АРХИВ - РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ - 2011г >>


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ - мандат / 2011 - 2015 /

 


РЕШЕНИЕ № 1 взето на 03.11.2011г. по протокол № 1

Относно:Избор на комисия за избор на Председател на Общински съвет.

На основание чл.21, ал.1, т.1 във връзка с чл.21, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Избира временна комисия за избор на Председател на Общински съвет в състав:

 

Председател: Катя Николаева Попова

Членове: 1. Иван Димитров Димитров

                  2. Запрян Тонев Кичуков

                  3. Светозар Колев Славчев

                  4. Ресми Мюмюн Саид


РЕШЕНИЕ № 2 взето на 03.11.2011г. по протокол № 1

ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет.

На основание чл.21, ал.1, т.3 и чл.24, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
и Протокол на комисията по избора

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
 

 Избира за Председател на Общински съвет град Първомай  ДЕЧКО  ИВАНОВ  ПЕТКОВ.


РЕШЕНИЕ № 3 взето на 23.11.2011г. по протокол № 2

Относно:  Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай.

Предвид изложеното в проекто решение от Дечко Петков – Председател Общински съвет вх.№ 53-0-241 от 11.11.2011 г. и на основание
чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
 

Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай, неговите комисии  и взаимодействието му
с администрацията.


РЕШЕНИЕ № 4 взето на 23.11.2011г. по протокол № 2

Относно: Избор на комисия за избор на зам.председател на Общински съвет град Първомай..

На основание чл.21, ал.1, т.1 във връзка с чл.24, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
 

1. Избира временна комисия за избор на зам.председател на Общински съвет в състав:

 

Председател: Росица Тоскова Генова – общински съветник

Членове: 1. Желязко Петров Пашев – общински съветник

                  2. Добрин Кръстев Кръстев – общински съветник

                  3. Катя Николаева Попова – общински съветник

                  4. Ресми Мюмюн Саид – общински съветник


РЕШЕНИЕ № 5 взето на 23.11.2011г. по протокол № 2

Относно: Избор на заместник председател на Общински съвет град Първомай

На основание чл.24, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
 

Избира за зам.председател на Общински съвет град Първомай общинския съветник КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА.


РЕШЕНИЕ № 6 взето на 23.11.2011г. по протокол № 2

ОТНОСНО: СЪЗДАВАНЕ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ И ИЗБОР НА ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ

Предвид изложеното в проекто решение от Дечко Петков – Председател Общински съвет гр.Първомай вх.№ 53-0-242 от 11.11.2011 г.
и на основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.48, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
 

 1. Създава Постоянни комисии към Общински съвет, както следва:

1.1.  ПК „Финанси, бюджет и стопански дейности”;

1.2.  ПК „Правни въпроси и евроинтеграция”;

1.3.  ПК „Здравеопазване и социални дейности”;

1.4.  ПК „Общинска собственост и инвестиции”;

1.5.  ПК „Образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси”;

1.6.  ПК „Младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм”;

1.7.  ПК „Устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги”;

1.8.  ПК „Земеделие, горско стопанство и екология”.

 

 1. Постоянните комисии са в състав:

Председател – 1

Зам.председател – 1

Членове – 3

 

3. Утвърждава квоти в постоянните комисии при Общински съвет, както следва:

3.1. ПК „Финанси, бюджет и стопански дейности”

Председател – КП „Заедно за Първомайско”

Зам.председател – ПП „ГЕРБ”

Членове:

 1. КП „Заедно за Първомайско”
 2. КП „Демократична алтернатива за Първомай”
 3. ПП „БСП”

3.2.  ПК „Правни въпроси и евроинтеграция”

Председател – ПП „БСП”

Зам.председател – КП „Заедно за Първомайско”

Членове:

 1. КП „Заедно за Първомайско”
 2. ПП „РЗС”
 3. КП  „Промяна с Митко Хубинов”

3.3.  ПК „Здравеопазване и социални дейности”

Председател – ПП „ГЕРБ”

Зам.председател – ПП „РЗС”

Членове:

 1. КП „Заедно за Първомайско”
 2. ПП „БСП”
 3. КП „Промяна с Митко Хубинов”

3.4.  ПК „Общинска собственост и инвестиции”

Председател – КП „Демократична алтернатива за Първомай”

Зам.председател – КП „Заедно за Първомайско”

Членове:

1. КП „Заедно за Първомайско”

2. ПП „БСП”

3. КП „Промяна с Митко Хубинов”

3.5. ПК „Образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси”

Председател - КП „Заедно за Първомайско”

Зам.председател – ПП „ДПС”

Членове:

1. КП „Заедно за Първомайско”

2. ПП „БСП”

3. КП „Промяна с Митко Хубинов”

3.6. ПК „Младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм”

Председател – КП „Промяна с Митко Хубинов”

Зам.председател – ПП „БСП”

Членове:

 1. ПП „ГЕРБ”
 2. ПП „ГЕРБ”
 3. ПП „РЗС”

3.7.  ПК „Устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги”

Председател - КП „Заедно за Първомайско”

Зам.председател – КП „Промяна с Митко Хубинов”

Членове:

 1. ПП „ГЕРБ”
 2. ПП „ГЕРБ”
 3. КП „Промяна с Митко Хубинов”

3.8.  ПК „Земеделие, горско стопанство и екология”

Председател – ПП „РЗС”

Зам.председател – КП „Промяна с Митко Хубинов”

Членове:

 1. ПП „ГЕРБ”
 2. ПП „ГЕРБ”
 3. ПП „ДПС”

 

 1. Утвърждава персоналните състави на Постоянните комисии при Общински съвет, както следва:

4.1. ПК „Финанси, бюджет и стопански дейности”

Председател – Георги Богданов Начев

Зам.председател – Катя Николаева Попова

Членове:

1. Росица Тоскова Генова

2. Петър Запрянов Ганев

3. Николай Георгиев Митков

4.2.ПК „Правни въпроси и евроинтеграция”

Председател – Светозар Колев Славчев

Зам.председател – Пенко Костадинов Запрянов

Членове:

1. Иван Димитров Димитров

2. Добрин Кръстев Кръстев

3. Илия Тодоров Ганчев

4.3.ПК „Здравеопазване и социални дейности”

Председател – Катя Николаева Попова

Зам.председател – Добрин Кръстев Кръстев

Членове:

 1. Тодор Кирилов Бобев
 2. Мария Атанасова Бакова
 3. Митко Христов Хубинов

4.4.ПК „Общинска собственост и инвестиции”

Председател – Петър Запрянов Ганев

Зам.председател – Тодор Кирилов Бобев

Членове:

1. Георги Богданов Начев

2. Светозар Колев Славчев

3. Маргарита Банова Давчева

4.5. ПК „Образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси”

Председател – Росица Тоскова Генова

Зам.председател – Ресми Мюмюн Саид

Членове:

1. Пенко Костадинов Запрянов

2. Мария Атанасова Бакова

3. Георги Иванов Георгиев

4.6. ПК „Младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм”

Председател – Илия Тодоров Ганчев

Зам.председател – Николай Георгиев Митков

Членове:

 1. Желязко Петров Пашев
 2. Красимир Петров Грозев
 3. Запрян Тонев Кичуков

      4.7. ПК „Устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги”

Председател – Иван Димитров Димитров

Зам.председател – Митко Христов Хубинов

Членове:

 1. Желязко Петров Пашев
 2. Красимира Александрова Александрова
 3. Маргарита Банова Давчева

4.8.ПК „Земеделие, горско стопанство и екология”

Председател – Запрян Тонев Кичуков

Зам.председател – Георги Иванов Георгиев

Членове:

 1. Красимир Петров Грозев
 2. Красимира Александрова Александрова
 3. Ресми Мюмюн Саид

РЕШЕНИЕ № 7 взето на 23.11.2011г. по протокол № 2

Относно: Създаване на местна комисия към ОбС град Първомай по чл.8 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищно спестовни влогове.

