решения до 05.11.2015г. / Отвори >>

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ - Ноември_2015 г.


РЕШЕНИЕ № 1 взето на 05.11.2015г. по протокол № 1

Относно: Избор на комисия за избор на Председател на Общински съвет.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

На основание чл.21, ал.1, т.1, във връзка с чл.21, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

1. Избира временна комисия за избор на Председател на Общински съвет в състав:

 

Председател: Николай Геооргиев Митков – общински съветник

Членове: 1. Маргарита Банова Давчева – общински съветник

                 2. Светозар Колев Славчев – общински съветник

                 3. Ресми Мюмюн Саид – общински съветник

                 4. Росица Тоскова Генова – общински съветник

                 5. Чавдар Петров Здравчев – общински съветник

                 6. Красимир Николаев Ямалиев – общински съветник

 


РЕШЕНИЕ № 2 взето на 05.11.2015г. по протокол № 1

Относно: Избор на председател на Общински съвет.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

На основание чл.21, ал.1, т.3 и чл.24, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Протокол на комисията по избора

Избира за Председател на Общински съвет град Първомай  ДЕЧКО ИВАНОВ ПЕТКОВ.

 


РЕШЕНИЕ № 3 взето на 25.11.2015г. по протокол № 2

Относно: Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията.

Предвид изложеното в проекторешение от Д.Петков-председател ОбС вх.№ 53-0-294/18.11.2015 г. и на основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията.


РЕШЕНИЕ № 4 взето на 25.11.2015г. по протокол № 2

Относно: СЪЗДАВАНЕ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ И ИЗБОР НА ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ.

Предвид изложеното в проекторешение от Д.Петков-председател ОбС вх.№ 53-0-295/18.11.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.48, ал.1 от ЗМСМА.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

 1. Създава Постоянни комисии към Общински съвет, както следва:

1.1.  ПК „Финанси, бюджет и стопански дейности”;

1.2.  ПК „Правни въпроси и евроинтеграция”;

1.3.  ПК „Здравеопазване и социални дейности”;

1.4.  ПК „Общинска собственост и инвестиции”;

1.5.  ПК „Образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси”;

1.6.  ПК „Младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм”;

1.7.  ПК „Устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги”;

1.8.  ПК „Земеделие, горско стопанство и екология”.

 

 1. Постоянните комисии са в състав:

Председател – 1

Зам.председател – 1

Членове – 3

 

3. Утвърждава постоянни комисии при Общински съвет, както следва:

3.1. ПК „Финанси, бюджет и стопански дейности”

Председател – ПП ЗС „Ал.Стамболийски”

Зам.председател – ПП БСП

Членове:

 1. ПП СДП
 2. ПП ГЕРБ
 3. ПП ГЕРБ

3.2.  ПК „Правни въпроси и евроинтеграция”

Председател – ПП БСП

Зам.председател – ПП ГЕРБ

Членове:

 1. ПП ГЕРБ
 2. ПП БСП
 3. ПП ДПС

 

3.3.  ПК „Здравеопазване и социални дейности”

Председател – ПП БСП

Зам.председател – ПП ЗС „Ал.Стамболийски”

Членове:

 1. ПП ГЕРБ
 2. ПП ГЕРБ
 3. ПП БСП

3.4.  ПК „Общинска собственост и инвестиции”

Председател – МК „Възраждане”

Зам.председател – ПП ЗС „Ал.Стамболийски”

Членове:

1. ПП ГЕРБ

2. ПП СДП

3. ПП БСП

3.5. ПК „Образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси”

Председател - ПП СДП

Зам.председател – ПП ГЕРБ

Членове:

1. ПП ГЕРБ

2. ПП БСП

3. МК „Възраждане”

3.6. ПК „Младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм”

Председател – ПП ДПС

Зам.председател – ПП БСП

Членове:

 1. ПП ЗС „Ал.Стамболийски”
 2. ПП ГЕРБ
 3. ПП ГЕРБ

3.7.  ПК „Устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги”

Председател – ПП ГЕРБ

Зам.председател – МК „Възраждане”

Членове:

 1. ПП БСП
 2. ПП СДП
 3. ПП ДПС

3.8.  ПК „Земеделие, горско стопанство и екология”

Председател – ПП ГЕРБ

Зам.председател – ПП ДПС

Членове:

 1. ПП ГЕРБ
 2. ПП БСП
 3. МК „Възраждане”

 

4. Утвърждава персоналните състави на Постоянните комисии при Общински съвет, както следва:

