ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ - 2013 г.


РЕШЕНИЕ №199 взето на 24.01.2013г. по протокол № 18

Относно:: Отчет на Председателя на Общински съвет град Първомай за дейността на съвета е неговите постоянни комисии през второто полугодие на 2012 година.

Предвид изложеното в Отчета на председателя на ОбС и проект за решение вх.№ 53-0-8/11.01.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема отчета на Председателя на Общински съвет град Първомай за дейността на съвета и неговите постоянни комисии през второто полугодие на 2012 година.

Мотиви:: В изпълнение на Решение № 182 на Общински съвет град Първомай, прието на 21.12.2012 г. по Протокол № 17.


РЕШЕНИЕ №200 взето на 24.01.2013г. по протокол № 18

Относно:: Информация за състоянието на трудовата заетост и безработица в Община Първомай за 2012 година.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-9/11.01.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Общински съвет град Първомай приема Информация за състоянието на трудовата заетост и безработица в Община Първомай за 2012 година.

Мотиви:: Във връзка с Решение № 182/21.12.2012 г. по Протокол № 17 на Общински съвет: „Приемане на план за работата на Общински съвет град Първомай за първото полугодие на 2013 година”-м.Януари т.2.


РЕШЕНИЕ №201 взето на 24.01.2013г. по протокол № 18

Относно:: Демографска характеристика в община Първомай и тенденции за нейното развитие.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-10/11.01.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Общински съвет град Първомай приема Демографската характеристика на община Първомай към края на 2012 година и тенденции за нейното развитие.

Мотиви:: Във връзка с Решение № 182/21.12.2012 г. по Протокол № 17 на Общински съвет: „Приемане на план за работата на Общински съвет град Първомай за първото полугодие на 2013 г.”-м.Януари т.3.


РЕШЕНИЕ №202 взето на 24.01.2013г. по протокол № 18

Относно:: Частично изменение на Наредбата за местните данъци на територията на Община Първомай, приета с Решение № 47, взето на 22.02.2008 г. по Протокол № 5 на Общински съвет гр.Първомай, изм. и доп. с Решение № 182, взето на 30.01.2009 г. по Протокол № 23 на Общински съвет град Първомай, изм. и доп. с Решение № 329/29.01.2010 г. по Протокол № 38, изм. и доп. с Решение № 456/28.01.2012 година.

Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-12/14.01.2013 г., на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с отмяната на чл.61с, ал.4 и ал.5 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Наредба за местните данъци на територията на Община Първомай, приета с Решение № 47, взето на 22.02.2008 г. по Протокол № 5 на Общински съвет гр.Първомай, изм. и доп. с Решение № 182, взето на 30.01.2009 г. по Протокол № 23 на Общински съвет град Първомай, изм. и доп. с Решение № 329/29.01.2010 г. по Протокол № 38, изм. и доп. с Решение № 456/28.01.2012 година.

Мотиви:: Актуализиране и привеждане на нормативната база на община Първомай в съответствие с изменението на ЗМДТ.


РЕШЕНИЕ №203 взето на 24.01.2013г. по протокол № 18

Относно:: Определяне на делегат и заместник-делегат от състава на Общински съвет Първомай в Общото събрание на РАО „Тракия”.

Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-15/14.01.2013 г., на основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18 от Устава на РАО „Тракия”, Общински съвет град Първомай.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

 1. Определя за делегат в Общото събрание на РАО “Тракия” ДЕЧКО ИВАНОВ ПЕТКОВ  – Председател на Общински съвет град Първомай.

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседанията на Общото събрание на РАО “Тракия”, oпределя замeстник - делегат, общински съветник МАРГАРИТА БАНОВА ДАВЧЕВА - зам.председател на ОбС.

Мотиви:: Промяна на Устава на РАО “Тракия”   и  необходимостта от ново Решение на  ОбС, касаещо делегатите от състава на Общински съвет Първомай.


РЕШЕНИЕ №204 взето на 24.01.2013г. по протокол № 18

Относно::Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти - публична общинска собственост, по кадастралната карта на местността „Пантелей, Липака” землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив 

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-13/14.01.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  във връзка с чл. 45и от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване от „Пасища, мери” в „Друга изоставена нива” за земеделски нужди на следните имоти от  кадастралната карта на местността „Пантелей, Липака” землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, а именно:

  1. Поземлен имот с площ от 1 069 кв.м. (хиляда шестдесет и девет квадратни метра), с начин на трайно ползване: пасища, мери, съставляващ имот № 43 (четиридесет и три) от масив 32 (тридесет и две) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 42, ПИ № 47, полски път № 9501 и ПИ № 46. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 112/23.03.2012 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 133, том ІІ от 26.03.2012г., дв.вх.№ 510;

2. Поземлен имот с площ от 267 кв.м. (двеста шестдесет и седем квадратни метра), с начин на трайно ползване: пасища, мери, съставляващ имот № 44 (четиридесет и четири) от масив 32 (тридесет и две) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: полски път № 9501, ПИ № 42 и ПИ № 54. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 113/23.03.2012 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 132, том ІІ от 26.03.2012г., дв.вх.№ 509;

3. Поземлен имот с площ от 8 141 кв.м. (осем хиляди сто четиридесет и един квадратни метра), с начин на трайно ползване: пасища, мери, съставляващ имот № 229 (двеста двадесет и девет) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: път за с.Брягово, земеделска земя, полски път № 9503, ПИ № 269, ПИ № 267, ПИ № 270, ПИ № 271, ПИ № 272, ПИ № 28, ПИ № 23, ПИ № 273, ПИ № 26, ПИ № 27, полски път № 9502, ПИ № 299, ПИ № 32, ПИ № 262, ПИ № 170, ПИ № 263, ПИ № 304, полски път № 9502, ПИ № 311, ПИ № 254, ПИ № 312, ПИ № 265, ПИ № 317, ПИ № 266, ПИ № 318, ПИ № 207, полски път № 9503, ПИ № 323, ПИ № 261, ПИ № 325 и ПИ № 261. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 114/29.03.2012 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 167, том ІІ от 30.03.2012г., дв.вх.№ 565;

 

4. Поземлен имот с площ от 636 кв.м. (шестстотин тридесет и шест квадратни метра), с начин на трайно ползване: пасища, мери, съставляващ имот № 231 (двеста тридесет и едно) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: от три страни полски път № 9502, ПИ № 210 и ПИ № 322. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 115/29.03.2012 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 168, том ІІ от 30.03.2012г., дв.вх.№ 566;

 

5. Поземлен имот с площ от 458 кв.м. (четиристотин петдесет и осем квадратни метра), с начин на трайно ползване: пасища, мери, съставляващ имот № 230 (двеста и тридесет) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: от две страни полски път № 9502, ПИ № 318, ПИ № 208 и ПИ № 209. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 116/29.03.2012 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 170, том ІІ от 30.03.2012г., дв.вх.№ 568;

 

6. Поземлен имот с площ от 5 552 кв.м. (пет хиляди петстотин петдесет и два квадратни метра), с начин на трайно ползване: пасища, мери, съставляващ имот № 42 (четиридесет и две) от масив 32 (тридесет и две) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: път за с.Брягово, полски път № 9501, ПИ № 55, ПИ № 54, ПИ № 44, ПИ № 22, ПИ № 51, ПИ № 50, ПИ № 45, ПИ № 47, ПИ № 43, ПИ № 46 и земеделска земя. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 117/29.03.2012 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 169, том ІІ от 30.03.2012г., дв.вх.№ 567.

 

Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ и с оглед уедряване на масивите за земеделско производство.


РЕШЕНИЕ №205 взето на 24.01.2013г. по протокол № 18

Относно:: Предоставяне безвъзмездно за управление на Районно управление „Социално осигуряване” – Пловдив, помещение от недвижим имот – ПОС, представляващо стая № 223 от триетажна масивна административна сграда, построена в УПИ І-ОБНС, администрация в кв.89 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-19/14.01.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.15, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Предоставя безвъзмездно за управление на Районно управление „Социално осигуряване” гр.Пловдив за срок от 5 /пет/ години, следния недвижим имот – публична общинска собственост:

Помещение, представляващо стая № 223 с площ от 36,40 кв.м., находящо се на втори етаж, секция Г /северно крило/ от триетажна масивна административна сграда, построена в УПИ І-ОБНС, администрация в кв.89 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед РД-15-666/1994г., при граници на УПИ: от две страни улици, УПИ ІІІ – обслужващи дейности и търговия и УПИ ІІ-озеленяване.

2. Районно управление „Социално осигуряване” гр.Пловдив, следва да заплаща всички консумативни разходи по използване на предоставеното помещение

– стая № 223.

3. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за безвъзмездно управление на имота, описан в т.1.

Мотиви:: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС, чл.15, ал.1 от НРПУРОИ и във връзка с искане вх.№ 35–00-27/05.12.2012 г. от Районно управление „Социално осигуряване” гр.Пловдив, и с цел бързо и качествено обслужване на гражданите на територията на Община Първомай.


РЕШЕНИЕ №206 взето на 24.01.2013г. по протокол № 18

Относно:: Безвъзмездно прехвърляне на имоти - общинска собственост, в собственост на държавата за изграждане на национален обект: АМ „Марица Лот 1 Оризово – Димитровград от км 5+000 да км 36 +400 – изместване на път ІІ-66 Чирпан - Стара Загора и надлез над АМ „Марица” при км 5+028.

Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-14/14.01.2013 г., Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.3, ал.2, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Първомай, обявява за частна общинска собственост части от имоти, находящи се в землището на с.Градина с ЕКТТЕ 17484, общ.Първомай, съгласно  регистъра на засегнатите имоти, както следва:

 

Имот №

Начин на трайно ползване (НТП)

Вид територия

Кат. земя

Площ на имота

/дка/

Засегната

площ за отчуждаване

/дка/

Вид собственост

35002

Полски път

Селско стопанска

ІV

4,465

0,915

Общинска публична

35003

Полски път

Селско стопанска

ІV

16,551

0,154

Общинска публична

 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.39, т.6 от НРПУРОИ във връзка с чл.34а, ал.5 от Закона за държавната собственост, Общински съвет гр.Първомай дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата за изграждане на национален обект: АМ „Марица Лот 1 Оризово – Димитровград от км 5+000 да км 36 +400 – изместване на път ІІ-66 Чирпан Стара - Загора и надлез над АМ „Марица” при км 5+0”, части от имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Градина с ЕКТТЕ 17484, общ.Първомай, както следва:

 

Имот №

Начин на трайно ползване (НТП)

Вид територия

Категория на земята

Площ на имота

/дка/

Засегната

площ за отчуждаване

/дка/

Вид собственост

35002

Полски път

Селско стопанска

ІV

4,465

0,915

Общинска публична

35003

Полски път

Селско стопанска

ІV

16,551

0,154

Общинска публична

           

Засегнатите части от имотите са защриховани на приложените скици.

 

3. Възлага на кмета на общината да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на горното решение.

 

Мотиви:: Необходимостта от приемане на решението се налага във връзка с изграждането на национален обект: Автомагистрала „Марица”.


РЕШЕНИЕ №207 взето на 24.01.2013г. по протокол № 18

Относно:: Становище на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД град Пловдив за периода 2014-2018 година.

Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-17/14.01.2013 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение разпоредбите на чл.25, ал.1 и ал.2 от Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качеството на водоснабдителните и канализационни услуги, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Одобрява бизнес план на „Водоснабдяване и канализация”ЕООД гр.Пловдив за периода 2014-2018 година, изготвен съгласно изискванията на чл.10, ал.1 и ал.4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги.

Мотиви:: Вследствие постъпило в Общинска администрация писмо с вх.№ 26-00-202/19.12.2012 година от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД град Пловдив и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение разпоредбите на чл.25, ал.1 и ал.2 от Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качеството на водоснабдителните и канализационни услуги.


РЕШЕНИЕ №208 взето на 24.01.2013г. по протокол № 18

Относно:: Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план и одобряване на задание за проектиране на обект:”Нов пътен подлез”, преминаващ под железопътната линия и свързващ улици “Братя Миладинови-юг” и “Хаджи Димитър”. Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазв-кмет на общината вх.№ 53-0-18/14.01.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 и 2 и 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 и 3 от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация от о.т.288, на ул.”Хаджи Димитър” до о.т.304 на ул.”Братя Миладинови-юг” по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив, за обект:”НОВ ПЪТЕН ПОДЛЕЗ”.

 2. Одобрява Техническо задание за проектиране на Подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация от о.т.288, на ул.”Хаджи Димитър” до о.т.304 на ул.”Братя Миладинови-юг” по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив, за обект:”НОВ ПЪТЕН ПОДЛЕЗ”.

Мотиви:: Настоящото Решение се приема на основание Чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Чл.124а, ал.1 и 2 и 124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.134, ал.1, т.2 и 3 от ЗУТ, във връзка с осигуряване на транспортна комуникация за автомобилно и пешеходно движение, между северната и южната част на гр.Първомай.


РЕШЕНИЕ №209 взето на 24.01.2013г. по протокол № 18

Относно:: Вземане на решение от Общински съвет за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – План регулация – План застрояване /ПУП – ПР- ПЗ/ за Поземлен Имот /ПИ/ № 064046, местност „Цървенаците” землището на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на обект:”Базова станция на БТК АД PD 2235” Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-16/14.01.2013 г., на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и при условията на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с  чл.134 ал.1 от Закона за устройство на територията и чл.9 ал.2 от ЗУТ, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Одобрява: ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – План регулация – План застрояване /ПУП – ПР- ПЗ/ за Поземлен Имот /ПИ/ № 064046, местност „Цървенаците” землището на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на обект:”Базова станция Мотиви:: Настоящото Решение се приема на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и Чл.129, ал.1 от ЗУТ, Чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и Чл.9 ал.2 от ЗУТ във връзка с промяна предназначението на земята за изграждане на обект:”Базова станция на БТК АД PD 2235”


РЕШЕНИЕ №210 взето на 24.01.2013г. по протокол № 18
Относно:: Одобряване на спечелил конкурса за възлагане управлението на „МБАЛ-Първомай”ЕООД град Първомай, проведен на основание Решение № 180, прието на 30.11.2012 г. по Протокол № 16 на Общински съвет град Първомай.Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-27/24.01.2013 година и на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл.10, ал.1 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и чл.44, ал.1 и 2, във връзка с чл.45, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. ОДОБРЯВА д-р РУМЯНА ДИМИТРОВА БОЙЛОВА от гр.Първомай за спечелила конкурса за възлагане управлението на „МБАЛ-Първомай”ЕООД гр.Първомай.

2. ВЪЗЛАГА на д-р РУМЯНА ДИМИТРОВА БОЙЛОВА от гр.Първомай управлението на „МБАЛ-Първомай”ЕООД гр.Първомай.

3. Упълномощава Кмета на Община Първомай да сключи Договор с д-р РУМЯНА ДИМИТРОВА БОЙЛОВА от гр. Първомай за възлагане управлението на „МБАЛ-Първомай”ЕООД, съгласно проекта на Договор.

 Мотиви:: Във връзка с резултатите от проведения на 15.01.2013 г. конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ-Първомай”ЕООД и на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл.10, ал.1 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и чл.44, ал.1 и 2, във връзка с чл.45, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие.


РЕШЕНИЕ №211 взето на 20.02.2013г. по протокол № 19

Относно:: Приемане на уточнения годишен план на бюджет 2012 година. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за 2012 година. Приемане на отчета  за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2012 година. Приемане уточнения годишен план и отчета на инвестиционна програма за 2012 година.Предвид изложеното в проекторешение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-41/08.02.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и чл. 30 ал. 1 от Закона за общинските бюджети.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1.
Приема уточнения годишен план на бюджета за 2012 г. по прихода и разхода по функции и дейности, както следва :

1.1. По прихода –  11 663 996 лв. /съгласно Приложение № 1/;

1.2. По разхода –  11 663 996  лв. /съгласно Приложение № 2/ .

2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2012 г., както следва:

2.1. По прихода –  10 813 289 лв. /съгласно Приложение № 1/;

2.2. По разхода –   10 796 575 лв. /съгласно Приложение № 2/.

3. Приема уточнения годишен план на инвестиционна програма в размер на 5 922 301 лева и на текущите  ремонти  в размер на 265 909 лева. /съгласно Приложение № 3/

4. Приема отчета на инвестиционна програма в размер на 5 523 794 лева и на текущите  ремонти в размер на 146 018 лева. /съгласно Приложение № 3/

5. Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове за 2012 г. /съгласно Приложения № 4 и № 5 /.

 Мотиви:: В изпълнение на чл.21, ал.1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и чл. 30 ал. 1 от Закона за общинските бюджети.


РЕШЕНИЕ №212 взето на 20.02.2013г. по протокол № 19
Относно:: ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ.
Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-42/08.02.2013 г. и на основание чл. 21 ал. 1 т. 10 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3 т. 6, чл. 9, ал. 2 и чл. 11 от Закона за общинския дълг.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1.                      Приема Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Първомай за 2012 г. съгласно Приложения №№ 1, 2 и 3.

2.                      Дава съгласие да се ползва временен безлихвен заем от Централния бюджет за финансиране на разходи по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС, до възстановяването им.

Мотиви:: Спазване изискванията на ЗОД.


РЕШЕНИЕ №213 взето на 20.02.2013г. по протокол № 19
Относно:: Предложение Относно: Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в Община Първомай през 2013 година.

Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-45/11.02.2013 година и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет град Първомай.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1.Приема Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в Община Първомай през 2013 година.

 

Мотиви:: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС.


РЕШЕНИЕ №214 взето на 20.02.2013г. по протокол № 19
Относно:: Приемане отчет за изпълнение на Културния календар на Общината за 2012 година и проект за Културен календар за 2013 година.

Предвид изложеното в проекторешение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-32/01.02.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.20 и чл.17, ал.1, т.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1.
Приема отчета за изпълнение на мероприятията по Културния календар за 2012 година и финансов отчет на по-крупните общински културни мероприятия съгласно приложения № 1 и № 2.

2. Приема Културен календар на община Първомай за 2013 година съгласно приложение № 3.

3. Приема Предложение за финансиране на по-значимите общински културни мероприятия за 2013 година съгласно приложение № 4.

 

Мотиви:: Община Първомай по традиция има богат културен живот. Четиридесет години се провеждат Майски културни тържества без прекъсване, единствено тук в страната се връчват две национални литературни награди - за поезия и проза, уникален е Празникът на Тракийската народна музика и песен, провеждат се конкурси за кларинетист и изпълнител-певец. Активен културен живот се води в читалищата на общината, както в училищата и детските заведения. Дори в условията на криза и при намалено финансиране, традицията би следвало да се съхрани.


РЕШЕНИЕ №215 взето на 20.02.2013г. по протокол № 19
Относно::

1.Приемане на Бюджет на община Първомай за 2013 година.

2.Приемане на инвестиционна програма на община Първомай за 2013 година.

3.Приемане на извънбюджетни сметки и фондове на община Първомай за 2013 година.

Предвид изложеното в проекторешение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-43/08.02.20213 г. и на основание чл.52 ал.1 и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.11 ал.9, чл.12 и чл.30 ал.1 от от Закона за общинския бюджет, чл.9, ал.2 и чл.11 от Закона за общинския дълг и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., Постановление на Министерски  съвет  № 1 от  09.01.2013 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 година.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1.
Приема бюджета на община Първомай за 2013 г. както следва:

1.1. По прихода в размер на 11 021 170 лева съгласно Приложение № 1.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности  в размер на 6 320 270 лв.,

 в т.ч. :

1.1.1.1. Обща  субсидия  за делегирани дейности в размер на 5 920 060 лева;

1.1.1.2. Преходен остатък от 2012 г. в размер на 400 210 лева,  разпределен по функции и дейности както следва:

 -  „Общинска администрация”  86 255 лева;

 -  „Отбрана и  сигурност”  12 942 лева;

 -  „Целодневни детски градини”   92 191 лева;

-  „Общообразователни училища”   172 447 лева;

-  „Други дейности по образованието”   6 514 лева;

-  „Здравен кабинет в детска градина и училище”  16 021 лева;

-  „Център за обществена подкрепа”  10 692 лева;

- „Др.служби и дейности по соц.осиг., подпомагане и заетост  50 лева;

-  „Домове за възрастни хора с физически увреждания”  2 334 лева;

-  „Спорт за всички”  764 лева.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на  4 700 900 лева;

в т.ч. :

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 306 000  лева;

1.1.2.2. Неданъчни  приходи в размер на 2 302 198  лева;

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 357 900 лева.;

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 435 900 лева, в т. ч.:

-  за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА   196 500 лева;

-  за изграждане и основен ремонт на общински пътища   239 400 лева;

1.1.2.5. Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища  70 300 лева;

1.1.2.6. Трансфери от и за бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на  1 053 839  лева;

1.1.2.7. Погашения по краткоср. и дългоср. заеми от банки в размер на -1 462 893 лева;

1.1.2.8. Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънб. сметки   21 152 лева;

1.1.2.9. Преходен остатък от 2012 г./ друго финансиране в размер на   - 383 496 лева.

 

1.2. По разходите в размер на 11 021 170 лева, разпределени по функции, групи, дейности и параграфи        съгласно Приложение № 2 в т.ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 6 755 731 лева,

 от тях:

1.2.1.1. От държавни трансфери – 5 920 060 лева;

1.2.1.2. От местни приходи – 435 461  лева;

1.2.1.3. От преходен остатък  400 210 лева;

1.2.2. За местни дейности в размер на  4 265 439 лева;

1.3 Инвестиционна програма в размер на 843 364 лева и текущи ремонти в размер на 177 371 лева, съгласно Приложение № 3 и  поименен списък на обектите финансирани чрез §40-00„Постъпления от продажба на общински нефинансови активи” съгласно Приложение № 4

 

1.4. Приема разчета за целеви разходи както следва:

1.4.1. Помощи по решение на Общински съвет  в размер  на 12 000 лева;

1.4.2. Помощи за погребения в размер на 1 000 лева;

1.4.2.1. Упълномощава кмета да отпуска помощи за погребения при спазване на условията, които  са в сила с приемането на Постановлението за изпълнение на ЗДБРБ за 2013 година.

1.4.3. Членски внос в неправителствени организации в размер на 5 000 лева.

1.4.4. За прояви от общоградски и национален характер /културен календар/ в размер на 45 000 лева.

1.4.5. За дофинансиране превоз на ученици  включително и субсидия за ПГСС „В. Левски” в размер на 18 000 лева;

1.4.6. Определя целеви средства в годишен размер на 15 000 лева  за компенсация на карти за пътуване на територията на Община Първомай с автобусен транспорт издадени  на лица получаващи пенсия .Средствата се разпределят при кумулативното наличие на следните условия:

1.4.6.1.  Стойността на компенсацията от общинския бюджет за една карта да не надвишава стойността на която е придобита абонаментната карта от лицето.

1.4.6.2.  Сбора от стойността на картата заплатена от лицето, компенсацията от Републиканския бюджет и компенсацията от Общинския бюджет не трябва да надвишава  стойността на картата  по редовна тарифа определена по реда на Постановление № 66 на МС от 1991г.

1.4.6.3.  Сумата за компенсация от общинския бюджет се изплаща ежемесечно в размер до 1/12 от определените целеви средства при представяне на опис-сметка на база водения от превозвача регистър.  При наличие на неусвоени  месечни  средства, остатъка се прехвърля за усвояване през следващия период, в рамките на бюджетната година.

1.5. Утвърждава разчети за субсидии на организации с нестопанска цел, както следва:

1.5.1. Спортни школи в размер на 58 000 лева, съгласно Приложение № 5

1.5.2. Туризъм  в размер на 5 000 лева.

1.5.3. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условията  по целевите разходи  по т.1.5.1 и т.1.5.2, свързани с времето и начина на предоставяне и отчитането на тези средства с изключение на средствата за сдружения с нестопанска цел:

- КФВС „Атлет” гр. Първомай;

- Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Дартс клуб ТОТ” гр. Първомай.

1.5.4. Упълномощава заместник кмета на общината Юлиян  Димитров да договори условията за ползване на средствата за КФВС „Атлет” гр. Първомай и Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Дартс клуб ТОТ” гр. Първомай, както и да разпорежда извършването на преводите на субсидиите за същите.

1.6. Приема следните лимити за разходи:

1.6.1. Социално-битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;

1.6.2. Представителни разходи в размер на 8 000 лева;

1.6.2.1. На кмета на Общината – 5 000 лева;

1.6.2.2. На председателя на ОбС – 3 000 лева;

1.7. Приема бюджета на община Първомай за 2013 г. по агрегирани показатели, съгласно Приложение № 6 , неразделна част от решението.

1.8. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение № 7;

1.9. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.1.8. и размера на средствата в рамките на 90 % от действителните разходи.

1.10.Утвърждава списък на педагогическия персонал  в делегираните от държавата дейности по образование, които имат право на заплащане на  90 %  от транспортните разходи, съгласно Приложение № 8;

2. На основание чл.11 и чл. 12 от Закона за общинския дълг определя:

2.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2013 г. в размер на 637 490 лева, включително главница, лихви, такси, комисиони и други плащания по поет от общината дълг (с изключение на дълг по чл. 3 т. 6 от ЗОД).

2.2. Максимален размер на плащанията по дълга за 2013 г. - не повече от 720 890 лева, представляващо 15 % от общата сума на собствените и общата изравнителна субсидия по последният заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета ( 2011 г. ).

2.3. Общински гаранции, които ще бъдат издадени през 2013 г. – 0 лева;

2.4. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към 31.12.2013 г. –

82 600  лева;

3. Приема числеността на персонала и разходите за заплати  през 2013 г. за делегираните от държавата дейности, без звената, които прилагат системата на делегираните бюджети и за  местни дейности, съгласно Приложение № 9;

4. Приема План–сметките на извънбюджетните сметки и фондове, съгласно Приложение № 10;

5. Определя Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема бюджетните им сметки, съгласно Приложение № 11;

6. Определя размера на просрочените задължения от минали години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2013 година в размер на  685 639 лева и просрочените вземания от минали години, които да бъдат събрани през 2013 година в размер на 56 319 лева. Приема план-график за разплащане на отчетените просрочени задължения съгласно Приложение № 12;

7. Възлага на кмета на общината :

7.1. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

7.2. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения, когато техния размер надвишава 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

                  7.3. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

8. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго предоставя следните правомощия на кмета /чл. 27. от ЗОБ/:

8.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

8.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

8.3. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

8.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.

8.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.

9. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет за 2013 г. дава право на кмета на общината да ползва заем от извънбюджетните средства и фондове  и набирателната сметка на общината.

10. Дава съгласие временният недостиг на средства по извънбюджетни сметки за финансиране на проекти по Оперативните програми да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетни, извънбюджетни и набирателна сметка до възстановяването им от Управляващия орган.                

11. Разходването на бюджетните средства / без целевите средства / се осъществява при съблюдаване на следните приоритети:

11.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни;

11.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност  за трудови разходи; за покриване на просрочените задължения от минали години в размера определен по т.6; за разходи свързани с дейности, за които се събират такси; за хранителни продукти; неотложни сезонни разходи – горива, ел. енергия, отопление, вода и неотложни текущи ремонти.

12. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 4 март 2013 година конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.

 Мотиви:: В изпълнение на чл.52 ал.1 и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.11 ал.9, чл.12 и чл.30 ал.1 от от Закона за общинския бюджет, чл.9, ал.2 и чл.11 от Закона за общинския дълг и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., Постановление на Министерски  съвет  № 1 от  09.01.2013 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 година.


РЕШЕНИЕ №216 взето на 20.02.2013г. по протокол № 19
Относно:: Прегласуване на Решение № 203 на Общински съвет град Първомай, прието на 24.01.2013 г. по Протокол № 18.
Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет на Общината вх.№ 53-0-40/08.02.2013 г., на основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и предвид мотивите на Областния управител на област Пловдив, подробно описани в Писмо вх.№ 61-02-5/6 от 01.02.2013 година.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Прегласува Решение № 203 на Общински съвет град Първомай, прието на 24.01.2013 г. по Протокол № 18.

 Мотиви:: Настоящото решение се приема по реда на чл.27, ал.5 от ЗМСМА и на основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, предвид фактическите основания в писмо с вх.№ 61-02-5/6 от 01.02.2013 г. на Областния управител на област Пловдив.


РЕШЕНИЕ №217взето на 20.02.2013г. по протокол № 19
Относно:: Изменение на законовото основание на Решение № 204 на Общински съвет Първомай, прието на 24.01.2013 г. по Протокол № 18.Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-44/11.02.2013 г. и на основание чл.45, ал.9 и ал.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Изменя законовото основание на Решение № 204 на Общински съвет Първомай, прието на 24.01.2013 г. по Протокол № 18, както следва:

„На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.25, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, Общински съвет Първомай

1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване от „Пасище, мери” в „Друга изоставена нива” за земеделски нужди…….”.

 

Мотиви:: настоящето решение се приема на основание чл.45, ал.9 и ал.10 от ЗМСМА и във връзка с писмо вх.№ 61-02-5/01.02.2013 г. на Областен управител на Област Пловдив.


РЕШЕНИЕ №218взето на 20.02.2013г. по протокол № 19

Относно:: Кандидатстване на община Първомай за безвъзмездна финансова помощ по мярка 223 - „Първоначално залесяване на неземеделски земи” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., със Заявление за подпомагане идент.№ 16/223/00272 от 16.11.2012 г.

Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-37/05.02.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.15, ал.4 от Наредба № 22 от 07.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Общински съвет Първомай потвърждава, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Първомай за периода
2007-2013 година.

 

Мотиви:: Писмо с вх.№ 98-00-3/04.02.2013 г. от ДФ „Земеделие”, Разплащателна агенция, Централно управление във връзка с чл.15, ал.4 от Наредба № 22 от 07.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 223 - „Първоначално залесяване на неземеделски земи” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.


РЕШЕНИЕ №219взето на 20.02.2013г. по протокол № 19
Относно:: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет

 Предвид изложеното в проекторешение от К.Попова-председател на ПК „ЗСД” вх.№ 53-0-52/20.02.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ: 

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

 

·        Атанас Георгиев Илчев, роден през 1987 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. Заявление вх. № 53-А-1/03.01.2013 г. и заявление вх.№ 53-А-6/01.02.2013 г.

·        Атанас Иванов Василев, роден през 1989 г., от гр.Първомай, в размер на 150 лв. Заявление вх. № 53-А-2/11.01.2013 г.

·        Васил Дойчев Хубенов, роден през 1966 г., от с.Караджалово, в размер на 200 лв. Заявление вх. № 53-В-1/03.01.2013 г.

·        Запрянка Асенова Стоянова, родена през 1979 г., от гр.Първомай, в размер на 150 лв. Заявление вх. № 53-З-2/31.01.2013 г.

