ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ - МАНДАТ  / 2015 –  2019 /


РЕШЕНИЕ № 22 взето на 28.01.2016г. по протокол № 4

Относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет в град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията.Предвид изложеното в Предложение от Д.Петков-председател на ОбС гр.Първомай вх.№ 53-0-12/14.01.2016 г. и на основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет в град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията.

 

Мотиви: На основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с извършени многобройни корекции и направени изменения в приетия нормативен акт.


РЕШЕНИЕ № 23 взето на 28.01.2016г. по протокол № 4

Относно: Програма за управление и разпореждане с имотите – общинската собственост в Община Първомай през 2016 година.
Предвид изложеното в предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-20/18.01.2016 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема програма за управление и разпореждане с имотите – общинската собственост в Община Първомай през 2016 година.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС.


РЕШЕНИЕ № 24 взето на 28.01.2016г. по протокол № 4

Относно: Oдобряване на общата численост и структура на дейност Общинска администрация в Община Първомай и числеността на дейностите при община Първомай.
Предвид изложеното в предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-24/20.01.2016 г. и на основание чл. 21, ал.2, във връзка с ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.96, ал1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет в град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.      Одобрява обща численост и структура на делегираната  от държавата дейност 122 Общинска администрация – община Първомай, съгласно Приложение №1, неразделна част към решението - 78 щатни бройки.

 

2.       Одобрява численост на делегираните от държавата дейности, както следва:

 

     - Дейност 219 Други дейности по отбраната - 8 бройки в т.ч:

- Дейност 437 Здравни кабинети в детските градини и училища -11 бройки;

- Дейност 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ - 7 бройки;

- Дейност 469Други дейности по здравеопазването   - 1 бройка

      - Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип -  12 бройки

 

3.      Одобрява численост и структура на дейност 122 Общинска администрация – община Първомай дофинансирана с приходи от общински характер, съгласно Приложение 2 неразделна част към решението – 16 щатни бройки.

 

4.      Одобрява численост на дейности дофинансирани с приходи от общински  характер, както следва:

 

-         - Дейност 431 Детски ясли,  детски кухни и яслени групи в ОДЗ – 2 бройки.

 

  1. Одобрява численост на местни дейности при община Първомай, както следва:

-         Дейност 389 Други дейности по образованието - 5 бройки, включени в числеността на поделение „Образование и култура” – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити при община Първомай;

-         Дейност 524 Домашен социален патронаж – 30 бройки;

-         Дейност 525 Клубове на пенсионера, на инвалида и др.- 3 бройки;

-         Дейност 604 Осветление на улици и площади - 1 бройка;

-         Дейност 621 Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазването на околната среда - 4 бройки;

-         Дейност 622 Озеленяване - 7 бройки;

-         Дейност 623 Чистота - 55 бройки;

-         Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички - 5,5 бройки;

-         Дейност 745 Обредни домове и зали - 5 бройки;

-        Дейност 759 Други дейности по културата -1 бройка, включена в числеността на поделение „Образование и култура” - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити  при община Първомай;

-         Дейност 866 Общински пазари и тържища - 1 бройка;

-         Дейност 898 Други дейности по икономиката - 13 бройки;

      6. Възлага на Кмет на община Първомай да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.

Мотиви : Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал.2 във връзка с ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.96, ал1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет в град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията с цел оптимизиране на структурата, по-добра ефективност и ефикасност на работата, по-добро управление на разходите за заплати и възнаграждения, заедно със задължителните осигурителни вноски към тях и постигането на по-ефективна организация на работа в администрацията.

Приложения № 1 и 2 са неразделна част от решението.


РЕШЕНИЕ № 25 взето на 28.01.2016г. по протокол № 4

Относно: Приемане на Бюджет на Община Първомай за 2016 година.

Предвид изложеното в проекта за решение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-26/21.01.2016 г. и на основание чл.52 ал.1 и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.94 ал. 2 и ал. 3 и  чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., Постановление на Министерски  съвет № 380 от 29.12.2015 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 година и чл. 34 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Първомай.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема бюджета на община Първомай за 2016 г. както следва:

1.1. По прихода в размер на 13 385 000 лева съгласно Приложение № 1

в т.ч. :

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности  в размер на 7 606 682 лв.,

в т.ч. :

1.1.1.1. Обща субсидия  за делегирани от държавата дейности в размер на  7 233 220  лева;

1.1.1.2. Преходен остатък от 2015 г. в размер на 373 462 лева, рапределен по функции както следва:

-  „Общи държавни служби”      -    44 270 лева;

-  „Отбрана и  сигурност”           -   12 561 лева;

-  „Образование”                          - 256 701 лева;

-  „Здравеопазване”                      -   38 747 лева;

-  „Соц. осигуряване, подпомагане и грижи” – 19 468 лева;

-  „Спорт за всички”                     - 1 715 лева.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на  5 778 318 лева;

в т.ч. :

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 422 000  лева;

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 648 931  лева;

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 2 181 200, в т. ч.

1.1.2.3.1 Обща изравнителна субсидия в размер на 1 517 000 лева.;

1.1.2.3.2 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 102 400 лева.;

1.1.2.3.3 Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 561 800 лева;

1.1.2.4. Предоставени трансфери в размер на – 156 000 лева;

1.1.2.5. Временни безлихвени заеми в размер на 251 864 лева;

1.1.2.6. Погашения по дългосрочни заеми в размер на -370 340 лева;

1.1.2.7. Друго финансиране в размер на 238 923 лева;

1.1.2.8. Преходен остатък от 2015 г. в размер на   39 586 лева, в това число с целеви характер  за капиталови разходи 39 586 лв;

1.2. По разходите в размер на 13 385 000 лева, разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2 в т.ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 7 606 682 лева;

1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи и от изравнителна субсидия на делегираните от държавата дейности в размер на 846 077 лева;

1.2.3. За местни дейности в размер на 4 932 241 лева, в това число резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 30 000 лева ;

1.3 Утвърждава средносрочна цел за бюджетно салдо по бюджета на Община Първомай, изчислено на касова основа в размер на 0 лева;

2. Приема програма за капиталови разходи в размер на 887 616 лева и текущи ремонти в размер на 245 440 лева, съгласно Приложение № 3;

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на 601 386 лева, съгласно Приложение № 3;

2.2. Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно Приложение № 4 ;

3. Утвърждава разходите за заплати през 2016 г. за делегираните от държавата дейности, без звената, които прилагат системата на делегираните бюджети и за местни дейности съгласно Приложение № 5;

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии както следва:

4.1. Помощи по решение на Общински съвет  в размер  на 15 000 лева;

4.2. Помощи за погребения в размер на 2 000 лева;

4.2.1. Упълномощава кмета да отпуска помощи за погребения при спазване на условията, които  са в сила с приемането на Постановлението за изпълнение на ЗДБРБ за 2016 година.

4.3. Членски внос в неправителствени организации в размер на 5 000 лева.

4.4. За прояви от общоградски и национален характер /културен календар/ в размер на 53 000 лева съгласно Приложение № 6;

4.5. За дофинансиране превоз на ученици включително и субсидия за ПГСС „В. Левски” в размер на 32 000 лева;

4.6.  Определя разходи за текущи ремонти в общинските училища в размер на 35 740 лева, които ще бъдат предоставяни на съответното училище на база разработена процедура от критерии и правила, утвърдена със заповед на кмета.

4.7. Определя целеви средства в годишен размер на 24 000 лева  за компенсация на карти за пътуване на територията на Община Първомай с автобусен транспорт издадени  на лица получаващи пенсия .Средствата се разпределят при кумулативното наличие на следните условия:

4.7.1. Стойността на компенсацията от общинския бюджет за една карта да не надвишава стойността на която е придобита абонаментната карта от лицето.

4.7.2.  Сбора от стойността на картата заплатена от лицето, компенсацията от Републиканския бюджет и компенсацията от Общинския бюджет не трябва да надвишава  стойността на картата  по редовна тарифа определена по реда на Постановление № 66 на МС от 1991г.

4.7.3. Сумата за компенсация от общинския бюджет се изплаща ежемесечно в размер до 1/12 от определените целеви средства при представяне на опис-сметка на база водения от превозвача регистър. При наличие на неусвоени месечни средства, остатъка се прехвърля за усвояване през следващия период, в рамките на бюджетната година.

4.8. Субсидии на организации с нестопанска цел, както следва:

4.8.1. Спортни школи в размер на 80 000 лева, съгласно Приложение № 7;

4.8.2. Туризъм в размер на 12 000 лева.

4.9. Упълномощава Кмета на Общината да договори допълнителни условията по целевите разходи по т.4.7.1 и т.4.7.2, свързани с времето и начина на предоставяне и отчитането на тези средства с изключение на средствата за сдружения с нестопанска цел:

- КФВС „Атлет” гр. Първомай;

- Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Дартс клуб ТОТ” гр. Първомай.

4.10. Упълномощава заместник кмета на общината Юлиян Димитров да договори условията за ползване на средствата за КФВС „Атлет” гр. Първомай и Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Дартс клуб ТОТ” гр. Първомай, както и да разпорежда извършването на преводите на субсидиите за същите.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер на 3 % от средствата за работна заплата на наетите по трудови правоотношения;

5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 5 000 лева;

5.3.Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 3 000 лева;

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение № 8;
6.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.6. и размера на средствата в рамките на 90 % от действителните разходи.

6.2.Утвърждава списък на педагогическия персонал  в делегираните от държавата дейности по образование, които имат право на заплащане на  90 %  от транспортните разходи, съгласно Приложение № 9;

7. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз  съгласно Приложение № 10;

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2016 г. и прогнозни показатели за 2017 и 2018 г. по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансиранетосъгласно Приложение № 11;

9. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен съгласно  Приложение № 12;

10. Определя максимален размер на дълга, както следва:

10.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2016 г. в размер на 0 лева, включително главница, лихви, такси, комисиони и други плащания по поет от общината дълг

10.2 Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2016 година в размер на 0 лева.

10.3. Максимален размер на поетия общински дълг и общинските гаранции към 31.12.2016 г. в размер на 1 211 509  лева;

11. Приема за сведение информация, съгласно чл. 82, ал. 3, т. 4 и т. 5 от Закона за публичните финанси по прогнози на дружествата за 2016 г., 2017г. и 2018 г., съгласно приложение № 13;

12. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. в размер 5 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години или  636 440 лева.

13. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. в размер на 30 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години или 3 818 639 лева.

14. Определя размера на просрочените задължения от 2015 година, които да бъдат разплатени от бюджета за 2016 година в размер на 515 569 лева. Приема план-график за разплащане на отчетените просрочени задължения съгласно Приложение № 14;

15. Определя размера на просрочените вземания от минали години, които да бъдат събрани през 2016 година в размер на 65 507 лева.

16. Оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани промени:

16.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между  утвърдените показатели за

разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условия че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

16.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

16.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи.

17. Възлага на кмета на Общината :

17.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;

17.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

17.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи;

17.4. Да включва информация по чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси  в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях;

17.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по отделните общински проекти в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.

18. Упълномощава Кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за плащания по проекти, за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми;

18.1. За всеки отделен случай Кметът на Общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2016 година;

18.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от Закона за публичните финанси;

18.3. При предоставянето на средства от сметките на Европейския съюз да се спазват изискванията на чл. 104, ал. 1 т. 4 от Закона за публичните финанси.

18.4.Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общински съвет.

19. Упълномощава Кмета:

19.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на Общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета разходи за други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за публичните финанси, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

19.2. Да разработва  и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

19.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти;

20. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 27 февруари 2015 година конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.

21. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Първомай за 2016 година.

 

Мотиви: В изпълнение на чл.52 ал.1 и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.94 ал.2 и ал.3 и  чл.39 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., Постановление на Министерски  съвет № 380 от 29.12.2015 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 година и чл. 34 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 26 взето на 28.01.2016г. по протокол № 4

Относно: Определяне на представител на Община Първомай в Общото събрание на Асоциацията по Водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр.Пловдив
Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-29/27.01.2016 г.  и на основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона на водите, както и предвид необходимостта Общински съвет гр.Първомай да определи представител на Общината в Асоциацията по Водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр.Пловдив” при невъзможност да участва законния представител – Кмета на общината, като и реда за съгласуване на позицията и мандата на представителя на общината в заседанията на общото събрание на Асоциацията по Водоснабдяване и канализация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.   При невъзможност на законния представител на Община Първомай - Ангел Папазов - кмет, да участва в Общото събрание на Асоциацията по Водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр.Пловдив” определя за представител на Община Първомай Николай Митков – заместник - кмет на Община Първомай.

2.  Определя мандата на представителя на Община Първомай в Общото събрание на Асоциацията по Водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр.Пловдив” да бъде за срок до края на мандата на настоящия общински съвет.

3.  Упълномощава представителя на Община Първомай в Общото събрание на Асоциацията по Водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр.Пловдив” с правото да гласува по своя преценка от името и за сметка на Община Първомай, освен в случаите, в които съгласно закон или друг нормативен акт е необходимо изрично упълномощаване.
 

Мотиви: На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона на водите и предвид необходимостта Общински съвет гр.Първомай да определи представител на Общината в Асоциацията по Водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр.Пловдив” при невъзможност да участва законния представител – Кмета на общината, като и реда за съгласуване на позицията и мандата на представителя на общината в заседанията на общото събрание на Асоциацията по Водоснабдяване и канализация.


РЕШЕНИЕ № 27 взето на 28.01.2016г. по протокол № 4

Относно: Подновяване на договор за управление на „Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай” ЕООД гр. Първомай.
Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-23/20.01.2016 г. и на основание чл.21, ал.1 т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.63, ал.4 от Закона за лечебните заведения и чл.43 и чл.45 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Договорът за управление на „Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай” ЕООД гр.Първомай, сключен с д-р Румяна Димитрова Бойлова да бъде подновен за нов тригодишен срок, считано от 06.02.2016 година.

2. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за управление на „Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай” ЕООД с д-р Румяна Димитрова Бойлова.

 

Мотиви: На основание чл.21, ал.1 т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.63, ал.4 от Закона за лечебните заведения и чл.43 и чл.45 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, както и предвид постигнатите резултати по управлението на „МБАЛ-Първомай” ЕООД и поради изтичане срока на договора за възлагане на управлението на дружеството и необходимостта Общински съвет да предприеме действия за подновяването му.


РЕШЕНИЕ № 28 взето на 28.01.2016г. по протокол № 4

Относно: Отпуснат временен безлихвен заем, чрез Главна Дирекция на Оперативна Програма „Околна Среда”, от Министерството на финансите за изплащане задължения на община Първомай, възникнали по повод наложена финансова корекция по проект № DIR-51011116-62-146,  „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай“, финансиран съгласно Договор  № DIR 51011116-С058 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-25/21.01.2016 г. и на основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Погасяването на отпуснатия, от Министерството на финансите, временен целеви безлихвен заем в размер на 1 336 701,60 лв да бъде извършено на 60 равни месечни вноски, считано от м. 02.2016 г. вкл. Погасяването ще се извърши от собствени приходи на община Първомай. При наличие на финансова възможност общината ще погаси предсрочно изцяло или от части отпуснатия временен безлихвен заем.

2. Упълномощава Кмета на общината да предприеме всички необходими действия в изпълнение на настоящото решение.

 

Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание чл.21 ал.1, т.23,   от ЗМСМА и във връзка с постъпило писмо на Министъра на финансите, изх № 08-00-1414/18.12.2015г.,  вх. знак № 04-08-1/22.12.2015 г., за вземане на решение от общински съвет за погасяване на получения безлихвен кредит.


РЕШЕНИЕ № 29 взето на 28.01.2016г. по протокол № 4

Относно: Определяне на основни месечни възнаграждения на Кмета на общината, Заместник-кметовете, Кметовете на кметства и кметските наместници.
Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-17/18.01.2016 г. и на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.      Отменя Решение № 388 на Общински съвет град Първомай, прието на 13.02.2014 г. по Протокол № 33;

2.  Утвърждава основни месечни възнаграждения на Кмета на Общината, Заместник-кметовете, Кметовете на кметства и Кметски наместник, считано от 01.02.2016 г., както следва:

 

 

Кметства/ Длъжност

Размер на индивидуалното месечно възнаграждение в лева

Кмет на община от 10 001 до 50 000 жители

1470,00

Заместник кмет на община с население от 10 001 до 50 000 жители

1270,00

Кмет на кметство с население от 501 до 2500 души

Кмет на кметство Градина

870.00

Кмет на кметство Искра

760,00

Кмет на кметство Дълбок извор

770,00

Кмет на кметство Караджалово

725,00

Кмет на кметство Виница

710,00

Кмет на кметство Бяла река

700,00

Кмет на кметство Крушево

690,00

Кмет на кметство Воден

660,00

Кмет на кметство Езерово

660,00

Кмет на кметство с население до 500 души

Кмет на кметство Татарево

660,00

Кмет на кметство Брягово

660,00

Кмет на кметство Буково

660,00

Кмет на кметство Православен

660,00

Кмет на кметство Драгойново

  630,00

Кмет на кметство Поройна

  630,00

Кметски наместник

Кметски наместник с.Добри дол

520,00

 

 

3. За придобит трудов стаж и професионален опит се начислява допълнително възнаграждение в размер на 1 % за всяка година.

 

Мотиви: Актуализиране на основните месечни възнаграждения на Кмета на Общината, Заместник-кметовете, Кметовете на кметства и Кметските наместници, съобразно измененията на Закона за административно-териториалното устройство на Република България.


РЕШЕНИЕ № 30 взето на 28.01.2016г. по протокол № 4

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Първомай за второто полугодие на 2015 година.
Предвид изложеното в предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-22/19.01.2016 г. и на основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т. 24 от ЗМСМА и чл. 44, ал. 1, т. 7 от същия закон,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Приема за сведение отчета на Кмета на община Първомай за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – Първомай, мандат 2011-2015 г. и , мандат 2015-2019, отнасящи се за второто полугодие на 2015 година.

Мотиви: Предвид разпоредбата на чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА относно периодичен отчет на Кмета на общината за изпълнението на решенията на Общински съвет.


РЕШЕНИЕ № 31 взето на 28.01.2016г. по протокол № 4

Относно: Вземане на решение от Общински съвет за одобряване на Подробен устройствен план – План регулация /ПУП-ПР/ за част от кв.№24 и кв.№ 23 по плана на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.
Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-18/18.01.2016 г., на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и при условията на чл.129 ал.1 от ЗУТ, във връзка с параграф 8 от Преходните разпоредби на ЗУТ, чл.208 и чл.134, ал.1 т.1 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Одобрява Подробен устройствен план – План регулация /ПУП-ПР/ за част от кв.№24 и кв.№23 по плана на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с изменение на уличната регулация на УПИ І-за кооперация като същия се преотрежда в УПИ Х-235. ПИ № 268 предвиден за залесяване се отрежда УПИ ХІ-268, изменя се дворищната и уличната регулация на УПИ ІХ-267 по имотни граници на ПИ № 267. Променя се уличната регулация на І – за културен дом и регулацията на улица с о.т. №№ 55-56-57 вследствие на което се обединяват кв.№ 24 и кв.№ 23 в един общ кв.№ 24 по зелените и кафяви линии, надписи, зачерквания, защрихования и застройката с червен цвят.

 

Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание чл.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, параграф 8 от ПР на ЗУТ, чл.208 и чл.134, ал.1 т.1 от ЗУТ, във връзка с прилагане на дворищната регулация по съществуващите имотни граници.


РЕШЕНИЕ № 32 взето на 28.01.2016г. по протокол № 4

Относно: Разрешение за изработване на проект и одобряване на задание към него за /Подробен устройствен план/ ПУП-ПП /Парцеларен план/ в землище с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с обект: „Изграждане на нов оптичен кабел от с.Градина до съществуваща шахта 1 и до нова кабелна шахта 3”.
Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-19/18.01.2016 г., на основание чл.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 и чл.110 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план ПУП-ПП /Парцеларен план/ в землище с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с обект: „Изграждане на нов оптичен кабел от с.Градина до съществуваща шахта 1 и до нова кабелна шахта 3”.

2. Одобрява задание за изработване на проект за /Подробен устройствен план// ПУП-ПП /Парцеларен план/ в землище с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с обект: „Изграждане на нов оптичен кабел от с.Градина до съществуваща шахта 1 и до нова кабелна шахта 3”.

 

Мотиви: настоящето решение се приема във връзка с инвестиционно намерение за реализиране на строеж: „Изграждане на нов оптичен кабел от с.Градина до съществуваща шахта 1 и до нова кабелна шахта 3.


РЕШЕНИЕ № 33 взето на 28.01.2016г. по протокол № 4

Относно: Промени във вида и в състава на Постоянната комисия по правни въпроси и евроинтеграция и Постоянната комисия по финанси, бюджет и стопански дейности при Общински съвет - Първомай.
Предвид изложеното в проект на решение от Д.Петков-председател на ОбС вх.№ 53-0-30/27.01.2016 г. и на основание чл.21, ал.2, във вр. с ал.1, т.1, чл.33, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.23, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрация и Решение № 251/МИ от 12.01.2016 г. на ОИК-Първомай,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Извършва промяна във вида на Постоянната комисия по правни въпроси и евроинтеграция, като от Постоянна комисия по правни въпроси и евроинтеграция става Постоянна комисия по правни въпроси.

 

ІІ. Извършва промени в съставите на Постоянната комисия по финанси, бюджет и стопански дейности  и  Постоянната комисия по правни въпроси, както следва:

 

1. На мястото на Ана Стоянова Николова – зам.председател на Постоянната комисия по финанси, бюджет и стопански дейности избира Делян Иванов Караславов – общински съветник;

 

2. На мястото на Ана Стоянова Николова – член на Постоянната комисия по правни въпроси избира Делян Иванов Караславов – общински съветник;


РЕШЕНИЕ № 34 взето на 25.02.2016г. по протокол № 5

Относно: Предложение относно приемане на Програма за управление на Община Първомай за мандат 2015 – 2019 година.
Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-36/08.02.2016 г. и на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12, във връзка с чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Приема Програма за управление на Община Първомай за мандат 2015 – 2019 година.

Мотиви: Предвид необходимостта от представяне пред Общинския съвет в град Първомай на Програма за управление на Община Първомай за мандат 2015-2019 г. и на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12, във връзка с чл.44, ал.5 от ЗМСМА.


РЕШЕНИЕ № 35 взето на 25.02.2016г. по протокол № 5

Относно: Приемане на Анализ на ситуацията на потребностите от социални услуги в община Първомай.
Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-42/15.02.2016 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.36”а”, ал.3 от ППЗСП,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Приема Анализ на ситуацията на потребностите от социални услуги в община Първомай.