4.1. ПК „Финанси, бюджет и стопански дейности”

Председател – д-р Митко Христов Хубинов

Зам.председател – Ана Стоянова Николова

Членове:

 1. Росица Тоскова Генова
 2. Красимира Александрова Александрова
 3. Милена Ангелова Карадинева

 

4.2. ПК „Правни въпроси и евроинтеграция”

Председател – Светозар Колев Славчев

Зам.председател – Христо Стоилов Вълчев

Членове:

 1. Димчо Атанасов Велев
 2. Ана Стоянова Николова
 3. Мурат Ахмед Али

 

4.3. ПК „Здравеопазване и социални дейности”

Председател – д-р Атанаска Стоянова Симеонова

Зам.председател – д-р Митко Христов Хубинов

Членове:

 1. д-р Петя Тодорова Маджарова
 2. Красимир Николаев Ямалиев
 3. Величка Йорданова Чурчулиева

 

4.4.ПК „Общинска собственост и инвестиции”

Председател – Петър Запрянов Ганев

Зам.председател – Маргарита Банова Давчева

Членове:

1. Христо Стоилов Вълчев

2. Иванка Димитрова Петкова

3. д-р Атанаска Стоянова Симеонова

 

4.5. ПК „Образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси”

Председател – Росица Тоскова Генова

Зам.председател – Чавдар Петров Здравчев

Членове:

1. д-р Петя Тодорова Маджарова

2. Величка Йорданова Чурчулиева

3. Петър Запрянов Ганев

 

4.6. ПК „Младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм”

Председател – Ресми Мюмюн Саид

Зам.председател – Светозар Колев Славчев

Членове:

1. Маргарита Банова Давчева

2. Димчо Атанасов Велев

3. Чавдар Петров Здравчев

 

      4.7. ПК „Устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги”

Председател – Красимира Александрова Александрова

Зам.председател – Янко Диков Диков

Членове:

 1. Маринка Иванова Бояджиева
 2. Иванка Димитрова Петкова
 3. Ресми Мюмюн Саид

 

4.8. ПК „Земеделие, горско стопанство и екология”

Председател – Красимир Николаев Ямалиев

Зам.председател – Мурат Ахмед Али

Членове:

 1. Милена Ангелова Карадинева
 2. Маринка Иванова Бояджиева
 3. Янко Диков Диков

РЕШЕНИЕ № 5 взето на 25.11.2015г. по протокол № 2

Относно: Избор на комисия за провеждане на тайно гласуване за избор на зам.председател на Общински съвет град Първомай.

На основание чл.21, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл.7, ал.2 от ПОДОбС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Избира комисия,  която да проведе тайно гласуване за избор на зам.председател на ОбС – Първомай в състав:

 1. Светозар Колев Славчев – общински съвеетник – председател
 2. Величка Йорданова Чурчулиева – общински съветник - член
 3. д-р Митко Христов Хубинов – общински съветник – член
 4. Росица Тоскова Генова – общински съветник – член
 5. Ресми Мюмюн Саид – общински съветник – член
 6. Янко Диков Диков – общински съветник – член
 7. Мурат Ахмед Али  - общински съветник - член

РЕШЕНИЕ № 6 взето на 25.11.2015г. по протокол № 2

Относно: Избор на зам.председател на Общински съвет град Първомай.

На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.10, ал.1 и ал.2 от ПОДОбС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Избира за зам.председател на Общински съвет – Първомай МАРГАРИТА БАНОВА ДАВЧЕВА.


РЕШЕНИЕ № 7 взето на 25.11.2015г. по протокол № 2

Относно: Създаване на местна комисия към ОбС град Първомай по чл.8 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове.

Предвид изложеното в проекторешение от Д.Петков-председател ОбС вх.№ 53-0-296/18.11.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Съгласно чл.8 от ЗУПГМЖСВ създава Местна комисия по чл.8 ал.2 в състав:

Председател: Росица Тоскова Генова – общински съветник

Зам.председател: д-р Атанаска Стоянова Симеонова – общински съветник

Секретар: Недялка Петкова  Добрева  – Общинска администрация

Членове: 1. Маргарита Банова Давчева  – зам.председател ОбС

                 2. Петър Запрянов Ганев - общински съветник


РЕШЕНИЕ № 8 взето на 25.11.2015г. по протокол № 2

Относно: Избор на постоянна комисия на основание чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Предвид изложеното в проекторешение от Д.Петков-председател на ОбС вх.№ 53-0-299/18.11.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

      Избира комисия в състав:

 1. Светозар Колев Славчев - общински съветник - председател
 2. д-р Атанаска Стоянова Симеонова - общински съветник - член
 3. Иванка Димитрова Петкова - общински съветник - член
 4. Ана Стоянова Николова - общински съветник – член
 5. д-р Митко Христов Хубинов - общински съветник – член
 6. Димчо Атанасов Велев – общински съветник – член
 7. Янко Диков Диков – общински съветник - член

РЕШЕНИЕ № 9 взето на 25.11.2015г. по протокол № 2

Относно: Определяне на делегат в Общото събрание на РАО „Тракия”.

