т.258 и о.т.259, между парцели УПИ І – озеленяване в кв.76”а” и УПИ І – кооперативен пазар в кв.76”б” по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 15-666/1994 г., при граници на терена: от две страни тротоарно пространство, улица и УПИ І – озеленяване;

4. Терен за търговски цели №4 с площ 8,00 кв.м., находящ се на тротоарно пространство на улица с о.т.258 и о.т.259, между парцели УПИ І – озеленяване в кв.76”а” и УПИ І – кооперативен пазар в кв.76”б” по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 15-666/1994 г., при граници на терена: от две страни тротоарно пространство, улица и УПИ І – озеленяване;

5. Терен за търговски цели №5 с площ 12,00 кв.м., находящ се на тротоарно пространство на улица с о.т.258 и о.т.259, между парцели УПИ І – озеленяване в кв.76”а” и УПИ І – кооперативен пазар в кв.76”б” по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 15-666/1994 г., при граници на терена: от две страни тротоарно пространство, улица и УПИ І – озеленяване;

Терените обозначен, чрез защриховане в черно на приложената към настоящото решение скица, са предназначени за поставяне на самостоятелни търговски обекти.

Съгласно чл.56, ал.2 от ЗОС, за описаните обекти не се съставят актове за общинска собственост.

ІІ. Размерът на началната наемна цена на терените се определя, съгласно Тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински имоти, приета с Решение №148/28.11.2008г. по Протокол №18 на ОбС-Първомай  /Приложение №1/:

ІІІ. Определя срок за отдаване под наем  5 /пет/ години, считано от датата на сключване на договора;

ІV. Възлага на кмета на Община Първомай организирането и провеждането на търговете за отдаване под наем на обектите по т.І, както и сключването на договори със спечелилия търга участник.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.16 от НРПУРОИ, във връзка с програмата за управление на общинското имущество за 2012г. и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2012г.


 РЕШЕНИЕ №93 взето на 25.04.2012г. по протокол №9

Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна полумасивна сграда - млекопункт, построена в УПИ ІХ – 222, търговия и обслужващи дейности, в кв.17 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

Предвид изложеното в Предложение от Иван Георгиев вх.№ 53-0-123/10.04.2012 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1.
Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2012 година” към Раздел ІІІ, “Б. Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” от списъка под № 51Млекопункт, представляващ едноетажна полумасивна сграда със застроена площ от 38,50 кв.м., построен в УПИ ІХ – 222, търговия и обслужващи дейности, в кв.17 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив.”, като настоящето решение е неразделна част от Решение № 57/17.02.2012 год. на ОбС гр.Първомай.
2. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно  наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: Млекопункт, представляващ едноетажна полумасивна сграда със застроена площ от 38,50 кв.м., построен в УПИ ІХ – 222, търговия и обслужващи дейности, в кв.17 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: улица, обособена част от сграда /фурна и склад за брашно/ и УПИ ІХ – 222, търг. и обсл.дейности. За имота е съставен Акт за ЧОС № 684/21.07.2004 г.

3. Не определя пазарна цена в размер на 1 210 лв. (хиляда двеста и десет лева) без ДДС, въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

4. Определя начална тръжна цена в размер на 3 850 лв (три хиляди осемстотин и петдесет лева) без ДДС.

5. След приключване на тръжната процедура и сключване на договор за продажба, 30% от получената продажна цена на имота да се предостави на кметство с.Виница, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет. 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай за 2012г.


 РЕШЕНИЕ №94 взето на 25.04.2012г. по протокол №9

ОТНОСНО: Продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на поземлени имоти - частна общинска собственост, по кадастралната карта на местността „Пантелей, Липака” землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

Предвид изложеното в Предложение от Иван Георгиев - зам.кмет вх.№ 53-0-122/10.04.2012 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на недвижими имоти в пакет – частна общинска собственост,  с обща площ 7 247 кв.м., както следва:

1. Поземлен имот с площ от 407 кв.м. (четиристотин и седем квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 122 (сто двадесет и две) от масив 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: полски път № 9501, ПИ № 146. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 526/08.02.2012 год.;

2. Поземлен имот с площ от 486 кв.м. (четиристотин осемдесет и шест квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 184 (сто осемдесет и четири) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 216, полски път № 9501, ПИ № 66, ПИ № 217 и ПИ № 194. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 527/08.02.2012 год.;

3. Поземлен имот с площ от 498 кв.м. (четиристотин деветдесет и осем квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 185 (сто осемдесет и пет) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 218, полски път № 9501, ПИ № 219, ПИ № 194. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 528/09.02.2012 год.;

4. Поземлен имот с площ от 692 кв.м. (шестстотин деветдесет и два квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 186 (сто осемдесет и шест) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 222, полски път № 9501,  ПИ № 223, и полски път № 9503. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 529/09.02.2012 год.;

5. Поземлен имот с площ от 240 кв.м. (двеста и четиридесет квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 187 (сто осемдесет и седем) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 223 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 530/09.02.2012 год.;

6. Поземлен имот с площ от 407 кв.м. (четиристотин и седем квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 188 (сто осемдесет и осем) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 223, полски път № 9501, ПИ № 224 и полски път № 9503. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 531/13.02.2012 год.;

7. Поземлен имот с площ от 503 кв.м. (петстотин и три квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 189 (сто осемдесет и девет) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 225, полски път № 9501, ПИ № 224 и полски път № 9503. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 532/13.02.2012 год.;

8. Поземлен имот с площ от 144 кв.м. (сто четиридесет и четири квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 190 (сто и деветдесет) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 226, ПИ № 104 и полски път № 9503.  За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 533/13.02.2012 год.;

9. Поземлен имот с площ от 673 кв.м. (шестстотин седемдесет и три квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 191 (сто деветдесет и едно) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 225, ПИ № 104, ПИ № 226, ПИ № 227, полски път № 9503 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 53413.02.2012 год.;

10. Поземлен имот с площ от 677 кв.м. (шестстотин седемдесет и седем квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 192 (сто деветдесет и две) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на  местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 219, ПИ № 194, ПИ № 220 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 535/20.02.2012 год.;

11. Поземлен имот с площ от 729 кв.м. (седемстотин двадесет и девет квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 193 (сто деветдесет и три) от масив 37 (тридесет и седем)  по кадастралната карта на  местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота:, ПИ № 194, ПИ № 220, ПИ № 222 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 536/20.02.2012 год.;

12. Поземлен имот с площ от 749 кв.м. (седемстотин четиридесет и девет квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 195 (сто деветдесет и пет) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 126, ПИ № 230, ПИ № 231, ПИ № 229 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 537/20.02.2012 год.;

13. Поземлен имот с площ от 25 кв.м. (двадесет и пет квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 196 (сто деветдесет и шест) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 126, ПИ № 230 и ПИ № 231 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 538/21.02.2012 год.;

14. Поземлен имот с площ от 480 кв.м. (четиристотин и осемдесет квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 197 (сто деветдесет и седем) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 230 и ПИ № 232 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 539/21.02.2012 год.;

15. Поземлен имот с площ от 208 кв.м. (двеста и осем квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 198 (сто деветдесет и осем) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 233, ПИ № 232 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 540/23.02.2012 год.;

16. Поземлен имот с площ от 97 кв.м. (деветдесет и седем квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 200 (двеста) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 230 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 541/23.02.2012 год.;

17. Поземлен имот с площ от 232 кв.м. (двеста тридесет и два квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 201 (двеста и едно) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 194, ПИ № 217, ПИ № 218 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 542/23.02.2012 год..

 ІІ. Определя пазарни цени за описаните по т.І общински имоти въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим
оценител, както следва:

1. Имот № 122 от масив 38 в размер на  128 лв. /сто двадесет и осем лева/;

2. Имот № 184 от масив 37 в размер на  153 лв. /сто петдесет и три лева/;

3. Имот № 185 от масив 37 в размер на  156 лв. / сто петдесет и шест лева /;

4. Имот № 186 от масив 37 в размер на  217 лв. /двеста и седемнадесет лева/;

5. Имот № 187 от масив 37 в размер на  75 лв. /седемдесет и пет лева/;

6. Имот № 188 от масив 37 в размер на  128 лв. /сто двадесет и осем лева/;

7. Имот № 189 от масив 37 в размер на  158 лв. /сто петдесет и осем лева/;

8. Имот № 190 от масив 37 в размер на  45 лв. /четиридесет и пет лева/;

9. Имот № 191 от масив 37 в размер на  211 лв. /двеста и единадесет лева/;

10. Имот № 192 от масив 37 в размер на  213 лв. /двеста и тринадесет лева/;

11. Имот № 193 от масив 37 в размер на  229 лв. /двеста и двадесет и девет лева/;

12. Имот № 195 от масив 37 в размер на  235 лв. /двеста и тридесет и пет лева/;

13. Имот № 196 от масив 37 в размер на  8 лв. /осем лева/;

14. Имот № 197 от масив 37 в размер на  151 лв. /сто петдесет и един лева/;

15. Имот № 198 от масив 37 в размер на  65 лв. /шестдесет и пет лева/;

16. Имот № 200 от масив 37 в размер на  30 лв. /тридесет лева/;

17. Имот № 201 от масив 37 в размер на  73 лв. /седемдесет и три лева/.

 III. Определя начална тръжна цена за описаните по т.І общински имоти в пакет с обща площ 7 247 кв.м.,  в размер на 2 275 (две хиляди двеста седемдесет и пет лв.) лева.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане на имоти общинска собственост на територията на Община Първомай за 2012г. и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2012г.


 РЕШЕНИЕ №95 взето на 25.04.2012г. по протокол №9

Относно: Вземане на решение от Общински съвет за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - План регулация - План застрояване /ПУП-ПР-ПЗ/ за Поземлен Имот/ПИ/ № 009151, местност „Карамана” землището на с.Градина, община Първомай, област Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на обект: „Складова база за хранителни продукти/млечни/”.

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет вх.№ 53-0-126/11.04.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и при условията на чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1 от ЗУТ и чл.9, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Одобрява ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - План регулация - План застрояване /ПУП-ПР-ПЗ/ за Поземлен Имот /ПИ/ № 009151 местност „Карамана” землището на с.Градина, община Първомай, област Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на обект: „Складова база за хранителни продукти/млечни/”.

Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание чл.21, ал., т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.134, ал.1 от ЗУТ и чл.9, ал.2 от ЗУТ във връзка с промяна предназначението на земята за изграждане на обект: „Складова база за хранителни продукти /млечни/”.


 РЕШЕНИЕ №96 взето на 25.04.2012г. по протокол №9

Относно: Докладна записка относно одобряване на проект на ПУП - Парцеларен план за кабелна линия 20kV за захранване на фотоволтаичен парк в ПИ № 010107, местност „Азмак боаз”, по КВС с.Градина, община Първомай, област Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет вх.№ 53-0-127/11.04.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Одобрява проект на ПУП - Парцеларен план за кабелна линия 20 kV за захранване на фотоволтаичен парк в ПИ № 010107, местност „Азмак боаз”, по КВС с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с изграждане на БКТП в ПИ № 010107, който ще се захрани чрез подземна кабелна линия 20 kV от ЖР стълб № 9 на ВЛ 20 kV „Градина”, ПС „Първомай”.


 РЕШЕНИЕ №97 взето на 25.04.2012г. по протокол №9

ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен общински дълг при условията и по реда на Закона за общинския дълг

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет вх.№ 53-0-141/17.04.2012 г. и на основание чл. 21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, както и чл.3, т.2,  чл.13, чл. 17 и във връзка с чл. 4, т. 1 от Закона за общинския дълг, Общински съвет  гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Община Първомай да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Обновяване на градската среда в община Първомай и подобряване на условията за отдих на населението по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-05/2009/016 от 16. 07. 2010 г.,”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие, операция 1.4 Подобряване на физическата среда и превенция на риска, при следните основни параметри:

. Максимален размер на дълга – 3 018 516,78 (три милиона и осемнадесет хиляди петстотин и шестнадесет лева 78 ст);

. Валута на дълга – лева

. Вид на дълга –краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

. Условия за погасяване:

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-05/2009/016;

. Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,

. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

. Начин на обезпечение на кредита:

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Първомай по Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.4-05/2009/016, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, и

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Първомай да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание чл. 21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, както и чл. 3 т.2; чл. 13; чл. 17 и във връзка с чл. 4 т.1 от Закона за общинския дълг, и има за цел да обезпечи финансов ресурс за изпълнение на гореописания проект до възстановяване на извършените разходи от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.


 РЕШЕНИЕ №98 взето на 25.04.2012г. по протокол №9

Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет.

Предвид изложеното в проекто решение от Катя Попова-председател на ПК „ЗСД” вх.№ 53-0-143/25.04.2012 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

·        Албена Ангелова Ангелова, родена през 1967 г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. Заявление вх.№ 53-А-12/03.04.2012 г.

·        Албена Симеонова Хубенова, родена през 1949 г., от гр.Първомай, в размер на 50 лв. Заявление вх.№ 53-А-15/19.04.2012 г.

·        Асен Ашаров Юсеинов, роден през 1966 г., от с.Караджалово, в размер на 100 лв. Заявление вх.№ 53-А-17/23.04.2012 г.

·        Атанас Георгиев Илчев, роден през 1987 г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. Заявление вх.№ 53-А-9/02.04.2012 г.

·        Атанас Петров Колев, роден през 1944 г., от с.Виница, в размер на 200 лв. Заявление вх.№ 53-А-16/21.04.2012 г.

·        Атанаска Николова Димова, родена през 1976 г., от гр.Първомай, в размер на 80  лв. Заявление вх.№ 53-А-14/12.04.2012 г.

·        Илия Иванов Илиев, роден през 1969 г., от с.Бяла река, в размер на 300 лв. Заявление вх.№ 53-И-1/11.04.2012 г.