Мотиви: Анализ на ситуацията на потребностите от социални услуги е необходим за изготвянето и приемането на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016 – 2020 г., в съответствие с чл.36а ал.3 от ППЗСП.


РЕШЕНИЕ № 36 взето на 25.02.2016г. по протокол № 5

Относно: Приемане на годишен план за одитна дейност през 2016 година на „Звено за вътрешен одит” при община Първомай.
Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-37/10.02.2016 година и на основание чл.27, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Приема предложения Годишен план за дейността на „Звеното за вътрешен одит”, при община Първомай за 2016 година, приложен към настоящата докладна записка.


РЕШЕНИЕ № 37 взето на 25.02.2016г. по протокол № 5

Относно: Даване на съгласие за провеждане на акредитационна процедура  от „МБАЛ – Първомай” ЕООД гр. Първомай.
Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-55/17.02.2016 г. и на основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 24, ал. 1 от Наредба № 18 от 20.06.2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения и чл. 17, т. 16 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Дава съгласието си за провеждане на акредитационна процедура от „Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай” ЕООД гр. Първомай.               

            2. Възлага на управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение -Първомай” ЕООД д-р Румяна Димитрова Бойлова да извърши необходимите действия за откриване и провеждане на процедурата.

 

Мотиви: Предвид предложението на управителя на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД за откриване на последваща процедура за акредитация на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.24,  ал.1 от Наредба № 18 за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения на МЗ от 2005 г и чл. 17, т. 16 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие.


РЕШЕНИЕ № 38 взето на 25.02.2016г. по протокол № 5

Относно: Обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот № 207026, отреден за местен път в землището на с.Искра, общ.Първомай.
Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-43/15.02.2016 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Обявява за частна общинска собственост поземлен имот № 207026 с площ 2,631 дка, с начин на трайно ползване – местен път,  находящ се в стопански двор - север, местността „Харманлан”, землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, поради това, че е престанал да изпълнява предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.

 Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и с цел насърчаване на инвестиционния процес на малкия и среден бизнес на територията на общината.


РЕШЕНИЕ № 39 взето на 25.02.2016г. по протокол № 5

Относно:  Доброволно прилагане на влязъл в сила, неприложен дворищнорегулационен план от 1974 г., по отношение на УПИ ІІ – 506 от кв.39 по регулационния план на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, по реда на § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ.
Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-46/15.02.2016 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ, чл.34, ал.4 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се приложи доброволно влезлия в сила план за регулация одобрен със заповеди № 772 от 1974 г. по отношение на парцел /УПИ/ ІІ – 506, целият с площ от 750 кв.м. с неприложена улична регулация от кв.39 по плана на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, като Община Първомай прехвърли с договор по пазарни цени на Стоянка Николова Игнатова с ЕГН ……………  и Ангел Щерев Игнатов с ЕГН ……………  правото на собственост върху общински имот с площ от 100 кв.м., който съгласно действащия план за регулация на с.Градина, общ.Първомайсе придава към парцел /УПИ/ ІІ – 506 от кв.39, при граници на общинския имот: улица; УПИ ІІІ – 505; ПИ № 506 и УПИ І – 507.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 600,00 лв. (шестстотин лева) с вкл. ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

3. Определя продажна цена на описания по т.1 общински имот в размер на 600,00 лв. (шестстотин лева) с вкл. ДДС, която следва да се заплати от Стоянка Николова Игнатова с ЕГН ……………  и Ангел Щерев Игнатов с ЕГН ……………, като всички данъци и такси по сделката, са за тяхна сметка.

4. Възлага на кмета на Община Първомай да изготви заповед и сключи договор на основание § 8, ал.3 от ПР на ЗУТ при условията на горните точки.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ, чл.34, ал.4 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с подадено заявление вх. № 94-С-2/18.01.2016 г. и във връзка с изявено желание за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация от 1974г., по отношение на УПИ ІІ – 506 от кв.39 по регулационния план на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив.


РЕШЕНИЕ № 40 взето на 25.02.2016г. по протокол № 5

Относно: Продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващ УПИ IX 149 от кв.9 по регулационния план на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив.
Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-44/15.02.2016 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 680 кв.м., съставляващ парцел /УПИ/ ІХ – 149 от квартал 9 по регулационния план на с.Бяла река, общ.Първомай, одобрен със заповед № 336/1967г., при граници на имота:  УПИ VІІІ – 148; ниви; УПИ Х – ТП и улица;

За имота е съставен Акт за ЧОС № 1446/05.10.2015г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 47, том 7 от 07.10.2015г., дв.вх. № 1905.

  2. Одобрява пазарна оценка в размер на 2 244 лв. /две хиляди двеста четиридесет и четири лева/ без ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

  3. Определя начална тръжна цена в размер на 2 244 лв. /две хиляди двеста четиридесет и четири лева/ без ДДС.

  4. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от него да се предоставят на кметство Бяла река, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

   5. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 41 взето на 25.02.2016г. по протокол № 5

Относно: Продажба чрез публичeн търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, съставляващи УПИ IV – общественно обслужващи дейности и УПИ V – жилищно строителство от кв.57 по регулационния план на с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив.
Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-45/15.02.2016 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 530 кв.м., съставляващ парцел /УПИ/ ІV – общ. обслужв. дейности от квартал 57 по регулационния план на с.Караджалово, общ.Първомай, одобрен със заповед № 229/1977г., при граници на имота:  УПИ ІІІ – 731; УПИ ІІ – озеленяване и спорт и улица;

За имота е съставен Акт за ЧОС № 1434/07.08.2015г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 138, том 5 от 10.08.2015г., дв.вх. № 1497.

1.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 2 544 лв. /две хиляди петстотин четиридесет и четири лева/ без ДДС за описания по т.1.1. общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

 1.3. Определя начална тръжна цена в размер на 2 544 лв. /две хиляди петстотин четиридесет и четири лева/ без ДДС.

 

2.1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 530 кв.м., съставляващ парцел /УПИ/ V – жил.строителство от квартал 57 по регулационния план на с.Караджалово, общ.Първомай, одобрен със заповед № 229/1977г., при граници на имота:  УПИ VІ – жил.стр; УПИ ІІ – озеленяване и спорт; УПИ ІІІ – 731 и улица;

За имота е съставен Акт за ЧОС № 1435/07.08.2015г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 139, том 5 от 10.08.2015г., дв.вх. № 1498

2.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 2 279 лв. /две хиляди двеста седемдесет и девет лева/ без ДДС за описания по т.2.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

 2.3. Определя начална тръжна цена в размер на 2 279 лв. /две хиляди двеста седемдесет и девет лева/ без ДДС.

ІІ. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от него да се предоставят на кметство Караджалово, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

ІІІ. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с цел изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 42 взето на 25.02.2016г. по протокол № 5

Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя от землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив.
Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-47/15.02.2016 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, а именно:

Поземлен имот № 040120 с площ 1,168 дка, с начин на трайно ползване – Нива, четвърта категория, находящ се в местността “Арга бента”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 040061, полски път на Община Първомай; № 040121, нива на Община Първомай; № 040064, полски път на Община Първомай; № 040115, лозе на насл. на Никола Тепов Георгиев. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1451/11.11.2015г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 33, том 8 от 13.11.2015г.,вх.№ 2222, дв.вх.№ 2183.

2. Одобрява пазарна цена в размер на 805,00 лева (осемстотин и пет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 805,00 лева (осемстотин и пет лева). 

4. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на съответното кметство, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

5. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

 

Мотиви: В изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Първомай през 2016 г., приета с Решение № 23 от 28.01.2016 год. по протокол № 4 на Общински съвет гр.Първомай, с оглед изпълнение бюджета на община Първомай и проявен инвеститорски интерес.


РЕШЕНИЕ № 43 взето на 25.02.2016г. по протокол № 5

Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти № 020040 и № 020041, частна общинска собственост, от землищeто на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив.
Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-48/15.02.2016 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

 

1.1. Поземлен имот № 020040, с площ 0,149 дка, с начин на трайно ползване – местен път, находящ се в стопански двор, местността „Юрена”, землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 020004, стопански двор на Държавен поземлен фонд-МЗХ; № 020021, стопански двор на Георги Янчев Янчев; № 020020, стопански двор на „Тера-57” ЕООД; № 020042, местен път на Община Първомай.   

1.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 550,00 лв. (петстотин и петдесет лева) без ДДС за описания по т.1.1. общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

1.3. Определя начална тръжна цена в размер на 550,00 лв. (петстотин и петдесет лева) без ДДС.

2.1. Поземлен имот - № 020041, с площ 0,460 дка, с начин на трайно ползване – местен път, находящ се в стопански двор, местността „Юрена”, землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 020022, стопански двор на Георги Янчев Янчев; № 020020, стопански двор на „Тера-57” ЕООД; № 020019, стопански двор на Валя Стефанова Сертова; № 020042, местен път на Община Първомай; № 020024, стопански двор на Държавен поземлен фонд-МЗХ; № 004141, местен път на Община Първомай; № 020023, стопански двор на „Тера-57” ЕООД.

2.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 1010,00 лв. (хиляда и десет лева) без ДДС за описания по т.2.1. общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

2.3. Определя начална тръжна цена в размер на 1010,00 лв. (хиляда и десет лева) без ДДС.

 

ІІ. След осъществяване на продажбата на гореописаните имоти, 30% от средствата, придобити от тях да се предоставят на кметство Градина, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

ІІІ. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

 

Мотиви: В изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Първомай през 2016 г., приета с Решение № 23 от 28.01.2016 год. по протокол № 4 на Общински съвет гр.Първомай и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 44 взето на 25.02.2016г. по протокол № 5

Относно: Определяне на общинските пасища, мери и ливади в землищата на община Първомай за общо и индивидуално ползване за стопанската 2016/2017 година, правила за ползването им, утвърждаване на годишен план за паша.
Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-49/15.02.2016 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.1, чл.37и, ал.3, чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.100, ал.9 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се предоставят за общо и за индивидуално ползване общинските пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

2. Определя общинските пасища, мери и ливади в землищата на община Първомай за общо и индивидуално ползване, отразени в следните приложения, неразделна част от настоящото решение, а именно:

- Приложение № І –  списък на имотите за индивидуално ползване в 7 землища,  с категории и средните годишни рентни плащания за общината;

- Приложение № ІІ –  имоти за общо и индивидуално ползване.

3. Утвърждава Годишен план за паша за ползването на общинските пасища, мери и ливади в землищата на община Първомай – Приложение № ІІІ, неразделна част от настоящото решение.

4. Определя Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади на територията на община Първомай, обл.Пловдив - Приложение № ІV, представляващо неразделна част от настоящото решение.

5.1. Утвърждава цена на пасища, мери и ливади, определена по пазарен механизъм въз основа на експертна оценка, изготвена от независим оценител, в размер на 8,19 лв./дка за пасища, мери и 9,08 лв./дка за ливади от ОПФ на Община Първомай.

5.2. Определя наемна цена на пасища и мери в размер на 11лв./дка, за ливади в размер на 11 лв./дка, представляващи средното годишно рентно плащане за Община Първомай.

6. Условия за ползване на общинските пасища, мери и ливади:

6.1. С ползвателите на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ се сключват договори за наем за срок от 6 (шест) стопански години, когато се предоставят по реда на чл.24, ал.2 и чл.37и, ал.1 до ал.12 от ЗСПЗЗ, и за срок от 1 (една) стопанска година, когато се предоставят по реда на чл.37и, ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ.

6.2. Пасищата, мерите и ливадите от ОПФ, отдадени под наем за индивидуално ползване, не могат да сепреотдават на трети лица.

6.3. За останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския фонд да се проведе търг с тайно наддаване за предоставянето им под наем за индивидуално ползване, при спазване на изискванията на чл.37и от ЗСПЗЗ.

  

Мотиви: Настоящето решение се приема с цел използване на общинските пасища, мери и ливади на територията на община Първомай за подпомагане на собствениците или ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.


РЕШЕНИЕ № 45 взето на 25.02.2016г. по протокол № 5

Относно: Одобрение на списък на  незастроени парцели /УПИ/ - частна общинска собственост, предназначени за отстъпване право на строеж на граждани с установена жилищна нужда.
Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-38/10.02.2016 г. и  на основание чл.21 ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 4, ал. 6 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняването под наем, управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Първомай,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Одобрява списък на незастроени парцели /УПИ/ - частна общинска собственост, предназначени за отстъпване право на строеж на граждани с установена жилищна нужда, както следва: УПИ ІV – социални жилища в кв. 161 по плана на гр. Първомай одобрен със Заповед №РД-15-666/1994  год. и изменен със Заповед №РД-15-626/27.11.2015 г. на кмета на община Първомай,  УПИ V – соц. жил.; УПИ ХХVІІ – соц. жил.; УПИ ХХVІІІ – соц. жил.; УПИ ХХІХ – соц. жил.; УПИ ХХХ – соц.жил.; УПИ ХХХІ – соц.жил.; УПИ ХІХ – соц.жил.; УПИ ХVІІІ – соц.жил.; УПИ ХVІІ – соц.жил.; УПИ ХVІ – соц.жил.  и  УПИ ХХХІІ – соц.жил.  всички в  кв. 75 по плана на кв. Дебър на гр. Първомай,  одобрен със Заповед №1965 год. и изменен със Заповеди №РД-22-56/1989 год.  и №РД-15-679/08.10.2010 год..

 

Мотиви: На основание чл.21 ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и чл. 4, ал. 6 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняването под наем, управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 46 взето на 25.02.2016г. по протокол № 5

Относно: Разрешение за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот №150181, местност „Хасара”, землище с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земята за не земеделски нужди за съоръжение на техническата инфраструктура.
Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-52/17.02.2016 г. и на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б, ал.1 и Чл.110 от ЗУТ, при условията на измененията на Чл.109 от ЗУТ, приети с §51, ал.2 от ЗИД, бр.101 от 22.12.2015г,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Разрешава изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот №150181, местност „Хасара”, землище с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земята за съоръжение  на техническата инфраструктура. 

2. Одобрява задание за изработване на проект за /Подробен устройствен План ПУП–ПР /План регулация/, ПЗ /План застрояване/, за Поземлен имот №150181, местност „Хасара”, землище с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земята за не земеделски нужди за съоръжение  на техническата инфраструктура..

 

Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с инвестиционно намерение за реализиране на съоръжение  на техническата инфраструктура, на осн. Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б, ал.1 и Чл.110 от ЗУТ, при условията на измененията на Чл.109 от ЗУТ, приети с §51, ал.2 от ЗИД, бр.101 от 22.12.2015г.


РЕШЕНИЕ № 47 взето на 25.02.2016г. по протокол № 5

Относно: Разрешение за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот №052057, местност „Горни герени”, землище с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земята за не земеделски нужди за съоръжение  на техническата инфраструктура.
Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-53и на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б, ал.1 и Чл.110 от ЗУТ, при условията на измененията на Чл.109 от ЗУТ, приети с §51, ал.2 от ЗИД, бр.101 от 22.12.2015г.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Разрешава изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот №052057, местност „Горни герени”, землище с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земята за не земеделски нужди за съоръжение  на техническата инфраструктура. 

2. Одобрява задание за изработване на проект за /Подробен устройствен План ПУП–ПР /План регулация/, ПЗ /План застрояване/, за Поземлен имот №052057, местност „Горни герени”, землище с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земята за не земеделски нужди за съоръжение  на техническата инфраструктура.

.

Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с инвестиционно намерение за реализиране на съоръжение  на техническата инфраструктура, на осн. Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б, ал.1 и Чл.110 от ЗУТ, при условията на измененията на Чл.109 от ЗУТ, приети с §51, ал.2 от ЗИД, бр.101 от 22.12.2015г.


РЕШЕНИЕ № 48 взето на 25.02.2016г. по протокол № 5

Относно: Разрешение за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот №025098, местност „Костово”, землище с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земята за не земеделски нужди за съоръжение  на техническата инфраструктура.
Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-54/17.02.2016 г. и на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б, ал.1 и Чл.110 от ЗУТ, при условията на измененията на Чл.109 от ЗУТ, приети с §51, ал.2 от ЗИД, бр.101 от 22.12.2015г.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Разрешава изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот №025098, местност „Костово”, землище с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земята за не земеделски нужди за съоръжение  на техническата инфраструктура.

2. Одобрява задание за изработване на проект за /Подробен устройствен План ПУП–ПР /План регулация/, ПЗ /План застрояване/, за Поземлен имот №025098, местност „Костово”, землище с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земята за не земеделски нужди за съоръжение  на техническата инфраструктура.

 

Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с инвестиционно намерение за реализиране на съоръжение  на техническата инфраструктура, на осн. Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б, ал.1 и Чл.110 от ЗУТ, при условията на измененията на Чл.109 от ЗУТ, приети с §51, ал.2 от ЗИД, бр.101 от 22.12.2015г.


РЕШЕНИЕ № 49 взето на 25.02.2016г. по протокол № 5

Относно: Прекратяване участието на Община Първомай в Сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза с наименование: „Местна инициативна група Първомай” и даване на съгласие за участие в процедура по учредяване на нова местна инициативна група с наименование: „Местна инициативна група МИГ Първомай 2016”.
Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов вх.№ 53-0-56/17.02.2016 г. и на основание чл. 21, ал.2, във връзка с ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 12, ал. 1, т.1 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (обн., ДВ, бр.100 от 18 декември 2015 г.),
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Първомай да прекрати участието си в Сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза с наименование „Местна инициативна група Първомай”.

2.  Дава съгласие Община Първомай да участва като съучредител в Сдружение „Местна инициативна група МИГ Първомай 2016” – юридическо лице, което да  осъществява дейност в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и съгласно изискванията Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (обн., ДВ, бр.100 от 18 декември 2015 г.).

3. Определя за представител на Община Първомай в дейността на колективния върховния орган, както и в дейността на колективния управителен орган на  Сдружение „Местна инициативна група - МИГ Първомай 2016” – Ангел Атанасов Папазов - кмет на Общината.

4. Възлага на представляващия Община Първомай да подпише учредителния протокол и устава на Сдружение „Местна инициативна група - МИГ Първомай 2016”, както и всички други, необходими за учредяването документи.

           5. Одобрява разходите за заплащане на членски внос на Община Първомай, като юридическо лице в Сдружение „Местна инициативна група - МИГ Първомай 2016”, след вземане на решение за това съгласно устава на сдружението. 


Мотиви: 
 Във връзка с обявена от Министерство на земеделието и храните процедура за подбор на МИГ и стратегии за Водено от общностите местно развитие при условията и реда на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (обн., ДВ, бр.100 от 18 декември 2015 г.) и възможността за кандидатстване по обявената процедура и на основание чл. 21, ал.2, във връзка с ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 1, т.1 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (обн., ДВ, бр.100 от 18 декември 2015 г.) .


РЕШЕНИЕ № 50 взето на 25.02.2016г. по протокол № 5

Относно: Внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ на Станислава Танева Димитрова с ЕГН ……………  от с.Градина, община Първомай, област Пловдив, улица ”Христо Ботев” № 84.
Предвид изложеното в предложение от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-50/15.02.2016 г. и на основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 7, ал. 2, т. 1 и ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с ПМС № 30 от 10.03.2000 г., обн., ДВ, бр. 21 от 17.03.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., във връзка с чл. 92 от КСО,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Дава съгласие да се внесе предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Станислава Танева Димитрова с ЕГН …………… от с.Градина, община Първомай, област Пловдив, улица ”Христо Ботев” № 84.

Мотиви: Във връзка с постъпило Заявление вх. № 94-Т-2/15.01.2016 г. от Таньо Николов Димитров с ЕГН …………… от с.Градина, община Първомай, област Пловдив, улица ”Христо Смирненски” № 22, ведно с приложените към него документи, за отпускане на персонална пенсия на дъщеря му Станислава Танева Димитрова с ЕГН ……………  от с.Градина, община Първомай, област Пловдив, улица ”Христо Ботев” № 84, видно от които същата попада в категорията лица, посочени в чл.7, ал.2, т.1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж и поради факта, че персоналната пенсия е единствената възможност за получаване на гарантиран доход от Станислава Танева Димитрова, останала без майка .


РЕШЕНИЕ № 51 взето на 25.02.2016г. по протокол № 5

Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет.
Предвид изложеното в проекторешение от д-р Атанаска Симеонова – председател на ПК по здравеопазване и социални дейности вх.№ 53-0-63/25.02.2016 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

  1. Отпуска еднократна финансова помощ на :

 

  • Ана Ангелова Лоайсиган, родена през 1963 г., от гр.Първомай, в размер на 50 лв. Заявление вх. № 53-А-2/19.01.2016 г.

  • Ана Илиева Живкова, родена през 1979 г., от гр.Първомай, в размер на 50 лв. Заявление вх. № 53-А-10/25.11.2015 г.

  • Анета Ангелова Атанасова, родена през 1973 г., от гр.Първомай, в размер на 50 лв. Заявление вх. № 53-А-9/04.11.2015 г.

  • Георги Петров Петров, роден през 1956 г., от гр.Първомай, в размер на 500 лв. Заявление вх. № 53-Г-1/25.01.2016 г.

  • Димитър Василев Димитров, роден през 1984 г., от гр.Първомай, в размер на 150 лв. Заявление вх. № 53-Д-5/15.12.2015 г.

  • Еленка Иванова Азлалиева, родена през 1938 г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. Заявление вх. № 53-Е-1/15.01.2016 г.

  • Мария Манолова Бояджиева, родена през 1929 г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. Заявление вх. № 53-М-7/24.11.2015 г.

  • Мая Милкова Гъделева, родена през 1962 г., от гр.Първомай, в размер на 150 лв. Заявление вх. № 53-М-8/03.12.2015 г.

  • Стоянка Динкова Попова, родена през 1945 г., от гр.Първомай, в размер на 50 лв. Заявление вх. № 53-С-7/10.12.2015 г.

  • Татяна Любенова Георгиева, родена през 1974 г., от с.Градина, в размер на 200 лв. Заявление вх. № 53-Т-6/17.11.2015 г.

 

     На гражданите, подали останалите молби към 01.02.2016 г.  не се отпуска финансова помощ.

 

  2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ № 52 взето на 09.03.2016г. по протокол № 6

Относно: Изменение на Решение № 618 на Общински съвет гр.Първомай, прието на 24.09.2015 г. по Протокол № 55 за продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ І ГО, находящ се в кв.156 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.
Предвид изложеното в предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-66/02.03.2016 г. и на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Изменя Решение № 618 на Общински съвет гр. Първомай, прието на 24.09.2015 г. по Протокол № 55, за продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ І ГО, находящ се в кв.156 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, като отменя т.5 на същото.

Мотиви:
Предвид това, че в процедура на продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, е въведено задължително условие, което като възможност е допустимо единствено за процедурите на продажба чрез публично оповестен конкурс, предвидени в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.