Предвид изложеното в проекто решение от Дечко Петков-Председател Общински съвет вх.№ 53-0-245/11.11.2011 г. и на основание
чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
 

Съгласно чл.8 от ЗУПГМЖСВ създава Местна комисия по чл.8 ал.2 в състав:

Председател: Росица Тоскова Генова – общински съветник

Зам.председател: Добрин Кръстев Кръстев – общински съветник

Секретар: Недялка Петкова Добрева – гл.спец.ОбА

Членове:  1. Желязко Петров Пашев – общински съветник

                  2. Мария Атанасова Бакова – общински съветник


РЕШЕНИЕ № 8 взето на 23.11.2011г. по протокол № 2

Относно: Допълнение на Решение № 213 на Общински съвет град Първомай, прието на 31.03.2009 г. по Протокол № 27.

Предвид изложеното в проекто решение от Дечко Петков вх.№ 53-0-243/11.11.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка
с чл.26, ал.3, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
 

Допълва Решение № 213  на Общински съвет град Първомай, прието на 31.03.2009 г. по Протокол № 27, както следва:

 

І. 1. …………………………………………..

2. …………………………………………….

3. Има право на отпуски и обезщетения за неизползван платен годишен отпуск, на допълнителни трудови възнаграждения и други
плащания при условията и по реда на Кодекса на труда.


РЕШЕНИЕ № 9 взето на 23.11.2011г. по протокол № 2

Относно: Определяне на делегат на Общината в Общото събрание на Националното сдружение на Общините в Република България.

Предвид изложеното в проекто решение от Дечко Петков – Председател на Общински съвет град Първомай вх.№ 53-0-244/11.11.2011 г.
и на основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.12, ал.2 от Устава
на Националното сдружение на Общините в Република България

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
 

            1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на Общините в Република България
АНГЕЛ АТАНАСОВ ПАПАЗОВ-Кмет на Община Първомай.

            2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседания на Общото събрание, той ще бъде заместван от
ДЕЧКО ИВАНОВ ПЕТКОВ –Председател на Общински съвет град Първомай.


РЕШЕНИЕ №10 взето на 23.11.2011г. по протокол № 2

Относно: Отмяна на решение № 581, прието на 14.10.2011 г. по Протокол № 63.

Предвид изложеното в проекто решение от Дечко Петков – Председател на Общински съвет град Първомай вх.№ 53-0-246/14.11.2011 г.
и писмо на Областен управител на област Пловдив изх.№ 09-11-12/21.10.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
 

Отменя свое Решение № 581 от 14.10.2011 година по Протокол № 63.


РЕШЕНИЕ №11 взето на 23.11.2011г. по протокол № 2

Относно: Определяне на представители на Общински съвет град Първомай за членове на Областния съвет за развитие.

Предвид изложеното в проекто решение от Дечко Петков – Председател Общински съвет вх.№ 53-0-248/14.11.2011 г. и на основание
чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.62 ал.3 и 5 и чл.63 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Определя за членове на Областния съвет за развитие – Ангел Атанасов Папазов-Кмет на Община Първомай и Дечко Иванов Петков
-представител на Общински съвет град Първомай.


РЕШЕНИЕ №12 взето на 23.11.2011г. по протокол № 2

Относно: отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с № 004079, находящ се в землището
на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, който да се използва за временно депониране на земни маси – хумус.

Предвид изложеното в Предложение от Ангел Папазов – кмет на Общината вх.№ 53-0-238/11.11.2011 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, чл.20, ал.4 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да се отдаде под наем на „Чи.Ем.Чи ди Равенна ”- клон България с ЕИК 201666879, недвижим имот за временно депониране на земни маси - хумус за срока на ремонтно – строителните дейности, представляващ земеделска земя, както следва:

       Поземлен имот с кадастрален номер № 004079 с площ 157,557 дка /сто петдесет и седем декара, петстотин петдесет и седем квадратни метра/ с начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия - шеста, находящ се в местността „Ямата/Яазмата” в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл. Пловдивска; За имота е съставен Акт за частна общинска собственост
№ 111/18.04.2007г.

ІІ. Определя месечна наемна цена в размер на 10 лв./дка.

ІІІ. Определя срок за отдаване под наем - за срока на ремонтно – строителните дейности, но не повече от 2 /две/ години, считано
от датата на сключване на договора;

ІV. Възлага на кмета на Община Първомай да сключи договор за наем за гореописания имот.

V. Определя гаранция в размер на 15 000 лв за възстановяване на имота в състояние, което отговаря на начина му на трайно ползване .

VІ. След внасяне на наемната цена 30% от нея да се предостави на кметство с.Крушево, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС, чл.20, ал.4 от НРПУРОИ и с оглед на реализацията на проект: Допълнително проектиране и строителство на „Автомагистрала Марица /А-1/ Оризово - Капитан Андреево, Участък: Лот 1 Оризово – Димитровград.


РЕШЕНИЕ №13 взето на 23.11.2011г. по протокол № 2

Относно: Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т.1 и 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Предвид изложеното в докладна записка от Юлиян Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-239/11.11.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местна администрация, чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)
и § 27, ал.2, т.1 и 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ /ДВ бр.62/10.08.2010г./

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие:

- 3,000 дка от имот в землището на с.Брягово, ЕКАТТЕ 06745, с имотен номер 159124, представляващ нива, целият
с площ от 3,762 дка, V категория,

да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на Петър Ангелов Крушев.

Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 16919 от 08.08.1993г. на ПК гр.Първомай, по преписка
№ 16919/1991г. на Петър Ангелов Крушев, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местността ”Гръцка пътека” землище Брягово.

Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Брягово
е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на община Първомай.

2. Дава съгласие:

- 3,300 дка от имот в землището на с.Брягово, ЕКАТТЕ 06745, с имотен номер 025160, представляващ нива, целият
с площ от 21,279  дка, VІ категория,

да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на Благой Атанасов Желязков.

Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 12619 от 04.04.1993г. на ПК гр.Първомай, по преписка
№ 12619/1991г. на Благой Атанасов Желязков, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местността ”Горна ряка” землище Брягово.

Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Брягово
е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на община Първомай.

3. Дава съгласие:

- 10,000 дка от имот в землището на с.Искра, ЕКАТТЕ 32826, с имотен номер 117053, представляващ изоставена орна земя, целият с площ 11,814 дка, VІ категория,

да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на Колю Добриков Петков.

Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 12 от 10.02.1998г. на ПК гр.Първомай, по преписка
№ 17720/1991г. на Колю Добриков Петков, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местността ”Чолфата” землище Искра.

Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Искра е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на община Първомай.

4. Дава съгласие:

- 12,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с кадастрален номер 030010, представляващ изоставена орна земя, целият с площ 21,652 дка, Х категория и

- 5,000 дка от имот в землището на с.Буково, ЕКАТТЕ 56335, с кадастрален номер 028021, представляващ  изоставена орна земя, целият с площ от 6,398 дка, VІІ категория,

да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Ташо Димитров Ташев.

Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 20018 от 22.03.1993г. на ПК гр.Първомай, по преписка
№ 20018/1992г. на наследниците на Ташо Димитров Ташев, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местността ”Шумата” земл.Буково - нива с площ 11дка и нива с площ 2,000 дка, и в местността ”Равнища” земл.Буково - нива с площ 
3,000 дка и нива с площ 2,000 дка.

Имотите са идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Буково са регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на община Първомай.

 

Мотиви: Настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.19, ал.1 от Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и § 27, ал.2, т.1 и 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62/10.08.2010г.) и с оглед предоставяне на имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ – общинска собственост, на собственици
с постановени решения за признато право на възстановяване в стари реални граници.


РЕШЕНИЕ №14 взето на 23.11.2011г. по протокол № 2

Предвид изложеното в Предложение от Ангел Папазов-кмет на Община Първомай вх.№ 53-0-253/17.11.2011 г. , с оглед постъпило писмо вх.
№ 06-00-43/16.11.2011 г. от зам.областен управител на област Пловдив и на основание чл.21, ал.1, т.16 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.16, ал.1, във връзка с чл.30 от ЗАТУРБ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Закрива Кметство в с.Драгойново.

2. Закрива Кметство в с.Поройна.


РЕШЕНИЕ №15 взето на 23.11.2011г. по протокол № 2

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед, с оглед осигуряване на адекватно обезпечение на авансово плащане за проект „Обновяване на градската среда в община Първомай и подобряване на условията за отдих на населението” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-05/2009/016 по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1 : Устойчиво и интегрирано градско развитие.

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на Общината вх.№ 53-0-266/23.11.2011г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

ДАВА СЪГЛАСИЕ И УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на община Първомай – Ангел Атанасов Папазов, да подпише Запис на заповед в полза на поемателя-Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Главна Дирекция „Програмиране на регионалното развитие”-Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие”, за сумата 840 534,99 лв / осемстотин и четиридесет хиляди петстотин тридесет и четири лева 99 ст. /, представляваща 20% / двадесет процента / от стойността на общите допустими разходи по Договор за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ № BG161PO001/1.4-05/2009/016 за реализация на проект „Обновяване на градската среда в община Първомай и подобряване на условията за отдих на населението” по ОП”Регионално развитие”, Приоритетна ос 1-Устойчиво и интегрирано градско развитие; Операция 1.4 Подобряване на физическата среда и превенция на риска; Схема BG161PO001/1.4-05/2009 Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда.

Мотиви : чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА; член 13.4 от Общите условия на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ BG161PO001/1.4-05/2009/016.


РЕШЕНИЕ №16 взето на 08.12.2011г. по протокол № 3

ОТНОСНО: Продължаване срока на действие на Договор за предоставяне на кредит овърдрафт № 04500РО-АА-0067 / 30.12.2010 г. между община Първомай и Централна Кооперативна Банка АД за осигуряване на финансов ресурс за проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Първомай”.

Предвид изложеното в Предложение от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-275/30.11.2011 г. и на основание чл. 21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, както и чл. 3 т.2, чл. 13, чл. 17 и във връзка с чл. 4 т.1 от Закона за общинския дълг

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Възлага на кмета на Община Първомай да предприеме всички необходими законосъобразни действия по предоговаряне и продължаване срока на действие на Договор за овърдрафт № 04500РО-АА-0067/ 30.12.2010 г. с ЦКБ АД клон Пловдив – България, по силата на който да удължи срока на поетият общински дълг както следва:

     - Срок на погасяване – до 31 май 2012 година, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

            Всички останали параметри остават в сила без промяна

        2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Първомай да подпише анекс към Договора за кредит овърдрафт с Централна Кооперативна Банка АД съгласно горните параметри, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на т. 1 от настоящото решение.

 Мотиви: Решението се приема на основание чл. 21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, както и чл. 3 т.2; чл. 13; чл. 17 и във връзка с чл. 4 т.1 от Закона за общинския дълг, и има за цел да обезпечи финансов ресурс за изпълнение на гореописания проект до възстановяването на средствата по проекта от Оперативна програма „Околна среда”.


РЕШЕНИЕ №17 взето на 08.12.2011г. по протокол № 3

ОТНОСНО: Даване на съгласие Община Първомай да кандидатства с проект „Опазване на тракийския селищен център на вр. Драгойна” по конкурентната световна програма за съхранение на културното наследство – Посланически фонд за oпазване на културното наследство (ПФКН) – чрез Посолството на САЩ в София.

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-273 от 30.11.2011 г. и на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, чл.17, ал. 1, т. 1 и чл. 163 от Закона за Културното наследство

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.      Дава съгласие Община Първомай да кандидатства с проект „Опазване на тракийския селищен център на вр. Драгойна” по конкурентната световна програма за съхранение на културното наследство – Посланически фонд за oпазване на културното наследство (ПФКН) с партньор Регионален археологически музей – гр. Пловдив. Срокът за изпълнение на проекта е 2 години. Общата сума за кандидатстване е $ 99 095.

2.      Дава съгласие за осигуряване на собствен финансов принос от Община Първомай в размер на $ 10 000 - участие с труд и остойностяване на ДМА. 

Мотиви: Настоящето решение се приема на основание ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ЗКН, чл. 8, чл. 17, ал. 1, т. 1 и чл. 163 във връзка с необходимостта от опазването на тракийския обект на вр. Драгойна и превръщането му в туристическа атракция.


РЕШЕНИЕ №18 взето на 08.12.2011г. по протокол № 3

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Първомай в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 16/321/00085 от 16.06.2011 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Искра, община Първомай", сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-276/01.12.2011 г., както и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 12, ал. 5 от Наредба № 25 от 29.07.2008 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.; чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията, и договор за отпускане на финансова помощ №  16/321/00085 от  16.06.2011 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Искра, община Първомай”, сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Упълномощава  кмета  на  общината  г-н Ангел Атанасов Папазов,  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на   2 867 983,80 лв (два милиона осемстотин шестдесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и три лв. 80 стот.) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 16/321/00085 от 16.06.2011 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Искра, община Първомай” сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

2. Възлага на кмета на Община Първомай да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 16/321/00085 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

МОТИВИ : чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 12, ал. 5 от Наредба № 25 от 29.07.2008 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 от ПРСР; чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията, и договор за отпускане на финансова помощ №  16/321/00085 от  16.06.2011 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Искра, община Първомай”, сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.