Предвид изложеното в проекторешение от Д.Петков-председател на ОбС вх.№ 53-0-297/18.11.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

 1. Определя за делегати в Общото събрание на РАО „Тракия” – Ангел Атанасов Папазов – Кмет на Община Първомай и Дечко Иванов Петков – Председател на Общински съвет - Първомай.
 2. Определя за зам.делегат в Общото събрание на РАО „Тракия” – Маргарита Банова Давчева - зам.председател на Общински съвет – Първомай.

РЕШЕНИЕ № 10 взето на 25.11.2015г. по протокол № 2

Относно: Определяне на делегат на Община Първомай в Общото събрание на Националното сдружение на Общините в Република България.

Предвид изложеното в проекторешение от Д.Петков-председател на ОбС вх.№ 53-0-298/18.11.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.12, ал.2 от Устава на Националното сдружение на Общините в Република България.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на Общините в Република България Ангел Атанасов Папазов – Кмет на Община Първомай.

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседания на Общото събрание, той ще бъде заместван от Дечко Иванов Петков – Председател на Общински съвет - Първомай.


РЕШЕНИЕ № 11 взето на 25.11.2015г. по протокол № 2

Относно: Утвърждаване броя на кметските наместници на територията на община Първомай

Предвид изложеното в предложение от Д.Петков-председател на ОбС-Първомай вх.№ 53-0-301/18.11.2015 г. и на основание чл.21, ал.2, във връзка с  ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.16 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Утвърждава броя кметски наместници на територията на община Първомай, както следва:

един брой - за населено място село Добри дол, община Първомай.

 

Мотиви: На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.16 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България и Писмо с изх. № ФО-52/17.11.2015г. на  Министерство на финансите.


РЕШЕНИЕ № 12 взето на 21.12.2015г. по протокол № 3

Относно: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2015 година.

Предвид изложеното в проекторешение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-332/12.12.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация; чл. 104 ал.1 т. 5, чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл. 41 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Първомай.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.Дава съгласие да бъдат предоставени временни безлихвени заеми от свободните средства от възстановен данък добавена стойност по ВиК проекти по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по Програма за развитие на селските райони 2007-2013  в размер на 252 024 лева разпределени както следва:

1.1.  „Нови възможности за грижа” – ОП Развитие на човешките ресурси – 87 190 лева;

1.2.  „И аз имам семейство” - ОП Развитие на човешките ресурси – 10 000 лева;

1.3.  „Център за настаняване от семеен тип” - ОП Развитие на човешките ресурси – 14 638 лева;

1.4.  „ Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с.Езерово” – Програма за развитие на селските райони  2007-2013 – 140 144 лева;

1.5.  „Първоначално залесяване на неземеделски земи” - Програма за развитие на селските райони 2007-2013 – 52 лева.

2.      Дава съгласие да бъде предоставен временен безлихвен заем за финансиране на разходи в дейност „Чистота” в размер до разликата от планираните  и постъпилите приходи от Такса за битови отпадъци през 2015 година.

3.       Определя срок за възстановяване на предоставените безлихвени заеми до 30.06.2016 година.

4.       Задължава Кмета на община Първомай да отрази възстановяването на предоставените безлихвени заеми в Бюджета на община Първомай за 2016 година.

5. Увеличава средствата за дофинансиране на превоз на ученици съгласно решение № 512 т.4.5. на ОбС, взето на 16.02.2015 г. по Протокол № 46 с 8675 лева в т.ч. СОУ „Проф.д-р Асен Златаров” град Първомай – 7507 лева и ОУ „Кирил и Методий” гр.Първомай – 1168 лева /от възстановен данък добавена стойност по ВиК проекти по общинския бюджет/.

 

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал.1 т.6 във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 104 ал.1 т. 5,  чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл. 41 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Първомай. Изменението на бюджета се налага от необходимост от

предоставяне на временни безлихвени заеми от бюджета.