·        Севдие Садък Юсеин, родена през 1978 г., от с.Православен, в размер на 100 лв. Заявление вх.№ 53-С-2/12.04.2012 г.

На гражданите, подали останалите молби, към 24.04.2012 г., не се отпуска финансова помощ.

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.


 РЕШЕНИЕ №99 взето на 31.05.2012г. по протокол №10

Относно: избор на комисия за проверка на община Първомай за периода 2007-2011г.Предвид изложеното в проекто решение от група общински съветници вх.№ 53-0-175/31.05.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Избира временна комисия към Общински съвет град Първомай с цел извършване на проверка на Община Първомай за периода 2007-2011 г. във връзка с :

- неправомерни действие на кмета на Община Първомай по изразходване на средства с целево предназначение не по предназначението им;

- системно изразходване на бюджетни средства без одобрението на Общинския съвет;

- изразходване на бюджетни средства преди тяхното реално обезпечаване;

- системни нарушения на правилата за финансово управление и контрол;

- значително увеличаване на финансовите задължения на Община Първомай посредством забавяне или отлагане на плащания, поемане на финансови задължения, без да са обезпечени с бюджетни средства;

- преразход на средства от общинския бюджет за дейности, които са предмет на финансиране със средства по Опративните програми;

- наложени санкции на Община Първомай по ОП „Околна среда”;

- участие на подизпълнители в изпълнението на обществени поръчки, които не са обявени в процедурата за избор на изпълнител.

2. Упълномощава комисията да наеме необходимите външни експерти за извършване на проверката.

3. Разноските за извършване на проверката са за сметка на общинския бюджет.

4. Състав на комисията:

- Митко Христов Хубинов-общински съветник

- Илия Тодоров Ганчев - общински съветник

- Катя Николаева Попова - общински съветник

- Георги Богданов Начев - общински съветник

- Запрян Тонев Кичуков - общински съветник


РЕШЕНИЕ №100 взето на 31.05.2012г. по протокол №10

Относно: Подновяване на Договор за управление на „Многопрофилна болница за активно лечение-Първомай” ЕООД град Първомай.

Предвид изложеното в Докладна записка от д-р Катя Попова, Красимира Александрова, Красимир Грозев, Желязко Пашев и Петър Ганев вх.№ 53-0-174/31.05.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.63, ал.4 от Закона за лечебните заведения и чл.43 и 45 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, както и поради изтичане срока на договор № 512/30.12.2008 г. и предвид положителните резултати от досегашното управление, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Договорът за управление на „Многопрофилна болница за активно лечение-Първомай” ЕООД град Първомай, сключен с д-р Иван Янчев Маджаров, да бъде подновен за нов тригодишен срок, считано от 30.12.2011 г.

2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за управление на „Многопрофилна болница за активно лечение-Първомай” ЕООД град Първомай, с д-р Иван Янчев Маджаров


РЕШЕНИЕ №101 взето на 31.05.2012г. по протокол №10

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2011 ГОДИНА НА ДРУЖЕСТВАТА СЪС 100% ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА ИМ.

Предвид изложеното в докладна записка от Иван Георгиев-зам.кмет вх.№ 53-0-156/16.05.2012 г. и на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА; чл. 17 т. 11 от Наредбата за реда за управление на общинското имущество, включено в  общински търговски дружества и предприятия с общинско участие; чл. 137 ал. 1, т. 3 и във връзка с чл. 147 ал. 2 от Търговския закон, както и в съответствие с приетият План за работа на ОбС през първо полугодие на 2012 г.,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЪРВОМАЙ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема годишния финансов отчет на “Медицински център І-Първомай” ЕООД  за периода 01.01.2011 – 31.12.2011 година.

2. Приема годишния финансов отчет на “МБАЛ Първомай” ЕООД  за периода 01.01.2011 – 31.12.2011 година.

3. Приема за информация  Доклад от контрольора на “МБАЛ Първомай” ЕООД. 

МОТИВИ: Настоящото решение се приема с оглед прилагане изискванията на Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие – чл. 17, т. 11 и в съответствие с приетият План за работа на ОбС за първо полугодие на 2012 г..


РЕШЕНИЕ №102 взето на 31.05.2012г. по протокол №10

Относно: Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Първомай за 2011 година.

Предвид изложеното в проекто решение от Иван Георгиев - зам.кмет вх.№ 53-0-153/15.05.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7, ал.2 от ЗБППМН, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.      Приема за сведение Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Първомай за 2011 година.

Мотиви: приема се в изпълнение на задълженията на МКБППМН, произтичащи от чл.7, ал.2 от Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/.


РЕШЕНИЕ №103 взето на 31.05.2012г. по протокол №10

Относно: Изменение на Решение № 94 от 25.04.2012 г. по протокол № 9 на Общински съвет град Първомай.

Предвид изложеното в Предложение от Иван Георгиев-зам.кмет вх.№ 53-0-152/15.05.2012 г. и на основание чл.45, ал.9, чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Изменя частично Решение № 94 от 25.04.2012 г. по протокол № 9 на Общински съвет гр.Първомай, както следва:

 І. Изменя т.І, като текста „І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на недвижими имоти в пакет – частна общинска собственост,  с обща площ 7 247 кв.м., както следва:” се заменя с текста: „І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестени търгове с тайно наддаване на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с площ от 407 кв.м. (четиристотин и седем квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 122 (сто двадесет и две) от масив 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: полски път № 9501, ПИ № 146. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 526/08.02.2012 год.;

2. Поземлен имот с площ от 486 кв.м. (четиристотин осемдесет и шест квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 184 (сто осемдесет и четири) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 216, полски път № 9501, ПИ № 66, ПИ № 217 и ПИ № 194. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 527/08.02.2012 год.;

3. Поземлен имот с площ от 498 кв.м. (четиристотин деветдесет и осем квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 185 (сто осемдесет и пет) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 218, полски път № 9501, ПИ № 219, ПИ № 194. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 528/09.02.2012 год.;

4. Поземлен имот с площ от 692 кв.м. (шестстотин деветдесет и два квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 186 (сто осемдесет и шест) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 222, полски път № 9501,  ПИ № 223, и полски път № 9503. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 529/09.02.2012 год.;

5. Поземлен имот с площ от 240 кв.м. (двеста и четиридесет квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 187 (сто осемдесет и седем) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 223 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 530/09.02.2012 год.;

6. Поземлен имот с площ от 407 кв.м. (четиристотин и седем квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 188 (сто осемдесет и осем) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 223, полски път № 9501, ПИ № 224 и полски път № 9503. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 531/13.02.2012 год.;

7. Поземлен имот с площ от 503 кв.м. (петстотин и три квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 189 (сто осемдесет и девет) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 225, полски път № 9501, ПИ № 224 и полски път № 9503. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 532/13.02.2012 год.;

8. Поземлен имот с площ от 144 кв.м. (сто четиридесет и четири квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 190 (сто и деветдесет) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 226, ПИ № 104 и полски път № 9503.  За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 533/13.02.2012 год.;

9. Поземлен имот с площ от 673 кв.м. (шестстотин седемдесет и три квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 191 (сто деветдесет и едно) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 225, ПИ № 104, ПИ № 226, ПИ № 227, полски път № 9503 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 53413.02.2012 год.;

10. Поземлен имот с площ от 677 кв.м. (шестстотин седемдесет и седем квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 192 (сто деветдесет и две) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на  местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 219, ПИ № 194, ПИ № 220 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 535/20.02.2012 год.;

11. Поземлен имот с площ от 729 кв.м. (седемстотин двадесет и девет квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 193 (сто деветдесет и три) от масив 37 (тридесет и седем)  по кадастралната карта на  местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота:, ПИ № 194, ПИ № 220, ПИ № 222 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 536/20.02.2012 год.;

12. Поземлен имот с площ от 749 кв.м. (седемстотин четиридесет и девет квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 195 (сто деветдесет и пет) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 126, ПИ № 230, ПИ № 231, ПИ № 229 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 537/20.02.2012 год.;

13. Поземлен имот с площ от 25 кв.м. (двадесет и пет квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 196 (сто деветдесет и шест) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 126, ПИ № 230 и ПИ № 231 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 538/21.02.2012 год.;

14. Поземлен имот с площ от 480 кв.м. (четиристотин и осемдесет квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 197 (сто деветдесет и седем) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 230 и ПИ № 232 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 539/21.02.2012 год.;

15. Поземлен имот с площ от 208 кв.м. (двеста и осем квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 198 (сто деветдесет и осем) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 233, ПИ № 232 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 540/23.02.2012 год.;

16. Поземлен имот с площ от 97 кв.м. (деветдесет и седем квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 200 (двеста) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 230 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 541/23.02.2012 год.;

17. Поземлен имот с площ от 232 кв.м. (двеста тридесет и два квадратни метра), с начин на трайно ползване: Оврази и промойни, съставляващ имот № 201 (двеста и едно) от масив 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 194, ПИ № 217, ПИ № 218 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 542/23.02.2012 год.

 

ІІ. Изменя т.ІV, като текста „ІV. Определя начална тръжна цена за описаните по т.І общински имоти в пакет с обща площ 7 247 кв.м.,  в размер на 2 275 (две хиляди двеста седемдесет и пет лв.) лева”, се заменя с текста: „ІV. Определя начална тръжна цена за описаните по т.І общински имоти, както следва:

1. Имот № 122 от масив 38 в размер на  128 лв. /сто двадесет и осем лева/;

2. Имот № 184 от масив 37 в размер на  153 лв. /сто петдесет и три лева/;

3. Имот № 185 от масив 37 в размер на  156 лв. / сто петдесет и шест лева /;

4. Имот № 186 от масив 37 в размер на  217 лв. /двеста и седемнадесет лева/;

5. Имот № 187 от масив 37 в размер на  75 лв. /седемдесет и пет лева/;

6. Имот № 188 от масив 37 в размер на  128 лв. /сто двадесет и осем лева/;

7. Имот № 189 от масив 37 в размер на  158 лв. /сто петдесет и осем лева/;

8. Имот № 190 от масив 37 в размер на  45 лв. /четиридесет и пет лева/;

9. Имот № 191 от масив 37 в размер на  211 лв. /двеста и единадесет лева/;

10. Имот № 192 от масив 37 в размер на  213 лв. /двеста и тринадесет лева/;

11. Имот № 193 от масив 37 в размер на  229 лв. /двеста и двадесет и девет лева/;

12. Имот № 195 от масив 37 в размер на  235 лв. /двеста и тридесет и пет лева/;

13. Имот № 196 от масив 37 в размер на  8 лв. /осем лева/;

14. Имот № 197 от масив 37 в размер на  151 лв. /сто петдесет и един лева/;

15. Имот № 198 от масив 37 в размер на  65 лв. /шестдесет и пет лева/;

16. Имот № 200 от масив 37 в размер на  30 лв. /тридесет лева/;

17. Имот № 201 от масив 37 в размер на  73 лв. /седемдесет и три лева/.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.45, ал.9, чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с писмо вх. № 61-02-58/08.05.2012г. Областен управител на Област Пловдив.


РЕШЕНИЕ №104 взето на 31.05.2012г. по протокол №10

Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на Общински координационен съвет на Синдиката на българските учители, Общински синдикален съвет на КНСБ и ОбСС на КТ „Подкрепа” върху част от общински недвижим имот

Предвид изложеното в Предложение от Иван Георгиев-зам.кмет вх.№ 53-0-157/16.05.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.46, ал.1 от Кодекса на труда, чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост и чл.54, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Първомай   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване върху част от общински недвижим имот за срок от 5 /пет/ години на синдикалните организации, както следва:

- на Общински координационен съвет на Синдиката на българските учители - част от общински недвижим имот по АПОС № 136/20.05.1999г., вписан в АВ - Службата по вписванията гр.Първомай под № 40 на 02.12.2005г., том Х, дв.вх. 2962, представляващ: стая № 309 с площ от 18.60 /осемнадесет цяло и шестдесет/ кв.м., находяща се на трети етаж, секция „Б” /южно крило/ в сградата на Общинска администрация - Първомай, цялата със ЗП от 1684 кв.м., находяща се в УПИ – ОБНС, администрация в кв.89 /осемдесет и девет/ по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № РД-15-666/1994г., при граници на УПИ: от три страни улици и УПИ ІІ – озеленяване и улица, с административен адрес: гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50;

 - на Общински синдикален съвет на КНСБ - част от общински недвижим имот по АПОС № 136/20.05.1999г., вписан в АВ - Службата по вписванията гр.Първомай под № 40 на 02.12.2005г., том Х, дв.вх. 2962, представляващ: стая № 311 с площ от 18.60 /осемнадесет цяло и шестдесет/ кв.м., находяща се на трети етаж, секция „Б” /южно крило/ в сградата на Общинска администрация - Първомай, цялата със ЗП от 1684 кв.м., находяща се в УПИ – ОБНС, администрация в кв.89 /осемдесет и девет/ по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № РД-15-666/1994г., при граници на УПИ: от три страни улици и УПИ ІІ – озеленяване и улица, с административен адрес: гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50;

 - на ОбСС на КТ „Подкрепа” - част от общински недвижим имот по АПОС № 136/20.05.1999г., вписан в АВ - Службата по вписванията гр.Първомай под № 40 на 02.12.2005г., том Х, дв.вх. 2962, представляващ: стая № 310 с площ от 18.70 /осемнадесет цяло и седемдесет/ кв.м., находяща се на трети етаж, секция „Б” /южно крило/ в сградата на Общинска администрация - Първомай, цялата със ЗП от 1684 кв.м., находяща се в УПИ – ОБНС, администрация в кв.89 /осемдесет и девет/ по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № РД-15-666/1994г., при граници на УПИ: от три страни улици и УПИ ІІ – озеленяване и улица, с административен адрес: гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50

2. Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване, включващи ток, вода и отопление да бъдат за сметка на община Първомай.