РЕШЕНИЕ №19 взето на 08.12.2011г. по протокол № 3

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Първомай в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 16/321/00092 от 16.06.2011 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Eзерово, община Първомай", сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-277/01.12.2011 г., както и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 12, ал. 5 от Наредба № 25 от 29.07.2008 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.; чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията, и договор за отпускане на финансова помощ №  16/321/00092 от  16.06.2011 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Езерово, община Първомай”, сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов,

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Упълномощава  кмета  на  общината  г-н Ангел Атанасов Папазов,  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на   1 755 367,90 лв (един милион седемстотин петдесет и пет хиляди триста шестдесет и седем лв. 90 стот.) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 16/321/00092 от 16.06.2011 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Езерово, община Първомай” сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

2. Възлага на кмета на Община Първомай да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 16/321/00092 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

МОТИВИ : чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 12, ал. 5 от Наредба № 25 от 29.07.2008 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 от ПРСР; чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията, и договор за отпускане на финансова помощ №  16/321/00092 от  16.06.2011 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Езерово, община Първомай”, сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.


РЕШЕНИЕ №20 взето на 08.12.2011г. по протокол № 3

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Първомай в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 16/321/00093 от 16.06.2011 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Крушево, община Първомай", сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Предвид изложеното в докладна записка вх.№ 53-0-278/01.12.2011 г., както и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 12, ал. 5 от Наредба № 25 от 29.07.2008 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.; чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията, и договор за отпускане на финансова помощ №  16/321/00093 от  16.06.2011 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Крушево, община Първомай”, сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Упълномощава  кмета  на  общината  г-н Ангел Атанасов Папазов,  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  2 212 668,70 лв (два милиона двеста и дванадесет хиляди шестстотин шестдесет и осем лв. 70 стот.) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 16/321/00093 от 16.06.2011 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Крушево, община Първомай” сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

2. Възлага на кмета на Община Първомай да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 16/321/00093 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

МОТИВИ : чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 12, ал. 5 от Наредба № 25 от 29.07.2008 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 от ПРСР; чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията, и договор за отпускане на финансова помощ №  16/321/00093 от  16.06.2011 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Крушево, община Първомай”, сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.


РЕШЕНИЕ №21 взето на 08.12.2011г. по протокол № 3

ОТНОСНО: Удължаване срока на договори за наем на общински имоти на основание §78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС.

Предвид изложеното в Предложение от Иван Георгиев-зам.кмет на община Първомай вх.№ 53-0-283/5.12.2011 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, §78, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост във връзка с чл.14, ал.7 (изм. – ДВ, бр.15 от 2011г.) от Закона за общинската собственост, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие срокът на Договор № 504/20.12.2008г. за наем на общински недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за търговски цели с площ от 6,5 кв.м. находящ се в северната част на УПИ І –  наркооп и културен дом, в кв.45 по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, сключен между Община Първомай и Атанаска Колева Назлъмова с ЕГН ................ от с.Дълбок извор, общ.Първомай, да бъде удължен с 5 /пет/ години, считано от 20.12.2011г.

2. Дава съгласие срокът на Договор № 469/08.12.2008г. за наем на общински недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение – сладкарница с площ от 52 кв.м., находящо се на първи етаж от училищна сграда на СОУ „Проф. д-р Асен Златаров” построена в УПИ VІІ –  училище, в кв.100 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, сключен между Община Първомай и ЕТ „Никси -92-Симеон Тенев”, гр.Първомай с ЕИК 115605942, представлявано от управителя Симеон Николаев Тенев, да бъде удължен с 5 /пет/ години, считано от 08.12.2011г.

3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички необходими действия за удължаване срока на договори за наем на обектите описани в т.1 и т.2.

 

 Мотиви: на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация и предвид условията и предпоставките на §78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и във връзка с молби вх. № 94-А-35/14.11.2011 г. от Атанаска Колева Назлъмова с.Дълбок извор, общ.Първомай и вх. № 67-00-44/17.11.2011г. от Симеон Николаев Тенев управител на ЕТ „Никси -92-Симеон Тенев”, гр.Първомай чрез Директора на СОУ „Проф. д.р Асен Златаров”.


РЕШЕНИЕ №22 взето на 08.12.2011г. по протокол № 3

ОТНОСНО: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет

Предвид изложеното в проекто решение от д-р Катя Попова вх.№ 53-0-297/08.12.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

·        Димитър Иванов Пейчев , роден през 1964 г., от с.Градина, в размер на 5000 лв.
Заявление вх.№ 53-Д-21/18.11.2011 г.                                                

 

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ №23 взето на 22.12.2011г. по протокол № 4

Относно: Приемане План за работата на Общински съвет – Първомай за първо полугодие на 2012 година.

Предвид изложеното в докладна записка от Д.Петков-Председател Общински съвет вх.№ 53-0-306/12.12.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема план за дейността си за първо полугодие на 2012 година разпределен по месеци както следва:

 

м. Януари

1. Одобряване на структура на Общинска администрация

Вносител: А. Папазов – кмет

2. Отчет за дейността на Общински съвет гр.Първомай за второто шестмесечие на 2011 година.

Вносител: Д. Петков–председател ОбС

            3. Информация за състоянието на трудовата заетост и безработица в Община Първомай.

                                                                       Вносител: А.Папазов – кмет

            4. Пълен финансово-икономически анализ за състоянието на общината и перспективи за развитие.

                                                                       Вносител: А.Папазов - кмет      

    

            м. Февруари

1. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за 2011 година.

Вносител: А. Папазов – кмет

2. Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ за 2011 година.

3. Отчет за изпълнение на строителната програма.

4. Приемане на приватизационна програма за 2012 г.

5. Приемане на строителна програма.

6. Приемане на бюджет за 2012 година.

                                                                        Вносител: А. Папазов – кмет

     

 

          м. Март

1. Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред.

                                                             Вносител: И.Георгиев – зам. кмет                

 

 

 

 

м. Април

            1. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2012 година.

Вносител: Ю.Димитров – зам. кмет         

 

м. Май

            1. Отчет за дейността на МКБППМН.

Вносител: И.Георгиев – зам. кмет

2. Приемане на годишните счетоводни отчети и баланси на търговските дружества с общинско имущество.

Вносител: И.Георгиев – зам. кмет

         

м. Юни

1. Приемане План за работата на Общински съвет – Първомай  през второто полугодие на 2012 година.

Вносител: Д. Петков–председател ОбС

            2. Отчет за приходите от приватизация и продажби по ЗОС на общински имоти през 2011 г.

Вносител: И.Георгиев – зам. кмет


РЕШЕНИЕ №24 взето на 22.12.2011г. по протокол № 4

Относно: Освобождаване от такса «Битов отпадък» на читалищата, намиращи се на територията на община Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-310/12.12.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.6 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.        Общински съвет град Първомай дава съгласие да бъде намалена с петдесет процента такса «Битов отпадък», заплащана от читалищата, намиращи се на територията на община Първомай.

2.      За частите от сградите, отдадени под наем от читалищата, на физически и юридически лица, таксата  се дължи в пълен размер.

  

Мотиви: Постъпило писмо вх.№ 76-00-24/28.11.2011г. от председателя на Общинско читалищно сдружение град Първомай - Иван Караславов и основание чл.8, ал.6 от ЗМДТ и чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА. 


 

РЕШЕНИЕ №25 взето на 22.12.2011г. по протокол № 4

Относно: Приемане на план - сметка за приходите и необходимите разходи на община Първомай за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване през 2012 г..

