ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ - 2010г


РЕШЕНИЕ № 323, прието на 29.01.2010 г. по Протокол № 38

Относно: Предложение относно приемане на решение за общата численост и структура на Общинската администрация в Община Първомай във връзка с изпълнение на чл.10, ал.1 и чл.11, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
Предвид изложеното предложение от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-6/18.01.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.96, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията

1. Отменя Решение № 191/27.02.2009 г., прието по Протокол № 25 и допълващите го решения № 221/28.04.2009 г., прието по протокол № 28; № 310/23.12.2009г., прието по протокол № 37; т.2 на решение № 292/30.10.2009 г., прието по протокол № 35.

2. Одобрява общата численост на Общинската администрация в Община Първомай, както следва:

 

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

 

ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

 

ДЕЙНОСТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

99

ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

 

ДЕЙНОСТ ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗАПАСИ И МОЩНОСТИ

 

Дежурни

5

Техници ПУ

3

ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

122,5

ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

ДЕЙНОСТ ДЕТСКИ ЯСЛИ

 

ОДЗ

4

Млечна кухня

3

ДЕЙНОСТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

11

ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

 

ДЕЙНОСТ ДОМОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ

 

24

 

 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

12

ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

 

ДЕЙНОСТ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ, ТРАПЕЗАРИИ И ДРУГИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 

Социален работник

1

ДСП Първомай

11

ДСП Градина, Крушево

4

ДСП Искра, Брягово

4

ДСП Драгойново, Православен, Бяла река

5

ДСП Дълбок извор, Караджалово, Поройна, Татарево

8

ДЕЙНОСТ КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА, ИНВАЛИДА И ДР.

1,5

ДЕЙНОСТ ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ

2

ФУНКЦИЯ ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

ДЕЙНОСТ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

5

ДЕЙНОСТ ЧИСТОТА

33

ДЕЙНОСТ УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

4

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

3

ДЕЙНОСТ ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ

2

 

 

ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ

 

ДЕЙНОСТ СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

5,5

ДЕЙНОСТ ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ

1

ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

 

ДЕЙНОСТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ

 

2

ДЕЙНОСТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА, ПЪТИЩАТА, ПОЩИТЕ И ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА

 

2

ДЕЙНОСТ ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА

1

ДЕЙНОСТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА

19.5

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ

11

 

И структура по приложение № 1.

 

МОТИВИ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА Общинският съвет одобрява общата численост и структура на общинската администрация в общината по предложение на кмета на общината.


РЕШЕНИЕ № 324, прието на 29.01.2010 г. по Протокол № 38

Относно: Безвъзмездно прехвърляне на имущество от „Първомай 2000” ЕАД – в ликвидация, в собственост на Община Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-5/18.01.2010 г., във връзка с Решение № 255 от 08.07.2009 г. на Общински съвет град Първомай, на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.268, ал.2 от Търговския закон, чл.12, ал.3, т.3, чл.23, т.3 и т.14 от Наредбата за реда за управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Изважда от активите на „Първомай 2000”ЕАД-в ликвидация и прехвърля в собственост на Община Първомай дълготрайни материални активи съгласно Приложение № 1 на обща стойност 154 429.97 лева и стопански инвентар съгласно Приложение № 2, считано от 01.03.2010 г.

2. Възлага на кмета на общината и ликвидатора на „Първомай 2000” ЕАД-в ликвидация да извършат необходимите действия по предаване и приемане на активите, предмет на разпореждане по т.1 от настоящото решение, както и да разпоредят вписването на новонастъпилите обстоятелства в счетоводните регистри на Община Първомай и дружеството.

Мотиви: Настоящото решение се приема в съответствие с Решение № 255 от 08.07.2009 г. на Общински съвет град Първомай относно прекратяване на дейността и обявяване в ликвидация на Еднолично акционерно дружество „Първомай 2000”ЕАД и с оглед продължаване на някои от дейностите, които по настоящем се извършват от дружеството в ликвидация „Първомай 2000”ЕАД.


РЕШЕНИЕ № 325, прието на 29.01.2010 г. по Протокол № 38

Относно: Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2010 година.

Предвид изложеното в проекто решение от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-3/15.01.2010 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Приема програма за управление и разпореждане с имотите – общинската собственост в община Първомай през 2010 година.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, в изпълнение на стратегията за управление на общинската собственост за периода 2008-2011 г.


РЕШЕНИЕ № 326, прието на 29.01.2010 г. по Протокол № 38

Относно: Изменение на план – сметка за приходите и необходимите разходи на община Първомай за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на такса битови отпадъци за 2010 година.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-7/18.01.2010 г. и на основание чл. 21. ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 66 ал. 1 от Закона за местните данъци и такси

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Променя стойността на одобрената с решение 309 от 23.12.2009 план - сметка за приходите и разходите за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2010 г. в размер на 849517 /осемстотин четиридесет и девет хиляди петстотин и седемнадесет / лева и приема разпределение за финансирането на разходите по дейности и населени места съгласно приложение 1.

                                                                                                          Приложение 1

План – сметка за приходите и необходимите разходи на община Първомай за дейностите по управление на отпадъцит за 2010 година.

 

Населено

място

Приходи

Разходи

 

Преходен остатък от 2009 година

Приход от такса за 2010 година

Сметосъбиране и сметоизвозване

Поддържане и

 експлоатация

на депо

Почистване на територии за общ. ползване

Закупуване

на съдове

Придобиване

 на ДМА

Общо разходи

лева

1

Първомай

51334

514311

252541

104803

70779

67152

70370

565645

2

Брягово

1701

13054

7923

2960

0

1501

2371

14755

3

Буково

1042

5873

3624

1510

0

599

1182

6915

4

Бяла река

2939

9751

6016

3440

0

1289

1945

12690

5

Виница

114

8326

4192

2005

0

402

1841

8440

6

Воден

822

6827

3626

2040

0

572

1411

7649

7

Градина

3715

43103

22513

9580

4838

4737

5150

46818

8

Добри дол

0

2977

1622

684

0

0

671

2977

9

Драгойново

3202

10090

6166

3080

0

1952

2094

13292

10

Дълбок извор

11563

42383

26641

11580

5838

4737

5150

53946

10

Езерово

1627

7546

4110

2650

0

767

1646

9173

11

Искра

4687

36450

21917

9980

0

4090

5150

41137

12

Караджалово

-1456

31037

16882

4054

4738

936

2971

29581

13

Крушево

627

11014

6038

2439

0

677

2487

11641

14

Поройна

869

2981

1803

740

0

740

567

3850

15

Православен

1008

8001

4592

2034

0

658

1725

9009

16

Татарево

-1679

13678

6387

2650

0

700

2262

11999

 

Всичко

 82115

767402

 396593

166229

 86193

 91509

108993

 849517

 

Забележка:

В колоната Приходи от такса за 2010 година за село Караджалово е заложено да бъдат събрани допълнително недобори в размер на 1456 лева, възлизащи на направените в повече от прихода за 2009 г. разходи, с което сумата на прихода става 31037 лева.

В колоната Приходи от такса за 2010 година за село Татарево е заложено да бъдат събрани допълнително недобори в размер на 1679 лева, възлизащи на направените в повече от прихода за 2009 г. разходи, с което сумата на прихода става 13678 лева.


РЕШЕНИЕ № 327, прието на 29.01.2010 г. по Протокол № 38

Относно: Приемане отчет за изпълнението на Културния календар на Общината за 2009 г. и приемане на Културен календар за 2010 година.

Предвид изложеното в информацията от Ангел Папазов изх.№ 61-00-2/13.01.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.20 и чл.17, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Приема отчета за изпълнение на мероприятията по Културния календар за 2009 г. и финансов отчет на по-крупните общински културни мероприятия съгласно приложения № 1 и № 2.

2. Приема Културен календар на община Първомай за 2010 г., съгласно приложение № 3.

3. Приема Предложение за финансиране на по-крупните общински културни мероприятия за 2010 г., съгласно приложение № 4.

Мотиви: Община Първомай по традиция има богат културен живот. Тридесет и осем години се провеждат Майски културни тържества без прекъсване, единствено тук в страната се връчват две национални литературни награди – за поезия и проза, уникален е Празника на Тракийската народна музика и песен, за втори път ще се проведе Национален конкурс за кларинетисти. Активен културен живот се води в читалищата на общината, както в училищата и детските заведения. Дори в условията на криза и при намалено финансиране, традицията би следвало да се съхрани.


РЕШЕНИЕ № 328, прието на 29.01.2010 г. по Протокол № 38

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги предоставяни от Община Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-11/19.01.2010 г. и на основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.9 от Закона за местните данъци и такси и чл.76, ал.3, чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги предоставяни от Община Първомай, приета с решение № 525, взето по протокол № 52 от 11.06.2007 г., изм. с решение № 46, взето по протокол № 5 от 22.02.2008г., изм. с решение № 182, взето по протокол № 22 от 30.01.2009г., изм.с решение № 198, взето по протокол № 25 от 27.02.2009 г., изм.с решение № 249, взето по протокол № 29 от 29.05.2009г., изм.с решение № 288, взето по протокол № 35 от 30.10.2009 г.

Мотиви: Настоящото решение се взема с правно основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.9 от Закона за местните данъци и такси и чл.76, ал.3, чл.79 от АПК и фактическо основание промените в Закона за местните данъци и такси, необходимостта от актуализиране на размерите на някои такси и цени на услуги, както и въвеждането на нови такива.


РЕШЕНИЕ № 329, прието на 29.01.2010 г. по Протокол № 38

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Първомай, приета с Решение № 47, взето на 22.02.2008г. по протокол № 5, изм.и доп. с Решение № 182, взето на 30.01.2009 г. по протокол № 23 на Общински съвет гр.Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-4/15.01.2010 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.76, ал.3 и 79 от Административнопроцесуалния кодекс

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Първомай.

Мотиви: Настоящото решение се взема с правно основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.1, ал.2 от ЗМДТ и чл.76, ал.3 и 79 от АПК и фактическо основание промените в Закона за местните данъци и такси.


РЕШЕНИЕ № 330, прието на 29.01.2010 г. по Протокол № 38

Относно: :Приемане на уточнения годишен план на бюджет 2009 година.

Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за 2009 година.

Приемане на отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2009 година.

Приемане уточнения годишен план и отчета  на инвестиционна програма и текущи ремонти за 2009 г.

            Предвид изложеното в проекто решение от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-12/25.01.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 30 от Закона за общинския бюджет, и чл. 44 ал. 1 от Наредбата за управление на общинския бюджет по чл. 9а от Закона за общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1.Приема уточнения годишен план на бюджета за 2009 г. по прихода и разхода по функции и дейности, както следва :

1.1.По прихода –  14 458 324 лв.  /съгласно Приложение № 1/;

1.2.По разхода –  14 458 324  лв.  /съгласно Приложение № 2/ .

2.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2009 г., както следва:

2.1.По прихода –  13 285 631 лв.  / съгласно Приложение № 1/;

2.2.По разхода –  12 717 095 лв.  /съгласно Приложение № 2/.

3.Приема уточнения годишен план на инвестиционна програма в размер на 3 947 515 лева и на текущите  ремонти  в размер на 135 961 лева.                                                                                                                                             /съгласно Приложение № 3/

4.Приема отчета на инвестиционна програма в размер на 3 640 568 лева и на текущите  ремонти  в размер на 120 682 лева.

                                                                                  /съгласно Приложение № 3/

5.Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове за 2009 г.

                                                                                  / съгласно Приложения № 4 и № 5 /


РЕШЕНИЕ № 331, прието на 29.01.2010 г. по Протокол № 38

Относно: 1.Приемане на Бюджет 2010 година.

                 2.Приемане на инвестиционна програма 2010 година.

                 3.Приемане на извънбюджетни сметки и фондове 2010 година.

Предвид изложеното в проекто решение от А.Папазов изх.№ 61-00-9/18.01.2010 г. и на основание чл.21 ал.1 т.6, чл.52 ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11 ал.4 и ал.7, чл.12 и 30 от Закона за общинския бюджет, чл.3 и чл.12 ал.1 от Закона за общинския дълг и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 година и Наредбата на Общинския съвет  по чл. 9а  от  Закона за общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Приема бюджета за 2010 г. както следва:

1.1. По прихода в размер на 10 526 645 лева съгласно Приложение № 1.

1.1.1. Приходи от държавни трансфери в размер на 5 846 908 лв.,

 в т.ч. :

1.1.1.1. Обща  субсидия  за делегирани дейности в размер на 5 304 907 лева;

1.1.1.2. Преходен остатък от 2009 г. в размер на 542 001 лева.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 4 679 737 лева,

в т.ч. :

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 815 000  лева.

1.1.2.2. Неданъчни  приходи в размер на 2 033 528  лева.

1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 1 527 400 лева.;

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 364 700 лева.

1.1.2.5. Преходен остатък от 2009 г. в размер на  26 535 лева.

1.1.2.6. Временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки 133 984  лева;

1.1.2.7. Временни безлихвени заеми от набирателна сметка  -188 000  лева;

1.1.2.7. Задължения по лизингови договори  -63 410 лева

1.2. По разходите в размер на 10 526 645 лева, разпределени по функции, групи, дейности и параграфи съгласно Приложение № 2 в т.ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 6 222 332 лева,

 от тях:

1.2.1.1. От държавни трансфери  5 304 907 лева;

1.2.1.2. От местни приходи  375 424  лева.;

1.2.1.3. От преходен остатък 542 001 лева.

1.2.2. За местни дейности в размер на 4  304 313 лева;

1.2.3. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 20 000 лева.

в т.ч.:

1.2.3.1. За местни дейности   20 000 лева;

1.3 Инвестиционна програма в размер на 938 179 лева и текущи ремонти в размер на  135 260 лева, съгласно приложен поименен списък.

/ Приложение № 3./

2. Приема разчета за целеви разходи:

2.1. Помощи  в размер  до 12 000 лева, които не са на основание  на Закона за семейни помощи за деца  и Закона за социално подпомагане, и са предвидени в дейност ”Общинска администрация” по § 42-14 „Други дейности по решение на ОбС” се отпускат след разглеждане на молбите от ПК „Здравеопазване и социални дейности” и ПК „Финанси, бюджет и стопански дейности”, след решение на Общински съвет.

2.2. Помощи за погребения в размер на 1 000 лева;

2.2.1. Упълномощава кмета да отпуска помощи за погребения при спазване на условията, които  са в сила с приемането на Постановлението за изпълнение на ЗДБРБ за 2010 година.

2.3. Членски внос в неправителствени организации в размер на 5 000 лева.

2.4. За прояви от общоградски и национален характер /културен календар/ в размер на 40 700 лева.

2.5. За дофинансиране превоз на ученици  включително и субсидия за ПГСС „В. Левски” в размер на 43 800 лева;

3.Приема следните лимити за разходи:

3.1. Социално-битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;

3.2. Представителни разходи в размер на 6 000 лева;

3.2.1 На кмета на Общината – 3 000 лева;

3.2.2. На председателя на ОбС  – 3 000 лева;

4. Утвърждава разчети за субсидии на организации с нестопанска цел, както следва:

4.1. Спортни школи в размер на 45 000 лева, съгласно Приложение № 4

4.2. Туризъм  в размер на 6 000 лева.

4.3. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата по т.4.1 и т.4.2 .

5. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение № 5

5.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.5 и размера на средствата в рамките на 90 % от действителните разходи.

6. Приема план–сметките на извънбюджетните фондове, съгласно Приложения №  6;

7. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци.