РЕШЕНИЕ № 53 взето на 09.03.2016г. по протокол № 7

Относно: Учредяване на безвъзмездно право на строеж на Министерство на здравеопазването за нуждите на Център за спешна медицинска помощ – Пловдив, за изграждане на нова сграда - Филиал за спешна медицинска помощ гр.Първомай
Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-67/08.03.2016 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.147, ал.2 и чл.137, ал.1, т.7 от Търговския закон, чл.63, ал.1 от Закона за собствеността, чл.180 от Закона за устройство на територията и чл.17, т.7 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

    1. Учредява безвъзмездно право на строеж на Министерство на здравеопазването, Булстат 000695317 за нуждите на Център за спешна медицинска помощ – Пловдив, за реализиране на сграда – филиал за спешна медицинска помощ гр.Първомай върху 300 кв.м. от  Поземлен имот, целият с площ от 38 083 кв.м., с начин на трайно ползване : Възстановително заведение, с имотен № 800402, по картата на възстановената собственост за землище гр.Първомай, с ЕКАТТЕ 59080, общ.Първомай, обл.Пловдивска, при граници: имот № 800414  – Произв. енергия на ЕВН - Б-я Електроразпределение АД; имот № 800065 – Пътна мрежа на ДПФ-МЗХ; имот № 801856 – Път III-клас на Държавата; имот № 800718 – Предпазна дига на ДПФ-МЗХ; имот № 800067 – Полски път на Община Първомай, № 181001 – Нива на насл. на Денка Делчева Женева, ситуирани в югозападната част на имота, съгласно издадена от Главния архитект на Община Първомай виза за проектиране.

   2. Отстъпеното право на строеж се прекратява, ако Министерство на здравеопазването не реализира инвестиционния проект по оперативна програма  „Региони в растеж” 2014-2020 г..

   3. Упълномощава управителят на МБАЛ- Първомай” ЕООД да сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на строеж .

 

Мотиви: Във връзка с реализиране на проект на Министерство на здравеопазването, определен за бенефициент по оперативна програма  „Региони в растеж” 2014-2020г.


РЕШЕНИЕ № 54 взето на 31.03.2016г. по протокол № 8

Относно: Изменение на Решение № 7 на Общинския съвет в град Първомай, прието на 25.11.2015 година по Протокол № 2 във връзка с промяна състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове / ЗУПГМЖСВ /.
Предвид изложеното в докладна записка от Д.Петков-председател на Общинския съвет в град Първомай вх.№ 53-0-83/21.03.2016 г. и на основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 ал.2 от ЗУПГМЖСВ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Изменя Решение № 7 на Общински съвет град Първомай, прието на 25.11.2015 година по Протокол № 2 като на мястото на Недялка Петкова Добрева избира за член на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ – Веселина Колева Пашева – длъжностно лице от Общинска администрация.


РЕШЕНИЕ № 55 взето на 31.03.2016г. по протокол № 8

Относно: Обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Първомай 2014-2020 г. през 2015 година.
Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-81/21.03.2016 г. и на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.24, т.4 от Закон за регионалното развитие,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Първомай 2014 – 2020 г. през 2015 година.

 

2. Задължава Кмета на Община Първомай, в 7-дневен срок от датата на настоящото решение, да предостави на Председателя на Областния съвет за развитие копие от Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Първомай 2014 – 2020 г. през 2015 година.

 

Мотиви: Предвид необходимостта от осъществяване на наблюдение и контрол от страна на Общинския съвет в гр.Първомай върху изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020г. през 2015 г.


РЕШЕНИЕ № 56 взето на 31.03.2016г. по протокол № 8

Относно: Кандидатстване на Община Първомай с проектно предложение за средства от Фонд “Социална закрила“ за реконструкция и модернизация на съществуващата материална база  на Домашен социален патронаж – Първомай и осигуряване на собствени финансови средства.
Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-69/14.03.2016 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23  от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Първомай с проектно предложение за средства от Фонд “Социална закрила“ за реконструкция и модернизация на съществуващата материална база на  „Домашен социален патронаж – Първомай, Приложение 2 от Методиката за разпределение на средствата по фонд „Социална закрила”.

 

2.         2. Дава съгласие за осигуряване от община Първомай на 10 % собствени финансови

средства.

 

Мотиви: Реконструкция и модернизация на съществуваща амортизирана база на „Домашен социален патронаж”.


РЕШЕНИЕ № 57 взето на 31.03.2016г. по протокол № 8
Относно: Промяна състава на Обществения съвет на община Първомай и корекция на Решение № 77/29.03.2012 г., Протокол № 8.
Предвид изложеното в докладна записка от Р.Салим – зам.кмет вх.№ 53-0-71/16.03.2016 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.35 от Закона за социалното подпомагане и чл.52-54 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
За упражняване на обществен контрол, съдействие и помощ при осъществяване на дейностите по социално подпомагане, Общинския съвет в гр.Първомай изменя състава и числеността на Обществения съвет, избран с Решение № 39/31.01.2008 г., Протокол № 4 и актуализиран с Решение № 77/29.03.2012 г., Протокол № 8, както следва:

1. Ружди Салим – Заместник - кмет на община Първомай – председател;

2. Таня Налбантова – Директор на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Първомай;

3.Петя Калоферова-Кръстева – Гл.експерт „Социални дейности” при ОбА гр.Първомай;

4. Мария Кьосева – Секретар на МКБППМН при Община Първомай;

5. Маринка Бояджиева – общински съветник;

6. Ресми Саид – общински съветник;

7. Петя Маджарова – общински съветник;

8. Димитър Калоферов – председател на дружество на пенсионерите в град Първомай;

9. Златка Кирева – председател на УС на СИБ.

 

Мотиви: Във връзка с промяна в състава на Обществения съвет в гр.Първомай.


РЕШЕНИЕ № 58 взето на 31.03.2016г. по протокол № 8
Относно: Промяна на статута на Професионална гимназия по селско стопанство «Васил Левски», град Първомай от държавно в общинско училище.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-76/18.03.2016 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23, във връзка с чл. 20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с §10 от Закона за предучилищното и училищно образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.) и чл. 10, ал. 6 от Закона за народната просвета,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие за промяна на статута на Професионална гимназия по селско стопанство «Васил Левски», град Първомай от държавно в общинско училище, считано от 01.08.2016 година.

2. Дава съгласие за промяна на финансиращия орган на Професионална гимназия по селско стопанство «Васил Левски», град Първомай и преминаването й от бюджета на Министерство на земеделието и храните към бюджета на Община Първомай, считано от 01.08.2016 година.

3. Дава съгласие за придобиване от Община Първомай на управляваните от Професионална гимназия по селско стопанство «Васил Левски», град Първомай имоти - публична държавна собственост, считано от 01.08.2016 година.

4. Упълномощава Кмета на Община Първомай да предприеме необходимите действия за промяна на статута и финансиращия орган на Професионална гимназия по селско стопанство «Васил Левски», град Първомай и за придобиване от Община Първомай на управляваните от училището имоти.

 

Мотиви: Настоящото решение се приема във връзка с постъпило в Общинска администрация град Първомай Писмо с вх. № 04–01–1/24.02.2016 г. от Министерство на земеделието и храните, както и предвид необходимостта от приемане на решение за промяна на финансирането на Професионална гимназия по селско стопанство «Васил Левски», град Първомай и преминаване от бюджета на Министерство на земеделието и храните към бюджета на Община Първомай и придобиване на имотите, предоставени на училището.


РЕШЕНИЕ № 59 взето на 31.03.2016г. по протокол № 8

Относно: Изменение на Маршрутно разписание на вътрешноградска линия № 1.
Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-77/21.03.2016 г. , съобразно решението на комисията и на основание чл.21 ал.1 т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.8 ал. 4 от Наредба № 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на  транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози с автобуси /обн. ДВ бр. №32/,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Утвърждава измененията в Маршрутно разписание на вътрешноградска Линия № 1                  / утвърдено с Решение № 377 / 27.05 2010г., изм. Решение № 74/29.03 2012г., изм. № 370 / 30.01.2014г на Об.С Първомай / съгласно  Приложение № 1 и Приложение № 2 - неразделна част от настоящото решение.

 

Мотиви: Поради изключително слабия пътнико поток в неделя и направените предложения  с Докладна записка № 10-17-3 / 06.01.2016г на Кмета на с. Татарево, молба № 94-01-2 / 10.02.2016г на група граждани и писмо № 10-17-3 / 10.02.2016г. на управителя на ДЗЗД „Стойчев и партньори” настоящото решение се приема с цел:

Оптимизиране транспортното обслужване на гражданите и на основание чл.21 ал.1 т 23 от ЗМСМА и чл.8 ал.4 от Наредба № 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на  транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози с автобуси.


РЕШЕНИЕ № 60 взето на 31.03.2016г. по протокол № 8

Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот № 207026, частна общинска собственост, от землищeто на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.
Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-82/21.03.2016 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2016 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нова точка, а именно:

 - т.83. Поземлен имот № 207026, с площ 2,631 дка, с начин на трайно ползване – местен път,  находящ се в стопански двор - север, местността „Харманлан”, землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.

ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно:

- Поземлeн имот № 207026, с площ 2,631 дка, с начин на трайно ползване – местен път,  находящ се в стопански двор - север, местността „Харманлан”, землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 000354, местен път на Община Първомай; № 108099, изоставена нива на Марийка Георгиева Чурчулиева; № 207001,  стопански двор на „Родопи-Агромилк”ООд; № 207027, местен път на Община Първомай; № 207007, зелена-шир.полз. на Държавен поземлен фонд-МЗХ.

1. Одобрява пазарна оценка в размер на 5 900,00 лв. (пет хиляди и деветстотин лева) без ДДС за описания по т.1.1. общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

2. Определя начална тръжна цена в размер на 5 900,00 лв. (пет хиляди и деветстотин лева) без ДДС.

ІІІ. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

  

Мотиви: Настоящото решение се приема във връзка с изпълнение на Решение № 38, прието на 25.02.2016г. по Протокол № 5, Общински съвет гр.Първомай и с цел насърчаване и подкрепяне на инвестиционния процес на малкия и среден бизнес на територията на общината.


РЕШЕНИЕ № 61 взето на 31.03.2016г. по протокол № 8
Относно: Подготвителни действия за общинска концесия върху обект - публична общинска собственост, а именно: находище на минерална вода „Драгойново”, с.Драгойново, община Първомай, област Пловдив по реда на Закона за концесиите.
Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-84/21.03.2016 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, във връзка със заявена инициатива,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Дава съгласие да започнат подготвителни действия за общинска концесия върху обект - публична общинска собственост, а именно: находище на минерална вода „Драгойново”, с.Драгойново, община Първомай, област Пловдив по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите.

Мотиви: Във връзка със заявена инициатива за предоставяне на концесия от находище на минерална вода „Драгойново”, с.Драгойново, община Първомай, област Пловдив.


РЕШЕНИЕ № 62 взето на 31.03.2016г. по протокол № 8
Относно: Доброволно прилагане на влязъл в сила, неприложен дворищнорегулационен план от 1986 г., по отношение на УПИ ІV – 20 от кв.3 по регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив, по реда на § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ.
Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-88/22.03.2016 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ, чл.34, ал.4 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се приложи доброволно влезлия в сила план за регулация одобрен със заповед № 59 от 1986 г. по отношение на парцел /УПИ/ ІV – 20, целият с площ от 850 кв.м. с неприложена улична регулация от кв.3 по плана на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив, като Община Първомай прехвърли с договор по пазарни цени на Росен Дончев Димитров с ЕГН ………. правото на собственост върху общински имот с площ от 105 кв.м., който съгласно действащия план за регулация на с.Езерово, общ.Първомайсе придава към парцел /УПИ/ ІV – 20 от кв.3, при граници на общинския имот: улица; УПИ V – 19; ПИ № 20 и УПИ ІІІ - 21.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 693,00 лв. (шестстотин и деветдесет и три лева) с вкл. ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

3. Определя продажна цена на описания по т.1 общински имот в размер на 693,00 лв. (шестстотин и деветдесет и три лева) с вкл. ДДС, която следва да се заплати от Росен Дончев Димитров с ЕГН ………., като всички данъци и такси по сделката, са за негова сметка.

4. Възлага на кмета на Община Първомай да изготви заповед и сключи договор на основание §. 8, ал.3 от от ПР на ЗУТ при условията на горните точки.

 

Мотиви: Във връзка с подадено заявление вх. № 94-Р-5/19.02.2016 г. и изявено желание за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация от 1986г., по отношение на УПИ ІV – 20 от кв.3 по регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив.


РЕШЕНИЕ № 63 взето на 31.03.2016г. по протокол № 8
Относно: Доброволно прилагане на влязъл в сила, неприложен дворищнорегулационен план от 1986 г., по отношение на УПИ V – 19 от кв.3 по регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив, по реда на § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ.
Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-87/22.03.2016 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ, чл.34, ал.4 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се приложи доброволно влезлия в сила план за регулация одобрен със заповед № 59 от 1986 г. по отношение на парцел /УПИ/ V – 19, целият с площ от 866 кв.м. с неприложена улична регулация от кв.3 по плана на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив, като Община Първомай прехвърли с договор по пазарни цени на Боян Игнатов Игнатов с ЕГН ………. правото на собственост върху общински имот с площ от 105 кв.м., който съгласно действащия план за регулация на с.Езерово, общ.Първомайсе придава към парцел /УПИ/ ІV – 20 от кв.3, при граници на общинския имот: улица; УПИ V – 19; ПИ № 20 и УПИ ІІІ - 21.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 143,64 лв. (сто четиридесет и три лева и шестдесет и четири стотинки) с вкл. ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

3. Определя продажна цена на описания по т.1 общински имот в размер на 143,64 лв. (сто четиридесет и три лева и шестдесет и четири стотинки) с вкл. ДДС, която следва да се заплати от Боян Игнатов Игнатов с ЕГН ………., като всички данъци и такси по сделката, са за негова сметка.

4. Възлага на кмета на Община Първомай да изготви заповед и сключи договор на основание §. 8, ал.3 от от ПР на ЗУТ при условията на горните точки.

 

Мотиви: Във връзка с подадено заявление вх. № 94-Б-2/19.02.2016 г. и изявено желание за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация от 1986г., по отношение на УПИ V – 19 от кв.3 по регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив.


РЕШЕНИЕ № 64 взето на 31.03.2016г. по протокол № 8
Относно: Доброволно прилагане на влязъл в сила, неприложен дворищнорегулационен план от 1971 г., по отношение на УПИ ХХV – 152 от кв.8 по регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, по реда на § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ.
Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-85/21.03.2016 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ, чл.34, ал.4 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се приложи доброволно влезлия в сила план за регулация одобрен със заповед № 308 от 1971 г. по отношение на парцел /УПИ/ ХХV – 152, целият с площ от 830 кв.м. с неприложена улична регулация от кв.8 по плана на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, като Община Първомай прехвърли с договор по пазарни цени на Даниела Петрова Авджиева с ЕГН ………. и Жечко Георгиев Иванов с ЕГН ………. правото на собственост върху общински имот с площ от 10 кв.м., който съгласно действащия план за регулация на с.Искра, общ.Първомайсе придава към парцел /УПИ/ ХХV – 152 от кв.8, при граници на общинския имот: улица; УПИ ХХVІ – 151 и ПИ № 152.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 62,40 лв. (шестдесет и два лева и четиридесет стотинки) с вкл. ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

3. Определя продажна цена на описания по т.1 общински имот в размер на 62,40 лв. (шестдесет и два лева и четиридесет стотинки) с вкл. ДДС, която следва да се заплати от Желязко Колев Иванов с ЕГН ………., като всички данъци и такси по сделката, са за тяхно сметка.

4. Възлага на кмета на Община Първомай да изготви заповед и сключи договор на основание §. 8, ал.3 от от ПР на ЗУТ при условията на горните точки.

 

Мотиви: Във връзка с подадено заявление вх. № 94-Д-7/09.02.2016 г. и изявено желание за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация от 1971г., по отношение на УПИ ХХV – 152 от кв.8 по регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.


РЕШЕНИЕ № 65 взето на 31.03.2016г. по протокол № 8
Относно: Доброволно прилагане на влязъл в сила, неприложен дворищнорегулационен план от 1971 г., по отношение на УПИ ХХVІ – 151 от кв.8 по регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, по реда на § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ.
Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-86/21.03.2016 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ, чл.34, ал.4 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се приложи доброволно влезлия в сила план за регулация одобрен със заповед № 308 от 1971 г. по отношение на парцел /УПИ/ ХХVІ – 151, целият с площ от 940 кв.м. с неприложена улична регулация от кв.8 по плана на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, като Община Първомай прехвърли с договор по пазарни цени на Желязко Колев Иванов с ЕГН ………. правото на собственост върху общински имот с площ от 100 кв.м., който съгласно действащия план за регулация на с.Искра, общ.Първомайсе придава към парцел /УПИ/ ХХVІ – 151 от кв.8, при граници на общинския имот: улица; УПИ ХХV – 152; ПИ № 151 и земедерска земя.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 612,00 лв. (шестстотин и дванадесет лева) с вкл. ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

3. Определя продажна цена на описания по т.1 общински имот в размер на 612,00 лв. (шестстотин и дванадесет лева) с вкл. ДДС, която следва да се заплати от Желязко Колев Иванов с ЕГН ………., като всички данъци и такси по сделката, са за негова сметка.

4. Възлага на кмета на Община Първомай да изготви заповед и сключи договор на основание §. 8, ал.3 от от ПР на ЗУТ при условията на горните точки.

 

Мотиви: Във връзка с подадено заявление вх. № 94-Ж-2/09.02.2016 г. и изявено желание за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация от 1971г., по отношение на УПИ ХХVІ – 151 от кв.8 по регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.


РЕШЕНИЕ № 66 взето на 31.03.2016г. по протокол № 8
Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, по реда на чл.14, ал.7 от ЗОС.
Предвид изложеното в предложение от Н.Митков – зам.кмет вх.№ 53-0-89/22.03.2016 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

      І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2016 година” към Раздел ІІІ, т.А. „Имоти, които Община Първомай има намерение да предостави под наем и аренда”, с нова точка към Помещения и терени в регулация, а именно:

- „т.26. Комплекс „Плувен басейн” в едно с построените в него басейни и сгради  съставляващ № 000148 с площ  от 10 984 кв.м., с начин на трайно ползване: спортна територия, находящ се в местността „Адата Марица” за землище на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.”

ІІ. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване  недвижим имот – публична общинска собственост, комплекс „Плувен басейн”, състоящ се от плувен басейн със застроена площ от 320 кв.м., плувен басейн – със застроена площ от 220 кв.м., портиерна със застроена площ от 11,20 кв.м., съблекалня със застроена площ от 13,32 кв.м., здравен пункт със застроена площ от 46,11 кв.м., тоалетни със застроена площ от 37,20 кв.м., дървена беседка – БАР-2 със застроена площ от 38,00 кв.м., дървена беседка – БАР-1 с обща застроена на площ от 136,00 кв.м., включваща бар с навес - 80 кв.м. и  кухня с помощни помещения, офис, санитарни възли и склад със застроена площ от 56 кв.м., помпена сграда със застроена площ от 5,06 кв.м. в едно с изградените водоснабдителна мрежа със сондаж  и подземно електрозахранване, изградени върху общински имот, съставляващ № 000148 с площ  от 10 984 кв.м., с начин на трайно ползване: спортна територия, находящ се в местността „Адата Марица” по плана за земеразделяне на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: имот № 000155, Градски парк на Община Първомай;  имот № 000102, Градски парк на ОПФ; имот № 000129, Залесена територия на ДАГ –ДГС-Първомай-ДГФ; имот № 000339, Градски парк на Община Първомай.

  ІІІ. Одобрява оценка за начална наемна цена за една година, възлизаща на 4 100 лв. (четири хиляди и сто лева) без ДДС за описания по т.ІІ общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

       ІV. Определя начална тръжна цена за една година за описания имот в размер на 4 100 лв. (четири хиляди и сто лева) без ДДС.  

         V. Определя срок за отдаване под наем 5 /пет/ години, считано от датата на сключване на договора;

VІ. Възлага на кмета на Община Първомай организирането и провеждането на търга за отдаване под наем на обекта, както и сключването на договор със спечелилия търга участник.
 

           Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.16 от НРПУРОИ и с цел съхраняване и опазване на общинския имот в добро състояние.


РЕШЕНИЕ № 67 взето на 31.03.2016г. по протокол № 8

Относно: Изменение на Решение № 53, прието на извънредно заседание на Общинския съвет в гр.Първомай с Протокол № 7 от 09.03.2016 г. за учредяване на безвъзмездно право на строеж на Министерство на здравеопазването за нуждите на Център за спешна медицинска помощ – Пловдив, за изграждане на нова сграда - филиал за спешна медицинска помощ  в гр. Първомай .

 Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-90/23.03.2016 г. и на основание чл.45, ал.9 и ал.10, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.147, ал.2 и чл.137, ал.1, т.7 от Търговския закон, чл.180 от Закона за устройство на територията, чл.51а, ал.4, т.3 от Закона за общинската собственост, чл.17, т.7 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие (приета от Общински съвет Първомай с Решение № 148/30.07.2004 г. по Протокол № 11) и във  връзка с Писмо от Областен управител на област Пловдив с вх. № 61-02-32/18.03.2016г. на Общинска администрация гр. Първомай,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Изменя Решение № 53, прието на извънредно заседание на Общинския съвет в гр. Първомай с Протокол № 7 от 09.03.2016г. за учредяване на безвъзмездно право на строеж на Министерство на здравеопазването за нуждите на Център за спешна медицинска помощ – Пловдив, за изграждане на нова сграда - филиал за спешна медицинска помощ в гр.Първомай, както следва:

1. Дава съгласие МБАЛ - Първомай” ЕООД да учреди безвъзмездно право на строеж в полза на Министерство на здравеопазването, Булстат 000695317 за нуждите на Център за спешна медицинска помощ – Пловдив, за реализиране на сграда – филиал за спешна медицинска помощ в гр.Първомай върху 300 кв.м., ситуирани съгласно издадена от Главния архитект на Община Първомай виза за проектиране, в югозападната част на Поземлен имот № 800402 в землището на гр. Първомай с ЕКАТТЕ 59080, общ.Първомай, обл.Пловдивска, идентичен с имот № 000402 по картата на възстановената собственост за землище кв.Дебър с ЕКАТТЕ 99101, целият с площ от 38 083 кв.м., с начин на трайно ползване: Възстановително заведение, находящ се в местността Землище кв. Дебър”, при граници и съседи: имот № 800414  – Произв. енергия на ЕВН - Б-я Електроразпределение АД; имот № 800065 – Пътна мрежа на ДПФ-МЗХ; имот № 801856 – Път III-клас на Държавата; имот № 800718 – Предпазна дига на ДПФ-МЗХ; имот № 800067 – Полски път на Община Първомай, № 181001 – Нива на насл. на Денка Делчева Женева .