·        Йорданка Йорданова Колева, родена през 1967 г., от с.Виница, в размер на 2000 лв. Заявление вх. № 53-Й-3/14.02.2013 г.

·        Петранка Колева Костова, родена през 1953 г., от с.Градина, в размер на 400 лв. Заявление вх.№ 53-П-1/08.01.2013 г.

 

На гражданите, подали останалите молби, към 19.02.2013 г., не се отпуска финансова помощ.

 

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.


Р Е Ш Е Н И Е № 220 прието на 28.03.2013 г. по Протокол № 20
Относно:: Предложение Относно: отмяна на старата Наредба за условията и реда за управление и разпореждане на общински жилища на Община Първомай, приета с решение № 355/31.03.2006 г. по Протокол № 35 на Общински съвет Първомай и приемане на нова Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Първомай.
Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-57/11.03.2013 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.76, ал.3 и чл.77 от  Административнопроцесуалния кодекс, чл.8 от Закона за нормативните актове и чл.45а и чл.47, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Отменя Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане на общински жилища на Община Първомай, приета с решение № 355/31.03.2006г. по Протокол № 35 на Общински съвет Първомай.
2. Приема нова Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Първомай.
Мотиви:: Актуализиране и привеждане на нормативната база на община Първомай в съответствие с  изменените Закони, Правилници и Наредби.


Р Е Ш Е Н И Е № 221 прието на 28.03.2013 г. по Протокол № 20
Относно:: Предложение Относно: Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Първомай 2007-2013 г. през 2012 година.
Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-76/18.03.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.24 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.24, т.4 от Закон за регионалното развитие, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Одобрява годишен доклад за наблюдение изпълнението на общински план за развитие 2007-2013 г. през 2012 година.
2. Задължава Кмета на общината да предостави копие от годишния доклад за наблюдение на изпълнението на общински план за развитие в 7-дневен срок от датата на решението за одобрението му на председателя на Областния съвет за развитие, както и да предприеме действия по осигуряване на прозрачност и публичност.
Мотиви:: Осъществяване на контрол от страна на Общински съвет за изпълнението на Общински план за развитие 2007-2013 година.


Р Е Ш Е Н И Е № 222 прието на 28.03.2013 г. по Протокол № 20
Относно:: Определяне на размера на общинските пасища и мери за общо и/или индивидуално ползване и правила за ползването им за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние на територията на община Първомай, обл.Пловдив за 2013 година.
Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-67/15.03.2013 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.1, чл.37”и”, ал.3 и чл.37”о”от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските производители,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Определя размера /в декари/ на общинските пасища и мери, които ще се предоставят за общо и/или индивидуално ползване, в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на община Първомай по съответните землища, съгласно Приложение № І, неразделна част от настоящото решение.
ІІ. Определя Правила за ползване на общинските пасища и мери за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние на територията на община Първомай, обл.Пловдив, съгласно Приложение № ІІ, представляващо неразделна част от настоящото решение.
ІІІ. Утвърждава Годишен план за паша за ползването на общинските пасища и мери в землищата на община Първомай – Приложение № ІІІ, неразделна част от настоящото решение.
ІV. Дава съгласие да се предоставят за общо и/или индивидуално ползване от земеделските стопани, притежаващи пасищни животни и/или техни сдружения от община Първомай, общинските пасища и мери, допустими за подпомагане, съгласно изискванията на чл.16, ал.1 и 2 на Наредба № 5/10.03.2010г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ  и за общите и регионални критерии за постоянни пасища.
V. Определя лицата, които ще ползват общинските пасища и мери за общо и/или индивидуално ползване по населените места в община Първомай, като кандидатстват за подпомагане по схемите за плащане на площ /СПП/, регистрирайки се в ОС”Земеделие” гр.Първомай – Приложение ІV-от 1 до 14, както следва:
1. Кметство с.Бяла река (Приложение № ІV-1):
- за общо ползване чрез Петкана Илиева Добрева върху 1 886,499 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.
2. Кметство с.Караджалово (Приложение № ІV-2):
- за общо ползване чрез  Мариана Димитрова Колева върху 1 867,489 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.
3. Кметство с.Крушево (Приложение № ІV-3):
- за индивидуално ползване от:
3.1. Николай Спасов Спасов върху 64,000 дка общински имоти, с начин на трайно ползване – пасище, мера, включени в системата за идентификация на земеделските парцели;
3.2. Никола Колев Бобев върху 46,000 дка общински имоти, с начин на трайно ползване – пасище, мера, включени в системата за идентификация на земеделските парцели;
3.3. Мария Павлова Николова върху 317,000 дка общински имоти, с начин на трайно ползване – пасище, мера, включени в системата за идентификация на земеделските парцели;
3.4. Добри Христозов Добрев върху 35,000 дка общински имоти, с начин на трайно ползване – пасище, мера, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.
4. Кметство с.Искра (Приложение № ІV-4):
- за индивидуално ползване от:
4.1. Евгений Аргиров Караиванов върху 110 дка представляващи общински имоти, с начин на трайно ползване – пасище, мера, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.
4.2. Динко Иванов Ицов върху 60 дка представляващи общински имоти, с начин на трайно ползване – пасище, мера, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.
4.3. Марин Николаев Костадинов върху 150 дка представляващи общински имоти, с начин на трайно ползване – пасище, мера, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.
4.4. Петър Иванов Шанков върху 110 дка представляващи общински имоти, с начин на трайно ползване – пасище, мера, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

5. Кметство с.Брягово (Приложение № ІV-5):
- за общо ползване чрез Димитрия Димитрова Кошева върху 4 318,154 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.

6. Кметство с.Татарево (Приложение № ІV-6):
- за общо ползване чрез:
Петър Димитров Колев
Живка Ройдева Василева
Петко Петров Топчиев,
върху 2 015,959 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.
7. Кметство с.Поройна (Приложение № ІV-7):
- за общо ползване чрез Пенко Димитров Налбантов върху 608,478 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.
8. Кметство с.Дълбок извор (Приложение № ІV-8):
8.1. за общо ползване чрез Петър Иванов Джангозов върху 1 543,171 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.
8.2. за индивидуално ползване от:
8.2.1. Янко Петров Янков върху 711,865 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, включени в системата за идентификация на земеделските парцели;
8.2.2. Гочо Русев Гулев върху 82,148 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.
9. Кметство с.Воден (Приложение № ІV-9):
- за общо ползване чрез Мухамед Камелдин Абед върху 2 103,161 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.
10. Кметство с.Езерово (Приложение № ІV-10): 
- за индивидуално ползване върху 3 094,670 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели от:
10.1. Аптула Османов Джаберов;
10.2. Музафер Мехмед Али;
10.3. Мюмюн Мюмюн Мехмед;
10.4. Светослав Здравков Узунов.
11. Кметство с.Православен (Приложение № ІV-11):
- за общо ползване чрез Веселин Панайотов Недев върху 970,509 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.
12. Кметство с.Виница (Приложение № ІV-12):
- за общо ползване  чрез Костадин Георгиев Василев върху 846,971 дка, представляващи общински имоти № 006041, с площ 712,749 дка и № 0160013, с площ 134,222 дка, с начин на трайно ползване – пасище, мера, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.
13. Кметство гр.Първомай (Приложение № ІV-13):
А. кв.Дебър:
- за общо ползване чрез Желязко Костадинов Трифонов върху 3 105,800 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.
Б. кв.Любеново:
- за общо ползване чрез Ангел Кирчев Колев  върху 680,516 дка общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели.
14. Кметство с.Буково (Приложение № ІV-14): 
- за индивидуално ползване върху – 3 457,913 дка, общински имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера, от които да се ползват за подпомагане площите, включени в системата за идентификация на земеделските парцели, чрез:

 1. Рамадан Нешед Юзеир
 2. Мехмед Ахмедов Исов
 3. Смиляна Георгиева Троева
 4. Гюлдание Дурмуш Мюмюн
 5. Рамадан Яшаров Халилов
 6. Рамадан Бейтула Коджаали
 7. Мустафа Рамадан Сюлейман
 8. Шукрие Мюмюн Ферад
 9. Фахри Мюмюнов Ферадов
 10. Ахмед Ферадов Еминов
 11. Расим Шабан Апти
 12. Шенол Дурсунов Алиев
 13. Гюлтен Халибрям Мюмюн
 14. Апти Фаик Рамадан
 15. Мюмюн Махмуд Сали
 16. Фикри Салим Мунджали
 17. Реджеб Мехмед Салим
 18. Ерхан Реджеб Мунджали
 19. Рамадан Реджеб Мустафа
 20. Мурад Мурад Ферад
 21. Гюрсел Дурмуш Ходжа
 22. Фатме Сюлейман Ходжа
 23. Ниязи Мюмюн Юсеин
 24. Дурмуш Шабан Баджаклъ
 25. Мердие Гюрсел Дуран
 26. Ариф Рамадан Мехмед
 27. Рамадан Рамис Халил
 28. Мустафа Ферадов Ферадов
 29. Ресми Себахтин Мехмед 
 30. Басри Сабри Махрем
 31. Байрям Дурмуш Ходжа
 32. Мюмюн Сабри Махрем
 33. Ридван Бейтула Руфад
 34. Юсеин Хасанов Бекяров
 35. Йордан Иванов Йорданов
 36. Христо Петков Иванов
 37. Ридван Рамаданов Ахмедов
 38. Емине Мустафова Садулова

VІ. Определя годишна такса за 2013 г. за ползване на общинските пасища и мери в размер на 1/един/ лев за 1/един/ декар, платима от ползвателите до 30 април на следващата календарна година. Всички договори за ползване на общинските пасища и мери се сключват с кмета на Община Първомай в срок до 31.05.2013 година.
VІІ. Сключването на договор за ползване на общинските пасища, мери не гарантира подпомагане на земеделските производители по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика.
VІІІ. Пасищата и мерите от ОПФ на община Първомай, за които няма изявен интерес и не са предоставени по реда на чл.37о от ЗСПЗЗ, могат да се отдават под наем от кмета на общината, след решение на Общински съвет.
Мотиви:: Настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.1, чл.37”и”, ал.3 и чл.37”о” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и с цел използване на пасищата и мерите на територията на община Първомай за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските производители и поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.


Р Е Ш Е Н И Е № 223 прието на 28.03.2013 г. по Протокол № 20
Относно:: Определяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд от землището на с.Буково, община Първомай, които могат да се отдават под наем чрез публично оповестен търг
Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-68/15.03.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.14, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.6, чл.32, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2013 година” към Раздел ІІІ, т.А. „Имоти, които Община Първомай има намерение да предостави под наем и аренда”, с нови точки, а именно:
- т.170. Поземлен имот № 055084, с площ 18,639 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.171. Поземлен имот № 040117, с площ 28,994 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.172. Поземлен имот № 060057, с площ 25,143 дка, с НТП – нива, девета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.173. Поземлен имот № 038121, с площ 20,488 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.174. Поземлен имот № 029033, с площ 7,387 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.175. Поземлен имот № 055103, с площ 38,780 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.176. Поземлен имот № 028024, с площ 47,345 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.177. Поземлен имот № 027017, с площ 60,980 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.178. Поземлен имот № 035020, с площ 2,497 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.179. Поземлен имот № 035056, с площ 2,305 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.180. Поземлен имот № 035058, с площ 2,694 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.181. Поземлен имот № 033027, с площ 2,007 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.182. Поземлен имот № 030066, с площ 24,632 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.183. Поземлен имот № 029011, с площ 4,865 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.184. Поземлен имот № 062051, с площ 12,720 дка, с НТП – нива, девета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.185. Поземлен имот № 062066, с площ 14,704 дка, с НТП – нива, девета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.186. Поземлен имот № 023001, с площ 6,277 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.187. Поземлен имот № 052066, с площ 56,984 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.188. Поземлен имот № 072013, с площ 32,955 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.189. Поземлен имот № 072003, с площ 32,589 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.190. Поземлен имот № 072006, с площ 15,127 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.191. Поземлен имот № 030026, с площ 2,257 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.192. Поземлен имот № 030030, с площ 3,461 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.193. Поземлен имот № 030047, с площ 2,267 дка, с НТП – нива, осма категория,о картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.194. Поземлен имот № 030058, с площ 3,409 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.195. Поземлен имот № 030060, с площ 2,904 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.196. Поземлен имот № 030062, с площ 0,552 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.197. Поземлен имот № 030066, с площ 24,632 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.198. Поземлен имот № 030068, с площ 9,653 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.199. Поземлен имот № 017019, с площ 8,386 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.200. Поземлен имот № 015025, с площ 9,668 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.201. Поземлен имот № 015027, с площ 16,359 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.202. Поземлен имот № 015035, с площ 31,511 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.203. Поземлен имот № 015041, с площ 1,128 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.204. Поземлен имот № 015051, с площ 37,768 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.205. Поземлен имот № 016007, с площ 6,939 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.206. Поземлен имот № 016010, с площ 10,046 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.207. Поземлен имот № 016040, с площ 16,996 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.208. Поземлен имот № 016044, с площ 15,143 дка, с НТП – нива, девета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.209. Поземлен имот № 016045, с площ 1,157 дка, с НТП – нива, девета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.210. Поземлен имот № 016046, с площ 1,720 дка, с НТП – нива, девета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.211. Поземлен имот № 016049, с площ 79,884 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.212. Поземлен имот № 050043, с площ 5,014 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив; ­­­
- т.213. Поземлен имот № 015051, с площ 37,768 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.214. Поземлен имот № 061003, с площ 6,809 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.215. Поземлен имот № 061002, с площ 12,867 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.216. Поземлен имот № 061004, с площ 20,793 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.217. Поземлен имот № 061010, с площ 8,001 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.218. Поземлен имот № 051013, с площ 1,660 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.219. Поземлен имот № 066049, с площ 4,041 дка, с НТП – нива, девета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.220. Поземлен имот № 040085, с площ 5,984 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.221. Поземлен имот № 056143, с площ 23,743 дка, с НТП – нива, девета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.222. Поземлен имот № 013018, с площ 51,149 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.223. Поземлен имот № 059073, с площ 22,985 дка, с НТП – нива, девета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.224. Поземлен имот № 060075, с площ 9,459 дка, с НТП – нива, девета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.225. Поземлен имот № 061008, с площ 65,869 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.226. Поземлен имот № 012053, с площ 40,285 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.227. Поземлен имот № 015051, с площ 37,768 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.228. Поземлен имот № 055019, с площ 28,761 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.229. Поземлен имот № 055113, с площ 15,687 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.230. Поземлен имот № 057092, с площ 44,805 дка, с НТП – нива, девета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.231. Поземлен имот № 057031, с площ 3,195 дка, с НТП – нива, девета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.232. Поземлен имот № 018027, с площ 19,399 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив;
- т.233. Поземлен имот № 040090, с площ 7,622 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

ІІ. Определя земеделските земи от общинския поземлен фонд на Община Първомай за землище с.Буково, които могат да се отдават под наем за срок от 5 /пет/ години, както следва:

100

Поземлен имот № 055055 с площ от 3,125 дка., с НТП: нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

101

Поземлен имот № 040052 с площ от 18,599 дка., с НТП: нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

102

Поземлен имот № 046024 с площ от 6,432 дка., с НТП: нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

103

Поземлен имот № 068015 с площ от 8,028 дка., с НТП: нива, девета категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

104

Поземлен имот № 053029 с площ от 37,798 дка., с НТП: нива, девета категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

105

Поземлен имот № 038108 с площ от 2,076 дка., с НТП: нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

106

Поземлен имот № 044078 с площ от 1,386 дка., с НТП: нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

107

Поземлен имот № 050017 с площ от 3,198 дка., с НТП: нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

108

Поземлен имот № 024031 с площ от 9,161 дка., с НТП: нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

109

Поземлен имот № 033005 с площ от 1,207 дка., с НТП: нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

110

Поземлен имот № 055094 с площ от 35,397 дка., с НТП: нива, десета категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

111

Поземлен имот № 055105 с площ от 15,775 дка., с НТП: нива, десета категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

112

Поземлен имот № 055109 с площ от 27,342 дка., с НТП: нива, десета категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

113

Поземлен имот № 061022 с площ от 3,416 дка., с НТП: нива, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

114

Поземлен имот № 054084 с площ от 30,463 дка., с НТП: нива, десета категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

115

Поземлен имот № 046006 с площ от 9,019 дка., с НТП: нива,  осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

116

Поземлен имот № 046007 с площ от 21,869 дка., с НТП: нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

117

Поземлен имот № 024028 с площ от 1,598 дка., с НТП: нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

118

Поземлен имот № 051075 с площ от 1,250 дка., с НТП: нива, десета категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

119

Поземлен имот № 017118 с площ от 5,493 дка., с НТП: нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

120

Поземлен имот № 051106 с площ от 5,054 дка., с НТП: нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

121

Поземлен имот № 024018 с площ от 1,100 дка., с НТП: нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

122

Поземлен имот № 022044 с площ от 1,531 дка., с НТП: нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

123

Поземлен имот № 051047 с площ от 9,103 дка., с НТП: нива, десета категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

124

Поземлен имот № 051112 с площ от 7,780 дка., с НТП: нива, десета категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

125

Поземлен имот № 058063 с площ от 30,053 дка., с НТП: нива, девета категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

126

Поземлен имот № 037043 с площ от 6,349 дка., с НТП: нива, десета категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

127

Поземлен имот № 055025 с площ от 26,760 дка., с НТП: нива, десета категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

128

Поземлен имот № 068035 с площ от 38,671 дка., с НТП: нива, девета категория,по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

129

Поземлен имот № 051005 с площ от 16,169 дка., с НТП: нива, десета категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

130

Поземлен имот № 051002 с площ от 7,664 дка., с НТП: нива, десета категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

131

Поземлен имот № 058061 с площ от 7,979 дка., с НТП: нива, девета категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

132

Поземлен имот № 063021 с площ от 4,617 дка., с НТП: нива, девета категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

133

Поземлен имот № 058055 с площ от 3,168 дка., с НТП: нива, девета категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

134

Поземлен имот № 060060 с площ от 15,213 дка., с НТП: нива, девета категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

135

Поземлен имот № 049076 с площ от 20,555 дка., с НТП: нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

136

Поземлен имот № 039171 с площ от 5,401 дка., с НТП: нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

137

Поземлен имот № 039172 с площ от 15,515 дка., с НТП: нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

138

Поземлен имот № 039175 с площ от 3,001 дка., с НТП: нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

139

Поземлен имот № 031005 с площ от 5,280 дка., с НТП: нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

140

Поземлен имот № 054080 с площ от 49,164 дка., с НТП: нива, десета категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

141

Поземлен имот № 052017 с площ от 7,187 дка., с НТП: нива, десета категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

142

Поземлен имот № 058094 с площ от 55,857 дка., с НТП: изоставена нива,  девета категория, КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

143

Поземлен имот № 058097 с площ от 42,396 дка., с НТП: нива, девета категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

144

Поземлен имот № 059056 с площ от 27,554 дка., с НТП: изоставена нива, десета категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

145

Поземлен имот № 059081 с площ от 44,901 дка., с НТП: изоставена нива, девета категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

146

Поземлен имот № 059001 с площ от 3,658 дка., с НТП: изоставена нива, девета категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

147

Поземлен имот № 059002 с площ от 6,597 дка., с НТП: нива, девета категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

148

Поземлен имот № 059064 с площ от 4,389 дка., с НТП: изоставена нива, десета категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

149

Поземлен имот № 059076 с площ от 3,582 дка., с НТП: изоставена нива, десета категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

150

Поземлен имот № 059079 с площ от 3,126 дка., с НТП: нива, девета категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

151

Поземлен имот № 058094 с площ от 55,857 дка., с НТП: изоставена нива, девета категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

152

Поземлен имот № 054080 с площ от 49,164 дка., с НТП: изоставена нива, десета категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

153

Поземлен имот № 019017 с площ от 3,946 дка., с НТП: нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

154

Поземлен имот № 019035 с площ от 8,327 дка., с НТП: изоставена нива, осма категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

155

Поземлен имот № 056003 с площ от 11,212 дка., с НТП: нива, девета категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

156

Поземлен имот № 056069 с площ от 4,086 дка., с НТП: нива, девета категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

157

Поземлен имот № 056079 с площ от 12,959 дка., с НТП: изоставена нива, девета категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

158

Поземлен имот № 056157 с площ от 7,252 дка., с НТП: нива, девета категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

159

Поземлен имот № 056156 с площ от 3,521 дка., с НТП: нива, девета категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

160

Поземлен имот № 056173 с площ от 18,514 дка., с НТП: изоставена нива,  девета категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

161

Поземлен имот № 065025 с площ от 26,102 дка., с НТП: изоставена нива, девета категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

162

Поземлен имот № 038030 с площ от 4,156 дка., с НТП - изоставена нива, девета категория, по КВС за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

170

Поземлен имот № 055084, с площ 18,639 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

171

Поземлен имот № 040117, с площ 28,994 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

172

Поземлен имот № 060057, с площ 25,143 дка, с НТП – нива, девета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

173

Поземлен имот № 038121, с площ 20,488 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

174

Поземлен имот № 029033, с площ 7,387 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

175

Поземлен имот № 055103, с площ 38,780 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

176

Поземлен имот № 028024, с площ 47,345 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

177

Поземлен имот № 027017, с площ 60,980 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

178

Поземлен имот № 035020, с площ 2,497 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

179

Поземлен имот № 035056, с площ 2,305 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

180

Поземлен имот № 035058, с площ 2,694 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

181

Поземлен имот № 033027, с площ 2,007 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

182

Поземлен имот № 030066, с площ 24,632 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

183

Поземлен имот № 029011, с площ 4,865 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

184

Поземлен имот № 062051, с площ 12,720 дка, с НТП – нива, девета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

185

Поземлен имот № 062066, с площ 14,704 дка, с НТП – нива, девета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

186

Поземлен имот № 023001, с площ 6,277 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

187

Поземлен имот № 052066, с площ 56,984 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

188

Поземлен имот № 072013, с площ 32,955 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

189

Поземлен имот № 072003, с площ 32,589 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

190

Поземлен имот № 072006, с площ 15,127 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

191

Поземлен имот № 030026, с площ 2,257 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

192

Поземлен имот № 030030, с площ 3,461 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

193

Поземлен имот № 030047, с площ 2,267 дка, с НТП – нива, осма категория,о картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

194

Поземлен имот № 030058, с площ 3,409 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

195

Поземлен имот № 030060, с площ 2,904 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

196

Поземлен имот № 030062, с площ 0,552 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

197

Поземлен имот № 030066, с площ 24,632 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

198

Поземлен имот № 030068, с площ 9,653 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

199

Поземлен имот № 017019, с площ 8,386 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

200

Поземлен имот № 015025, с площ 9,668 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

201

Поземлен имот № 015027, с площ 16,359 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

202

Поземлен имот № 015035, с площ 31,511 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

203

Поземлен имот № 015041, с площ 1,128 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

204

Поземлен имот № 015051, с площ 37,768 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

205

Поземлен имот № 016007, с площ 6,939 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

206

Поземлен имот № 016010, с площ 10,046 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

207

Поземлен имот № 016040, с площ 16,996 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

208

Поземлен имот № 016044, с площ 15,143 дка, с НТП – нива, девета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

209

Поземлен имот № 016045, с площ 1,157 дка, с НТП – нива, девета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

210

Поземлен имот № 016046, с площ 1,720 дка, с НТП – нива, девета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

211

Поземлен имот № 016049, с площ 79,884 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

212

Поземлен имот № 050043, с площ 5,014 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

213

Поземлен имот № 015051, с площ 37,768 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

214

Поземлен имот № 061003, с площ 6,809 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

215

Поземлен имот № 061002, с площ 12,867 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

216

Поземлен имот № 061004, с площ 20,793 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

217

Поземлен имот № 061010, с площ 8,001 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

218

Поземлен имот № 051013, с площ 1,660 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

219

Поземлен имот № 066049, с площ 4,041 дка, с НТП – нива, девета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

220

Поземлен имот № 040085, с площ 5,984 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

221

Поземлен имот № 056143, с площ 23,743 дка, с НТП – нива, девета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

2

Поземлен имот № 013018, с площ 51,149 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

223

Поземлен имот № 059073, с площ 22,985 дка, с НТП – нива, девета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

224

Поземлен имот № 060075, с площ 9,459 дка, с НТП – нива, девета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

225

Поземлен имот № 061008, с площ 65,869 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

226

Поземлен имот № 012053, с площ 40,285 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

227

Поземлен имот № 015051, с площ 37,768 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

228

Поземлен имот № 055019, с площ 28,761 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

229

Поземлен имот № 055113, с площ 15,687 дка, с НТП – нива, десета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

230

Поземлен имот № 057092, с площ 44,805 дка, с НТП – нива, девета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

231

Поземлен имот № 057031, с площ 3,195 дка, с НТП – нива, девета категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

232

Поземлен имот № 018027, с площ 19,399 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

233

Поземлен имот № 040090, с площ 7,622 дка, с НТП – нива, осма категория, по картата на възстановената собственост за землище с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив

ІІІ. Размера на базисната годишна наемна цена за един декар се определя, съгласно Тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински имоти, приета с Решение №148/28.11.2008г. по Протокол №18 на ОбС-Първомай – т.15 от Приложение №1:


15.

Земеделски земи от ОПФ

Годишна наемна цена за 1 декар в лева

 

 

 • kатегория -  I
 • kатегория -  II

 

 • kатегория -  III
 • kатегория -  IV

 

 • kатегория -  V
 • kатегория -  VI

 

 • kатегория -  VII
 • kатегория -  VIII

 

 • kатегория -  IX
 • kатегория -  X

 

 

20

18

 

16

15

 

12

10

 

8

7

 

6

5

Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.14, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.6, чл.32, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско и с оглед използване на земеделските земи от ОПФ на общ.Първомай по предназначение.


Р Е Ш Е Н И Е № 224 прието на 28.03.2013 г. по Протокол № 20
Относно:: Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т.1 и 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-59/14.03.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62/10.08.2010г.),
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие:
- 1,279 дка имот в землището на с.Брягово, ЕКАТТЕ 06745, с имотен номер 151011, представляващ нива, с площ от 1,279 дка, V категория,   и
- 2,934 дка имот в землището на с.Брягово, ЕКАТТЕ 06745, с имотен номер 149022, представляващ нива с площ от 2,934 дка, VІІІ категория,
да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Йордан Начев Кузмов.
Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 16119 от 04.04.1993 г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 16119/1991г. на наследници на Йордан Начев Кузмов, Относно: признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местността ”Каваклията” – 4,000 дка в землище с.Брягово.
Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Брягово е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008 г..
2. Дава съгласие:
- 1,966 дка от  имот в землището на с.Брягово, ЕКАТТЕ 06745, с имотен номер 110036, представляващ нива, целият с площ от 4,214 дка, ІІІ категория,
да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на Петър Атанасов Иванов.
Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 29219 от 04.04.1993 г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 29219/1991г. на Петър Атанасов Иванов, Относно: признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местността ”Стопански двор” – 0,900 дка в землище с.Брягово.
Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Брягово е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008 г..
3. Дава съгласие:
- 5,643 дка имот в землището на с.Брягово, ЕКАТТЕ 06745, с имотен номер 159076, представляващ нива, с площ от 5,643 дка, V категория,
да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Кръстьо Попстойков.
Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 38519 от 04.04.1993 г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 38519/1991г. на наследници на Кръстьо Попстойков, Относно: признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местността ”Ахматево” – 6,000 дка в землище с.Брягово.
Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Брягово е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008 г..
4. Дава съгласие:
- 5,000 дка  от имот в землището на с.Брягово, ЕКАТТЕ 06745, с имотен номер 049072, представляващ нива, целият с площ от 10,340 дка, ІV категория,
да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Илия Петков Пенев.
Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 19 от 10.10.1995 г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 53619/1991г. на наследници на Илия Петков Пенев, Относно: признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местността ”Алчаците” – 5,000 дка в землище с.Брягово. На база заснемане е установено, че имотът попада в план за земеразделяне. ОСЗ Първомай корегира Решение № 19/10.10.1995 г. и постановява протокол № 53619/13.09.2012 г., с който признава и определя за възстановяване 5,000 дка в местността „Алчаците” в нови граници.
Имотът е идентифициран на терен в нови граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Брягово е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008 г..
5. Дава съгласие:
- 1,800 дка  от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 051073, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 4,848 дка, Х категория,
да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Славчо Христев Иванов.
Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 8418 от 22.03.1993 г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 8418/1992г. на наследници на Славчо Христев Иванов, Относно: признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местността ”Цървената пръст” – 1,800 дка,  в землище с.Буково.
Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008 г..
6. Дава съгласие:
- 3,500 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 050008, представляващ нива, целият с площ от 8,330 дка, VІІІ категория,
да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Желязко Димитров Желязков.
Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение 26418 от 22.03.1993 г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 26418/1992г. на наследници на Желязко Димитров Желязков, Относно: признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местността ”Цървената пръст” – 3,500 дка,  в землище с.Буково.
Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008 г..
7. Дава съгласие:
- 1,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 024031, представляващ нива, целият с площ от 9,161дка, VІІІ категория;
- 1,500 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 022039, представляващ нива, целият с площ от 6,504 дка, VІІІ категория;
- 4,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 038121, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 20,488 дка, VІІІ категория;
- 5,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 038125, представляващ нива, целият с площ от 14,404 дка, VІІІ категория,
да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Атанас Петков Андреев.
Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 10718 от 22.03.1993 г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 10718/1992г. на наследници на Атанас Петков Андреев, Относно: признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местностите ”Шафрана, капана” – 5,000 дка, „Ровнища” - 4,000 дка, „Рошави келеми” – 1,500 дка, „Други местности” – 1,000 дка в землище с.Буково.
Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008 г.. 
8. Дава съгласие:
- 5,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 042007, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 8,101 дка, VІІІ категория;
- 1,000 дка от имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 038125, представляващ нива, целият с площ от 14,404 дка, VІІІ категория;
- 3,416 дка имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 061022, представляващ изоставена орна земя, с площ от 3,416 дка, Х категория;
- 2,000 дка от имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 056156, представляващ нива, целият с площ от 3,522 дка, ІХ категория;
- 1,000 дка от имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 054080, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 49,159 дка, Х категория;
- 3,000 дка от имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 065027, представляващ нива, целият с площ от 9,747 дка, ІХ категория;
- 2,000 дка от имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 016040, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 16,998 дка, Х категория;
- 5,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 011022, представляващ естествена ливада, целият с площ от 6,800 дка, VІІІ категория;
- 1,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 052019, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 4,930 дка, Х категория;
- 1,500 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 030066, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 24,631 дка, Х категория;
- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 064052, представляващ нива, целият с площ от 21,074 дка, ІХ категория;
- 2,489 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 044041, представляващ естествена ливада, с площ от 2,489 дка, VІІІ категория,
да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Симеон Илиев Ангелов.
Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 7818 от 22.03.1993 г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 7818/1992г. на наследници на Симеон Илиев Ангелов, Относно: признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местностите ”Ямача” – 5,000 дка, „Юрта” – 2,000 дка, „Милева чешма”- 2,000 дка, „Драчовица” – 1,5 дка, „Ел. кидик” – 1,000 дка, „Кюмурджийниците” – 5,000 дка, „Таушан тепе” – 2,000 дка,  „Лучка” – 2,000 дка, „Хаширо” – 1,000 дка, „Коджа бунар” – 1,000 дка, „Рошави келеми” – 2,000 дка, „Късю” - 1,000 дка, „Юрданов кайряк” – 3,000 дка  в землище с.Буково.
Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008 г.. 
Мотиви:: Настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62/10.08.2010г.) и с оглед предоставяне на имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ – общинска собственост, на собственици с постановени решения за признато право на възстановяване в стари реални граници.