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-309/12.12.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 62, във връзка с чл. 66 и чл. 67 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет – Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Одобрява план - сметка за приходите и разходите за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2012 г. в размер на 939827 лв. (деветстотин тридесет и девет хиляди осемстотин двадесет и седем лева) на основание разчет, съгласно Приложение № 1, където разходите са свързани с:

¨      осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други дълготрайни материални активи;

¨       събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения  за обезвреждането им;

¨       проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци;

¨      почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване

 

    ІІ. Задължава Кмета на община Първомай да включи в бюджета на Общината за 2012 година по прихода и разхода определените в план-сметката средства.

 

Мотиви: В изпълнение изискванията на ЗМДТ и основание чл.21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62, във връзка с чл. 66 и чл. 67 от Закона за местните данъци и такси.


РЕШЕНИЕ №26 взето на 22.12.2011г. по протокол № 4

Относно: Продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на поземлени имоти - частна общинска собственост, по кадастралната карта на местността „Пантелей, Липака” землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив 

Предвид изложеното в Предложение от Иван Георгиев-зам.кмет вх.№ 53-0-303/09.12.2011 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2011 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нови точки от 56 до 76, със следното съдържание:

- т.56. Поземлен имот с площ от 670 кв.м. (шестотин и седемдесет квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 236 (двеста тридесет и шест) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай;

- т.57. Поземлен имот с площ от 386 кв.м. (триста осемдесет и шест квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 235 (двеста тридесет и пет) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на  местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай;

- т.58. Поземлен имот с площ от 613 кв.м. (шестотин и тринадесет квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 234 (двеста тридесет и четири) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай;

- т.59. Поземлен имот с площ от 502 кв.м. (петстотин и два квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 233 (двеста тридесет и три) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай;

- т.60. Поземлен имот с площ от 293 кв.м. (двеста деветдесет и три квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 232 (двеста тридесет и две) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай;

- т.61. Поземлен имот с площ от 1084 кв.м. (хиляда осемдесет и четири квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 115 (сто и петнадесет) от масив 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай;

- т.62. Поземлен имот с площ от 3154 кв.м. (три хиляди сто петдесет и четири квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 116 (сто и шестнадесет) от масив 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на  местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай;

- т.63. Поземлен имот с площ от 1590 кв.м. (хиляда петстотин и деветдесет квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 117 (сто и седемнадесет) от масив 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай;

            - т.64. Поземлен имот с площ от 7398 кв.м. (седем хиляди триста деветдесет и осем квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 127 (сто двадесет и седем) от масив 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай; 

- т.65. Поземлен имот с площ от 246 кв.м. (двеста четиридесет и шест квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 197 (сто и деветдесет и седем) от масив 39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай;

- т.66. Поземлен имот с площ от 456 кв.м. (четиристотин петдесет и шест квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 201 (двеста и едно) от масив 39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай;

- т.67. Поземлен имот с площ от 453 кв.м. (четиристотин петдесет и три квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 202 (двеста и две) от масив 39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай;

- т.68. Поземлен имот с площ от 385 кв.м. (триста осемдесет и пет квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 203 (двеста и три) от масив 39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай;

- т.69. Поземлен имот с площ от 228 кв.м. (двеста двадесет и осем квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 209 (двеста и девет) от масив 39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай;

- т.70. Поземлен имот с площ от 81 кв.м. (осемдесет и един квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 207 (двеста и седем) от масив 39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай;

- т.71. Поземлен имот с площ от 67 кв.м. (шестдесет и седем квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 206 (двеста и шест) от масив 39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай;

- т.72. Поземлен имот с площ от 521 кв.м. (петстотин двадесет и един квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 198 (сто деветдесет и осем) от масив 39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай;

- т.73. Поземлен имот с площ от 284 кв.м. (двеста осемдесет и четири квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 210 (двеста и десет) от масив 39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай;

- т.74. Поземлен имот с площ от 43 кв.м. (четиридесет и три квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 211 (двеста и единадесет) от масив 39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай;

- т.75. Поземлен имот с площ от 96 кв.м. (деветдесет и шест квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 126 (сто двадесет и шест) от масив 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай;

- т.76. Поземлен имот с площ от 182 кв.м. (сто осемдесет и два квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 125 (сто двадесет и пет) от масив 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай.

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на недвижими имоти в пакет – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот с площ от 670 кв.м. (шестотин и седемдесет квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 236 (двеста тридесет и шест) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: от две страни полски път № 9502, ПИ № 305, ПИ № 177, ПИ № 176, ПИ № 306 и ПИ № 310. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 466/06.10.2011 год.;

2. Поземлен имот с площ от 386 кв.м. (триста осемдесет и шест квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 235 (двеста тридесет и пет) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: от две страни полски път № 9502, ПИ № 310 и ПИ № 313. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 467/06.10.2011 год.;

3. Поземлен имот с площ от 613 кв.м. (шестотин и тринадесет квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 234 (двеста тридесет и четири) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: от две страни полски път №о9502,оПИ № 313 и ПИ № 316. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 468/06.10.2011 год.;

4. Поземлен имот с площ от 502 кв.м. (петстотин и два квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 233 (двеста тридесет и три) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: от две страни полски път №о9502, ПИ № 318 и ПИ № 319. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 469/07.10.2011 год.;

5. Поземлен имот с площ от 293 кв.м. (двеста деветдесет и три квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 232 (двеста тридесет и две) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: от две страни полски път № 9502, ПИ № 319 и ПИ № 322. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 470/07.10.2011 год.;

6. Поземлен имот с площ от 1084 кв.м. (хиляда осемдесет и четири квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 115 (сто и петнадесет) от масив 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: полски път № 9501, ПИ № 141, полски път № 9502 и ПИ № 142. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 480/07.11.2011 год.;

7. Поземлен имот с площ от 3154 кв.м. (три хиляди сто петдесет и четири квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 116 (сто и шестнадесет) от масив 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: полски път № 9501, ПИ № 142, ПИ № 143, ПИ № 144 и полски път № 9502. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 482/07.11.2011 год.;

8. Поземлен имот с площ от 1590 кв.м. (хиляда петстотин и деветдесет квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 117 (сто и седемнадесет) от масив 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: полски път № 9501,ПИ № 144, полски път № 9502, ПИ № 145, ПИ № 124, ПИ № 147, ПИ № 120 и ПИ № 110. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 483/07.11.2011 год.;

            9. Поземлен имот с площ от 7398 кв.м. (седем хиляди триста деветдесет и осем квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 127 (сто двадесет и седем) от масив 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: полски път № 9501, земеделска земя, ПИ № 130, ПИ № 114, ПИ № 131, ПИ № 132, полски път № 9503, ПИ № 133, ПИ № 134, ПИ № 135, ПИ № 136, ПИ № 137, ПИ № 138,  ПИ № 139, ПИ № 140, ПИ № 141, ПИ № 20 и полски път № 9502. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 484/14.11.2011 год.;

10. Поземлен имот с площ от 246 кв.м. (двеста четиридесет и шест квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 197 (сто и деветдесет и седем) от масив 39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 236 и от две страни полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 485/14.11.2011 год.;