 2.  В случай, че Министерство на здравеопазването не реализира инвестиционния проект по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., отстъпеното право на строеж се погасява по реда на чл.67, ал.1 от Закона за собствеността.

Мотиви: Във връзка с постъпило в Общинска администрация гр.Първомай Писмо вх. № 61-02-32/18.03.2016г. от Областен управител на област Пловдив, както и във връзка с реализиране на проект на Министерство на здравеопазването, определен за бенефициент по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.


РЕШЕНИЕ № 68 взето на 31.03.2016г. по протокол № 8

Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет
Предвид изложеното в проект на решение от д-р Ат.Симеонова – председател на ПК по Здравеопазване и социални дейности вх.№ 53-0- на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

  • Гана Петрова Кацарова, родена през 1933 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. Заявление вх. № 53-Г-2/14.03.2016 г.

  • Делчо Желязков Йорданов, роден през 1957 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. Заявление вх. № 53-Д-1/02.02.2016 г.

  • Йордан Христов Йорданов, роден през 1961 г., от с.Татарево, в размер на 200 лв. Заявление вх. № 53-Й-1/23.02.2016 г.

  • Олга Иванова Минева, родена през 1972 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. Заявление вх. № 53-О-1/03.02.2016 г.

  • Радка Янева Ицова, родена през 1954 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. Заявление вх. № 53-Р-1/10.02.2016 г.

  • Тянка Йорданова Жековска, родена през 1941 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. Заявление вх. № 53-Т-1/19.02.2016 г.

  • Янка Желева Митева, родена през 1946 г., от с.Драгойново, в размер на 200 лв. Заявление вх. № 53-Я-1/18.03.2016 г.

 

     На гражданите, подали останалите молби към 29.03.2016 г.  не се отпуска финансова помощ.

 

  2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ № 69 взето на 27.04.2016г. по протокол № 9

Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на Годишния план за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Първомай /2011 – 2015 г./ за 2015 г. и Годишен план за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Първомай /2016-2020г./ за 2017 г.Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-108/12.04.2016 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.36-б, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Общински съвет град Първомай приема Отчет за изпълнение на Годишния план за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Първомай /2011-2015 г./ за 2015 г.

 

2. Общински съвет гр.Първомай приема Годишен план за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Първомай /2016-2020 г./ за 2017 г.

 

Мотиви: В съответствие с и в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Първомай /2011 – 2015 г./ и Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Първомай /2016-2020г./


РЕШЕНИЕ № 70 взето на 27.04.2016г. по протокол № 9

Относно: Приемане на годишните финансови отчети на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД и “Медицински център І - Първомай” ЕООД за 2015 г., разпределение на печалбата и избор на  одитор за заверка на годишните финансови отчети на дружествата за 2016 г.
Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-119/19.04.2016 г. и на основание чл. 18 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие и във връзка с Докладна записка от 15.04.2016  г. на д-р Румяна Бойлова – управител на “МБАЛ-Първомай“ ЕООД  и „Медицински център І-Първомай” ЕООД, както и на основание, чл. 21, ал.1, т.8 и т.23  от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3 и чл.147, ал.2 от Търговския закон и чл. 17, т.11 и чл. 54, ал.2 и 3 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема годишните финансови отчети на “МБАЛ-Първомай“ ЕООД  и „Медицински център І-Първомай” ЕООД за 2015 г.

         2. Дължимият дивидент от печалбата на “МБАЛ-Първомай“ ЕООД за 2015 г.  в размер на 18 283,70 лв., представляващ 20 на сто от печалбата след данъчното й облагане, да не бъде отчисляван за Община Първомай и да остане в разпореждане на дружеството за придобиване на ДМА/медицинска апаратура/.

         3. Дължимият дивидент от печалбата „Медицински център І-Първомай” ЕООД  за 2015 г. в размер на 1488,46 лв., представляващ 20 на сто от печалбата след данъчното й облагане, да не бъде отчисляван за Община Първомай и да остане в разпореждане на дружеството за инвестиционни разходи.

         4. Избира „Одиторска къща Пълдин” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Драва” № 10 А, представлявана за Мария Павлова Гюрова – дипломиран  експерт-счетоводител за одитор на годишните финансови отчети за 2016 г. на “МБАЛ-Първомай“ ЕООД  и „Медицински център І-Първомай” ЕООД.


РЕШЕНИЕ № 71 взето на 27.04.2016г. по протокол № 9

Относно: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2016 година.

Предвид изложеното в проект на решение от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-120/19.04.2016 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл. 41 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Първомай,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

    1. Изменя решение № 25 от 28.01.2016 година по протокол №4 на Общински съвет Първомай, както следва:

     1.1. Увеличава общата стойност по прихода на бюджета на община Първомай за  2016 г. от 13 445 936 лева на 13 515 936 лева т.е. със 70 000 лева в т. ч.:

      - данък превозни средства от 620 000 лева на 650 000 лева;

      - данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин от  325 000 лева на 350 000 лева;

      - наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски  от 100 000 лева на 115 000 лева;

     1.2. Сумата в размер на 70 000 лева се насочва за закупуване на техника за изкърпване на уличната мрежа на община Първомай.

     1.3. Увеличава  капиталовите  разходи по инвестиционна програма 2016 г. със 70 000 лева, като разпределението им по видове ще бъде включено в следващата актуализация на бюджета.

 

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал.1 т.6, във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл. 41 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Първомай. Изменението на бюджета се налага във връзка със закупуване на техника за изкърпване на уличната мрежа и подобряване на инфраструктурата на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 72 взето на 27.04.2016г. по протокол № 9

Относно: Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2015 г. и Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016 г.
Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-107/12.04.2016 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила на детето и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Общински съвет гр.Първомай приема Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2015 г.

2. Общински съвет гр.Първомай приема Общинска програма за закрила на детето за 2016 г.

 
Мотиви:
Общинската програма за закрила на детето за 2016 г. се приема с цел задоволяване потребностите на децата и техните семейства в община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 73 взето на 27.04.2016г. по протокол № 9

Относно: Учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж на граждани с установени жилищни нужди,  без търг или конкурс, върху част от  недвижим имот – общинска частна собственост, за изграждане на жилища.
Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-110/14.04.2016 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл.49а, ал.1 от Закон за общинската собственост във връзка с чл.36 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Първомай и чл.50 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се учреди възмездно безсрочно право на строеж в полза на Демир Руменов Симеонов, картотекиран ІV група, подгрупа 4, за построяване на жилищна сграда с разгъната застроена площ /РЗП/  до 64 (шестдесет и четири) кв.м., застроително петно №2, съгласно скица - виза изх. №226/ 23.03.2016 г. на Главния архитект на община Първомай, върху следния недвижим имот – частна общинска собственост, незастроен урегулиран поземлен имот целият с площ от 520 (петстотин и двадесет) кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ ІV (четири римско) – социални жилилища, находящ се в квартал 161 (сто шестдесет и едно) по регулационния план на гр.Първомай, одобрен със заповед №РД-15-666/1994 год. и изменен със заповед №РД-15-626 от 27.11.2015 г. при граници и съседи на УПИ : Земеделска земя, УПИ V-2664, ул. Бузлуджа и УПИ ІІІ- държавен.

         1.1. Определя следната цена на възмездното право на строеж, както следва: за РЗП - 64  кв.м. застроително петно №2 от УПИ ІV – соц. жил. от кв. 161, по регулационния план на  гр.Първомай, в размер на  977,60 лв. (деветстотин седемдесет и седем лева  и 60 ст.).

       Всички данъци и такси по учредяване на право на строеж, са за сметка на приемателя.

      2. Дава съгласие да се учреди възмездно безсрочно право на строеж в полза на Коста Демирев Митев, картотекиран ІV група, подгрупа 4, за построяване на жилищна сграда с разгъната застроена площ /РЗП/  до 64 (шестдесет и четири) кв.м., застроително петно №1, съгласно скица - виза изх. №227/ 23.03.2016 г. на Главния архитект на община Първомай, върху следния недвижим имот – частна общинска собственост, незастроен урегулиран поземлен имот целият с площ от 520 (петстотин и двадесет) кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ ІV (четири римско) – социални жилилища, находящ се в квартал 161 (сто шестдесет и едно) по регулационния план на гр.Първомай, одобрен със заповед №РД-15-666/1994 год. и изменен със заповед №РД-15-626 от 27.11.2015 г. при граници и съседи на УПИ : Земеделска земя, УПИ V-2664, ул. Бузлуджа и УПИ ІІІ- държавен.

      2.1. Определя следната цена на възмездното право на строеж: за РЗП - 64  кв.м. застроително петно №1  от УПИ ІV – соц. жил. от кв. 161, по регулационния план на  гр.Първомай в размер на  977,60 лв. (деветстотин седемдесет и седем лева  и 60 ст.).

 

Всички данъци и такси по учредяване на право на строеж, са за сметка на приемателя.

 

3.   Дава съгласие да се учреди възмездно безсрочно право на строеж в полза на Христина Демирева  Кръстева, картотекирана І група, подгрупа 4, за построяване на жилищна сграда с разгъната застроена площ /РЗП/  до 64 (шестдесет и четири) кв.м., застроително петно №3, съгласно скица - виза изх. №225/ 23.03.2016 г. на Главния архитект на община Първомай, върху следния недвижим имот – частна общинска собственост, незастроен урегулиран поземлен имот целият с площ от 520 (петстотин и двадесет) кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ ІV (четири римско) – социални жилилища, находящ се в квартал 161 (сто шестдесет и едно) по регулационния план на гр.Първомай, одобрен със заповед №РД-15-666/1994 год. и изменен със заповед №РД-15-626 от 27.11.2015 г. при граници и съседи на УПИ : Земеделска земя, УПИ V-2664, ул. Бузлуджа и УПИ ІІІ- държавен.

 3.1. Определя следната цена на възмездното право на строеж:  за РЗП - 64  кв.м. застроително петно №3 от УПИ ІV – соц. жил. от кв. 161, по регулационния план на  гр.Първомай  в размер на  977,60 лв. (деветстотин седемдесет и седем лева  и 60 ст.).

Всички данъци и такси по учредяване на право на строеж, са за сметка на приемателя

      4. Одобрява предложения Проект на Договор за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж.

 5. Упълномощава Кмета на Община Първомай да издаде заповед и да сключи Договор за  учредяване на възмездно право на строеж с  Демир Руменов Симеонов, Коста Демирев  Митев и Христина Демирева  Кръстева.
Мотиви: Причината, която обуславя необходимостта от вземането на настоящето решение се изразява в осигуряването на социална подкрепа от страна на Община Първомай, чрез даване възможност на граждани и техните семейства, които са картотекирани по Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Първомай, за построяване на жилищни сгради.

Финансови средства – за изпълнението на настоящето решение не са необходими финансови средства.

Очаквани резултати – построени нови жилища в недвижими имоти – частна общинска собственост, предназначени за социални жилища.


РЕШЕНИЕ № 74 взето на 27.04.2016г. по протокол № 9

Относно: Изменение на Решение № 413/30.04.2014 г. по Протокол № 35 и Решение № 565/17.06.2015г. по Протокол № 51 на Общински съвет гр.Първомай, за откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири и водоеми - публична общинска собственост разположени на територията на Община Първомай, обл.Пловдив.Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-117/18.04.2016 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с § 1, т.95 от Допълнителни разпоредби към Закон за водите /ДВ, бр.58 от 31.07.2015 год./,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Изменя точка VІ.„Специфични условия към участниците в търга” от Решение № 413 на Общински съвет гр. Първомай, прието на 30.04.2014 г. по Протокол № 35, за откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири и водоеми - публична общинска собственост разположени на територията на Община Първомай, обл.Пловдив, както следва:

„VІ.Специфични условия към участниците в търга:”

- участник в търга може да бъде всяко лице, което отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена по смисъла на § 1, т.95 от Допълнителни разпоредби към Закона за водите, а именно: физическо лице хидроспециалист или юридическо лице, което разполага със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях.

 

       ІІ. Изменя точка VІ.„Специфични условия към участниците в търга” от Решение № 565 на Общински съвет гр. Първомай, прието на 17.06.2015 г. по Протокол № 51, за откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири и водоеми - публична общинска собственост разположени на територията на Община Първомай, обл.Пловдив, както следва:

„VІ.Специфични условия към участниците в търга:”

- участник в търга може да бъде всяко лице, което отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена по смисъла на § 1, т.95 от Допълнителни разпоредби към Закона за водите, а именно: физическо лице хидроспециалист или юридическо лице, което разполага със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях.


РЕШЕНИЕ № 75 взето на 27.04.2016г. по протокол № 9

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, по реда на чл.14, ал.7 от ЗОС.  

Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-114/18.04.2016 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване част от недвижим имот – публична общинска собственост, както следва:

            - помещение за офис - стая № 221 с площ от 18,00 кв.м., находящо се на втори етаж, секция Г /северно крило/ от триетажна масивна административна сграда, построена в УПИ І-ОБНС, администрация, в кв.89 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 15-666/1994 г., при граници на УПИ: УПИ ІІІ – обслужващи дейности и търговия, улица, УПИ ІІ – озеленяване и от три страни улици и граници на помещение: на север: коридор, на юг: външен зид, на изток: стая № 222, на запад: коридор и асансьорна шахта.

       Помещението е обозначено, чрез защриховане в черно на приложената към настоящото решение скица.

       ІІ. Размерът на началната наемна цена на помещението се определя, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай /приета с Решение № 391 от 28.03.2014 г. на ОбС гр.Първомай по Протокол № 34/.

ІІІ. Определя срок за отдаване под наем 5 /пет/ години, считано от датата на сключване на договора;

ІV. Възлага на кмета на Община Първомай организирането и провеждането на търг за отдаване под наем на обекта по т.І, както и сключването на договор със спечелилия търга участник.

 

Мотиви: Настоящето решение в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на Община Първомай за 2014г.


РЕШЕНИЕ № 76 взето на 27.04.2016г. по протокол № 9

Относно: Обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот № 056089, отреден за полски път в землището на с.Брягово, общ.Първомай.
Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-118/18.04.2016 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Обявява за частна общинска собственост поземлен имот № 056089 с площ 1,060 дка, с начин на трайно ползване – полски път,  находящ се в местността „Демиралан”, землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, поради това, че е престанал да изпълнява предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.  

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и с цел насърчаване на инвестиционния процес на малкия и среден бизнес на територията на общината.


РЕШЕНИЕ № 77 взето на 27.04.2016г. по протокол № 9

Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя от землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив.Предвид изложеното в докладна записка от Р.Салим-зам.кмет вх.№ 53-0-115/18.04.2016 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
 

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2016 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нови точки, а именно:

 - т.84. Поземлен имот № 061056 с площ 1,485 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността “Малкия юрт”, в землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив.

ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, както следва:

1.1. Поземлен имот № 061056 с площ 1,485 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в стопански двор, местността “Малкия юрт”, в землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 061052, местен път на Община Първомай; № 061010, стопански двор на Държавен поземлен фонд – МЗХ; № 061055, нива на Васил Колев Ангелов и др.; № 006056, нива на Делчо Митев Йорданов; № 061029, нива на Делчо Митев Йорданов и др.; № 061009, стопански двор на Държавен поземлен фонд – МЗХ. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1487/07.04.2016г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 31, том 3 от 11.04.2016г.,вх.№ 666, дв.вх.№ 648.

1.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 1 530,00 лева (хиляда петстотин и тридесет лева) за описания по т.1.1. общински имот, изготвена от независим оценител.

1.3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 530,00 лева (хиляда петстотин и тридесет лева).

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с проявен инвеститорски интерес и насърчаване на земеделската дейност на територията на общината.


РЕШЕНИЕ № 78 взето на 27.04.2016г. по протокол № 9

Относно: Определяне на размера на годишната вноска на община Първомай за 2016 г. за участие във Фонд «Общинска солидарност» - целева дейност към Националното сдружение на общините в Република България.Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-116/18.04.2016 г. и на основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.6, т.2 и чл.7, ал.1 и ал.2 от Правилника за устройството и дейността на Фонд „Общинска солидарност”,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
 

1.        Определя годишната вноска на община Първомай за 2016 година за участие във фонд „Общинска солидарност” - целева дейност към Националното сдружение на общините в Република България, в размер на 300 /триста/ лева.

 

2.           Възлага на Кмета на Общината да внесе определената в т.1 годишна вноска за участие във фонд „Общинска солидарност” - целева дейност към Националното сдружение на общините в Република България, по начина и в сроковете, определени в Правилника за устройството и дейността на Фонд „Общинска солидарност”, приет с решение на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България от 30.01.2015 г..

 

Мотиви: Настоящото решение се приема във връзка с постъпило в Общинска администрация писмо от Националното сдружение на общините в Република България и   необходимостта от определяне на размера на годишната вноска на община Първомай за 2016 г. за участие във фонд „Общинска солидарност” към Националното сдружение на общините в Република България, произтичаща от Правилника за устройството и дейността на Фонд „Общинска солидарност”.


РЕШЕНИЕ № 79 взето на 27.04.2016г. по протокол № 9

Относно: Приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Първомай 2016 – 2020 г.

 Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-103/08.04.2016 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.36-б, ал.1 от Правилника за приложение на Закон за социално подпомагане,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Общински съвет гр.Първомай приема Стратегия за развитие на социалните услуги в община Първомай 2016 – 2020 г.

 

Мотиви: В съответствие с и в изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г. на област Пловдив.


РЕШЕНИЕ № 80 взето на 27.04.2016г. по протокол № 9

Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет

 Предвид изложеното в проект на решение от д-р Ат.Симеонова – общински съветник и председател на ПК по здравеопазване и социални дейности вх.№ 53-0-123/27.04.2016 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
 

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

  • Атанас Стефанов Демирев, роден през 1954 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. Заявление вх. № 53-А-7/21.04.2016 г.

  • Детелина Ангелова Кирова, родена през 1978 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. Заявление вх. № 53-Д-3/20.04.2016 г.

  • Живка Иванова Христова, родена през 1969 г., от с.Градина, в размер на 200 лв. Заявление вх. № 53-Ж-2/20.11.2015 г.

  • Митко Ангелов Караманов, роден през 1965 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. Заявление вх. № 53-М-3/20.04.2016 г.

  • Нели Костова Шишекова, родена през 1967 г., от с.Искра, в размер на 100 лв. Заявление вх. № 53-Н-2/18.04.2016 г.

  • Румяна Петрова Тодорова, родена през 1967 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. Заявление вх. № 53-Р-2/25.04.2016 г.

  • Стефан Райчев Димитров, роден през 1967 г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. Заявление вх. № 53-С-2/12.04.2016 г.

 

     На гражданите, подали останалите молби към 26.04.2016 г.  не се отпуска финансова помощ.

 

  2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ № 81 взето на 27.05.2016г. по протокол № 10

Относно: Приемане на уточнения годишен план на бюджет 2015 година.

Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за 2015 година.

Приемане на отчета за изпълнение на сметките за средства от ЕС за 2015 година.
Приемане уточнения годишен план и отчета  на инвестиционна програма и текущи ремонти за 2015 г.

Предвид изложеното в проект на решение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-130/18.05.2016 г. и на основание чл.21, ал.1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 140 ал.1 от Закона за публичните финанси и чл. 48 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Първомай,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
                        1.Приема уточнения годишен план на бюджета за 2015 г. по прихода и разхода по функции и дейности, както следва :

1.1.По прихода –  13 942 923 лв. /съгласно Приложение № 1/;

1.2.По разхода –   13 942 923  лв. /съгласно Приложение № 2/ .

2.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2015 г., както следва:

                  2.1.По прихода –  6 641 498 лв. /съгласно Приложение № 1/;

                  2.2.По разхода –   6 467 373 лв. /съгласно Приложение № 2/.

                  3.Приема уточнения годишен план на инвестиционна програма в размер на 23 242 336 лева и на текущите  ремонти  в размер на 181 842 лева. /съгласно Приложение № 3/.

                  4.Приема отчета на инвестиционна програма в размер на 23 022 898 лева и на текущите  ремонти в размер на 155 452 лева. /съгласно Приложение № 3/.

                  5.Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз  за 2015г. /съгласно Приложения № 4 /.

Мотиви:  В изпълнение на чл.21, ал.1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 140 ал. 1 от Закона за публичните финанси за отчитане на касовото изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2015 година и чл. 48 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 82 взето на 27.05.2016г. по протокол № 10

Относно: ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 31.12.2015 Г. И ДЪЛГА НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 8 А ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ.

Предвид изложеното в предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-129/17.05.2016 г. и на основание чл. 21 ал. 1 т. 10 от Закон за местното самоуправление и местната администрация; чл. 9, ал. 1 и 3 от Закона за общинския дълг,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1.Приема Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Първомай за 2015 г. и дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг, съгласно Приложение №  1.

 

Мотиви: При спазване изискванията на ЗОД,  внасям изчерпателна информация за състоянието на общинския дълг, подробно отразена в Приложение № 1, неразделна част  към настоящото предложение за решение.


РЕШЕНИЕ № 83 взето на 27.05.2016г. по протокол № 10
Относно:
Възстановяване  на безлихвен заем  от централния бюджет за извършване на плащания по проект с наложени финансови корекции и възлагане процедура по подготовка за внасяне в ОбС предложение за теглене на кредит от ФОНД „ФЛАГ” ЕАД.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-132/18.05.2016 г. и на основание чл. 21 ал. 1 т. 10 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 13 от Закон за общинския дълг,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Възлага на кмета на община Първомай да подготви и внесе в Общински съвет Първомай предложение, което да отговаря на условията по чл. 14 и чл. 15 от Закона за общинския дълг, за поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление – ФЛАГ” ЕАД, с цел рефинансиране на наложени финансови корекции по проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр. Първомай“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C058. С кредита ще се възстанови остатъка от безлихвения заем в размер на 1026050 лева на Централния бюджет в срок до края на 2016 г.

Мотиви: Настоящото Решение се приема с цел да се отговори на изискванията на Министъра на финансите за възстановяване на отпуснатия безлихвен заем за плащания по проект с наложени финансови корекции до края на 2016 г.


РЕШЕНИЕ № 84 взето на 27.05.2016г. по протокол № 10
Относно:
Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните е непълнолетните при община Първомай за 2015 година.

 Предвид изложеното в проекторешение от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-133/18.05.2016 г.,  на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.7, ал.2 от ЗБППМН,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема за сведение Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Първомай за 2015 година.

Мотиви: приема се в изпълнение на задълженията на МКБППМН, произтичащи от чл.7, ал.2 от Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/.