3. Възлага на Кмета на Община Първомай да сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години върху обектите, описани в т.1 по реда на чл.39, ал.6 от ЗОС.

 

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.46, ал.1 от Кодекса на труда, чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост и чл.54, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Молби вх..№ 46-00-3/06.04.2012 г., вх.№ 46-00-4/06.04.2012г. и № 44-00-6/11.04.2012г. и с цел създаването на условия и съдействие на синдикалните организации за осъществяване на дейността им.


РЕШЕНИЕ №105 взето на 31.05.2012г. по протокол №10

Относно: Приемане на програма за развитие на туризма в Община Първомай през 2012 година.

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет вх.№ 53-0-150/14.05.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.1 и чл.10а, ал.5, т.1 от Закона за туризма, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема Програма за развитие на туризма на територията на Община Първомай за 2012 година.

Мотиви: Повишаване привлекателността на Община Първомай и популяризирането и като обект, даващ възможност за развитие на туризма.


РЕШЕНИЕ №106 взето на 31.05.2012г. по протокол №10

Относно: Одобряване на проект на ПУП-Парцеларен план за външно ел.захранване - кабелна линия 20 kV на обект: „Производствена площадка за бетонови и стоманобетонови изделия” в УПИ VІІ-АРЗ в кв. № 164 по плана на гр.Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет вх.№ 53-0-147/16.05.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Одобрява проект на ПУП-Парцеларен план за външно ел.захранване, представляващ част от кабелна линия 20 kV, от ЖР стълб 25/17/1 на въздушна линия 20 kV „Добри дол”, до регулацията на гр.Първомай, за захранване на обект: „Производствена площадка за бетонови и стоманобетонови изделия” в УПИ VІІ-АРЗ в кв. № 164 по плана на гр.Първомай.

 

Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка изграждане на обект: „Производствена площадка за бетонови и стоманобетонови изделия” в УПИ VІІ-АРЗ в кв. № 164 по плана на гр.Първомай.


РЕШЕНИЕ №107 взето на 31.05.2012г. по протокол №10

ОТНОСНО: Възмездно придобиване право на собственост от Община Първомай на части от поземлени имоти, собственост на физически лица, които се придават към уличната регулация.
Предвид изложеното в Предложение от Ангел Папазов-кмет вх.№ 53-0-160/21.05.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.3 от ЗУТ,  чл.34, ал.1 и ал.2 от ЗОС във връзка с чл.8, ал.2 и чл.56, ал.3 от  НРПУРОИ  Общински съвет гр.Първомай,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

I. Дава съгласие Община Първомай да придобие възмездно право на собственост върху части от поземлени имоти, собственост на физически лица, съгласно приложения проект за ЧИ на ПУП – ПР, а именно:

1. Дворно  място с площ от 16.56 кв.м. /шестнадесет цяло петдесет и шест квадратни метра/, колорирано с червен цвят, съставляващо част от ПИ пл.№ 2635, при граници на частта: от три страни улица и УПИ VІІ-2637, собственост на Райчо Недев Райков, съгласно Договор за доброволна делба акт 16, том.I от 26.02.1993г. по регистъра на РС Първомай,  за който имот е отреден УПИ VІІ-2635 в кв.47 по регулационния план на гр.Първомай, която част попада в улична регулация.

2. Дворно място с площ от 16.75 кв.м. /шестнадесет цяло и седемдесет и пет стотни квадратни метра/, колорирано с жълт цвят, съставляващо част от ПИ  пл.№ 2635, при граници на частта: от три страни улица и УПИ VІІІ-2635, собственост на  Райчо Недев Райков, съгласно Договор за доброволна делба акт 16, том.I от 26.02.1993г. по регистъра на РС Първомай,  за който имот е отреден УПИ VІІІ-2635 в кв.47 по регулационния план, която част попада в улична регулация.

3. Дворно място с площ от 17.68 кв.м. /седемнадесет цяло и шестдесет и осем  стотни квадратни метра/, колорирано със зелен цвят, съставляващо част от ПИ  пл.№ 709, при граници на частта: от три страни улица и УПИ ІХ-709, собственост на Мария Ангелова Христозова и Георги Николов Христозов, съгласно Нотариален акт 122, том VI, дело 94 от 02.02.1994г. по регистъра на РС Първомай, за който имот е отреден УПИ ІХ-709 в кв.47 по регулационния план гр.Първомай, която част попада в улична регулация.

4. Дворно място с площ от 17.58 кв.м. /седемнадесет цяло и петдесет и  осем  стотни квадратни метра/, колорирано със син цвят, съставляващо част от ПИ  пл.№ 2652, при граници на частта: от три страни улица и УПИ Х-2652, собственост на Петър Трифонов Петров, съгласно Нотариален акт 94, том I, дело 208 от 10.03.1993г. по регистъра на РС Първомай, за който имот е отреден УПИ Х-2652  в кв.47 по регулационния план на гр.Първомай, която част попада в улична регулация.

II. Одобрява предложените предварителни договори  за покупко - продажба  на основание чл.15, ал.3  от ЗУТ.

III. Одобрява пазарна оценка за всяка част от имотите, изготвена от независим оценител, както следва:

-16.56 кв.м. от ПИ 2635 за който е отреден УПИ VII-2635     –  554.76 лв.

-16.75 кв.м. от ПИ 2635, за който е отреден УПИ VIII-2635   -  561.13 лв.

-17.68 кв.м. от ПИ 709, за който е отреден УПИ IX-709          -  592.28 лв.

-17.58 кв.м. от ПИ 2652, за който е отреден УПИ X-2652        -  588.93 лв.

ІV. Определя следните пазарни цени, по които да се сключат предварителните договори между Община Първомай и собствениците на имотите, а именно:

-16.56 кв.м. от ПИ 2635 за който е отреден УПИ VII-2635     –  554.76 лв.

-16.75 кв.м. от ПИ 2635, за който е отреден УПИ VIII-2635   -  561.13 лв.

-17.68 кв.м. от ПИ 709, за който е отреден УПИ IX-709          -  592.28 лв.

-17.58 кв.м. от ПИ 2652, за който е отреден УПИ X-2652       -   588.93 лв.

V. Упълномощава Кмета на Община Първомай да сключи окончателен договор след влизане в сила на заповед за одобряване на ЧИ на ПУП – ПР и да заплати  дължимите суми на собствениците на частите от имотите, след подписването на окончателните договори.

Мотиви: прилагането на уличната регулация с цел  обособяване на  тротоар във връзка с безопасността на движение на пешеходците.


РЕШЕНИЕ №108 взето на 31.05.2012г. по протокол №10

Относно: Упълномощаване на представител на Община Първомай, в качеството й на акционер, при свикване на редовни и извънредни общи събрания на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД.
Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет вх.№ 53-0-161/21.05.2012 г. и
на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.220, ал.1 , във връзка с чл.226 от Търговския закон, чл.12, ал.1, във вр.с чл.12, ал.3, т.1 и 2 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, Общински съвет град Първомай 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Упълномощава Юлиян Георгиев Димитров да представлява Община Първомай в качеството й на акционер на редовните и извънредни общи събрания на „Многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД.

   2.  Указва на упълномощения представител на община Първомай – Юлиян   Георгиев Димитров да гласува по следния начин:

- По т.1. от дневния ред за провеждане на заседанието да гласува „ЗА” приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011г.;

- По т. 2. от дневния ред за провеждане на заседанието да гласува „ЗА” одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител;

- По т.3. от дневния ред за провеждане на заседанието да гласува „ЗА” избрания от Общото събрание дипломиран експерт-счетоводител за 2012г.;

-  По т.4. от дневния ред за провеждане на заседанието да гласува „ЗА” приемане на предложената промяна в състава на съвета на директорите;

-  По т.5. от дневния ред за провеждане на заседанието да гласува „ЗА” определеното от общото събрание възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;

- По т.6. от дневния ред за провеждане на заседанието да гласува „ПРОТИВ” промяната в капитала на дружеството;

- По т.7. от дневния ред за провеждане на заседанието да гласува „ПРОТИВ” промяната в Устава на дружеството.

 

Мотиви: На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.220, ал.1 , във връзка с чл.226 от Търговския закон, чл.12, ал.1, във вр.с чл.12, ал.3, т.1 и 2 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие и предвид постъпило писмо с вх. № 29-00-7/17.05.2012г. от изпълнителния директор на „Многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД.


РЕШЕНИЕ №109 взето на 31.05.2012г. по протокол №10

ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за възлагане управлението на «Медицински център-І-Първомай» ЕООД, гр.Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от Юлиян Димитров - зам.кмет вх.№ 53-0-164/21.05.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.44, ал.1 и 2 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Обявява конкурс за възлагане управлението на «Медицински център-І-Първомай» ЕООД. Конкурсът ще се проведе на три етапа:

·         Проверка за съответствие на представените документи с предварително обявените изисквания;

·        Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;

·        Събеседване с кандидатите

2. Приема следните изисквания към кандидатите и условия за провеждане на конкурса:

2.1. Изисквания към кандидатите:

·        Кандидатите да притежават образователно - квалификационна степен «магистър» по медицина, съответно дентална медицина.

·        Кандидатите да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина. Кандидатите, притежаващи образователно - квалификационна степен «магистър» по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност.

·        Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

2.2. Необходими документи за участие в конкурса: 

·        Заявление /молба/ за участие в конкурса /свободен текст/;

·        Автобиография;

·        Актуална снимка;

·        Актуално свидетелство за съдимост /оригинал/;

·        Документ за завършено образование /нотариално заверен/;

·        Копие от трудовата /служебна книжка – нотариално заверено/;

·        Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

 

Желаещите да участват в конкурса подават документите си на адрес: гр.Първомай, ул.”Братя Миладинови-Юг ” № 50 от 8.00 до 17.00 часа в срок до 25.06.2012г.

 

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на кандидата и името на търговското дружество. В този плик са поставени други два запечатани непрозрачни плика с надписи „Плик 1” и „Плик 2” и със съдържание, както следва:

 

                   Плик 1 – документи:

·        Заявление /молба/ за участие в конкурса /свободен текст/;

·        Автобиография;

·        Актуална снимка;

·        Актуално свидетелство за съдимост /оригинал/;

·        Нотариално заверено копие от диплома за висше образование по медицина, съответно дентална медицина;

·        Нотариално заверено копие от диплома за придобита основна специалност за кандидатите, притежаващи образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина;

·        Нотариално заверено копие от трудовата /служебна/ книжка и/или осигурителна книжка;

 

                        Плик 2 – разработка:

                   Плик 2 трябва да съдържа писмена разработка на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

 

                   Темата, предмет на събеседването, е: „Мястото и ролята на лечебното заведение в здравната система на община Първомай, повишаване качеството на медицинското обслужване и приоритети за бъдещо развитие.”

                   Допълнителни въпроси по темата:

·        Характеристики, обуславящи мястото на лечебното заведение в системата на здравеопазването на община Първомай;

·        Системи за управление на качеството в дейността на лечебното заведение;

·        Система на управление на лечебното заведение – права и задължения и атестация.

 

    По време на провеждане на събеседването, комисията по провеждане на конкурса има право да задава и други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на лечебните заведения.

           

Информация за състоянието на лечебното заведение относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала ще бъде на разположение на кандидатите в търговското дружество в срок до 22.06.2012г..

           

Конкурсът ще се проведе на 26.06.2012г. от 10.00 часа в стая № 216 на Общинска администрация град Първомай.

 

3. За провеждане на конкурса се избира комисия в състав:

1. Директора на РЗИ град Пловдив -  /председател/

2. Тони Илиев - юрист

3. д-р Катя Попова - председател на ПК „ЗСД”

4. Петър Ганев - председател на ПК ОСИ

5. Георги Георгиев - общинснки съветник

4. Определя възнаграждение на членовете на комисията в размер на 100.00 лева.

5. Утвърждава проект на договор за възлагане управлението на  «Медицински център-І-Първомай» ЕООД съгласно Приложение № 1 към докладната.

 

Мотиви: Поради изтичане срока на Договор № 218/19.06.2009г. с настоящия управител д-р Румяна Димитрова Бойлова и на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.44, ал.1 и 2 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие.


РЕШЕНИЕ №110 взето на 31.05.2012г. по протокол №10

Относно: Вземане на решение от Общински съвет за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - План регулация - План застрояване /ПУП-ПР-ПЗ/за поземлен имот /ПИ/ № 058088, местност „Харманлан” землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на обект: „Фотоволтаична централа”.

Предвид изложеното в Докладна записка от Ангел Папазов-кмет вх.№ 53-0-165/22.05.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и при условията на чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1 от ЗУТ и чл.9, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Одобрява ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - План регулация І План застрояване /ПУП-ПР-ПЗ/ за Поземлен Имот /ПИ/ № 058088, Местност „Харманлан” землището на с.Искра,общ.Първомай,обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на обект: „Фотоволтаична централа”.

Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.90,ал.2 от ЗУТ във връзка с промяна предназначението на земята за изграждане на обект : „Фотоволтаична централа”.


РЕШЕНИЕ №111 взето на 31.05.2012г. по протокол №10

Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет.

Предвид изложеното в проекто решение от Катя Попова-председател на ПК „Здравеопазване и социални дейности” вх.№ 53-0-173/31.05.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

·        Атанас Георгиев Илчев, роден през 1987 г., от гр.Първомай, в размер на 90 лв. Заявление вх.№ 53-А-20/02.05.2012 г.

·        Атанас Митков Каразапрянов, роден през 1953 г., от гр.Първомай, в размер на

25 лв. Заявление вх.№ 53-А-19/26.04.2012 г.

·        Васил Василев Василев, роден през 1955 г., от гр.Първомай, в размер на 200  лв. Заявление вх.№ 53-В-3/17.05.2012 г.

