През август 2007 година е създадено акционерно дружество “Тракия Еко”, което представлява публично-частно партньорство между “Мариус Педерсен” ЕАД и общините Асеновград, Първомай и Садово. Дружеството е създадено с цел осигуряване на капитала и организационните ресурси за реализация на инвестиционно предложение за обект: “Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци за общините Асеновград, Първомай и Садово”. На 18 март 2009 година, от 10:00 часа в пленарна зала на община Първомай, се състоя обществено обсъждане на доклад за ОВОС (оценка въздействието върху околната среда) за инвестиционно предложение “Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци за общините Асеновград, Първомай и Садово”, с възложител  “Тракия Еко”АД.

От предложените площадки за осъществяване на инвестиционното предложение, между които и една на територията на община Първомай, след направените проучвания, заключението на експертите е то да се реализира на площадка № 3 – местност “Капсида” на територията на община Асеновград, която по-пълно отговаря на нормативните изисквания и критерии. Реализацията и експлоатацията може да се осъществи без риск за здравето на населението и без нарушение на действащите норми за опазване на околната среда, ако бъде изпълнено в съответствие с мерките, предвидени в доклада.До края на месец април ще бъде получено становището  от компетентния орган – РИОСВ Пловдив, след което ще се пристъпи към реализацията на проекта.