РЕШЕНИЕ № 85 взето на 27.05.2016г. по протокол № 10
Относно:
Изменение на Решение № 20 на Общински съвет гр.Първомай, прието на 21.12.2015г. по протокол № 3 за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ - Парцеларен план за Поземлен имот № 223104, местност „Долен комсал подсело”, землище кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив и одобряване задание към него, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, предвид разширение на проект на предприятие за производство, разфасоване и опаковка на колбаси, находящо се в съседен ПИ № 223156.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-134/19.05.2016 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 и чл.110 от ЗУТ и чл.67а от ППЗОЗЗ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Изменя Решение № 20 на Общински съвет гр.Първомай, прието на 21.12.2015 г. по Протокол № 3 и същото добива следния вид:

1.  Разрешава изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ - Парцеларен план за Поземлен имот № 223104, местност „Долен комсал подсело”, землище кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив и обединяването му със съседния Поземлен имот № 223156 / с променен статут/.

2.  Одобрява задание за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ - Парцеларен план за Поземлен имот № 223104, местност „Долен комсал подсело”, землище кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловди във връзка с обединяването му със съседния Поземлен имот № 223156 / с променен статут/, предвид разширение на проект на предприятие за производство, разфасоване и опаковка на колбаси.

 

Мотиви: Настоящото решение се приема предвид постъпила в Общинска администрация гр.Първомай Молба с вх.№ 91-04-30/27.04.2016 г. от Веселин Георгиев Славов, изпълнителен директор на «Ифантис България» ЕООД, във връзка разширение на проект на предприятие за производство, разфасоване и опаковка на колбаси, находящо се в съседен ПИ № 223156 и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б ал.1 и чл.110 от ЗУТ и чл.67а от ППЗОЗЗ.

РЕШЕНИЕ № 86 взето на 22.06.2016г. по протокол № 11
За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставени от Община Първомай, приета с Решение № 391/28.03.2014 г. по Протокол № 34 на Общински съвет град Първомай.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуален кодекс,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай, приета с Решение №391/28.03.2014г. по Протокол №34 на Общински съвет гр. Първомай.

Мотиви:
Актуализиране и привеждане на нормативната база на Община Първомай в съответствие с разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност.


РЕШЕНИЕ № 87 взето на 22.06.2016г. по протокол № 11
За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета - домашни любимци и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Първомай, приета с Решение №164/30.11.2012 г. по Протокол № 16 на Общински съвет гр.Първомай
.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуален кодекс,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета - домашни любимци и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Първомай, приета с Решение №164/30.11.2012 г. по Протокол № 16 на Общински съвет гр. Първомай.

Мотиви:
Актуализиране и привеждане на нормативната база на Община Първомай в съответствие с разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните.


РЕШЕНИЕ № 88 взето на 22.06.2016г. по протокол № 11
За продажба чрез публичeн търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, съставляващи УПИ ХVІІ – общински и УПИ ХХІ – общински от кв.40 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, обл.Пловдив.
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2016 година” към Раздел ІІІ, буква Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нови точки, а именно:
     т.85.Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 690 кв.м., съставляващ парцел /УПИ/ ХVІІ – общински, предназначен за жилищно строителство, находящ се в кв.40 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай” и
     т.86. „Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 500 кв.м., съставляващ парцел /УПИ/ ХХІ - общински, предназначен за жилищно строителство, находящ се в кв.40 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай”, като настоящето решение е неразделна част от Решение № 23 от 28.01.2016 год. по протокол № 4 на ОбС гр.Първомай.

ІІ.
Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти
– частна общинска собственост, както следва:

1.1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 690 кв.м., съставляващ парцел /УПИ/ ХVІІ – общински, предназначен за жилищно строителство, находящ се в кв.40 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, одобрен със заповед № 171/1986г., при граници на имота:  УПИ ХVІІІ – 132; УПИ ХІХ – 133; УПИ ХХІ – общински; улица и земеделска земя; За имота е съставен Акт за ЧОС № 1489/11.04.2016г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 39, том 3 от 13.04.2016г., дв.вх. № 660.

1.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 2 829 лв. /две хиляди осемстотин двадесет и девет лева/ без ДДС за описания по т.1.1. общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

1.3. Определя начална тръжна цена в размер на 2 829 лв. /две хиляди осемстотин двадесет и девет лева/ без ДДС.

2.1. . Незастроен урегулиран поземлен имот целият с площ от 500 кв.м., съставляващ парцел /УПИ/ ХХІ - общински, предназначен за жилищно строителство, находящ се в кв.40 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, одобрен със заповед № 171/1986г., при граници на имота:  УПИ ХVІІ – общинска; УПИ ХІХ – 133; УПИ ХV – 135 и улица; За имота е съставен Акт за ЧОС № 1490/11.04.2016г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 40, том 3 от 13.04.2016г., дв.вх. № 661

2.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 2 050 лв. /две хиляди и петдесет лева/ без ДДС за описания по т.2.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

2.3. Определя начална тръжна цена в размер на 2 050 лв. /две хиляди и петдесет лева/ без ДДС.


ІІІ.
След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от него да се предоставят на кметство Православен, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

ІV. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

 

Мотиви: настоящето решение се приема във връзка с изявено желание за закупуване на общински парцели и с цел изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 89 взето на 22.06.2016г. по протокол № 11
За продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІІІ – 559, 558 от кв.30 по регулационния план на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив.
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2016 година” към Раздел ІІІ, буква Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нова точка, а именно:

т.87.Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 700 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ IІІ – 559, 558, находящ се в кв.30 по регулационния план на с.Бяла река, общ.Първомай, като настоящето решение е неразделна част от Решение № 23 от 28.01.2016 год. по протокол № 4 на ОбС гр.Първомай.

ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 700 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ IІІ – 559, 558, находящ се в кв.30 по регулационния план на с.Бяла река, общ.Първомай, одобрен със заповед № 336/1967г., при граници на имота:  УПИ ІV – 556, 557; дере; УПИ ХVІІІ – 563; УПИ ІІ – 560 и улица;

За имота е съставен Акт за ЧОС № 1491/05.05.2016г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 169, том 3 от 09.05.2016г., дв.вх. № 834.

  1.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 3 220 лв. /три хиляди двеста и двадесет лева/ без ДДС за описания по т.1.1.  общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

  1.3. Определя начална тръжна цена в размер на 3 220 лв. /три хиляди двеста и двадесет лева/ без ДДС.

  ІІІ. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от него да се предоставят на кметство Бяла река, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

   ІV. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.


Мотиви:
настоящето решение се приема във връзка с изявено желание за закупуване на общински парцели и с цел изпълнение бюджета на община Първомай.РЕШЕНИЕ № 90 взето на 22.06.2016г. по протокол № 11

За предоставяне на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД  гр. Пловдив за стопанисване, управление и експлоатация на новоизградени В и К системи и пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Първомай, реализирани по проект проект № DIR-51011116-62-146 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай”,  финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C058 от 05.12.2012 г от Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на европейската общност по приоритетна ос 1 “Подобряване и развитие инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.”.
На основание чл. 21 ал.1 т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, както и чл. 198о, чл. 198п, ал.1 от Закона за водите,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Общински съвет Първомай дава съгласие за предоставяне за стопанисване, поддръжка и експлоатация на регионалния оператор “Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район Източен, бул. “6-ти септември” № 250, ЕИК 1150106701, представлявано от Спартак Лъвов Николов, в качеството му на Управител, на обекти, собственост на Община Първомай, реализирани по проект № DIR51011116-62-146 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5101116- C058 от 05.12.2012 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, както следва:

-Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Първомай, с местонахождение ПИ 900408 с площ 29,999 дка– публична общ собственост в землището на гр. Първомай с ЕКАТТЕ 59080, местност Кориите;

-Довеждащи колектори до ПСОВ Първомай, с местонахождение в ПИ 000100; 000172; 000377; 000378; 000379; 000380; 000382; 000427; 900058; 900150; 900182; 900184; 900185; 900189; 900191; 900192; 900257; 900258; 900263; 900409; 948003 в землището на град Първомай;

-Канализационна мрежа мрежа на кв. Дебър-нови клонове, находящ се в улична мрежа гр. Първомай, кв. Дебър;

-Водопреносна мрежа кв. Дебър / по трасето на нови канализационни клонове, находящ се в улична мрежа гр. Първомай, кв. Дебър;

-Канализационна мрежа кв. Любеново, находящ се в улична мрежа гр. Първомай, кв. Любеново;

-Водопреносна мрежа кв. Любеново, находящ се в улична мрежа гр. Първомай, кв. Любеново;

-Канализационни клонове по ул.“Владая“, ул.„Летоструй“, ул.„Лудогорие“ и част от ул. „Съединение“- Ромска махала, находящ се в улична мрежа гр. Първомай;

-Водопроводи по ул.“Владая“, ул.„Летоструй“, ул.„Лудогорие“ и част от ул. „Съединение“- Ромска махала, находящ се в улична мрежа гр. Първомай;

2. Упълномощава Кмета на община Първомай да осъществи предаването на горепосочените обектите на регионалния оператор чрез  „Асоциацията по ВиК” гр. Пловдив и при условията на договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне водоснабдителни и канализационни услуги на територията на област Пловдив.

3. Упълномощава Кмета на община Първомай да подпише приемо-предавателен протокол и съпътстващата го документация с “Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив, за предоставяне за стопанисване, поддържане и експлоатация на обектите по т. 1.

Мотиви: Настоящото Решение се приема във връзка с чл. 198 а, ал.1; чл. 198 б; чл. 198 в;  чл. 198о; чл. 198п, ал.1 от Закона за водите, както и чл. 21 ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА.


РЕШЕНИЕ № 91 взето на 22.06.2016г. по протокол № 11

За Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план ПУП – ПП за захранващ кабел 20 кV от ПИ №000398 до ПИ №142011 по КВС с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив и одобряване задание към него.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация МСМА/, чл.124а, ал.1 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл.124б, ал.1 и чл.125 от ЗУТ,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.    Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план ПУП – ПП за захранващ кабел 20 кV от ПИ №000398 до ПИ №142011 по КВС с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив

 

2.    Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план ПУП – ПП за захранващ кабел 20 кV от ПИ №000398 до ПИ №142011 по КВС с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив

 

Мотиви: Настоящото решение се приема във връзка с необходимостта от реализиране на захранващо електрическо трасе за Поземлен имот  №142011, на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б, ал.1 и Чл.125 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ № 92 взето на 22.06.2016г. по протокол № 11

За Разрешение за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/ и ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот №223103, местност „Долен комсал подсело”, землище гр.Първомай, с ЕКАТТЕ: 59080, обл.Пловдив и одобряване задание към него, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за не земеделски нужди, преотреждането и за производствени и складови дейности и нейното присъединяване към ПИ №223156, с променен статут, с цел изграждане на предприятие за производство, разфасоване и опаковка на колбаси.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.124а, ал.1 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл.124б, ал.1, чл.125 и чл.9, ал.2 от ЗУТ,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.    Разрешава изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот №223103, местност „Долен комсал подсело”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив, с цел присъединяването му към ПИ №223156, с променен статут за изграждане на предприятие за производство, разфасоване и опаковка на колбаси.

 

2.   Одобрява задание за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот №223103, местност „Долен комсал подсело”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна статута на земеделската с цел присъединяване към ПИ №223156, с променен статут за изграждане на предприятие за производство, разфасоване и опаковка на колбаси.

Мотиви: Настоящето решение се приема, във връзка с разширение на производствена площадка за реализиране на обект:„ Предприятие за производство, разфасоване и опаковка на колбаси”,на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б, ал.1, Чл.125 и Чл.9, ал.2 от ЗУТ,


РЕШЕНИЕ № 93 взето на 22.06.2016г. по протокол № 11

За отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

  • Велика Трендафилова Тенчева, родена през 1946 г., от с.Езерово, в размер на 200 лв. Заявление вх. № 53-В-4/10.06.2016 г.

  • Гинка Иванова Димитрова, родена през 1952 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. Заявление вх. № 53-Г-3/04.05.2016 г.

  • Нели Здравкова Славова, родена през 1975 г., от гр.Първомай, в размер на 400 лв. Заявление вх. № 53-Н-3/16.06.2016 г.

 

     На гражданите, подали останалите молби към 21.06.2016 г.  не се отпуска финансова помощ.

 2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ № 94 взето на 15.07.2016г. по протокол № 12
За Отчет за дейността на Общинския съвет в град Първомай и на неговите комисии за периода 05.11.2015 г.- 30.06.2016 година
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и чл.27 ал.6 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Приема Отчет за дейността на Общински съвет в гр. Първомай и неговите комисии за периода от 05.11.2015 г. – 30.06.2016 година, съгласно приложението.
Мотиви: В изпълнение на чл.27, ал.6 от ЗМСМА за изготвяне и внасяне за разглеждане на Отчет за дейността на Общински съвет в гр. Първомай и неговите комисии.


РЕШЕНИЕ № 95 взето на 15.07.2016г. по протокол № 12
За отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за първото полугодие на 2016 година
На основание чл. 21, ал.2, във връзка с ал.1, т.24 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.44, ал.1, т.7 от същия закон,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Приема за сведение отчета на Кмета на община Първомай за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – Първомай, мандат 2015-2019 г., отнасящи се за първото полугодие на 2016 година.
Мотиви: Предвид разпоредбата на чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА относно периодичен отчет на Кмета на общината за изпълнението на решенията на Общински съвет.


РЕШЕНИЕ № 96 взето на 15.07.2016г. по протокол № 12
За изменение на Решение № 536 на Общински съвет гр. Първомай, прието на 27.03.2015г. по Протокол № 47, изменено с Решение № 553 на Общински съвет гр. Първомай, прието на 30.04.2015г. по Протокол № 49.
На основание чл. 21, ал.2 във връзка с ал.1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 33 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Изменя т. 2 на Решение № 536 на Общински съвет гр. Първомай, прието на 27.03.2015г. по Протокол № 47, изменена с Решение № 553 на Общински съвет гр. Първомай, прието на 30.04.2015г. по Протокол № 49, като предложеният за член на Съвета на директорите Добрин Кръстев Кръстев - общински съветник се заменя с: Мурат Ахмед Али – общински съветник, при което т. 2 на Решение № 536 на Общински съвет гр.Първомай, прието на 27.03.2015г. по Протокол № 47, изменена с  Решение № 553 на Общински съвет гр. Първомай, прието на 30.04.2015г. по Протокол № 49 добива следния вид: „2. Предлага на Общото събрание на „Тракия-еко” АД за член на Съвета на директорите да бъде избран Мурат Ахмед Али – общински съветник”.
Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 33 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие и предвид изразен писмен отказ от д-р Добрин Кръстев Кръстев с вх. № 53-0-165 от 27.06.2016г.


РЕШЕНИЕ № 97 взето на 15.07.2016г. по протокол № 12
За предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот, представляващ земеделска земя № 435029, находящ се в землището на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив на Регионална дирекция „Борба с градушките” гр. Пловдив, Команден пункт с. Поповица, обл. Пловдив, представляваща част от структурата на Изпълнителна агенция „Борба с градушките” гр. София.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Предоставя безвъзмездно за управление на Регионална дирекция „Борба с градушките” гр. Пловдив, Команден пункт с. Поповица, обл. Пловдив, представляваща част от структурата на Изпълнителна агенция „Борба с градушките” гр. София за срок от 10 (десет) години, следния недвижим имот – частна общинска собственост за нуждите на ракетна площадка, а именно:
Поземлен имот № 435029 с площ 1,917 дка, с начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия, находящ се в местността „Станимъшки път”, землището на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив.
2.
Всички консумативни разходи по използване на предоставения имот са за сметка на ползвателя.

3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за управление на безвъзмездно предоставения имот.
Мотиви: Осигуряване на дългосрочна градозащита на земеделската продукция от градушки на територията на Община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 98 взето на 15.07.2016г. по протокол № 12
За Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя № 056089 от землището на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 6, чл. 46, ал. 1 и чл. 58, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2016 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нова точка, а именно:
 - т.89. Имот № 056089 с площ 1,060 дка,  с начин на трайно ползване – затревена нива, категория на земята при неполивни условия: трета, находящ се в местността „Демиралан”, землището на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив.
ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, както следва:
1.1. Имот № 056089 с площ 1,060 дка,  с начин на трайно ползване – затревена нива, категория на земята при неполивни условия: трета, находящ се в местността „Демиралан”, землището на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив, при граници и съседи: № 056009, полски път на Община Първомай; № 057012, тр.насаждения на ЕТ”Агро-Янко Манолов”; № 057011, тр.насаждения на ЕТ”Агро-Янко Манолов”; № 057009, тр.насаждения на ЕТ”Агро-Янко Манолов”; № 057008, тр.насаждения на ЕТ”Агро-Янко Манолов”; № 057007, тр.насаждения на ЕТ”Агро-Янко Манолов”; № 057006, тр.насаждения на ЕТ”Агро-Янко Манолов”; № 057005, тр.насаждения на ЕТ”Агро-Янко Манолов”; № 057001, полски път на Община Първомай; № 056031, нива на насл. на Петър Влашев Митков; № 056040, нива на ЕТ”Агро-Янко Манолов”; № 056032, тр.насаждения на ЕТ”Агро-Янко Манолов”; № 056033, тр.насаждения на ЕТ”Агро-Янко Манолов”; № 056034, тр.насаждения на ЕТ”Агро-Янко Манолов”; № 056090, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1487/07.04.2016г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 31, том 3 от 11.04.2016г.,вх.№ 666, дв.вх.№ 648.
1.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 717,00 лева (седемстотин и седемнадесет лева) за описания по т.1.1. общински имот, изготвена от независим оценител.
1.3. Определя начална тръжна цена в размер на 717,00 лева (седемстотин и седемнадесет лева).
ІІІ.
Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.
Мотиви: Настоящето решение се приема на  основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 46, ал. 1 и чл. 58, ал. 1 от НРПУРОИ, във връзка с проявен инвеститорски интерес и насърчаване на земеделската дейност на територията на общината.


РЕШЕНИЕ № 99 взето на 15.07.2016г. по протокол № 12
За продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХІ – търговия, кв. 47 по регулационния план на гр. Първомай, обл. Пловдив.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и чл. 58, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2016 година” към Раздел ІІІ, буква Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нова точка, а именно:
т. 88. „Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 300 кв.м., предназначен за търговия, съставляващ парцел /УПИ/ ХІ – търговия, ведно с построените в него едноетажна масивна сграда – магазин със ЗП - 140 кв.м. и пристроен към него склад – едноетажна масивна сграда със ЗП - 32 кв.м., находящи се в кв.47 по регулационния план на гр.Първомай, като настоящето решение е неразделна част от Решение № 23 от 28.01.2016 год. по протокол № 4 на ОбС гр. Първомай.
ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:
1.1. Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 300 кв.м., предназначен за търговия, съставляващ парцел /УПИ/ ХІ – търговия, ведно с построените в него едноетажна масивна сграда – магазин със застроена площ от 140 кв.м. и пристроен към него склад – едноетажна масивна сграда със застроена площ от 32 кв.м., находящи се в кв.47 по регулационния план на гр. Първомай, одобрен със заповед № РД -15-666/1994г., при граници на имота: от две страни улици, УПИ ХХІV – търговия; УПИ ХІІ – 708; УПИ ХХІІ – трафопост;
За имота е съставен Акт за ЧОС № 1474/15.03.
2016г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 81, том 2 от 16.03.2016г., дв.вх. № 440.
1.2.
Определя пазарна цена в размер на 42 000 лв. /четиридесет и две хиляди лева/ без ДДС за описания по т.1.1. общински имот, въз основа пазарна оценка изготвена от оценител на недвижими имоти.  1.3. Определя начална тръжна цена в размер на 42 000 лв. /четиридесет и две хиляди лева/ без ДДС.
ІІІ
.
Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.
Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с изявено желание за закупуване на общински парцели и с цел изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 100 взето на 15.07.2016г. по протокол № 12
За Разрешение за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/ и ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот № 801853, местност „Турс. гробе кантона”, землище гр. Първомай, с ЕКАТТЕ: 59080, обл. Пловдив и одобряване задание към него, във връзка с промяна статута на част от земеделската земя за не земеделски нужди, преотреждането и за спортен терен и нейното присъединяване към ПИ № 801861, с променен статут, с цел проектиране и изграждане на Открито спортно стрелбище.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 124а, ал.1 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл. 124б, ал. 1, чл. 125 и чл. 9, ал. 2 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1.  Разрешава изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот № 801853, местност „Турс. гробе кантона”, землище гр. Първомай, обл. Пловдив, във връзка с промяна статута на част от имота за спортен терен, с цел присъединяването и към ПИ № 801861, с променен статут, за реализиране на строеж Открито спортно стрелбище.
2. Одобрява задание за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот № 801853, местност „Турс. гробе кантона”, землище гр. Първомай, обл. Пловдив, във връзка с промяна статута на част от имота за спортен терен, с цел присъединяването и към ПИ № 801861, с променен статут, за реализиране на строеж Открито спортно стрелбище.
Мотиви: Настоящето решение се приема, във връзка с разширение на спортен терен, за реализиране на обект: „ОТКРИТО СПОРТНО СТРЕЛБИЩЕ”, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1, чл.125 и чл.9, ал.2 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ № 101 взето на 15.07.2016г. по протокол № 12
За отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ: 
1. Отпуска еднократна финансова помощ на :
• Атанаска Вълкова Цветкова, родена през 1936 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. Заявление вх. № 53-А-10/12.07.2016 г.
• Милка Иванова Нейкова, родена през 1949 г., от с.Градина, в размер на 200 лв. Заявление вх. № 53-М-8/21.06.2016 г.
• Таня Иванова Нейкова, родена през 1979 г., от гр.Първомай, в размер на 300 лв. Заявление вх. № 53-Т-4/21.06.2016 г.
На гражданите, подали останалите молби към 14.07.2016 г.  не се отпуска финансова помощ.
2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на приетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ № 102 взето на 31.08.2016г. по протокол № 13
За Информация за готовността на общинските училища и детски градини за започване на учебната 2016/2017 година
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 20 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1, т. 2, и т. 3, ал. 2, ал. 3, ал. 4, чл. 11а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (изм. и доп., Д.В. бр. 17 от 28.02.2012 година),
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Приема за сведение „Информацията за готовността на общинските училища и детски градини за започване на учебната 2016/2017 година”.