Р Е Ш Е Н И Е № 225 прието на 28.03.2013 г. по Протокол № 20
Относно:: Докладна записка Относно: продажба чрез публичен търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.
Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-70/15.03.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, както следва:
А.
1. Имот № 010007, с площ 2,562 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Харманлан”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 010008, нива на насл. на Петко Стоянов Вълчев; № 010006, нива на насл. на Христос Николов Илиев; № 000150, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 604/23.07.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 55, том V от 24.07.2012г., дв.вх.№ 1427.
2. Определя пазарна цена в размер на 953,00 лева (деветстотин петдесет и три лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 
3. Определя начална тръжна цена в размер на 953,00 лева (деветстотин петдесет и три лева). 
Б.
1. Имот № 100032, с площ 4,149 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, десета и девета категории, находящ се в местността “Чамурлия”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 100031, изоставена нива на насл. на Димитър Вълканов Иванов; № 100030, изоставена нива на Никола Паунов Чалъков; № 000766, полски път на Община Първомай; № 100052, изоставена нива на Димитър Георгиев Янков. За имота е съставен Акт за ЧОС № 603/23.07.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 56, том V от 24.07.2012г., дв.вх.№ 1428.
2. Определя пазарна цена в размер на 1 655,00 лева (хиляда шестстотин петдесет и пет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.
3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 655,00 лева (хиляда шестстотин петдесет и пет лева).
ІІ. След осъществяване на продажбата на гореописаните имоти, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на съответното кметство, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.
Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


Р Е Ш Е Н И Е № 226 прието на 28.03.2013 г. по Протокол № 20
Относно:: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив.
Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-73/15.03.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2013 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нови точки, а именно:
- т.165. Поземлен № 160027, с площ 5,590 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета и четвърта категории, находящ се в местността “Летището”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив.
- т.166. Поземлен № 160028, с площ 7,409 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета и четвърта категории, находящ се в местността “Летището”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив.
ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, а именно:
А.
1. Имот № 160027, с площ 5,590 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета и четвърта категории, находящ се в местността “Летището”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 160026, овцеферма на Янка Димитрова Гърчева; № 160028, нива на Община Първомай - земи по чл.19; № 016049, отводнит. канал на Община Първомай; № 016126, пасище, мера на Тодор Иванов Георгиев и др.. За имота е съставен Акт за ЧОС № 607/26.07.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 84, том V от 27.07.2012г., дв.вх.№ 1468.
2. Определя пазарна цена в размер на 3 905,00 лева (три хиляди деветстотин и пет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.
3. Определя начална тръжна цена в размер на 3 905,00 лева (три хиляди деветстотин и пет лева). 
Б.
1. Имот № 160028, с площ 7,409 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета и четвърта категории, находящ се в местността “Летището”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 160026, овцеферма на Янка Димитрова Гърчева; № 160027, нива на Община Първомай - земи по чл. 19; № 016049, отводнит. канал на Община Първомай; № 016098, пасище, мера на Община Първомай; № 016099, пасище, мера на Иванка Стоева Благоева; № 016161, пасище, мера на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 608/26.07.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 83, том V от 27.07.2012г., дв.вх.№ 1467.
2. Определя пазарна цена в размер 5 168,00 лева (пет хиляди сто шестдесет и осем лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.
3. Определя начална тръжна цена в размер на 5 168,00 лева (пет хиляди сто шестдесет и осем лева). 
ІІІ. След осъществяване на продажбата на гореописаните имоти, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на кметство с.Градина, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.
Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


Р Е Ш Е Н И Е № 227 прието на 28.03.2013 г. по Протокол № 20
Относно:: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с имотен № 000583 от землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив.
Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-72/15.03.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2013 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нова точка, а именно:
- т.168. Поземлен имот № 000583, с площ 1,057 дка, с начин на трайно ползване – др. сел.ст. тер., находящ се в местността “До гробето”, в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив.
ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, а именно:
- Имот № 000583, с площ 1,057 дка, с начин на трайно ползване – др. сел.ст. тер., находящ се в местността “До гробето”, в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 000566, пасище, мера на Димитър Бориславов Минев; № 000543, пасище, мера на ЕТ “Митко Чаушев-Виржиния 94”; № 000472, път ІV кл. на Държавен поземлен фонд-МЗГ; № 000538, пасище, мера на ЕТ ”Бор-Чвор-Борислав Минев”;  № 000472, път ІV кл. на Държавен поземлен фонд-МЗГ; № 143002, хранителна пр. на “Бор-Чвор” ЕООД; № 000263 стопански двор на “Бор-Чвор” ЕООД; № 143002, хранителна пр. на “Бор-Чвор” ЕООД; № 000268, полски път на Община Първомай; № 000609, базисен склад на ЕТ “Митко Чаушев-Виржиния 94”; № 151002, стопански двор на ЕТ ”Бор-Чвор-Борислав Минев”; № 000542, пасище, мера на  ЕТ ”Бор-Чвор-Борислав Минев”. За имота е съставен Акт за ЧОС № 609/26.07.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 82, том V от 27.07.2012г., дв.вх.№ 1466.
2. Определя пазарна цена в размер на 2 200,00 лева (две хиляди и двеста лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.
3. Определя начална тръжна цена в размер на 2 200,00 лева (две хиляди и двеста лева).
ІІ. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на кметство с.Дълбок извор, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.
Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


Р Е Ш Е Н И Е № 228 прието на 28.03.2013 г. по Протокол № 20
Относно:: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с имотен № 869016 от землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.
Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-71/15.03.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2013 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нова точка, а именно:
- т.167.  Поземлен имот № 869016, с площ 0,554 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Реални граници Ал.”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив;
ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, а именно:
- Имот № 869016, с площ 0,554 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Реални граници Ал.”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 869017, др. жил. терен на “РИЛА 1”АД; № 869003, индивид. застр. на “Лидл недвижимости Б-я ЕООД и Ко”КД; № 181018, нива на Мария Димова Цонкова; № 181029, нива на Община Първомай;  № 181031, нива на Авраам Петров Динев. За имота е съставен Акт за ЧОС № 599/20.07.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 58, том V от 24.07.2012г., дв.вх.№ 1430.
2. Определя пазарна цена в размер на 773,00 лева (седемстотин седемдесет и три лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.
3. Определя начална тръжна цена в размер на 773,00 лева (седемстотин седемдесет и три лева).
Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


Р Е Ш Е Н И Е № 229 прието на 28.03.2013 г. по Протокол № 20
Относно:: Обявяване за частна общинска собственост на поземлени имоти, по  кадастралната карта на местността „Пантелей, Липака” землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив.
Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-60/14.03.2013 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Обявява за частна общинска собственост имотите по  кадастралната карта на местността „Пантелей, Липака” землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, с променен начин на трайно ползване -  друга изоставена нива, а именно:
1. Поземлен имот с площ от 1 069 кв.м., съставляващ имот № 43 от масив 32, притежаващ Акт за ПОС № 112/23.03.2012 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 133, том ІІ от 26.03.2012г., дв.вх.№ 510;
2. Поземлен имот с площ от 267 кв.м., съставляващ имот № 44 от масив 32,  притежаващ Акт за ПОС № 113/23.03.2012 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 132, том ІІ от 26.03.2012г., дв.вх.№ 509;
3. Поземлен имот с площ от 8 141 кв.м., съставляващ имот № 229 от масив 33, притежаващ Акт за ПОС, № 114/29.03.2012 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 167, том ІІ от 30.03.2012г., дв.вх.№ 565;
4. Поземлен имот с площ от 636 кв.м., съставляващ имот № 231 от масив 33, притежаващ Акт за ПОС, № 115/29.03.2012 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 168, том ІІ от 30.03.2012г., дв.вх.№ 566;
5. Поземлен имот с площ от 458 кв.м., съставляващ имот № 230 от масив 33, притежаващ Акт за ПОС, № 116/29.03.2012 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 170, том ІІ от 30.03.2012г., дв.вх.№ 568;
6. Поземлен имот с площ от 5 552 кв.м., съставляващ имот № 42 от масив 32, притежаващ Акт за ПОС, № 117/29.03.2012 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 169, том ІІ от 30.03.2012г., дв.вх.№ 567,
поради това че са престанали да имат предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.
Мотиви:: Настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и с оглед уедряване на масивите за земеделско производство.


Р Е Ш Е Н И Е № 230 прието на 28.03.2013 г. по Протокол № 20
Относно:: Отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, по реда на чл.14, ал.7 от ЗОС.
Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-79/18.03.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен както следва:
Терен за търговски цели № 6 с площ 12,00 кв.м., находящ се на тротоарно пространство на улица с о.т.258 и о.т.259, между парцели УПИ І – озеленяване в кв.76”а” и УПИ І – кооперативен пазар в кв.76”б” по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 15-666/1994 г., при граници на терена: от две страни тротоарно пространство и улица;
Теренът обозначен, чрез защриховане в черно на приложената към настоящото решение скица, е предназначен за поставяне на самостоятелен търговски обекти.
Съгласно чл.56, ал.2 от ЗОС, за описаният обект не се съставя акт за общинска собственост.
ІІ. Размерът на началната наемна цена на терена се определя, съгласно Тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински имоти, приета с Решение №148/28.11.2008г. по Протокол №18 на ОбС-Първомай  /Приложение №1/:
ІІІ. Срок за отдаване под наем - до одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ - план застрояване /ПЗ/ за УПИ І - кооперативен пазар в кв.76”б” по регулационния план на гр.Първомай, но не повече от 5 /пет/ години, считано от датата на сключване на договора.
ІV. Възлага на кмета на Община Първомай организирането и провеждането на търга за отдаване под наем на обекта по т.І, както и сключването на договор със спечелилия търга участник.
Мотиви:: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.16 от НРПУРОИ, във връзка с програмата за управление на общинското имущество за 2013г. и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е № 231 прието на 28.03.2013 г. по Протокол № 20
Относно:: Прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ ХVІІ - 488, находящ се в кв.37 по регулационния план на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив.
Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-74/15.03.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Първомай от една страна и Павел Стоянов Генов с ЕГН ............... от друга страна, в недвижим имот, представляващ УПИ ХVІІ - 488, находящ се в кв.37 по регулационния план на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, чрез продажба на общинските идеални части от същия на съсобственика, а именно: 63/1363 идеални части от дворно място, цялото застроено и незастроено с площ от 1363 кв.м. предназначен за жилищно строителство, съставляващо УПИ ХVІІ – 488 от кв.37 по регулационния план на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 772/1974г.,  при граници на парцела: север – улица, изток – улица, юг – УПИ ХVІІІ-486 и запад – УПИ ХІІ-487. За имота е съставен Акт за ЧОС № 633/19.02.2013г.
3. Одобрява пазарна оценка в размер на 447,30 лв. (четиристотин четиридесет и седем лева и тридесет стотинки) с вкл. ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.
4. Цената на описания по т.1 общински имот в размер на 447,30 лв. (четиристотин четиридесет и седем лева и тридесет стотинки) с вкл. ДДС, се дължи от Павел Стоянов Генов с ЕГН ................., като всички данъци и такси по сделката, са за негова сметка.
5. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.
Мотиви:: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с подадено заявление вх. № 94-П-4/09.01.2013 г. и с оглед прекратяване на съсобственост в недвижим имот между общината и физическото лице.


Р Е Ш Е Н И Е № 232 прието на 28.03.2013 г. по Протокол № 20
Относно:: Прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ І - 455, находящ се в кв.33 по регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив.
Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-75/15.03.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Първомай от една страна и Хасан Мехмед Ибрям с ЕГН ................ от друга страна, в недвижим имот, представляващ УПИ І - 455, находящ се в кв.33 по регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив, чрез продажба на общинските идеални части от същия на съсобственика, а именно: 80/1000 идеални части от дворно място, цялото застроено и незастроено с площ от 1000 кв.м. предназначен за жилищно строителство, съставляващо УПИ І – 455 от кв.33 по регулационния план на с. с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 59/1986г. и изменен със заповед № РД-15-764/18.10.2012г., при граници на парцела: север – улица, изток – УПИ ІІ - 453, 454, юг – УПИ ХVІІІ-456 и запад – улица. За имота е съставен Акт за ЧОС № 632/19.02.2013г.
3. Одобрява пазарна оценка в размер на 520,00 лв. (петстотин и двадесет лева) с вкл. ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.
4. Цената на описания по т.1 общински имот в размер на 520,00 лв. (петстотин и двадесет лева) с вкл. ДДС, се дължи от Хасан Мехмед Ибрям с ЕГН .................., като всички данъци и такси по сделката, са за негова сметка.
5. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.
Мотиви:: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с подадено заявление вх. № 94-Х-2/22.01.2013 г. и с оглед прекратяване на съсобственост в недвижим имот между общината и физическото лице.


Р Е Ш Е Н И Е № 233 прието на 28.03.2013 г. по Протокол № 20
Относно:: Провеждане на процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Първомай.
Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-85/25.03.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация , във връзка с чл. 16в, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и предвид кратките срокове, в които следва да бъде проведена процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми от квотата на Община Първомай,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Дава съгласие да се проведе процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществен превоз на пътници по линии с утвърдени маршрутни разписания от общинската,  областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Първомай.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими фактически и правни действия, във връзка с откриване и провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки.
Мотиви:: На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16в, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002г за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и предвид кратките срокове, в които следва да бъде проведена процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми от квотата на Община Първомай.


Р Е Ш Е Н И Е № 234 прието на 28.03.2013 г. по Протокол № 20
Относно:: Кандидатстване на Община Първомай с проектно предложение по открита процедура по Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/, Приоритетна ос І: „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”.
Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-81/18.03.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.23 от Закон за местното самоуправление и местна администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Дава съгласие Община Първомай да кандидатства с проект по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос І: „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.
Мотиви:: Настоящето Решение се приема с цел създаване на ефективна и компетентна администрация, способна да разработва и прилага националните и европейските политики, като отговаря на очакванията на гражданите и бизнеса за по-добро обслужване и етика,


Р Е Ш Е Н И Е № 235 прието на 28.03.2013 г. по Протокол № 20
Относно:: Издаване на запис на заповед от община Първомай в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG161PO001/1.1-12/2011/059 от 10.09.2012 г., сключен между община Първомай и МРРБ по приоритетна ос 1: «Устойчиво и интегрирано градско развитие», Операция 1.1: «Социална инфраструктура», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001-1.1.12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Бюджетна линия: BG161РО001-1.1.12/2011. за Проект „Център за нашите деца".
Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-69/15.03.2013 г. и в съответствие с посочените указания и чл. 4, т.2 от Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  №  BG161PO001/1.1-12/2011/059 от 10.09.2012 г., сключен между община Първомай и МРРБ по приоритетна ос 1: «Устойчиво и интегрирано градско развитие», Операция 1.1: «Социална инфраструктура», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001-1.1.12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Бюджетна линия: BG161РО001-1.1.12/2011. за Проект „Център за нашите деца”, както и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Разрешава поемане на задължение за обезпечаване на сума в размер на 286 049,89 лв. /двеста осемдесет и шест хиляди четиридесет и девет лева и осемдесет и девет стотинки/, представляваща авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  №  BG161PO001/1.1-12/2011/059 от 10.09.2012 г., сключен между община Първомай и МРРБ по приоритетна ос 1: «Устойчиво и интегрирано градско развитие», Операция 1.1: «Социална инфраструктура», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001-1.1.12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Бюджетна линия: BG161РО001-1.1.12/2011. за Проект „Център за нашите деца”.
2. Упълномощава  кмета  на  община Първомай - Ангел Атанасов Папазов,  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”  за сума в  размер  на  286 049,89 лв. /двеста осемдесет и шест хиляди четиридесет и девет лева и осемдесет и девет стотинки/.
МОТИВИ : В съответствие с указанията за изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие” с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти и чл. 4, т.2 от Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  №  BG161PO001/1.1-12/2011/059 от 10.09.2012 г., сключен между община Първомай и МРРБ по приоритетна ос 1: «Устойчиво и интегрирано градско развитие», Операция 1.1: «Социална инфраструктура», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001-1.1.12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Бюджетна линия: BG161РО001-1.1.12/2011. за Проект „Център за нашите деца”, както и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.


Р Е Ш Е Н И Е № 236 прието на 28.03.2013 г. по Протокол № 20
Относно:: Разрешение за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП - Парцеларен план за прокарване на оптичен кабел през землищата на гр.Първомай, с.Бяла река, с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив.
Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-77/18.03.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Разрешава изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП - Парцеларен план за прокарване на оптичен кабел през землищата на гр.Първомай, с.Бяла река, с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив.
Мотиви:: Настоящето Решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ,


Р Е Ш Е Н И Е № 237 прието на 28.03.2013 г. по Протокол № 20
Относно:: Разрешение за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП - ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот № 039007, местност „Чаира”, землище с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив.
Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-78/18.03.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.2, ал.1, т.2 от Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство на земеделски земи без промяна на предназначението,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Разрешава изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП - ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот № 039007, местност „Чаира”, землище с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив.
Мотиви:: Настоящето Решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.2, ал.1, т.2 от Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство на земеделски земи без промяна на предназначението, в съответствие с чл.11, ал.1, т.4 на същата Наредба.


Р Е Ш Е Н И Е № 238 прието на 28.03.2013 г. по Протокол № 20
Относно:: Избор на Одитор на ГФО за 2012 година на дружествата със 100% общинско участие в капитала им.
Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-83/18.03.2013 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17, т.11 от Наредбата за реда за управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, както и във връзка с постъпили писмени Предложения от „Медицински център І - Първомай” ЕООД и „МБАЛ-Първомай” ЕООД с входящи номера съответно № 29-00-3/14.03.2013 г. и № 29-00-4/14.03.2013 г. на д-р Румяна Бойлова,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Избира за одитор на годишния финансов отчет за 2012 година на „Медицински център І - Първомай” ЕООД и на „МБАЛ Първомай” ЕООД - „БДО България” ООД, представлявано от Стоянка Апостолова - дипломиран експерт счетоводител.
Мотиви:: Настоящото решение се приема с оглед прилагане изискванията на Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участиеи - чл.17, т.11 и в съответствие с чл.3, т.7 от Договора за възлагане на управление на „Медицински център І-Първомай” ЕООД.


Р Е Ш Е Н И Е № 239 прието на 28.03.2013 г. по Протокол № 20
Относно:: Издаване на запис на заповед, с оглед осигуряване на адекватно обезпечение на авансово плащане за проект „Предварително и неотложно почистване на речното корито и отстраняване на наноси и земни маси от коритото на река Тополовска в с. Дълбок извор, община Първомай” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-06/2010/041 по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1 : Устойчиво и интегрирано градско развитие ОПЕРАЦИЯ 1.4 Подобряване на физическата среда и превенция на риска.
Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-84/19.03.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
ДАВА СЪГЛАСИЕ И УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на община Първомай – Ангел Атанасов Папазов, да подпише Запис на заповед в полза на поемателя-Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Главна Дирекция „Програмиране на регионалното развитие”-Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие”, за сумата 347 243,25 лв / триста четиридесет и седем хиляди двеста четиридесет и три лева 25 стот /, представляваща 35% / тридесет и пет процента / от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ, съставляваща 95% от общите допустими разходи по Договор за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ № BG161PO001/1.4-06/2010/041 за реализация на проект „Предварително и неотложно почистване на речното корито и отстраняване на наноси и земни маси от коритото на река Тополовска в с. Дълбок извор, община Първомай” по ОП”Регионално развитие”, Приоритетна ос 1-Устойчиво и интегрирано градско развитие; Операция 1.4 Подобряване на физическата среда и превенция на риска; Схема BG161PO001/1.4-06/2010 Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации.
Мотиви : чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА; член 13.4 от Общите условия на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-05/2009/016.


Р Е Ш Е Н И Е № 240 прието на 28.03.2013 г. по Протокол № 20
Относно:: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет
Предвид изложеното в проекторешение от К.Попова-председател на ПК „ЗСД” вх.№ 53-0-92/28.03.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

На гражданите, подали останалите молби, към 27.03.2013 г., не се отпуска финансова помощ.
2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ №241 взето на 25.04.2013г. по протокол № 21

Относно:: Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2012 г. и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2013 г.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх. .№ 53-0-98/12.04.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2012 година.

2. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2013 година.


РЕШЕНИЕ №242 взето на 25.04.2013г. по протокол № 21

Относно:: Приемане на Отчет за изпълнение на Годишен план за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Първомай /2011-2015 г./ за 2012 г. и Годишен план за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Първомай /2011-2015 г./ за 2013 г.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-97/12.04.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.36”б”, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.      Приема Отчет за изпълнение на Годишен план за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Първомай /2011-2015 г./ за 2012 година.

2.      Приема Годишен план за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Първомай /2011-2015 г./ за 2013 година.


РЕШЕНИЕ №243 взето на 25.04.2013г. по протокол № 21

Относно:: Отмяна на старата Наредба за управление на общинския бюджет на Община Първомай, приета с Решение № 147 по Протокол № 11 от 30.07.2004 г. на Общински съвет гр.Първомай и приемане на нова Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.            

Предвид изложеното в Предложение от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-99/15.04.2013г. и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.76, ал.3 и чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.8 от Закона за нормативните актове и чл.9а от Закона за общинските бюджети, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Отменя Наредбата за управление на общинския бюджет на Община Първомай, приета с Решение № 147 по Протокол № 11 от 30.07.2004 година на Общинския съвет Първомай.
2.
Приема Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

Мотиви:: Актуализиране и привеждане на нормативната база на община Първомай в съответствие с изменените Закони, Правилници и Наредби.


РЕШЕНИЕ №244 взето на 25.04.2013г. по протокол № 21

Относно:: Допълнение на Решение № 236 на ОбС Първомай, прието на 28.03.2013 г. по Протокол № 20.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-108/15.04.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.124б, ал.1 от Закон за устройство на територията и Решение № І на ОЕСУТ, прието на 03.04.2013 г. по Протокол № 8, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Допълва нова т.2 в Решение № 236 на ОбС Първомай, прието на 28.03.2013 г. по Протокол № 20, която съдържа следния текст: „Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ за прокарването на оптичен кабел през землищата на гр.Първомай, с.Бяла река, с.Караджалово, Община Първомай.”


РЕШЕНИЕ №245 взето на 25.04.2013г. по протокол № 21

Относно:: Допълнение на Решение № 237 на ОбС Първомай, прието на 28.03.2013 г. по Протокол № 20.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-109/15.04.2013 г.

и на основание чл.21, ал.1, т.11 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.124б, ал.1 от Закон за устройство на територията и Решение № ІІ на ОЕСУТ, прието на 03.04.2013 г. по Протокол № 8, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Допълва нова т.2 в Решение № 237 на ОбС Първомай, прието на 28.03.2013 г. по Протокол № 20, която съдържа следния текст: „Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план -  план застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот № 039007, местност „Чаира”, землище с.Воден, община Първомай.”


РЕШЕНИЕ №246 взето на 25.04.2013г. по протокол № 21

Относно:: Корекция на Решение № 193/21.12.2012 г. по Протокол № 17 на Общински съвет гр.Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-105/15.04.2013 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Коригира Решение № 193/21.12.2012 г. по Протокол № 17 на Общински съвет град Първомай, както следва:

1.      В т.І „имот № 000359 /нула, нула, нула, три, пет, девет/, да се чете „имот №  000539 /нула, нула, нула, пет, три, девет/”.

Мотиви:: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местна администрация и чл.62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с корекция на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 193/21.12.2012 г. по Протокол № 17 на Общински съвет град Първомай.


РЕШЕНИЕ №247 взето на 25.04.2013г. по протокол № 21

Относно:: Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, по реда на чл.14, ал.1 и ал.8 от ЗОС за срок от 10 години.

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-103/15.04.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.14, ал.1 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.6 и чл.20 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

      І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2013 година” към Раздел ІІІ, т.А. „Имоти, които Община Първомай има намерение да предостави под наем и аренда”, с нова точка, а именно:

- т.234. Терен с площ от 26,50 кв.м., находящ се в югоизточната част от таванско помещение на триетажна масивна сграда – кметство, построена в УПИ Х – СОНС от кв.41 по регулационния план на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив.

ІІ. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване част от недвижим имот, представляващ:

Терен с площ от 26,50 кв.м., находящ се в югоизточната част от таванско помещение на триетажна масивна сграда – кметство, построена в УПИ Х - СОНС от кв.41 по регулационния план на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед №772/1974г., при граници на таванска помещение: от четири страни - външен зид, отгоре - покривна конструкция и отдолу – 3-ти етаж кметство и граници на УПИ: от две страни улици, УПИ ХІ – 532 и УПИ ІХ – 537.

      Теренът обозначен, чрез защриховане в черно на приложената към настоящото решение скица, е предназначен за монтиране на базова станция – част от националната мрежа за безжична комуникация по стандарт GSM-TDMA.

      ІІІ. Определя начална тръжна цена за месец на описания имот в размер на 400 лв. без ДДС, като цената на наема се актуализира съгласно индекса на инфлация за всяка година.

ІV. Определя срок за отдаване под наем на терена 10 /десет/ години, считано от датата на сключване на договора;

V. Възлага на кмета на Община Първомай организирането и провеждането на търга за отдаване под наем на обекта по т.ІІ, както и сключването на договор със спечелилия търга участник.

 

Мотиви:: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.14, ал.1 и ал.8 от ЗОС, чл.6 и чл.20 от НРПУРОИ и с цел подобряване на  покритието на националната мрежа за безжична комуникация на оператора в района на село Градина, община Първомай.


РЕШЕНИЕ №248 взето на 25.04.2013г. по протокол № 21

Относно:: Прекратяване на съсобственост между общината и физически лица в недвижим имот, представляващ ПИ №2714 включен в УПИ ХІ – търговия, находящ се в кв.47 по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив, чрез откупуване частта на физическите лица.                

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-111/15.04.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Първомай от една страна и Райчо Недев Райков с ЕГН ............... и н-ци на Пенка Недева Милчева от друга страна, в недвижим имот, представляващ дворно място цялото  площ от 300 кв.м., съставляващо поземлен имот с пл. № 2714, находящ се в кв.47 по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив, чрез откупуване идеалните части на физическите лица от същия, а именно: 150/300 идеални части от дворно място цялото с площ от 300 кв.м., съставляващо поземлен имот с пл. № 2714, находящ се в кв.47 по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № РД-15-666/1994г., при граници на ПИ 2714: УПИ Х-2652, ул.Спартак, УПИ ХІ-търговия и УПИ ХІІ-708. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №181/ 16.02.2009г.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 4075 лв. (четири хиляди седемдесет и пет лева) без ДДС за описаните идеални части по т.1, изготвена от лицензиран оценител.

3. На основание чл.82, ал.1, във връзка с чл.12, ал.1 от ЗДДС, цената на описаните идеални части по т.1, в размер на 4075 лв. (четири хиляди седемдесет и пет лева) без ДДС, да се заплати от Община Първомай на Райчо Недев Райков с ЕГН .............. и н-ци на Пенка Недева Милчева, като всички данъци и такси по сделката, са за сметка на Община Първомай, в качеството и на купувач.

4. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

Мотиви:: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с подадена молба вх. №94-Р-16/16.06.2011г. от Райчо Недев Райков и с оглед прекратяване на съсобственост в недвижим имот между общината и физическото лице.


РЕШЕНИЕ №249 взето на 25.04.2013г. по протокол № 21

Относно:: Прекратяване на Договор за концесия № 221/11.06.2001г., вписан под № 63, том ІІ, дв.вх.№ 601 от 18.06.2001г. в СВ при АВ - Първомай  върху обект – публична общинска собственост, представляващ комплекс „Плувен басейн” в имот №000148, находящ се в местността „Адата Марица” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-110/15.04.2013 г.  и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.75, ал.2 и чл.77 от Закона за концесиите и раздел „V. Прекратяване на договора”, т.1, б.”д” от Договор № 221/11.06.2001г., Общински съвет Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

   І. Прекратява Договор за концесия № 221/11.06.2001г., вписан под № 63, том ІІ, дв.вх.№ 601 от 18.06.2001г. в СВ при АВ – Първомай върху обект – публична общинска собственост, представляващ комплекс „Плувен басейн”, състоящ се от плувен басейн – 480 куб.м. със застроена площ от 320 кв.м., плувен басейн – 132 куб.м. със застроена площ от 220 кв.м., съблекалня със застроена площ от 19,70 кв.м., санитарен пункт със застроена площ от 34,40 кв.м., тоалетни със застроена площ от 37,20 кв.м., беседка със застроена площ от 30,00 кв.м. и складове със застроена на площ от 97,70 кв.м., в едно с изградените водоснабдителна мрежа със сондаж /извън имота/ и подземно електрозахранване, изградени върху общински имот, съставляващ № 000148 с площ  от 10 984 кв.м., с начин на трайно ползване: спортна територия, находящ се в местността „Адата Марица” по плана за земеразделяне на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, сключен между Община Първомай и „АКВА СПОРТ” ООД с ЕИК 115592587, по взаимно съгласие на страните считано от влизане в сила на настоящото решение на Общински съвет Първомай.

    ІІ. Одобрява проект на споразумение за  прекратяване на концесионния договор по т.І.

   ІІІ. Общински съвет Първомай, в качеството си на концедент, упълномощава Кмета на Община Първомай да го представлява при осъществяване на всички действия по прекратяване на концесионния договор.
         ІV. В случай на отказ от страна на концесионера да бъде подписано споразумението по т.ІІ от настоящето решение, Договор за концесия № 221/11.06.2001г. сключен между Община Първомай и „АКВА СПОРТ” ООД с ЕИК 115592587, продължава своето действие и съгласието по т.І. за прекратяване на същия няма да породи правно действие.