8. Възлага на кмета на общината :

8.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните  разпоредители с бюджетни кредити;

8.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол;

8.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на “държавни дейности”, да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия;

8.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

8.5. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани  просрочени задължения, когато техния размер  надвишава 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

9. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета /чл. 27. от ЗОБ/

9.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

9.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

9.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т.1.2.3.

9.4. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

10. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 20 февруари 2010 година конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.


РЕШЕНИЕ № 332, прието на 29.01.2010 г. по Протокол № 38

Относно: Ползване на временни безлихвени заеми за финансиране на разходи по проекти.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-13/29.01.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем от набирателната сметка на община Първомай на стойност до 30000 лева за авансови плащания по проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за създаване на Местна инициативна група на територията на община Първомай” и до 15000 лева за авансови плащания по проект „Грижа в семейна среда за хора в нужда от община Първомай” със срок на възстановяване 31.12.2010 година.


РЕШЕНИЕ № 333, прието на 29.01.2010 г. по Протокол № 38

ОТНОСНО: Кандидатстване на община Първомай с проект „Обновяване на градската среда в община Първомай и подобряване на условията за отдих на населението” по ОП „Регионално развитие”, схема за финансиране BG161PO001/1.4-05/2009: „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-8/18.01.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Общински съвет гр. Първомай одобрява кандидатстването на община Първомай с проект „Обновяване на градската среда в община Първомай и подобряване на условията за отдих на населението” по ОП Регионално развитие, схема за финансиране BG161PO001/1.4-05/2009: „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”.

Общински съвет град Първомай декларира, че предназначението на обектите на интервенция по проект „Обновяване на градската среда в община Първомай и подобряване на условията за отдих на населението” няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

Общински съвет възлага на Кмета на община Първомай да предприеме всички необходими действия за подготовка и внасяне на проектното предложение, в съответствие с изискванията на Насоките за кандидатстване по схема за финансиране BG161PO001/1.4-05/2009: „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”.


РЕШЕНИЕ № 334, прието на 29.01.2010 г. по Протокол № 38

Относно: Обявяване за частна общинска собственост на част от имот /помещение/ в сградата на Общинска администрация, находяща се в УПИ – ОБНС, администрация в кв.89 по плана на гр.Първомай, общ.Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-10/19.01.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.3, ал.2, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Обявява за частна общинска собственост, помещение с площ от 36,70 кв.м., представляващо стая № 222, находяща се на втори етаж, секция Г /северно крило/ в сградата на Общинска администрация – Първомай, построена в УПИ І – ОБНС, администрация в кв.89 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, поради това, че е престанало да изпълнява предназначението си по чл.3, ал.2 от ЗОС.

Мотиви: на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.3, ал.2 от НРПУРОИ и в предвид изпълнение на изискванията на чл.31 от ЗПП.


РЕШЕНИЕ № 335, прието на 29.01.2010 г. по Протокол № 38

Относно: Изменение на Решение № 272 на Общински съвет – Първомай, прието на 28.08.2009 г. по Протокол № 33.

Предвид изложеното в проекто решение от Красимира Александрова вх.№ 53-0-39/25.01.2010 г., на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18 от Закона за общинските бюджети

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Изменя т.2 от Решение № 272 на Общински съвет град Първомай, прието на 28.08.2009 г. по Протокол № 33, както следва:

2. Променя т.8 от Решение № 195 на Общински съвет, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25, както следва: „Дава съгласие възникналият временен недостиг на средства за бюджета и извънбюджетните сметки по европейските проекти да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от набирателната сметка в размер на 80% от свободните налични средства със срок на възстановяване не по-късно от 02.02.2010 г. за бюджета и 31.03.2010 г. за извънбюджетните сметки.


РЕШЕНИЕ № 336, прието на 25.02.2010 г. по Протокол № 39

Относно: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет гр.Първомай за второто полугодие на 2009 година.Предвид изложеното в отчета от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-19/12.02.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от същия закон.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема отчета на Кмета на общината за изпълнение решенията на Общински съвет гр.Първомай от № 255 до № 322, отнасящи се за второто полугодие на 2009 година.

Мотиви: Отчет на кмета на общината съгласно чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА.


РЕШЕНИЕ № 337, прието на 25.02.2010 г. по Протокол № 39

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет град Първомай през второто полугодие на 2009 година.Предвид изложеното в отчета от Дечко Петков – председател на Общински съвет град Първомай вх.№ 53-0-43/9.02.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема отчета на Председателя на Общински съвет град Първомай за дейността на съвета и неговите постоянни комисии през второто полугодие на 2009 година.


РЕШЕНИЕ № 338, прието на 25.02.2010 г. по Протокол № 39

Относно: Извършване на сеч в общински имот № 900103, находящ се в землището на гр.Първомай, кв.Любеново, общ.Първомай, по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество.Предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-16/11.02.2010 г. с цел осигуряване дърва за огрев на контингент местно население и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.131 „б” от Правилника за прилагане на Закона за горите.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Да бъде извършена гола сеч на акациеви дървета, попадащи в общински имот № 900103, с Акт № 150/21.04.2008 г. за частна общинска собственост, целият с площ 16,642 дка, с начин на трайно ползване – др.селскостоп.територия, находящ се в землището на гр.Първомай, кв.Любеново, общ.Първомай.

2. Дървесината, добита извън горския фонд при условията и по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество, от акациеви дървета, попадащ в описания в т.1 общински имот, с цел осигуряване дърва за огрев на контингент местно население, да се извърши възмездно, съгласно Тарифа за таксите на корен на облите дървени материали и на дървата за горене и вършината, които заплаща местното население, а именно чл.1, т.3 /”дърва за горене и вършина”/, буква „б” /”широколистни дървета”/ - 15 лв./пр.м.куб.

3. Събраната такса, калкулирана на база извършено кубиране, да бъде внесена в касата на Общинска администрация-Първомай.

4. Упълномощава кмета на община Първомай да извърши всички необходими действия по добиването на дървесината от общинския имот, спазвайки разпоредбата на чл.131 „б” от Правилника за прилагане на Закона за горите.Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 131„б” от Правилника за прилагане на Закона за горите и с оглед осигуряване дърва за огрев на контингент местно население.


РЕШЕНИЕ № 339, прието на 25.02.2010 г. по Протокол № 39

Относно: докладна записка относно определяне на земеделски земи от ОПФ на с.Крушево, община Първомай за отдаване под наем.

Предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-17/11.02.2010 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.32, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Дава съгласие да бъдат включени в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2010 година към Раздел ІІІ, “А.” – “имоти, които Община Първомай има намерение да предостави под наем” от списъка под № 17 до № 40, следните земеделски земи от ОПФ на с.Крушево, община Първомай, като настоящето решение е неразделна част от Решение № 325 от 29.01.2010 год. на ОбС гр.Първомай:

 

по ред

 

Имот №

 

Местност

 

Н-н на трайно ползване

 

Кате-

гория

 

Площ

/дка/

1

001253

Лозята

нива

4,097

2

001261

Лозята

нива

14,346

3

004023

Чумлек дере

изост.нива

V

2,457

4

004078

Армутлука

нива

ІV

4,119

5

004080

Армутлука

изост.нива

V

52,599

6

004098

Ямата/Яазмата

нива

V

13,171

7

004107

Ямата/Яазмата

нива

V

5,652

8

004108

Ямата/Яазмата

изост.нива

89,997

9

004109

Ямата/Яазмата

нива

48,896

10

004112

Янакиев кладенец

нива

V

75,464

11

004130

Ямата/Яазмата

нива

9,591

12

005115

Съите/Д.Г.Кошуолу/

нива

ІV

11,402

13

007071

Герена

изост.нива

V

79,622

14

008046

Ясака

изост.нива

ІV

2,319

15

009061

Герена

нива

ІV

3,854

16

009126

Ясака

нива

ІV

1,986

17

010113

Карапетлик/Кинлика

нива

ІV

3,962

18

010154

Карапетлик/Кинлика

нива

ІV

8,343

19

010172

Карапетлик/Кинлика

нива

ІV

6,145

20

010175

Карапетлик/Кинлика

нива

V

2,796

21

010179

Карапетлик/Кинлика

нива

ІV

9,868

22

010225

Карапетлик/Кинлика

нива

V

8,435

23

011050

Чаирите

нива

ІV

2,976

24

011112

Чаирите

нива

V

3,965

                                                                                                   Обща площ:

466,062

 

 

            ІІ. Определя земеделските земи от ОПФ на с.Крушево, община Първомай, които могат да се отдават под наем за срок до три години, както следва:

 

 по ред

 

Имот №

 

Местност

 

Н-н на трайно ползване

 

Кате-

гория

 

Площ

/дка/

1

001253

Лозята

нива

4,097

2

001261

Лозята

нива

14,346

3

004023

Чумлек дере

изост.нива

V

2,457

4

004078

Армутлука

нива

ІV

4,119

5

004080

Армутлука

изост.нива

V

52,599

6

004098

Ямата/Яазмата

нива

V

13,171

7

004107

Ямата/Яазмата

нива

V

5,652

8

004108

Ямата/Яазмата

изост.нива

89,997

9

004109

Ямата/Яазмата

нива

48,896

10

004112

Янакиев кладенец

нива

V

75,464

11

004130

Ямата/Яазмата

нива

9,591

12

005115

Съите/Д.Г.Кошуолу/

нива

ІV

11,402

13

007071

Герена

изост.нива

V

79,622

14

008046

Ясака

изост.нива

ІV

2,319

15

009061

Герена

нива

ІV

3,854

16

009126

Ясака

нива

ІV

1,986

17

010113

Карапетлик/Кинлика

нива

ІV

3,962

18

010154

Карапетлик/Кинлика

нива

ІV

8,343

19

010172

Карапетлик/Кинлика

нива

ІV

6,145

20

010175

Карапетлик/Кинлика

нива

V

2,796

21

010179

Карапетлик/Кинлика

нива

ІV

9,868

22

010225

Карапетлик/Кинлика

нива

V

8,435

23

011050

Чаирите

нива

ІV

2,976

24

011112

Чаирите

нива

V

3,965

                                                                                                   Обща площ:

466,062

 

 

ІІІ. Размера на базисната годишна наемна цена за един декар се определя, съгласно Тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински имоти, приета с Решение №148/28.11.2008г. по Протокол №18 на ОбС-Първомай – т.15 от Приложение №1, както следва:

 

15.

Земеделски земи от ОПФ

Годишна наемна цена за 1 декар в лева

 

 

·        kатегория -  I

 

·        kатегория -  II

 

·        kатегория -  III

 

·        kатегория -  IV

 

·        kатегория -  V

 

·        kатегория -  VI

 

·        kатегория -  VII

 

·        kатегория -  VIII

 

·        kатегория -  IX

 

·        kатегория -  X

 

 

20

 

18

 

16

 

15

 

12

 

10

 

8

 

7

 

6

 

5

 

 

 

ІV. Тридесет процента от средствата, които постъпват от наемите на тези земи да остават за мероприятия за селата.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.32, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и с оглед използване на земеделските земи от ОПФ на общ.Първомай по предназначение.


РЕШЕНИЕ № 340, прието на 25.02.2010 г. по Протокол № 39

Относно: прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ ІІІ-15, находящ се в кв.5 по плана на с.Воден, община Първомай.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-14/11.02.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Първомай от една страна и Сабахтин Али Мехмедали с ЕГН ................ от друга страна, в недвижим имот, представляващ УПИ ІІІ – 15, находящ се в кв.5  по плана на с.Воден, общ.Първомай, чрез продажба на общинската част от същия на съсобственика, а именно: общински имот с площ от 260 кв.м., съставляващ имот пл.№ 136, при граници на ПИ: север – УПИ ІІ-14, изток – ПИ пл.№ 15, юг – УПИ ІV-16 и запад - улица,  попадащ в УПИ ІІІ-15, находящ се в кв.5 по регулационния план на с.Воден, общ.Първомай, одобрен със заповед № 730/1965 г., при граници на УПИ ІІІ-15: улица, УПИ ІV-16, УПИ ІІ-14 и земеделска земя. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 264/10.02.2010г.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 1664 лв. (хиляда шестстотин шестдесет и четири лева) без ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

3. Цената на описания по т.1 общински имот в размер на 1664 лв. (хиляда шестстотин шестдесет и четири лева) без ДДС, се дължи от Сабахтин Али Мехмедали, като всички данъци и такси по сделката, са за негова сметка.

4. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с подадена молба вх. № 94-С-41 /28.10.2009г. от Сабахтин Али Мехмедали и с оглед прекратяване на съсобственост в недвижим имот между общината и физическото лице.


РЕШЕНИЕ № 341, прието на 25.02.2010 г. по Протокол № 39

            Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№61-00-18/11.02.2010 г., Решение Х на ОЕСУТ при Община  Първомай, взето на 14.01.2010 година по Протокол № 2 и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.46, ал.3 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се извърши продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 51830.159.715 /стар идентификатор на имота № 000715/,  с площ от 3 625 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за туристическа база, хижа,  адрес на поземления имот: местността „Св.Илия”, по кадастралната карта на с.Новаково, общ.Асеновград, обл.Пловдив, одобрена със Заповед № 300-5-44/11.06.2004г. на Изпълнителния директор на АК, при граници и съседи: 51830.159.5, 51830.162.2, 51830.162.607 на собственика на законно построена върху него сграда, а именно: „Туристическо дружество Драгойна” гр.Първомай, със седалище и адрес на регистрация: гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, ул.”Бор” №2, регистрирано  по ф.д. № 2302/1998г. на Пловдивски окръжен съд, Булстат: 115246795, представлявано от Тодор Йорданов Христозов, ЕГН ................... - председател на Управителния съвет.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 9 853 лв. (девет хиляди осемстотин и петдесет и три лева) за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

3. Цената на описания по т.1 общински имот в размер на 9 853 лв. (девет хиляди осемстотин и петдесет и три лева) се дължи от „Туристическо дружество Драгойна” гр.Първомай, със седалище и адрес на регистрация: гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, ул.”Бор” №2, регистрирано  по ф.д. № 2302/1998г. на Пловдивски окръжен съд, Булстат: 115246795, представлявано от Тодор Йорданов Христозов, ЕГН .................... - председател на Управителния съвет, като всички данъци и такси по сделката, са за негова сметка.

4. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС във връзка с чл.46, ал.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на Община Първомай през 2010г.


РЕШЕНИЕ № 342, прието на 25.02.2010 г. по Протокол № 39

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-20/12.02.2010 г., и на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, чл. 76, ал.3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги предоставяни от Община Първомай, приета с решение № 525, взето с протокол № 52 от 11.06.2007г., изм. с решение № 46, взето с протокол № 5 от 22.02.2008г., изм. с решение № 182, взето с протокол № 22 от 30.01.2009г., изм. с решение № 198, взето с протокол № 25 от 27.02.2009г., изм. с решение № 249, взето по протокол № 29 от 29.05.2009г., изм. с решение № 288, взето с протокол № 35 от 30.10.2009 г., изм.  с решение № 328 взето с протокол № 38 от 29.01.2010 г. на Общински съвет град Първомай

МОТИВИ : Настоящото решение се взема с правно основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 7 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 76, ал.3 и чл. 79 от АПК и фактическо основание предоставянето на нови услуги от Община Първомай, извън обхвата на тези по чл.6, ал.1 от ЗМДТ.


Наредба

за изменение и допълнение на  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай

 

§1. В чл. 55, се създават нови точки както следва:

                   В И Д    У С Л У Г А

Цена  /в лева/

28.   

 

доставка на ковчег

        – обикновен

        - черен

 

45.00

60.00

29.   

Доставка на кръст

10.00

30.   

Извозване на покойник от дома до гробищния парк в Първомай и селата от Общината

60.00

31.   