2.
Утвърждава общинската образователна мрежа за учебната 2016/2017 година, както следва:

● 14 (четиринадесет) общински училища:

 

- Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски”, град Първомай

- Средно училище „Проф. д-р Асен Златаров”, град Първомай

- Основно училище „Св. св. Кирил и Методий”, град  Първомай (с обхват на учениците и от квартал Любеново)

- Основно училище „Христо Ботев”, село Градина (с обхват на учениците и от село Добри дол,  и от село Крушево)

- Основно училище „Георги Караславов”, град Първомай, квартал Дебър (с обхват на учениците и от село Татарево)

- Основно училище „Св. св. Кирил и Методий”, село Дълбок извор (с обхват на учениците и от село Поройна)

- Основно училище „Отец Паисий”, село Искра (с обхват на учениците и от село Брягово)

- Основно училище „Любен Каравелов”, село Бяла река (с обхват на учениците и от село Православен)

- Основно училище „Христо Ботев”, село Езерово (с обхват на учениците V – VІІІ клас и  от село Воден)

- Основно училище „Св. св. Кирил и Методий”, село Караджалово

- Основно училище „Д-р Петър Берон” село Буково (с обхват на учениците и от село Драгойново)

- Основно училище „Васил Априлов”, село Виница

- Начално училище „Христо Ботев”, град  Първомай

- Начално училище „Петко Рачев Славейков”, село Воден

 

●  7 (седем) общински детски градини

 

- Детска градина „Осми март”, град Първомай, с адреси на ползваните от ДГ сгради:

            ▪ П. К.4270, кв. Любеново, ул. „Струма” № 2

            ▪ П. К. 4283, село Караджалово, ул. „8-ма”, № 1

- Детска градина „Марица”, град Първомай, с адрес на ползвана от ДГ сграда:

            ▪ П. К. 4284, село Виница, ул. Иван Вазов” №  26

- Детска градина „Пролет”, град Първомай, кв. Дебър, с обхват на децата и от село Татарево, с адрес на ползвана от ДГ сграда:

            ▪ П. К. 4285, село Бяла река, ул. „5-та” № 29

- Детска градина „Първи юни”, село Градина, с адреси  на ползваните от ДГ сгради:

            ▪ П. К. 4290, село Градина, ул. „Христо Ботев” № 4

            ▪ П. К. 4291, село Крушево, ул. „5-та” № 1, с обхват на децата и от село Добри дол

- Детска градина „Искра”, село Искра, с обхват на децата и от село Брягово

- Детска градина „Теменуга”, село Воден, с адрес на ползвана от ДГ сграда:

            ▪ П. К. 4288, село Езерово, ул. „11-та” № 2

- Детска градина „Детелина”, село Дълбок извор, с обхват на децата и от село Поройна

 

3. За учебната 2016/2017 година допуска изключение от минималния брой на учениците в паралелките, не по-малко от 10, по чл. 11, ал. 1, т. 2, и т. 3, ал. 2, ал. 3, ал. 4, от Наредба № 7 от 29 декември 2000 година, за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (изм. и доп., Д.В. бр. 17 от 28.02.2012 година), като осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по ЕРС за съответната дейност, както следва:
 

Учебно заведение/
селище,финансирано с % от ЕРС

общ брой ученици от І до VІІІ клас

паралелка/клас с ученици под
 миним.брой

слята паралелка

брой ученици в слята паралелка

разлика между норматив и действителен брой ученици в слята паралелка

сума за дофинансиране
в слята паралелка

брой ученици в
маломерна паралелка

разлика между норматив и действителен брой ученици в маломерна паралелка

сума за дофинансиране
маломерна паралелка

Обща сума
за дофинансиране

1

ОУ "Л.Каравелов"
 с. Бяла река
40% ЕРС и 20% ЕРС

8

І

I - IV

12

4

2523

 

 

 

2523

12

ІІ

ІІ - ІІІ

17

 

 

 

 

 

0

5

ІІІ

 

 

 

 

 

 

 

0

4

ІV

 

 

 

 

 

 

 

0

10

V

 

 

 

 

10

8

2523

2523

10

 

 

 

 

10

8

2523

2523

13

VІІ

 

 

 

 

13

5

1577

1577

10

VІІІ

 

 

 

 

10

8

2523

2523

Общ брой ученици

72

 

 

29

4

2523

43

29

9147

11670

2

ОУ "В.Априлов"
с.Виница
40%ЕРС и 20% ЕРС

16

І

 

 

 

 

 

 

 

0

4

ІІ

ІІ-ІV

13

3

1892

 

 

 

1892

11

ІІІ

 

 

 

 

11

5

1577

1577

9

ІV

 

 

 

 

 

 

 

0

12

V

 

 

 

 

 

 

 

0

10

 

 

 

 

 

 

 

0

6

VІІ

VІ-VІІ

16

2

1262

 

 

 

1262

4

VІІІ

V - VІІІ

16

2

1262

 

 

 

1262

Общ брой ученици

72

 

 

45

7

4416

11

5

1577

5993

3

ОУ "Хр. Ботев"
с. Езерово
40%ЕРС

3

І

 

 

 

 

 

 

 

0

6

ІІ

 

 

 

 

 

 

 

0

3

ІІІ

 

 

 

 

 

 

 

0

2

ІV

 

 

 

 

 

 

 

0

7

V

 

 

 

 

 

 

 

0

11

V-VІ

18

 

 

 

 

 

0

11

VІІ

 

 

 

 

 

 

 

0

6

VІІІ

VІІ - VІІІ

17

1

631

 

 

 

631

Общ брой ученици

49

 

 

35

1

631

 

 

 

631

4

ОУ "Св.св.Кирил и Методий"
с. Караджалово
20% ЕРС

11

І

 

 

 

 

11

5

 

0

14

ІІ

 

 

 

 

14

2

 

0

14

ІІІ

 

 

 

 

14

2

 

0

10

ІV

 

 

 

 

10

6

 

0

11

V

 

 

 

 

11

7

 

0

11

 

 

 

 

11

7

 

0

10

VІІ

 

 

 

 

10

8

 

0

11

VІІІ

 

 

 

 

11

7

 

0

Общ брой ученици

92

 

 

 

 

 

92

44

 

0

5

ОУ "Св.св.Кирил и Методий"
с. Дълбок извор
20% ЕРС

10

І

 

 

 

 

    10

          6

 

0

13

ІІ

 

 

 

 

    13

          3

 

0

12

ІІІ

 

 

 

 

12

4

 

0

14

ІV

 

 

 

 

14

2

 

0

10

V

 

 

 

 

10

8

 

0

14

 

 

 

 

14

4

 

0

13

VІІ

 

 

 

 

13

5

 

0

13

VІІІ

 

 

 

 

13

5

 

0

Общ брой ученици

99

 

 

 

 

 

99

37

 

0

6

СУ "Проф.д-р "Асен Златаров""
гр. Първомай
20% ЕРС

57

І

 

 

 

 

 

 

 

0

46

ІІ

 

 

 

 

 

 

 

0

45

ІІІ

 

 

 

 

 

 

 

0

43

ІV

 

 

 

 

 

 

 

0

52

V

 

 

 

 

 

 

 

0

77

 

 

 

 

 

 

 

0

66

VІІ

 

 

 

 

 

 

 

0

33

VІІІ

 

 

 

 

12

6

 

0

Общ брой ученици

417

 

 

 

 

 

12

6

 

0

 

ВСИЧКО

816

 

 

109

12

7570

257

121

10724

18293


4. За учебната 2016/2017 година допуска изключение от минималния брой на  учениците в паралелките, по-малко от 10 по чл. 11а, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена(изм. и доп., Д.В. бр. 17 от 28.02.2012 година) , като осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по ЕРС за съответната дейност, както следва:
 

Учебно заведение/
селище,финансирано с % от ЕРС

общ брой ученици от І до VІІІ клас

паралелка/клас с ученици под
 миним.брой

слята паралелка

брой ученици в слята паралелка

разлика между норматив и действителен брой ученици в слята паралелка

сума за дофинансиране
в слята паралелка

брой ученици в
маломерна паралелка

разлика между норматив и действителен брой ученици в маломерна паралелка

сума за дофинансиране
маломерна паралелка

Обща сума
за дофинансиране

1

ОУ "Хр. Ботев"
с. Езерово
40%ЕРС

3

І

 

 

 

 

 

 

 

0

6

ІІ

І - ІІ

9

7

4416

 

 

 

4416

3

ІІІ

 

 

 

 

 

 

 

0

2

ІV

ІІI- ІV

5

11

6939

 

 

 

6939

7

V

 

 

 

 

 

 

 

0

11

 

 

 

 

 

 

 

0

11

VІІ

 

 

 

 

 

 

 

0

6

VІІІ

 

 

 

 

 

 

 

0

Общ брой ученици

49

 

 

14

18

11354

 

 

 

11354

2

НУ "П.Р. Славейков"
с. Воден
60% ЕРС

4

І

 

 

 

 

 

 

 

0

4

ІІ

І - ІІ

8

8

7570

 

 

 

7570

4

ІІІ

 

 

 

 

 

 

 

0

3

ІV

ІІІ - ІV

7

9

8516

 

 

 

8516

Общ брой ученици

15

 

 

15

17

16085

 

 

 

16085

 

ВСИЧКО

64

 

 

29

35

27440

 

 

 

27440

Превеждането на средствата за допълнително финансиране на учебните заведения, отразени в горепосочените две таблици, да се извършва на всяко тримесечие по сметките на училищата.
Мотиви: 1. Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 20 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1, т. 2, и т. 3, ал. 2, ал. 3, ал. 4, чл. 11а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (изм. и доп., Д.В. бр. 17 от 28.02.2012 година).
2. Фактически основания: в контекста на националната образователна политика, обезпечаване на учебно – възпитателния  процес в общинските училища и детски градини за откриване на учебната 2016/2017 година.


РЕШЕНИЕ № 103 взето на 31.08.2016г. по протокол № 13
За Приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), § 31 от Преходните и заключителни разпоредби и чл. 346 от Закона за предучилищното и училищното образование,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Приема Наредба на Община Първомай за водене на регистър на общинските детски градини.
Мотиви: 1. Фактически основания: наредбата на Община Първомай за водене на регистър на общинските детски градини регламентира създаването на публичен регистър на общинските детски градини, обстоятелствата и реда на вписването им.
2. Правни основания: чл.21, ал.2 и ал.1, т. 23 от ЗМСМА, § 31 от Преходните и заключителни разпоредби и чл. 346, ал.1 и ал. 2 от ЗПУО


РЕШЕНИЕ № 104 взето на 31.08.2016г. по протокол № 13
За Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай, приета с Решение № 454 от 30.11.2006 г. по Протокол № 45 на Общински съвет град Първомай /последно изменена и допълнена с Решение № 628 на Общински съвет град Първомай, прието на 16.10.2015 г. по Протокол № 56/
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.76, ал.3 и чл.77 от Административнопроцесуален кодекс, чл.8 от Закона за нормативните актове,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай, приета с Решение № 454 от 30.11.2006 г. по Протокол № 45 на Общински съвет град Първомай /последно изменена и допълнена с Решение № 628 на Общински съвет град Първомай, прието на 16.10.2015 г. по Протокол № 56/.
Мотиви: Актуализиране на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай с цел осигуряване на безопасността на жителите на общината, чистотата в населените места, включително осигуряване на здравословна и безопасна среда за населението, както и спазване на обществения ред на територията на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 105 взето на 31.08.2016г. по протокол № 13
За Кандидатстване на Община Първомай с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, Компонент 1 на Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” по процедура: BG16RFO001-3.002 «Подкрепа на професионалните училища в Република България»
На основание чл. 21, ал.2, чл.21, ал. 1, т. 19 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Първомай да кандидатства с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, Компонент 1 на Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” по процедура: BG16RFO001-3.002 «Подкрепа на професионалните училища в Република България». 

2. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши  всички необходими правни и фактически действия по т.1 от настоящото решение във връзка с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, Компонент 1 на Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” по процедура: BG16RFO001-3.002 «Подкрепа на професионалните училища в Република България».

3. Предназначението на сградите, обект на интервенция по проекта, няма да бъде променяно и ще се ползва за целите на образователната институция - ПГСС „Васил Левски”, град Първомай, за период не по – малък от 5 (пет) години от приключване на дейностите по проекта.
Мотиви: 1. Фактически основания: в случай на одобрение на проектното предложение и последвало изпълнение, се създават условия за модерни образователни услуги чрез подобряване на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски”, град Първомай
2. Правни основания: чл. 21, ал.2, чл.21, ал. 1, т. 19 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация


РЕШЕНИЕ № 106 взето на 31.08.2016г. по протокол № 13
За Удължаване срока на договор за наем на общински недвижим имот –  частна общинска собственост, представляващ помещение за производство с площ от 32 кв.м., находящо се в източната част на МС пл.№ 1092, пострена в УПИ І - кооперативен пазар в кв.76”Б” по регулационния план на гр. Първомай, обл. Пловдив.
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, § 78, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Дава съгласие срокът на Договор № 428/28.10.2011г. за наем на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ помещение за производство с площ от 32 /тридесет и два/ квадратни метра, находящо се в източната част на Масивна сграда пл.№ 1092 /хиляда деветдесет и две/, цялата с площ от 144 /сто четиридесет и четири/ квадратни метра, пострена в УПИ І /едно римско/– кооперативен пазар в квартал 76”Б” /седемдесет и шести „Б”/ по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, с Акт за частна общинска собственост № 634/12.03.2013г., вписан в СВ - Първомай под № 18, том ІІ, дв.вх. № 333 на 14.03.2013г., сключен между Община Първомай и ЕТ „Фелиз – Митко Стефанов” с ЕИК 200876255, представлявано от физическото лице - търговец Митко Михайлов Стефанов, да бъде удължен с 5 /пет/ години, считано от 28.10.2016г.
ІІ. Упълномощава Кмета на Общината да сключи допълнително споразумение за удължаване срока на договора за наем на имота описан в т.І.
Мотиви: на основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, §78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и във връзка с заявление  вх. № 53-00-96/29.06.2016г.


РЕШЕНИЕ № 107 взето на 31.08.2016г. по протокол № 13
За Удължаване срока на договор за наем на общински недвижим имот –  публична общинска собственост, представляващ помещение за офис с площ от 10 кв.м., находящо се на първи етаж от двуетажна масивна сграда, представляваща Кметство с. Дълбок извор, построена в УПИ II - селсъвет и поща в кв. 45 по регулационния план на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив.
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, § 78, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.16, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Дава съгласие срокът на Договор № 361/15.09.2011г. за наем на общински недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение за офис /стая/  с площ от 10 /десет/ квадратни метра, находящо се на първи етаж от двуетажна масивна сграда, цялата със ЗП – 225 кв.м., представляваща Кметство с.Дълбок извор, построена в УПИ II /две римско/ - селсъвет и поща в квартал 45 /четиридесет и пети/ по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, с АОС № 769/11.04.2005г., вписан в СВ-Първомай под № 67 том ІІІ, Дв. вх. № 956 от 14.04.2005 г., сключен между Община Първомай и „3 САТ ТВ” ООД с ЕИК 115830647, представлявано от управителя Кирил Илиев Сърбаков, да бъде удължен с 5 /пет/ години, считано от 15.09.2016г.
ІІ. Упълномощава Кмета на Общината да сключи допълнително споразумение за удължаване срока на договора за наем на имота описан в т.І.
Мотиви: на основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, §78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и във връзка с заявление  вх. № 53-00-137/04.08.2016г.


РЕШЕНИЕ № 108 взето на 31.08.2016г. по протокол № 13
За Обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот № 000121, находящ се в землището на гр. Първомай, oбщ. Първомай, обл. Пловдив
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и с чл. 78а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделскиет земи,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Обявява за частна общинска собственост следния имот:
- № 000121, с площ 8,140 дка
с променен начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия, находящ се в местността „Дели юрт”, землището на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, притежаващ Акт за ПОС № 152/12.03.2014.г, вписан в Службата по вписвания Първомай под № 195, том 2 от 17.03.2014г., дв. вх. № 522, поради това че е престанал да има предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.
Мотиви:
Настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМЗМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от НРПУРОИ и чл.78а от ППЗСПЗЗ, с цел насърчаване на местната инициатива и предприемане на последващи законови процедури.


РЕШЕНИЕ № 109 взето на 31.08.2016г. по протокол № 13
За Обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот № 800127, находящ се в землището на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и с чл.78а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Обявява за частна общинска собственост следния имот:
- № 800127, с площ  2,146 дка с променен начин на трайно ползване – затревена нива, находящ се в местността „Землище” кв. Дебър”, землището на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив
, притежаващ Акт за ПОС № 202/26.06.2015г, вписан в Службата по вписвания Първомай под № 185, том 4 от 29.06.2015г., дв. вх. № 1205, поради това че е престанал да има предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.
Мотиви:
Настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМЗМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от НРПУРОИ и чл.78а от ППЗСПЗЗ, с цел насърчаване на местната инициатива и предприемане на последващи законови процедури.


РЕШЕНИЕ № 110 взето на 31.08.2016г. по протокол № 13
За Съгласие за извършване на дейности за подобряване условията за ползване на полски пътища, находящи се в землището на с. Езерово, общ. Първомай
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Дава съгласие „ДОЯН АГРО“ ООД с ЕИК 175376366, представлявано от управителя Янко Емануилов Манолов, да извърши необходимите дейности на свой риск и за своя сметка за подобряване условията за ползване на полски пътища, находящи се в землището на с.Езерово, общ.Първомай, чрез полагане върху тях на инертни и други строителни материали (фракция), а именно:
1. Имот № 000336 с площ 4,583 дка,  с начин на трайно ползване – полски път, категория на земята при неполивни условия: девета, пета, четвърта, находящ се в местността „…………..”, землището на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив;
2. Имот № 000344 с площ 4,832 дка,  с начин на трайно ползване – полски път, категория на земята при неполивни условия: пета, трета, находящ се в местността „…………..”, землището на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив;
3. Имот № 000351 с площ 4,077 дка,  с начин на трайно ползване – полски път, категория на земята при неполивни условия: десета, девета, пета, находящ се в местността „Пейово дере”, землището на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив,
Дейностите по подобряване на полските пътища да се извършат при следните условия:
- да не се навлиза в съседни имоти, граничещи с полските пътища, на които се полагат инертните строителни материали, както и да не се ограничава достъпа до тях;
- при нанесени вреди в съседните имоти, граничещи с полските пътища в следствие на извършените дейности, дружеството да поеме съответната отговорност.
ІІ. Упълномощава кмета на общината да сключи споразумение с  „ДОЯН АГРО“ ООД, с ЕИК 175376366 при условията на т.І.
Мотиви: Осигуряване на по-добри условия на ползване на описаните полски пътища от земеделските стопани.


РЕШЕНИЕ № 111 взето на 31.08.2016г. по протокол № 13
За Изменение на Решение № 56 на Общински съвет град Първомай, прието на 31.03.2016г. по Протокол  № 8, относно кандидатстване на Община Първомай с проектно предложение за средства от Фонд “Социална закрила“ за реконструкция и модернизация на съществуващата материална база  на «Домашен социален патронаж – Първомай» и осигуряване на собствени финансови средства.
На основание чл.21, ал.1, т.23  от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Изменя Решение № 56 на Общински съвет град Първомай, прието на 31.03.2016г. по Протокол  № 8 и същото добива следния вид: 
1.
Дава съгласие за кандидатстване на Община Първомай с проектно предложение за средства от Фонд “Социална закрила“ за реконструкция и модернизация на съществуващата материална база на  «Домашен социален патронаж – Първомай», Приложение 2 от Методиката за разпределение на средствата по фонд „Социална закрила”
2.
Дава съгласие за осигуряване от община Първомай сума в размер 3217.50 лв. собствени финансови  средства.
Мотиви: Настоящото решение се приема предвид постъпило в Общинска администрация гр. Първомай писмо с Вх. № 98-00-6/30.05.2016г. от МТСП – Фонд «Социална закрила», където е изискано да се предвидят в бюджета на проект Реконструкция и модернизация на съществуваща амортизирана база на «Домашен социален патронаж – Първомай»,  10% непредвидени разходи и общата сума не отговаря на първото решение за 10% собствен принос.


РЕШЕНИЕ № 112 взето на 31.08.2016г. по протокол № 13
За Определяне на представители на Общински съвет гр. Първомай в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на област Пловдив и в Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Първомай.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.
23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.64а, ал.1 и ал.2, чл.65а, ал.1 и ал.2 от Закона за защита при бедствия,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Определя представител на Общински съвет гр. Първомай в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на област Пловдив г-жа Величка Йорданова Чурчулиева - общински съветник в Общински съвет гр. Първомай.
2. Определя представители на Общински съвет гр. Първомай в Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Първомай, както следва:
2.1. г-н Мурат Ахмед Али - общински съветник в Общински съвет гр. Първомай;
2.2. г-жа Росица Тоскова Генова - общински съветник в Общински съвет гр. Първомай.
Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с приетите промени в Закона за защита при бедствия / Обн., ДВ, бр. 77 от 17.09.1991 г., доп., бр. 51 от 5.07.2016 г., в сила от 5.07.2016г./ и необходимостта от определяне на представители на Общински съвет гр. Първомай в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на област Пловдив и в Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Първомай и на основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23  от ЗМСМА, чл.64а, ал.1 и ал.2, чл.65а, ал.1 и ал.2 от Закона за защита при бедствия.