Мотиви:: Настоящето решение се приема във връзка с отправено предложение за прекратяване на концесионен договор № 221 от 11.06.2001 г. по взаимно съгласие на страните и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местна администрация,  чл. 75, ал.2 и чл. 77 от Закона за концесиите и раздел V, т.1, б.”д” от Договор № 221/11.06.2001г.


РЕШЕНИЕ №250 взето на 25.04.2013г. по протокол № 21

Относно:: Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот - публична общинска собственост, находящ се в землището гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив 

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-106/15.04.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, Общински съвет – гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване от „Пасище, мера” в „Изоставена нива” за земеделски нужди на следния общински имот:

 - Имот № 801852, с площ от 14,500 дка, с начин на трайно ползване – пасище, мера, местността „Турс.гробе Кантона”, находящ се в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за ПОС № 138/11.04.2013г..

Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ и промяна на НТП с цел предприемане на последващи законови процедури.


РЕШЕНИЕ №251 взето на 25.04.2013г. по протокол № 21

Относно:: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с имотен № 019025 от землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в Докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-101/15.04.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І.1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, както следва:

- Имот № 019025, с площ 12,549 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Юрта под село”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 190016, стопански двор на Държавен поземлен фонд-МЗХ; № 190015, стопански двор на ”Витал транс” ООД; № 190013, стопански двор на Държавен поземлен фонд-МЗХ; № 019008, нива на Мара Томова Попова и др.; № 008019, полски път на Община Първомай; № 008138, нива на насл. на Стефан Нешков Златанов ; № 019024, нива на Община Първомай – земи по чл.19; № 190023, стопански двор на Държавен поземлен фонд-МЗХ; № 190022, стопански двор на Държавен поземлен фонд-МЗХ. За имота е съставен Акт за ЧОС № 644/15.03.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 37, том ІІ от 18.03.2013г., дв.вх.№ 356.

2. Определя пазарна цена в размер на 8 850,00 лева (осем хиляди осемстотин и петдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 8 850,00 лева (осем хиляди осемстотин и петдесет лева). 

ІІ. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на съответното кметство, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ №252 взето на 25.04.2013г. по протокол № 21

Относно:: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с имотен № 009001 от землището на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в Докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-102/15.04.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І.1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, както следва:

- Имот № 009001, с площ 45,401 дка, с начин на трайно ползване – Нива, четвърта категория, находящ се в местността “Юсуф бунар”, в землището на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 000600, полски път на Община Първомай; № 999241, пасище, мера на Община Първомай;  № 999512, пасище, мера на Община Първомай; № 224005, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 641/15.03.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 34, том ІІ от 18.03.2013г., дв.вх.№ 353.

2. Определя пазарна цена в размер на 36 026,00 лева (тридесет и шест хиляди двадесет и шест лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 36 026,00 лева (тридесет и шест хиляди двадесет и шест лева). 

ІІ. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на съответното кметство, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ №253 взето на 25.04.2013г. по протокол № 21

Относно:: Удължаване срока на договори за наем на общински имоти, представляващи земеделски земи с начин на трайно ползване - нива, находящи се в землището на с.Крушево, общ.Първомай.

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-104/15.04.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, § 78, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие срокът на Договор изх. № 300/28.06.2010г. за наем на общински имоти, сключен между Община Първомай и ЕТ „Шан – Шабан Рафет” с ЕИК 126030382,  представляван от управителя Шабан Рафет Шабан, да бъде удължен с 5 /пет/ години, считано от 28.06.2013г. Общинските имоти предмет на горецитирания договор, представляват земеделски земи с начин на трайно ползване - нива, находящи се в землището с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, както следва:

·        имот № 001253 с площ   4,098 дка.

·        имот № 001261 с площ 14,345 дка.

·        имот № 004107 с площ   5,652 дка.

·        имот № 004130 с площ   9,590 дка.

·        имот № 005115 с площ  11,400 дка.

·        имот № 007071 с площ  79,627 дка.

·        имот № 010154 с площ   8,334 дка.

·        имот № 010175 с площ   2,793 дка.

·        имот № 010179 с площ   9,870 дка.

·        имот № 010225 с площ   8,434 дка.

2. Дава съгласие срокът на Договор изх. № 301/28.06.2010г. за наем на общински имоти, представляващи земеделски земи, находящи се в землището с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, сключен между Община Първомай и ЕТ „Шан – Шабан Рафет” с ЕИК 126030382,  представляван от управителя Шабан Рафет Шабан, да бъде удължен с 5 /пет/ години, считано от 28.06.2013г. Общинските имоти предмет на горецитирания договор, представляват земеделски земи с начин на трайно ползване - нива, находящи се в землището с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, както следва:

·        имот № 004080 с площ   52,602 дка.

·        имот № 004109 с площ   48,895 дка.

3. Упълномощава Кмета на Общината да сключи допълнително споразумение за удължаване срока на договорите за наем на имотите описани в т.1 и т.2. 

Мотиви:: на основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА

РЕШЕНИЕ №254 взето на 25.04.2013г. по протокол № 21

в структурата на Общинска администрация Първомай, свързана с отпадане на Дейност 239 „Други дейности по вътрешна сигурност”.

Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-112/15.04.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.2 и т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.1 от ЗОС, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

 1. Прекратява съществуването на Дейност 239 „Други дейности по вътрешна сигурност”.
 2. Упълномощава Кмета на община Първомай да проведе процедура за избор на лицензиран изпълнител на услуга с предмет: „Охрана на общински обекти, разположени на територията на община Първомай и осъществяване на контрол по спазване на общинските наредби.”

 Мотиви:: На основание чл.21, ал.1, т.2 и т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.1 от ЗОС и с цел постигане на по-добра ефективност и ефикасност на работата на община Първомай по управление с грижата на добър стопанин на имоти и вещи - общинска собственост в интерес на населението в общината и съобразно разпоредбите на закона.


РЕШЕНИЕ №255 взето на 25.04.2013г. по протокол № 21

Относно:: Докладна записка Относно: разрешение за изработване на проект за /Подробен устройствен план/  ПУП-ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ - Парцеларен план за Поземлен имот № 223156, местност „Долен комсал подсело”, землище кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив и одобряване задание към него, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за не земеделски нужди и изграждане на предприятие за разфасоване и опаковка на колбаси.                 

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-107/15.04.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 и чл.110 от ЗУТ, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

 1. Разрешава изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП-ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ - Парцеларен план за Поземлен имот № 223156, местност „Долен комсал подсело”, землище кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.
 2. Одобрява задание за изработване на /Подробен устройствен план/ ПУП-ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ - Парцеларен план за Поземлен имот № 223156, местност „Долен комсал подсело”, землище кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.

Мотиви:: настоящето решение се приема във връзка с изграждане на обект: „Предприятие за разфасоване и опаковка на колбаси” на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 и чл.110 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ №256 взето на 25.04.2013г. по протокол № 21

Относно:: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с имотен № 056032 от землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в Докладна записка от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-119/22.04.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2013 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нова точка, а именно:

- т.169. Поземлен имот № 056032, с площ 6,830 дка, с начин на трайно ползване – нива, трета категория, находящ се в местността “Демиралан“ в землището на с.Брягово,  общ.Първомай, обл.Пловдив.

 

ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, а именно:

- Имот № 056032, с площ 6,830 дка, с начин на трайно ползване – нива, трета категория, находящ се в местността “Демиралан“ в землището на с.Брягово,  общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 056033, нива на “Бостън Ленд Фънд“ЕООД; № 056008, полски път на Община Първомай; № 056040, нива на Петко Христозов Чиликов; № 056007, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 710/18.04.2013г..

2. Определя пазарна цена в размер на 4 440,00 лева (четири хиляди четиристотин и четиридесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 4 440,00 лева (четири хиляди четиристотин и четиридесет лева). 

 

ІІ. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на кметство с.Брягово, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ №257 взето на 25.04.2013г. по протокол № 21

Относно:: Даване на съгласие на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД и „Медицински център I- Първомай“ ЕООД да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ по ос 1 на Националната схема за зелени инвестиции /НСЗИ/, чрез Национален доверителен еко фонд /НДЕФ/.

Предвид изложеното в Предложение от Николай Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-121/25.04.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление местната администрация; чл. 147 , ал.2 от Търговския закон; чл. 16, чл.17 т.16 от

Наредбата за реда на управление на общинското имущество включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, Общински съвет гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие „МБАЛ-Първомай“ ЕООД да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ по ос 1 на Националната схема за зелени инвестиции, чрез Национален доверителен еко фонд .

                                  

2. Дава съгласие „Медицински център I- Първомай“ ЕООД да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ по ос 1 на Националната схема за зелени инвестиции, чрез Национален доверителен еко фонд.

 

3. Изпълнението на настоящото решение се възлага на управителя на “МБАЛ-Първомай” ЕООД гр.Първомай – д-р Румяна Бойлова и  на управителя  на „Медицински център I- Първомай“ ЕООД – д-р Румяна Бойлова.

Мотиви:: Необходимост от решение на общинския съвет във връзка с реализиране на енергоспестяващи мерки в сгради помещавани от „МБАЛ-Първомай“ ЕООД и „Медицински център I- Първомай“ ЕООД.


РЕШЕНИЕ №258 взето на 25.04.2013г. по протокол № 21

Относно:: Целево изразходване на средства от сметката за приходи от режийни вноски от правоимащи граждани.

Предвид изложеното в Предложение от Р.Генова-общински съветник и председател на Местната комисия по чл.8 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 17, ал.2 и ал.3 от Преходни и Заключителни разпоредби към Допълнителни разпоредби от ПП на ЗУПГМЖСВ Общински съвет гр. Първомай 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

   Дава съгласие :

 1. Да бъде закупена компютърна конфигурация  и принтер на стойност 800 лв.
 2. Да бъде изплатено възнаграждение на членовете на комисията както следва:

- Росица Тоскова Генова -Председател – 200 лв.

 - д-р Добрин Кръстев Кръстев – Зам.председател – 185 лв.

 - Недялка Петкова Добрева - Секретар – 290 лв.

 - Мария Атанасова Бакова - член – 185 лв.

             - Желязко Петров Пашев - член – 185 лв.

      3. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ №259 взето на 30.05.2013г. по протокол № 22

Относно:: Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Първомай за 2012 година.

Предвид изложеното в проекторешение от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-131/17.05.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и  местната администрация и във връзка с чл.7, ал.2 от Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема за сведение Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Първомай за 2012 година.

Мотиви:: приема се в изпълнение на задълженията на МКБППМН, произтичащи от чл.7, ал.2 от Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/.


РЕШЕНИЕ №260 взето на 30.05.2013г. по протокол № 22

Относно:: Отмяна на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 141 по Протокол № 17 от 30.10.2008 г. на ОбС гр.Първомай и приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-138/20.05.2013 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.76, ал.3 и чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.8 от Закона за нормативните актове и чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Отменя Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 141 по Протокол № 17 от 30.10.2008 г. на Общински съвет град Първомай.

2. Приема Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Мотиви:: Актуализиране и привеждане на нормативната база на община Първомай в съответствие с изменените Закони, Правилници и Наредби.


РЕШЕНИЕ №261 взето на 30.05.2013г. по протокол № 22

Относно:: Докладна записка Относно: даване на съгласие за стартиране на процедура по изготвяне на планово задание във връзка с разрешение за изработване на общ устройствен план /ОУП/ на Община Първомай, област Пловдив.                                                                  

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-129/17.05.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124, ал.1, т.2, чл.125, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и във връзка с § 123, ал.1 от ЗИДЗУТ, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Открива процедура по изготвяне на планово задание във връзка с разрешение за изработване на общ устройствен план /ОУП/ на Община Първомай, обл.Пловдив.

2. Възлага на кмета на Община Първомай да проведе процедура по възлагане изготвянето на планово задание, съдържащо изисквания Относно: териториалния обхват, сроковете и етапите на разработване на ОУП на Община Първомай и съгласуването му със съответните инстанции.

3. Възлага на кмета на Община Първомай да проучи възможностите за осигуряване на финансиране за изработването на планово задание, а при липса на такива възможности, средства за неговото изработване да бъдат заложени при актуализация на бюджета на Община Първомай за 2013 година.

Мотиви:: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124, ал.1, т.2, чл.125, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и във връзка с § 123, ал.1 от ЗИДЗУТ

РЕШЕНИЕ №262 взето на 30.05.2013г. по протокол № 22

Относно:: Докладна записка Относно: издаване на запис на заповед от община Първомай в полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по Договор № 16/223/00272 от 17.04.2013 г. по мярка 223 за Проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи”, сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-118/22.04.2013 г.  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.11, ал.9 от Наредба № 22 от 07 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по мярка “Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и Договор за отпускане на финансова помощ № 16/223/00272 от 17.04.2013г. по мярка 223 за Проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи”, сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Упълномощава  кмета  на  общината,  г-н Ангел Атанасов Папазов,  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  109 654,83 лв. /сто и девет хиляди шестстотин петдесет и четири лева и осемдесет и три стотинки/ за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по Договор за отпускане на финансова помощ № 16/223/00272 от 17.04.2013г. по мярка 223  за Проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи” сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

2. Възлага на кмета на Община Първомай да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор №  16/223/00272 от 17.04.2013г.  и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Мотиви:: Решението на общинския съвет за одобрение на запис на заповед е необходимо за отпускане на авансово плащане във връзка с  реализация на проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи”, по Договор №  16/223/00272 от 17.04.2013г., финансиран по мярка 223 от ПРСР.


РЕШЕНИЕ №263 взето на 30.05.2013г. по протокол № 22

Относно:: Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот - публична общинска собственост, находящ се в землището с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив 

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-136/20.05.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, Общински съвет – гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване от „Пасище, мера” в „Изоставена нива” за земеделски нужди на следния общински имот:

 - Имот № 094136, с площ от 54,200 дка, с начин на трайно ползване – пасище, мера, местността „Чуката”, землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, за който е съставен Акт за ПОС № 131/03.12.2012 г, вписан в Службата по вписвания Първомай под № 123, том VІІІ от 05.12.2012г., дв.вх.№ 2374.

Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ и промяна на НТП с цел предприемане на последващи законови процедури.


РЕШЕНИЕ №264 взето на 30.05.2013г. по протокол № 22

Относно:: Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот - публична общинска собственост, находящ се в землището с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив 

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-130/17.05.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, Общински съвет – гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване от „Пасище, мера” в „Изоставена нива” за земеделски нужди на следния общински имот:

 - Имот № 099087, с площ от 81,168 дка, с начин на трайно ползване – пасище, мера, местността „Акантията”, находящ се в землището на с.Дълбок извор,  общ.Първомай, обл.Пловдив  За имота е съставен Акт за ПОС № 128/05.10.2012 г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 3, том VІІ от 10.10.2012г., дв.вх.№ 1908.

Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ и промяна на НТП с цел предприемане на последващи законови процедури.


РЕШЕНИЕ №265 взето на 30.05.2013г. по протокол № 22

Относно:: Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот, находящ се в землището с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив 

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-137/20.05.2013 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Обявява за частна общинска собственост следният имот:

- Имот № 000539, с площ от 6,051 дка, с променен начин на трайно ползване – друга изоставена нива, местността „Пейово дере”, землището на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив, притежаващ Акт за ПОС № 130/13.11.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 6, том VІІІ от 14.11.2012г., дв.вх.№ 2197,

поради това че е престанал да има предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.

Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и с оглед уедряване на масивите за земеделско производство.


РЕШЕНИЕ №266 взето на 30.05.2013г. по протокол № 22

Относно:: Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, по реда на чл.14, ал.7 от ЗОС.

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-135/20.05.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

      І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2013 година” към Раздел ІІІ, т.А. „Имоти, които Община Първомай има намерение да предостави под наем и аренда”, с нова точка, а именно:

- „т.235. Комплекс „Плувен басейн” в едно с построените в него басейни и сгради  съставляващ № 000148 с площ  от 10 984 кв.м., с начин на трайно ползване: спортна територия, находящ се в местността „Адата Марица” за землище на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.”

ІІ. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване  недвижим имот – публична общинска собственост, комплекс „Плувен басейн”, състоящ се от плувен басейн със застроена площ от 320 кв.м., плувен басейн – със застроена площ от 220 кв.м., портиерна със застроена площ от 11,20 кв.м., съблекалня със застроена площ от 13,32 кв.м., здравен пункт със застроена площ от 46,11 кв.м., тоалетни със застроена площ от 37,20 кв.м., дървена беседка – БАР-2 със застроена площ от 38,00 кв.м., дървена беседка – БАР-1 с обща застроена на площ от 136,00 кв.м., включваща бар с навес - 80 кв.м. и  кухня с помощни помещения, офис, санитарни възли и склад със застроена площ от 56 кв.м., помпена сграда със застроена площ от 5,06 кв.м. в едно с изградените водоснабдителна мрежа със сондаж  и подземно електрозахранване, изградени върху общински имот, съставляващ № 000148 с площ  от 10 984 кв.м., с начин на трайно ползване: спортна територия, находящ се в местността „Адата Марица” по плана за земеразделяне на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: имот № 000155, Градски парк на Община Първомай;  имот № 000102, Градски парк на ОПФ; имот № 000129, Залесена територия на ДАГ –ДГС-Първомай-ДГФ; имот № 000339, Градски парк на Община Първомай.

  ІІІ. Одобрява оценка за начална наемна цена за една година, възлизаща на 4000 лв. (четири хиляди лева) без ДДС за описания по т.ІІ общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

       ІV. Определя начална тръжна цена за една година за описания имот в размер на 4000 лв. (четири хиляди лева) без ДДС.  

        V. Определя срок за отдаване под наем 5 /пет/ години, считано от датата на сключване на договора;

VІ. Определя гратисен период от шест месеца, считано от датата на сключване на договора, за който период наемателят не дължи наем.

VІІ. Възлага на кмета на Община Първомай организирането и провеждането на търга за отдаване под наем на обекта, както и сключването на договор със спечелилия търга участник.

           Мотиви:: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.16 от НРПУРОИ и с цел съхраняване и опазване на общинския имот в добро състояние.


РЕШЕНИЕ №267 взето на 30.05.2013г. по протокол № 22

Относно:: Предложение Относно: продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на поземлени имоти - частна общинска собственост, по кадастралната карта на местността „Пантелей, Липака” землище гр.Първомай, кв.Дебър, община Първомай, област Пловдив.                                             

Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-124/16.05.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, а именно:

1. Поземлен имот с площ от 4 110 кв.м. (четири хиляди сто и десет квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 146 (сто четиридесет и шест) от масив № 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: на север ПИ № 126, ПИ № 122 и ПИ № 123, на изток – ПИ № 124, на юг – ПИ № 9501 – Полски път и на запад – ПИ № 9501 – Полски път. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 648/18.03.2013 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 51, том ІІ от 19.03.2013г., дв.вх.№ 374;

2. Поземлен имот с площ от 0,997 кв.м. (деветстотин деветдесет и седем квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 147 (сто четиридесет и седем) от масив № 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: на север ПИ № 124 и ПИ № 121, на изток – ПИ № 117 до полски път № 9502, на юг – ПИ № 120 и на запад ПИ № 9501 – Полски път. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 649/18.03.2013 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 50, том ІІ от 19.03.2013г., дв.вх.№ 373;

3. Поземлен имот с площ от 3,107 кв.м. (три хиляди сто и седем квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 141 (сто четиридесет и едно) от масив № 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: на север ПИ № 114, на изток – ПИ № 114 до полски път № 9502, на юг – ПИ № 9501 – полски път и на запад ПИ № 9501 – Полски път. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 650/18.03.2013 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 49, том ІІ от 19.03.2013г., дв.вх.№ 372;

4. Поземлен имот с площ от 3,391 кв.м. (три хиляди триста деветдесет и един квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 142 (сто четиридесет и две) от масив № 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: на север ПИ № 115, на изток – полски път ПИ № 9502, на юг – ПИ № 116 и на запад – полски път ПИ № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 651/19.03.2013 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 77, том ІІ от 22.03.2013г., дв.вх.№ 409;

5. Поземлен имот с площ от 3,319 кв.м. (три хиляди триста и деветнадесет квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 143 (сто четиридесет и три) от масив № 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: на север ПИ № 116, на изток – полски път ПИ № 9502, на юг – ПИ № 116 и на запад – полски път ПИ № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 652/19.03.2013 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 79, том ІІ от 22.03.2013г., дв.вх.№ 411;

6. Поземлен имот с площ от 3,780 кв.м. (три хиляди седемстотин и осемдесет квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 144 (сто четиридесет и четири) от масив № 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: на север ПИ № 116, на изток – полски път ПИ № 9502, на юг – ПИ № 117 и на запад – полски път ПИ № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 653/19.03.2013 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 78, том ІІ от 22.03.2013г., дв.вх.№ 410;

7. Поземлен имот с площ от 2,283 кв.м. (две хиляди двеста осемдесет и три квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 145 (сто четиридесет и пет) от масив № 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: на север ПИ № 117, на изток – ПИ № 117, на юг – ПИ № 124, ПИ № 146, ПИ № 126 и на запад – полски път ПИ № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 654/19.03.2013 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 80, том ІІ от 22.03.2013г., дв.вх.№ 412.

 

ІІ. Определя пазарни цени за описаните по т.І общински имоти въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител, както следва:

1. Имот № 146 от масив 38 в размер на  1 450 лв. /хиляда четиристотин и петдесет лева/;

2. Имот № 147 от масив 38 в размер на  350 лв. /триста и петдесет лева/;

3. Имот № 141 от масив 38 в размер на  1 100 лв. /хиляда и сто лева /;

4. Имот № 142 от масив 38 в размер на  1 200 лв. / хиляда и двеста лева/;

5. Имот № 143 от масив 38 в размер на  1 177 лв. / хиляда сто седемдесет и седем лева/;

6. Имот № 144 от масив 38 в размер на  1 340 лв. /хиляда триста и четиридесет лева/;

7. Имот № 145 от масив 38 в размер на  810 лв. /осемстотин и десет лева/.

 

ІІІ. Определя начална тръжна цена за описаните по т.І общински имоти, както следва:

1. Имот № 146 от масив 38 в размер на  1 450 лв. /хиляда четиристотин и петдесет лева/;

2. Имот № 147 от масив 38 в размер на  350 лв. /триста и петдесет лева/;

3. Имот № 141 от масив 38 в размер на  1 100 лв. /хиляда и сто лева /;

4. Имот № 142 от масив 38 в размер на  1 200 лв. / хиляда и двеста лева/;

5. Имот № 143 от масив 38 в размер на  1 177 лв. / хиляда сто седемдесет и седем лева/;

6. Имот № 144 от масив 38 в размер на  1 340 лв. /хиляда триста и четиридесет лева/;

7. Имот № 145 от масив 38 в размер на  810 лв. /осемстотин и десет лева/.

 

Мотиви:: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане на имоти общинска собственост на територията на Община Първомай за 2013г. и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2013г.


РЕШЕНИЕ №268 взето на 30.05.2013г. по протокол № 22

Относно:: Предложение Относно: продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на поземлени имоти - частна общинска собственост, по кадастралната карта на местността „Пантелей, Липака” землище гр.Първомай, кв.Дебър, община Първомай, област Пловдив.                                                                    

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-125/16.05.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2013 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нова точка, а именно:

- т.170. Поземлен имот с площ от 1 069 кв.м. (хиляда шестдесет и девет квадратни метра), с начин на трайно ползване: друга изоставена нива, съставляващ имот № 43 (четиридесет и три) от масив 32 (тридесет и две) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър;

- т.171. Поземлен имот с площ от 267 кв.м. (двеста шестдесет и седем квадратни метра), с начин на трайно ползване: друга изоставена нива, съставляващ имот № 44 (четиридесет и четири) от масив 32 (тридесет и две) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър;

- т.172. Поземлен имот с площ от 8 141 кв.м. (осем хиляди сто четиридесет и един квадратни метра), с начин на трайно ползване: друга изоставена нива, съставляващ имот № 229 (двеста двадесет и девет) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър;

- т.173. Поземлен имот с площ от 636 кв.м. (шестстотин тридесет и шест квадратни метра), с начин на трайно ползване: друга изоставена нива, съставляващ имот № 231 (двеста тридесет и едно) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър;

- т.174. Поземлен имот с площ от 458 кв.м. (четиристотин петдесет и осем квадратни метра), с начин на трайно ползване: друга изоставена нива, съставляващ имот № 230 (двеста и тридесет) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър;

- т.175. Поземлен имот с площ от 5 552 кв.м. (пет хиляди петстотин петдесет и два квадратни метра), с начин на трайно ползване: друга изоставена нива, съставляващ имот № 42 (четиридесет и две) от масив 32 (тридесет и две) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър.

 

ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, а именно:

1. Поземлен имот с площ от 1 069 кв.м. (хиляда шестдесет и девет квадратни метра), с начин на трайно ползване: друга изоставена нива, съставляващ имот № 43 (четиридесет и три) от масив 32 (тридесет и две) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: ПИ № 42, ПИ № 47, полски път № 9501 и ПИ № 46. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 704/15.04.2013 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 66, том ІІІ от 16.04.2013г., дв.вх.№ 655;

2. Поземлен имот с площ от 267 кв.м. (двеста шестдесет и седем квадратни метра), с начин на трайно ползване: друга изоставена нива, съставляващ имот № 44 (четиридесет и четири) от масив 32 (тридесет и две) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9501, ПИ № 42 и ПИ № 54. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 705/15.04.2013 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 67, том ІІІ от 16.04.2013г., дв.вх.№ 656;

3. Поземлен имот с площ от 8 141 кв.м. (осем хиляди сто четиридесет и един квадратни метра), с начин на трайно ползване: друга изоставена нива, съставляващ имот № 229 (двеста двадесет и девет) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: път за с.Брягово, земеделска земя, полски път № 9503, ПИ № 269, ПИ № 267, ПИ № 270, ПИ № 271, ПИ № 272, ПИ № 28, ПИ № 23, ПИ № 273, ПИ № 26, ПИ № 27, полски път № 9502, ПИ № 299, ПИ № 32, ПИ № 262, ПИ № 170, ПИ № 263, ПИ № 304, полски път № 9502, ПИ № 311, ПИ № 254, ПИ № 312, ПИ № 265, ПИ № 317, ПИ № 266, ПИ № 318, ПИ № 207, полски път № 9503, ПИ № 323, ПИ № 261, ПИ № 325 и ПИ № 261. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 700/12.04.2013 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 62, том ІІІ от 16.04.2013г., дв.вх.№ 651;

4. Поземлен имот с площ от 636 кв.м. (шестстотин тридесет и шест квадратни метра), с начин на трайно ползване: друга изоставена нива, съставляващ имот № 231 (двеста тридесет и едно) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от три страни полски път № 9502, ПИ № 210 и ПИ № 322. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 702/12.04.2013 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 64, том ІІІ от 16.04.2013г., дв.вх.№ 653;

5. Поземлен имот с площ от 458 кв.м. (четиристотин петдесет и осем квадратни метра), с начин на трайно ползване: друга изоставена нива, съставляващ имот № 230 (двеста и тридесет) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от две страни полски път № 9502, ПИ № 318, ПИ № 208 и ПИ № 209. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 701/12.04.2013 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 63, том ІІІ от 16.04.2013г., дв.вх.№ 652;

6. Поземлен имот с площ от 5 552 кв.м. (пет хиляди петстотин петдесет и два квадратни метра), с начин на трайно ползване: друга изоставена нива, съставляващ имот № 42 (четиридесет и две) от масив 32 (тридесет и две) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: път за с.Брягово, полски път № 9501, ПИ № 55, ПИ № 54, ПИ № 44, ПИ № 22, ПИ № 51, ПИ № 50, ПИ № 45, ПИ № 47, ПИ № 43, ПИ № 46 и земеделска земя. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 703/12.04.2013 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 65, том ІІІ от 16.04.2013г., дв.вх.№ 654.

ІІІ. Определя пазарни цени за описаните по т.І общински имоти въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител, както следва:

1. Имот № 43 от масив 32 в размер на  360 лв. /триста и шестдесет лева/;

2. Имот № 44 от масив 32 в размер на  90 лв. /деветдесет лева/;

3. Имот № 229 от масив 33 в размер на  2 750 лв. /две хиляди седемстотин и петдесет лева /;

4. Имот № 231 от масив 33 в размер на  211 лв. /двеста и единадесет лева/;

5. Имот № 230 от масив 33 в размер на  152 лв. /сто петдесет и два лева/;

6. Имот № 42 от масив 32 в размер на  1 860 лв. /хиляда осемстотин и шестдесет лева/.

 

ІV. Определя начална тръжна цена за описаните по т.І общински имоти, както следва:

1. Имот № 43 от масив 32 в размер на  360 лв. /триста и шестдесет лева/;

2. Имот № 44 от масив 32 в размер на  90 лв. /деветдесет лева/;

3. Имот № 229 от масив 33 в размер на  2 750 лв. /две хиляди седемстотин и петдесет лева /;

4. Имот № 231 от масив 33 в размер на  211 лв. /двеста и единадесет лева/;

5. Имот № 230 от масив 33 в размер на  152 лв. /сто петдесет и два лева/;

6. Имот № 42 от масив 32 в размер на  1 860 лв. /хиляда осемстотин и шестдесет лева/.

 

Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ №269 взето на 30.05.2013г. по протокол № 22

Относно:: Докладна записка Относно: продажба чрез публичен търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от землището на гр.Първомай, община Първомай, област Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-100/15.04.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, както следва:

І.1. Имот № 818228, с площ 0,873 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Въчевбряст крушака”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 818228, нива на Иван Стойчев Мекушин; № 801677, полски път на Община Първомай;  № 818423, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 646/18.03.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 53, том ІІ от 19.03.2013г., дв.вх.№ 376.

2. Определя пазарна цена в размер на 480,00 лева (четиристотин и осемдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 480,00 лева (четиристотин и осемдесет лева). 

 

ІІ.1. Имот № 845023, с площ 1,801 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Бялата пръст”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 845003, нива на Илия Вакрилов Дрошев; № 800844, полски път на Община Първомай;  № 845005, нива на Димитър Иванов Козбунарлиев; № 845004, нива на Атанас Георгиев Тянков. За имота е съставен Акт за ЧОС № 647/18.03.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 52, том ІІ от 19.03.2013г., дв.вх.№ 375.

2. Определя пазарна цена в размер на 990,00 лева (деветстотин и деветдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 990,00 лева (деветстотин и деветдесет лева).