Такса за паркинг на автогара Първомай:

-         за автобус на денонощие

-         за микробус на денонощие

-         за лек автомобил на денонощие

 

4.00

3.00

2.00

32.   

Такса за ползване на сектор от автогара Първомай – за всеки извършен курс

3.00

 

Преходни и заключителни разпоредби от наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай(приета с решение № 525/11.06.2007 година по протокол 52, изменяна с решение № 46 / 22.02.2008 година по протокол 5).

§2 Настоящата Наредба е приета с Решение № 342 на Общински съвет град Първомай взето на 25.02.2010 г. по Протокол № 39 и влиза в сила от 15.03.2010 година.

 


РЕШЕНИЕ № 343, прието на 25.02.2010 г. по Протокол № 39

Относно: Кандидатстване за финансиране на инвестиционен проект за управление на твърди битови отпадъци и изменение и допълнение на бюджет 2010 г. на община Първомай. Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов – зам.кмет, изх.№ 61-00-21/24.02.2010 г. и на основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация .

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Дава съгласие за кандидатсване на община Първомай по проект за управление на ТБО в община Първомай  към Министерството на околната среда и водите .

Възлага на Кмета на община Първомай да предприеме действия по подготовка на документация за кандидатстване към МОСВ по ПМС 209/20.08.2009 с цел осигуряване  финансиране на:

-Рекултивация и закриване на старо общинско депо съгласно изискванията на наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и Наредба № 26/1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (изм. и доп. ДВ, бр. 30/22.03.2002 г.). ;

- Изграждане на инсталация за предварително третиране на твърди битови отпадъци (ТБО) .

3.  Документацията по т. 2 е необходимо  да съдържа :

- заявление за финансиране съгласно изискванията на Министерство на околната среда и водите и ПМС 209/20.08.2009 ;

- пълно прединвестиционно проучване с предложени варианти за изграждане на инсталация за предварително третиране на ТБО;

- идеен проект съгласно избрания вариант от  прединвестицинното проучване за изграждане на инсталация за предварително третиране на ТБО ;

-  работен проект по приложено техническо задание за рекултивация и закриване на старо общинско депо в землището на кв. Дебър гр. Първомай съгласно изискванията на наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и Наредба № 26/1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (изм. и доп. ДВ, бр. 30/22.03.2002 г.).

 - технически спецификации и тръжни досиета за избор на изпълнители за изпълнение на инвестиционния проект, а именно изпълнител на строително монтажни работи и изпълнител на строителен надзор .

4. Подготовката на документацията да бъде съобразена със сроковете за кандидатстване и изискванията на МОСВ, като средствата за подготовката бъдат ораничени до 100000 лв. с ДДС , които да се изплащат след одобряване на финансирането на проекта от страна на МОСВ, с изклюение на средствата по т. 5.

5.Определя средства за първоначални разходи по подготовка на проекта в размер на 5000 лева като увеличава инвестиционната програма на община Първомай, приета с решение 331/29.01.2010 година по протокол 38 на стойност 943 179 и включва в нея обект „Техническа помощ за изготвяне на инвестиционен проект управление на ТБО” община Първомай”. Средствата се осигуряват от предвидените за издръжка в дейност “Екология” като сумата по § 10-00 от 62 000 лева се намаля на 57 000 лв.

Мотиви: Привеждане в съответствие с изискванията на чл. 14 от Директива 1999/31/ ЕС и изграждане на съвременна инсталация за предварително третиране на отпадъците за община Първомай .


РЕШЕНИЕ № 344, прието на 25.02.2010 г. по Протокол № 39

Относно: Възлагане на Кмета на общината да внесе в срок до 30.06.2010 г. предложение за отдаване на недвижимо имущество.

Предвид внесено проекто решение от ПК „Финанси, бюджет и стопански дейности” при ОбС вх.№ 53-0-61/25.02.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Възлага на Кмета на община Първомай в срок до 30.06.2010 година да изготви и внесе в Общински съвет гр.Първомай предложение за отдаване под наем на недвижимо имущество, прехвърлено в собственост на община Първомай от „Първомай 2000” ЕАД с решение № 324 от 29.01.2010 година по Протокол № 38.


РЕШЕНИЕ № 345, прието на 25.02.2010 г. по Протокол № 39

Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет.

Предвид изложеното в докладната записка от д-р Станка Апостолова – председател на ПК по “Здравеопазване и социални дейности” с вх. № 53-0-62 / 25.02.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Отпуска финансова помощ според нуждите на молителя и възможностите на общинския бюджет, само при възникнали  животозастрашаващи състояния.

2. Необходими документи, които да се представят пред ОбС:

В молбата да са посочени точните причини за искане на финансовата помощ.

Необходимата медицинска документация, която да обективизира състоянието.

Да се посочат членовете на семейството, възраст,  месторабота, както и средните им доходи.

Удостоверение от личния лекар.

Писмено становище от кмета на населеното място / за селата/ - да бъде поискано по служебен път, за да се избегне евентуален конфликт с гражданите, поискали финансовата помощ.

3. Молбите се разглеждат  в 30 дневен срок от датата на подаването им.

4. Отпуска еднократна финансова помощ на :

Снежана Боянова Асенова, родена през 1980г. гр.Първомай кв.Дебър, в размер на 300 лв. / Заявление вх. № 84-С-2 /12.01.2010г./

Бойка Желязкова Пасева, родена през 1928г. с.Драгойново, в размер на 300 лв. / Заявление вх. № 84-Б-4 /01.02.2010г./

от предвидените средства по § 42-14 „Други дейности по решение на ОбС” в  бюджета на Община Първомай за 2010 г. 

На гражданите, подали останалите молби, към 24.02.2010г., не се отпуска финансова помощ.

5. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от ОбСъвет решение.


РЕШЕНИЕ № 346, прието на 25.02.2010 г. по Протокол № 39

Относно: Финансово подпомагане на “МБАЛ Първомай” ЕООД.

Предвид изложеното в докладната записка от д-р Станка Апостолова – председател на ПК по “Здравеопазване и социални дейности” с вх. № 53-0-63 / 25.02.2010 г.          и на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.17, т.16 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие във връзка с чл. 96, т.2  и чл.100 от Закона за лечебните заведения

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Отпуска на “МБАЛ Първомай”ЕООД целева субсидия за закупуване на ДМА в размер на 12 лизингови вноски по 1181 лв.


РЕШЕНИЕ № 347, прието на 22.03.2010 г. по Протокол № 40

Относно: Докладна записка относно издаване на запис на заповед от община Първомай в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 16/321/00368 от 23.10.2009 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Бяла река, община Първомай”, сключен между Община Първомай и ДФ”Земеделие”-Разплащателна агенция.Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-22/15.03.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 2 от Преходните и заключителни разпоредби от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., чл.56, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ №  16/321/00368 от 23.10.2009 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Бяла река, община Първомай”, сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Цар Борис ІІІ” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № ВG121100421, представляван от изпълнителния директор Калина Иванова Илиева

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Упълномощава кмета на общината – г-н Ангел Атанасов Папазов, да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 2 615 500,80 лева ( два милиона шестотин и петнадесет хиляди и петстотин лв и 80 стот) за обезпечаване на 110% от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 16/321/00368 от 23.10.2009 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Бяла река, община Първомай”, сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

2. Отменя свое решение № 321 по протокол № 37/23.12.2009 г. за встъпване в дълг на община Първомай по договор за отпускане на финансова помощ № 16/321/00368 от 23.10.2009 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с.Бяла река, община Първомай” сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

3. Възлага на кмета на Община Първомай да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 16/321/00368 от 23.10.2009 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.


РЕШЕНИЕ № 348, прието на 31.03.2010 г. по Протокол № 41

Относно: Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай за периода от 01.09.2009 г. до 15.03.2010 г.Предвид изложеното в информацията и проекто решение от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-26/19.03.2010 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема информацията за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай за периода 01.09.2009 г. до 15.03.2010 г.Мотиви: Изпълнение Плана за работа на Общински съвет гр.Първомай за първото шестмесечие на 2010 г., с цел предоставяне на информация на Общински съвет град Първомай за дейността по организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 349, прието на 31.03.2010 г. по Протокол № 41

Относно: Определяне на земеделски земи от ОПФ на с.Бяла река и с.Градина, община Първомай за отдаване под наем.Предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-24/19.03.2010 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.32, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2010 година” към Раздел ІІІ, “А.” – “имоти, които Община Първомай има намерение да предостави под наем” от списъка под № 41 до № 75, следните земеделски земи, като настоящето решение е неразделна част от Решение № 325 от 29.01.2010 год. на ОбС гр.Първомай: 

Землище с.Бяла река, общ.Първомай

 

 по ред

 

Имот №

 

Местност

 

Н-н на трайно ползване

 

Кате-

гория

 

Площ

/дка/

1

018038

Юртвете

нива

І І І

2,921

2

038044

Бозалъка

нива

V

2,675

3

039024

Парцелите

нива

І І І

6,374

4

051020

Кайначетата

нива

ІV

4,138

5

051103

Кайначетата

.нива

ІV

2,909

6

066016

Стълбовете/желепл

нива

ІV

3,966

7

082034

Реал.граници-18Ж АЛ

нива

1,097

8

082047

Реал.граници-18Ж АЛ

нива

4,447

9

084064

Чамурлука 215

нива

1,223

10

092003

Езеровско

нива

1,033

11

111004

Дрянови бозалъци

нива

ІV

2,791

12

115007

Гогов бунар

нива

ІV

21,169

13

116010

Гогов бунар

нива

ІV

5,167

                                                                                                   Обща площ:

59,910

 

Землище с.Градина,общ.Първомай
 

по ред

 

Имот №

 

Местност

 

Н-н на трайно ползване

 

Кате-

гория

 

Площ

/дка/

1

003178

Бейкър; вети лозя

нива

V

0,909

2

004121

Райково дер; чешм.

нива

V

5,729

3

004123

Райково дер; чешм.

нива

ІV

6,095

4

004194

Райково дер; чешм.

нива

V

4,096

5

004303

Райково дер; чешм.

нива

ІV

4,531

6

004314

Юрена

нива

V

4,488

7

005207

Бейкър; вети лозя

нива

ІV

1,293

8

008071

Карамана

нива

V

5,464

9

014304

Ритака

нива

V

3,497

10

015180

Узунджа

нива

V

1,662

11

015342

Узунджа

нива

V

2,729

12

015350

Узунджа

нива

V

4,267

13

017177

Върбенака

нива

ІV

1,468

14

035175

Чакърови ниви

нива

V

3,138

15

035178

Чакърови ниви

нива

V

1,500

16

038001

Крушенски крушак

нива

V

11,041

17

038170

Крушенски крушак

нива

V

2,914

18

039014

Дикме алан

нива

ІV

4,097

19

039142

Белия бряг

нива

ІV

1,060

20

039147

Белия бряг

нива

ІV

2,100

21

040120

Арга;бента

нива

ІV

1,168

22

040121

Арга;бента

нива

ІV

5,339

                                                                                                   Обща площ:

78,585

 

            ІІ. Определя земеделските земи от ОПФ на с.Бяла река и с.Градина, община Първомай, които могат да се отдават под наем за срок до три години, както следва:

 

Землище с.Бяла река, общ.Първомай
 

 по ред

 

Имот №

 

Местност

 

Н-н на трайно ползване

 

Кате-

гория

 

Площ

/дка/

1

018038

Юртвете

нива

І І І

2,921

2

038044

Бозалъка

нива

V

2,675

3

039024

Парцелите

нива

І І І

6,374

4

051020

Кайначетата

нива

ІV

4,138

5

051103

Кайначетата

.нива

ІV

2,909

6

066016

Стълбовете/желепл

нива

ІV

3,966

7

082034

Реал.граници-18Ж АЛ

нива

1,097

8

082047

Реал.граници-18Ж АЛ

нива

4,447

9

084064

Чамурлука 215

нива

1,223

10

092003

Езеровско

нива

1,033

11

111004

Дрянови бозалъци

нива

ІV

2,791

12

115007

Гогов бунар

нива

ІV

21,169

13

116010

Гогов бунар

нива

ІV

5,167

                                                                                                   Обща площ:

59,910

 

Землище с.Градина,общ.Първомай:
 

по ред

 

Имот №

 

Местност

 

Н-н на трайно ползване

 

Кате-

гория

 

Площ

/дка/

1

003178

Бейкър; вети лозя

нива

V

0,909

2

004121

Райково дер; чешм.

нива

V

5,729

3

004123

Райково дер; чешм.

нива

ІV

6,095

4

004194

Райково дер; чешм.

нива

V

4,096

5

004303

Райково дер; чешм.

нива

ІV

4,531

6

004314

Юрена

нива

V

4,488

7

005207

Бейкър; вети лозя

нива

ІV

1,293

8

008071

Карамана

нива

V

5,464

9

014304

Ритака

нива

V

3,497

10

015180

Узунджа

нива

V

1,662

11

015342

Узунджа

нива

V

2,729

12

015350

Узунджа

нива

V

4,267

13

017177

Върбенака

нива

ІV

1,468

14

035175

Чакърови ниви

нива

V

3,138

15

035178

Чакърови ниви

нива

V

1,500

16

038001

Крушенски крушак

нива

V

11,041

17

038170

Крушенски крушак

нива

V

2,914

18

039014

Дикме алан

нива

ІV

4,097

19

039142

Белия бряг

нива

ІV

1,060

20

039147

Белия бряг

нива

ІV

2,100

21

040120

Арга;бента

нива

ІV

1,168

22

040121

Арга;бента

нива

ІV

5,339

                                                                                                   Обща площ:

78,585

 

ІІІ. Размера на базисната годишна наемна цена за един декар се определя, съгласно Тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински имоти, приета с Решение №148/28.11.2008г. по Протокол №18 на ОбС-Първомай – т.15 от Приложение №1:

 

15.

Земеделски земи от ОПФ

Годишна наемна цена за 1 декар в лева

 

 

kатегория -  I

 

kатегория -  II

 

kатегория -  III

 

kатегория -  IV

 

kатегория -  V

 

kатегория -  VI

 

kатегория -  VII

 

kатегория -  VIII

 

kатегория -  IX

 

kатегория -  X

 

 

20

 

18

 

16

 

15

 

12

 

10

 

8

 

7

 

6

 

5

 

 

ІV. Петдесет процента от средствата, които постъпват от наемите на тези земи, да се предоставят съответно на кметство с.Бяла река и кметство с.Градина, общ.Първомай за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.32, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и с оглед използване на земеделските земи от ОПФ на общ.Първомай по предназначение.


РЕШЕНИЕ № 350, прието на 31.03.2010 г. по Протокол № 41

Относно: Определяне на земеделски земи по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от землищата на с.Буково, с.Бяла река и с.Градина, община Първомай, за отдаване под наем.Предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет, изх.№ 61-00-25/17.03.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.19, ал.8, т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.30, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Определя земеделските земи по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от землището на с.Буково, с.Бяла река и с.Градина, община Първомай, за които могат да се сключат договори за отдаване под наем за срок до три години, съгласно Приложения: № 1, № 2 и № 3,  неразделна част от настоящето решение.

ІІ. Решението на Общинския съвет, се съобщава на населението от кмета на общината и кметовете на кметства с обявление, поставено на видно място в сградата на Общинска администрация и кметствата на населените места, в чиито землища са земеделските земи по т.І. В обявлението се посочва срока, в който могат да се предявят искания за предоставяне на земеделски земи под наем, като той не може да бъде по-малък от 15 дни.