РЕШЕНИЕ № 113 взето на 31.08.2016г. по протокол № 13
За  Отмяна на Решение № 578, прието на 15.07.2015 г. по Протокол № 52 на Общински съвет гр. Първомай за отрегулиране на движението по ул. ”Княз Борис І” в участъка от кръстовището с ул. ”Панайот Волов” до ул. ”Димитър Благоев” и изменение на Решение № 364 прието на 31.03.2006 г. по Протокол № 35 на Общински съвет гр.Първомай, чрез отмяна на точка 1.1. и точка 1.2. от същото.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99, ал. 1 и ал.2 от Закона за движението по пътищата и чл. 23 от Наредбата за организацията и безопасността на движението на територията на Община Първомай,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1.  Отменя Решение № 578, прието на 15.07.2015г. по Протокол № 52 на Общински съвет гр. Първомай за отрегулиране на движението по ул.”Княз Борис І” в участъка от кръстовището с ул. ”Панайот Волов” до ул. ”Димитър Благоев”.
2.  Отменя т. 1.1. и т.1.2. на Решение № 364, прието на 31.03.2006г. по Протокол № 35 на Общински съвет гр. Първомай за определяне на зони за кратковременно паркиране и такса по реда и на основанията по чл.99 от Закона за движението по пътищата.
3. Въвежда следната организация на движението в централна градска част на гр. Първомай и определя зони за кратковременно паркиране, както следва:
3.1. Въвежда еднопосочност на движението по ул. ”Княз Борис I”, ул. ”Яворов”, ул. ”Панайот Волов”, ул. ”Любен Каравелов” и ул. ”Никола Вапцаров”, като определя зони за кратковременно паркиране на тези улици, съгласно приложената План – схема за Организация на движението на ЦГЧ – Първомай;
3.2. Въвежда еднопосочност на движението по ул. ”Димитър Благоев”, с косо паркиране отдясно в участъка от ул. ”Орфей” до ул. ''Княз Борис I” и успоредно паркиране отдясно след този участък, съгласно приложената План – схема за Организация на движението на ЦГЧ – Първомай;
3.3. Обособява за успоредно паркиране - северния бетонен тротоар на ул. ”Братя Миладинови” в участъка от ул. ”Кочо Честименски” до ул. ”Димитър Благоев”, съгласно приложената План – схема за Организация на движението на ЦГЧ – Първомай.
4.
Във връзка с въведените промени в организацията на движението в централна градска част на гр. Първомай и обособяването на зони за кратковременно паркиране да бъде поставена съответната пътна сигнализация и маркировка, съгласно приложената План – схема за Организация на движението на ЦГЧ – Първомай.
Мотиви: Настоящото решение се приема предвид необходимостта от отрегулиране на движението на пътни превозни средства в централна градска част на гр.Първомай и въвеждане на нова организация на движението в тази част на града, с цел осигуряване на ред и безопасност при предвижването на пътни превозни средства и хора в тази част на града, както и осигуряване на допълнителни места за кратковременно паркиране и на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99, ал. 1 и ал.2 от Закона за движението по пътищата и чл. 23 от Наредбата за организацията и безопасността на движението на територията на Община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 114 взето на 31.08.2016г. по протокол № 13
За Кандидатстване на Община Първомай с проект: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в част от населените места на община Първомай“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Общински съвет гр.Първомай дава съгласие Община Първомай да кандидатства по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г. с проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в част от населените места на община Първомай“.
2. Общински съвет гр.Първомай упълномощава Кмета на Община Първомай да предприеме всички необходими действия във връзка с подготовката и кандидатстването с проектното предложение пред Държавен фонд „Земеделие“.
3. Общински съвет гр.Първомай потвърждава, че дейностите, включени в проект „Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в част от населените места на община Първомай“, съответстват на Стратегическа цел: „Създаване на нови условия за подобряване на климата за развитие на местната икономика и физическата среда за живот на хората, съпроводени от повишаване на заетостта и доходите на населението, чрез предоставяне на висококачествени административни услуги и балансирано развитие на територията“, Приоритет 1: „Подобряване условията и качеството на живот“, Специфична цел 1 „Развитие на човешкия потенциал“, Мярка 1.2.: „Подобряване на качеството на живот чрез развитие на инженерна техническа инфраструктура“, Подмярка 1.2.1. „Подобряване качеството и ефективността на ВиК инфраструктурата в общината“ от Общинския план за развитие на Община Първомай за периода 2014-2020 г.
4. Община Първомай се задължава да спазва законодателството в областта на държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ.
Мотиви: Постигане целите заложени в Общинския план за развитие на Община Първомай за периода 2014-2020 г. и възможността за кандидатстване на Община Първомай с проект: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в част от населените места на община Първомай“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.


РЕШЕНИЕ № 115 взето на 31.08.2016г. по протокол № 13
За Кандидатстване на Община Първомай с проект: „Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV1217/I-8, Поповица – Бяла река/- Първомай, кв. Дебър–Брягово–Искра-/PDV3219/, в участъка от път Републикански път I-8 (Поповица-Бяла река) до с. Брягово“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Общински съвет гр. Първомай дава съгласие Община Първомай да кандидатства по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г. с проектно предложение: „Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV1217/I-8, Поповица – Бяла река/- Първомай, кв. Дебър–Брягово–Искра-/PDV3219/, в участъка от път Републикански път I-8 (Поповица-Бяла река) до с. Брягово“.
2.
Общински съвет гр.Първомай упълномощава Кмета на Община Първомай да предприеме всички необходими действия във връзка с подготовката и кандидатстването с проектното предложение пред Държавен фонд „Земеделие“.
3. Общински съвет гр.Първомай потвърждава, че дейностите, включени в проект „Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV1217/I-8, Поповица – Бяла река/- Първомай, кв. Дебър–Брягово–Искра-/PDV3219/, в участъка от път Републикански път I-8 (Поповица-Бяла река) до с. Брягово“, съответстват на Стратегическа цел: „Създаване на нови условия за подобряване на климата за развитие на местната икономика и физическата среда за живот на хората, съпроводени от повишаване на заетостта и доходите на населението, чрез предоставяне на висококачествени административни услуги и балансирано развитие на територията“, Приоритет 1: „Подобряване условията и качеството на живот“, Специфична цел 1 „Развитие на човешкия потенциал“, Мярка 1.2.: „Подобряване на качеството на живот чрез развитие на инженерна техническа инфраструктура“, Подмярка 1.2.5. „Подобряване на транспортната свързаност в общината“ от Общинския план за развитие на Община Първомай за периода 2014-2020 г.
Мотиви: Постигане целите заложени в Общинския план за развитие на Община Първомай за периода 2014-2020 г. и  възможността за кандидатстване на Община Първомай с проект: „Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV1217/I-8, Поповица – Бяла река/- Първомай, кв. Дебър–Брягово–Искра-/PDV3219/, в участъка от път Републикански път I-8 (Поповица-Бяла река) до с. Брягово“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.


РЕШЕНИЕ № 116 взето на 31.08.2016г. по протокол № 13
За Кандидатстване на Община Първомай с проект: „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Братя Миладинови-Север“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Общински съвет гр.Първомай дава съгласие Община Първомай да кандидатства по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г. с проектно предложение: „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Братя Миладинови-Север“.
2. Общински съвет гр.Първомай упълномощава Кмета на Община Първомай да предприеме всички необходими действия във връзка с подготовката и кандидатстването с проектното предложение пред  Държавен фонд „Земеделие“.
3. Общински съвет гр. Първомай потвърждава, че дейностите, включени в проект „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Братя Миладинови-Север“, съответстват на Стратегическа цел: „Създаване на нови условия за подобряване на климата за развитие на местната икономика и физическата среда за живот на хората, съпроводени от повишаване на заетостта и доходите на населението, чрез предоставяне на висококачествени административни услуги и балансирано развитие на територията“, Приоритет 1: „Подобряване условията и качеството на живот“, Специфична цел 1 „Развитие на човешкия потенциал“, Мярка 1.2.: „Подобряване на качеството на живот чрез развитие на инженерна техническа инфраструктура“, Подмярка 1.2.7. „Развитие на дребномащабна и съпътстваща инфраструктура“ от Общинския план за развитие на Община Първомай за периода 2014-2020 г.
Мотиви: Постигане целите заложени в Общинския план за развитие на Община Първомай за периода 2014-2020 г. и  възможността за кандидатстване на Община Първомай с проект: „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Братя Миладинови-Север“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.


РЕШЕНИЕ № 117 взето на 31.08.2016г. по протокол № 13
За Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1.
Отпуска еднократна финансова помощ на :
• Христо Александров Пасев, роден през 1970 г., от гр. Първомай, в размер на 400 лв. Заявление вх. № 53-Х-1/09.08.2016 г.
• Стилиян Апостолов Апостолов, роден през 1969 г., от с. Добри дол, в размер на 400 лв. Заявление вх. № 53-С-3/11.08.2016 г.
• Асен Мариев Кръстев, роден през 1964 г., от гр. Първомай, в размер на 100 лв. Заявление вх. № 53-А-13/23.08.2016 г.
На гражданите, подали останалите молби към 3
1.08.2016 г.  не се отпуска финансова помощ.
2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ № 118 взето на 30.09.2016г. по протокол № 14
За Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Първомай, приета с Решение № 47/22.02.2008 г. по Протокол № 5 на Общински съвет град Първомай /последно изм. и доп. с Решение № 359 на Общински съвет град Първомай, прието на 19.12.2013 г. по Протокол № 31/
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.76, ал.3 и чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и чл.8 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, чл.1, ал.2 и чл.61ф, ал.1 от Закон за местни данъци и такси /ЗМДТ/ и в изпълнение на § 3 ал.2 от ПЗР на ЗДЗМДТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за  определяне на местните данъци на територията на община Първомай, приета с Решение № 47/22.02.2008 г. по Протокол № 5 на Общински съвет град Първомай /последно изм. и доп. с Решение № 359 на Общински съвет град Първомай, прието на 19.12.2013 г. по Протокол № 31/.
Мотиви: Привеждане на нормативната база на община Първомай в съответствие със Закона за местните данъци и такси.


РЕШЕНИЕ № 119 взето на 30.09.2016г. по протокол № 14
За Приемане на информация за изпълнението на бюджета на Община Първомай за  първото полугодие на 2016 г.
На основание чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137 ал. 2 от Закона за публичните финанси, и чл. 53 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Първомай,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Приема информация за изпълнение на бюджета на Община Първомай за първото полугодие на  2016 г., както следва:
            1.1. По прихода    –   6 246 382 лв.    /съгласно Приложение № 1/;
            1.2. По разхода    –    5 945 359
лв.   /съгласно Приложение № 2/.
2. Приема информация за изпълнението на инвестиционна програма в размер на 186 693 лева. /съгласно Приложение № 3/
3. Приема информация за изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз за първото полугодие на 2016 г. /съгласно Приложения
№ 4/
Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА; чл.137 ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 53 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Първомай и с оглед отчитане на касовото изпълнение на бюджета на Община Първомай за първото полугодие на 2016 година.


РЕШЕНИЕ № 120 взето на 30.09.2016г. по протокол № 14
За Изменение на бюджета на Община Първомай за 2016 година.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл. 41 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Първомай.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Изменя решение № 25 от 28.01.2016 година по протокол №4 на Общински съвет Първомай, както следва:

    1.1.Увеличава общата стойност по прихода на бюджета на община Първомай за  2016 г. от 13 940 745 лева на 14 012 745 лева т.е. с 72 000 лева съгласно Приложение № 1 в т. ч.:

      - данък върху недвижимите имоти от 420 000 лева на 432 000 лева;

      - данък върху превозни средства от 650 000 лева на 665 000 лева;

      - данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин от  350 000 лева на 365 000 лева;

      - приходи от наеми на земя от 250 000 лева на 270 000 лева;

      - приходи от дивиденти от 2 000 лева на 12 000 лева;

    1.2.Преразпределя разходите за текущи  издръжки и инвестиции в размер на 72 000 лева съгласно Приложение № 2;

    1.3.Увеличава  капиталовите  разходи по инвестиционна програма 2016 г. с 55 831 лева и текущите ремонти в размер на 3 334 лева;

    1.4.Увеличава субсидиите за спортни школи с 20 000 лева съгласно Приложение № 3;
Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал.1 т.6 във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл. 41 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Първомай. Изменението на бюджета се налага във връзка с възникнали допълнителни текущи и капиталови разходи и актуализация на планираните местни имуществени данъци и неданъчни приходи на база отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2016 г.

РЕШЕНИЕ № 121 взето на 30.09.2016г. по протокол № 14
За Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя № 800127 от землището на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2016 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нова точка, а именно:
           - т.91. № 800127, с площ  2,146 дка, с начин на трайно ползване – затревена нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността „Землище кв.Дебър”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.
ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, както следва:
           
1.1. имот № 800127, с площ  2,146 дка, с начин на трайно ползване – затревена нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността „Землище кв.Дебър”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 800763, полски път на Община Първомай; № 800764, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1499/09.09.2016г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 154, том 6 от 13.09.2016г., дв.вх.№ 1760.
           
1.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 1 285,00 лева (хиляда двеста осемдесет и пет лева) за описания по т.1.1. общински имот, изготвена от независим оценител.
           
1.3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 285,00 лева (хиляда двеста осемдесет и пет лева).
ІІІ.
Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.
Мотиви: Настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с проявен инвеститорски интерес и подкрепа дейността на Ловно-рибарско дружество ”Марица” на територията на Община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 122 взето на 30.09.2016г. по протокол № 14
За Обявяване за частна общинска собственост на поземлени имоти по плана на новообразуваните имоти на местността „Пантелей, Липака” в землището на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив
На  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Обявява за частна общинска собственост следните общински имоти по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на местността „Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с променен начин на трайно ползване, а именно:

  1. Поземлен имот с площ от 2 377 кв.м. (две хиляди триста седемдесет и седем квадратни метра), с променен начин на трайно ползване: залесена нива, съставляващ имот № 237 (двеста тридесет и седем) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 300, ПИ № 301, ПШ № 302 и от две страни полски път № 9502. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 164/07.01.2015 год;

2. Поземлен имот с площ от 1 726 кв.м. (хиляда седемстотин двадесет и шест квадратни метра), с променен начин на трайно ползване: залесена нива, съставляващ имот № 238 (двеста тридесет и осем) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 298, ПИ № 297, полски път № 9502 и полски път № 9503. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 165/07.01.2015 год;

3. Поземлен имот с площ от 592 кв.м. (петстотин деветдесет и два квадратни метра), с променен начин на трайно ползване: залесена нива, съставляващ имот № 239 (двеста тридесет и девет) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 296, ПИ № 295, ПИ № 294, полски път № 9502 и полски път № 9503. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 166/08.01.2015 год;

4. Поземлен имот с площ от 877 кв.м. (осемстотин седемдесет и седем квадратни метра), с променен начин на трайно ползване: изоставена територия за трайни насаждения, съставляващ имот № 241 (двеста четиридесет и едно) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 278, ПИ № 279 и от две страни полски път № 9503. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 167/08.01.2015 год;

5. Поземлен имот с площ от 1 009 кв.м. (хиляда и девет квадратни метра), с променен начин на трайно ползване: изоставена територия за трайни насаждения, съставляващ имот № 242 (двеста четиридесет и две) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: от всички страни полски път № 9503. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 168/08.01.2015 год;

6. Поземлен имот с площ от 3 286 кв.м. (три хиляди и двеста осемдесет и шест квадратни метра), с променен начин на трайно ползване: изоставена територия за трайни насаждения, съставляващ имот № 255 (двеста петдесет и пет) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 5, ПИ № 6, ПИ № 276, ПИ № 277, полски път № 9503, ПИ № 12, ПИ № 275, полски път № 9503, ПИ № 274 и полски път № 9503. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 169/08.01.2015 год;

7. Поземлен имот с площ от 3 215 кв.м. (три хиляди и двеста и петнадесет квадратни метра), с променен начин на трайно ползване: залесена нива, съставляващ имот № 261 (двеста шестдесет и едно) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 323, ПИ № 324, ПИ № 325, ПИ № 229 и полски път № 9502. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 170/08.01.2015 год.;

8. Поземлен имот с площ 1 535 кв.м. (хиляда петстотин тридесет и пет квадратни метра), с променен начин на трайно ползване: изоставена територия за трайни насаждения, съставляващ имот номер 179 (сто седемдесет и девет) от масив номер 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността "Пантелей, Липака", землище кв. Дебър на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, при граници на имота: на северизток – полски път №9501; на югоизток – ПИ №210, ПИ №21, ПИ №1 и ПИ №4;  на югозапад – полски път №9503; и  на северозапад - земеделска земя. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №188/ 28.04.2015 год. вписан в Службата по вписвания гр. Първомай под №101, том 3, вх. №761, дв.вх. №743 на 29.04.2015 год.;

             9. Поземлен имот с площ 227  кв.м. (двеста двадесет и седем квадратни метра),  с променен начин на трайно ползване: залесена нива, съставляващ имот номер 180 (сто и осемдесет) от масив номер 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността  "Пантелей, Липака",  землище кв. Дебър на  гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, при граници на имота: на северизток – ПИ №206; на югоизток – полски път №9501; на югозапад – полски път №9501; и  на северозапад - ПИ №206. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №189/28.04.2015 год. вписан в Службата по вписвания гр. Първомай под №102, том 3, вх. №762, дв.вх. №744 на 29.04.2015 год.;

            10. Поземлен имот с площ 604  кв.м. (шестстотин и четири квадратни метра),  с променен начин на трайно ползване: изоставена територия за трайни насаждения, съставляващ имот номер 181 (сто и осемдесет и едно) от масив номер 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността "Пантелей, Липака", землище кв.Дебър на гр.Първомай, общ. Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота:  на североизток – полски път №9501; на югоизток – ПИ №208, ПИ №209 и полски път №9501;  на югозапад – полски път №9501; и  на северозапад – земеделска земя. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №190/28.04.2015 год. вписан в Службата по вписвания гр. Първомай под №103, том 3, вх. №763, дв.вх. №745 на 29.04.2015 год.;

            11. Поземлен имот с площ 464 кв.м. (четиристотин  шестдесет  и четири квадратни метра), с променен начин на трайно ползване: залесена нива, съставляващ имот номер 182 (сто и осемдесет и две) от масив номер 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността "Пантелей, Липака", землище кв. Дебър на гр.Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, при граници на имота:  на северизток – полски път №9501; на югоизток – ПИ №202, на югозапад – полски път №9501; и  на северозапад - земеделска земя. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №191/28.04.2015 год. вписан в Службата по вписвания гр. Първомай под №104, том 3, вх. №764, дв.вх. №746 на 29.04.2015 год.;

            12. Поземлен имот с площ 407 кв.м. (четиристотин и седем квадратни метра),  с променен начин на трайно ползване: залесена нива, съставляващ имот номер 183 (сто и осемдесет и три) от масив номер 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността "Пантелей, Липака", землище кв. Дебър на  гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, при граници на имота: на североизток – полски път №9501; на югоизток – ПИ №215, на югозапад – полски път №9501; и  на северозапад –  ПИ №205 и ПИ №204. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №192/14.05.2015 год. вписан в Службата по вписвания гр. Първомай под №160, том 3, вх. №888, дв.вх. №869 на 18.05.2015 год.;

            13. Поземлен имот с площ 31 кв.м. (тридесет и един квадратни метра),  с променен начин на трайно ползване: залесена нива, съставляващ имот номер 199 (сто и деветдесет и девет) от масив номер 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността  „Пантелей, Липака” землище кв.Дебър на  гр.Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, при граници на имота: на североизток – полски път №9501; на югоизток – полски път №9501; на югозапад – полски път №9503; и  на северозапад – ПИ №213. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №193/14.05.2015 год. вписан в Службата по вписвания гр. Първомай под №161, том 3, вх. №889, дв.вх. №870 на 18.05.2015 год.;

           14. Поземлен имот с площ 743 кв.м. (седемстотин четиридесет и три квадратни метра),  с променен начин на трайно ползване: залесена нива,  съставляващ имот номер 114   (сто и четиринадесет) от масив  номер 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на местността "Пантелей, Липака", землище кв.Дебър на гр.Първомай, общ. Първомай, област Пловдив,  при граници на имота: на североизток – Земеделска земя; на югоизток – ПИ №130 и ПИ №127 на югозапад – полски път №9501; и  на северозапад –  полски път №9501. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №194/14.05.2015 год. вписан в Службата по вписвания гр. Първомай под №162, том 3, вх. №890, дв.вх. №871 на 18.05.2015 год.;

            15. Поземлен имот с площ 1 217 кв.м. (хиляда двеста и седемнадесет квадратни метра), с променен начин на трайно ползване: залесена нива, съставляващ имот номер 124 (сто двадесет и четири) от масив номер 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на местността  "Пантелей, Липака", землище кв. Дебър на гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив,  при граници на имота: на североизток – полски път №9502; на югоизток –   ПИ №147; на югозапад – ПИ №121 и ПИ №146; и  на северозапад –  ПИ №145  и ПИ №117. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №195/14.05.2015 год. вписан в Службата по вписвания гр. Първомай под №163, том 3, вх. №891, дв.вх. №872 на 18.05.2015 год.;

            16. Поземлен  имот с площ 1 822 кв.м. (хиляда осемстотин двадесет и два квадратни метра), с променен начин на трайно ползване: изоставена територия за трайни насаждения, съставляващ имот номер 196 (сто и деветдесет и шест) от масив номер 39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на местността "Пантелей, Липака", землище кв.Дебър на гр.Първомай, общ.Първомай, обл. Пловдив, при граници на имота:  на север– земеделска земя; на изток – земеделска земя; на юг – ПИ №214, ПИ №215, полски път №9501,ПИ №216 и ПИ №217; на запад –  полски път №9501. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №196/14.05.2015 год. вписан в Службата по вписвания гр. Първомай под №164, том 3, вх. №892, дв.вх. №873 на 18.05.2015 год.;

            17. Поземлен имот с площ 110 кв.м. (сто и десет квадратни метра), с променен начин на трайно ползване: залесена нива, съставляващ имот номер 199 (сто и деветдесет девет) от масив номер 39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на местността  "Пантелей, Липака", землище кв.Дебър на гр.Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив,  при граници на имота:  на север– земеделска земя; на изток – земеделска земя; на юг – ПИ №253  и  на запад –  ПИ №253. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №197/15.05.2015 год. вписан в Службата по вписвания гр. Първомай под №165, том 3, вх. №893, дв.вх. №874 на 18.05.2015 год.;

             18. Поземлен имот с площ 172 кв.м. (сто седемдесет и два квадратни метра), с променен начин на трайно ползване: изоставена територия за трайни насаждения, съставляващ имот номер 200 (двеста) от масив номер 39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на местността "Пантелей, Липака", землище кв.Дебър на гр.Първомай. общ. Първомай, обл. Пловдив,  при граници на имота:  на север– ПИ №247; на изток – ПИ №247; на юг – Полски път №9501 и на запад – ПИ №149. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №198/15.05.2015 год. вписан в Службата по вписвания гр. Първомай под №166, том 3, вх. №894, дв.вх. №875 на 18.05.2015 год.;

             19. Поземлен имот с площ 768 кв.м. (седемстотин шестдесет и осем квадратни метра), с променен начин на трайно ползване: изоставена територия за трайни насаждения, съставляващ имот номер 204 (двеста и четири) от масив номер 39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на местността "Пантелей, Липака", землище кв.Дебър на гр.Първомай, общ. Първомай, област Пловдив, при граници на имота: на север– ПИ №245; на изток – Полски път №9501; на юг – Полски път №9501 и  на запад –  ПИ №246 и ПИ №195. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №199/15.05.2015 год. вписан в Службата по вписвания гр. Първомай под №167, том 3, вх. №895, дв.вх. №876 на 18.05.2015 год.;

             20. Поземлен имот с площ 1 340 кв.м. (хиляда триста и четиридесет квадратни метра), с променен начин на трайно ползване: залесена нива, съставляващ имот номер 212 (двеста и дванадесет) от масив номер 39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на местността "Пантелей, Липака" в землище кв. Дебър на  гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, при граници на имота: на североизток – ПИ №251, на югоизток – ПИ №252, на югозапад - ПИ №253 и на северозапад – земеделска земя. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №200/18.05.2015 год. вписан в Службата по вписвания гр. Първомай под №172, том 3, вх. №923, дв.вх. №904 на 19.05.2015 год.;

             21. Поземлен имот с площ 2 010 кв.м. (две хиляди и десет квадратни метра), с променен начин на трайно ползване: залесена нива, съставляващ имот номер 213 (двеста и тринадесет) от масив номер 39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на местността "Пантелей, Липака", землище кв.Дебър на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, граници на имота:  на север – земеделска земя; на изток – земеделска земя; на юг – ПИ №248  и на запад  ПИ №195;  ПИ №249, ПИ №250  и №251. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №201/18.05.2015 год. вписан в Службата по вписвания гр. Първомай под №173, том 3, вх. №924, дв.вх. №905 на 19.05.2015 год.,

поради това че са престанали да имат предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.
Мотиви:
Настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с допусната явна фактическа грешка на влязъл в сила плана на новообразуваните имоти в местността „Пантелей, Липака” от землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със Заповед №108/18.03.2004г. на Областен управител на област Пловдив.