 

ІІІ.1. Имот № 818336, с площ 10,884 дка, с начин на трайно ползване – нива, шеста категория, находящ се в местността “Въчевбряст крушака”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 818053, нива насл. на Слав Найдев Люхов; № 818335, нива на Примо Петров Примов; № 818334, нива на Тодорка Примова Добчева; № 818055, нива насл. на Георги Димитров Найдев; № 818061, нива на Ангел Динев Начев; № 801671, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 630/12.12.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 22, том ІХ от 17.12.2012г., дв.вх.№ 2513.

2. Определя пазарна цена в размер на 5 880,00 лева (пет хиляди осемстотин и осемдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 5 880,00 лева (пет хиляди осемстотин и осемдесет лева).

 

ІV.1. Имот № 818183, с площ 3,872 дка, с начин на трайно ползване – нива, шеста категория (0.096), пета категория (3.776), находящ се в местността “Въчевбряст крушака”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 801805, полски път на Община Първомай; № 818316, нива на Тоска Тенева Давчева; № 818271, нива на Димитър Тянков Георгиев. За имота е съставен Акт за ЧОС № 629/12.12.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 21, том ІХ от 17.12.2012г., дв.вх.№ 2512.

2. Определя пазарна цена в размер на 2 130,00 лева (две хиляди сто и тридесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 2 130,00 лева (две хиляди сто и тридесет лева).

 

V.1. Имот № 819009, с площ 4,042 дка, с начин на трайно ползване – нива, шеста категория (3.505), четвърта категория (0.537), находящ се в местността “Черно куле бадар.к”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 819010, нива на “Уинслоу агро фонд” ЕАД; № 819031, нива на Гено Колев Гидженов и др.; № 819030, нива на Атанаска Добрева Генова; № 819005, нива на Евгени Начев Хаджиев; № 800110, полски път на Община Първомай . За имота е съставен Акт за ЧОС № 661/25.03.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 123, том ІІ от 27.03.2013г., дв.вх.№ 463.

2. Определя пазарна цена в размер на 2 240,00 лева (две хиляди двеста и четиридесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 2 240,00 лева (две хиляди двеста и четиридесет лева).

 

VІ.1. Имот № 819004, с площ 2,049 дка, с начин на трайно ползване – нива, шеста категория (1.039), четвърта категория (1.010), находящ се в местността “Черно куле бадар.к”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 819005, нива на Евгени Начев Хаджиев; № 819029, нива на Нури Мехмед Хаджиюсеин; № 819033, нива на Атанаска Илиева Иванова; № 800110, полски път на Община Първомай . За имота е съставен Акт за ЧОС № 662/25.03.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 122, том ІІ от 27.03.2013г., дв.вх.№ 462.

2. Определя пазарна цена в размер на 1 124,00 лева (хиляда сто двадесет и четири лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 124,00 лева (хиляда сто двадесет и четири лева).

 

VІІ.1. Имот № 841021, с площ 8,949 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Орешака моран.лозя”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 841020, нива на Атанас Янев Мазнев; № 800047, полски път на Община Първомай; № 841022, нива на Георги Димитров Корделов;  № 841072, нива на Дечко Тодоров Дечев. За имота е съставен Акт за ЧОС № 663/26.03.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 121, том ІІ от 27.03.2013г., дв.вх.№ 461.

2. Определя пазарна цена в размер на 5 090,00 лева (пет хиляди и деветдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 5 090,00 лева (пет хиляди и деветдесет лева).

 

VІІІ.1. Имот № 848044, с площ 4,546 дка, с начин на трайно ползване – нива, шеста категория, находящ се в местността “Джамбаз тепе”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 848043, нива на Теодор Александров Цветков; № 800233, полски път на Община Първомай; № 848020, нива на “Бостън ленд фънд” ЕООД;  № 800217, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 664/26.03.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 120, том ІІ от 27.03.2013г., дв.вх.№ 460.

2. Определя пазарна цена в размер на 2 502,00 лева (две хиляди петстотин и два лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 2 502,00 лева (две хиляди петстотин и два лева).

 

ІХ.1. Имот № 848038, с площ 3,436 дка, с начин на трайно ползване – нива, шеста категория, находящ се в местността “Джамбаз тепе”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 848042, нива на Сребра Жекова Дякова; № 800235, предпазна дига на Община Първомай; № 800217, полски път на Община Първомай; № 848003, нива на Никола Христозов Будев;  № 800233, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 665/26.03.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 119, том ІІ от 27.03.2013г., дв.вх.№ 459.

2. Определя пазарна цена в размер на 1 888,00 лева (хиляда осемстотин осемдесет и осем лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 888,00 лева (хиляда осемстотин осемдесет и осем лева).

 

Х.1. Имот № 848010, с площ 3,946 дка, с начин на трайно ползване – нива, шеста категория, находящ се в местността “Джамбаз тепе”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 848011, нива насл. на Атанас Йорданов Тончев; № 848021, нива насл. на Начо Георгиев Тилев; № 848048, нива на Тоско Христев Тосков и др.; № 848047, нива на Тенчо Димов Делчев и др.;  № 800233, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 666/26.03.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 118, том ІІ от 27.03.2013г., дв.вх.№ 458.

2. Определя пазарна цена в размер на 2 150,00 лева (две хиляди сто и петдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 2 150,00 лева (две хиляди сто и петдесет лева).

 

Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ №270 взето на 30.05.2013г. по протокол № 22

Относно:: Докладна записка Относно: вземане на решение от Общински съвет за одобряване на Подробен устройствен план - План регулация - План застрояване /ПУП-ПР-ПЗ/ за Поземлен имот /ПИ/ № 150165, местност „Хасара” землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на обект: „Приемо-предавателна станция PD 2286_Iskra”.                                                 

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-127/17.05.2013 г. и на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и при условията на Чл.129, ал.1 във връзка с Чл.134, ал.1 и Чл.9, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1.
Одобрява: ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – План регулация – План застрояване /ПУП – ПР- ПЗ/ за Поземлен Имот /ПИ/ № 150165, местност „Хасара” землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на обект:”Приемо – предавателна станция  PD 2286_iskra
 Мотиви:: Настоящото Решение се приема на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и Чл.129, ал.1 от ЗУТ, Чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и Чл.9 ал.2 от ЗУТ във връзка с промяна предназначението на земята за изграждане на обект:” Приемо – предавателна станция  PD 2286_Iskra


РЕШЕНИЕ №271 взето на 30.05.2013г. по протокол № 22

Относно:: Докладна записка Относно: вземане на решение от Общински съвет за одобряване на Подробен устройствен план - План регулация - План застрояване /ПУП-ПР-ПЗ/ за Поземлен имот /ПИ/ № 101060, местност „Кърълийките” землището на с.Дълбок извор, община Първомай, област Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на обект: „Инсталация за биогаз и производство на електрическа енергия до 1 MW и топлинна енергия до 1  MW”.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-128/17.05.2013 г. и на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и при условията на Чл.129, ал.1 във връзка с Чл.134, ал.1 и Чл.9 ал.2 от ЗУТ, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Одобрява: ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – План регулация – План застрояване /ПУП – ПР- ПЗ/ за Поземлен Имот /ПИ/ № 101060, местност „Кърълийките” землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на обект:”Инсталация за биогаз и производство на електрическа енергия до 1 MW и топлинна енергия до 1 MW
Мотиви:: Реализиране на инвестиционното намерение на „Агри Блу” ЕООД, като настоящото Решение се приема на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и Чл.129, ал.1 от ЗУТ, Чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и Чл.9 ал.2 от ЗУТ във връзка с промяна предназначението на земята за изграждане на обект:” Инсталация за биогаз и производство на електрическа енергия до 1 MW и топлинна енергия до 1 MW


РЕШЕНИЕ №272 взето на 30.05.2013г. по протокол № 22

Относно:: Докладна записка Относно: вземане на решение от Общински съвет за одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план на обект: „Ел.кабел 20 kV” за захранване на Биогаз инсталация в Поземлен имот /ПИ/ №101060, местност „Кърълийките” землището на с.Дълбок извор, община Първомай, област Пловдив.
Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-126/17.05.2013 г. и на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и при условията на Чл.129, ал.1 във връзка с  Чл.134 ал.1 от ЗУТ Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1.Одобрява: ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – Парцеларен план на обект: „Ел.кабел 20 kV” за захранване на Биогаз инсталация в Поземлен имот /ПИ/ № 101060, местност „Кърълийките” землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив.
Мотиви::Реализиране на инвестиционното намерение на „Агри Блу” ЕООД, като настоящото Решение се приема на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и Чл.129, ал.1 във връзка с  Чл.134 ал.1 от ЗУТ .


РЕШЕНИЕ №273 взето на 30.05.2013г. по протокол № 22

Относно:: Възмездно придобиване право на собственост от Община Първомай на недвижими имоти – частна собственост, представляващи земеделски земи, находящи се в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-145/27.05.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9 и чл.34, ал. 2 от Закона за общинската собственост,  чл.6 и чл.8, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – гр. Първомай
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

 І.  Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2013 година” към Раздел „V. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие и способите за тяхното придобиване.” с нова т.2 „Възмездно придобиване право на собственост”, както следва:

     „1. Поземлен имот № 450001 с площ 4,609 дка., с НТП: пасище, мера, шеста категория, находящ се в местността „Синият кайнак” в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, собственост на наследниците на Благой Атанасов Гитанов и Георги Иванов Танев;

     2. Поземлен имот № 450003 с площ 3,273 дка., с НТП: пасище, мера, шеста категория, находящ се в местността „Синият кайнак” в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, собственост на наследниците на Димитър Петров Кротнев;

    3. Поземлен имот № 450004 с площ 4,092 дка., с НТП: пасище, мера, шеста категория, находящ се в местността „Синият кайнак” в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, собственост на Елена Димитрова Кротнева, Гинка Георгиева Кръстева и Евгений Димитров Гърков.

ІІ. Дава съгласие Община Първомай възмездно да придобие право на собственост чрез закупуване на следните недвижими имоти – частна собственост, а именно:

     1. Поземлен имот № 450001 с площ 4,609 дка., с НТП: пасище, мера, шеста категория, находящ се в местността „Синият кайнак” в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, собственост на наследниците на Благой Атанасов Гитанов и Георги Иванов Танев, съгласно Решение 07ОБ/20.09.2007г. на ОС “Земеделие” гр.Първомай, вписано в Агенция по вписвания – имотен регистър при РС Първомай под дв.вх.989, вх.1011, акт 78, том IV от 28.05.2013г. и Решение 07ОБ/20.09.2007г. на ОС “Земеделие” гр.Първомай, вписано в Агенция по вписвания – имотен регистър при РС Първомай под дв.вх.969, вх.993, акт 61, том IV от 27.05.2013г., за сумата от 650 лв. /дка., общо за целия имот – 2 995,85 лв.

     2. Поземлен имот № 450003 с площ 3,273 дка., с НТП: пасище, мера, шеста категория, находящ се в местността „Синият кайнак” в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, собственост на наследниците на  Димитър Петров Кротнев, съгласно Решение 07ОБ/20.09.2007г. на ОС “Земеделие” гр.Първомай, вписано в Агенция по вписвания – имотен регистър при РС Първомай под дв.вх.961, вх.985, акт 57, том IV от 23.05.2013г.. за сумата от 650 лв. /дка., общо за целия имот - 2 127,45 лв.

    3. Поземлен имот № 450004 с площ 4,092 дка., с НТП: пасище, мера, шеста категория, находящ се в местността „Синият кайнак” в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, собственост на Елена Димитрова Кротнева, Гинка Георгиева Кръстева и Евгений Димитров Гърков, съгласно Договор за доброволна делба на съсобствени недвижими имоти, вписан в Агенция по вписвания – имотен регистър при РС Първомай под дв.вх.1623,  акт 207, том II от 09.07.2009г. за сумата от 650 лв. /дка., общо за целия имот – 2 659,80 лв.

ІІІ. Упълномощава кмета на Община Първомай да извърши всички необходими действия по покупко-продажбата на недвижимите имоти и подпише договори.

     Мотиви:: с оглед изпълнение на проект „Предварително и неотложно почистване на речното корито и отстраняване на наноси и земни маси от коритото на р. Тополовска, с. Дълбок извор, община Първомай”, финансиран по ДБФП № BG161/PO001/1.4-06/2010/041 на ОП ”Регионално развитие”,


РЕШЕНИЕ №274 взето на 30.05.2013г. по протокол № 22

Относно:: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет.

Предвид изложеното в Проекторешение от д-р К.Попова-председател на ПК „Здравеопазване и социални дейности” вх.№ 53-0-147/30.05.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Отпуска еднократна финансова помощ на:

- Атанас Георгиев Илчев, роден през 1987 г. от град Първомай в размер на 200.00 лв. Заявление вх.№№ 53-А-9/03.04.2013 г., 53-А-15/08.05.2013 г.

На гражданите, подали останалите молби към 28.05.2013 година не се отпуска финансова помощ.

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ №275 взето на 30.05.2013г. по протокол № 22

Относно:: Корекция на Решение № 250/25.04.2013 г. по Протокол № 21 на Общински съвет град Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-141/21.05.2013 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Коригира Решение № 250/25.04.2013 г. по Протокол № 21 на Общински съвет град Първомай, както следва:

 1. В точка 1 термина „Изоставена нива” да се замени с термина „Залесена нива”.

Мотиви:: настоящето решение се приема на основание чл.21 ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с корекция на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 250/25.04.2013 г. по Протокол № 21 на Общински съвет град Първомай.


РЕШЕНИЕ №276 взето на 20.06.2013г. по протокол № 23

Относно:: Приемане План за работата на Общински съвет – Първомай за второ полугодие на 2013 година.

Предвид изложеното в проекторешение от Д.Петков-Председател на ОбС гр. Първомай вх.№ 53-0-161/10.06.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема план за дейността си за второ полугодие на 2013 година разпределен по месеци както следва:

 

м. Юли:

1. Отчет за дейността на Общински съвет гр.Първомай за първото полугодие на 2013 година.

Вносител: Д.Петков – председател ОбС

 

м. Август:

1. Отчет за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2013 г. Отчет на инвестиционна програма и текущи ремонти за първото полугодие на 2013 г. Отчет за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за първото полугодие на 2013 г.

Вносител: А. Папазов – кмет

2. Информация за готовността на общинските училища и детски градини за започване на учебната 2013/2014 година.

Вносител: Ю. Димитров – зам. кмет

3. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за първото полугодие на 2013 година.

Вносител: А. Папазов – кмет

 

м. Септември:

1. Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай.

Вносител: Н.Митков – зам. кмет

           

м. Октомври:

1. Информация за подготовката на общината за работа при есенно-зимни условия през 2013-2014 година.

Вносител: Ю.Димитров-зам.кмет

 

м. Ноември:

            1. Информация за дейността на Общинска администрация през 2012-2013 година по провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на обществени поръчки.

Вносител: А. Папазов – кмет

 

м. Декември:

1. Приемане План за работата на Общински съвет Първомай през първото полугодие на 2014 година.

Вносител: Д.Петков – председател ОбС


РЕШЕНИЕ №277 взето на 20.06.2013г. по протокол № 23

Относно:: Отчет за приходите от приватизация по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и продажби по Закона за общинската собственост на общински имоти през 2012 година.

Предвид изложеното в предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-158/10.06.2013 г.  и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Първомай 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Отчет за приходите от приватизация по ЗПСК и продажби по ЗОС на общински имоти през 2012 година, отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

       Мотиви:: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и в изпълнение на плана за работа на Общински съвет гр.Първомай за първото шестмесечие на 2013г.


РЕШЕНИЕ №278 взето на 20.06.2013г. по протокол № 23

Относно:: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2013 година.

Предвид изложеното в проекторешение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-159/10.06.2013 г., на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18 от Закона за общинския бюджет, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Изменя решение № 215 от 20.02.2013 година по протокол № 19 на Общински съвет град Първомай, както следва:

1.1. Увеличава общата стойност по прихода на бюджета на община Първомай за 2013 г. от 11 215 584 лева на 11 225 584 лева, т.е. със 10 000 лева и преразпределя разходите за текущи издръжки и инвестиции съгласно Приложение № 1 и № 2;

1.2. Увеличава капиталовите разходи по инвестиционна програма 2013 г. с 22 798 лева и текущите ремонти с 7 321 лева, съгласно Приложение № 3;

 Мотиви:: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18 от Закона за общинския бюджет. Изменението на бюджета се налага от корекция в натуралните показатели в делегираните от държавата дейности по образование вследствие на което се освобождават заложени в началния план бюджетни средства.


РЕШЕНИЕ №279  взето на 20.06.2013г. по протокол № 23

Относно:: Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-150/10.06.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и § 27, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62/10.08.2010г.), Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
 

1. Дава съгласие:

- 3,000 дка имот в землището на с.Брягово, ЕКАТТЕ 06745, с имотен номер 033079, представляващ нива, с площ от 3,000 дка, V категория,   и

- 3,630 дка имот в землището на с.Брягово, ЕКАТТЕ 06745, с имотен номер 132037, представляващ нива с площ от 3,630 дка, V категория,

да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на Стойко Делчев Бялков /Даллев/.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 8119 от 04.04.1993г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 8119/1991г. на Стойко Делчев Бялков /Даллев/, Относно: признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местността ”Илишика, Машаталан” – 1,500 дка и „Костово” – 5,000 дка земл. Брягово На база заснемане е установено, че имотите попадат в план за земеразделяне. ОСЗ Първомай коригира Решение № 8119/10.10.1995 г. и постановява Протокол № 8119/10.10.2012 г., с който признава и определя за възстановяване 5,000 дка в местността „Костово” и 1,500 дка в местността „Илишика, Машаталан” в нови граници.

Имотите са  идентифицирани на терен в нови граници и към настоящия момент в КВС на землище Брягово са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на на Община Първомай с протоколно решение от 24.07.2008 г.. 

2. Дава съгласие:

- 1,100 дка от  имот в землището на с.Брягово, ЕКАТТЕ 06745, с имотен номер 186035, представляващ нива, целият с площ от 3,998 дка, ІХ категория,

да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на Димитър Николов Ангелов.

Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 22919 от 04.04.1993г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 22919/1991г. на Димитър Николов Ангелов, Относно: признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местността ”Маниица” – 1,100 дка в землище с.Брягово.

Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Брягово е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008 г..

3. Дава съгласие:

- 5,500 дка имот в землището на с.Брягово, ЕКАТТЕ 06745, с имотен номер 025170, представляващ нива, целият с площ от 15,379 дка, VІ категория,

да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Атанас Петков Лучков.

Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 40619 от 04.04.1993г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 40619/1991г. на наследници на Атанас Петков Лучков, Относно: признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местността ”Чуката” – 5,500 дка в землище с.Брягово.

Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Брягово е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008 г..

4. Дава съгласие:

- 2,500 дка  от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 037043, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 6,348 дка, Х категория;

- 2,713 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 045103, представляващ нива, с площ от 2,713 дка, VІІІ категория;

- 1,719 дка  имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 016046, представляващ нива, с площ от 1,719 дка, ІХ категория;

- 0,968 дка имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 021064, представляващ изоставена орна земя, с площ от 0,968 дка, VІІІ категория;

- 2,000 дка  от имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 044059, представляващ нива, целият с площ от 3,196 дка, VІІІ категория;

- 1,300 дка  от имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 061008, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 65,865 дка, Х категория;

- 1,598 дка   имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 024033, представляващ нива, с площ от 1,598 дка, VІІІ категория;

- 3,000 дка  от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 014018, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 6,360 дка, VІІІ и Х категории;

- 0,500 дка  от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 063127, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 10,241 дка, ІХ категория;

- 3,000 дка  от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 071011, представляващ нива, целият с площ от 15,447 дка, ІV категория,

да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници Александър Димитров Ников.

  Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 17718 от 27.04.1994г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 17718/1992г. на наследници на Александър Димитров Ников, Относно: признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местностите ”Маджаревка” – 3,000 дка, „Блудкавица” – 0,500 дка, „Сърбярско” – 1,700 дка, „Андреев кайряк” – 1,300 дка, „Ясака” – 2,000 дка, „Кайряка” -2,700 дка, „Славковица” – 2,500 дка,  „Таушан тепе” – 1,500 дка, „Рубинца” – 1,000 дка, „Ряката” – 3,200 дка  в землище Буково.

Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008 г.. 

5. Дава съгласие:

- 2,730 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 017087, представляващ нива, с площ от 2,730 дка, VІІІ категория;

- 2,500 дка  от имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 039172, представляващ нива, целият с площ от 15,515 дка, VІІІ категория;

- 2,500 дка  от имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 039171, представляващ нива, целият с площ от 5,399 дка, VІІІ категория;

- 4,000 дка  от имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 040090, представляващ нива, целият с площ от 7,622 дка, VІІІ категория,

да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на Иван Колев Георгиев.

  Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 31018 от 22.03.1993г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 31018/1992г. на Иван Колев Георгиев, Относно: признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местностите ”Плънчовица” – 4,000 дка, „Мавро” – 2,500 дка, „Горно мавро” – 2,500 дка, „Маринката” – 2,500 дка  в землище Буково.

Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008 г.. 

6. Дава съгласие:

- 2,000 дка  от имот в землището на с. Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 062051, представляващ нива, целият с площ от 12,720 дка, ІХ категория,

да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Георги Стайков Димитров.

Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 25518 от 22.03.1993г.. на ПК- гр.Първомай, по преписка № 25518/1992г. на наследници на Георги Стайков Димитров, Относно: признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местността ”Капана” – 2,000 дка,  в землище с.Буково.

Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008 г..

7. Дава съгласие:

- 3,142 дка имот в землището на с.Езерово, ЕКАТТЕ 27139, с имотен номер 115046, представляващ нива, с площ от 3,142 дка, ІV категория;

- 3,000 дка имот в землището на с.Езерово, ЕКАТТЕ 27139, с имотен номер 115047, представляващ нива, с площ от 3,000 дка, ІV категория;

- 4,004 дка имот в землището на с.Езерово, ЕКАТТЕ 27139, с имотен номер 120005, представляващ нива, с площ от 4,004 дка, ІV категория;

- 2,602 дка имот в землището на с.Езерово, ЕКАТТЕ 27139, с имотен номер 067016, представляващ нива, с площ от 2,602 дка, V категория,

да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Юрдан Дичев Хубенов.

  Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка със съдебно решение № 155/25.01.2007г. по преписка № 71015/2007г. на наследници на Юрдан Дичев Хубенов.

По преписка № 71015/2007г. на наследници на Юрдан Дичев Хубенов е постановен протокол № 710С/05.11.2012 г. на ОСЗ-гр.Първомай, Относно: признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местността ”Гьолвето”- 12,700 дка в землище с.Езерово с план за земеразделяне.

 

Мотиви:: Настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и § 27, ал.2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62/10.08.2010г.) и с оглед предоставяне на имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ – общинска собственост, на собственици с постановени решения за признато право на възстановяване в нови и стари реални граници и по съдебни решения.


РЕШЕНИЕ №280  взето на 20.06.2013г. по протокол № 23

Относно:: Поемане на краткосрочен общински дълг при условията и по реда на Закона за общинския дълг

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-153/10.06.2013 г. Относно: поемане на дълг по реда на ЗОД, на основание чл. 21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, както и чл.3 т.2,  чл.13, чл. 17, ал.1 и във връзка с чл. 4 т. 1 от Закона за общинския дълг, Общински съвет  гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.      Община Първомай да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „ Предварително и неотложно почистване на речното корито и отстраняване на наноси и земни маси от коритото на р. Тополовска с. Дълбок извор община Първомай” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-06/2010/041 от 03. 06. 2011 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие, операция : Подобряване на физическата среда и превенция на риска/BG161PO001/1.4-06/2010"Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации", при следните основни параметри:

·        Максимален размер на дълга – 388 739,97 (триста осемдесет и осем хиляди седемстотин тридесет и девет лева 97 ст);

·        Валута на дълга – лева

·        Вид на дългакраткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

·        Условия за погасяване:

-      Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-      Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-06/2010/041;

·        Максимален лихвен процент шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,

·        Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

·        Начин на обезпечение на кредита:

-      Учредяване на залог върху вземанията на Община Първомай по Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.4-06/2010/041, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, и

-      Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;

2.      Възлага и делегира права на Кмета на Община Първомай да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

Мотиви:: Настоящото Решение се приема на основание чл. 21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, както и чл. 3 т.2; чл. 13; чл. 17 и във връзка с чл. 4 т.1 от Закона за общинския дълг, и има за цел да обезпечи финансов ресурс за изпълнение на гореописания проект до възстановяване на извършените разходи от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.


РЕШЕНИЕ №281  взето на 20.06.2013г. по протокол № 23

Относно::Издаване на запис на заповед от Община Първомай в полза на Министерство на околната среда и водите, обезпечаваща авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C058 от 05.12.2012 г. за Проект: «Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай» по Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.”, процедура с Референтен № BG161PO005/10/1.11/02/16 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.", Приоритетна ос 1: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали".
Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-154/10.06.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.10, т.23 и т.24; чл. 21, ал.2; чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свързано с чл.2, т.1 от СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ на договора за безвъзмездна финансова помощ, както и чл.25, ал.4; чл. 26, ал.1 и чл. 27 от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ към договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C058 от 05.12.2012 г. за Проект: «Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай» по Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.”, процедура с Референтен № BG161PO005/10/1.11/02/16 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.", Приоритетна ос 1: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали",
Общинският съвет на Община Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Упълномощава кмета на Община Първомай да подпише запис на заповед, без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки, платима на предявяване в полза на Министерство на околната среда и водите, Договарящ орган по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C058 от 05.12.2012 г., в размер на 6 948 730,09 лв. (шест милиона деветстотин четиридесет и осем хиляди седемстотин и тридесет лева и девет стотинки), за обезпечаване на 100% от авансовото плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C058 от 05.12.2012 г. за Проект: «Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай» по Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.”, процедура с Референтен № BG161PO005/10/1.11/02/16 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.", Приоритетна ос 1: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали", сключен между Министерство на околната среда и водите и Община  Първомай.

2. Възлага на Кмета на Община Първомай да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № DIR-51011116-C058 от 05.12.2012 г. и да ги представи пред Министерство на околната среда и водите - Дирекция "ФЕСОС" - Междинно звено на Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.”.

 Мотиви:: Настоящото Решение се приема на основание чл. 21 ал.1 т.10, т.23 и т.24; чл. 21, ал.2; чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, както и чл. 2, т.1 от СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ, чл.25, ал.4; чл. 26, ал.1 и чл. 27 от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C058 от 05.12.2012 г. и има за цел да обезпечи наличен финансов ресурс по междинни плащания за изпълнение на гореописания проект до възстановяване на извършените разходи от Управляващия орган на Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА” .


РЕШЕНИЕ №282  взето на 20.06.2013г. по протокол № 23

Относно:: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, в полза на Общинска организация на СИБ в Община Първомай, представляваща част от организационната структура на “Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза Съюз на инвалидите в България”.

 Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-157/10.06.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.39 ал.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.54, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.38 от Закона за интеграция на хората с увреждания, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

    1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години върху следния недвижим имот – частна общинска собственост:

Помещение с площ от 34,90 кв.м. находящо се на първи етаж от двуетажна масивна сграда, цялата със застроена площ от 256 кв.м., построена в УПИ VІІІ-младежки дом в кв.66 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със Заповед № РД-15-666/1994г., при граници на УПИ: УПИ VI - 1131, УПИ VІІ – 1132, УПИ ХVІ – търговия, УПИ ХVІІ – жил.застр. и търговия, улица и УПИ IХ - 1130, с административен адрес: гр.Първомай, ул.”Цар Иван Шишман” №3Г, в полза на Общинска организация на СИБ в Община Първомай, област Пловдивска, представляваща част от организационната структура на „Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза съюз на инвалидите в България”, със седалище и адрес на управление гр.София, р-н Средец, ул.”Христо Белчев” № 8, вписано в регистъра за юридическо лице с нестопанска цел с общественополезна дейност по фирмено дело  № 684/1990г. по описа на Софийски градски съд, с Булстат 000707565, представлявано от Красимир Петков Коцев – председател на управителния съвет на Съюз на инвалидите в България.

2. Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, както и такса смет са за сметка на дружеството.

       3. Възлага на Кмета на община Първомай да сключи договор за безвъзмездно право на ползване върху гореописания имот при условията на предходните точки.

 Мотиви:: на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39 ал.2 и ал.4 от ЗОС и чл.54, ал.4 от НРПУРОИ във връзка с чл.38 от ЗИХУ във връзка с интегриране на хората с увреждания в обществото.


РЕШЕНИЕ №283  взето на 20.06.2013г. по протокол № 23

Относно:: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в Докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-151/10.06.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

А. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2013 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нова точка, а именно:

- т.176. Имот № 003052, с площ 1,850 дка, с начин на трайно ползване – лозе, четвърта категория, находящ се в местността “Дурука котк.могили”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Б. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, както следва:

І.1. Имот № 002001, с площ 5,003 дка, с начин на трайно ползване – Нива, четвърта категория, находящ се в местността “Дурука котк.могили”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 002002, нива на насл. на Тоньо Колинчев Куков и др.; № 009027, пасище мера на Община Първомай;  № 000106, полски път на Община Първомай; № 002017, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 660/21.03.2013г..

2. Определя пазарна цена в размер на 2 500,00 лева (две хиляди и петстотин лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 2 500,00 лева (две хиляди и петстотин лева). 

 

ІІ.1. Имот № 003002, с площ 4,909 дка, с начин на трайно ползване – лозе, четвърта категория, находящ се в местността “Дурука котк.могили”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 003001, лозе на Община Първомай; № 003043, полски път на Община Първомай;  № 003003, лозе на “Елит-милк-2000” ООД; № 000106, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 659/21.03.2013г..

2. Определя пазарна цена в размер на 2 350,00 лева (две хиляди триста и петдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 2 350,00 лева (две хиляди триста и петдесет лева). 

 

ІІІ.1. Имот № 003001, с площ 9,003 дка, с начин на трайно ползване – лозе, четвърта категория, находящ се в местността “Дурука котк.могили”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 000106, полски път на Община Първомай; № 003043, полски път на Община Първомай;  № 003002, лозе на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 658/21.03.2013г..

2. Определя пазарна цена в размер на 4 320,00 лева (четири хиляди триста и двадесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 4 320,00 лева (четири хиляди триста и двадесет лева). 

 

ІV.1. Имот № 003005, с площ 1,988 дка, с начин на трайно ползване – лозе, шеста категория, находящ се в местността “Дурука котк.могили”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 003004, лозе на Димитър Костадинов Каракостов; № 003043, полски път на Община Първомай;  № 003006, лозе на “Бостън Ленд Фънд” ЕООД; № 000106, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 657/21.03.2013г..