РЕШЕНИЕ № 13 взето на 21.12.2015г. по протокол № 3

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на част от недвижим имот –  публична общинска собственост на Областна дирекция „Земеделие” – Пловдив, гр.Пловдив за административни нужди на Общинска служба “Земеделие” гр.Първомай.
Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-322/10.12.2015 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.15, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Предоставя безвъзмездно за управление на Областна дирекция „Земеделие” – Пловдив за административните нужди на Общинска служба “Земеделие” – Първомай, за срок от 10 години, следните части от  недвижим имот –  публична общинска собственост, а именно:

Помещения /стаи/ с №№ 332, 333, 334, 335 и 336 с обща площ от 167,37 кв.м., находящи се на трети етаж секция Г /северно крило/ от триетажна масивна административна сграда, построена в УПИ І – ОБНС, администрация, в кв.89 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл. Пловдив, одобрен със заповед № РД-15-666/1994г., при граници : УПИ ІІІ – обслужващи дейности и търговия, улица, УПИ ІІ – озеленяване и от три страни улица.

2. Всички консумативни разходи по използване на предоставените помещения са за сметка на ползвателя.

3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за управление на безвъзмездно предоставените помещения.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.20, ал.1 от НРПУРОИ и във връзка с искане с вх.№ 92-02-38/01.12.2015 г. от Началника на Общинска служба “Земеделие” гр.Първомай.


РЕШЕНИЕ № 14 взето на 21.12.2015г. по протокол № 3

Относно: Разрешение за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот №800359, местност „Землище кв.Дебър”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за не земеделски нужди и изграждане на обект: “БАЗА ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА, ПРОИЗВОДСТВО, СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНО – ВКУСОВИ ИЗДЕЛИЯ“
Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-325/10.12.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 и чл.110 от ЗУТ.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот №800359, местност „Землище кв.Дебър”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за не земеделски нужди и изграждане на обект: “БАЗА ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА, ПРОИЗВОДСТВО, СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНО – ВКУСОВИ ИЗДЕЛИЯ“

2. Одобрява задание за изработване на проект за /Подробен устройствен План ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот №800359, местност „Землище кв.Дебър”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за не земеделски нужди и изграждане на обект: “БАЗА ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА, ПРОИЗВОДСТВО, СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНО – ВКУСОВИ ИЗДЕЛИЯ“

 

Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с инвестиционно намерение за реализиране на строеж: “БАЗА ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА, ПРОИЗВОДСТВО, СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНО – ВКУСОВИ ИЗДЕЛИЯ“.


РЕШЕНИЕ № 15 взето на 21.12.2015г. по протокол № 3

Относно: Разрешение за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот ПИ №001084, местност „Чалтика“, землище Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и изграждане на обект: „Агроаптека и склад за съхранение на торове и препарати, ремонтна работилница за селскостопанска техника, автомивка, склад за материали и търговия със селскостопански материали“.Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-326/10.12.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 и чл.110 от ЗУТ.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план ПУП -  ПР /План регулация/, ПЗ /План застрояване/ за Поземлен ПИ №001084, местност „Чалтика“, землище Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за не земеделски нужди и изграждане на обект: „Агроаптека и склад за съхранение на торове и препарати, ремонтна работилница за селскостопанска техника, автомивка, склад за материали и търговия със селскостопански материали“.

 

2. Одобрява задание за изработване на проект за /Подробен устройствен План ПУП–ПР /План регулация/, ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот ПИ №001084, местност „Чалтика”, землище с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив,във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за не земеделски нужди и изграждане на обект: „Агроаптека и склад за съхранение на торове и препарати, ремонтна работилница за селскостопанска техника, автомивка, склад за материали и търговия със селскостопански материали“.

 

Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с инвестиционно намерение за реализиране на строеж: „„Агроаптека и склад за съхранение на торове и препарати, ремонтна работилница за селскостопанска техника, автомивка, склад за материали и търговия със селскостопански материали“.


РЕШЕНИЕ № 16 взето на 21.12.2015г. по протокол № 3

Относно: Разрешение за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот №047010, местност „Корията/дранака”, землище с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за не земеделски нужди и изграждане на обект: “СКЛАДОВЕ ЗА ПРЕРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ“.Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-327/10.12.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 и чл.110 от ЗУТ.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот №047010, местност „Корията / дранака”, землище с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за не земеделски нужди и изграждане на обект: “Складове за преработка и съхранение на земеделска продукция“.