РЕШЕНИЕ № 123 взето на 30.09.2016г. по протокол № 14
За Доброволно прилагане на влязъл в сила, неприложен дворищнорегулационен план от 1965 г., по отношение на УПИ ХІV – 451 от кв.28А по регулационния план на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив, по реда на § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ, чл.34, ал.4 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Дава съгласие да се приложи доброволно влезлия в сила план за регулация одобрен със заповед № 626 от 1965 г. по отношение на парцел /УПИ/ ХІV – 451, целият с площ от 770 кв.м. с неприложена улична регулация от кв.28А по плана на кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, като Община Първомай прехвърли с договор по пазарни цени на Христо Тосков Голов с ЕГН ........................ правото на собственост върху общински имот с площ от 40 кв.м., който съгласно действащия план за регулация на кв.Дебър, гр.Първомай, се придава към парцел /УПИ/ ХІV – 451 от кв.28А, при граници на общинския имот: УПИ ХV – 452; ПИ № 451 и улица.
2. Одобрява пазарна оценка в размер на 768,00 лв. (седемстотин шестдесет и осем лева) с вкл. ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.
3. Определя продажна цена на описания по т.1 общински имот в размер на 768,00 лв. (седемстотин шестдесет и осем лева) с вкл. ДДС, която следва да се заплати от Христо Тосков Голов с ЕГН ......................., като всички данъци и такси по сделката, са за негова сметка.
4. Възлага на кмета на Община Първомай да изготви заповед и сключи договор на основание §. 8, ал.3 от от ПР на ЗУТ при условията на горните точки.
Мотиви: Във връзка с подадено заявление вх. № 94-00-235/07.06.2016 г. и изявено желание за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация от 1965г., по отношение на УПИ ХІV – 451 от кв.28А по регулационния план на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив.


РЕШЕНИЕ № 124 взето на 30.09.2016г. по протокол № 14
За Удължаване срока на договор за наем на общински недвижим имот –  частна общинска собственост, представляващ терен за търговски цели с площ от 6 кв.м., находящ се в южната част на УПИ I – жил.стр., в кв.104 по регулационния план на гр. Първомай, обл. Пловдив.
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, § 78, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Дава съгласие срокът на Договор № 419/26.10.2011г. за наем на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ терен за търговски цели с площ от 6 /шест/ квадратни метра, находящ се в южната част на УПИ I /едно римско/ - жилищно строителство, в квартал 104 /сто и четвърти/ по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, на ул.”Орфей”, одобрен със заповед № РД-15-666/1994г., при граници на терена: улица и от три страни УПИ І – жилищно строителство и граници на УПИ: от три страни улици, УПИ ІІ-1592 и УПИ ІІІ-търговия и услуги, с Акт за частна общинска собственост № 265/10.02.2010г., вписан в Службата по вписванията при РС-Първомай, под № 84, том І, Дв.вх. № 150 от 15.02.2010г., сключен между Община Първомай и Гено Илиев Тодоров с ЕГН ...................., да бъде удължен с 5 /пет/ години, считано от 26.10.2016г.
ІІ. Упълномощава Кмета на Общината да сключи допълнително споразумение за удължаване срока на договора за наем на имота описан в т.І.
Мотиви: На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, §78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и във връзка с заявление  вх. № 94-00-640/22.08.2016г.


РЕШЕНИЕ № 125 взето на 30.09.2016г. по протокол № 14
За Обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот № 164005, находящ се в землището на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив
На  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и с чл.78а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделскиет земи,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Обявява за частна общинска собственост следния имот:
      - № 164005, с площ  2,000 дка с променен начин на трайно ползване – залесена нива, находящ се в местността „Край село”, землището на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив
, притежаващ Акт за ПОС № 214/24.11.2015г, вписан в Службата по вписвания Първомай под № 96, том 8 от 25.11.2015г., дв.вх.№ 2369, поради това че е престанал да има предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.
Мотиви:
Настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМЗМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от НРПУРОИ и чл.78а от ППЗСПЗЗ, с цел насърчаване на местната инициатива и предприемане на последващи законови процедури.


РЕШЕНИЕ № 126 взето на 30.09.2016г. по протокол № 14
За Промяна състава на Обществения съвет на община Първомай и корекция на Решение № 57/31.03.2016 г., Протокол № 8
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 35 от Закона за социално подпомагане и чл.52 – 54 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
За упражняване на обществен контрол, съдействие и помощ при осъществяване на дейностите по социално подпомагане, Общински съвет гр. Първомай коригира състава на Обществения съвет, избран с Решение № 39/31.01.2008 г., Протокол № 4 и актуализиран с Решение № 77/29.03.2012 г., Протокол № 8 и Решение № 57/31.03.2016 г., Протокол № 8, както следва:

1. Ружди Салим – Заместник кмет на община Първомай – председател;

2. Таня Налбантова – Директор на Дирекция «Социално подпомагане» гр. Първомай;

3. инж. Янка Мущанова – Директор дирекция «СИД, МП и ГР» при Община Първомай;

4. Мария Кьосева – Секретар на МКБППМН при Община Първомай;

5. Маринка Бояджиева – общински съветник;

6. Ресми Саид – общински съветник;

7. Петя Маджарова – общински съветник;

8. Димитър Калоферов – председател на дружеството на пенсионерите в гр. Първомай;

           9. Златка Кирева – председател на УС на СИБ.
Мотиви: Във връзка с прекратяване на служебното правоотношение на Петя Калоферова-Кръстева с Община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 127 взето на 30.09.2016г. по протокол № 14
За Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя № 411010 от землището на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2016 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нова точка, а именно:
            - т.90. Имот № 411010, с площ от 9,39
4 дка, с начин на трайно ползване – др.посевна площ, категория на земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността „Землище кв.Дебър”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.
ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, както следва:

1.1. Имот № 411010, с площ от 9,394 дка, с начин на трайно ползване – др.посевна площ, категория на земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността „Землище кв.Дебър”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 411012, пасище, мера на Община Първомай; № 411003, полски път на Община Първомай; № 411006, пасище, мера на Петко Ангелов Кючуков; № 411011, пасище, мера на Община Първомай; № 411008, пасище, мера на насл. на Господин и Тодора Терзиеви. За имота е съставен Акт за ЧОС № 1456/24.11.2015г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 99, том 8 от 25.11.2015г., дв.вх.№ 2372.

1.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 6550,00 лева (шест хиляди петстотин и петдесет лева). за описания по т.1.1. общински имот, изготвена от независим оценител.

1.3. Определя начална тръжна цена в размер на 6550,00 лева (шест хиляди петстотин и петдесет лева).

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.
Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с проявен инвеститорски интерес и насърчаване на пчеларството на територията на Община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 128 взето на 30.09.2016г. по протокол № 14
За Съгласие за извършване на дейности за подобряване условията за ползване на ведомствен път, находящ се в землището на с. Брягово, общ. Първомай
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Дава съгласие „ЕСЕТРА“ ЕООД с ЕИК 200898561, представлявано от управителя Никола Ангелов Ангелов, да извърши необходимите дейности на свой риск и за своя сметка за подобряване условията за ползване на ведомствен път, представляващ имот № 188001 с площ 4,787 дка,  с начин на трайно ползване – ведомствен път, находящ се в местността „Звиица”, землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, чрез полагане върху него на инертни и други строителни материали.
           Дейностите по подобряването да се извършат при следните условия:
           - да не се навлиза в съседни имоти, граничещи с пътя, на който се полагат инертните и строителни материали;
           - при нанесени вреди в съседните имоти, граничещи с ведомствения път вследствие на извършените дейности, дружеството да поеме съответната отговорност.
           - да не се възпрепятства ползването на пътя.
ІІ. Упълномощава кмета на общината да сключи споразумение с  „ЕСЕТРА“ ЕООД с ЕИК 200898561 при условията на т.І.
Мотиви: Осигуряване на по-добри условия на ползване на описания ведомствен път.


РЕШЕНИЕ № 129 взето на 30.09.2016г. по протокол № 14
За Информация за промяна на натуралните и стойностни показатели на ОУ Христо Ботев, село Езерово и ОУ „Любен Каравелов”, село Бяла река към 19.09.2016 година за учебната 2016/2017 г., съответстващи на актуализирана информация в модул „Институции” на Национална електронна информационна система за предучилищното и училищно образование.
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал.2, чл. 11а, ал. 2, ал.3 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (изм.и доп., Д.В. бр. 17 от 28.02.2012 година),
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Променя т. 3 и т. 4 на Решение № 102 на Общински съвет град Първомай, прието на 31.08.2016 година, в частта за ОУ Христо Ботев, село Езерово и  ОУ „Любен Каравелов”, село Бяла река, както следва:

1.(за т. 3) За учебната 2016/2017 година допуска изключение от минималния брой на учениците в паралелките, не по-малко от 10, по чл. чл. 11, ал.2 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (изм.и доп., Д.В. бр. 17 от 28.02.2012 година) , като осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по ЕРС за съответната дейност, както следва:
 

Учебно заведение/
селище,финансирано с % от ЕРС

общ брой ученици от І до VІІІ клас

паралелка/клас с ученици под
 миним .брой

слята паралелка

брой ученици в слята паралелка

разлика между норматив и действителен брой ученици в слята паралелка

сума за дофинансиране
в слята паралелка

брой ученици в
маломерна паралелка

разлика между норматив и действителен брой ученици в маломерна паралелка

сума за дофинансиране
маломерна паралелка

Обща сума
за дофинансиране

1

ОУ "Хр. Ботев"
с. Езерово
40%ЕРС

3

І

 

 

 

 

 

 

 

0

6

ІІ

 

 

 

 

 

 

 

0

3

ІІІ

 

 

 

 

 

 

 

0

2

ІV

 

 

 

 

 

 

 

0

6

V

 

 

 

 

 

 

 

0

11

V-VІ

17

1

631

 

 

 

631

11

VІІ

 

 

 

 

 

 

 

0

5

VІІІ

VІІ - VІІІ

16

2

1262

 

 

 

1262

Общ брой ученици

47

 

 

33

3

1893

 

 

 

1893

2

ОУ "Л.Каравелов"
 с. Бяла река
 20% ЕРС

6

І

 

 

 

 

 

 

 

0

12

ІІ

ІІ - ІІІ

17

 

 

 

 

 

0

5

ІІІ

 

 

 

 

 

 

 

0

3

ІV

 

 

 

 

 

 

 

0

10

V

 

 

 

 

10

8

2523

2523

10

 

 

 

 

10

8

2523

2523

13

VІІ

 

 

 

 

13

5

1577

1577

10

VІІІ

 

 

 

 

10

8

2523

2523

Общ брой ученици

69

 

 

17

 

 

43

29

9146

9146

ВСИЧКО

116

 

 

50

3

1893

43

29

9146

11039

 

2.(за т. 4) За учебната 2016/2017 година допуска изключение от минималния брой на  учениците в паралелките, по-малко от 10 по чл. 11а, ал. 2 и ал. 3 от  Наредба № 7 от 29 декември 2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена(изм.и доп., Д.В. бр. 17 от 28.02.2012 година) , като осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по ЕРС за съответната дейност, както следва:
 

Учебно заведение/
селище,финансирано с % от ЕРС

общ брой ученици от І до VІІІ клас

паралелка/клас с ученици под
 миним .брой

слята паралелка

брой ученици в слята паралелка

разлика между норматив и действителен брой ученици в слята паралелка

сума за дофинансиране
в слята паралелка

брой ученици в
маломерна паралелка

разлика между норматив и действителен брой ученици в маломерна паралелка

сума за дофинансиране
маломерна паралелка

Обща сума
за дофинансиране

1

ОУ "Л.Каравелов"
 с. Бяла река
40% ЕРС

6

І

I - IV

9

7

4416

 

 

 

4416

12

ІІ

 

 

 

 

 

 

 

0

5

ІІІ

 

 

 

 

 

 

 

0

3

ІV

 

 

 

 

 

 

 

0

10

V

 

 

 

 

 

 

 

0

10

 

 

 

 

 

 

 

0

13

VІІ

 

 

 

 

 

 

 

0

10

VІІІ

 

 

 

 

 

 

 

0

Общ брой ученици

69

 

 

9

7

4416

 

 

 

4416

ВСИЧКО

69

 

 

9

7

4416

 

 

 

4416


Мотиви: 1. Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 20 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1, т. 2, и т. 3, ал. 2, ал. 3, чл. 11а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (изм. и доп., Д.В. бр. 17 от 28.02.2012 година).
2. Фактически основания: във връзка с постъпили
в Общинска администрация-Първомай искания от директорите на: ОУ „Христо Ботев”, село Езерово (с вх. № РД-07-168-А/31.08.2016 г.) и ОУ „Любен Каравелов”, село Бяла река (с вх. № 67-00-43/14.09.2016 г.) за обезпечаване на учебно-възпитателния  процес в поверените им училища за учебната 2016/2017 година.


РЕШЕНИЕ № 130 взето на 30.09.2016г. по протокол № 14
За Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

  • Елисавета Христова Тенева, родена през 1989 г., от гр.Първомай, в размер на 2000 лв. Заявление вх. № 53-Е-3/15.09.2016 г.

  • Димитър Георгиев Калоферов, роден през 1952 г., от гр.Първомай, в размер на 1000 лв. Заявление вх. № 53-Д-5/16.09.2016 г.

На гражданите, подали останалите молби към 28.09.2016 г.  не се отпуска финансова помощ.
2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на приетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ № 131 взето на 24.10.2016г. по протокол № 15

ЗА: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Първомай /приета с Решение № 248/29.05.2009 г. по Протокол № 29 на Общински съвет гр. Първомай, изменена и допълнена с Решение № 418/30.04.2014 г. по Протокол № 35 на Общински съвет гр. Първомай/.

Предвид посочените в Предложение вх. № 11-00-12/16.08.2016г. на Окръжна прокуратура - гр. Пловдив мотиви и с цел привеждане на подзаконовата нормативна уредба на Община Първомай – Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Първомай (приета с Решение №.248/29.05.2009 г. по протокол № 29 от Общински съвет гр. Първомай, изменена и допълнена с Решение № 418/30.04.2014 г. по Протокол № 35 на Общински съвет гр. Първомай) в съответствие с нормативни актове от по-висока степен, изрично посочени в Предложението и на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.76, ал.3 и чл.77 от Административнопроцесуален кодекс, чл.8 от Закона за нормативните актове, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Първомай /приета с Решение № 248/29.05.2009 г. по Протокол № 29 на Общински съвет гр. Първомай, изменена и допълнена с Решение № 418/30.04.2014 г. по Протокол № 35 на Общински съвет гр. Първомай/.

 

Мотиви: Актуализиране и привеждане на подзаконовата нормативна уредба на община Първомай – Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Първомай /приета с Решение № 248/29.05.2009 г. по Протокол № 29 на Общински съвет гр. Първомай, изменена и допълнена с Решение № 418/30.04.2014 г. по Протокол № 35 на Общински съвет гр. Първомай/ в съответствие с нормативни актове от по-висока степен, изрично посочени в Предложение вх. № 11-00-12/16.08.2016г. на Окръжна прокуратура - гр. Пловдив.


РЕШЕНИЕ № 132 взето на 24.10.2016г. по протокол № 15

ЗА: Съгласие за подаване на проектно предложение за кандидатстване на община Първомай по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура BG05M9OP001-2.005 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ“.На основание чл.21, ал.2 във вр. с ал.1, т.23 и с чл.17, ал.1, т.7 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1.      Дава съгласие за кандидатстване на община Първомай с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура BG05M9OP001-2.005 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ“.

2.      Възлага на Кмета на община Първомай последващите, съгласно закона действия във връзка с подготовката и кандидатстването с проектно предложение пред Министерството на труда и социалната политика.

 Мотиви: Доразвиване и надграждане на съществуващите социални услуги в Община Първомай.

 


РЕШЕНИЕ № 133 взето на 24.10.2016г. по протокол № 15

ЗА: Продажба чрез публичeн търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, съставляващи УПИ І – общински, УПИ ІІ – общински, УПИ ІV – общински, УПИ VІІ – общински, УПИ ІХ – общински от кв.37А и УПИІ – общински от кв.37Б по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 580 кв.м., предназначен за жилищно строителство,  съставляващ  УПИ І – общински в кв.37А по  регулационния план на с. Виница. одобрен със заповед № 770/1963 г., изменен с Решение № 516/27.05.2011 г. на ОбС – Първомай и Решение КЗЗ-21/22.11.2011 год. на Комисията за земеделските земи,  при граници на имота:  на североизток – улица, на югоизток –  УПИ ІІ - общински, на югозапад -  УПИ ІІІ - общински и на северозапад – улица. За имота е съставен Акт за ЧОС № 575/07.05.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 126, том 3 от 08.05.2012 г., дв.вх. № 845.

1.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 2 184,67 лв. /две хиляди сто осемдесет и четири лева, шестдесет и седеем стотинки/ без ДДС за описания по т.1.1. общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

1.3. Определя начална тръжна цена в размер на 2 184,67 лв. /две хиляди сто осемдесет и четири лева, шестдесет и седеем стотинки/ без ДДС.

2.1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 500 кв.м., предназначен за жилищно строителство,  съставляващ  УПИ ІІ – общински в кв.37А по  регулационния план на с. Виница. одобрен със заповед № 770/1963 г., изменен с Решение № 516/27.05.2011 г. на ОбС – Първомай и Решение КЗЗ-21/22.11.2011 год. на Комисията за земеделските земи,  при граници на имота:  на североизток – улица, на югоизток –  улица, на югозапад - 

УПИ ІV - общински, на северозапад - УПИ ІІІ - общински и УПИ І – общински. За имота е съставен Акт за ЧОС № 576/09.05.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 141, том 3 от 10.05.2012 г., дв.вх. № 864.

2.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 1 737,50 лв. /хиляда седемстотин тридесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС за описания по т.2.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

2.3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 737,50 лв. /хиляда седемстотин тридесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС.

3.1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 500 кв.м., предназначен за жилищно строителство,  съставляващ  УПИ ІV – общински в кв.37А по  регулационния план на с. Виница. одобрен със заповед № 770/1963 г., изменен с Решение № 516/27.05.2011 г. на ОбС – Първомай и Решение КЗЗ-21/22.11.2011 год. на Комисията за земеделските земи,  при граници на имота:  на североизток – УПИ ІІ - общински, на югоизток –  улица , на югозапад -  УПИ  VІІ - общински, на северозапад - УПИ V - общински и УПИ ІІІ - общински. За имота е съставен Акт за ЧОС № 578/09.05.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 143, том 3 от 10.05.2012 г., дв.вх. № 866.

3.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 1625 лв. /хиляда шестстотин двадесет и пет лева/ без ДДС за описания по т.3.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

3.3. Определя начална тръжна цена в размер на 1625 лв. /хиляда шестстотин двадесет и пет лева/ без ДДС.

4.1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 505 кв.м., предназначен за жилищно строителство,  съставляващ  УПИ VІІ – общински в кв.37А по  регулационния план на с. Виница. одобрен със заповед № 770/1963 г., изменен с Решение № 516/27.05.2011 г. на ОбС – Първомай и Решение КЗЗ-21/22.11.2011 год. на Комисията за земеделските земи,  при граници на имота:  на североизток – УПИ ІV - общински, на югоизток –  улица, на югозапад -  УПИ ІХ - общински, на северозапад - УПИ  VІ - общински и УПИ V- общински. За имота е съставен Акт за ЧОС № 581/15.05.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 4, том 4 от 22.05.2012 г., дв.вх. № 953.

4.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 1641,25 лв. /хиляда шестстотин четиридесет и един лева двадесет и пет стотинки/ без ДДС за описания по т.4.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

4.3. Определя начална тръжна цена в размер на 1641,25 лв. /хиляда шестстотин четиридесет и един лева двадесет и пет стотинки/ без ДДС.

5.1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 430 кв.м., предназначен за жилищно строителство,  съставляващ  УПИ ІХ – общински в кв.37А по  регулационния план на с. Виница. одобрен със заповед № 770/1963 г., изменен с Решение № 516/27.05.2011 г. на ОбС – Първомай и Решение КЗЗ-21/22.11.2011 год. на Комисията за земеделските земи,  при граници на имота:  на североизток – УПИ VІІ - общински, на югоизток –  улица, на югозапад -  УПИ ХІІ - общински,  на северозапад - УПИ Х - общински и УПИ VІІІ - общински. За имота е съставен Акт за ЧОС № 583/15.05.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 6, том 4 от 22.05.2012 г., дв.вх. № 955.

5.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 1397,50 лв. /хиляда триста деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС за описания по т.5.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

5.3. Определя начална тръжна цена в размер на 1397,50 лв. /хиляда триста деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС.

6.1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 700 кв.м., предназначен за жилищно строителство,  съставляващ  УПИ VІІ – общински в кв.37Б по  регулационния план на с. Виница. одобрен със заповед № 770/1963 г., изменен с Решение № 516/27.05.2011 г. на ОбС – Първомай и Решение КЗЗ-21/22.11.2011 год. на Комисията за земеделските земи,  на североизток - УПИ V - общински; на югоизток - улица; на югозапад - УПИ ІХ - общински; на северозапад -УПИ VІІІ - общински и УПИ VІ - общински. За имота е съставен Акт за ЧОС № 594/28.05.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 45, том 4 от 30.05.2012 г., дв.вх. № 1002.

6.2. Одобрява пазарна оценка в размер на 2 275 лв. /две хиляди двеста седемдесет и пет лева/ без ДДС за описания по т.6.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

6.3. Определя начална тръжна цена в размер на 2 275 лв. /две хиляди двеста седемдесет и пет лева/ без ДДС.

ІІ. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от него да се предоставят на кметство Виница, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

ІІІ. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

 

 Мотиви: настоящето решение се приема във връзка с изявено желание за закупуване на общински парцели и с цел изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 134 взето на 24.10.2016г. по протокол № 15