2. Определя пазарна цена в размер на 850,00 лева (осемстотин и петдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 850,00 лева (осемстотин и петдесет лева). 

 

V.1. Имот № 003009, с площ 3,681 дка, с начин на трайно ползване – лозе, шеста категория, находящ се в местността “Дурука котк.могили”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 003008, лозе на насл. на Калин Димитров Костадинов; № 003043, полски път на Община Първомай;  № 009009, пасище мера на Община Първомай; № 000106, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 656/20.03.2013г..

2. Определя пазарна цена в размер на 1 580,00 лева (хиляда петстотин и осемдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 580,00 лева (хиляда петстотин и осемдесет лева). 

 

.1. Имот № 003023, с площ 1,979 дка, с начин на трайно ползване – лозе, шеста категория, находящ се в местността “Дурука котк.могили”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 003022, лозе на Самет Сабри Байрям; № 003041, полски път на Община Първомай;  № 003024, лозе на насл. на Георги Христозов Андреев; № 003042, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 655/20.03.2013г..

2. Определя пазарна цена в размер на 850,00 лева (осемстотин и петдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 850,00 лева (осемстотин и петдесет лева). 

 

VІІ.1. Имот № 003028, с площ 2,293 дка, с начин на трайно ползване – лозе, шеста категория, находящ се в местността “Дурука котк.могили”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 003027, лозе на насл. на Петко Колев Попов; № 003041, полски път на Община Първомай;  № 003029, лозе на Невенка Иванова Александрова и др.; № 003040, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 673/27.03.2013г..

2. Определя пазарна цена в размер на 980 лева (деветстотин и осемдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 980 лева (деветстотин и осемдесет лева).

 

VІІІ.1. Имот № 007179, с площ 2,380 дка, с начин на трайно ползване – лозе, шеста категория, находящ се в местността “Дълбокото дере”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 007178, лозе на насл. на Тодор Петков Кюмюрджиев; № 007158, полски път на Община Първомай;  № 007176, лозе на Иван Петков Момчилов; № 007159, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 672/27.03.2013г..

2. Определя пазарна цена в размер на 1 020,00 лева (хиляда и двадесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 020,00 лева (хиляда и двадесет лева).

 

ІX.1. Имот № 007163, с площ 3,240 дка, с начин на трайно ползване – лозе, шеста категория, находящ се в местността “Дълбокото дере”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 007174, лозе насл. на Атанас Калинчев Куков; № 007158, полски път на Община Първомай;  № 007036, лозе на Въльо Йорданов Вълчев и др.; № 007159, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 671/27.03.2013г..

2. Определя пазарна цена в размер на 1 380,00 лева (хиляда триста и осемдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 380,00 лева (хиляда триста и осемдесет лева).

 

X.1. Имот № 007162, с площ 2,100 дка, с начин на трайно ползване – лозе, шеста категория, находящ се в местността “Дълбокото дере”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 007133, лозе на Христо Динков Янков; № 007155, полски път на Община Първомай;  № 007134, лозе на Живко Георгиев Йорданов и др.; № 007154, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 670/27.03.2013г..

2. Определя пазарна цена в размер на 900,00 лева (деветстотин лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 900,00 лева (деветстотин лева).

 

.1. Имот № 003039, с площ 3,244 дка, с начин на трайно ползване – лозе, шеста категория, находящ се в местността “Дурука котк.могили”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 003038, лозе на Иванка Ангелова Григорова; № 004032, полски път на Община Първомай;  № 009009, пасище, мера на Община Първомай; № 003040, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 674/27.03.2013г..

2. Определя пазарна цена в размер на 1 390,00 лева (хиляда триста и деветдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 390,00 лева (хиляда триста и деветдесет лева).

 

XІІ.1. Имот № 011064, с площ 1,964 дка, с начин на трайно ползване – лозе, шеста категория, находящ се в местността “Мал.дере”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 011063, лозе насл. на Кръстьо Христозов Лешев; № 011086, полски път на Община Първомай;  № 011065, лозе на насл. на Кольо Ангов Спасов; № 011085, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 676/28.03.2013г..

2. Определя пазарна цена в размер на 840,00 лева (осемстотин и четиридесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 840,00 лева (осемстотин и четиридесет лева).

 

XІІІ.1. Имот № 003044, с площ 2,436 дка, с начин на трайно ползване – лозе, шеста категория, находящ се в местността “Дурука котк.могили”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 003034, лозе на насл. на Георги Василев Ангелов; № 003040, полски път на Община Първомай;  № 000106, полски път на Община Първомай; № 004032, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 675/27.03.2013г..

2. Определя пазарна цена в размер на 1 040,00 лева (хиляда и четиридесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 040,00 лева (хиляда и четиридесет лева).

 

XІV.1. Имот № 003052, с площ 1,850 дка, с начин на трайно ползване –лозе, четвърта категория, находящ се в местността “Дурука котк.могили”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 003020, лозе; № 003041, полски път;  № 003051, лозе; № 003042, полски път. За имота е съставен Акт за ЧОС № 699/12.04.2013г..

2. Определя пазарна цена в размер на 880,00 лева (осемстотин и осемдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 880,00 лева (осемстотин и осемдесет лева).

 

В. След осъществяване на продажбата на гореописаните имоти, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на съответното кметство, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

 

Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ №284  взето на 20.06.2013г. по протокол № 23

Относно::Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот, находящ се в землището гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив 

Предвид изложеното в Докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-155/10.06.2013 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Обявява за частна общинска собственост следният имот:

- № 801852, с площ от 14,500 дка, с променен начин на трайно ползване – залесена нива, местността „Турс.гробе Кантона”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, притежаващ Акт за ПОС № 138/11.04.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 43, том ІІІ от 12.04.2013г., дв.вх.№ 621,

поради това че е престанал да има предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.

 

Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с цел предприемане на последващи законови процедури.


РЕШЕНИЕ №285  взето на 20.06.2013г. по протокол № 23

Относно::  Предоставяне безвъзмездно за управление на ОДЗ „Осми март” гр.Първомай, недвижим имот, представляващ едноетажна масивна сграда, построена в УПИ ІІ - 1036, жилищно строителство и обслужващи дейности в кв.60 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в Предложение от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-152/10.06.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.19 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Предоставя безвъзмездно за управление на ОДЗ „Осми март” гр.Първомай за срок от 10 /десет/ години, следния недвижим имот – частна общинска собственост:

Дворно място (застроено и незастроено) с площ от 465 кв.м., в едно с построената в него едноетажна масивна сграда със застроена площ от 95 кв.м., съставляващо ПИ № 1036, за който е отреден УПИ ІІ - 1036, жилищно строителство и обслужващи дейности в кв.60 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед РД-15-666/1994г., при граници на УПИ: от две страни улици и от две страни УПИ І – детско заведение, с административен адрес: гр.Първомай, ул.”Бор” №2.

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме всички законови процедури за промяна предназначението на имота за целите за които се предоставя и сключи договор за безвъзмездно управление на имота.

Мотиви:: Предвид големия брой молби от родители, желаещи децата им да посещават детската градина „Осми март” гр.Първомай се поражда необходимостта от разкриване на нови групи.


РЕШЕНИЕ №286  взето на 20.06.2013г. по протокол № 23

Относно::  Вземане на решение от Общински съвет за одобряване на Подробен устройствен план - План регулация - План застрояване /ПУП-ПР-ПЗ/ за Поземлен имот /ПИ/ № 009151, местност „Карамана” землището на с.Градина, община Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на обект: „Складова база за хранителни продукти/млечни/”.

Предвид изложеното в Докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-156/10.06.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и при условията на чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1 от ЗУТ и чл.9, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Одобрява Подробен устройствен план - План регулация - План застрояване /ПУП-ПР-ПЗ/ за Поземлен имот /ПИ/ № 009151, местност „Карамана” землището на с.Градина, община Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на обект: „Складова база за хранителни продукти/млечни/”.

Мотиви:: Настоящото Решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.9, ал.2 от ЗУТ във връзка с промяна предназначението на земята за изграждане на обект: „Складова база на хранителни продукти /млечни/”.


РЕШЕНИЕ №287  взето на 20.06.2013г. по протокол № 23

Относно::  Одобряване на Подробен устройствен план ПУП-план регулация за изменение на улична регулация между ос.т. 68-18 засягаща кв.№ 11, кв.№ 5а и кв.№ 5 по плана на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в Докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-160/10.06.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, чл.134, ал.1 от ЗУТ и във връзка чл.208 от ЗУТ, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Одобрява Подробен устройствен план ПУП-ПР /план регулация/ за изменение на уличната регулация на границите на съществуваща улица с о.т. 68 и о.т. 18, засягаща УПИ І-зеленина в кв.11, УПИ І-дарак и УПИ ІІ-мелница в кв.№ 5а и УПИ ІІІ-цех на ДКК „Партизанин” в кв.№ 5 по плана на с.Искра, община Първомай, обл.Пловдив по кафявите линии, надписи и защрихования на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129,ал.1, чл.134, ал.1 от ЗУТ и във връзка чл.208 от ЗУТ.

Мотиви:: Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129,ал.1, чл.134, ал.1 от ЗУТ и във връзка чл.208 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ №288  взето на 20.06.2013г. по протокол № 23

Относно::  Официално /автентично/ тълкуване на разпоредбата на чл.41, ал.1, т.4 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие. 

Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-164/17.06.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 и т.24 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

„Общинско предприятие-еднолично търговско дружество” по смисъла на чл.41, ал.1, т.4 и чл.42, ал.1, т.3 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, приета от Общински съвет гр.Първомай с решение № 148/30.07.2004 г. по Протокол № 11 е предприятие, извън кръга на дружествата, чиито едноличен собственик на капитала е Община Първомай.

Мотиви:: Общински съвет Първомай е органът, който упражнява правата на едноличния собственик на капитала Община Първомай върху общинските търговски дружества. Съгласно чл.17, т.9 и чл.23, т.4 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, само Общинският съвет е органът, който притежава изключителното правомощие да избира и освобождава управителя на еднолично общинско дружество с ограничена отговорност и членовете на Съвета на директорите, съответно в еднолично общинско акционерно дружество. Броят на притежаваните от Община Първомай еднолични дружества е ограничен и в случай, че Общинският съвет приема решение по чл.17, т.9 или чл.23, т.4 от Наредбата за конкретно общинско дружество, той разполага с информацията кои лица с предходни свои актове е избрал в управителните органи на останалите свои дружества.


РЕШЕНИЕ №289  взето на 20.06.2013г. по протокол № 23

Относно:: Отпускане на финансова помощ на Татяна Ангелова Манахилова от гр.Първомай ул.”Хан Крум” № 13

Предвид изложеното в докладна записка от ПК „Здравеопазване и социални дейности” вх.№ 53-0-166/18.06.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

       - Татяна Ангелова Манахилова, родена през 1991 г., от гр.Първомай, в размер на 1500 лв.

  2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ №290  взето на 01.07.2013г. по протокол № 24

Относно:: Приемане на годишните финансови отчети за 2012 година на дружествата със 100% общинско участие в капитала им.

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-174/28.06.2013 година и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА; чл.17 т.11 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие; чл.137, ал.1, т.3 и във връзка с чл.147, ал.2 от Търговския закон, както и в съответствие с приетият План за работа на ОбС през първо полугодие на 2013 година, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема годишния финансов отчет на „Медицински център І-Първомай” ЕООД за периода 01.01.2012 - 31.12.2012 година.

2. Приема годишния финансов отчет на „МБАЛ Първомай” ЕООД за периода 01.01.2012 - 31.12.2012 година.

Мотиви:: Настоящото решение се приема с оглед прилагане изискванията на Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие - чл.17, т.11 и в съответствие с приетият План за работа на ОбС за първо полугодие на 2013 г.


РЕШЕНИЕ №291  взето на 12.07.2013г. по протокол № 25

Относно:: Отчет на Председателя на Общински съвет град Първомай за дейността на съвета и неговите постоянни комисии през първо полугодие на 2013 година.

Предвид изложеното в проекторешение от Д.Петков-председател на ОбС гр.Първомай вх.№ 53-0-185/02.07.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Приема отчета на Председателя на Общински съвет град Първомай за дейността на съвета и неговите постоянни комисии през първото полугодие на 2013 година.

Мотиви:: В изпълнение на Решение № 276 на Общински съвет град Първомай, прието на 20.06.2013 г. по Протокол № 23.


РЕШЕНИЕ №292  взето на 12.07.2013г. по протокол № 25

Относно:: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя от землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-178/02.07.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2013 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нова точка, а именно:

- т.179.  Поземлен имот № 038212, с площ 1,202 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Потока”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

 

ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, а именно:

1. Имот № 038212, с площ 1,202 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Потока”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 038147, полски път на община Първомай; № 038213, стопански двор на Димитрия Димова Стамова и др.; № 038211, стопански двор на Държавен поземлен фонд - МЗХ; № 090013, жил. територия на с.Брягово; № 038210, стопански двор на “Витал транс”ООД. За имота е съставен Акт за ЧОС № 698/12.04.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 60, том ІІІ от 16.04.2013г., дв.вх.№ 649.

2. Определя пазарна цена в размер на 760,00 лева (седемстотин шестдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 760,00 лева (седемстотин шестдесет лева).

 

ІІІ. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на съответното кметство, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ №293  взето на 12.07.2013г. по протокол № 25

Относно:: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-179/02.07.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, а именно:

А.1. Имот № 022040, с площ 1,253 дка, с начин на трайно ползване – нива, осма категория, находящ се в местността “Рошави келеми”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 022028, пасище, мера на община Първомай; № 000113, дере на община Първомай; № 022041, нива на насл. на  Петко Делчев Иванов. За имота е съставен Акт за ЧОС № 683/04.04.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 197, том ІІ от 08.04.2013г., дв.вх.№ 559.

2. Определя пазарна цена в размер на 413,00 лева (четиристотин и тринадесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 413,00 лева (четиристотин и тринадесет лева).

 

Б.1. Имот № 022042, с площ 3,223 дка, с начин на трайно ползване – нива, осма категория, находящ се в местността “Рошави келеми”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 022041, нива на насл. на  Петко Делчев Иванов; № 022028, пасище, мера на община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 682/04.04.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 196, том ІІ от 08.04.2013г., дв.вх.№ 558.

2. Определя пазарна цена в размер на 1 064,00 лева (хиляда шестдесет и четири лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 064,00 лева (хиляда шестдесет и четири лева).

 

ІІ. След осъществяване на продажбата на гореописаните имоти, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на съответното кметство, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет

Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ №294  взето на 12.07.2013г. по протокол № 25

Относно:: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя от землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-180/02.07.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2013 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нова точка, а именно:

- т.180.  Поземлен имот № 089009, с площ 3,500 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Кърълийките”, в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив.

 

ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, а именно:

1. Имот № 089009, с площ 3,500 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Кърълийките”, в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 089010, нива на Ангел Георгиев Червенаков и др.; № 000516, полски път на община Първомай; № 089008, нива на Димитрия Благоева Илиева. За имота е съставен Акт за ЧОС № 761/03.06.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 125, том ІV от 07.06.2013г., дв.вх.№ 1095, вх.1121.

2. Определя пазарна цена в размер на 1 763,00 лева (хиляда седемстотин шестдесет и три лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 763,00 лева (хиляда седемстотин шестдесет и три лева).

 

ІІІ. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на съответното кметство, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.

РЕШЕНИЕ №295  взето на 12.07.2013г. по протокол № 25

Относно:: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-181/02.07.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2013 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нова точка, а именно:

- т.177. Поземлен имот № 230091, с площ 0,091 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Кабата каладж. чеир”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив;

- т.178. Поземлен имот № 801852, с площ от 14,500 дка, с начин на трайно ползване – залесена нива, четвърта категория, местността „Турс.гробе Кантона”, землището на гр.Първомай, кв.Дебър,  общ.Първомай, обл.Пловдив.

ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, а именно:

А.1. Имот № 180017, с площ 2,000 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Дол.комсал подсело”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 180015, нива на Марин Димитров Петков; № 800981, предпазна дига на община Първомай; № 180019, нива на Христо Гочев Тилев; № 180018, нива на Тоско Спасов Добчев;  № 180016, нива на насл. на Начо Ангелов Гаврелов. За имота е съставен Акт за ЧОС № 687/08.04.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 23, том ІІІ от 10.04.2013г., дв.вх.№ 595.

2. Определя пазарна цена в размер на 1 110,00 лева (хиляда сто и десет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 110,00 лева (хиляда сто и десет лева).

 

Б.1. Имот № 230091, с площ 0,091 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Кабата каладж. чеир”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 391038, произв. терен на “Алкао”ЕООД; № 230083, нива на Иван Николов Жонков; № 011037, нива на Красимир Насков Хаджиев. За имота е съставен Акт за ЧОС № 769/11.06.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 169, том 4 от 13.06.2013г., дв.вх.№ 1168, дв.вх.1197.

2. Определя пазарна цена в размер на 50,00 лева (петдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 50,00 лева (петдесет лева).

 

В.1. Имот № 135021, с площ 1,178 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Бос. вод-ца салхана”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 800900, полски път на община Първомай; № 800932, полски път на община Първомай; № 135022, нива на Иван Ангелов Танев; № 135020, нива на Марийка Славова Благоева. За имота е съставен Акт за ЧОС № 615/05.10.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 1, том VІІ от 10.10.2012г., дв.вх.№ 1906.

2. Определя пазарна цена в размер на 702,00 лева (седемстотин и два лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 702,00 лева (седемстотин и два лева).

 

Г.1. Имот № 801852, с площ от 14,500 дка, с начин на трайно ползване – залесена нива, четвърта категория, местността „Турс.гробе Кантона”, землището на гр.Първомай, кв.Дебър,  общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 800109, пасище, мера на община Първомай; № 800763, полски път на община Първомай; № 800764, полски път на община Първомай; № 801853, пасище, мера на община Първома; № 800739, спортна тер. на община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 793/01.07.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 112, том 5 от 02.07.2013г., дв.вх.№ 1427, вх.1458.

2. Определя пазарна цена в размер на 7 478,00 лева (седем хиляди четиристотин седемдесет и осем лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 7 478,00 лева (седем хиляди четиристотин седемдесет и осем лева).

Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ №296 взето на 12.07.2013г. по протокол № 25
Относно:: Даване на предварително  съгласие за преминаване на отклонения от общите мрежи на техническата инфраструктура /ел. провод, водопровод, канал/ през общински имот с №009152 – местен път – общинска собственост.
Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-182/02.07.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Дава на „ЕВРОПРОДУКТ – МВ” ООД предварително  съгласие за преминаване на отклонения от общите мрежи на техническата инфраструктура - водопровод през  общински имот, представляващи полски пътища, а именно: имот № 009152 - представляващ местен път - находящи се в землището на с.Градина, община Първомай.
Мотиви:: Във връзка с предварително съгласие за преминаване на трасе на водопровод за захранване на ПИ №№016186, местност „Летището”, землище с.Градина, за промяна предназначението на земята за изграждане на обект:” База за селскостопанска продукция” и в изпълнение на Чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ,във връзка с  Чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ.


РЕШЕНИЕ №297 взето на 12.07.2013г. по протокол № 25
Относно:: Разрешение за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ - Парцеларен план за Поземлен имот № 042007, местност „Кошиски юрт”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив и одобряване задание към него, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за не земеделски нужди и изграждане на работилница за РVС изделия от готов гранулат.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-183/02.07.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б ал.1 и чл.110 от ЗУТ, Общински съвет – гр.Първомай
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.    Разрешава изработване на проект за /Подробен устройствен план/   ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ - Парцеларен план за Поземлен имот  № 042007, местност „Кошиски юрт”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив.

 

2.    Одобрява задание за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ - Парцеларен план за Поземлен имот № № 042007, местност „Кошиски  юрт”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив.

 

Мотиви:: Настоящето решение се приема във връзка с изграждане на обект:„Работилница за РVС изделия от готов гранулат”на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с Чл.124б ал.1 и Чл.110 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ №298 взето на 12.07.2013г. по протокол № 25

Относно::  Разрешение за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот № 800251, местност „Землище кв.Дебър”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-184/02.07.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.2 ал.1 т.2 от Наредба №19 от 25.10.2012г. за строителство на земеделски земи без промяна на предназначението, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Разрешава изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот № 800251, местност „землище кв.Дебър”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив.

2. Одобрява задание за изработване на проект за /Подробен устройствен план/ ПУП – ПЗ /План застрояване/ за Поземлен имот № 800251, местност „землище кв.Дебър”, землище гр.Първомай, обл.Пловдив.                

Мотиви:: Настоящето Решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.2 ал.1 т.2 от Наредба №19 от 25.10.2012г. за строителство на земеделски земи без промяна на предназначението, в съответствие с чл.11 ал.1 т.4.на същата наредба.


РЕШЕНИЕ №299 взето на 12.07.2013г. по протокол № 25

Относно::  Неотчисляване на дължимия за община Първомай дивидент от 20% в размер на 376,98 лв. от печалбата на „Медицински център І-Първомай” ЕООД.

Предвид изложеното в докладна записка от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-188/04.07.2013 г., на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и чл.54, ал.2 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Дава съгласието си „Медицински център І-Първомай” ЕООД да не отчислява дължимия дивидент за Община Първомай в размер на 376,98 лв.от чистата си печалба за 2012 г., като същият остане в разпореждане на дружеството.

Мотиви:: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и чл.54, ал.2 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие и за да се подпомогне едноличното дружество с общинско имущество „Медицински център І-Първомай” ЕООД за извършване на належащи ремонтни дейности.


РЕШЕНИЕ № 300 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Проекто решение Относно: приемане на отчета за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2013 г. Приемане на отчета на инвестиционна програма и текущи ремонти за първото полугодие на 2013 г. Приемане на отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за първото полугодие на 2013 г.

Предвид изложеното в проекторешение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-212/19.08.2013 г. и на основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 30 ал. 2 от ЗОБ, и чл. 95 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

1.Приема отчета за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2013г., както следва:

  1.1.По прихода – 6 830 811 лв.   / съгласно Приложение № 1/;

  1.2.По разхода  – 6 151 288 лв.   / съгласно Приложение № 2/.

2.Приема отчета на инвестиционна програма в размер на 412 622 лева и на       текущите  ремонти  в размер на  151 750 лева.

                                                           / съгласно Приложение № 3/

3.Приема отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове за първото полугодие на 2013 г.  

                                                           / съгласно Приложения № 4 и № 5 /

Мотиви:: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА; чл.30 ал. 2 от ЗОБ и чл. 95 ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и с оглед отчитане на касовото изпълнение на бюджета на Община Първомай за първото полугодие на 2013 година.


РЕШЕНИЕ № 301 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Докладна записка Относно: готовността на общинските детски и учебни заведения за започване на учебната 2013/2014 година.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-203/16.08.2013 г. и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 20 от ЗМСМА, чл. 11, ал.2, чл. 11а, ал. 2, ал.3 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (изм.и доп., Д.В. бр. 17 от 28.02.2012 година),

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема информацията за готовността на общинските детски и учебни заведения за започване на учебната 2013 / 2014 година.

2. Утвърждава общинската образователна мрежа за учебната 2013 / 2014 година, както следва:

● 13 / тринадесет /  общински училища:

- СОУ „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Първомай

- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Първомай (с обхват на учениците от кв. Любеново)

- ОУ „Хр. Ботев” с. Градина (с обхват на учениците от с. Добри дол, с. Крушево и с.

Плодовитово)

- ОУ „Г. Караславов” кв. Дебър (с обхват на учениците от с. Татарево)

- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Дълбок извор ( с обхват на учениците от с. Поройна

 и с. Патриарх Евтимово)

- ОУ „Отец Паисий” с. Искра (с обхват на учениците от с. Брягово)

- ОУ „Л. Каравелов” с. Бяла река ( с обхват на учениците от с. Православен)

- ОУ „Хр. Ботев” с. Езерово (с обхват на учениците V – VІІІ клас от с. Воден и с.

 Бодрово)

- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Караджалово

 - ОУ „Д-р П. Берон” с. Буково ( с обхват на учениците от с. Драгойново)

- ОУ „В. Априлов” с. Виница

- НУ „Хр. Ботев” гр. Първомай

- НУ „П. Р. Славейков” с. Воден

● 7 / седем /  общински детски градини

- ОДЗ „Осми март” гр. Първомай, с филиали - СЦГ  в кв. Любеново и с. Караджалово

- ОДЗ „Марица”, с филиал СЦГ с. Виница

- ОДЗ „Първи юни” с. Градина, с филиал  СЦГ  с. Крушево

- ЦДГ „Пролет” кв. Дебър, с филиал СЦГ с. Бяла река

- ЦДГ „Теменуга” с. Воден, с филиал СЦГ с. Езерово

- ЦДГ „Искра” с. Искра

- ЦДГ „Детелина” с. Дълбок извор

3. За учебната 2013 / 2014 година допуска изключение от минималния брой на

учениците в паралелките, по предварителни данни, посочени в Приложение 5 „а”, не по-малко от 10, по чл. 11, ал.2 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (изм.и доп., Д.В. бр. 17 от 28.02.2012 година) , като осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по ЕРС за съответната дейност, както следва:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 "а"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС, ИЗВЪН ОПРЕДЕЛЕНИТЕ

ПО ЕРС ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА

/разчетите са направени при ЕРС за дейността 1442 лв./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно заведение/
селище,финансирано с % от ЕРС

общ брой ученици от І до VІІІ клас

паралелка/клас с ученици под
 миним .брой

слята паралелка

брой ученици в слята паралелка

разлика между норматив и действителен брой ученици в слята паралелка

сума за дофинансиране
в слята паралелка

брой ученици в
маломерна паралелка

разлика между норматив и действителен брой ученици в маломерна паралелка

сума за дофинансиране
маломерна паралелка

Обща сума
за дофинансиране

1

ОУ "Св.св.Кирил и Методий"
с. Караджалово
20% ЕРС

10

І

 

 

 

 

10

6

1730

1730,4

10

ІІ

 

 

 

 

10

6

1730

1730,4

14

ІІІ

 

 

 

 

14

2

576,8

576,8

12

ІV

 

 

 

 

12

4

1154

1153,6

13

V

 

 

 

 

13

5

1442

1442

11

 

 

 

 

11

7

2019

2018,8

10

VІІ

 

 

 

 

10

8

2307

2307,2

11

VІІІ

 

 

 

 

11

7

2019

2018,8

Общ брой ученици

91

 

 

0

0

0

91

45

12978

12978

 

ОУ "Св.св.Кирил и Методий"
с. Дълбок извор
20% ЕРС

16

І

 

 

 

 

 

 

 

 

2

11

ІІ

 

 

 

 

11

5

1442

1442

17

ІІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

13

ІV

 

 

 

 

13

3

865,2

865,2

14

V

 

 

 

 

14

4

1154

1153,6

16

 

 

 

 

16

2

576,8

576,8

12

VІІ

 

 

 

 

12

6

1730

1730,4

13

VІІІ

 

 

 

 

13

5

1442

1442

Общ брой ученици

112

 

 

0

 

0

79

25

7210

7210

3

ОУ "Л.Каравелов"
 с. Бяла река
40% ЕРС и 20% ЕРС

2

І

 

 

 

 

 

 

0

0

11

ІІ

 

 

 

 

11

5

1442

1442

11

ІІІ

I - III

13

3

1730

 

 

0

1730,4

14

ІV

 

 

 

0

14

2

576,8

576,8

9

V

 

 

 

0

 

 

0

0

10

 

 

 

0

10

8

2307

2307,2

8

VІІ

V - VII

17

1

576,8

 

 

0

576,8

10

VІІІ

 

 

 

0

10

8

2307

2307,2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

Общ брой ученици

75

 

 

30

4

2307

45

23

6633

8940,4

4

ОУ "В.Априлов"
с.Виница
40%ЕРС

9

І

 

 

 

 

 

 

0

0

7

ІІ

І-ІІ

16

 

 

 

 

0

0

13

ІІІ

 

 

 

0

 

 

0

0

7

ІV

ІІІ - ІV

20

 

 

 

 

0

0

11

V

 

 

 

 

 

 

0

0

9

 

 

 

0

 

 

0

0

4

VІІ

V-VІІ

15

3

1730

 

 

0

1730,4

6

VІІІ

VІ - VІІІ

15

3

1730

 

 

0

1730,4

Общ брой ученици

66

 

 

66

6

3461

 

 

0

3460,8

5

ОУ "Хр. Ботев"
с. Езерово
40%ЕРС

3

І

 

 

 

 

 

 

0

0

2

ІІ

 

 

 

0

 

 

0

0

6

ІІІ

І - ІІІ

 

 

0

 

 

0

0

8

ІV

ІІ - ІV

10

6

3461

 

 

0

3460,8

6

V

 

 

 

0

 

 

0

0

8

V-VІ

14

4

2307

 

 

0

2307,2

11

VІІ

 

 

 

0

 

 

0

0

5

VІІІ

VІІ - VІІІ

16

2

1154

 

 

0

1153,6

Общ брой ученици

49

 

 

40

12

6922

0

0

0

6921,6

6

НУ "П.Р. Славейков"
с. Воден
60% ЕРС

4

І

 

 

 

 

 

 

 

0

6

ІІ

 

 

 

 

 

 

 

0

7

ІІІ

І - ІІІ

11

5

4326

 

 

 

4326

6

ІV

ІІ - ІV

12

4

3461

 

 

 

3460,8

Общ брой ученици

 

 

23

 

 

23

9

7787

 

 

0

7786,8

7

ОУ "Хр. Ботев"
с. Градина

13

VІІІ

 

 

 

 

13

 

 

0

Общ брой ученици

 

 

203

 

 

 

 

 

13

 

 

0

8

СОУ "Проф. д-р
А. Златаров"

13

VІІІ в

 

 

 

 

13

 

 

0

Общ брой уч. I- VIII кл.