·        Веселин Димитров Георгиев, роден през 1967 г., от гр.Първомай, в размер на

100 лв. Заявление вх.№ 53-В-4/30.05.2012 г.

·        Ганка Ангелова Бютюнева, родена през 1937 г., от гр.Първомай, в размер на

50 лв. Заявление вх.№ 53-Г-8/14.045.2012 г.

·        Димитър Георгиев Курделов, роден през 1946 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. Заявление вх.№ 53-Д-5/15.05.2012 г.

·        Миньо Иванов Минев, роден през 1945 г., от с.Градина, в размер на 150 лв. Заявление вх.№ 53-М-9/08.05.2012 г.

·        Митко Кръстев Пенев, роден през 1962 г., от с.Езерово, в размер на 150 лв. Заявление вх.№ 53-М-10/30.05.2012 г.

·        Петко Георгиев Трендафилов, роден през 1938 г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. Заявление вх.№ 53-П-6/18.05.2012 г.

На гражданите, подали останалите молби, към 31.05.2012 г., не се отпуска финансова помощ.

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ №112 взето на 21.06.2012г. по протокол №11

Относно: Приемане План за работата на Общински съвет град Първомай за второ полугодие на 2012 година.

Предвид изложеното в проекто решение от Дечко Петков-Председател на Общински съвет град Първомай вх.№ 53-0-189/11.06.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема План за дейността си за второ полугодие на 2012 година, разпределен по месеци както следва:

 

м. Юли:

1. Отчет за дейността на Общински съвет град Първомай за първото шестмесечие на 2012 година.

                                                                       Вносител: Д.Петков-председател ОбС

м. Август:

1. Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ на Община Първомай за първото полугодие на 2012 година.

                                                                       Вносител: А.Папазов-кмет
 

2. Информация за готовността на общинските училища и детски градини за започване на учебната 2012/2013 година.

                                                                       Вносител: Ю.Димитров-зам.кмет

3. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за първото шестмесечие на 2012 година.

                                                                       Вносител: А.Папазов-кмет

м. Септември:

1. Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на Общината

                                                                       Вносител: И.Георгиев-зам.кмет

2. Информация за подготовката на бюджета на Община Първомай за 2013 година съгласно Наредбата за управление на общинския бюджет.

                                                                       Вносител: А.Папазов-кмет

м. Октомври:

1. Информация за подготовката на общината за работа при есенно-зимни условия.

                                                                       Вносител: А.Папазов-кмет 

м. Ноември:

1. Информация за дейността на Общинска администрация по провеждане на процедури по сключване на договори за изпълнение на обществени поръчки през 2011-2012 година.

                                                                       Вносител: А.Папазов-кмет

м. Декември:

1. Приемане План за работата на Общински съвет - Първомай през първото полугодие на 2013 година.

2. Приемане на план-сметка по такса битови отпадъци на населените места за 2013 година.

                                                                       Вносител: А.Папазов-кмет


РЕШЕНИЕ №113 взето на 21.06.2012г. по протокол №11

Относно: Отчет за приходите от приватизация по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и продажби по Закона за общинската собственост на общински имоти през 2011 година.

Предвид изложеното в докладна записка от Иван Георгиев-зам.кмет вх.№ 53-0-182/08.06.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Отчет за приходите от приватизация по ЗПСК и продажби по ЗОС на общински имоти през 2011 година, отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и в изпълнение на плана за работа на Общински съвет гр.Първомай за първото шестмесечие на 2012 г.


РЕШЕНИЕ №114 взето на 21.06.2012г. по протокол №11

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай и «Тарифа за определяне размера на потребителските такси в «Звено за услуги в домашна среда» (ЗУДС) към ДСП».

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-181/07.06.2012 г.  и на основание чл.21, ал.1, т.7 и т.23, чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.9 и чл.6, ал1, б. «в» от Закона за местните данъци и такси; чл.76, ал.3 и чл.79 от Административно-процесуалния кодекс; чл. 17, ал.1 от Закона за социалното подпомагане и предвид фактическите основания Общински съвет – Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай както следва:

              § 1. Към Раздел ІІІ «Такси за детски ясли, детски градини, детска млечна кухня, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги» създава нов  „Чл. 28 А” със следния текст:

           „Потребителите, ползващи социални услуги в «Звено за услуги в домашна среда» към Домашен социален патронаж (ДСП), заплащат такса съгласно «Тарифа за определяне размера на потребителските такси в ЗУДС към ДСП» - /Приложение 4/”.

 

            2. Приема «Тарифа за определяне размера на потребителските такси в «Звено за услуги в домашна среда» (ЗУДС) към ДСП» - /Приложение 4/.

 

МОТИВИ: Доразвиване и надграждане на съществуващите социални услуги в Община Първомай.

 

ТАРИФА

 за определяне размера на потребителските такси в „Звено за услуги в домашна среда” (ЗУДС) към ДСП

 

Чл.1. Такси за потребителите на социални услуги, предоставяни от ЗУДС:

/1/ Съгласно чл. 17 от Закона за социално подпомагане (ДВ.бр. 56 от 19.05.1998, посл. изм. ДВ бр. 32 от 24.04.2012 г.), социалните услуги се извършват срещу заплащане на такси от лицата, които ги ползват.

/2/ За ползване на социални услуги в Звеното за услуги в домашна среда потребителите заплащат месечна такса, в съответствие с установената практика по Национална програма «Асистенти на хора с увреждания».

/3/ Месечната потребителска такса за ползване на услугите в ЗУДС е в размер, определен съгласно Методика за изчисление на потребителската такса по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” – Приложение № 3 от НП “АХУ” (Приложение Л).

 

Чл.2. Методика за изчисление на потребителската такса:

/1/ Потребителските такси по дейности са обвързани със стойността на услугите, тяхната продължителност и с дохода на потребителите.

/2/ Минималната потребителската такса за дейността  възлиза на 0.17 лв./час

/3/ Потребителската такса се обвързва с дохода на потребителя чрез въвеждане на диференцирана ставка. За целта минималната ставка (0.17 лв./час) се умножава с различен коефициент, който е толкова по-висок, колкото е по-висок доходът на потребителите. Определянето на диференцираните ставки, в зависимост от дохода на потребителите,  се извършва по следния начин:

 

 

Потребители, чийто доход

е равен или по-нисък от:

 

Коефициент

 

Гарантиран  минимален доход

Диференцирана ставка за потребителска такса за услугата

1. Гарантирания минимален доход

     (ГМД)*

1.0

до 65 лв.

0.17 лв/ч.

2. Двукратния  размер на ГМД

1.1

от 65,01- 130,00 лв.

0.19 лв/ч.

3. Трикратния размер на ГМД

1.3

от 130,01-195,00 лв.

0.22 лв/ч.

4. Четирикратния  размер на ГМД

1.5

от 195,01-260,00 лв.

0.26 лв/ч.

5. Петкратния размер на ГМД

1.8

от 260,01-325,00 лв.

0.31 лв/ч.

6. Шесткратния размер на ГМД

2.0

от 325,01-390,00 лв.

0.34 лв/ч.

 

 

 

 

над  390,01 лв.

1.70 лв/ч.

            

 

* - Определен ежегодно с ПМС, за 2012г. ГМД е 65,00лв

 

/4/ Месечната такса на всеки потребител се равнява на месечния брой получени часове за услуги, умножени по съответната диференцирана ставка.

/5/ Потребителите с доходи, надвишаващи шесткратно гарантирания минимален доход, ползват услуги по проекта като заплащат пълната цена на услугата - 1.70 лв./час.

/6/ Не се считат за доходи, при определяне размера на таксите:

·        Помощи, отпуснати по реда на ППЗСП;

·        Добавката за чужда помощ на хората с увреждания с намалена работоспособност над 90 на сто, с определена чужда помощ;

·        Помощите, отпуснати на основание чл. 6, чл. 8г и чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца;

·        Месечната добавка за социална интеграция по смисъла на чл. 42 от Закона за интеграция на хората с увреждания;

·        Помощите, определении с акт на Министерски съвет;

·        Хуманитарните помощи;

·        Еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии;

·        Добавките към пенсията на ветераните, доброволците и пострадалите, взели участие в Отечествената война, и на пострадалите при изпълнение на мисиите във военни контингенти на ООН;

·        Еднократни помощи при смърт на член от семейството или на роднини по възходяща и низходяща линия до втора степен;

/7/ Дължимата такса се отдържа от личните доходи на лицето.

/8/ Деца до 18-годишна възраст не заплащат такси за ползване на услугите в ЗУДС към ДСП

/9/ Не се събират такси от лица, които нямат лични доходи и спестявания.

/10/ При смърт на самотни лица (без близки и роднини), ползващи услугите на ЗУДС, последната такса остава незаплатена. В този случай ЗУДС подготвя предложение до Общински съвет в края на всяка календарна година за опрощаване на неплатените такси. Предложението се придружава от списък на починалите през годината лица.

 

Чл.3. Таксата за ползване на услугите в ЗУДС се начислява за текущия месец, а се събира от длъжностните лица и се внася до 25-то число на месеца, следващ месеца за който се дължи. Таксата се събира в брой от служители на ЗУДС, срещу издаване на приходна квитанция.


РЕШЕНИЕ №115 взето на 21.06.2012г. по протокол №11

Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, от общинския поземлен фонд, представляващ № 800083, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-187/11.06.2012 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, а именно:

- Имот № 800083, с площ 14,555 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, четвърта категория, находящ се в местността “Бригадирски лагер”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 801041, поляна на ДАГ-ДГС-Първомай-ДГФ; № 801026, полски път на Община Първомай; № 346001, лагер на ДПФ-МЗХ; № 800996, залесена територия на ДАГ-ДГС-Първомай-ДГФ. За имота е съставен Акт за ЧОС № 498/14.12.2011г.

2. Определя пазарна цена в размер на 9 000 лева (девет хиляди), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.
 
3. Определя начална тръжна цена в размер на 9 000 лева (девет хиляди).

  

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ №116 взето на 21.06.2012г. по протокол №11

Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-188/11.06.2012 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, както следва:

А. 1. Имот № 816012, с площ 18,183 дка, с начин на трайно ползване – нива, трета и пета категории, находящ се в местността “Бозалъка сая кория”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 816010, нива на насл. на Ангел Начев Честименов; № 800029, полски път на Община Първомай; № 800039, пасище, мера на Община Първомай; № 800027, полски път на Община Първомай; № 800040, полски път на Община Първомай; № 816011, нива на Таня Дечева Костова; № 800040, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 560/21.03.2012г..

2. Определя пазарна цена в размер на 10 001,00 лева (десет хиляди и един лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 10 001,00 лева (десет хиляди и един лева). 

 

Б. 1. Имот № 816035, с площ 5,602 дка, с начин на трайно ползване – нива, трета категория, находящ се в местността “Бозалъка сая кория”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 816046, нива на Тоска Иванова Черпокова; № 816030, нива на Михал Атанасов Тончев; № 816031, нива на „Уинслоу Агро Фонд”ЕАД; № 816079, нива на Елена Николова Димитрова; № 801079, пасище, мера на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 502/16.12.2011г..

2. Определя пазарна цена в размер на 3 081,00 лева (три хиляди осемдесет и един лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител .

3. Определя начална тръжна цена в размер на 3 081,00 лева (три хиляди осемдесет и един лева).

 

В. 1. Имот № 816024, с площ 11,653 дка, с начин на трайно ползване – нива, трета категория, находящ се в местността “Бозалъка сая кория”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 816023, нива на насл. на Вана Атанасова Ханева; № 800040, полски път на Община Първомай; № 816025, нива на Милчо Ангелов Янудов; № 801079, пасище, мера на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 558/21.03.2012г..

2. Определя пазарна цена в размер на 6 409 лева (шест хиляди четиристотин и девет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 6 409 лева (шест хиляди четиристотин и девет лева).

 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ №117 взето на 21.06.2012г. по протокол №11

ОТНОСНО: Одобряване на проект за ЧИ /частично изменение/ на ПУП – ПР /план за регулация/ за УПИ ХХІV – столова, находящ се в кв.8 по регулационния план на с.Воден, общ.Първомай.

Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-180/07.06.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.21, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.134, ал.1, т.2 във връзка с чл.70, ал.3 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Одобрява проект за ЧИ /частично изменение/ на ПУП – ПР /план за регулация/ за УПИ ХХІV – столова, находящ се в кв.8 по регулационния план на с.Воден, общ.Първомай, във връзка с преотреждането на североизточна част от него с площ от 278 кв.м. за пешеходна алея между о.т. № 43 – 4 по кафявите линии, надписи, защрихования и зачерквания, съгласно приложения проект.

2. На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, кметът да издаде заповед за одобряване на проекта за ЧИ /частично изменение/ на ПУП – ПР /план за регулация/ описан в т.1.

            3. След влизане в сила на подробния устройствен план, кметът на общината да възложи определянето на равностойно парично обезщетение за имота, предвиден за отчуждаване по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС.  

4. Упълномощава Кмета на Община Първомай да извърши преговори със собственика на имота, за придобиването му по реда на чл.21, ал.5 от ЗОС във връзка с чл.199, ал.1 от ЗУТ . В случай на постигане на съгласие със собственика за сключване на сделка, кметът на общината да внесе предложение до Общински съвет за одобряване на предварителното съгласие.

           

Мотиви: В изпълнение на Решение № 543/15.07.2011г. на ОбС – Първомай и с оглед задоволяване на обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин.


РЕШЕНИЕ №118 взето на 21.06.2012г. по протокол №11

Относно: Вземане на решение от Общински съвет за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - План регулация - План застрояване /ПУП-ПР-ПЗ/ за Поземлен Имот /ПИ/ № 126003, местност „Илишиците” землището на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на обект: „Кравеферма”.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-186/08.06.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и при условията на чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1 от ЗУТ и чл.9, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет град Първомай
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Одобрява ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН -  План регулация - План застрояване /ПУП-ПР-ПЗ/ за Поземлен Имот /ПИ/ № 126003, местност „Илишиците” землището на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на обект: „Кравеферма”.

Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.9, ал.2 от ЗУТ, във връзка с промяна предназначението на земята за изграждане на обект: „Кравеферма”.


РЕШЕНИЕ №119 взето на 21.06.2012г. по протокол №11

Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет.

 Предвид изложеното в проекто решение от Катя Попова-председател на ПК „Здравеопазване и социални дейности” вх.№ 53-0-197/21.06.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

 

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

 

·        Атанас Георгиев Илчев, роден през 1987 г., от гр.Първомай, в размер на 90 лв. Заявление вх.№ 53-А-22/05.06.2012 г.

·        Георги Динев Бузов, роден през 1954 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. Заявление вх.№ 53-Г-10/12.06.2012 г.

·        Маргарита Господинова Стайкова, родена през 1956 г., от гр.Първомай, в размер на 500 лв. Заявление вх.№ 53-М-17/18.06.2012 г.

 

На гражданите, подали останалите молби, към 20.06.2012 г., не се отпуска финансова помощ.

 

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ №120 взето на 21.06.2012г. по протокол №11

Относно: Постъпило в Общински съвет град Първомай, писмо с вх.№ 53-0-192/18.06.2012 г. от група граждани с искане за процедиране на трети алтернативен вариант на подземно съоръжение, преминаващо под железопътната линия и свързващо северната и южната части на град Първомай.

 Предвид изложеното в докладна записка от Иван Димитров-председател на ПК „УТСТИТУ” вх.№ 53-0-198/21.06.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Предложеният алтернативен трети вариант за подземно съоръжение да бъде изпратен до ДП НК”ЖИ” гр.София, за изследване на възможността за реализация и разработване в идейна фаза.

2. След изготвяне на проектната разработка да се проведе работна среща между отговорните за изпълнението на строежа ведомства /Министерство на транспорта, НК”ЖИ” и Община Първомай/, на която да изяснят възможностите за финансиране и сроковете за реализиране на избрания вариант.

Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с осигуряване на транспортна комуникация за автомобилно и пешеходно движение, между северната и южната част на град Първомай.


РЕШЕНИЕ №121 взето на 12.07.2012г. по протокол №12

Относно: Избор на комисия за произвеждане на тайно гласуване за предсрочно прекратяване правомощията на председателя на ОбС гр. Първомай.

На основание чл. 21, ал.1, т.1 и ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.7, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр.Първомай,  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

 Избира временна комисия в състав: 

 1. д-р Катя Попова - общински съветник - председател

 2. Митко Хубинов - общински съветник - член

 3. Красимир  Грозев - общински съветник - член

 4. Николай Митков - общински съветник - член

 5. Запрян Кичуков - общински съветник - член


РЕШЕНИЕ №122 взето на 12.07.2012г. по протокол №12

Относно: Предсрочно прекратяване правомощията на председателя на ОбС Първомай.

Предвид изложеното в Предложение от групата общински съветници на ПП”ГЕРБ” и групата общински съветници от коалиция „Промяна с Митко Хубинов” вх.№ 53-0-202/29.06.2012 г., на основание чл. 21, ал.1, т.3, във връзка с чл.24, ал.3, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията, и протокол на комисиятa,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Освобождава предсрочно Дечко Иванов Петков от поста председател на ОбС Първомай.


РЕШЕНИЕ №123 взето на 12.07.2012г. по протокол №12

Относно: Избор на комисия за произвеждане на тайно гласуване за избор на председател на Общински съвет град Първомай.

На основание чл. 21, ал.1, т.1 и ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.7, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр.Първомай,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Избира временна комисия за избор на Председател на Общински съвет в състав: 

 1. д-р Катя Попова - общински съветник - председател

 2. Митко  Хубинов - общински съветник - член

 3. Красимир  Грозев - общински съветник - член

 4. Николай Митков - общински съветник - член

    5.   Запрян Кичуков - общински съветник - член


РЕШЕНИЕ №124 взето на 12.07.2012г. по протокол №12

Относно: Избор на председател на Общински съвет град Първомай.

На основание чл. 21, ал.1, т.3 и чл.24, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.7, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и Протокол на комисията по избора,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Избира за председател на Общински съвет град Първомай КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА.


РЕШЕНИЕ №125 взето на 12.07.2012г. по протокол №12

Относно: Отчет на Председателя на Общински съвет град Първомай за дейността на Съвета и неговите Постоянни комисии през първото полугодие на 2012 година.

Предвид изложеното в отчета на председателя на ОбС гр.Първомай и проекторешение вх.№ 53-0-205/02.07.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема отчета на Председателя на Общински съвет град Първомай за дейността на съвета и неговите постоянни комисии през първото полугодие на 2012 година.


РЕШЕНИЕ №126 взето на 12.07.2012г. по протокол №12

Относно: Изменение на Решение № 40 на Общински съвет град Първомай, прието на 26.01.2012 г. по Протокол № 5.

Предвид изложеното в проекторешение от Д.Петков-Председател на ОбС вх.№ 53-0-211/02.07.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.34 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Изменя Решение № 40 на ОбС град Първомай, прието на 26.01.2012 г. по Протокол № 5, в частта си:

І./1/. Общински съвет град Първомай определя размера на месечното възнаграждение на Председателя на Общински съвет град Първомай в размер на 50% от основното възнаграждение на Кмета на Община Първомай за двадесет работни часа седмично /20/, считано от 01.07.2012 г.

ІІІ. Общински съвет на Община Първомай определя размера на месечното възнаграждение на общинските съветници, считано от 01.07.2012 г.,както следва:

1. Общия размер на възнаграждението на общинските съветници, които са Председатели на Постоянни комисии се определя в размер на 30% от средната брутна заплата на Общинската администрация в Община Първомай за последния месец от предходното тримесечие.

2. Общия размер на възнаграждението на останалите общински съветници се определя в размер на 30% от средната брутна заплата на Общинската администрация в Община Първомай за последния месец от предходното тримесечие


РЕШЕНИЕ №127 взето на 12.07.2012г. по протокол №12

Относно: Утвърждаване предложението на комисията, назначена със Заповед № РД-15-491/26.06.2012 г. на кмета на община Първомай за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Медицински център І-Първомай”ЕООД..

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-209/02.07.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.44, ал.1 и 2, във връзка с чл.45, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Утвърждава предложението на комисията, определена със Заповед № РД-15-491/26.06.2012 г. на кмета на община Първомай и възлага управлението на „Медицински център І-Първомай”ЕООД на д-р Румяна Бойлова.

2. Упълномощава кмета на община Първомай да сключи договор с д-р Румяна Бойлова за възлагане управлението на „Медицински център І-Първомай”ЕООД съгласно утвърдения с Решение № 109, взето на 31.05.2012 г. по Протокол № 10 на Общински съвет гр.Първомай проект на договор.

 Мотиви: Във връзка с проведен на 26.06.2012 г. конкурс за възлагане управлението на „Медицински център І-Първомай”ЕООД и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.44, ал.1 и 2, във връзка с чл.45, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие


РЕШЕНИЕ №128 взето на 12.07.2012г. по протокол №12

Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, както следва: имот № 007070 от землището на с.Градина и имот № 001277 от землището на с.Караджалово, общ. Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-207/02.07.2012 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, както следва:

А. 1 Имот № 007070, с площ 5,393 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Юрта под село”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 007018, полски път на Община Първомай; № 007085, нива на Тодорка Вълчанова Димитрова; № 007084, нива на Недю Георгиев Недев; № 007102, нива на насл. на Иван Петров Учорджиев; № 007094, нива на Апостол Григоров Христов; № 007071, нива на Стефан Стефанов Димчев и др.; № 007067, полски път на Община Първомай; № 007068, нива на насл. на Иван Стоев Фашоров. За имота е съставен Акт за ЧОС № 501/15.12.2011г..

2. Определя пазарна цена в размер на 2 772,00 лева (две хиляди седемстотин седемдесет и два лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 2 772,00 лева (две хиляди седемстотин седемдесет и два лева).

Б. 1. Имот № 001277, с площ 1,325 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Оранжериите”, в землището на с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 001276, тр.насаждения на Живко Колев Вълков; № 000001, жил.територия на с.Караджалово; № 001273, оранжерия на Атанас Георгиев Бояджиев; № 001275, нива на Йордан Христев Стойков. За имота е съставен Акт за ЧОС № 499/14.12.2012г..

2. Определя пазарна цена в размер на 741,00 лева (седемстотин и четиридесет и един лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител .

3. Определя начална тръжна цена в размер на 741,00 лева (седемстотин и четиридесет и един лева).

ІІ. След осъществяване на продажбата на гореописаните имоти, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на съответните кметства, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай


РЕШЕНИЕ №129 взето на 12.07.2012г. по протокол №12

Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от землището на с.Добри дол и с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-208/02.07.2012 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, както следва:

А. 1. Имот № 055008, с площ 8,133 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета и четвърта категории, находящ се в местността “02 Долен чифлик”, в землището на с.Добри дол, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 000084, полски път на Община Първомай; № 055007, нива на Ангел Вълев Калоферов; № 055012, предпазна дига на Община Първомай; № 055009, нива на Бою Ташев Вълев. За имота е съставен Акт за ЧОС № 522/06.02.20121г..

2. Определя пазарна цена в размер на 3 278,00 лева (три хиляди двеста седемдесет и осем лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 3 278,00 лева (три хиляди двеста седемдесет и осем лева).   

Б. 1. Имот № 050004, с площ 2,860 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Бостанлъка”, в землището на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 050003, нива на насл. на Йордан Димитров Ников; № 000638, полски път на Община Първомай; № 050005, нива на насл. на  Добри Найденов Христонов; № 999275, пасище, мера на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 523/06.02.2012г..

2. Определя пазарна цена в размер на 1 153,00 лева (хиляда сто петдесет и три лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 153,00 лева (хиляда сто петдесет и три лева).

В. 1. Имот № 039007, с площ 6,227 дка, с начин на трайно ползване – пуст.необр.земя, девета категория, находящ се в местността “Чеира”, в землището на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 999284, пасище, мера на на Община Първомай; № 039006, ливада на насл. на Халим Кадиров Юсеинов; № 000598, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 525/07.02.2012г..

2. Определя пазарна цена в размер на 1 988,00 лева (хиляда деветстотин осемдесет и осем лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 988,00 лева (хиляда деветстотин осемдесет и осем лева).

ІІ. След осъществяване на продажбата на гореописаните имоти, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на съответните кметства, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ №130 взето на 12.07.2012г. по протокол №12

Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост за детска педагогическа стая на РУ „Полиция” – Първомай при Областна дирекция на МВР – Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от И.Георгиев-зам.кмет вх.№ 53-0-206/02.07.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.39, ал.2 и ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.54, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл.3 от Правилника за детските педагогически стаи,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години, върху част от общински недвижим имот за детска педагогическа стая на РУ „Полиция” – Първомай при Областна дирекция на МВР – Пловдив, както следва:

Помещение /стая/ № 2 за офис с площ от 17,60 кв.м., находящо се на втори етаж от двуетажна масивна сграда „Бивш център за работа с деца Първомай”, попадаща в УПИ VІІІ – младежки дом в кв.66 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със Заповед № РД-15-666/1994г., при граници на УПИ: улица, УПИ ІХ - 1130, УПИ VІ - 1131, УПИ VІІ - 1132, УПИ ХVІ - търговия и  УПИ ХVІІ – жил.застрояване и търговия, с административен адрес: гр.Първомай, ул.”Цар Иван Шишман” №3Г, съгласно Акт за ЧОС № 9/20.12.2005г.;

 2. Възлага на Кмета на Община Първомай да сключи договор за безвъзмездно право на ползване върху гореописания имот по реда на чл.39, ал.6 от ЗОС.

 Мотиви: настоящето решение се приема с цел повишаване ефективността от дейностите, които се осъществяват срещу престъпността и противообществените прояви на територията на общината.


РЕШЕНИЕ №131 взето на 12.07.2012г. по протокол №12

Относно: ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ С ЦЕЛ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА НА ОБЩИНАТА, ВЛОЖЕНИ В ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГРАД ПЪРВОМАЙ”.

Предвид изложеното в предложение от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-218/12.07.2012 г.,  на основание чл. 21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, както и чл. 3 т.2, чл. 13, чл. 17 и във връзка с чл. 4 т.1 от Закона за общинския дълг ,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Община Първомай да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел възстановяване на средствата, вложени в проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Първомай”, финансиран със средства по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, при следните основни параметри:

·        Максимален размер на дълга204000 лева (двеста и четири хиляди);

·        Валута на дългалева

·        Вид на дългадългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

·        Условия за погасяване:

-   Срок на погасяване – до 31 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-   Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;

 Начин на обезпечение на кредита:

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Първомай да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише  договора за кредит и договорите за залог, както  и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.

Мотиви: Настоящото Предложение се внася в ОбС на основание чл. 21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, както и чл. 3 т. 2, чл. 4 т.1, чл.13 и чл. 17 от Закона за общинския дълг и има за цел да възстанови вложените от Общината бюджетни средства за разходи по проекта.


РЕШЕНИЕ №132 взето на 12.07.2012г. по протокол №12

Относно: на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет”.

Предвид изложеното в проекторешение от д-р Катя Попова-председател на ПК „ЗСД” вх.№ 53-0-216/11.07.2012 г. и  на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

      ·        Атанас Георгиев Илчев, роден през 1987 г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. Заявление вх.№ 53-А-23/02.07.2012 г.

·        Златка Живкова Гешева, родена през 1980 г., от гр.Първомай, в размер на 50 лв. Заявление вх.№ 53-З-3/10.07.2012 г.

·        Иван Петров Пасев, роден през 1933 г., от с.Драгойново, в размер на 70 лв. Заявление вх.№ 53-И-2/10.07.2012 г.