Договор за наем се сключва след предявено искане /заявление/ до кмета на общината. При депозиране на повече от едно заявление за един имот, кметът на общината със своя заповед назначава комисия, в състава на която могат да се включват и общински съветници. Комисията разглежда постъпилите молби в присъствието на кандидатите. Договор се сключва с кандидата, предложил най-висока годишна наемна цена за един декар, но не по-ниска от определената базисна за съответната категория земеделска земя.

ІІІ. Размера на базисната годишната наемна цена за един декар се определя, съгласно Тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински имоти, приета с Решение №148/28.11.2008г. по Протокол №18 на ОбС-Първомай – т.15 от Приложение №1:
 

15.

Земеделски земи от ОПФ

Годишна наемна цена за 1 декар в лева

 

 

kатегория -  I

 

kатегория -  II

 

kатегория -  III

 

kатегория -  IV

 

kатегория -  V

 

kатегория -  VI

 

kатегория -  VII

 

kатегория -  VIII

 

kатегория -  IX

 

kатегория -  X

 

 

20

 

18

 

16

 

15

 

12

 

10

 

8

 

7

 

6

 

5

 

           

ІV. Петдесет процента от средствата, които постъпват от наемите на тези земи, да се предоставят съответно на кметство с.Буково, кметство с.Бяла река и кметство с.Градина,  общ.Първомай, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

Мотиви: Общински съвет Първомай счита за законосъобразно и целесъобразно вземането на решение за отдаване под наем на земеделските земи по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на територията на община Първомай .


РЕШЕНИЕ № 351, прието на 31.03.2010 г. по Протокол № 41

Относно: Учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІV – жилищно строителство в кв.42 по плана на гр.Първомай, общ.Първомай, чрез публично оповестен конкурс.Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-23/18.03.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация и чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49, ал.2 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2010 година” към Раздел ІІІ, “В.Имоти, върху които Община Първомай има намерение да учреди ограничени вещни права” от списъка под № 2 „Учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на обект за обществено обслужване и търговия с площ от 212 кв.м., върху имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІV – жилищно строителство в кв.42 по плана на гр.Първомай, общ.Първомай.” като настоящето решение е неразделна част от Решение № 325 от 29.01.2010 год. на ОбС гр.Първомай.

ІІ. Одобрява пазарна оценка за правото на строеж в размер на 14 416 лв. /четиринадесет хиляди  четиристотин и шестнадесет лева/ .

ІІІ. Дава съгласие да се учреди на право на строеж за изграждане на едноетажна масивна сграда със застроена площ 212 кв.м., предназначена за обществено обслужващи дейности и търговия, върху имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІV – жилищно строителство в кв.42 по плана на гр.Първомай, общ.Първомай /АОС №480 от 10.02.2003г./, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

ІV. Конкурсът за учредяване право на строеж да се проведе при следните задължителни и специфични конкурсни условия :

1. Начална конкурсна цена на правото на строеж –  14 416 лв. /четиринадесет хиляди  четиристотин и шестнадесет лева/ .

            2. Изисквания към участниците:

2.1. До участие в конкурса се допускат физически лица и търговци, регистрирани по действащото българско законодателство и техни сдружения;

2.2. Да не дължат суми на Община Първомай за данъци, такси и др. публични задължения;

2.3.  Да не са в процедура по несъстоятелност, прекратяване и ликвидация;

3. За участие в конкурса участниците представят прединвестиционен идеен  проект (проучване) за изграждане на център за обществено обслужване и търговия, включващ кафе-сладкарница с детски кът и салон за красота .

4. Срок за изпълнение на проекта – три години, считано от датата на сключване договора за учредено право на строеж.

5. Предложението за участието в конкурса трябва да съдържа:

5.1. офертна цена;

5.2. размер на предвижданите инвестиции;

5.3. разкриване на нови работни места;

5.4. други социални предложения и придобивки;

V. Задължения на спечелилия конкурса участник.

1. Приобретателят на правото на строеж да не продава, прехвърля, заменя или дарява, освен на роднини по права линия отстъпеното право на строеж за срок от 5 /пет/ години.

2. Приобретателят на правото на строеж да не продава, прехвърля, заменя или дарява, освен на роднини по права линия изградената сграда за срок от 10 /десет/ години.

3. Ако приобретателят, придобил правото на строеж, не изпълни задължението си да построи и въведе в експлоатация сградата в определения с конкурса срок, договорът се счита прекратен по право по смисъла на чл.25 от ЗЗД и Община Първомай става собственик на извършените при строителството подобрения върху нейния имот, без да дължи обезщетение за това.

4. Всички данъци и такси по учреденото право на строеж са за сметка на приобретателя.

VІ. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими действия по провеждане на конкурса и да подпише договор за учредяване право на строеж с класирания от конкурсната комисия на първо място участник.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС във връзка с чл.49, ал.2 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение на мероприятието предвидено  по действащия подробен план за застрояване  в УПИ І жил.стр. в кв.42 по плана на гр.Първомай, общ.Първомай.


РЕШЕНИЕ № 352, прието на 31.03.2010 г. по Протокол № 41

Относно: Преобразуване на ЦДГ „МАРИЦА” гр.Първомай в ОДЗ „МАРИЦА” гр.Първомай и изменение и допълнение на бюджет за 2010 г. на община Първомай.Предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет, изх.№ 61-00-27/19.03.2010 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 20,  чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 10, ал. 7 от Закона за народната просвета, чл. 15, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, чл. 6 , ал. 3, от Наредба № 26 от 18.11.2008 г. на Министерство на здравеопазването, за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и чл.18 от Закона за общинските бюджети

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Преобразува Целодневна детска градина „Марица” гр. Първомай в Обединено  детско заведение „Марица” гр. Първомай, считано от датата на обнародване в Държавен вестник на заповедта на Кмета на община Първомай по чл. 10, ал.8 от ЗНП, като една градинска група се трансформира в яслена група.

2. Възлага на кмета на община Първомай да извърши необходимите действия съгласно чл. 10, ал. 7 и  ал.8 от ЗНП и чл. 15, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от ППЗНП.

3.  Възлага на кмета на община Първомай да определи числеността на ОДЗ „Марица” гр. Първомай съгласно разпоредбите на Наредба № 3 на МОМН от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета и Наредба № 26 от 18.11.2008 г. на МЗ за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

4. Необходимите финансови средства  в размер на 7300 лв. за извършване на реконструкцията на детското заведение да бъдат включени в инвестиционната програма на общината за 2010 г., като нов обект „Преобразуване на ЦДГ „Марица” гр.Първомай в ОДЗ „Марица”, като същите бъдат приспаднати от предвидените средства за обект „Основен ремонт училища и ЦДГ по проект на МРРБ”.

Мотиви: В изпълнение на Решение № 294 на ОбС гр. Първомай, прието на 30.10.2009

г. по Протокол № 35 с цел удовлетворяване на възникналата обществена потребност от създаване на втора яслена група за децата от града ни.


РЕШЕНИЕ № 353, прието на 31.03.2010 г. по Протокол № 41

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 332 на Общински съвет град Първомай, прието на 29.01.2010 г. по Протокол № 38.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на Община Първомай, изх.№ 61-00-28/19.03.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Изменя Решение № 332/29.01.2010 г. в частта му за проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за създаване на Местна инициативна група на територията на община Първомай”, както следва:

Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем от набирателната сметка на община Първомай в размер до 60 000 лева за плащания по проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за създаване на Местна инициативна група на територията на община Първомай” със срок за възстановяване след получаване на средствата от ДФ „Земеделие”, Разплащателна агенция.

2. Допълва Решение № 332/29.01.2010 г.:

            Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем от набирателната сметка на община Първомай в общ размер до 60 000 лева за плащания по проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с.Бяла река община Първомай” със срок за възстановяване след получаване на аванс от ДФ „Земеделие”, Разплащателна агенция.

Мотиви: Осигуряване на оборотни средства за плащания по проекти до възстановяването им от ДФ „Земеделие”, Разплащателна агенция.


РЕШЕНИЕ № 354, прието на 31.03.2010 г. по Протокол № 41

Относно: Продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него сграда по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-29/19.03.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.46, ал.3 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2010 година” към Раздел ІІІ, “Б. Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” от списъка под № 15 „Поземлен имот № 000081, с площ от 3, 025 дка., с начин на трайно ползване: друг промишлен терен, в местността „Дълбоко дере Дюлюр”, находящ се в землището на гр.Първомай, общ.Първомай” и № 16 „Поземлен имот № 000082, с площ от 11,799 дка., с начин на трайно ползване: друг промишлен терен, в местността „Дълбоко дере Дюлюр”, находящ се в землището на гр.Първомай, общ.Първомай”, като настоящето решение е неразделна част от Решение № 325 от 29.01.2010 год. на ОбС гр.Първомай.

2. Дава съгласие да се извърши продажба на общински имоти, както следва:

- имот № 000081, с площ от 3, 025 дка. с начин на трайно ползване: друг промишлен терен, в местността „Дълбоко дере Дюлюр”, находящ се в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, при граници и съседи: имот № 000085, път ІV кл. на община Първомай; имот № 000299, полски път на община Първомай; имот № 000296, предпазна дига на община Първомай;

- имот № 000082 с площ от 11,799 дка. с начин на трайно ползване: друг промишлен терен, в местността „Дълбоко дере Дюлюр”, находящ се в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, при граници и съседи: имот № 000086, пасище, мера на община Първомай; имот № 000085, път ІV кл. на община Първомай; имот № 000025, напоителен канал на ДПФ-МЗГАР; имот № 000401, пасище, мера на община Първомай,

 на собственика на законно построените върху тях сгради, а именно: „ЕКО САН НИКОЛА” АД гр.Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, обл.Пловдив, ул.”Константин Величков” № 2, ет.3, ап.7, вписано в Търговския регистър при АВ с ЕИК 160121064, представлявано от изпълнителния директор Ренато Паскуа, гражданин на Република Италия с паспорт № Е 371395, издаден на 11.10.2005 год. от Полиция Бергамо РИталия.

3. Одобрява пазарни оценки, изготвени от оценител на недвижими имоти, както следва:

- за имот № 000081 в размер на 8 470 лева (осем хиляди четиристотин и седемдесет лева);

- за имот № 000082 в размер на 33 037 лева (тридесет и три хиляди, тридесет и седем лева).

4. Цената на описаните по т.1 общински имоти в размер общо на 41 507  лв. (четиридесет и една хиляди петстотин и седем лева) се дължи от : „ЕКО САН НИКОЛА” АД гр.Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, обл.Пловдив, ул.”Константин Величков” № 2, ет.3, ап.7, вписано в Търговския регистър при АВ с ЕИК 160121064, представлявано от изпълнителния директор Ренато Паскуа, гражданин на Република Италия с паспорт № Е 371395, издаден на 11.10.2005 год. от Полиция Бергамо РИталия, като всички данъци и такси по сделката, са за негова сметка.

5. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

6. Постъпилите приходи от продажбата на имотите да се използва за ликвидирането на склад за пестициди.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС във връзка с чл.46, ал.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, с цел осъществяване инвестиционните намерения на собственика на сградите и изпълнение на бюджета на общ.Първомай за 2010г.


РЕШЕНИЕ № 355, прието на 31.03.2010 г. по Протокол № 41

ОТНОСНО:  Вземане на решение от Общински съвет за одобряване на проектна документация за частично изменение на  Подробен устройствен план – План за регулация ПУП – ПР, за част кв.14, 19, 20, 21 и 26, по плана на кв.Любеново, гр.Първомай – НОВ ПЪТЕН ПОДЛЕЗ на км.202+856.58, във връзка с реализацията на проект: “Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч. фаза II.Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-30/25.03.2010 г., и на основание Чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията, при условията на Чл.60 от Административно процесуалния кодекс /АПК/,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Одобрява Подробен устройствен план – План регулация /ПУП – ПР/  за част от кв.14, 19, 20, 21 и 26, по плана на кв.Любеново, гр. Първомай – НОВ ПЪТЕН ПОДЛЕЗ при км.202+856.58, във връзка с реализацията на проект: “Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград  и оптимизиране на трасето за скорост 160км./ч. – фаза II.

Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и Чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с осигуряване на транспортна комуникация за автомобилно и пешеходно движение, между северната и южната част на кв.Любеново, гр.Първомай.


РЕШЕНИЕ № 356, прието на 31.03.2010 г. по Протокол № 41

Относно:  Вземане на решение от Общински съвет за одобряване на проектна документация за частично изменение на  Подробен устройствен план – План  регулация ПУП – ПР, за част от уличната мрежа между осови точки 92, 93, 94, 2 и 3, по плана на кв.Любеново, гр.Първомай – ВОДОСТОК на км.202+312.612, във връзка с реализацията на проект: “Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч. фаза II.Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-31/25.03.2010 г., на основание Чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията, при условията на Чл.60 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Одобрява Подробен устройствен план – План регулация /ПУП – ПР/  за част от уличната мрежа между осови точки 92, 93, 94, 2 и 3, по плана на кв.Любеново, гр.Първомай – ВОДОСТОК на км.202+312.612, във връзка с реализацията на проект: “Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград  и оптимизиране на трасето за скорост 160км./ч. – фаза II.

Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и Чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с оптимизиране на връзките между северната и южната част на кв.Любеново, гр.Първомай.


РЕШЕНИЕ № 357, прието на 31.03.2010 г. по Протокол № 41

Относно: Кандидатстване на НЧ „Пробуда-кв.Дебър-1905г.”, НЧ Селска пробуда 1896г.-с.Градина”, НЧ „Иван Вазов 1896г.-с.Искра”, ОНЧ „Св.св.Кирил и Методий” гр.Първомай и НЧ „Пробуда” с.Дълбок извор по Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”.На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Упълномощава Кмета на Община Първомай да подготви документите за кандидатурата на община Първомай по Програма “Глобални библиотеки”, като в нея бъдат включени библиотеките и читалищата в кв.Дебър и селата Искра, Градина, Дълбок извор и гр.Първомай.

2. Община Първомай става партньор по Програма “Глобални библиотеки България” и ще сътрудничи на Министерство на културата и ПРООН в изпълнение на програмата на местно ниво, ако кандидатурата бъде одобрена.

3. Упълномощава Кмета на Общината да подпише Споразумение за сътрудничество между Министерство на културата, ПРООН, Общината  и включените в Програмата читалища.

4. Упълномощава Кмета на Общината да определи общински служител, който да изпълнява ролята на лице за контакт по Програма “Глобални библиотеки - България” и произтичащите от това задължения.

5. Задължава кандидатите да изготвят план сметка за необходимите разходи при минимални параметри на проекта.

6. При одобрение на кандидатите задължава кмета на общината да предложи актуализация на бюджета за осигуряване на необходимото финансиране.

Мотиви: Кандидатстване на библиотеките и читалищата в кв.Дебър , селата Искра, Градина, Дълбок извор и гр.Първомай за участие в Програма “Глобални библиотеки - България” и евентуалното им включване  в етап 2010 на същата.


РЕШЕНИЕ № 358, прието на 31.03.2010 г. по Протокол № 41

Относно:  Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет

Предвид изложеното в докладната записка от д-р Станка Апостолова – председател на ПК по “Здравеопазване и социални дейности” с вх. № 53-0-92 / 30.03.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

Елена Иванова Димитрова, за сина и Емануил Дойчинов Димитров на 6 години, от  гр.Първомай,   в размер на 900 лв./разпределени по 100 лв. месечно до края на годината / Заявление вх. № 53-Е-6 /16.03.2010г./

Атанас Георгиев Илчев, роден през 1987г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. / Заявление вх. № 53-А-14 /30.03.2010г./

Иван Желязков Грозев, роден през 1963г., от с.Татарево, в размер на 100 лв. / Заявление вх. № 53-И-5 /18.03.2010г./

Минка Стоянова Гайдажиева, родена през 1968г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. / Заявление вх. № 53-М-13 /19.03.2010г./

от предвидените средства по § 42-14 „Други дейности по решение на ОбС” в  бюджета на Община Първомай за 2010 г. 