402

 

 

 

 

 

13

 

 

0

9

ОУ "Г. Караславов"

12

VІІІ

 

 

 

 

12

 

 

0

 

Общ брой ученици

 

150

 

 

0

 

0

12

0

0

0

 

ВСИЧКО

1171

 

 

159

31

20476

253

93

26821

47297,6

4. За учебната 2013 / 2014 година допуска изключение от минималния брой на 

учениците в паралелките, по предварителни данни, посочени в Приложение 5 „б”, по-малко от 10 по чл. 11а, ал. 2 и ал. 3 от от Наредба № 7 от 29 декември 2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена(изм.и доп., Д.В. бр. 17 от 28.02.2012 година) , като осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по ЕРС за съответната дейност, както следва:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 "б"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС, ИЗВЪН ОПРЕДЕЛЕНИТЕ

ПО ЕРС ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА

/разчетите са направени при ЕРС за дейността 1442 лв./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно заведение/
селище,финансирано с % от ЕРС

общ брой ученици от І до VІІІ клас

паралелка/клас с ученици под
 миним .брой

слята паралелка

брой ученици в слята паралелка

разлика между норматив и действителен брой ученици в слята паралелка

сума за дофинансиране
в слята паралелка

брой ученици в
маломерна паралелка

разлика между норматив и действителен брой ученици в маломерна паралелка

сума за дофинансиране
маломерна паралелка

Обща сума
за дофинансиране

1

ОУ "Хр. Ботев"
с. Езерово
40%ЕРС

3

І

 

 

 

 

 

 

0

0

2

ІІ

 

 

 

0

 

 

0

0

6

ІІІ

І - ІІІ

9

7

4037,6

 

 

0

4037,6

8

ІV

ІІ - ІV

 

 

0

 

 

0

0

6

V

 

 

 

0

 

 

0

0

8

V-VІ

 

 

0

 

 

0

0

11

VІІ

 

 

 

0

 

 

0

0

5

VІІІ

VІІ - VІІІ

 

 

0

 

 

0

0

Общ брой ученици

49

 

 

9

7

4037,6

0

0

0

4037,6

Превеждането на средствата за допълнително финансиране на учебните заведения, отразени в горепосочените две таблици, да се извършва на всяко тримесечие по сметките на училищата.

5. Задължава кмета на Общината да внесе за утвърждаване натурални и стойностни показатели за учебната 2013/2014 година, към 15.09.2013 г., съответстващи на информационната система на МОН, за всяко училище по отделно в срок до 30.09.2013 г. и към 01.02.2014 г. в срок до 31.03.2014 г.

6. Задължава кмета на общината да предприеме необходимите действия за изготвяне на „Общинска стратегия за развитие на образователната мрежа в Община Първомай” в срок до 31.03.2014 г.

Приложения, неразделна част от докладната записка:/Данните в приложенията са предварителни/.

Приложение № 1 за натуралните показатели в общинските учебни заведения за учебната 2013 / 2014 година към 31.07.2013 година.

Приложение № 2 за натуралните показатели в общинските детски градини за учебната 2013 / 2014 година към 31.07.2013 година.

Приложение № 3 за извършените строително ремонтни дейности към 30.07.2013 година от общинската инвестиционна програма и текущи ремонти.

Приложение  № 4 за натуралните показатели – полуинтернатни групи в Общинските училища  през учебната 2013 / 2014 година.

Приложение № 5 за необходимите допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес през учебната 2013 /2014 година, извън определените по ЕРС.

Мотиви::

Община Първомай е в готовност за безпроблемен старт на новата учебна година, като е създала оптимални условия за реализиране на държавната образователна политика през учебната 2013 / 2014 година в аспект на изпълнение на отговорностите, регламентирани със Закона за народната просвета , чл. 36 и Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.20 и  чл.21, ал. 1, т. 23.


РЕШЕНИЕ № 302 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Отчет Относно: изпълнение на решенията на Общински съвет за първото полугодие на 2013 година.

Предвид изложеното в отчета от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-214/20.08.2013 година и на основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от същия закон,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И  :

Приема за сведение отчета на Кмета на общината за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет град Първомай, мандат 2011-2015 г., отнасящи се за първото полугодие на 2013 година.

Мотиви:: предвид разпоредбата на чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА Относно: периодичен отчет на Кмета на общината за изпълнението на решенията на Общински съвет.


РЕШЕНИЕ № 303 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Докладна записка Относно: предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-205/19.08.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62/10.08.2010г.),

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

 1. Дава съгласие:

- 4,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 039172, представляващ нива, целият с площ от 15,513 дка, VІІІ категория;

- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 022046, представляващ нива, целият с площ от 6,943 дка, VІІІ категория;

- 4,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 047002, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 6,814 дка, ІV категория;

- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 024031, представляващ нива, целият с площ от 9,161  дка, VІІІ категория;

- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 054021, представляващ естествена ливада, целият с площ от 8,536  дка, Х категория, да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници Найдьо Йорданов Найдев.

       Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 6618 от 22.03.1993г. на ПК - гр.Първомай, по преписка № 6618/1992г. на наследници на Найдьо Йорданов Найдев, Относно: признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местностите „Скелята” – 4,000 дка, „Коджа бунар” – 2,000 дка, „Чулфата” – 4,000 дка, „Рошави келеми” – 2,000 дка, „Лозята”  - 2,000 дка в землище Буково.

Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008 г.. 

2. Дава съгласие:

- 3,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 068049, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 64,759 дка, ІХ категория, да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Желязко Колев Иванов.

Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 8318 от 27.04.1994г. на ПК - гр.Първомай, по преписка № 8318/1992г. на наследници на Желязко Колев Иванов, Относно: признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местността ”Илан дере” – 3,000 дка  в землище с.Буково.

Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008 г..

3. Дава съгласие:

- 3,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 024031, представляващ нива, целият с площ от 9,161 дка, VІІІ категория;

- 2,500 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 054021, представляващ естествена ливада, целият с площ от 8,536 дка, Х категория;

- 8,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 057092, представляващ нива, целият с площ от 44,804 дка, ІХ категория;

- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 062072, представляващ нива, целият с площ от 5,016 дка, ІХ категория;

- 2,574 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 063079, представляващ естествена ливада, с площ от 2,574 дка, ІХ категория;

- 2,430 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 063127, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 10,241  дка, ІХ категория;

- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 056018, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 21,945  дка, ІХ категория;

- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 056134, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 56,907 дка, ІХ категория;

- 6,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 059056, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 27,554  дка, Х категория, да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници Ташо  Стоянов Добрев.

       Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 19118 от 22.03.1999г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 19118/1992г. на наследници на Ташо  Стоянов Добрев, Относно: признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местностите ”Сърбярско” – 3,000 дка, „Кара чаир” – 2,500 дка, „Маджарско” – 8,000 дка, „Лисичи камък” – 3,000 дка, „Чичките” – 3,000 дка, „Равна келемя” – 2,000 дка, “Хаширо” – 2,000 дка, “Равна келемя” – 2,000 дка , “Блутковица” – 5,000 дка  в землище Буково.

Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008 г.. 

4. Дава съгласие:

- 4,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 017019, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 8,387 дка, VІІІ категория;

- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 047026, представляващ нива, целият с площ от 3,040 дка, ІV категория;

- 0,803 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 050040, представляващ нива, с площ от 0,803 дка, ІV категория;

- 1,748 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 050041, представляващ нива, с площ от 1,748 дка, ІV категория;

- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 059056, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 27,554 дка, Х категория;

- 3,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 065027, представляващ нива, целият с площ от 9,751  дка, ІХ категория,

да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници Ташо Цветилов Щерев.

       Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 10518 от 27.04.1994г. на ПК – гр.Първомай, по преписка № 10518/1992г. на наследници на Ташо Цветилов Щерев, Относно: признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местностите ”Маринката” – 4,000 дка, „Ряката” – 2,000 дка, „Чулфата” – 2,500 дка, „Хаширо” – 3,000 дка, „Чучките” – 0,800 дка, „Катранджийско” – 1,200 дка  в землище Буково.

Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008 г..

5. Дава съгласие:

- 2,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 062076, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 22,782 дка, ІХ категория;

- 1,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 053029, представляващ нива, целият с площ от 37,798 дка, ІХ категория;

- 5,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 059056, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 27,554 дка, Х категория;

- 0,500 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 049083, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 10,576 дка, VІІІ категория, да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници Андон Ангелов Колев.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 12018 от 22.03.1993г. на ПК – гр.Първомай, по преписка № 12018/1992г. на наследници на Андон Ангелов Колев, Относно: признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местностите ”Маринката” – 2,000 дка, “Котките” – 1,000 дка, „Ряката” – 5,000 дка, „Дупките” – 0,5 дка в землище Буково.

Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008 г..

6. Дава съгласие:

- 1,500 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 028017, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 9,471 дка, Х категория;

- 2,300 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 053029, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 37,798 дка, ІХ категория;

- 3,378 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 068052, представляващ изоставена орна земя, с площ от 3,378 дка, ІХ категория;

- 1,550 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 048073, представляващ изоставена орна земя, с площ от 1,550 дка, Х категория, да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници Жека Желязкова Георгиева.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 22518 от 22.03.1993г. на ПК – гр.Първомай, по преписка № 22518/1992г. на наследници на Жека Желязкова Георгиева, Относно: признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местностите ”Драчовица” – 1,500 дка, „Котките” – 2,300 дка, „Илан дере” – 3,000 дка, „Ровнища” – 1,500 дка в землище Буково.

Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008 г..

7. Дава съгласие:

- 3,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 055005, представляващ естествена ливада, целият с площ от 10,579 дка, Х категория;

- 3,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 016010, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 10,042  дка, VІІІ и Х категория;

- 4,000 дка  от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 017113, представляващ нива, целият с площ от 5,159 дка, VІІІ категория, да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници Атанас, Вакрил, Атанас и Янко.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 27918 от 27.04.1994г. на ПК – гр.Първомай, по преписка № 27918/1992г. на наследници на Атанас, Вакрил, Атанас и Янко, Относно: признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местностите ”Капана” – 3,000 дка, „Коджа бунар” – 4,000 дка, „Катранджийско” – 3,000 дка в землище Буково.

Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008 г..

8. Дава съгласие:

- 3,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 038129, представляващ нива, целият с площ от 9,902 дка, VІІІ категория;

- 2,584 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 031040, представляващ нива, с площ от 2,584 дка, VІІІ категория, да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници Делчо Господинов Петров.

Горецитираните земеделски земи се предоставят във връзка с Решение № 13218 от 27.04.1994г. на ПК – гр.Първомай, по преписка № 13218/1992г. на наследници на Делчо Господинов Петров, Относно: признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местностите ”Гюнято” – 3,000 дка и „Ясака” – 2,500 дка в землище Буково.

Имотите са идентифицирани на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008 г..

9. Дава съгласие:

- 4,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 001242, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 5,607 дка, VІІІ категория;

- 4,246 дка имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 031039, представляващ нива, с площ от 4,246 дка, VІІІ категория, да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници Атанас Колев Петров.

Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 17918 от 27.04.1994г. на ПК- гр.Първомай, по преписка № 17918/1992г. на наследници на Атанас Колев Петров, Относно: признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местностите ”Лозята” – 4,000 дка и “Ясака” – 4,500 дка в землище с.Буково.

Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008 г..

10. Дава съгласие:

- 1,500 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с имотен номер 049083, представляващ изоставена орна земя, целият с площ от 10,576 дка, VІІІ категория, да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници Стою Георгиев Цветков.

Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 24618 от 27.04.1994г. на ПК- гр.Първомай, по преписка № 24618/1992 г. на наследници на Стою Георгиев Цветков, Относно: признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местност ”Бекиро” – 1,500 дка в землище с.Буково.

Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай, предадена на с протоколно решение от 24.07.2008 г..

Мотиви:: Настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62/10.08.2010г.) и с оглед предоставяне на имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ – общинска собственост, на собственици с постановени решения за признато право на възстановяване в стари реални граници.


РЕШЕНИЕ № 304 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Докладна записка Относно: промяна начина на трайно ползване на поземлен имот - публична общинска собственост, находящ се в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-207/19.08.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ  :

І. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване от „Пасище, мера” в „Друга селскостопанска територия” за земеделски нужди на следния общински имот:

 - Имот № 435029, с площ 1,917 дка, пета категория, с начин на трайно ползване – пасище, мера, местността „Станимъшки път”, землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, за който е съставен Акт за ПОС № 146/05.08.2013 г, вписан в Службата по вписвания Първомай под № 129, том 6 от 06.08.2013г., дв.вх.№ 1812, вх.1853.

Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ и промяна на НТП с цел предприемане на последващи законови процедури.


РЕШЕНИЕ № 305 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Обявяване на недвижим имот № 016190, отреден за полски път в землището на с.Градина, общ.Първомай, за частна общинска собственост.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-206/19.08.2013 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Обявява за частна общинска собственост следният имот:

- № 016190, с площ 6,772 дка, с начин на трайно ползване – полски път, пета категория, находящ се в местността “Летището”, землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, поради това че е престанал да има предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.

Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с цел предприемане на последващи законови процедури.


РЕШЕНИЕ № 306 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Безвъзмездно прехвърляне на недвижими имоти - държавна собственост, в собственост на Община Първомай, Област Пловдив по реда на чл.54 от ЗДС.

Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-216/20.08.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.1 предложение трето от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.54 от Закона за държавната собственост,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.Дава съгласие за откриване на процедура по чл.54 от Закона за държавната собственост, а именно: за безвъзмездно прехвърляне право на собственост от Държавата чрез Областен управител на Област Пловдив към Община Първомай на следните  недвижими имоти – частна държавна собственост, находящи се в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай с ЕКТТЕ 59080:

 Таблица 1

Поземлен имот №

Местност

Площ на имота

/дка/

Начин на трайно ползване (НТП)

Собственик

Вид собственост

801540

землище кв.Дебър

24,916

залесена територия

ДАГ-ДГС-Първомай-ДГФ

държавна частна

801532

землище кв.Дебър

5,116

горски път

ДАГ-ДГС-Първомай-ДГФ

държавна частна

801518

землище кв.Дебър

26,672

поляна

ДАГ-ДГС-Първомай-ДГФ

държавна частна

801511

землище кв.Дебър

38,808

залесена територия

ДАГ-ДГС-Първомай-ДГФ

държавна частна

800426

землище кв.Дебър

5,660

дере, овраг, яма

ДАГ-ДГС-Първомай-ДГФ

държавна частна

800422

землище кв.Дебър

31,307

сметище

ДАГ-ДГС-Първомай-ДГФ

държавна частна

800376

землище кв.Дебър

0,140

сметище

ДАГ-ДГС-Първомай-ДГФ

държавна частна

801756

землище кв.Дебър

0,332

горски път

ДАГ-ДГС-Първомай-ДГФ

държавна частна

801755

землище кв.Дебър

1,579

горски път

ДАГ-ДГС-Първомай-ДГФ

държавна частна

801748

землище кв.Дебър

1,354

горски път

ДАГ-ДГС-Първомай-ДГФ

държавна частна

801519

землище кв.Дебър

1,294

поляна

ДАГ-ДГС-Първомай-ДГФ

държавна частна

800580

землище кв.Дебър

0,708

поляна

ДАГ-ДГС-Първомай-ДГФ

държавна частна

800542

землище кв.Дебър

2,595

горски път

ДАГ-ДГС-Първомай-ДГФ

държавна частна

800421

землище кв.Дебър

85,197

залесена територия

ДАГ-ДГС-Първомай-ДГФ

държавна частна

800339

землище кв.Дебър

11,605

залесена територия

ДАГ-ДГС-Първомай-ДГФ

държавна частна

2. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши всички нормативно определени действия по провеждане на процедурата съгласно изискванията на чл.54 от ЗДС.

Мотиви:: за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Закриване и рекултивация на старо общинско депо в землището на кв.Дебър, Община Първомай” от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), находящи се в землището на гр.Първомай, кв.Дебър с ЕКТТЕ 59080, общ.Първомай


РЕШЕНИЕ № 307 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Предложение Относно: прекратяване на съсобственост между общината и юридическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ X – шивашка промишленост и търговия, находящ се в кв.19 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл. Пловдив.

Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-210/19.08.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2013 година” към Раздел ІІІ, т.Г. „Прекратяване на съсобственост върху имоти между общината, държавата, физически лица или юридически лица по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС” с нова точка 3, със следното съдържание:

- „т.3. общински имот с площ от 50 кв.м., включен УПИ Х - шивашка промишленост и търговия, предназначен за промишлена дейност и търговия от кв.19 по плана на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.”

2. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Първомай от една страна и ЕТ ”Артървил – Виолета Бучакчиян” с ЕИК 040474718 от друга страна, в недвижим имот, представляващ УПИ Х - шивашка промишленост и търговия от кв.19 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, чрез продажба на общинските идеални части от същия на съсобственика, а именно: 50/550 идеални части от дворно място, цялото застроено и незастроено с площ от 550 кв.м. предназначен за за промишлена дейност и търговия, съставляващо УПИ Х – шивашка промишленост и търговия от кв.19 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № РД-15-666/1994г. и изменен със заповед РД-15-74А/05.02.2007 г.,  при граници на парцела: от две страни улици, УПИ ХІ-437 и УПИ ХХІ-търговия. За имота е съставен Акт за ЧОС № 779/21.06.2013г., вписан в АВ при РС Първомай под № 64, том V на 26.06.2013г., дв.вх.№1329.

3. Одобрява пазарна оценка в размер на 1 550 лв. (хиляда петстотин и петдесет лева) с вкл. ДДС за описания по т.2 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

4. Цената на описания по т.2 общински имот в размер на 1 550 лв. (хиляда петстотин и петдесет лева) с вкл. ДДС се дължи от ЕТ ”Артървил – Виолета Бучакчиян” с ЕИК 040474718, като всички данъци и такси по сделката, са за негова сметка.

5. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

Мотиви:: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с подадено заявление вх. № 68-00-8/05.04.2013 г. и с оглед прекратяване на съсобственост в недвижим имот между общината и юридическото лице.


РЕШЕНИЕ № 308 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ Х - общински, находящ се в кв.43 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-209/19.08.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2013 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нова точка 181, със следното съдържание:

- т.181. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 860 кв.м., съставляващ УПИ Х - общински, находящ се в кв.43 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай.

2. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 860 кв.м., съставляващ УПИ Х - общински, находящ се в кв.43 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, одобрен със заповед № 171/1986г при граници на имота: улица; полски път; УПИ ХІ - 194 и УПИ IХ - общински. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 795/09.07.2013 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 166, том V от 10.07.2013г., дв.вх.№ 1516.

3. Одобрява пазарна цена в размер на 3 225 лв. (три хиляди двеста двадесет и пет лева) без ДДС за описания по т.2 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

4. Определя начална тръжна цена в размер на 3 225 лв. (три хиляди двеста двадесет и пет лева) без ДДС.

5. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от него да се предоставят на кметство Православен, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

6. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 309 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Предложение Относно: продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващ УПИ X – 222, търговия и обслужващи дейности в кв.17 по регулационния план на с. Виница, общ.Първомай, обл. Пловдив.

Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-208/19.08.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ  :

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 845 кв.м., съставляващ парцел /УПИ/ Х – 222, търговия и обслужващи дейности в квартал 17 по регулационния план на  с.Виница, общ.Първомай, одобрен със заповед № 770/1963г., при граници на имота:  улица ; УПИ ІХ – 222, търг. и обслуж. дейности; УПИ І - озеленяване и УПИ ХІ – 222, търг. и обслуж. дейности. За имота е съставен Акт за ЧОС № 266/22.02.2010г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 127, том І от 26.02.2010г., дв.вх.№ 221.

  2. Одобрява пазарна оценка в размер на 3 661,67 лв. /три хиляди шестстотин шестдесет и един лева и шестдесет и седем стотинки/ без ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

  3. Определя начална тръжна цена в размер на 3 661,67 лв. /три хиляди шестстотин шестдесет и един лева и шестдесет и седем стотинки/ без ДДС.

  4. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от него да се предоставят на кметство Виница, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

  5. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

  Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 310 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна паянтова сграда - бивш телчарник, построена в имот № 061033 в землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив. 

Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-211/19.08.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2013 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нова точка 182, със следното съдържание:

- „т.182. Бивш телчарник, представляващ едноетажна паянтова сграда със застроена площ от 84 кв.м., построен в поземлен имот № 061033 – частна държавна собственост, с начин на трайно ползване: Стопански двор, находящ се в местността „Малкия юрт”, землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив.”

2. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно  наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно:

Бивш телчарник, представляващ едноетажна паянтова сграда със застроена площ от 84 кв.м., построен в поземлен имот № 061033 – частна държавна собственост, с начин на трайно ползване: Стопански двор, находящ се в местността „Малкия юрт”, землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: имот № 006001 – др.сел. ст. тер на Община Първомай; имот № 061015 – Стопански двор на Ангел Атанасов Атанасов; имот № 061053 полски път на Държавен поземлен фонд и имот № 061017 – Стопански двор на Тодор Петков Тодоров и др. За имота е съставен Акт за ЧОС № 760/03.06.2013 г.

3. Одобрява пазарна оценка в размер на 1100 лв. (хиляда и сто лева) без ДДС за описания по т.2 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти. 

4. Определя начална тръжна цена в размер на 1100 лв. (хиляда и сто лева) без ДДС.

5. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от него да се предоставят на кметство Виница, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 311 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Докладна записка Относно: предложение за кандидатстване на Община Първомай по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, Основна област на интервенция 5.2. „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски социален фонд - BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете” – Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-199/16.08.2013 г. и на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 т.23 от ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.Дава съгласие за кандидатстване с проектно предложение по ОП «Развитие на човешките ресурси» 2007 – 2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете” – Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността,.

2.  Дава съгласие за разкриване на 1 (един) Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), с капацитет – 14 (четиринадесет) деца, в съответствие с Националните карти на резидентните и съпътстващите услуги в изграждащата се социална инфраструктура със средства по ОПРР.

3.Дава съгласие услугата да бъде поддържана минимум 5 (пет) години след създаването й.

4.Възлага на Кмета на Община Първомай последващите съгласно закона действия.

Мотиви::  Разкриване на нова социална услуга в общността и поет ангажимент за въвеждане в експлоатация на новостроящата се сграда (ЦНСТ) по предназначение.


РЕШЕНИЕ № 312 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно::  Участие на община „Първомай” като кандидат и обучителна организация Ен Джи Би – Консултинг ЕООД като партньор в проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Компонент 2 „Деца в риск” на Програма BG06 „Деца и младежи в риск”.

Предвид изложеното в Предложение от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-202/16.08.2013 г., както и на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.Дава съгласие община Първомай да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Компонент 2 „Деца в риск” на Програма BG06 „Деца и младежи в риск” по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.

2.Декларира, че при одобрение на проектното предложение по Компонент 2 „Деца в риск” на Програма BG06 „Деца и младежи в риск” по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014, за осигуряване на устойчивост на дейностите от проекта, предназначението на сградите/помещенията – детски градини на територията на общината, обект на финансиране по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта

Мотиви:: Подобряване на материално-техническата база в детските градини и разработване на инициативи за социално включване на децата в риск в образователната система.


РЕШЕНИЕ № 313 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Кандидатстване пред Националния Доверителен ЕкоФонд за финансиране на проектни предложения за подобряване на енергийна ефективност на следните сгради:

   - Целодневна Детска Градина „Детелина”, с.Дълбок Извор, община Първомай;

   - Целодневна Детска Градина „Искра”, с.Искра, община Първомай;

Предвид изложеното в Предложение от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-200/16.08.2013 г. и на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление местната администрация,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Първомай да кандидатства с проектно предложение на стойност 257200 лв. с ДДС за финансиране на проект: “Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект Целодневна Детска Градина „Детелина”,  с.Дълбок Извор, община Първомай” по Ос 1 на Националната схема за зелени инвестиции, чрез Национален Доверителен ЕкоФонд .

2. Дава съгласие Община Първомай да кандидатства с проектно предложение на стойност 553 300 лв. с ДДС  за финансиране на проект: “Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект Целодневна Детска Градина „Искра”,  с.Искра,  община Първомай ” по Ос 1 на Националната схема за зелени инвестиции, чрез Национален Доверителен ЕкоФонд .

3. Декларира, че предназначението на сградата/помещенията, обектите на интервенция по двата проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години, след приключване на дейностите по проектите.

4. Декларира, че след одобрение на бюджетите на двата проекта, Община Първомай ще осигури изискуемия собствен принос, като задължава Кмета на Община Първомай да даде предложение в Общински съвет Първомай за включване на средствата за съфинансиране в бюджета на Общината.

5.Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими действия при кандидатстването пред Национален Доверителен ЕкоФонд и да подпише необходимите декларации и договори.

Мотиви:: Необходимост от решение на Общинския съвет във връзка с кандидатстване на Община Първомай пред Националния Доверителен ЕкоФонд за финансиране на проектни предложения за подобряване на енергийна ефективност на горепосочените сгради.


РЕШЕНИЕ № 314 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Докладна записка Относно: вземане на решение от Общински съвет за одобряване на Подробен устройствен план – План регулация – План застрояване /ПУП-ПР-ПЗ/ за Поземлен имот /ПИ/ № 1110011, местност „48 Кьорвица” землището на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на обект: „Овчарник за 300-500 бр.овце”.

  Предвид изложеното в  докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-201/16.08.2013 г., на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и  при условията на чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.9, ал.2 от ЗУТ,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Одобрява ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - План регулация - План застрояване /ПУП-ПР-ПЗ/ за Поземлен имт /ПИ/ № 1110011, местност „48 Кьорвица” землището на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на обект: „Овчарник за 300-500 бр.овце”.

Мотиви:: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и  при условията на чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.9, ал.2 от ЗУТ,  във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на обект: „Овчарник за 300-500 бр.овце”.


РЕШЕНИЕ № 315 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Докладна записка Относно: даване на предварително съгласие за преминаване на отклонения от общите мрежи на техническата инфраструктура /електропровод, водопровод и канал/ през общински имоти с номера 072035 и 800894 – и двата полски път – общинска собственост.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-215/20.08.2013 г., на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, във връзка с чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Дава предварително съгласие за преминаване на трасе на техническата инфраструктура /отклонения от общите мрежи на техническата инфраструктура/ на Таня Петрова Киркова през имоти № 072035 и № 800894, представляващи полски път, собственост на Община Първомай - по КВС на гр.Първомай, обл.Пловдив във връзка с промяна предназначението на ПИ № 320108, в землището на гр.Първомай, за жилищно строителство.

Мотиви:: Във връзка с промяна предназначението на ПИ № 320108, в землището на гр.Първомай, за жилищно строителство, в изпълнение на чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, във връзка с чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ.


РЕШЕНИЕ № 316 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Кандидатстване с проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-222/28.08.2013 г., и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І.Общински съвет Първомай ДАВА съгласие проектът :

“Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Драгойново, Община Първомай”

да бъде подаден за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

ІІ. Общински съвет на Община Първомай удостоверява, че дейностите по проект :

“Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Драгойново, Община Първомай”

съответстват и отговарят на приоритетите на общинския план за развитие на Община Първомай, а именно : част трета-Стратегия за развитие на Община Първомай, 3.1. Стратегически цели, Приоритет 1-Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата, подцел 1.3 – Развитие на водоснабдителната мрежа в Община Първомай, мярка 1.3.4.-Подмяна на водопроводната мрежа в селата на Община Първомай.

Мотиви:: Изпълнение на Стратегия за развитие на Община Първомай, 3.1. Стратегически цели, Приоритет 1-Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата, подцел 1.3 – Развитие на водоснабдителната мрежа в Община Първомай, мярка 1.3.4.-Подмяна на водопроводната мрежа в селата на Община Първомай


РЕШЕНИЕ № 317 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Даване на предварително съгласие за преминаване на отклонение от общите мрежи на техническата инфраструктура /електропровод, водопровод и канал/ през четвъртокласен път, общинска собственост в регулацията на кв.Дебър, гр.Първомай, идентичен с ПИ № 800063, по КВС на гр.Първомай, в участъка извън регулацията на кв.Дебър, град Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-221/27.08.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, във връзка с чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ,

Общински съвет град Първомай Р Е Ш И:

Дава предварително съгласие за преминаване на трасета на техническата инфраструктура /отклонения от общите ВиК и Ел мрежи/ на „Ифантис България” ЕООД през четвъртокласен път - общинска собственост в регулацията на кв.Дебър, град Първомай, идентичен с ПИ № 800063, по КВС на гр.Първомай, в участъка извън регулацията на кв.Дебър, град Първомай, във връзка с промяна предназначението на Поземлен имот № 223156, в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, местност „Долен комсал подсело” за производствена и складова дейност.

Мотиви:: Във връзка с промяна предназначението на ПИ № 223156, по КВС на гр.Първомай, за производствена и складова дейност, в изпълнение на чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, във връзка с чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ.


РЕШЕНИЕ № 318 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Включване на полски пътища с № 000600 и № 000603, представляващи част от път HKV2128 /ІІІ-506 Горски извор-Караманци/ - PDV1218 /Воден – Езерово/  в Списъка на общинските пътища

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-220/27.08.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие полски път съставляващ имот № 000600 и полски път съставляващ имот № 000603, с обща дължина 0,820 км., находящи се в землището на с.Воден, общ.Първомай с ЕКАТТЕ 11627, представляващи част от Път HKV2128 /ІІІ-506 Горски извор-Караманци//PDV1218 Воден – Езерово/ да бъдат включени в Списъка на общинските пътища, като с това пътя стане част от общинската пътна мрежа.

2. Възлага на Кмета на Община Първомай да подготви искане до Министъра на регионалното развитие гореописаните имоти да бъдат включени в Списъка на общинските пътища.

Мотиви:: Предвид намерението на Община Първомай да кандидатства по подходяща оперативна програма финансирана от Европейският съюз за реконструкция и рехабилитация на общински пътища


РЕШЕНИЕ № 319 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Допълнение на Общински план за развитие на Община Първомай за периода 2007 – 2013 г.

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-223/28.08.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.24 т.1 от Закона за регионалното развитие, чл.15, ал.2 от Наредба №24 от 29.07.2013г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г.,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Допълва Общински план за развитие на община Първомай за 2007 – 2013 година, като в точка 3.1.4 Приоритет 4. Устройство на територията, Подцел 1 Предпоставки за реализация на инвестиционни намерения създава нова мярка 4.1.5 Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение.

2. В приложение 1 в таблица „Описание на мерките” след реда „Приоритет 4, подцел 1, Мярка 4” да бъде добавен нов ред както следва:

Мярка

индикатор

Срок за постигане

Отговорна институция

Необходими средства

Източници на финансиране

Средства на местните власти

Средства от държавния бюджет

Средства от Европейския съюз

Частни средства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ 4

Подцел 1

Мярка 5

 

 

2013

Община Първомай и местни поделения / ЮЛ/ на Пловдивска Света митрополия и ЮЛНЦ

 

1 мл. лв.

 

 

 

 

 

1 мл. лв.

 

Мотиви:: Във връзка с чл.15, ал.2 от Наредба №24 от 29.07.2013г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г. и с оглед получаване на безвъзмездна финансова помощ от местни поделения /юридически лица/ на Пловдивска Света митрополия с цел реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение на територията на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 320 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Кандидатстване на местни поделения на Българската православна църква с проекти за реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение по Мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 година.