11. Поземлен имот с площ от 456 кв.м. (четиристотин петдесет и шест квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 201 (двеста и едно) от масив 39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 195, ПИ № 242,полски път № 9501 и ПИ № 243. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 487/28.11.2011 год.;

12. Поземлен имот с площ от 453 кв.м. (четиристотин петдесет и три квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 202 (двеста и две) от масив 39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на  местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 195, ПИ № 244,полски път № 9501 и ПИ № 243. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 488/28.11.2011 год.;

13. Поземлен имот с площ от 385 кв.м. (триста осемдесет и пет квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 203 (двеста и три) от масив 39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 195, ПИ № 244,полски път № 9501 и ПИ № 245. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 489/28.11.2011 год.;

14. Поземлен имот с площ от 228 кв.м. (двеста двадесет и осем квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 209 (двеста и девет) от масив 39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 191, ПИ № 229, ПИ № 230 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 492/29.11.2011 год.;

15. Поземлен имот с площ от 81 кв.м. (осемдесет и един квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 207 (двеста и седем) от масив 39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 217, ПИ № 49, ПИ № 218 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 491/29.11.2011 год.;

16. Поземлен имот с площ от 67 кв.м. (шестдесет и седем квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 206 (двеста и шест) от масив 39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 195 и ПИ  № 242. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 490/29.11.2011 год.;

17. Поземлен имот с площ от 521 кв.м. (петстотин двадесет и един квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 198 (сто деветдесет и осем) от масив 39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 236, ПИ № 235, от две страни полски път № 9501, ПИ № 234 и ПИ № 116. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 1 поправка на Акт за ЧОС № 486/14.11.2011 год.;

18. Поземлен имот с площ от 284 кв.м. (двеста осемдесет и четири квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 210 (двеста и десет) от масив 39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 191, ПИ № 231, ПИ № 230 и полски път ПИ № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 493/30.11.2011 год.;

19. Поземлен имот с площ от 43 кв.м. (четиридесет и три квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 211 (двеста и единадесет) от масив 39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: ПИ № 195, ПИ № 237 и полски път ПИ № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 494/30.11.2011 год.;

20. Поземлен имот с площ от 96 кв.м. (деветдесет и шест квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 126 (сто двадесет и шест) от масив 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: полски път № 9501, ПИ № 145 и ПИ № 146. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 495/30.11.2011 год.;

21. Поземлен имот с площ от 182 кв.м. (сто осемдесет и два квадратни метра), с начин на трайно ползване: оврази и промойни, съставляващ имот № 125 (сто двадесет и пет) от масив 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: земеделска земя, полски път № 9503 и ПИ № 136. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 496/30.11.2011 год..

ІІІ. Определя пазарни цени за описаните по т.І общински имоти въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител, както следва:

1. Имот № 236 от масив 33 в размер на  211 лв. /двеста и единадесет лева/;

2. Имот № 235 от масив 33 в размер на  122 лв. /сто двадесет и два лева/;

3. Имот № 234 от масив 33 в размер на  193 лв. /сто деветдесет и три лева/;

4. Имот № 233 от масив 33 в размер на  158 лв. /сто петдесет и осем лева/;

5. Имот № 232 от масив 33 в размер на  92 лв. /деветдесет и два лева/;

6. Имот № 115 от масив 38 в размер на  340 лв. /триста и четиридесет лева/;

7. Имот № 116 от масив 38 в размер на  990 лв. /деветстотин и деветдесет лева/;

8. Имот № 117 от масив 38 в размер на  500 лв. /петстотин лева/;

9. Имот № 127 от масив 38 в размер на  2 323 лв. /две хиляди триста двадесет и три лева/;

10. Имот № 197 от масив 39 в размер на  78 лв. /седемдесет и осем лева/;

11. Имот № 201 от масив 39 в размер на  144 лв. /сто четиридесет и четири лева/;

12. Имот № 202 от масив 39 в размер на  143 лв. /сто четиридесет и три лева/;

13. Имот № 203 от масив 39 в размер на  121 лв. /сто двадесет и един лева/;

14. Имот № 209 от масив 39 в размер на  72 лв. /седемдесет и два лева/;

15. Имот № 207 от масив 39 в размер на  26 лв. /двадесет и шест лева/;

16. Имот № 206 от масив 39 в размер на  21 лв. /двадесет и един лева/;

17. Имот № 198 от масив 39 в размер на  164 лв. /сто шестдесет и четири лева/;

18. Имот № 210 от масив 39 в размер на  90 лв. /деветдесет лева/;

19. Имот № 211 от масив 39 в размер на  14 лв. /четиринадесет лева/;

20. Имот № 126 от масив 38 в размер на  31 лв. /тридесет и един лева/;

21. Имот № 125 от масив 38 в размер на  58 лв. /петдесет и осем лева/;

ІV. Определя начална тръжна цена за описаните по т.І общински имоти в пакет в размер на 5 891 (пет хиляди осемстотин деветдесет и един лв.) лева.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане на имоти общинска собственост на територията на Община Първомай за 2011г. и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2011г.


РЕШЕНИЕ №27 взето на 22.12.2011г. по протокол № 4

Относно: Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т.1 и 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-299/09.12.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.19, ал.1 и чл.17 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и § 27, ал.2, т.1 и 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62/10.08.2010г.), Общински съвет гр.Първомай:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

 

1. Дава съгласие:

 

- 7,103 дка имот в землището на с.Градина, ЕКАТТЕ 17484, с имотен номер 038136, представляващ нива, целият с площ от 7,103 дка, V категория, и

- 6,197 дка от имот в землището на с.Градина, ЕКАТТЕ 17484, с имотен номер 040070, представляващ нива, целият с площ от 9,532 дка, VІ категория,

да бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Николина Запрянова Илиева.

Имотите са признати по съдебно решение чл.11 ал.2 от ЗСПЗЗ №35/13.07.2007 г. по преписка 42311/2011 г. на наследници на Николина Запрянова Илиева.       

По преписка № 42311/2011г. на наследниците на Николина Запрянова Илиева е постановен протокол № 42311/18.05.2011 г. на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, относно признаване  правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя  местности: ”До могилите” - 4,500 дка, ”Герена” - 4,400 дка и „Трифоновия герен” - 4,400 дка  землище Крушево с план за земеразделяне.  

Имотите към настоящия момент в КВС на землище Първомай са регистрирани като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на Община Първомай.

 

2. Дава съгласие:

 

- 2,500 дка от имот в землището на с.Брягово, ЕКАТТЕ 06745, с имотен номер 128008, представляващ друга изоставена орна земя, целият с площ от 51,673  дка, ІХ категория,

да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Ангел Желязков Чекелов.

Горецитираната земеделска земя се предоставя във връзка с Решение № 59619 от 10.10.2001г. на ПК-гр.Първомай, по преписка № 59619/1991г. на Петър Ангелов Крушев, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя в местността ”Звитска кория” – 2,500 дка землище Брягово.

Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище с.Брягово е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на община Първомай.

 

3. Дава съгласие:

 

- 0,204 дка от имот в землището на гр.Първомай, ЕКАТТЕ 59080, с имотен номер 868004, представляващ нива, целият с площ 0,904 дка, V категория,

да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие” гр.Първомай, обл.Пловдив, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Митко Желязков Динков.