            На гражданите, подали останалите молби, към 30.03.2010г., не се отпуска финансова помощ.

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от ОбСъвет решение.


РЕШЕНИЕ № 359, прието на 29.04.2010 г. по Протокол № 42

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2010 година.

Предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-36/16.04.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2010 година.

Мотиви: Общинската програма за закрила на детето за 2010 г. се приема с цел задоволяване потребностите на децата и техните семейства в Община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 360, прието на 29.04.2010 г. по Протокол № 42

Относно: Определяне на размера и местоположението на общинските пасища и мери за общо и/или индивидуално ползване и правила за ползването им за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние на територията на община Първомай, обл.Пловдив.Предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-42/19.04.2010 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, чл.37”и”, ал.3 и чл.37”о”от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските производители

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Определя местоположението и размера /в декари/ на общинските пасища и мери, които ще се предоставят за общо и/или индивидуално ползване, в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на община Първомай по съответните землища, съгласно Приложение № І, неразделна част от настоящето решение.

ІІ. Определя Правила за ползване на общинските пасища и мери за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние на територията на община Първомай, обл.Пловдив, съгласно Приложение № ІІ, представляващо неразделна част от настоящето решение.

ІІІ. Дава съгласие да бъдат предоставени за общо и/или индивидуално ползване от земеделските стопани, притежаващи пасищни животни и/или техни сдружения от община Първомай, общинските пасища и мери, отговарящи на дефинициите за площи (съгласно Заповед № РД 09-346/22.04.2009 на Министъра на земеделието и храните), подлежащи на подпомагане по схемата за единно плащане на площ за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските производители, по населените места на община Първомай.

 ІV. Утвърждава броя за всеки вид животни и лицата, които ще извършат идентифицирането на общинските пасища и мери във физически блокове /в хектари/ за общо и/или индивидуално ползване по населените места в община Първомай и се  регистрират от тях в ОС”Земеделие” гр.Първомай, съгласно Приложение ІІІ-от 1 до 14, както следва:

1.      Кметство с.Бяла река (Приложение № ІІІ-1):

а/ за общо ползване върху 2 197,417 дка, чрез Петкана Илиева Добрева;

б/ животни:

-         Едър рогат добитък /ЕРД/:

·        над 24 месеца – 375 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 108 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 28 броя

2.      Кметство с.Караджалово (Приложение № ІІІ-2):

а/ / за общо ползване върху – 1 867,489 дка, чрез  Благой Христозов Благоев;

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 222 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 80 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 40 броя;

-         Дребен рогат добитък  /ДРД/ – 126 броя

3. Кметство с.Крушево (Приложение № ІІІ-3):

а/ за общо ползване върху – 1 249,912 дка, чрез Радка Велева Петкова;

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 82 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 36 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 36 броя;

-         ДРД – 52 броя

-         Еднокопитни – 13 броя

4.      Кметство с.Искра (Приложение № ІІІ-4):

а/ за общо и индивидуално ползване върху – 1 122,245 дка, чрез:

1.      Димитър Иванов Несторов – общо ползване:

-         върху площ – 972,245 дка;

-         животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 500 броя;

·        от 8 до 24 месеца –100 броя;

-         ДРД – 700 броя;

2.      Евгений Аргиров Караиванов:

а/ на площ – 150 дка;

б/ с притежавани животни:

-         ДРД – 112 броя.

5.      Кметство с.Брягово (Приложение № ІІІ-5):

а/ за общо ползване върху – 4 340,922 дка, чрез Димитрия Димитрова Кошева;

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 488 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 289 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 122 броя;

-         ДРД – 963 броя

6.      Кметство с.Татарево (Приложение № ІІІ-6):

а/ за общо ползване върху – 2 018,948 дка, чрез:

1.      Петър Димитров Колев

2.      Живка Ройдева Василева

3.      Георги Петков Топчиев

4.      Георги Димитров Димитров

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 94 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 3 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 6 броя;

-         ДРД – 507 броя

7. Кметство с.Поройна (Приложение № ІІІ-7):

а/ за общо ползване върху  – 608,478 дка, чрез Пенко Димитров Налбантов;

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 188 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 44 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 22 броя

8. Кметство с.Дълбок извор (Приложение № ІІІ-8):

а/ за общо ползване върху – 2 336,982 дка, чрез Янко Петров Янков;

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 886 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 264 броя

-         ДРД – 1 405 броя

-         Еднокопитни – 90 броя

9. Кметство с.Воден (Приложение № ІІІ-9):

а/ за общо ползване върху 2 106,131 дка, чрез Севим Сали Шакир; 

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 252 броя

-    ДРД – 479 броя

-         Еднокопитни – 44 броя

10. Кметство с.Езерово (Приложение № ІІІ-10)

а/ за общо ползване върху 3 104,489 дка, чрез:

1.      Ангел Христов Хаджиев

2.      Здравко Стефанов Узунов

3.      Джемил Мюмюн Идриз

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 181 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 34 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 9 броя

-    ДРД – 1 269 броя

11. Кметство с.Православен (Приложение № ІІІ-11):

а/ за общо ползване върху 970,461 дка, чрез Гюлнар Мехмед Емин;

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца –74 броя

12. Кметство с.Виница (Приложение № ІІІ-12):

а/ за индивидуално и общо ползване върху – 1 107,423 дка, чрез:

1.      Ангел Атанасов Атанасов:

-         на площ – 120 дка;

-         с притежавани животни:

ЕРД:

·        над 24 месеца – 21 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 13 броя;

2.      Ангел Стоянов Борисов:

-         на площ – 60 дка;

-         с притежавани животни:

ЕРД:

·        над 24 месеца – 3 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 40 броя;

3.      Кольо Ангелов Пенев:

-         на площ – 134 дка;

-         с притежавани животни:

ДРД – 92 броя;

4.      Шибил Ангелов Шибилев – общо ползване:

а/ на площ – 420 дка;

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 6 броя;

-         ДРД – 213 броя.

13.  Кметство гр.Първомай (Приложение № ІІІ-13):

А. кв.Дебър:

а/ за общо ползване върху 3 073,451 дка, чрез Желязко Костадинов Трифонов;

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 250 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 96 броя;

-         ДРД – 603 броя

Б. кв.Любеново:

а/ за общо ползване върху  – 850,687 дка, чрез от Ангел Кирчев Колев;

б/ животни:

- ЕРД:

·        над 24 месеца –  181 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 56 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 44 броя;

14.  Кметство с.Буково (Приложение № ІІІ-14)

а/ за индивидуално ползване върху 3 662,120 дка, чрез:

1.      Мустафа Рамадан Сюлейман

2.      Мурад Мурад Ферад

3.      Рамадан Реджеб Мустафа

4.      Ерхан Реджеб Мунджали

5.      Фейме Хасанова Махмудова

6.      Ридван Рамаданов Ахмедов

7.      Себайтин Рамадан Садула

8.      Васил Николов Троев

9.      Сефер Ибрям Халил

10.  Басри Сабри Махрем

11.  Иван Петков Иванов

12.  Шенол Дурсунов Алиев

13.  Апти Фаик Рамадан

14.  Атъф Рамадан Садула

15.  Дурмуш Неджип Ходжа

16.  Дурмуш Шабан Баджаклъ

17.  Ниязи Мюмюн Юсеин

18.  Шабан Ферад Ферад

19.  Фикри Салим Мунджали

20.  Фахри Мюмюнов Ферадов

21.  Иван Йорданов Иванов

22.  Ахмед Ферадов Еминов

23.  Рамадан Бейтула Коджаали

24.  Ридван Бейтула Руфат

25.  Месуд Реджеб Рамадан

26.  Северие Дуран Руфат

27.  Гюрсел Дурмуш Ходжа

28.  Паун Христозов Христозов

29.  Фахри Рамадан Исмаил

30.  Рамадан Нешед Юзеир

31.  Салибрям Рамадан Салибрям

32.  Рафет Халил Юсеин

33.  Мустафа Ферадов Ферадов

34.  Исмет Шабанов Ферадов

35.  Межнун Мехмед Рамадан

36.  Реджеб Халибрям Салиф

37.  Хашим Рамадан Сюлейман

38.  Бекир Ахмед Адем

39.  Гюлдание Дурмуш Мюмюн

40.  Метин Али Мюмюн

41.  Юксел Мюмюн Юсеин

42.  Надрие Мюмюн Махрем

43.  Рамадан Яшаров Халилов

44.  Сали Яшаров Халилов

45.  Рамадан Рамис Халил

46.  Юсеин Хасан Бекяр

47.  Мюмюн Сабри Махрем

48.  Расим Наим Халил

49.  Хакиме Гюрсел Дуран

50.  Ариф Рамадан Мехмед

51.  Айдън Мюмюнов Махмудов

52.  Мехмед Ахмедов Исов

53.  Раиф Халибрям Салибрям

54.  Фаик Халибрям Салибрям

55.  Ресми Сабахтин Мехмед

56.  Хакъ Нешед Юзеир

57.  Фатме Сюлейман Ходжа

58.  Байрям Дурмуш Ходжа

59.  Шукри Салимов Мунджалиев

60.  Мюмюн Мюмюн Мехмедали

61.  Шукрие Мюмюн Ферад

62.  Ферди Фетли Чакър

63.  Расим Шабан Апти

64.  Реджеб Мехмед Салим

65.  Мустафа Салибрямов Салифов

66. Ремзи Касим Хасан

б/ животни:

- ЕРД:

·        над 24 месеца – 557 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 194 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 85 броя;

- ДРД – 1 016 броя.

 V. Определя годишна такса за 2010 г. за ползване на общинските пасища и мери в размер на 1/един/ лев за 1/един/ декар – реално използвани площи, платима от ползвателите до 30 юни на следващата календарна година.

  

Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.37”и”, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и с цел използване на пасищата и мерите на територията на община Първомай за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските производители и поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.

 

Приложение № І

 

 

Списък на населените места и площите с пасища и мери по начин на трайно ползване, собственост на Община Първомай

 
 
 

№ по ред

Населено място

ЕКАТТЕ

Площ на пасищата и мерите (дка)

 
 

1

гр.Първомай

59080

4 750,094

2

с.Брягово

6745

4 340,922

3

с.Бяла река

7675

2 197,417

4

с.Буково

56335

3 662,120

5

с.Виница

11123

1 107,423

6

с.Воден

11627

2 106,131

7

с.Градина

17484

846,622

8

с.Добри дол

21440

212,229

9

с.Драгойново

23385

498,195

10

с.Дълбок извор

24493

2 336,982

11

с.Езерово

27139

3 104,489

12

с.Искра

32826

1 122,245

13

с.Караджалово

36230

1 867,489

14

с.Крушево

40155

1 249,912

15

с.Православен

58089

970,461

16

с.Поройна

57806

608,478

17

с.Татарево

72093

2 018,948

 

 

 ОБЩО:

 33 000,157

 

Приложение № ІІ 

  П Р АВ И Л А

за ползване на пасищата и мерите на територията на Община Първомай

С настоящите правила се определят задълженията на общината и ползвателите на пасища и мери от ОПФ

 

I. Задължения на Общината и кметствата:

1.      Да предостави пасища и мери от общинския поземлен фонд под наем или аренда само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, на техни сдружения или на лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

2.      Да осигури безпрепятствено ползване на предоставените мери и пасища от местното население за пашуване на притежаваните от тях животни, като сформирането на стадата е на доброволен принцип.

3.      Да информира ползвателите на пасища и мери при настъпване на промени в нормативните документи, касаещи условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

4.      По решение на местното население в кметствата по населени места може да се изготвят експлоатационни планове за паша на отделните стада и групи животни, за което да се информират пастирите, както на индивидуалните така и на колективните стада.

5.      Допуска се отделяне на части от големи имоти с пасища и мери за индивидуална паша на животните на отделни крупни фермери, но не може да се ограничи достъпа на животните до местата за водопой.

6.      С Решение на общинския съвет може да се разреши построяване на временни постройки за лагеруване на животните през летния сезон. Ограждане на тези площи се разрешава при условия и ред посочени в решението.

7.      Кметовете по населени места да оказват съдействие за изграждане на сдружения за общо ползване на пасищата и мерите от стопаните с по-малък брой животни.

8. Земеделските стопани – животновъди, желаещи да ползват общинските пасища и мери, подават заявления с необходимите документи /удостоверение за отглежданите от тях животни, издадено от местната ветеринарно-медицинска служба/ до кмета на съответното населено място в община Първомай, в обявения срок.

Кметовете по населени места, след изтичане на определения срок, изготвят становище със съответното предложение за начина на ползване (общо и/или индивидуално) на общинските пасища и мери, придружено с обобщени данни в табличен вид (съгласно Национален стандарт 4.1) и постъпилите заявления с удостоверенията за притежаваните животни.

            На база получените данни, Общински съвет взема решение за предоставяне на общинските пасища и мери за ползване от земеделските стопани – животновъди, по населените места  от общината.

 II. Задължения на ползвателите:

Ползването на мерите и пасищата включва следните начини за въздействие върху тяхното общо състояние, касаещо продуктивността, качеството и ботаническия състав на тревостоя:

        Режим на ползване;

        Почистване;

        Борба с плевелите;

        Торене;

        Посяване;

        Регулиране на водния режим.

А. Задължения свързани със спазване на Националните стандарти по поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

І. Да спазват Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и националните стандарти определени със Заповед на министъра на земеделието и храните.

Националните стандарти са задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани, собственици и/или ползватели на пасища и мери, които кандидатстват за подпомагане по различните схеми на Общата селскостопанска политика и мерки от Програмата за развитие на селските райони.

Националните стандарти, касаещи ползването на пасищата и мерите са:

1.  За опазване на почвата от ерозия:

Национален стандарт 1.2: За отглеждане на земеделски култури се забранява използването на крайречни площи на разстояние минимум 5 м от реката.

Национален стандарт 1.3: Задължително е запазването и подържането на съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или земеделски парцел и сключването на споразумения между земеползвателите на даден физически блок.

2. .3а опазване на органичното вещество:

Национален стандарт 2.2: Задължително е стърнищата от полски култури да се заорават в почвата за създаване на благоприятни условия за трансформиране в органично вещество и се забранява тяхното изгаряне.

3. Запазване на структурата на почвата:

Национален  стандарт  3.1:  Задължително  е чрез правилен подбор на земеделска техника и подходящи технологии на обработка да не се допуска вторично уплътняване на почвата при култури със слята повърхност.

4. Осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания:

Национален стандарт 4.1: При пасищно и оборно-пасищно отглеждане на животни от рода на ЕРД, ДРД и еднокопитни е задължително наличие на постоянно затревени площи /пасища и ливади/ в съотношение:

- минимум 0,5 ха за отглеждане на 1 възрастно животно от рода на ЕРД /на възраст над 24 месеца/;

 - минимум 0,1 ха за отглеждане на 1 младо животно от рода на ЕРД /на възраст от 2 до 8 месеца/;

- минимум 0,2 ха за отглеждане на 1 младо животно от рода на ЕРД /на възраст от 8 до 24 месеца/;

- минимум 0,05 ха за отглеждане на 1 животно от рода на ДРД;

- минимум 0,5 ха за отглеждане на 1 животно от рода на еднокопитните.