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-224/28.08.2013 г. и на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление местната администрация, чл.15, ал.2 от Наредба №24 от 29.07.2013г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

1. Дава съгласие и подкрепя местните поделения /юридически лица/ на Пловдивска Света митрополия:

Храм  “Св.Св.Георги” – гр.Първомай

Храм  “Св.Атанас” – гр.Първомай

Храм “Св.Димитър” – гр.Първомай

Храм “Св.Архангел и Михаил” – гр.Първомай

Храм “Св.Димитър” – с.Бяла река, община Първомай

Храм “Св.Георги” – с.Драгойново, община Първомай

Храм “Св.Николай” – с.Езерово, община Първомай

Храм “Св.Троица” – с.Православен, община Първомай

Храм “Св.Атанасий” - с.Брягово, община Първомай

Храм “Св.Георги” – с.Виница, община Първомай

Храм “Св.Възнесение” – с.Дълбок извор, община Първомай

Храм “Св.Богородица” – с.Искра, община Първомай

Храм “Св.Троица”-с.Караджалово, община Първомай

Храм “Св.Георги”- с.Татарево, община Първомай

Храм “Св.Николай” – кв.Дебър, община Първомай

в кандидатстването им за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, с проекти, свързани с реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително и вертикална планировка.

2.Общински съвет Първомай потвърждава, че дейностите по проектите отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община Първомай за периода 2007-2013г.

Мотиви:: настоящето решение се приема с оглед усвояване на безвъзмездна финансова помощ от местни поделения /юридически лица/ на Пловдивска Света митрополия с цел реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение на територията на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 321 взето на 30.08.2013 г. по протокол № 26

Относно:: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет

Предвид изложеното в проекторешение от Катя Попова - председател на ПК „Здравеопазване и социални дейности” вх.№ 53-0-225/30.08.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

·Мария Славчева Батинкова, родена през 1969 г., от гр.Първомай, в размер на 2000 лв. Заявления вх. № 53-М-12/20.08.2013 г.

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ № 322 взето на 16.09.2013 г. по протокол № 27

Относно:: Докладна записка Относно: кандидатстване с проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-233/13.09.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА Общински Съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Общински Съвет Първомай ДАВА съгласие проектът :

“Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Буково, Община Първомай – І етап”

да бъде подаден за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

 

ІІ. Общински Съвет на Община Първомай удостоверява, че дейностите по проект:          “Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Буково, Община Първомай – І етап”

съответстват и отговарят на приоритетите на общинския план за развитие на Община Първомай, а именно : част трета-Стратегия за развитие на Община Първомай, 3.1. Стратегически цели, Приоритет 1-Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата, подцел 1.3 – Развитие на водоснабдителната мрежа в Община Първомай, мярка 1.3.4.-Подмяна на водопроводната мрежа в селата на Община Първомай.

 

Мотиви:: Изпълнение на Стратегия за развитие на Община Първомай, 3.1. Стратегически цели, Приоритет 1-Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата, подцел 1.3 – Развитие на водоснабдителната мрежа в Община Първомай, мярка 1.3.4.-Подмяна на водопроводната мрежа в селата на Община Първомай


РЕШЕНИЕ № 323 взето на 26.09.2013 г. по протокол № 28

Относно:: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2013 година.

Предвид изложеното в проекторешение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-240/17.09.2013 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6  от  Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18 от Закона за общинския бюджет, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Изменя решение 215 от 20.02.2013 година по протокол 19 на Общински съвет Първомай, както следва:

1.1. Увеличава общата стойност по прихода на бюджета на община Първомай за 2013 г. от 11 480 846 лева на 11 687 846 лева т.е. със 207 000 лева и преразпределя разходите за текущи  издръжки и инвестиции съгласно Приложение № 1 и 2;

1.2. Увеличава  капиталовите разходи по инвестиционна програма 2013 г. с 14 857 лева и  текущите ремонти с 49 811 лева съгласно Приложение № 3;

1.3. Увеличава субсидиите за спортни школи с 500 лева и извършва преразпределение съгласно Приложение № 4

 

Мотиви:: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18 от Закона за общинския бюджет. Изменението на бюджета се налага от корекция в плануваните местни имуществени данъци и не данъчни приходи на база отчета за касовото изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2013 година.


РЕШЕНИЕ № 324 взето на 26.09.2013 г. по протокол № 28

Относно::Промяна предназначението на земеделски имот № 036012, с начин на трайно ползване: пасище, мера, находящ се в местността ”30 средния баир”, в землището на с.Добри дол, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-232/13.09.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.3, т.1 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

. Дава предварително съгласие за промяна предназначението на общински поземлен имот № 036012 с площ от 2,807 дка., с начин на трайно ползване: пасище, мера, находящ се в местността ”30 средния баир”, землището на с.Добри дол, общ.Първомай, обл.Пловдив, който ще бъде трайно засегнат при изграждане на национален обект: АМ „Марица” Оризово-Капитан Андреево, участък „Оризово-Харманли” от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селско стопански пътища и напоителни полета. Промяната на предназначението на имота да се извърши при спазване на условията и реда на Закона за опазване на земеделските земи.

     2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие за промяна предназначението на гореописания имот - 3 /три/ години, считано от датата на влизане в сила на решението.

 

Мотиви:: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 25, ал.3, т.1 и ал.5 от ЗСПЗЗ  и с цел изграждане на обект от национално значение -  АМ „Марица”.


РЕШЕНИЕ № 325 взето на 26.09.2013 г. по протокол № 28

Относно:: Предварително съгласие за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за национален обект: АМ „Марица” Оризово-Капитан Андреево, участък „Оризово-Харманли” от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селско стопански пътища и напоителни полета, засягащ землищата на с.Градина, с.Крушево и с.Добри дол, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-231/13.09.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.29, ал.1 от Закон за опазване на земеделските земи, Общински съвет гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

   1. Дава предварително съгласие за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за национален обект: АМ „Марица” Оризово-Капитан Андреево, участък „Оризово-Харманли” от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селско стопански пътища и напоителни полета, за следните общински имоти, трайно засегнати от трасето:

 

Землище на с.Градина, ЕКАТТЕ 17484, общ.Първомай

 

Имот №

Начин на трайно ползване (НТП)

Вид територия

Кат. земя

Площ на имота

/дка/

Трайно засегната

площ

/дка/

Вид собственост

035003

Полски път

Селско стопанска

ІV

16,532

0,005

Общинска публична

037077

Полски път

Селско стопанска

ІV

12,602

0,004

Общинска публична

 

Землище с.Крушево, ЕКАТТЕ 40155, общ.Първомай.

 

Имот №

Начин на трайно ползване (НТП)

Вид територия

Кат. земя

Площ на имота

/дка/

Трайно засегната

площ

/дка/

Вид собственост

004007

Полски път

Селско стопанска

-

3,650

0,004

Общинска публична

004009

Полски път

Селско стопанска

-

2,000

0,006

Общинска публична

 

 

Землище с.Добри дол, ЕКАТТЕ 21440, общ.Първомай.

 

Имот №

Начин на трайно ползване (НТП)

Вид територия

Кат. земя

Площ на имота

/дка/

Трайно засегната

площ

/дка/

Вид собственост

035014

Полски път

Селско стопанска

3,094

0,005

Общинска публична

035015

Полски път

Селско стопанска

10,995

0,326

Общинска публична

036012

пасище, мера

Селско стопанска

ІV

2,803

0,005

Общинска публична

038026

Полски път

Селско стопанска

ІV

4,139

0,002

Общинска публична

039009

Полски път

Селско стопанска

ІV

2,559

0,002

Общинска публична

 

 

2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие – безсрочен.

Мотиви:: Необходимостта от приемане на решението се налага във връзка с изработването на парцеларни планове  за национален обект: АМ „Марица” Оризово-Капитан Андреево, участък „Оризово-Харманли” от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селско стопански пътища и напоителни полета.


РЕШЕНИЕ № 326 взето на 26.09.2013 г. по протокол № 28

Относно:: Прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ V - 204, находящ се в кв.9 по регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-237/13.09.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

    1. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2013 година” към Раздел ІІІ, т.Г. „Прекратяване на съсобственост върху имоти между общината, държавата, физически лица или юридически лица по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС” с нова точка 4, със следното съдържание:

- „т.4. общински имот с площ от 45 кв.м., включен УПИ V – 204, предназначен за жилищно строителство от кв.9 по плана на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив.”

2. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Първомай от една страна и Марияна Недялкова Ванева с ЕГН ................. от друга страна, в недвижим имот, представляващ УПИ V - 204, находящ се в кв.9 по регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив, чрез продажба на общинските идеални части от същия на съсобственика, а именно: 45/520 идеални части от незастроено дворно място, цялото с площ от 520 кв.м. предназначен за жилищно строителство, съставляващо УПИ V – 204 от кв.9 по регулационния план на с. с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 59/1986г., при граници на парцела: север – улица, изток – УПИ VІ - 203, юг – УПИ ХХІ - 205 и запад – УПИ ІV - 207. За имота е съставен Акт за ЧОС № 838/23.08.2013г.

3. Одобрява пазарна оценка в размер на на 292,50 лв. (двеста деветдесет и два лева и петдесет стотинки) с вкл. ДДС за описания по т.2 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

4. Цената на описания по т.2 общински имот в размер на 292,50 лв. (двеста деветдесет и два лева и петдесет стотинки) с вкл. ДДС, се дължи от Марияна Недялкова Ванева с ЕГН ................., като всички данъци и такси по сделката, са за нейна сметка.

5. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

 

Мотиви:: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с подадено заявление вх. № 94-М-14/14.08.2013 г. и с оглед прекратяване на съсобственост в недвижим имот между общината и физическото лице.


РЕШЕНИЕ № 327 взето на 26.09.2013 г. по протокол № 28

Относно:: Продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на поземлени имоти - частна общинска собственост, по кадастралната карта на местността „Пантелей, Липака” землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив 

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-230/13.09.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, а именно:

1. Поземлен имот с площ от 1,322 кв.м. (хиляда триста двадесет и два квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 220 (двеста и двадесет) от масив № 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: на север ПИ № 192, на изток – Полски път № 9501, на юг – ПИ № 193 и на запад – ПИ № 85. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 254/27.11.2009 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 122, том ІХ от 04.12.2009г., дв.вх.№ 2848;

2. Поземлен имот с площ от 1,713 кв.м. (хиляда седемстотин и тринадесет квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 219 (двеста и деветнадесет) от масив № 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: на север ПИ № 185, на изток – Полски път № 9501, на юг – ПИ № 192 и на запад – ПИ № 78. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 253/20.11.2009 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 63, том ІХ от 26.11.2009г., дв.вх.№ 2773;

3. Поземлен имот с площ от 1,964 кв.м. (хиляда деветстотин шестдесет и четири квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 218 (двеста и осемнадесет) от масив № 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: на север ПИ № 201, на изток – Полски път № 9501, на юг – ПИ № 185 и на запад – ПИ № 194. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 252/20.11.2009 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 61, том ІХ от 26.11.2009г., дв.вх.№ 2774;

4. Поземлен имот с площ от 2,174 кв.м. (две хиляди сто седемдесет и четири квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 217 (двеста и седемнадесет) от масив № 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: на север ПИ № 184, на изток – Полски път № 9501, на юг – Полски път № 9501 и на запад – ПИ № 194. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 251/20.11.2009 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 65, том ІХ от 26.11.2009г., дв.вх.№ 2773;

5. Поземлен имот с площ от 2,573 кв.м. (две хиляди петстотин седемдесет и три квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 222 (двеста двадесет и две) от масив № 37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: на север ПИ № 193, на изток – Полски път № 9501, на юг – ПИ № 186 и на запад – Полски път № 9503. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 255/27.11.2009 год., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 123, том ІХ от 04.12.2009г., дв.вх.№ 2849..

ІІ. Определя пазарни цени за описаните по т.І общински имоти въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител, както следва:

1. Имот № 220 от масив 37 в размер на  470 лв. /четиристотин и седемдесет лева/;

2. Имот № 219 от масив 37 в размер на  610 лв. /шестстотин и десет лева/;

3. Имот № 218 от масив 37 в размер на  700 лв. /седемстотин лева /;

4. Имот № 217 от масив 37 в размер на  770 лв. /седемстотин и седемдесет лева /;

5. Имот № 222 от масив 37 в размер на  920 лв. /деветстотин и двадесет лева/.

ІІІ. Определя начална тръжна цена за описаните по т.І общински имоти, както следва:

1. Имот № 220 от масив 37 в размер на  470 лв. /четиристотин и седемдесет лева/;

2. Имот № 219 от масив 37 в размер на  610 лв. /шестстотин и десет лева/;

3. Имот № 218 от масив 37 в размер на  700 лв. /седемстотин лева /;

4. Имот № 217 от масив 37 в размер на  770 лв. /седемстотин и седемдесет лева /;

5. Имот № 222 от масив 37 в размер на  920 лв. /деветстотин и двадесет лева/.

 

Мотиви:: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане на имоти общинска собственост на територията на Община Първомай за 2013г. и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2013г.


РЕШЕНИЕ № 328 взето на 26.09.2013 г. по протокол № 28

Относно:: Продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него сграда по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС

Предвид изложеното в Предложение от Н.Митков-зам.кмет вх.№ 53-0-236/13.09.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.46, ал.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

      1. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2013 година” към Раздел ІІІ, буква “В. Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС” от списъка под № 1., със следното съдържание:

„1. Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 326 кв.м., съставляващ УПИ ХІ – 222, търговия и обслужващи дейности от кв.17 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдивска.”

             2. Да се продаде на Стоян Ангелов Борисов, ЕГН ................, следния общински недвижим имот – частна общинска собственост:

Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 326 кв.м., съставляващ УПИ ХІ – 222, търговия и обслужващи дейности от кв.17 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдивска, одобрен със Заповед № 770/1963г. и изменен със Заповед №РД-15765/30.09.2009г., при граници на имота: улица, УПИ Х – 222, търг. и обсл. дейности и УПИ І – озеленяване. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 268/23.02.2010г., вписан в Службата по вписванията Първомай под № 129, том І, дв.вх. № 223 на 26.02.2010г.

3. Одобрява пазарна оценка в размер на 1 760,40 лв. /хиляда седемстотин и шестдесет лева и четиридесет стотинки/ с вкл. ДДС, въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

4. Цената на описания по т.2 общински недвижим имот в размер на 1 760,40 лв. /хиляда седемстотин и шестдесет лева и четиридесет стотинки/ с вкл. ДДС се дължи от Стоян Ангелов Борисов, ЕГН ................, като всички данъци и такси по сделката, са за негова сметка.

5. Възлага на кмета на Община Първомай да издаде заповед и сключи договор за продажба на описания в т.2 недвижим имот.

 

Мотиви:: настоящето решение се приема във връзка с заявление Вх. № 94-Ч-1/17.08.2012г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ.


РЕШЕНИЕ № 329 взето на 26.09.2013 г. по протокол № 28

Относно:: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-234/13.09.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2013 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нови точки, а именно:

- т.183. Поземлен № 008071, с площ 5,458 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Карамана”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив.

- т.184. Поземлен № 014304, с площ 3,498 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Ритака”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив.

 

ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, а именно:

А.1. Имот № 008071, с площ 5,458 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Карамана”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 008070, нива на Гено Найденов Тепов; № 008124, нива на Георги Стоянов Георгиев; № 008077, тр. насаждения на Стоянка Атанасова Кънчева и др.; № 008148, нива на Ангелина Ангелова Кръстева и др.; № 008058, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 831/05.08.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 127 том 6 от 06.08.2013г., дв.вх.№ 1810 вх.1851.

2. Определя пазарна цена в размер на 3 560,00 лева (три хиляди петстотин и шестдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 3 560,00 лева (три хиляди петстотин и шестдесет лева). 

Б.1. Имот № 014304, с площ 3,498 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Ритака”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 014305, нива на насл. на Милка Димитрова Иванова; № 014007, полски път на Община Първомай; № 014008, нива на насл. на Атанас Георгиев Бурсукчиев; № 014005, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 830/05.08.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 126, том 6 от 06.08.2013г., дв.вх.№ 1809 вх.1850.

2. Определя пазарна цена в размер на 2 290,00 лева (две хиляди двеста и деветдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 2 290,00 лева (две хиляди двеста и деветдесет лева). 

ІІІ. След осъществяване на продажбата на гореописаните имоти, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на кметство с.Градина, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

 

 Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 330 взето на 26.09.2013 г. по протокол № 28

Относно:: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-238/17.09.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2013 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нови точки, а именно:

- т.185. Поземлен № 009126, с площ 1,986 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Ясака”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив;

- т.186. Поземлен № 004109, с площ 48,895 дка, с начин на трайно ползване – нива, шеста, четвърта и трета категории, находящ се в местността “Ямата/Яазмата”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив.

 

ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, а именно:

А.1. Имот № 009126, с площ 1,986 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Ясака”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 009023, местен път на Община Първомай; № 009127, нива на Делчо Колев Георгиев и др.; № 012019, вътрешна река на Държавата - МОСВ; № 009022, пасище, мера на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 640/14.03.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 33 том ІІ от 18.03.2013г., дв.вх.№ 352.

2. Определя пазарна цена в размер на 960,00 лева (деветстотин и шестдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 960,00 лева (деветстотин и шестдесет лева).

Б.1. Имот № 004109, с площ 48,895 дка, с начин на трайно ползване – нива, шеста, четвърта и трета категории, находящ се в местността “Ямата/Яазмата”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 004108, изоставена нива на Община Първомай; № 004055, полски път на Община Първомай; № 004079, изоставена нива на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 185/27.04.2009г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 185 том ІІІ от 29.04.2009г., дв.вх.№ 878.

2. Определя пазарна цена в размер 23 720,00 лева (двадесет и три хиляди седемстотин и двадесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 23 720,00 лева (двадесет и три хиляди седемстотин и двадесет лева). 

ІІІ. След осъществяване на продажбата на гореописаните имоти, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на кметство с.Крушево, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

 

Мотиви:: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 331 взето на 26.09.2013 г. по протокол № 28

Относно:: Становище по бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив за периода 2014 – 2018 година.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-242/18.09.2013 г. и на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и в изпълнение разпоредбите на чл. 25, ал.1 и ал.2 от Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Одобрява изготвения и представен проект на бизнес-план на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив за периода 2014 – 2018 година.

  

Мотиви:: В изпълнение на получено уведомително писмо от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив , и на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 25, ал.1 и ал.2 от Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги.


РЕШЕНИЕ № 332 взето на 26.09.2013 г. по протокол № 28

Относно:: Приемане прогнозен проекто-бюджет на Община Първомай за 2014 г. и бюджетна прогноза за 2015г. и 2016 г. в частта им за местни дейности.

Предвид изложеното в проекторешение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-243/18.09.2013 г. и на основание чл.14 от Закона за устройство на държавния бюджет и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема прогнозен проекто-бюджет на Община Първомай за 2014 г. и бюджетна прогноза за 2015 г. и 2016 г. в частта им за местни дейности, съгласно Приложение № 1.

 

Мотиви:: настоящото решение се приема на основание чл.14 от Закона за устройство на държавния бюджет и чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА за изготвяне на бюджетна прогноза за 2014-2016 г.


РЕШЕНИЕ № 333 взето на 26.09.2013 г. по протокол № 28

Относно:: Кандидатстване с проект за финансиране на обект „Водоснабдяване на с. Дълбок извор и с. Поройна”

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-251/23.09.2013 г., и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І.Общински Съвет Първомай ДАВА съгласие да се кандидатства с проект :

“ Водоснабдяване на с. Дълбок извор и с. Поройна”

с цел осигуряване на необходимо финансиране за реализация на същия.

 

ІІ. Общински Съвет на Община Първомай удостоверява, че дейностите по проект:

“ Водоснабдяване на с. Дълбок извор и с. Поройна”

съответстват и отговарят на приоритетите на общинския план за развитие на Община Първомай, а именно : част трета-Стратегия за развитие на Община Първомай, 3.1. Стратегически цели, Приоритет 1-Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата, подцел 1.3 – Развитие на водоснабдителната мрежа в Община Първомай

 

Мотиви:: Изпълнение на Стратегия за развитие на Община Първомай, 3.1. Стратегически цели, Приоритет 1-Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата, подцел 1.3 – Развитие на водоснабдителната мрежа в Община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 334 взето на 26.09.2013 г. по протокол № 28

Относно:: Кандидатстване с проект за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС за изпълнение на обект “Допълнително водоснабдяване с. Буково, община Първомай”.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-252/23.09.2013 г., и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І.Общински Съвет Първомай ДАВА съгласие проект : “Допълнително водоснабдяване с. Буково, община Първомай ” да бъде подаден за кандидатстване за финансиране-получаване на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС към МОСВ;

 

ІІ. Общински Съвет на Община Първомай удостоверява, че дейностите по проект:

“Допълнително водоснабдяване с. Буково, община Първомай

 

съответстват и отговарят на приоритетите на общинския план за развитие на Община Първомай, а именно : част трета-Стратегия за развитие на Община Първомай, 3.1. Стратегически цели, Приоритет 1-Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата, подцел 1.3 – Развитие на водоснабдителната мрежа в Община Първомай, мярка 1.3.1.-Изграждане на водохващане с помпена станция с. Буково.

 

ІІІ. Общински Съвет на Община Първомай упълномощава г-н Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими дейности, свързани с представяне на горецитирания проект в ПУДООС.

 

Мотиви:: Изпълнение на Стратегия за развитие на Община Първомай, 3.1. Стратегически цели, Приоритет 1-Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата, подцел 1.3 – Развитие на водоснабдителната мрежа в Община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 335 взето на 26.09.2013 г. по протокол № 28

Относно:: Информация за натуралните и стойности показатели за учебната  2013 / 2014 година, към 15.09.2013 г., съответстващи на информационната система на МОН.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-248/23.09.2013 г. и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 20 от ЗМСМА и  чл. 11, ал.2, чл. 11а, ал. 1 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (изм.и доп., Д.В. бр. 17 от 28.02.2012 година).

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Приема информацията  за натуралните и стойности показатели за учебната  2013 / 2014 година, към 15.09.2013 г., съответстващи на информационната система на МОН.

 

2. За учебната 2013 / 20134 година допуска изключение от минималния брой на

учениците в паралелките, не по-малко от 10, по  чл. 11, ал.2 и по – малко от 10 по чл. 11а от Наредба № 7 от 29 декември 2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (изм.и доп., Д.В. бр. 17 от 28.02.2012 година) , като осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по ЕРС за съответната дейност, съгласно приложение № 3.

 

Приложение № 1,2,3 и 4 са неразделна част от докладната записка.


РЕШЕНИЕ № 336 взето на 26.09.2013 г. по протокол № 28

Относно:: Опрощаване на държавно вземане на Гина Георгиева Мирчева

с ЕГН ................. от гр. Първомай, ул.”Софроний Врачански” № 12

Предвид изложеното в проекторешение от ПК „Здравеопазване и социални дейности” при Общински съвет град Първомай вх.№ 53-0-253/25.09.2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и докладна записка на Николай Митков – зам.кмет на община Първомай. Общински Съвет - гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

      Предлага на Президента на Република България да опрости дълга на Гина Георгиева Мирчева с ЕГН ................ от гр. Първомай, ул.”Софроний Врачански” № 12 към държавата в размер на 11235,05 лв./главница за периода от 26.02.1998г. до 31.12.2005г. в размер на 6697,94лв. и лихва в размер на 4537,11лв. начислена към 09.01.2006г., произтичащ от разпореждане № 4103294717 от 27.01.2006г. на РУ „ Социално осигуряване” гр.Пловдив, издадено по реда на чл. 98, ал.2 и чл. 114, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване и във връзка с разпореждане № 4103294717 от 09.01.2006г. на РУ ”Социално осигуряване” гр.Пловдив.


РЕШЕНИЕ № 337 взето на 26.09.2013 г. по протокол № 28

Относно:: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет

Предвид изложеното в проекторешение от Добрин Кръстев - зам.председател на ПК по „Здравеопазване и социални дейности” вх.№ 53-0-254/25.09.2013 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

 

·        Господин Русенов Русенов, роден през 1969 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. Заявлениe вх. № 53-Г-4/30.08.2013 г.

·        Калинка Петева Тошева, родена през 1972 г., от с.Караджалово, в размер на 300 лв. Заявление вх. № 53-К-6/17.09.2013 г.

     На гражданите, подали останалите молби към 24.09.2013 г., не се отпуска финансова помощ.

 

  2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ № 338 взето на 26.09.2013 г. по протокол № 28

Относно:: Създаване на комисия за разглеждане, анализ и обследване на постъпили сигнали и предложения от граждани, организации и юридически лица и комисия за осъществяване на мониторинг на изпълнението на инвестиционната  програма на община Първомай

Предвид изложеното в Предложение от Д.Петков-председател на ОбС и на основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Упълномощава Кмета на община Първомай да сформира следните комисии:

1.1 Комисия за разглеждане, анализ и обследване на постъпили сигнали и предложения от граждани, организации и юридически лица.

1.2 Комисия за осъществяване на мониторинг на изпълнението на инвестиционната  програма на община Първомай.

 2. Във връзка с правомощията по т.1 Кметът на община Първомай да определи  състава на комисиите и възнаграждение на членовете им.

Мотиви:: Предвид необходимостта от подпомагане работата на Общинска администрация град Първомай при разглеждане, анализ и обследване на постъпили сигнали и предложения от граждани, организации и юридически лица, както и осъществяване на мониторинг на изпълнението на инвестиционната  програма на община Първомай и на основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2  от ЗМСМА.

РЕШЕНИЕ № 339 взето на 31.10.2013 г. по протокол № 29

Относно::Информация за подготовката на общината за работа при есенно-зимни условия 2013/2014 година.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-261/21.10.213 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема информацията за подготовката на община Първомай за работа при есенно-зимни условия.

 

Мотиви: Свеждане на информацията на вниманието на Общински съвет град Първомай за готовността на Общината за работа при есенно-зимни условия.


РЕШЕНИЕ № 340 взето на 31.10.2013 г. по протокол № 29

Относно::Изменение на Решение № 263/30.05.2013г. по Протокол № 22 на Общински съвет гр.Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров вх.№ 53-0-262/21.10.2013 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местна администрация и чл.62, ал.2 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Изменя Решение № 263/30.05.2013г. по Протокол № 22 на Общински съвет гр.Първомай, както следва:

 

1. В точка І термина „Изоставена нива” да се замени с термина „Нива”.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21 ал.2 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.62, ал.2 от Административнопроцесуален кодекс, във връзка с изменение на Решение № 263/30.05.2013г. по Протокол № 22 на Общински съвет гр.Първомай.


РЕШЕНИЕ № 341 взето на 31.10.2013 г. по протокол № 29

Относно::Изменение на Решение № 264/30.05.2013г. по Протокол № 22 на Общински съвет гр.Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-263/21.10.2013 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местна администрация и чл.62, ал.2 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Изменя Решение № 264/30.05.2013г. по Протокол № 22 на Общински съвет гр.Първомай, както следва:

 

1. В точка І термина „Изоставена нива” да се замени с термина „Нива”.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.62, ал.2 от Административнопроцесуален кодекс, във връзка с изменение на Решение № 264/30.05.2013г. по Протокол № 22 на Общински съвет гр.Първомай.


РЕШЕНИЕ № 342 взето на 31.10.2013 г. по протокол № 29

Относно::Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от землищата на гр.Първомай и с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-264/21.10.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, а именно:

А.1. Имот № 181029, с площ 0,419 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Дол.комсал подсело”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 181031, нива на Аврам Петров Динев; № 869016, нива на “Рила 1”АД; № 181018, нива на Мария Димова Цонкова; № 800067, полски път на община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 691/09.04.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 19, том ІІІ от 10.04.2013г., дв.вх.№ 591.

2. Определя пазарна цена в размер на 273,00 лева (двеста седемдесет и три лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 273,00 лева (двеста седемдесет и три лева).

 

Б.1. Имот № 900093, с площ 3,249 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Гидик чаир”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 900258, канал на Държавен поземлен фонд-МЗГАР; № 900182, полски път на община Първомай; № 948003, пасище, мера на община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 442/02.09.2011г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 4, том 7 от 03.09.2011г., дв.вх.№ 1565.

2. Определя пазарна цена в размер на 2 020,00 лева (две хиляди и двадесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 2 020,00 лева (две хиляди и двадесет лева).

 

В.1. Имот № 063044, с площ 1,827 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Реал.граници-18ж ал”, в землището на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 064006, нива на насл. на Христо Радев Енев; № 063031, нива на насл. на Кольо Радев Янев; № 063043, нива на Никола Алексиев Димов; № 000020, индивид. застр. на с.Бяла река; № 000176, полски път на община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 681/04.04.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 195, том ІІ от 08.04.2013г., дв.вх.№ 557.

2. Определя пазарна цена в размер на 1 194,00 лева (хиляда сто деветдесет и четири лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 194,00 лева (хиляда сто деветдесет и четири лева).

 

ІІ. След осъществяване на продажбата на гореописаните имоти, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на съответното кметство, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 343 взето на 31.10.2013 г. по протокол № 29

Относно::Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от землищата на с.Езерово, с.Градина и с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-265/21.10.2013 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2013 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нови точки, а именно:

- т.187. Поземлен № 000539, с площ 6,051 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, десета категория, находящ се в местността “Пейово дере”, в землището на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

- т.188. Поземлен № 016190, с площ 6,772 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Летището”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив.

- т.189. Поземлен № 166001, с площ 2,246 дка, с начин на трайно ползване – нива, шеста категория, находящ се в местността “Ада кър”, в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив.

 

ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, а именно:

А.1. Имот № 000539, с площ 6,051 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, десета категория, находящ се в местността “Пейово дере”, в землището на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 000354, полски път на община Първомай; № 000350, изоставена нива на “ДОЯН агро”ЕООД; № 132011, овощна градина на “ДОЯН агро”ЕООД; № 000413, овощна градина на “ДОЯН агро”ЕООД; № 000347, изоставена нива на “ДОЯН агро”ЕООД. За имота е съставен Акт за ЧОС № 847/13.11.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 18 том 8 от 09.10.2013г., дв.вх.№ 2267 вх.2318.

2. Определя пазарна цена в размер на 2 440,00 лева (две хиляди четиристотин и четиридесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 2 440,00 лева (две хиляди четиристотин и четиридесет лева). 

Б.1. Имот № 016190, с площ 6,772 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Летището”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 016189, полски път на Община Първомай; № 016051, път ІІІ кл. на Държавата; № 016191, полски път на Община Първомай; № 016092, нива на “999-Ив.Асенов”ЕООД; № 016074 нива на “999-Ив.Асенов”ЕООД. За имота е съставен Акт за ЧОС № 840/04.10.2013г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 200, том 7 от 07.10.2013г., дв.вх.№ 2240 вх.2292.

2. Опре