·        Матей Георгиев Матев, роден през 1956 г., от гр.Първомай, в размер на 150 лв. Заявление вх.№ 53-М-14/06.07.2012 г.

·        Минка Бориславова Манахилова, родена през 1938 г., от с.Дълбок извор, в размер на 70 лв. Заявление вх.№ 53-М-15/09.07.2012 г.

·        Сашо Христов Димитров, роден през 1958 г., от гр.Първомай, в размер на 50 лв. Заявление вх.№ 53-С-4/10.07.2012 г.

·        Хайрие Мехмед Салиф, родена през 1939 г., от с.Воден, в размер на 200 лв. Заявление вх.№ 53-Х-2/21.06.2012 г.

·        Шукрие Бехчед Мехмед, родена през 1954 г., от с.Воден, в размер на 150 лв. Заявление вх.№ 53-Ш-1/21.06.2012 г.

На гражданите, подали останалите молби, към 10.07.2012 г., не се отпуска финансова помощ.

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.                                                    


РЕШЕНИЕ №133 взето на 31.08.2012г. по протокол №13

Относно: Избор на председателстващ заседанието на Общински съвет.

Предвид внесено Предложение от Николай Георгиев Митков и на основание чл.24, ал.4, от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Избира за Председателстващ Заседанието на Общински съвет град Първомай г-жа Мария Атанасова Бакова-общински съветник.


РЕШЕНИЕ №134 взето на 31.08.2012г. по протокол №13

Относно: Избор на комисия за произвеждане на тайно гласуване за предсрочно прекратяване правомощията на председателя на ОбС гр.Първомай.

На основание чл. 21, ал.1, т.1 и ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Избира комисия в състав:

 

 1. Николай Митков-общински съветник-председател

 2. Запрян Кичуков - общински съветник - член

 3. Росица Генова-общински съветник-член

 4. Митко Хубинов - общински съветник - член

 5. Георги Начев-общински съветник-член


РЕШЕНИЕ №135 взето на 31.08.2012г. по протокол №13

Относно: Предсрочно прекратяване правомощията на председателя на ОбС Първомай.

Предвид внесено Предложение от Николай Митков-общински съветник и на основание чл. 21, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.9 от ПОДОбС, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Освобождава предсрочно Красимира Александрова Александрова от поста председател на ОбС Първомай.


РЕШЕНИЕ №136 взето на 31.08.2012г. по протокол №13

Относно: Избор на комисия за произвеждане на тайно гласуване за избор на председател на Общински съвет гр.Първомай.

На основание чл. 21, ал.1, т.1 и ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Избира комисия в състав:

 

 1. Николай Митков-общински съветник-председател

 2. Запрян Кичуков - общински съветник - член

 3. Росица Генова-общински съветник-член

 4. Митко Хубинов - общински съветник - член

 5. Георги Начев-общински съветник-член


РЕШЕНИЕ №137 взето на 31.08.2012г. по протокол №13

Относно: Избор на председател на Общински съвет град Първомай.

На основание чл. 21, ал.1, т.3 и чл.24, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Избира за председател на Общински съвет град Първомай ДЕЧКО ИВАНОВ ПЕТКОВ.


РЕШЕНИЕ №138 взето на 31.08.2012г. по протокол №13

Относно: Готовността на общинските детски и учебни заведения за започване на учебната 2012 / 2013 година.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-234/16.08.2012 г. и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 20 от ЗМСМА, чл. 11, ал.2, чл. 11а, ал. 2, ал.3 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (изм.и доп., Д.В. бр. 17 от 28.02.2012 година), Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема информацията за готовността на общинските детски и учебни заведения за започване на учебната 2012 / 2013 учебна година.

            2. Утвърждава общинската образователна мрежа в структурата на поделение „Образование и култура” при ОбА гр. Първомай за учебната 2012 / 2013 година, както следва:

● 13 / тринадесет /  общински училища:

- СОУ „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Първомай

- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Първомай (с обхват на учениците от кв. Любеново)

- ОУ „Хр. Ботев” с. Градина (с обхват на учениците от с. Добри дол, с. Крушево и с.

Плодовитово)

- ОУ „Г. Караславов” кв. Дебър (с обхват на учениците от с. Татарево)

- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Дълбок извор ( с обхват на учениците от с. Поройна

 и с. Патриарх Евтимово)

- ОУ „Отец Паисий” с. Искра (с обхват на учениците от с. Брягово)

- ОУ „Л. Каравелов” с. Бяла река ( с обхват на учениците от с. Православен)

- ОУ „Хр. Ботев” с. Езерово (с обхват на учениците V – VІІІ клас от с. Воден и с.

 Бодрово)

- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Караджалово

 - ОУ „Д-р П. Берон” с. Буково ( с обхват на учениците от с. Драгойново)

- ОУ „В. Априлов” с. Виница

- НУ „Хр. Ботев” гр. Първомай

- НУ „П. Р. Славейков” с. Воден

 

● 7 / седем /  общински детски градини

- ОДЗ „Осми март” гр. Първомай, с филиал СЦГ кв. Любеново

- ОДЗ „Марица”, с филиал СЦГ с. Виница

- ОДЗ „Първи юни” с. Градина, с филиал СЦГ с. Крушево

- ЦДГ „Пролет” кв. Дебър, с филиал СЦГ с. Бяла река

- ЦДГ „Теменуга” с. Воден, с филиал СЦГ с. Езерово

- ЦДГ „Искра” с. Искра

- ЦДГ „Детелина” с. Дълбок извор

 

3. За учебната 2012 / 2013 година допуска изключение от минималния брой на

учениците в паралелките, не по-малко от 10, по чл. чл. 11, ал.2 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (изм.и доп., Д.В. бр. 17 от 28.02.2012 година) , като осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по ЕРС за съответната дейност, както следва:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4a

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС, ИЗВЪН ОПРЕДЕЛЕНИТЕ

ПО ЕРС ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

клас

брой ученици

слята паралелка

Брой ученици в слята
паралелка
813,00- 542,00

брой ученици в
маломерна паралелка 271,00

разлика между норматив
и деяствителен брой
ученици в слята паралелка

разлика между норматив и действителен брой ученици в маломерна паралелка

сума за дофинансиране
слята паралелка

сума за дофинансиране
маломерна паралелка

Обща сума
за дофинансиране

1

ОУ "Л.Каравелов"
 с. Бяла река

І

10

 

 

10

 

6

 

1626

1626

ІІ

11

 

 

 

 

 

 

 

0

ІІІ

13

 

 

13

 

3

 

813

813

ІV

8

ІІ-ІV

19

 

 

 

 

 

0

V

12

 

 

12

 

6

 

1626

1626

8

 

 

 

 

 

 

 

0

VІІ

12

 

 

12

 

6

 

1626

1626

VІІІ

4

VІ-VІІІ

12

 

6

 

3252

 

3252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всичко

 

78

 

31

47

6

21

3252

5691

8943

2

ОУ "В.Априлов"
с.Виница

І

6

 

 

 

 

 

 

 

0

ІІ

12

 

 

 

 

 

 

 

0

ІІІ

9

І-ІІІ

15

 

1

 

542

 

542

ІV

5

ІІ - ІV

17

 

 

 

 

 

0

V

15

 

 

 

 

 

 

 

0

7

 

 

 

 

 

0

 

0

VІІ

5

V-VІІ

20

 

 

 

0

 

0

VІІІ

3

VІ - VІІІ

10

 

8

 

4336

 

4336

всичко

 

62

 

62

 

9

 

4878

0

4878

3

ОУ "Св.св.Кирил и Методий"
с. Караджалово

І

13

 

 

13

 

3

 

813

813

ІІ

16

 

 

16

 

 

 

0

0

ІІІ

13

 

 

13

 

3

 

813

813

ІV

12

 

 

12

 

4

 

1084

1084

V

13

 

 

13

 

5

 

1355

1355

10

 

 

10

 

8

 

2168

2168

VІІ

10

 

 

10

 

8

 

2168

2168

VІІІ

10

 

 

10

 

8

 

2168

2168

всичко

 

97

 

 

97

 

39

0

10569

10569

4

ОУ "Св.св.Кирил и Методий"
с. Дълбок извор

І

11

 

 

11

 

5

 

1355

1355

ІІ

14

 

 

14

 

2

 

542

542

ІІІ

13

 

 

13

 

3

 

813

813

ІV

11

 

 

11

 

5

 

1355

1355

V

16

 

 

16

 

2

 

542

542

14

 

 

14

 

4

 

1084

1084

VІІ

12

 

 

12

 

6

 

1626

1626

VІІІ

13

 

 

13

 

5

 

1355

1355

всичко

 

104

 

0

104

 

32

0

8672

8672

5

НУ "П.Р. Славейков"
с. Воден

І

5

 

 

 

 

 

 

 

0

ІІ

7

 

 

 

 

 

 

 

0

ІІІ

6

І - ІІІ

11

 

5

 

4065

 

4065

ІV

6

ІІ - ІV

13

 

3

 

2439

 

2439

всичко

 

24

 

24

 

8

 

6504

0

6504

6

ОУ "Хр. Ботев"
с. Езерово

І

1

 

 

 

 

 

 

 

0

ІІ

6

І-ІІ

7

 

9

 

 

 

0

ІІІ

6

 

 

 

 

 

 

0

0

ІV

0

ІІІ-ІV

6

 

10

 

 

0

0

V

7

 

 

 

 

 

 

0

0

12

V-VІ

19

 

 

 

 

0

0

VІІ

5

 

 

 

 

 

 

0

0

VІІІ

11

VІІ-VІІІ

16

 

2

 

1084

0

1084

всичко

 

48

 

48

0

21

0

1084

0

1084

7

ОУ "Г. Караславов"
кв. Дебър

І

20

 

 

 

 

 

 

 

0

ІІ

25

 

 

 

 

 

0

 

0

ІІІ

18

 

 

 

 

 

0

0

0

ІV

17

 

 

 

 

 

0

0

0

V

18

 

 

 

 

 

0

0

0

20

 

 

 

 

 

0

0

0

VІІ

19

 

 

 

 

 

0

0

0

VІІІ

13

 

 

13

 

5

0

1355

1355

 

всичко

 

150

 

 

13

 

5

0

1355

1355

 

ВСИЧКО

 

 

 

 

 

44

97

15718,0

26287

42005

 

4. За учебната 2012 / 20013 година допуска изключение от минималния брой на 

учениците в паралелките, по-малко от 10 по чл. 11а, ал. 2 и ал. 3 от от Наредба № 7 от 29 декември 2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена(изм.и доп., Д.В. бр. 17 от 28.02.2012 година) , като осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по ЕРС за съответната дейност, както следва:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4б

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС, ИЗВЪН ОПРЕДЕЛЕНИТЕ

ПО ЕРС ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

клас

брой ученици

слята паралелка

Брой ученици в слята
паралелка
813,00- 542,00

брой ученици в
маломерна паралелка 271,00

разлика между норматив
и деяствителен брой
ученици в слята паралелка

разлика между норматив и действителен брой ученици в маломерна паралелка

сума за дофинансиране
слята паралелка

сума за дофинансиране
маломерна паралелка

Обща сума
за дофинансиране

6

ОУ "Хр. Ботев"
с. Езерово

І

1

 

 

 

 

 

 

 

0

ІІ

6

І-ІІ

7

 

9

 

4878

 

4878

ІІІ

6

 

 

 

 

 

0

0

0

ІV

0

ІІІ-ІV

6

 

10

 

5420

0

5420

V

7

 

 

 

 

 

0

0

0

12

V-VІ

19

 

 

 

0

0

0

VІІ

5

 

 

 

 

 

0

0

0

VІІІ

11

VІІ-VІІІ

16

 

 

 

0

0

0

всичко

 

48

 

48

0

19

0

10298

0

10298

                           

  

Задължава директора на ОУ „Христо Ботев” с.Езерово да повиши ефективността на изразходването на публичните средства чрез оптимизиране на вътрешната структура на училището, съобразно броя на паралелките и финансовото обезпечаване на учебния план.

 

Превеждането на средствата за допълнително финансиране на учебните заведения, отразени в горепосочените две таблици, да се извършва на всяко тримесечие по сметките на училищата.

 

Мотиви:

В общинските детски и учебни заведения, общината е създала оптимални условия за реализиране на държавната образователна политика през учебната 2012 / 2013 година в аспект на изпълнение на отговорностите, регламентирани със ЗНП и ЗМСМА.


РЕШЕНИЕ №139 взето на 31.08.2012г. по протокол №13

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за първо полугодие на 2012 година.

Предвид изложеното в отчета на А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-239/17.08.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.24 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от същия закон, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема за сведение отчета на Кмета на общината за изпълнение на решенията на Общински съвет гр.Първомай от № 37 до № 120 приети от Общински съвет - Първомай мандат 2011 - 2015 г., отнасящи се за първото полугодие на 2012 година.

Мотиви: Отчет на кмета на общината съгласно чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА.


РЕШЕНИЕ №140 взето на 31.08.2012г. по протокол №13

Относно: Отмяна на Решение № 126, взето с Протокол № 12 от 12.07.2012 г. на ОбС гр.Първомай.

Предвид изложеното в Предложение от Красимира Александрова-Председател на ОбС-Първомай  вх.№ 53-0-246 от 17.08.2012 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.45, ал.9 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Отменя Решение № 126 на Общински съвет гр.Първомай, прието по Протокол № 12 от 12.07.2012 година.

 

Мотиви: Вземане на ново законосъобразно решение на ОбС-Първомай, относно размера на възнагражденията на Председателя на Общински съвет и общинските съветници и писмо вх.№ 53-0-224/30.07.2012 г. по регистъра на ОбС-Първомай.


РЕШЕНИЕ №141 взето на 31.08.2012г. по протокол №13

Относно: Определяне месечното възнаграждение на председателя на Общински съвет и общинските съветници.