 

2. Одобрява задание за изработване на проект за /Подробен устройствен План ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот №047010, местност „Корията / дранака”, землище с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за не земеделски нужди и изграждане на обект: “Складове за преработка и съхранение на земеделска продукция“.

 

Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с инвестиционно намерение за реализиране на строеж: „Складове за преработка и съхранение на земеделска продукция“.


РЕШЕНИЕ № 17 взето на 21.12.2015г. по протокол № 3

Относно: Разрешение за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот №829014, местност „Кошитско юртвето”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за не земеделски нужди и изграждане на обект: “АВТОЦЕНТЪР, КТП ЗА ПРЕГЛЕД НА МПС И ОБЩЕСТВЕНО – ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ“.Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-328/10.12.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 и чл.110 от ЗУТ.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот №№829014, местност „Кошитско юртвето”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за не земеделски нужди и изграждане на обект: “Автоцентър, КТП за преглед на МПС и обществено – обслужващи дейности“.

 

2. Одобрява задание за изработване на проект за /Подробен устройствен План ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот №829014, местност „Кошитско юртвето”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за не земеделски нужди и изграждане на обект: “АВТОЦЕНТЪР, КТП ЗА ПРЕГЛЕД НА МПС И ОБЩЕСТВЕНО – ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ“

 

Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с инвестиционно намерение за реализиране на строеж: “АВТОЦЕНТЪР, КТП ЗА ПРЕГЛЕД НА МПС И ОБЩЕСТВЕНО – ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ“.


РЕШЕНИЕ № 18 взето на 21.12.2015г. по протокол № 3

Относно: Разрешение за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот №931021, местност „Герена”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив, с ЕКАТТЕ:59080, идентичен с ПИ №031021 от землището на Любеново, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за не земеделски нужди и изграждане на обект: “Автосервиз и паркинг за автомобили за товарен превоз“.Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-329/10.12.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б, ал.1 и Чл.110 от ЗУТ,.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот №931021, местност „Герена”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за не земеделски нужди и изграждане на обект: “Автосервиз и паркинг за автомобили за товарен превоз“.

 

2. Одобрява задание за изработване на проект за /Подробен устройствен План ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот №931021, местност „Герена”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за не земеделски нужди и изграждане на обект: “Автосервиз и паркинг за автомобили за товарен превоз“.

 

Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с инвестиционно намерение за реализиране на строеж: “Автосервиз и паркинг за автомобили за товарен превоз“.


РЕШЕНИЕ № 19 взето на 21.12.2015г. по протокол № 3

Относно: Разрешение за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот ПИ №066009, местност „Сантерова воденица“, землище с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна статута на земята за не земеделски нужди и изграждане на обект: „База за преработка и съхранение на земеделска продукция“.Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-331/11.12.2015 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 и чл.110 от ЗУТ.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план ПУП -  ПР /План регулация/, ПЗ /План застрояване/ за Поземлен ПИ №066009, местност „Сантерова воденица“, землище с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за не земеделски нужди и изграждане на обект: „База за преработка и съхранение на земеделска продукция“.

 

2. Одобрява задание за изработване на проект за /Подробен устройствен План ПУП–ПР /План регулация/, ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот ПИ №066009, местност „Сантерова воденица“, землище с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив,във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за не земеделски нужди и изграждане на обект: „База за преработка и съхранение на земеделска продукция“.

  

Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с инвестиционно намерение за реализиране на строеж: „База за преработка и съхранение на земеделска продукция“.


РЕШЕНИЕ № 20 взето на 21.12.2015г. по протокол № 3

Относно: Разрешение за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ - Парцеларен план за Поземлен имот №223104, местност „Долен комсал подсело”, землище кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив и одобряване задание към него, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за не земеделски нужди и изграждане на предприятие за производство, разфасоване и опаковка на колбаси.Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-335/15.12.2015 г. и на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б ал.1 и чл.110 от ЗУТ.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с изграждане на    обект:„Предприятие за производство, разфасоване и опаковка на колбаси”, на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б ал.1 и Чл.110 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ № 21 взето на 21.12.2015г. по протокол № 3

Относно: Приемане на Декларация против закриването на органите на съдебната власт на територията на Община Първомай.

 Предвид изложеното в проекто-решение от Светозар Колев Славчев – общински съветник, председател на ПК „ПРАВНИ ВЪПРОСИ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” вх.№ 53-0-345/21.12.2015 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1/ Приема ДЕКЛАРАЦИЯ против закриването на органите на съдебната власт на територията на Община Първомай;

2/ Възлага на Председателя на Общински съвет Първомай да я изпрати до посочените в нея адресанти.