Национален стандарт 4.2: Задължително е постоянните пасища да се почистват от нежелана храстовидна растителност /къпина, шипка/ и да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове /орлова папрат, чемерика, айлант, аморфа и къпина/.

Национален стандарт 4.3: Задължително е да се запазват съществуващите полски граници /синори/ в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел.

Национален стандарт 4.4: Задължително е опазването на земеделски площи в близост до гори от навлизането на дървесна и храстовидна растителност в тях.

      Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и други нормативни актове.

Б. Задължения на ползвателите на пасища и мери, относно осигуряване и стриктно спазване на технологични и организационни мероприятия за:

1.  Повърхностно подобряване на терена;

2.  Подобряване състоянието на пасищата и мерите чрез торене;

3.  Органично торене на площите;

4.  Провеждане на борба с плевелите и агресивните и устойчиви растителни видове;

5.  При необходимост подсяване на деградирали пасища и мери;

6.  Основно подобряване на пасища и мери при ниско продуктивни естествени
тревостои със силно влошен тревен състав;

7. Напояване на пасищата и мерите, където това е възможно;

8. Поддържане на пасищата и мерите чрез традиционните земеделски практики – паша и/или косене.
 

В. Задължения на ползвателите на пасища  и мери:

1. Да заплащат в срок таксата за ползване на мери и пасища /ако има определена такава/;

2. Да използват предоставените им площи с пасища и мери, съгласно
предназначението им;

3. Да спазват приетите от общинския съвет правила;

4. Да спазват установените ветеринарно-санитарни и хигиенни изисквания, както и екологични норми;

5. Да спазват противопожарните правила и фотосанитарни изисквания;

6.     Да опазват съществуващите в площите с пасища и мери електропреносни, хидромелиоративни и други видове съоръжения, както и водоемите;

7.     Да предпазват пасищата от ерозия, заблатяване, замърсяване, както и да не използват за пръскането им неразрешени препарати;

8. Да не отсичат съществуващите единични и групи дървета;

9. Да не допускат замърсяване на пасищата и мерите с битови, строителни, производствени и други отпадъци;

10. При констатиране на заразни болести при животните, същите да не се допускат на паша, както и да се изпълняват указанията на специализираните ветеринарни органи;

11. Охраната на площите с пасища и мери е за сметка на Наемателите;

12. Да не разорават затревените площи;

13. Ползвателите нямат право да преотстъпват ползваните от тях пасища и мери на трети лица;

14. Да не се допуска навлизането на животните в земеделски земи, освен определените за тяхното ползване пасища и мери.


РЕШЕНИЕ № 361, прието на 29.04.2010 г. по Протокол № 42

Относно: отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи Пункт за годишен технически преглед и Автогара построени в парцел /УПИ/ ХІV-автогара в кв.70 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-41/16.04.2010 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Дава съгласие да се отдадат под наем чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на следните недвижими имоти – частна общинска собственост, обособени като самостоятелни обекти:

І. Пункт за годишен технически преглед с площ от 157 кв.м., предназначен за извършване на услуги – технически преглед на ППС, построен в парцел /УПИ/ ХІV – автогара, находящ в кв.70 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, при граници на обекта: улица и от три страни УПИ ХІV-автогара, при следните условия:

1. Определя начална тръжна цена за месец в размер на 423,90 лв. /четиристотин двадесет и три лева и деветдесет стотинки/ без ДДС.

2. За ползване на оборудване общинска собственост, представляващо амортизируеми активи, съгласно приложения списък, към достигнатата месечна наемна цена се заплаща допълнителна цена  в размер на 105 лв. /сто и пет лева/ без ДДС.

            3. Определя срок за отдаване под наем - 5 /пет/ години, считано от датата на сключване на договора;

            4. Участникът спечелил търга, да се снабди с всички разрешения, необходими за извършване на дейността на  Пункта за годишен технически преглед, съгласно изискванията на Наредба № 32 от 5.08.1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

              Обектът е обозначен, чрез защриховане в черно на приложената към настоящото решение скица, представляваща неразделна част от него.

              ІІ. Автогара, представляваща застроен урегулиран поземлен имот с площ от 4 940 кв.м., в едно с построените в него сгради: автогара - масивна двуетажна сграда със застроена площ от 378 кв.м.; агрегатно - масивна сграда със застроена площ от 14 кв.м.; тоалетна - масивна сграда със застроена площ от 77 кв.м., съставляващ УПИ ХІV – автогара, в кв.70 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, при граници на парцела: от две страни улици, УПИ ХV-1192, УПИ ХVІ-1193, УПИ VІ-1191, УПИ VІІ-1190, УПИ VІІІ-1189, УПИ ХІІ-1187 и УПИ ХІІІ-озеленяване /Акт за ЧОС №300/30.03.2010г./

1. Определя начална тръжна цена за месец в размер на 2000 лв /две хиляди лева/ без ДДС.

2. Определя срок за отдаване под наем – до прекратяване на договора с настоящия превозвач.

3. Участникът спечелил търга се задължава да запази основното предназначение на обекта.

ІІІ. Възлага на кмета на Община Първомай организирането и провеждането на търговете за отдаване под наем на обектите по т.І и т.ІІ, както и сключването на договори със спечелилия търга участник.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.20, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение на Решения на Общински съвет гр.Първомай, както и с цел по-доброто стопанисване и поддържане на обектите.

 

   Списък на оборудването към

Пункт  за годишен технически преглед

 

 

Машини, апаратури и оборудване

Година на закупуване

с/ст

лв.

ост. с/ ст лв.

год. аморт.

лв.

1. Клавиатура за настройка на газоанализ, димомер

2004г.

300,00 лв.

30,00 лв.

45,00лв.

2. У-ва за измерване на налягането

2007г.

2000,00 лв.

1799,90 лв.

80,00лв.

3. Спирачен стенд

 

2002г.

2575,00 лв.

-

-

4. Прибор за регулиране на фаровете

1982г.

156,96 лв.

-

-

5. Диагностична апаратура комплект

2006г.

11646,67лв.

3674,60 лв.

2329,33лв.

6. Калибри

2008г.

800,00лв.

560,06 лв.

159,96лв.

7. Компютърна система

2006г.

666,67лв.

233,38 лв.

138,33лв.

Обща остатъчна стойност:

 

 

6297,94 лв.

 

 


РЕШЕНИЕ № 362, прието на 29.04.2010 г. по Протокол № 42

Относно: Продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на поземлени имоти – частна общинска собственост, по кадастралната карта на местността „Пантелей Липака”, землище град Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-33/14.04.2010 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на недвижими имоти в пакет – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот с площ от 2 092 кв.м. (две  хиляди деветдесет и два   квадратни  метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ  имот № 209 (двеста и девет) от масив 37   (тридесет и седем) по кадастралната карта  на местността  “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: от три страни полски път № 9501 и ПИ № 181. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 270/25.02.2010 год.;

2. Поземлен  имот с площ  от 1 949 кв.м.  (хиляда деветстотин четиридесет и девет квадратни  метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 211 (двеста и единадесет)  от масив 37   (тридесет и седем)   по кадастралната   карта   на  местността  “Пантелей,  Липака”,  в  землището на  гр. Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9501, полски път № 9503 и от две страни ПИ № 179. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 271/25.02.2010 год.;

3. Поземлен имот с площ от 1 995 кв.м.  (хиляда деветстотин деветдесет и пет   квадратни  метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 210 (двеста и десет)  от  масив  37 (тридесет и седем) по кадастралната карта на  местността “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: от две страни полски път № 9501 и от две страни ПИ № 179. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 272/25.02.2010 год.;

4. Поземлен имот с площ  от 1 390 кв.м. (хиляда триста и деветдесет квадратни  метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 212 (двеста и дванадесет)  от  масив  37  (тридесет   и   седем)  по  кадастралната   карта  на  местността “Пантелей,  Липака”, в землището на гр. Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: ПИ № 30, полски път № 9501, ПИ № 33 и полски път № 9503. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 273/26.02.2010 год.;

            5. Поземлен  имот с  площ  от  470 кв.м.  (четиристотин и седемдесет  квадратни  метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 213 (двеста и тринадесет)  от  масив  37   (тридесет   и   седем)   по    кадастралната   карта   на  местността  “Пантелей,  Липака”  в  землището на  гр. Първомай кв. Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9501, ПИ № 199, полски път № 9503 и ПИ № 33. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 274/26.02.2010 год.;

            6. Поземлен  имот с  площ  от 4 161 кв.м.  (четири хиляди сто шестдесет и един  квадратни  метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 206 (двеста и шест)  от  масив  37 (тридесет т   и   седем)   по кадастралната   карта   на  местността  “Пантелей,  Липака”,  в  землището на  гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота:  ПИ № 42, полски път № 9501, ПИ № 46, ПИ № 180 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 275/08.03.2010 год.;

            7. Поземлен имот с площ от 2 225 кв.м. (две хиляди двеста двадесет и пет  квадратни  метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 202 (двеста и две)  от  масив  37 (тридесет  и седем)   по кадастралната карта на  местността  “Пантелей, Липака”,  в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: ПИ № 182, полски път № 9501, ПИ № 27, ПИ № 23 и полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 276/08.03.2010 год.;

            8. Поземлен  имот с  площ  от 482 кв.м.  (четиристотин и осемдесет и два квадратни  метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 208 (двеста и осем)  от масив  37  (тридесет  и   седем)   по кадастралната   карта   на  местността “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: ПИ № 181, полски път № 9501, ПИ № 18, ПИ № 209. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 277/08.03.2010 год.;

            9. Поземлен  имот с  площ  от 480 кв.м.  (четиристотин и осемдесет квадратни  метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 214 (двеста и четиринадесет)  от  масив  37   (тридесет   и   седем)   по    кадастралната   карта   на  местността  “Пантелей,  Липака”,  в  землището на  гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: от всички страни ПИ № 194. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 278/08.03.2010 год.;

            10. Поземлен  имот с  площ  от 824 кв.м.  (осемстотин двадесет и четири квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 207 (двеста и седем)  от  масив  37  (тридесет  и   седем)   по    кадастралната   карта   на  местността  “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: ПИ № 17, полски път № 9501 и ПИ № 181. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 279/09.03.2010 год.;

            11. Поземлен  имот с  площ  от 1 340 кв.м.  с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот № 203  от масив  37  по кадастралната  карта  на  местността “Пантелей,  Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9501, ПИ № 23, ПИ № 27, полски път № 9501. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 280/09.03.2010 год.;

            12. Поземлен имот с  площ от 1 991 кв.м.  (хиляда деветстотин деветдесет и един квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 287 (двеста осемдесет и седем)  от  масив  33 (тридесет и  три)   по кадастралната   карта на местността  “Пантелей, Липака”,  в  землището на гр. Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9503, ПИ № 250, полски път № 9502 и ПИ № 251. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 283/15.03.2010 год.;

            13. Поземлен  имот с  площ  от 2 257 кв.м.  (две хиляди двеста петдесет и седем квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 288 (двеста осемдесет и осем)  от  масив  33   (тридесет   и  три)   по  кадастралната   карта   на  местността  “Пантелей, Липака”,  в  землището на  гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: ПИ № 289, полски път № 9503, ПИ № 251, полски път № 9502 и ПИ № 252. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 284/15.03.2010 год.;

            14. Поземлен  имот с  площ от 2 933 кв.м.  (две хиляди деветстотин тридесет и три квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 289 (двеста осемдесет и девет) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната   карта на местността “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: ПИ № 253, полски път № 9503, ПИ № 288 и ПИ № 252 и полски път № 9502. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №  285/16.03.2010 год.;

            15. Поземлен имот с  площ от 1 200 кв.м. (хиляда и двеста квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения, съставляващ  имот  № 290 (двеста и деветдесет) от масив  33 (тридесет и три) по кадастралната   карта на местността  “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9503, ПИ № 253, ПИ № 109 и ПИ № 254. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 286/16.03.2010 год.;

            16. Поземлен имот с  площ  от 2 502 кв.м. (две хиляди петстотин и два квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 293 (двеста  деветдесет и три)  от масив  33 (тридесет   и  три)   по  кадастралната   карта   на  местността “Пантелей,  Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: от две страни полски път № 9503, ПИ № 254 и полски път № 9502. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 287/16.03.2010 год.;

            17. Поземлен  имот с площ от 2 064 кв.м. (две хиляди шестдесет и четири квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 285 (двеста  осемдесет и пет)  от  масив  33 (тридесет   и  три)   по    кадастралната   карта   на  местността  “Пантелей,  Липака”,  в  землището на  гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9503, полски път № 9502 и ПИ № 249. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 288/17.03.2010 год.;

            18. Поземлен  имот с  площ  от 1 688 кв.м.  (хиляда шестстотин осемдесет и осем квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 269 (двеста шестдесет и девет)  от  масив  33   (тридесет  и  три)   по кадастралната   карта   на  местността  “Пантелей,  Липака”,  в  землището на  гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9503, ПИ № 267 и ПИ № 229. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 289/17.03.2010 год.;

            19. Поземлен  имот с площ  от 1 569 кв.м. (хиляда петстотин шестдесет и девет квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 272 (двеста седемдесет и две)  от  масив 33 (тридесет и три)  по кадастралната  карта на  местността  “Пантелей,  Липака”,  в  землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: ПИ № 259, ПИ № 21,  ПИ № 22, ПИ № 229 и ПИ № 23. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 290/17.03.2010 год.;

            20. Поземлен  имот с площ от 839 кв.м. (осемстотин тридесет и девет квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 284 (двеста осемдесет и четири)  от  масив  33  (тридесет   и  три)   по  кадастралната   карта   на  местността  “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9503 и ПИ № 258. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 291/18.03.2010 год.;

            21. Поземлен  имот с  площ  от 3 193 кв.м.  (три хиляди сто деветдесет и три квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 286 (двеста осемдесет и шест)  от  масив  33   (тридесет   и  три)   по   кадастралната   карта   на  местността  “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9503, ПИ № 249, полски път № 9502 и ПИ № 250. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 292/18.03.2010 год.;

            22. Поземлен имот с площ от 4 345 кв.м. (четири хиляди триста четиридесет и пет квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ  имот  № 280 (двеста осемдесет) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта   на местността “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от три страни полски път № 9503 и ПИ № 256. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 293/23.03.2010 год.;

            23. Поземлен  имот с площ  от 2 648 кв.м.  (две хиляди шестстотин четиридесет  и осем квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения, съставляващ  имот № 278 (двеста седемдесет и осем) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната   карта  на местността  “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв. Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9503, ПИ № 241, полски път № 9503 и ПИ № 240. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 294/23.03.2010 год.;

            24. Поземлен  имот с  площ  от 2 794 кв.м.  ( две хиляди седемстотин деветдесет и четири квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 277  (двеста седемдесет и седем)  от  масив  33   (тридесет   и  три)   по    кадастралната   карта   на  местността  “Пантелей,  Липака”,  в  землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9503, ПИ № 255, ПИ № 53 и ПИ № 240. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 295/23.03.2010 год.; 

25. Поземлен  имот с  площ  от 2 308 кв.м. (две хиляди триста и осем квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 276  (двеста седемдесет и седем)  от  масив  33 (тридесет   и  три)  по кадастралната   карта   на  местността  “Пантелей,  Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9503 и ПИ № 255. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 296/23.03.2010 год.;

            26. Поземлен  имот с  площ от 3 308 кв.м. (три хиляди триста и осем квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 279  (двеста седемдесет и девет)  от  масив  33   (тридесет   и  три)   по    кадастралната   карта   на  местността  “Пантелей, Липака”,  в  землището на  гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9503, и ПИ № 241. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 297/24.03.2010 год.;

            27. Поземлен  имот с  площ  от 1 323  кв.м. (хиляда триста двадесет и три  квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения, съставляващ  имот  № 281 (двеста осемдесет и един)  от  масив  33 (тридесет и  три) по кадастралната   карта на местността “Пантелей,  Липака”,  в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9503, ПИ № 257, полски път № 9503 и ПИ № 258. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 298/24.03.2010 год.;

           28. Поземлен  имот с  площ от 1 685  кв.м. (хиляда шестстотин осемдесет и  пет  квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 282 (двеста осемдесет и два)  от  масив  33   (тридесет   и  три)   по    кадастралната   карта   на  местността  “Пантелей, Липака”,  в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9503, ПИ № 258, ПИ № 96 и ПИ № 257. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 299/24.03.2010 год.