Предвид изложеното в Предложение от Красимира Александрова-Председател на ОбС град Първомай вх.№ 53-0-247/17.08.2012 г., на основание чл.45, ал.9, чл.21, ал.1, т.23, чл.26, ал.1 и чл.34, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.Отменя Решение 40 на Общински съвет Първомай, прието на 26.01.2012г. по Протокол № 5.

 

2.Определя месечното възнаграждение на председателя на Общински съвет град Първомай за 40 /четиридесет/ работни часа седмично в размер на 90 на сто от месечното възнаграждение на кмета на Община Първомай, считано от 01.07.2012г. до 12.07.2012г.

 

3. Определя месечно възнаграждение на председателя на Общински съвет град Първомай за 20 /двадесет/ работни часа седмично в размер на 45 на сто от месечното възнаграждение на кмета на Община Първомай, считано от 13.07.2012 г. до 31.08.2012г.

 

4.Определя месечното възнаграждение на общински съветник в размер на 30 на сто от средната брутна заплата в общинската администрация на Община Първомай за последния месец на предходното тримесечие считано от 01.07.2012г.

 

5. Определя месечното възнаграждение на председателя на Общински съвет град Първомай за 40 /четиридесет/ работни часа седмично в размер на 90 на сто от месечното възнаграждение на кмета на Община Първомай, считано от 01.09.2012г

 

Мотиви: Съобразяване на решението с разпоредбата на чл.34, ал.2 от ЗМСМА и с указанията на областния управител, изложени в Писмо вх.53-0-224/30.07.2012г. по регистъра на ОбС Първомай.


РЕШЕНИЕ №142 взето на 31.08.2012г. по протокол №13

Относно: Определяне на основни месечни възнаграждения на кмета на общината, зам.кметовете, кметовете на кметства и кметските наместници.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-242/17.08.2012 г. и на основание чл.45, ал.9 и чл.21, ал.1, т.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.      Отменя Решение 215 на Общински съвет Първомай, прието на 31.03.2009г. по Протокол № 27.

 

2.   Утвърждава основни месечни възнаграждения на кмета на общината, зам.кметовете, кметовете на кметства и кметските наместници считано от 01.08.2012г.както следва:

 

 

 

Кметства/ Длъжност

Размер на индивидуалното месечно възнаграждение в лева

Кмет на община от 10 001 до 50 000 жители

1400,00

Заместник кмет на община с население от 10 001 до 50 000 жители

1200,00

Кмет на кметство с население от 501 до 2500 души

 

Кмет на кметство Градина

800,00

Кмет на кметство Искра

690,00

Кмет на кметство Дълбок извор

700,00

Кмет на кметство Караджалово

655,00

Кмет на кметство Виница

640,00

Кмет на кметство Бяла река

630,00

Кмет на кметство Крушево

620,00

Кмет на кметство Воден

590,00

Кмет на кметство Езерово

590,00

Кмет на кметство Татарево

590,00

Кмет на кметство с население до 500 души

 

Кмет на кметство Брягово

590,00

Кмет на кметство Буково

590,00

Кмет на кметство Православен

560,00

Кметски наместник

 

Кметски наместник с.Драгойново

450,00

Кметски наместник с. Поройна

450,00

Кметски наместник с.Добри дол

450,00

 

 

 

3. За придобит трудов стаж и професионален опит се начислява допълнително възнаграждение в размер на 1 % за всяка година и се изменя по месеци съгласно нормативната уредба.

Мотиви:  Съобразяване на решението с разпоредбата на действащото ПМС 67 от 14 април 2010 г. и неговите изменения от 29 юни 2012г.


РЕШЕНИЕ №143 взето на 31.08.2012г. по протокол №13

Относно: Продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IV – 2120, находящ се в кв.142 по регулационния план на гр.Първомай, на собственика на законно построена върху него сграда по реда на § 42 от ПЗР от ЗИД на ЗОС (ДВ бр.54/2008).

Предвид изложеното в Предложение от Иван Георгиев-зам.кмет вх.№ 53-0-238/16.08.2012 г. и като взех предвид Решение ІV на ОЕСУТ при ОбА Първомай, взето с Протокол  №13, от 11.04.2012 г., на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, §42 от ПЗР на ЗИД на Закона за общинската собственост (ДВ бр.54/2008) във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС, Общински съвет Първомай,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2012 година” към Раздел ІІІ и създава нова точка с буква “Г. Продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда” от списъка под № 1Застроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV – 2120, целият с площ от 494 кв.м., находящ се в кв.142 по регулационния план на гр.Първомай”, като настоящето решение е неразделна част от Решение № 57 от 17.02.2012 год. на ОбС гр.Първомай.

            2. Да се продаде на Станка Иванова Янкова, ЕГН .................., с постоянен адрес: гр.Първомай, ул.”Христо Смирненски” № 51 общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV УПИ IV – 2120, предназначен за жилищно строителство целият с площ от 494 кв.м., находящ се в кв.142 по регулационния план на гр.Първомай, одобрен със заповед № РД-15-666/1994г., при граници и съседи на УПИ: улица, УПИ V – 2119, УПИ XI – 2128,  УПИ XII – 2127, УПИ XVI – 2124 и  УПИ III – 2121.

3. Продажната цена на описания в т.1 общински имот е в размер на 3853,20 лв. /три хиляди осемстотин петдесет и три лева и двадесет стотинки/ без ДДС, определена по реда  на  § 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС (ДВ бр.54/2008), се дължи от Станка Иванова Янкова, ЕГН .................., като всички данъци и такси по сделката, са за нейна сметка.

4. Възлага на Кмета на община Първомай да издаде заповед и сключи договор за продажба на описания в т.1 недвижим имот.

 

Мотиви: настоящето решение си приема във връзка с постъпили молби вх.№ 94-С-32/21.12.2011г. и № 94-С-75/07.12.2005 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, § 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС /ДВ бр.54/2008 г./, във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС.


РЕШЕНИЕ №144 взето на 31.08.2012г. по протокол №13

Относно: Продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него сграда по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.

Предвид изложеното в Предложение от Иван Георгиев-зам.кмет вх.№ 53-0-245/17.08.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.46, ал.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет гр. Първомай,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2012 година” към Раздел ІІІ, буква “Г. Продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда” от списъка под № 2 „Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 2400 кв.м., съставляващ УПИ Х – 936, производствени и складови дейности, находящ се в кв.68 по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай”, като настоящето решение е неразделна част от Решение № 57 от 17.02.2012 год. на ОбС гр.Първомай.

            2. Да се продаде на Здравка Георгиева Спасова, ЕГН ................ и на „Булгариен Бейчаер” ООД, ЕИК 115918175 чрез управителя на дружеството Марияна Георгиева Ковачева, при равни идеални части за двамата купувачи, следния общински недвижим имот – частна общинска собственост:

Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 2400 кв.м., съставляващ УПИ Х – 936, производствени и складови дейности, находящ се в кв.68 по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдивска, одобрен със Заповед № 374/1971г. и изменен със Заповед №РД-15-278/18.04.20012г., при граници на имота: от две страни улици и УПИ VІІ –  за озеленяване.

3. Определя пазарна цена в размер на 10 000 лева (десет хиляди лева) без ДДС, въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

4. Цената на описания по т.2 общински недвижим имот в размер на 10 000 лева (десет хиляди лева) без ДДС се дължи: от „Булгариен Бейчаер” ООД, ЕИК 115918175 чрез управителя на дружеството Марияна Георгиева Ковачева и от Здравка Георгиева Спасова, ЕГН ................, като всички данъци и такси по сделката, са за тяхна сметка.

5. Възлага на кмета на Община Първомай да издаде заповед и сключи договор за продажба на описания в т.2 недвижим имот.

 

Мотиви: настоящето решение се приема във връзка с молба Вх. № 26-00-145/01.08.2012г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, с цел осъществяване инвестиционните намерения на собствениците на сградите.


РЕШЕНИЕ №145 взето на 31.08.2012г. по протокол №13

Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-236/16.08.2012 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2012 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нови точки, а именно:

- т.54 Поземлен имот № 010007, с площ 2,562 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Харманлан”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив;

- т.55 Поземлен имот № 000965, с площ 11,634 дка, с начин на трайно ползване – др.селскостоп.т., девета категория, находящ се в местността “Попово”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив;

- т.56 Поземлен имот № 000398 с площ 1,531 дка, с начин на трайно ползване – Изоставена нива, девета категория, находящ се в местността “Попово”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив;

- т.57 Поземлен имот № 119114 с площ 1,000 дка, с начин на трайно ползване – Изоставена нива, десета и шеста категории, находящ се в местността “Попово”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив;

 

ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, както следва:

А.1. Имот № 010007, с площ 2,562 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Харманлан”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 010008, нива на насл. на Петко Стоянов Вълчев; № 010006, нива на насл. на Христос Николов Илиев; № 000150, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 604/23.07.2012г..

2. Определя пазарна цена в размер на 953,00 лева (деветстотин петдесет и три лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 953,00 лева (деветстотин петдесет и три лева). 

 

Б.1. Имот № 000965, с площ 11,634 дка, с начин на трайно ползване – др.селскост.т., девета категория, находящ се в местността “Попово”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 000398, изоставена нива на Община Първомай; № 000400, дере на Община Първомай; № 000386, дере на Община Първомай; № 000400, дере на Община Първомай;  № 003223, залесена терит. на Община гр. Първомай, кметство с.Искра; № 000895, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 606/24.07.2012г..

2. Определя пазарна цена в размер на 4 089,00 лева (четири хиляди осемдесет и девет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 4 089,00 лева (четири хиляди осемдесет и девет лева).

 

В.1. Имот № 000398, с площ 1,531 дка, с начин на трайно ползване – Изоставена нива, девета категория, находящ се в местността “Попово”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 119120, изоставена нива на насл. на Кръстю Петров Чалъков; № 000400, дере на Община Първомай; № 000965, др.селскост.т. на Община Първомай; № 000895, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 605/24.07.2012г..

2. Определя пазарна цена в размер на 538,00 лева (петстотин тридесет и осем лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 538,00 лева (петстотин тридесет и осем лева).

 

Г.1. Имот № 119114, с площ 1,000 дка, с начин на трайно ползване – Изоставена нива, десета и шеста категории, находящ се в местността “Попово”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 119113, изоставена нива на насл. на Никола Атанасов Карараев; № 000400, дере на Община Първомай; № 119115, изоставена нива на насл. на Олга Желязкова Коленцова; № 000955, пасище, мера на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 602/23.07.2012г..

2. Определя пазарна цена в размер на 357,00 лева (триста петдесет и седем лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 357,00 лева (триста петдесет и седем лева).

 

ІІ. След осъществяване на продажбата на гореописаните имоти, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на съответното кметство, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

 

 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ №146 взето на 31.08.2012г. по протокол №13

Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от землището на с.Крушево и с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-235/16.08.2012 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2012 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нови точки, а именно:

- т.51 Поземлен имот № 008116, с площ 0,745 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Ясака”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив;

- т.52 Поземлен имот № 011017, с площ 0,908 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Терлика”, в землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив;

- т.53 Поземлен имот № 008121, с площ 0,690 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Чеир пара”, в землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив.

 

ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, както следва:

 

А.1. Имот № 008116, с площ 0,745 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Ясака”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 008121, нива на насл. на Руска Георгиева Вълчанова; № 008029, Жил. територия на с.Крушево; № 008117, нива на Митьо Петров Христозов; № 008114, нива на Стоил Иванов Иванов. За имота е съставен Акт за ЧОС № 600/20.07.2012г..

2. Определя пазарна цена в размер на 368,00 лева (триста шестдесет и осем лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 368,00 лева (триста шестдесет и осем лева). 

 

Б.1. Имот № 011017, с площ 0,908 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Терлика”, в землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 011079, полски път на Община Първомай; № 011078, полски път на Община Първомай; № 010001, жил. територия на село Виница; № 011018, нива на Димитър Бонев Личев и др.. За имота е съставен Акт за ЧОС № 601/20.07.2012г..

2. Определя пазарна цена в размер на 548,00 лева (петстотин четиридесет и осем лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 548,00 лева (петстотин четиридесет и осем лева).

В.1. Имот № 008121, с площ 0,690 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Чеир пара”, в землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 008136, нива на Йордан Ангелов Гопов; № 008122, нива на Иван Богданов Тенев;  № 008007, полски път на Община Първомай; № 010001, жил.територия на с.Виница; № 008013, нива на насл. на Димитър Бялков Ангов. За имота е съставен Акт за ЧОС № 556/19.03.2012г..

2. Определя пазарна цена в размер на 430 лева (четиристотин и тридесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 430 лева (четиристотин и тридесет лева).

 

ІІ. След осъществяване на продажбата на гореописаните имоти, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на съответните кметства, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

 

 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ №147 взето на 31.08.2012г. по протокол №13

ОТНОСНО: Отмяна на старата Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане на общински жилища на Община Първомай, приета с решение № 355/31.03.2006г. по Протокол № 35 на Общински съвет Първомай и приемане на нова Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Първомай.

Предвид изложеното в Предложение от Иван Георгиев-зам.кмет вх.№ 53-0-237/16.08.2012 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Отменя Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане на общински жилища на Община Първомай, приета с решение № 355/31.03.2006г. по Протокол № 35 на Общински съвет Първомай

 

    2. Приема нова Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Първомай.

 

Мотиви: Актуализиране и привеждане на нормативната база на община Първомай в съответствие с новоприетите Закони, Правилници и Наредби.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

ДО

КМЕТА  НА

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ          

 

 

 

 

 

З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

От ……………………………………………………………………………………………….

Настоящ адрес: гр. /с./………………………………ул.  ……………………………………. ……………………….    №……., бл. …….., вх. …….., ет. …….., ап. №……………………

Постоянен адрес: гр. /с./………………………………ул. …………………………………... ……………………….    №……., бл. …….., вх. …….., ет. …….., ап. №…………………..