Имотът е признат по съдебно решение № 95/27.06.1991 г. по преписка 99980/1991 г. на наследници на Митко Желязков Динков, за което е постановено Решение  № 95-С/18.11.2011 г. на ОС”Земеделие” гр.Първомай, относно признаване правото на възстановяване на собственост върху земеделска земя  от 0,204 дка.

Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент в КВС на землище гр.Първомай е регистриран като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на община Първомай.

 

Мотиви: Настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.19, ал.1 и чл.17 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и § 27, ал.2, т.1 и 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62/10.08.2010г.) и с оглед предоставяне на имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ – общинска собственост, на собственици с постановени решения за признато право на възстановяване в стари реални граници.


РЕШЕНИЕ №28 взето на 22.12.2011г. по протокол № 4

Относно: отдаване за безвъзмездно управление на движима вещ – МПС с регистрационен № РВ 9907 МТ на Дом за възрастни с физически увреждания  с.Езерово, община Първомай, представляван от директора Гергана Любомирова Павлова.

Предвид изложеното в докладна записка от Юлиян Димитров зам.кмет вх.№ 53-0-298/09.12.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.12, ал.1 и чл.16 от Закона за общинската собственост, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да бъде предоставено на Дом за възрастни с физически увреждания – с.Езерово, за безвъзмездно и безсрочно управление, следното МПС собственост на Община Първомай:

- ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка/модел: Пежо 405, с рег.номер № РВ 9907 МТ, рама № VF34BR6D271390272, двигател № 10HJA83002062, цвят: тъмно зелен металик, брой места 4+1. Свидетелство за регистрация № 004881450/03.09.2011 г.

2. Поддържането и ремонта на описаната по-горе движима вещ да се извършва от и за сметка на ДВФУ с.Езерово, като необходимите средства се предвиждат ежегодно по бюджета му.

3. Възлага на Кмета на Община Първомай да издаде Заповед, с която да предостави управлението на описаната по-горе движима вещ.

 

Мотиви: Необходимостта на ДВФУ с.Езерово от лек автомобил, във връзка с по-лесното предвижване на домуващите с физически увреждания до здравни заведения.


РЕШЕНИЕ №29 взето на 22.12.2011г. по протокол № 4

Относно: Одобряване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план за обект: „Трасе на разпределителен газопровод Ф 110 мм от АГРС – гр.Първомай”, находящ се в ПИ /поземлен имот/  № 800435 до сградата за производство на комбинирана енергия, находяща се в ПИ /поземлен имот/ № 000522, землище гр.Първомай, обл.Пловдив

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-302/09.12.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.      Одобрява проект за ПУП-Парцеларен план за обект „Трасе на разпределителен газопровод Ф 110мм от АГРС – гр.Първомай”, находящ се в ПИ /поземлен имот/ № 800435, до сградата за производство на комбинирана енергия, находяща се в ПИ № 000522, землище гр.Първомай, обл.Пловдив.

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с реализация на инвестиционно намерение за изграждане на трасе за разпределителен газопровод Ф 110мм от АГРС – гр.Първомай, находящ се в ПИ /поземлен имот/ № 800435 до сградата за производство на комбинирана енергия, находяща се в ПИ № 000522, землище гр.Първомай, обл.Пловдив, в съответствие със Стратегията на Община Първомай и Закона за енергийна ефективност, в подкрепа на Възобновяеми енергийни източници.


РЕШЕНИЕ №30 взето на 22.12.2011г. по протокол № 4

Относно: Предложение за сключване на споразумение за сътрудничество между Община Първомай, ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Първомай, ОУ „Георги Караславов” гр. Първомай, ОУ „Христо Ботев” с.Градина и ПГСС „Васил Левски” гр.Първомай с цел подготовка и реализиране на съвместен проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”, ОС 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение”, схема „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”, бюджетна линия BG051PO001-4.1.05.

Предвид изложеното в докладна записка от Юлиян Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-305/12.12.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23, чл.59 и чл.61, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Общински съвет град Първомай дава съгласие за сключване на споразумение за сътрудничество между Община Първомай и ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Първомай, ОУ „Георги Караславов” гр. Първомай, ОУ „Христо Ботев” с.Градина и ПГСС „Васил Левски” гр.Първомай и одобрява предложения проект на споразумение за общинско сътрудничество.

2. Общински съвет град Първомай упълномощава кмета на Общината да подпише декларация и споразумението за сътрудничество с ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Първомай, ОУ „Георги Караславов” гр. Първомай, ОУ „Христо Ботев” с.Градина и ПГСС „Васил Левски” гр.Първомай.

3. Общински съвет град Първомай упълномощава кмета на Общината да представлява Община Първомай като страна по споразумението за сътрудничество.

4. Общински съвет град Първомай дава съгласие община Първомай да  кандидатства с проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”, финансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ОС 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение”, бюджетна линия BG051PO001-4.1.05., съвместно с ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Първомай, ОУ „Георги Караславов” гр. Първомай и ПГСС „Васил Левски” гр.Първомай.

5. Общински съвет град Първомай дава съгласие община Първомай да изпълнява ролята на водеща организация по проекта.

 

Мотиви: Отварянето от месец ноември 2011г. на схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”, финансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ОС 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение”, бюджетна линия BG051PO001-4.1.05 и основание чл. чл.59 и чл.61, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.


РЕШЕНИЕ №31 взето на 22.12.2011г. по протокол № 4

Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-308812.12.2011 г. и на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 31 ал. 2 т. 1 от Наредба № 14 от 03.04.2008 г. за условията и реда за придобиване на безвъзмездна финансова помощ по подмярка „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.» на Министъра на земеделието и продоволствието, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

 

            1. Предава безвъзмездно на новосъздаденото Сдружение с нестопанска цел «МИГ Първомай» придобитите активи в резултат на дейностите по проекта, съгласно приложение, както следва:

            - дълготрайни материални активи - 9900 лева

            - дълготрайни нематериални активи - 1080 лева

            - краткотрайни активи – 2526.50 лева

 

Мотиви: Решението се приема на основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 31 ал. 2 т. 1 от Наредба № 14 от 03.04.2008 г. за условията и реда за придобиване на безвъзмездна финансова помощ по подмярка „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони” от  Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.


РЕШЕНИЕ №32 взето на 22.12.2011г. по протокол № 4

Относно: Придобиване в собственост на имот по реда на чл.199 от ЗУТ, чрез изкупуване на реална част с площ 26 кв.м. от поземлен имот №1847, находящ се в кв.118, по регулациония план  на гр.Първомай.

Предвид изложеното в предложение от Иван Георгиев вх.№ 53-0-311/12.12.2011 г.и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.199, ал.1 от ЗУТ във вр. с чл.21, ал.1 и ал.4, чл.34, ал 2 от ЗОС, чл.8, ал.2 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2011 година” към Раздел V. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие и способите за тяхното придобиване” с нова т.2. „Придобиване в собственост на имот по реда на чл.199 от ЗУТ ”, със следното съдържание: реално определена част попадаща в улична регулация с площ от 26 кв.м. от поземлен имот пл. № 1847 целият с площ от 501 кв.м., за който е отреден парцел /УПИ/ Х-1847 с площ от 475 кв.м. в квартал 118 по действащия регулационен план на гр.Първомай.