ІІ. Одобрява пазарни оценки за описаните по т.1 общински имоти, изготвени от оценител на недвижими имоти, както следва:

1. Имот № 209 от масив 37 в размер на 586 лв. /петстотин осемдесет и шест лв./;

2. Имот № 211 от масив 37 в размер на 546 лв. /петстотин четиридесет и шест лв./;

3. Имот № 210 от масив 37 в размер на 559 лв. /петстотин петдесет и девет лв./;

4. Имот № 212 от масив 37 в размер на 390 лв. /триста и деветдесет лв./;

5. Имот № 213 от масив 37 в размер на 132 лв. /сто тридесет и два лв./;

6. Имот № 206 от масив 37 в размер на 1 166 лв. /хиляда сто шестдесет и шест лв./;

7. Имот № 202 от масив 37 в размер на 624 лв. /шестстотин двадесет и четири лв./;

8. Имот № 208 от масив 37 в размер на 136 лв. /сто тридесет и шест лв./;

9. Имот № 214 от масив 37 в размер на 135 лв. /сто тридесет и пет лв./;

10. Имот № 207 от масив 37  в размер на 231 лв. /двеста тридесет и един лв./;

11. Имот № 203 от масив 37 в размер на 376 лв. /триста седемдесет и шест лв./;

12. Имот № 287 от масив 33 в размер на 558 лв. /петстотин петдесет и осем лв./;

13. Имот № 288 от масив 33 в размер на 633 лв. /шестстотин тридесет и три лв./;

14. Имот № 289 от масив 33 в размер на 822 лв. /осемстотин двадесет и два лв./;

15. Имот № 290 от масив 33 в размер на 336 лв. /триста тридесет и шест лв./;

16. Имот № 293 от масив 33  в размер на 701 лв. /седемстотин и един лв./;

17. Имот № 285 от масив 33 в размер на 578 лв. /петстотин седемдесет и осем лв./;

18. Имот № 269 от масив 33 в размер на 473 лв./четиристотин и седемдесет и три лв/;

19. Имот № 272 от масив 33  в размер на 440 лв. /четиристотин и четиридесет лв./;

20. Имот № 284 от масив 33 в размер на  235 лв. /двеста тридесет и пет лв./;

21. Имот № 286 от масив 33 в размер на 895 лв. /осемстотин деветдесет и пет лв./;

22. Имот № 280 от масив 33 в размер на 1 218 лв. /хиляда двеста и осемнадесет лв./;

23. Имот № 278 от масив 33 в размер на 742 лв./седемстотин четиридесет и два лв./;

24. Имот № 277 от масив 33 в размер на 783 лв. /седемстотин осемдесет и три лв./;

25. Имот № 276 от масив 33 в размер на 647 лв. /шестстотин четиридесет и седем лв/;

26. Имот № 279 от масив 33 в размер на 927 лв. /деветстотин двадесет и седем лв./;

27. Имот № 281 от масив 33 в размер на 371 лв. /триста седемдесет и един лв./;

28. Имот № 282 от масив 33 в размер на 472 лв. /четиристотин седемдесет и два лв./.

ІІІ. Определя начална тръжна цена за описаните по т.1 общински имоти в пакет в размер на 15 712 (петнадесет хиляди седемстотин и дванадесет) лева.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с приетата годишна програма за управление и разпореждане на имоти общинска собственост на територията на Община Първомай за 2009г. и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2009г.


РЕШЕНИЕ № 363, прието на 29.04.2010 г. по Протокол № 42

Относно: продажба на урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост по регулационния план на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив чрез публично оповестен търг. Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-34/14.04.2010 г.  и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1040 кв.м., съставляващ  УПИ ХVІІ – 214, търговия и обслужващи дейности, находящ се в кв.17 по регулационния план на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 336/1967г., при граници на имота: от  север – УПИ VІ-озеленяване; от изток – УПИ VІІ – за здравен дом; от юг – улица и от запад – УПИ ХVІ - 215, 508. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 261/09.02.2010г.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 4 888 лв. /четири хиляди  осемстотин осемдесет и осем лева/ без ДДС.

 за описания по т.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 15 700 лв. /петнадесет хиляди и седемстотин лева/ без ДДС.

4. След приключване на тръжната процедура и сключване на договор за продажба, 50% от получената продажна цена на имота се предоставят на кметство с.Бяла река, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2010г.


РЕШЕНИЕ № 364, прието на 29.04.2010 г. по Протокол № 42

Относно: Отдаване под наем на имот № 000185, представляващ водоем – публична общинска собственост в землището на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-35/15.04.2010 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, §4, ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за сдружения за напояване във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ водоем с площ от 11,307 дка., съставляващ имот № 000185, с начин на трайно ползване: водоем, предназначен за сезонно регулиране на повърхностния отток с цел използването му за напояване и риборазвъждане, находящ се в землището на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив, актуван с Акт за ПОС №64/30.05.2009г. вписан в Агенция по вписванията под № 169, том ІV, дв.вх. №1204 от 02.06.2009г. при РС – Първомай.

2. Определя начална тръжна цена за годишен наем в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ на декар площ без ДДС.

3. Определя срок за отдаване под наем - 5 /пет/ години считано от датата на сключване на договора;

4. Определя следните задължения на спечелилия търга участник:      

            4.1. При учредяване на сдружение за напояване наемателят се задължава да предостави на същото възможност да доставя вода за напояване през съответните поливни сезони, до изтичане срока на договора за наем.

            4.2. Наемателят се задължава при експлоатацията на язовира и съоръженията към него да спазва разпоредбите на Наредба № 13/29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията  към тях.

            4.3. Наемателят се задължава да извършва необходимите ремонти за поддържане на язовира, на стената му и на всички съоръжения към него (изпускатели, преливник и др.) в съответствие с предписанията на Община Първомай, гражданска защита и др. компетентни органи за своя сметка без да иска прихващане от наема.

            4.4. Наемателят се задължава да спазва нормативните актове по опазване на околната среда с цел опазване на водния ресурс и на екосъобразното и рационалното му използване, санитарно – хигиенните и ветеринарно – медицински изисквания.

            4.5. Наемателят се задължава да поеме за своя сметка разходите по други мероприятия за изпълнение предписания от специализираните контролни органи свързани с обезопасяването и сигурността на язовира.

5. Възлага на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия по провеждане на търга и подпише договор за наем със спечелилия търга участник.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на правно основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, §4, ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за сдружения за напояване във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и с оглед по-добро поддържане и стопанисване на описания обект.


РЕШЕНИЕ № 365П”, прието на 29.04.2010 г. по Протокол № 42

Относно: Одобряване на проект на ПУП-ПР за обособяване на нов парцел /УПИ/ ІІ-общ.трафопост в кв.17-а по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив и промяна предназначението на новообразувания парцел от публична общинска в частна общинска собственост.Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-39/16.04.2010 г. и на основание чл.21,ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.62-а, ал.2 от Закона за устройство на територията, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за устройство на територията, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.3, ал.2 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Не одобрява проект за изменение на ПУП-ПР за част от кв.№ 17-а по план на гр.Първомай, общ.Първомай, във връзка с преотреждането на част от УПИ І-озеленяване като нов УПИ І-озеленяване, по кафявите линии и надписи на скицата – предложение.

            2. Не обявява за частна общинска собственост новообразуван урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ-общ.трафопост с площ от 2280 кв.м. в кв.17-а по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, поради това, че е престанал да има предназначението по чл.3, ал.2 от ЗОС, и са възникнали нови общински нужди.

 

Мотиви: настоящето решение не се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.62-а, ал.2 от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.3, ал.2 и ал.5 от НРПУРОИ и с цел обособяване на прилежащи терени на съществуващи трафопостове, във връзка с одобрената инвестиционна програма за 2010 г. в КЕЦ Първомай.


РЕШЕНИЕ № 366, прието на 29.04.2010 г. по Протокол № 42

Относно: Разрешение за проектиране на проект на ПУП-ПР-ПЗ за включване на група имоти – общинска собственост в регулацията на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив.Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-38/16.04.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, чл.3, ал.9 от Правилника за приложение н Закона за опазване на земеделските земи, чл.110, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията и чл.59 от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Разрешава изработването на ПУП-ПР-ПЗ за Поземлени имоти с №№ 011038, 011039, 011036, 011037, 011029, 011031, 011028, 011027, 011025, 101026 и 011081 в местността „Терлика” по плана за земеразделяне на с.Виница, общ.Първомай, във връзка с образуването на Урегулирани Поземлени Имоти и включването им в регулация на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.3, ал.9 от ППЗОЗЗ, чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ и чл.59 от ЗУТ и с цел включване в регулацията на населеното място на група поземлени имоти.


РЕШЕНИЕ № 367, прието на 29.04.2010 г. по Протокол № 42

Относно: Одобряване на проект на ПУП-Парцеларен план за проектно трасе за обект: „Оптичен кабел гр.Първомай – с.Градина – с.Крушево /край на община Първомай/”.Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-40/16.04.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

            ОДОБРЯВА проект на ПУП-Парцеларен план за проектно трасе за обект: „Оптичен кабел гр.Първомай – с.Градина – с.Крушево /край на община Първомай/”.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с одобряване на комплексен проект с цел предоставяне на по-голям брой и по-качествени абонатни услуги.


РЕШЕНИЕ № 368, прието на 29.04.2010 г. по Протокол № 42

Относно: Изменение на Решение № 332 на Общински съвет град Първомай, прието на 29.01.2010 г. по Протокол № 38. Трансфер от бюджета.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-37/16.04.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

            1. Изменя Решение № 332/29.01.2010 г. в частта му за проект „Грижа в семейна среда за хора в нужда от община Първомай” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051Р0001-5.2-0059-С0001, както следва:

            „Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем от набирателната сметка на община Първомай в размер до 30000 лева за плащания по проект „Грижа в семейна среда за хора в нужда от община Първомай” със срок за възстановяване след получаване на средствата от МТСП, ОП „Развитие на човешките ресурси”.

2. Разрешава покриването на непризнати разходи  в размер на 700 лв. от бюджета на община Първомай чрез трансфер по извънбюджетната сметка за проект „Футболът обединява”.

 

Мотиви: Осигуряване на оборотни средства за изпълнение на проект „Грижа в семейна среда за хора в нужда от община Първомай” до възстановяването им от МТСП, ОП „Развитие на човешките ресурси”.

            Осигуряване средства за приключване проект „Футболът обединява”.


РЕШЕНИЕ № 369, прието на 29.04.2010 г. по Протокол № 42

Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет

Предвид изложеното в проекто решение от д-р Станка Апостолова вх.№ 53-0-122/29.04.2010 г. и  на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

·       Спас Христев Шейтанов, роден през 1962г., от  с.Дълбок извор,   в размер на 100 лв. / Заявление вх. № 53-С-7 /23.03.2010г./

·       Атанас Георгиев Илчев, роден през 1987г., от гр.Първомай, в размер на 90 лв. /разпределени за два месеца по 45 лв./ / Заявление вх. № 53-А-15 /16.04.2010г./

·       Костадин Танев Георгиев, роден през 1942г., от гр.Първомай, в размер на 120 лв. / Заявление вх. № 53-К-5 /20.04.2010г./

·       Мариана Димитрова Проданова, родена през 1979г., от гр.Първомай, в размер на 600 лв. / Заявление вх. № 53-М-14 /20.04.2010г./

·       Марийка Георгиева Атанасова, родена през 1960г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. / Заявление вх. № 53-М-15 /22.04.2010г./

от предвидените средства по § 42-14 „Други дейности по решение на ОбС” в  бюджета на Община Първомай за 2010 г. 

 На гражданите, подали останалите молби, към 29.04.2010г., не се отпуска финансова помощ.

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от ОбСъвет решение.


РЕШЕНИЕ № 370, прието на 29.04.2010 г. по Протокол № 42

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на помещения от имот – публична общинска собственост на Дирекция „Социално подпомагане” – Община Първомай.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-43/27.04.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.15, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

            1. Предоставя безвъзмездно за управление на Дирекция „Социално подпомагане” – Община Първомай стаи 301, 301А, 302, 303, 304, 305, 307, 307 А, 315 и санитарен възел находящи се на трети етаж секция А /източно крило/, както и помещение – приемна находящо се на първи етаж до входа на секция А в сградата на Общинска администрация с обща площ от 191 кв.м., построена в УПИ – ОБНС, администрация в кв.89 по плана на гр.Първомай, за срок от 5 /пет/ години.

            2. Дирекция „Социално подпомагане” – Община Първомай да заплаща всички консумативни разходи по използване на предоставените им помещения.

            3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за управление на безвъзмездно предоставените помещения.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.20, ал.1 от НРПУРОИ и във връзка с искане с вх.№ 24-00-28/26.04.2010 г. от Дирекция „Социално подпомагане”- Община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 371, прието на 29.04.2010 г. по Протокол № 42

Относно:  Продажба чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя № 016169, в местността “Летището”, землището на с.Градина, общ.Първомай.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-46/28.04.2010 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация и чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 във връзка чл.83, ал.1, т.1 и ал.2 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2010 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нова т.15 със следното съдържание: „ Поземлен имот № 016169, с площ 42,491 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, пета категория, находящ се в местността “Летището”, землището на с.Градина, община Първомай, обл.Пловдив.”.

ІІ. Да се проведе публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, а именно:

Имот № 016169, с площ 42,491 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, пета категория, находящ се в местността “Летището”, землището на с.Градина, община Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: имот № 016088 – пасище и мера на Община Първомай; имот № 016168 – полски път на Община Първомай; имот № 016051 – път ІІІ кл. на държавата; имот № 016170 – полски път на Община Първомай; имот №016032 – нива на Милко Георгиев Хубенов; имот № 016031 – полски път на Община Първомай и имот № 016030 – нива на Марийка Кирилова Янчева. За имота е съставен Акт за ЧОС № 211/11.08.2009г.

ІІІ. Одобрява пазарна оценка в размер на 16 465 (шестнадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет) лева за описания в т.ІІ общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти. 

ІV. Конкурсът за продажбата на недвижимия имот да се проведе при следните задължителни и специфични конкурсни условия :

1. Начална конкурсна цена –  32 000 (тридесет и две хиляди ) лева.

2. Изисквания към участниците:

2.1. До участие в конкурса се допускат физически лица и търговци, регистрирани по действащото българско законодателство и техни обединения;

2.2. Да не дължат суми на Община Първомай за данъци, такси и др. публични задължения;

2.3.  Да не са в процедура по несъстоятелност, прекратяване и ликвидация;

2.4. Да не са обявени в несъстоятелност;

3. За участие в конкурса участниците представят идеен проект (проучване) за изграждане на стъклени оранжерии за отглеждане на екологично чисти оранжерийни култури.

4. Срок за изпълнение на проекта – три години, считано от датата на сключване договора за продажба.