 

 

 

 

         ГОСПОДИН  КМЕТ,

 

         Моля,  да бъда включен в  картотеката на  нуждаещите се от жилище граждани  при Общинска администрация гр.Първомай, като желая да бъдат задоволени жилищните нужди на семейството (домакинството) ми чрез:

А) настаняване под наем

Б) отстъпване право на строеж

                                                              /избраният начин се подчертава/

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  1.Декларация по Наредбата за условията и реда за     управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Първомай – Приложение №  2.      

                                            2. Удостоверение за адресна регистрация

                                            3. Документ, удостоверяващ доходите на семейството за предходните шест месеца;

                                            4. Документ от дирекция “Бюрото по трудаград Първомай - за регистрация като безработен;

                                            5. Документ от Дирекция ”Социално подпомагане” – Първомай, че лицето получава помощи по Закона за социално подпомагане /ЗСП/ и Правилника за неговото приложение, както и други документи, доказващи социално затрудненото положение;

                                            6. Документ от Трудово експертна лекарска комисия /ТЕЛК/ - за определяне степента на нетрудоспособност

                                            7. Удостоверение за семейно положение;

                                             8. Удостоверения от отдел “Местни данъци” към Община по постоянен, настоящ адрес и по месторождение - за притежаваните недвижими имоти;

                                             9.Удостоверения по постоянен, настоящ адрес и по месторождение от Агенция по вписванията за това, че не е притежавано или прехвърляно недвижимо имущество за последните 10 години;

                                            10. Действащ договор за наем

                                            11.Документи удостоверяващи доходи от рента на земеделски земи и земеделски производители

                                    /приложените документи се подчертават./    

 

 

 

 

 

 

гр.Първомай                                                          ПОДПИС:  …………….

………………год.                                                                                                  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

по Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията
на община Първомай
  /
Отвори_Изтегли >>

 


РЕШЕНИЕ №148 взето на 31.08.2012г. по протокол №13

Относно: Съгласуване на проектна документация на ПУП-Парцеларен план за обект: „АМ Марица” Лот 1 Оризово-Димитровград от км. 5+000 до км. 36+400 - изместване на път ІІ-66 Чирпан-Стара Загора и надлез над АМ „Марица” при км. 5+028 в землището на с.Градина.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-231/15.08.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Съгласува ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за обект: „АМ Марица” Лот 1 Оризово - Димитровград от км.5+000 до км.36+400 - изместване на път ІІ-66 Чирпан-Стара Загора и надлез над „АМ Марица”при км.5+028 за землище с.Градина, община Първомай.

 

Мотиви: Съгласно чл.3, ал.7 от Закона за пътищата, автомагистралите се обявяват за национални обекти с изключителен държавен приоритет. Във връзка с последващото одобряване на парцеларния план на автомагистралата от Национален експертен съвет по устройство на територията е необходимо същият да бъде съгласуван от ОбС Първомай на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ №149 взето на 31.08.2012г. по протокол №13

Относно: Даване на предварително съгласие за преминаване на отклонения от общите мрежи на техническата инфраструктура /ел.провод, водопровод, канал/ през общински имоти с №№ 009152 и 009003 общинска собственост - полски пътища.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-232/15.08.2012 г., на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, във връзка с чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава на „Перфект 2005” ЕООД предварително съгласие за преминаване на отклонения от общите мрежи на техническата инфраструктура /ел.провод, водопровод, канал/ през следните общински имоти, представляващи полски пътища, а именно: имот №  009152 и имот № 009003, находящи се в землището на с.Градина, община Първомай.

 

Мотиви: Във връзка с промяна предназначението на земята за изграждане на обект :”Складова база за хранителни продукти /млечни/ и в изпълнение на чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, във връзкас чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ.


РЕШЕНИЕ №150 взето на 31.08.2012г. по протокол №13

Относно: Създаване на Общинско предприятие „Чистота”.

 

Предвид изложеното в докладна записка от общинските съветници „ГЕРБ” вх.№ 53-0-248/17.08.2012 г.и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.52, ал.2 и чл.55 от ЗОС Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Създава общинско предприятие „Чистота” с основен предмет на дейност: предоставяне на услуги за населението по сметопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и обезвреждане на битови отпадъци и почистване на територии за обществено ползване, считано от 01.11.2012 г.

2. Определя седалище и адрес на управление на предприятието: гр.Първомай, ул.”Братя Миладинови – юг” № 50.

3. Задължава кмета на общината да разработи и внесе за одобрение в Общинския съвет актуализирана Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия и Правилник за дейността на общинското предприятие „Чистота” със следното минимално необходимо съдържание: предмет на дейност, управление, структура и численост, финансиране, отчетност и контрол на дейността, права и задължения на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество в срок до следващото заседание на Общински съвет през месец септември 2012 г.

4. Задължава кмета на Общината да предостави отчет за дейностите по управление на отпадъците в община Първомай, в т.ч. събраните приходи за текущата 2012 г. от ТБО и направените разходи за извършване на дейността, на сесията на ОбС, през месец септември 2012 г.

5. Задължава кмета на Общината да разработи и представи за одобрение от общински съвет Бюджетна сметка на ОП „Чистота” по пълна бюджетна класификация, за периода 01.11.2012 г.- 31.12.2012 г. на сесията на ОбС, през месец септември 2012 г.

6. Задължава кмета на общината да представи за одобрение в общински съвет списък на активите които се предоставят за управление на ОП „Чистота”, считано от 01.10.2012 г. на сесията на ОбС, през месец септември 2012 г.

7. Задължава кмета на общината да подготви и извърши необходимите промени в структурата на общинска администрация, общинския бюджет и др. във връзка със създаването на предприятието по т.1 на сесията на ОбС през месец септември 2012 г.

8. Задължава кмета на общината на база на предоставения отчет по т.4 да прехвърли неизразходваните целеви средства от ТБО за 2012 г., включително и преходните остатъци от предходни години по сметка на ОП „Чистота” не по-късно от 05.11.2012 г.

9. Задължава кмета на общината ежеседмично да прехвърля по сметката на ОП  събраните целеви средства от ТБО, считано от 01.11.2012 г.

 

 

Мотиви: Създаването на общинско предприятие по чл. 52 от ЗОС – „Чистота” за извършване на дейностите по събиране, извозване и депониране на битови отпадъци ще създаде условия за по-добър контрол на финансовите потоци, възможност за лицензиране на дейността и кандидатстване по програми за външно финансиране


РЕШЕНИЕ №151 взето на 31.08.2012г. по протокол №13

Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет.

Предвид изложеното в проекто решение от Катя Попова-председател на ПК „ЗСД” вх.№ 53-0-258/30.08.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

 

·        Атанас Георгиев Илчев, роден през 1987 г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. Заявление вх.№ 53-А-24/01.08.2012 г.

·        Иван Атанасов Гаджев, роден през 1981 г., от с.Дълбок извор, в размер на 400 лв. Заявление вх.№ 53-И-3/24.07.2012 г.

·        Йордан Костадинов Личев, роден през 1940 г., от с.Дълбок извор, в размер на 50 лв. Заявление вх.№ 53-Й-2/10.08.2012 г.

·        Руска Димитрова Йорданова, родена през 1934 г., от с.Бяла река, в размер на 100 лв. Заявление вх.№ 53-Р-4/14.08.2012 г.

·        Таня Иванова Нейкова, родена през 1979 г., от гр.Първомай, в размер на 1000 лв. Заявление вх.№ 53-Т-7/27.08.2012 г.

 

На гражданите, подали останалите молби, към 29.08.2012 г., не се отпуска финансова помощ.

 

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.                                                    


РЕШЕНИЕ №152 взето на 18.10.2012г. по протокол №15

Относно: Отмяна на Решение № 147 на Общински съвет град Първомай, прието по Протокол № 13 от 31.08.2012 г.

Предвид изложеното в Предложение от Иван Георгиев - зам.кмет вх.№ 53-0-289 от 12.10.2012 г. и на основание чл.45, ал.9 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Отменя Решение № 147 на Общински съвет град Първомай, прието по Протокол № 13 от 31.08.2012 г.

Мотиви: настоящото решение се приема на основание чл.45, ал.9  от Закон за местното самоуправление и местната администрация, предвид фактическите основания в писма с вх.№ 61-02-99/12.09.2012 г. и № 61-02-111/04.10.2012 г.на Областния управител на Област Пловдив.


РЕШЕНИЕ №153 взето на 18.10.2012г. по протокол №15

Относно: Отмяна на Решение № 145 на Общински съвет гр.Първомай, прието на 31.08.2012 г. по протокол № 13.

Предвид изложеното в Предложение от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-288/12.10.2012 г. и на основание чл.45, ал.9 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Отменя Решение № 145, прието на 31.08.2012 г. по Протокол № 13.

Мотиви: настоящото решение се приема на основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, и във връзка с писмо вх.№ 61-02-99/12.09.2012 г. и № 61-02-109/04.10.2012 г. на Областен управител на Област Пловдив.


РЕШЕНИЕ №154 взето на 30.11.2012г. по протокол №16

Относно: Избор на комисия за освобождаване на Красимира Александрова Александрова от длъжността Зам.председател на Общински съвет град Първомай.

На основание чл. 21, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.7, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Избира комисия в състав:

 

 1. Николай Георгиев Митков - председател

 2. Митко Христов Хубинов - общински съветник

 3. Запрян Тонев Кичуков - общински съветник

 4. Росица Тоскова Генова - общински съветник

 5. Георги Иванов Георгиев - общински съветник


РЕШЕНИЕ №155 взето на 30.11.2012г. по протокол №16

Относно: Предложение за освобождаване на Красимира Александрова Александрова от длъжността Зам.председател на Общински съвет град Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка вх.№ 53-0-336/22.11.2012 г. от групи общински съветници и на основание чл.10, ал.3, във връзка с чл.9, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Освобождава Красимира Александрова Александрова от длъжността Заместник председател на Общински съвет град Първомай.

 Мотиви: Г-жа Александрова не изпълнява задълженията си като заместник председател на Общинския съвет.


РЕШЕНИЕ №156 взето на 30.11.2012г. по протокол №16

Относно: Избор на комисия за избор на зам.председател на Общински съвет град Първомай.

На основание чл. 21, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.7, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Избира комисия в състав:

 

 1. Николай Георгиев Митков - председател

 2. Митко Христов Хубинов - общински съветник

 3. Запрян Тонев Кичуков - общински съветник

 4. Росица Тоскова Генова - общински съветник

 5. Георги Иванов Георгиев - общински съветник


РЕШЕНИЕ №157 взето на 30.11.2012г. по протокол №16

Относно: Избор на зам.председател на Общински съвет град Първомай

На основание чл. 24, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10, ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Избира за зам.председател на Общински съвет град Първомай МАРГАРИТА БАНОВА ДАВЧЕВА.


РЕШЕНИЕ №158 взето на 30.11.2012г. по протокол №16

Относно: Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2012 г. Приемане на отчета на инвестиционна програма и текущи ремонти за първото полугодие на 2012 година. Приемане на отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за първото полугодие на 2012 година.

Предвид внесено проекторешение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-329/16.11.2012 г., на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.30, ал.2 от Закона за общинския бюджет и чл.48, ал.2 от Наредбата за управление на общинския бюджет, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2012 г., както следва:

1.1. По прихода - 5 478 163 лв. / съгласно Приложение № 1/;

1.2. По разхода - 5 286 698 лв. /съгласно Приложение № 2/.

2. Приема отчета на инвестиционна програма в размер на 3 419 659 лв. и на текущите ремонти в размер на 85 365 лева / съгласно Приложение № 3/.

3. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове за първото полугодие на 2012 г. /съгласно Приложения № 4 и № 5/.

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.30, ал.2 от ЗОБ и чл.48, ал.2 от Наредбата за управление на общинския бюджет и с оглед отчитане на касовото изпълнение на бюджета на Община Първомай за първото полугодие на 2012 година.


РЕШЕНИЕ №159 взето на 30.11.2012г. по протокол №16

Относно: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2012 година. 

Предвид изложеното в проекторешение от А.Папазов-кмет на община Първомай вх.№ 53-0-330/16.11.2012 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т.6 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18 от Закона за общинския бюджет, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Изменя решение 59 от 17.02.2012 година по протокол 6 на Общински съвет Първомай, както следва:

1.1. Увеличава общата стойност по прихода на бюджета на община Първомай за 2012 г. от 11 210 072 лева на 11 467 228 лева т.е. със 257 156 лева и преразпределя разходите за текущи издръжки и инвестиции съгласно Приложение № 1 и 2;

1.2. Намаля капиталовите разходи по инвестиционна програма 2012 г. с 77599 лева и увеличава текущите ремонти с 18 827 лева съгласно Приложение № 3;

1.3 Изменя план-сметката на извънбюджетната сметка „Специален фонд за инвестиции и ДА” съгласно Приложение № 4.

1.4. Увеличава субсидията за спортни школи с 2000 лева съгласно приложение № 5.

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18 от Закона за общинския бюджет. Изменението на бюджета се налага от получени заеми от фонд ФЛАГ съгласно Решения № 97/25.04.2012 г. и 131/12.07.2012 г. на ОбС вследствие на което се освобождават заложени в началния план бюджетни средства.


РЕШЕНИЕ №160 взето на 30.11.2012г. по протокол №16

Относно: Информация за дейността на Общинска администрация през 2011 - 2012 година по провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и Наредбата за възлагане на обществени поръчки /НВМОП/.

Предвид изнесеното в Предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-326/16.11.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема информацията за дейността на Общинска администрация през 2011-2012 година по провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществени поръчки и Наредбата за възлагане на обществени поръчки.

Мотиви: Информацията се изготвя в изпълнение на плана за работа на Общински съвет Първомай за второто полугодие на 2012 година.


РЕШЕНИЕ №161 взето на 30.11.2012г. по протокол №16

Отн