2. Одобрява пазарна оценка на реално определена част попадаща в улична регулация с площ от 26 кв.м. от поземлен имот пл. № 1847, целият с площ от 501 кв.м., за който е отреден парцел /УПИ/ Х-1847 с площ от 475 кв.м. в квартал 118 по действащия регулационен план на гр.Първомай, обл.Пловдив от 1994 г., в размер на 832 лв. (осемстотин тридесет и два лева) без ДДС, изготвена от оценител на недвижими имоти.

3. Дава съгласие за придобиване в собственост на имот, чрез изкупуване от Община Първомай на част от поземлен имот, собственост на Грозю Янков Грозев с ЕГН ................, а именно:

- реално определена част попадаща в улична регулация с площ от 26 кв.м. от поземлен имот пл. № 1847 целият с площ от 501 кв.м., за който е отреден парцел /УПИ/ Х-1847 с площ от 475 кв.м. в квартал 118 по действащия регулационен план на гр.Първомай, обл.Пловдив от 1994 г. при граници на частта: от две страни улици и УПИ Х-1847 и граници на ПИ № 1847: от две страни улици, ПИ № 1848 и ПИ № 1846, съгласно приложената скица.

4. Цената на описаната по т.3 реално определена част от имот в размер на 832 лв. (осемстотин тридесет и два лева) без ДДС да се заплати от Община Първомай на Грозю Янков Грозев, като всички данъци и такси по сделката, са за негова сметка.

5. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

 Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.199, ал.1 от ЗУТ във вр. с чл.21, ал.1 и ал.4, чл.34, ал 2 от ЗОС и поради липса на тротоар на кръстовището между ул.”Иглика” и  ул.”Иван Асен II”; намалената видимост на моторните превозни средства, пресичащи кръстовището, което застрашава преминаващите пешеходци и е предпоставка за пътно транспортни произшествия.


РЕШЕНИЕ №33 взето на 22.12.2011г. по протокол № 4

Относно:  Изменение на бюджета на Община Първомай за 2011 година.

Предвид изложеното в проекто решение от Ангел Папазов вх.№ 53-0-307/12.12.2011 г. и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 6  от  Закона за местното самоуправление и местната администрация  и чл. 18 от Закона за общинския бюджет Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Изменя  решение 477 от 22.02.2011 година по протокол 54 на Общински съвет Първомай, както следва:

1.1. Увеличава общата стойност по прихода на бюджета на община Първомай за 2011 г.  от 11 531 146 лева на 11 745 146 лева т.е. с 214 000 лева  и преразпределя разходите за текущи издръжки и инвестиции съгласно Приложение № 1 и 2;

1.2. Увеличава   капиталовите  разходи по инвестиционна програма  2011 г.  с  70 208  лева  и  текущите ремонти с  47 178 лева  съгласно  Приложение   № 3;

1.3. Актуализира план-сметката на извънбюджетната сметка "Специален фонд за инвестиции и ДА" съгласно Приложение № 4

1.4. Увеличава субсидиите за спортни школи с 4 000 лева съгласно приложение № 5.

1.5. Разрешава трансфер от бюджета на община Първомай към извънбюджетната сметка в размер на  727 лева за покриване на непризнати разходи по проект „Местна инициативна група”, финансиран от Разплащателна агенция на ДФ „Земеделие”.

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и чл. 18 от Закона за общинския бюджет. Изменението на бюджета се налага от постъпили извънредни приходи в общинския бюджет и разпределението им за инвестиционни обекти, текущи ремонти и издръжки на дейности в разходната част на бюджета.


РЕШЕНИЕ №34 взето на 22.12.2011г. по протокол № 4

Относно: Допълнение на Решение № 16 на Общински съвет Първомай, прието на 08.12.2011 г. по Протокол № 3 за продължаване срока на действие на Договор за предоставяне на кредит овърдрафт № 04500PO-AA-0067/30.12.2010 г. между община Първомай и Централна Кооперативна Банка АД за осигуряване на финансов ресурс за проект „ Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Първомай”.

Предвид изложеното в Предложение от Ангел Папазов-кмет вх.№ 53-0-322/20.12.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.      Допълва основанията на Решение № 16 на Общински съвет Първомай, прието на 08.12.2011 г. по Протокол № 3, като след чл.4, т.1 от Закона за общинския дълг се добавя „ и чл. 43, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки”.

2.      Допълва мотивите на Решение № 16 на Общински съвет Първомай, прието на 08.12.2011 г. по Протокол № 3, като след чл.4, т.1 от Закона за общинския дълг се добавя „ и чл. 43, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки”.

 

Мотиви: Настоящото решение се приема във връзка с получено писмо от ЦКБ АД и с цел спазване разпоредбите на ЗОП за промяна в срока на договора за овърдрафт в резултат на непредвидени обстоятелства.


РЕШЕНИЕ №35 взето на 22.12.2011г. по протокол № 4

Относно: Одобряване на проектна ПУП-Парцеларен план за кабелно трасе 20kV за захранване на фотоволтаична централа в ПИ № 005037, местност „Стопански двор”, по КВС с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет вх.№ 53-0-320/20.12.2011 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.    Одобрява проект на ПУП – Парцеларен план за кабелно трасе 20kV за захранване на фотоволтаична централа в ПИ № 005037, местност „Стопански двор”, по КВС с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.

 

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с изграждане на кабелно трасе 20kV за захранване на фотоволтаична централа в ПИ № 005037, местност „Стопански двор”, по КВС с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив.


РЕШЕНИЕ №36 взето на 22.12.2011г. по протокол № 4

Относно: Корекция на Решение № 560 от 31.08.2011 г. по Протокол № 61 на Общински съвет гр.Първомай

Предвид изложеното в докладна записка от Юлиян Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-321/20.12.2011 г. и на основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2 от АПК Общински
съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

     Коригира Решение № 560 от 31.08.2011 г. по Протокол № 61 на Общински съвет гр.Първомай, както следва:

    1. В точка I имот № 000795 /нула, нула, нула, седем, девет, пет/” да се чете № 000775 /нула, нула, нула, седем, седем, пет/”:

        т. 32 Поземлен имот № 000775, с площ 11,117 дка, с начин на трайно ползване – храсти, находящ се в местността „Кавак дере”, землище на с.Искра, общ. Първомай, обл.Пловдив

    2. В точка II, А.1. „имот № 000795 /нула, нула, нула, седем, девет, пет/” да се чете      „ имот № 000775 /нула, нула, нула, седем, седем, пет/”:

    А.1. Поземлен имот № 000775 с площ 11,117 дка, с начин на трайно ползване – храсти, находящ се в местността „Кавак дере” по картата на възстановената собственост за землището на с.Искра, общ.Първомай, при граници на имота: №  073004 – Нива; № 000286 – канал; № 107008 – Изоставена нива; № 107007 – Изоставена нива; № 107006 – Изоставена нива; № 107005 – Изоставена нива; № 000780 – канал; № 000671 – канал; № 000588 – Пасище,мера; № 000773 – Водоем; № 073002 – Нива и № 073003 – Нива. За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 437/25.07.2011 год.

 

  Мотиви: настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2 от АПК във връзка с корекция на допусната явна фактическа грешка в Решение № 560 от 31.08.2011 г. по Протокол № 61 на Общински съвет гр.Първомай.