5. Предложението за участието в конкурса трябва да съдържа:

5.1. офертна цена;

5.2. размер на предвижданите инвестиции;

5.3. разкриване на нови постоянни и временни работни места;

5.4. екологичност на проекта;

5.5. други социални предложения и придобивки, ако участникът предвижда такива.

V. Задължения на спечелилия конкурса участник.

1. Да  не прехвърля имота в петгодишен срок от сключване на договора за продажба. При неспазване на този срок, се дължи двукратния размер на продажната цена за имота, достигната на конкурса.

2. Всички данъци и такси по продажбата на имота са за сметка на приобретателя.

VІ. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими действия по провеждане на конкурса и да подпише договор за продажба с класирания на първо място участник.

VІІ. Задължава Кмета на Община Първомай след сключване на договора за продажба, да внесе предложение за актуализация на бюджет 2010г. на Община Първомай със сумата от 15 000 лв. /петнадесет хиляди лева/, представляваща част от получената продажна цена за имота, която сума да бъде предвидена за ремонт на църквата „Св.Георги” с.Градина, общ.Първомай.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на правно основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 във връзка чл.83, ал.1, т.1 и ал.2 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и във връзка с инвестиционно намерение вх. № 26-00-170/28.09.2009г. от „ЕВРОЕКОПРОДУКТ МВ” гр.София.


РЕШЕНИЕ № 372, прието на 29.04.2010 г. по Протокол № 42

Относно:  Докладната записка на д-р Иван Маджаров  управител на МБАЛ ”Първомай” с вх.№53-0-112 от 20.04.2010г.Предвид внесено проекто решение от д-р Станка Апостолова-общински съветник, председател на ПК „ЗСД” вх.№ 53-0-123/29.04.2010 г. и на основание  чл.21, ал.1, т.23

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1.Стартира подготовката на проектно предложение и кандидатстване в ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”. Приоритетна ос 1.”Устойчиво и интегрирано градско развитие” Операция 1.1:”Социална инфраструктура”

Схема за безвъзмездна помощ:”Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на лечебни и здравни заведения” 

2.Възлага на управителя на МБАЛ д-р Иван Маджаров да извърши необходимите дейности по подготовката и изпълнението на проекта.


РЕШЕНИЕ № 373, прието на 27.05.2010 г. по Протокол № 43

Относно: Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Първомай за 2009 г.Предвид изложеното в проекто решение от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-47/12.05.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.7, ал.2 от Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Приема за сведение Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Първомай за 2009 г.

Мотиви: приема се в изпълнение на задълженията на МКБППМН, произтичащи от чл.7, ал.2 от Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/.


РЕШЕНИЕ № 374, прието на 27.05.2010 г. по Протокол № 43

Относно: Приемане на годишните финансови отчети на общинските дружества за 2009 година.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-48/17.05.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация; чл. 17, т.11, чл.23, т.9 и чл.54, ал.1 и 4  от Наредбата за реда за управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие; чл.221, т.7 във връзка с чл.219, ал.2, чл.248, ал.1 от Търговския закон, докладна записка от Управителя на „Медицински център І-Първомай” ЕООД и в съответствие с приетия План за работа на ОбС през първото полугодие на 2010 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Приема годишните финансови отчети на търговските дружества със 100% общинско участие в капитала: „Медицински център І-Първомай”ЕООД и „МБАЛ-Първомай” ЕООД за периода 01.01.2009г.-31.12.2009г. и „Първомай 2000”ЕАД за периода 01.01.2009г.- 15.10.2009г. и 16.10.2009г.-31.12.2009 година.

2. Да бъде отнесена като допълнителен /запасен/, не подлежащ на регистрация капитал на дружеството, общата стойност на активите в размер на 75841 лева, представляваща разлика между балансовите стойности на безвъзмездно прехвърлените и извадени дълготрайни материални активи на „Медицински център І-Първомай” ЕООД съгласно Решения №№ 171/27.10.2000 г., 216/22.12.2000 г., 222/26.01.2001 г., 252/29.03.2001 г. и 414/29.03.2002 г. на Общински съвет град Първомай.

3. С печалбата на „Медицински център І-Първомай”ЕООД за 2009 г. в размер на 1403.75 лева да бъде намалена непокритата загуба от минали години / 58418.55 лв./

4. Оставя за разпореждане в „МБАЛ-Първомай”ЕООД дължимия за 2009 година дивидент в размер на 16214.60 лева.

Мотиви: Настоящото решение се приема с оглед прилагане изискванията на Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие – чл. 17 т.11 и чл.23 т.9 от същата.


РЕШЕНИЕ № 375, прието на 27.05.2010 г. по Протокол № 43

Относно: Изменение на Решение № 361, взето по Протокол № 42 от 29.04.2010 г. на Общински съвет гр.Първомай в частта по т.ІІ.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-49/17.05.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.45, ал.9 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо вх.№ 06-00-23/12.05.2010 г. на Областен управител на Област Пловдив

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Изменя Решение № 361, взето по Протокол № 42 от 29.04.2010 г. на Общински съвет град Първомай, в частта му по т.ІІ.2., като текста „до прекратяване на договора с настоящия превозвач” се заменя с текста „2 /две/ години, считано от датата на сключване на договора за наем.” и след изменението т.ІІ.2. на Решение № 361 взето по Протокол № 42/29.04.2010г. добива следния вид:

             „2. Определя срок за отдаване под наем – 2 /две/ години, считано от датата на сключване на договора за наем.”

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.45, ал.9 от ЗМСМА и във връзка с писмо вх. № 06-00-23/12.05.2010 г. на Областен управител на Област Пловдив и с цел определяне на срока за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост.


РЕШЕНИЕ № 376, прието на 27.05.2010 г. по Протокол № 43

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост на „Сдружение с нестопанска цел клуб за културна алтернатива - ЕВА” гр.Първомай, осъществяващо дейност в обществена полза.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№61-00-50/17.05.2010 г. и на  основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14 ал.6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост и чл.20, ал.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 3 /три/ години следния недвижим имот – частна общинска собственост: Помещение с полезна площ от 34,90 кв.м. находящо се на първи етаж от двуетажна масивна сграда, цялата със застроена площ от 256 кв.м., построена в УПИ VІІІ-младежки дом в кв.66 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, на „Сдружение с нестопанска цел клуб за културна алтернатива - ЕВА” гр.Първомай, със седалище и адрес на управление гр.Първомай, обл.Пловдив, ул.”Тодор Каблешков” №7, юридическо лице с нестопанска цел с общественополезна дейност, вписано с Решение № 415/22.12.2009г. по ф.д. №162/2009г. по описа на Пловдивски окръжен съд, с Булстат 175827118.

2. Определя месечна наемна цена в размер на 73,29 лв., без включен ДДС, съгласно Тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински имоти, приета с Решение №148/28.11.2008г. по Протокол №18 на ОбС-Първомай.

Наемателят е длъжен да заплаща всички консумативни разходи по използване на предоставеното му помещение.

3. Възлага на Кмета на Община Първомай да сключи договор за наем за срок от 3 /три/ години за обекта описан в т.1  със „Сдружение с нестопанска цел клуб за културна алтернатива - ЕВА” гр.Първомай.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.6 във връзка с ал.1 от ЗОС и чл.20, ал.3 от НРПУРОИ, във връзка с молба вх.№ 38-00-9/16.03.2010 г. от „Сдружение с нестопанска цел клуб за културна алтернатива - ЕВА” гр.Първомай и с цел популяризиране дейността на сдружението на широка обществена основа.


РЕШЕНИЕ № 377, прието на 27.05.2010 г. по Протокол № 43

Относно: Актуализиране на маршрутните разписания на общинските линии от Транспортната схема на Община Първомай.

Предвид изнесеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-51/17.05.2010 г.,на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.4 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Отменя маршрутните разписания приети с Решение № 118/11.06.2004 г. по приложение № 1, отнасящи се за линии: /Приложение № 3/.

- Линия Първомай-Караджалово

- Линия Първомай-Воден

- Линия Първомай-Дълбок извор

- Линия Първомай-Виница

- Линия Първомай-Крушево

- Линия Първомай-Буково

- Линия Първомай-Искра

Вътрешноградски линии № 1 и № 2.

2. Утвърждава актуализирани маршрутни разписания на общинските линии от Транспортната схема на Община Първомай /Приложение № 4/, както следва за:

- Линия Първомай-Караджалово

- Линия Първомай-Воден

- Линия Първомай-Дълбок извор

- Линия Първомай-Виница

- Линия Първомай-Крушево

- Линия Първомай-Буково

- Линия Първомай-Искра

- Вътрешноградска линия № 1.

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

и чл.8, ал.4 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, и с цел осъществяване оптимизация на общинските линии от Транспортната схема на Община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 378, прието на 27.05.2010 г. по Протокол № 43

На Общински съвет град Първомай, прието на 27.05.2010 г. по Протокол № 43

Относно: Проекто решение относно отпускане на еднократна помощ на граждани от общинския бюджет.

Предвид изложеното в докладната записка от д-р Станка Апостолова – председател на ПК по “Здравеопазване и социални дейности” с вх. № 53-0-152 / 27.05.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

·  Сема Чавдарова Иванова, родена през 1973г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. /Заявление вх. № 53-С-8 /14.05.2010г./

·  Георги Стойчев Башаков, роден през 1964г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. /Заявление вх. № 53-Г-2 /20.05.2010г./

·  Петко Димов Иванов, роден през 1970г., от  с.Градина,   в размер на 100 лв. /Заявление вх. № 53-П-10 /11.05.2010г./

·  Костадина Митева Николова, родена през 1940г., от с.Буково, в размер на 200 лв. /разпределени за два месеца (май и юни) по 100 лв./ /Заявление вх. № 53-К-6 /04.05.2010г./

·  Атанас Георгиев Илчев, роден през 1987г., от гр.Първомай, в размер на 270 лв. /разпределени за шест месеца по 45 лв., от м.юли 2010г./ /Заявление вх. № 53-А-17 /17.05.2010г./

·  Лилия Ангелова Динкова, родена през 1955г., от гр.Първомай, в размер на 500 лв. /Заявление вх. № 53-Л-4 /26.05.2010г./

от предвидените средства по § 42-14 „Други  помощи по решение на ОбС” в  бюджета на Община Първомай за 2010 г. 

На гражданите, подали останалите молби, към 26.05.2010г., не се отпуска финансова помощ.

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от ОбСъвет решение.


РЕШЕНИЕ № 379, прието на 27.05.2010 г. по Протокол № 43

ОТНОСНО: Избор на дипломиран експерт-счетоводител за одитор на крайния ликвидационен баланс на „Първомай 2000” ЕАД в ликвидация.

            Предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-52/27.05.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.17, т.16 и чл.23, т.14 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие и чл.38, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

          1.Избира за одитор Яна Никова Христова – дипломиран експерт-счетоводител с диплома № 329/1995 г. на крайния ликвидационен баланс на „Първомай 2000” ЕАД в ликвидация.

2.Възлага  на управителя на дружеството да сключи договор с Яна Никова Христова.

Мотиви: Съгласно приетата Наредба за реда на управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, е необходимо решение на Общински съвет гр.Първомай за избор на одитор на крайния ликвидационен баланс на „Първомай 2000” ЕАД в ликвидация.


РЕШЕНИЕ № 380, прието на 30.06.2010 г. по Протокол № 44

Относно: Приемане План за работата на Общински съвет град Първомай за второ полугодие на 2010 година.

Предвид изложеното в проекто решение от Дечко Петков – председател на ОбС  вх.№ 53-0-173/21.06.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема план за дейността си за второ полугодие на 2010 година разпределен по месеци както следва:

 

М. ЮЛИ :

1. Отчет за дейността на Общински съвет гр.Първомай за първото шестмесечие на 2010 година.

                                                           Вносител: Д.Петков-председател ОбС

2. Отчет за дейността на общинска охрана.

                                                           Вносител: К.Ангелов-зам.кмет

 

М. АВГУСТ:

1. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за първото шестмесечие на 2010 година.

                                                           Вносител: А.Папазов-кмет

2. Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ на Община Първомай за първото полугодие на 2010 година.

                                                           Вносител: А.Папазов-кмет

 

М. СЕПТЕМВРИ:

1. Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на Общината.

                                                           Вносител: К.Ангелов-зам.кмет

2.  Информация за подготовката на бюджета на Община Първомай за 2011 година съгласно Наредбата за управление на общинския бюджет.

                                                           Вносител: А.Папазов-кмет

3. Информация за готовността на общинските училища и детски градини за учебната 2010/2011 година.

                                                           Вносител: Ю.Димитров-зам.кмет

 

М. ОКТОМВРИ:

1. Информация за подготовката на общината за работа при есенно-зимни условия.

                                                           Вносител: А.Папазов-кмет

 

 

М. НОЕМВРИ:

1. Информация за дейността на Общинска администрация по провеждане на процедури по сключване на договори за изпълнение на обществени поръчки през 2009-2010 година.

                                                           Вносител: А.Папазов-кмет

М. ДЕКЕМВРИ:

1. Приемане План за работата на Общински съвет град Първомай през първото полугодие на 2011 година.

                                                           Вносител: Д.Петков-председател ОбС

2. Приемане на план-сметка по такса битови отпадъци на населените места за 2011 година.

 

                                                           Вносител: А.Папазов-кмет


РЕШЕНИЕ № 381, прието на 30.06.2010 г. по Протокол № 44

Относно: Отчет за приходите от приватизация по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и продажби по Закона за общинската собственост на общински имоти през 2009 година.

Предвид изнесеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-171/21.06.2010 година и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема Отчет за приходите от приватизация по ЗПСК и продажби по ЗОС на общински имоти през 2009 година.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и в изпълнение на плана за работа на Общински съвет за първото

шестмесечие на 2010 година.


РЕШЕНИЕ № 382, прието на 30.06.2010 г. по Протокол № 44

Относно: Промяна на решение № 323 от 29.01.2010 г., прието по Протокол № 38 за общата численост и структура на Общинската администрация в Община Първомай.

Предвид изложеното в предложението от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-170/17.06.2010 г., на основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.96 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията и в изпълнение на решение № 294 от 30.10.2009 г. по Протокол № 35

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Коригира общата численост на Общинската администрация в Община Първомай, в делегирани от държавата дейности, функция образование от 122,5 на 120,5 и функция здравеопазване, дейност детски ясли в ОДЗ от 4 на 6.

2. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Първомай.

Мотиви: изпълнение на решение на Общински съвет № 294 от 30.10.2009 г. по Протокол № 35.


РЕШЕНИЕ № 383, прието на 30.06.2010 г. по Протокол № 44

Относно: Предложение за членство и определяне на представител на Община Първомай в Сдружение с нестопанска цел „Тракийски туристически район”.

Предвид изнесеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-172/21.06.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Дава съгласие Община Първомай да стане член на Сдружение с нестопанска цел „Тракийски туристически район” на основата на приложения Устав на сдружението.

2. Упълномощава г-н Ангел Атанасов Папазов ЕГН ................... да представлява Община Първомай в Общото събрание на СНЦ „Тракийски туристически район” с всички права дадени й по силата на закона, включително с правото да гласува по своя преценка от името и за сметка на Община Първомай в общото събрание на юридическото лице с нестопанска цел, освен в случаите, в които съгласно закона е необходимо изрично упълномощаване от Общинския съвет.

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, с цел, като член на сдружението Община Първомай по-ефективно и мащабно да реализира и рекламира местните предприемачески инициативи в областта на туризма.


РЕШЕНИЕ № 384, прието на 30.06.2010 г. по Протокол № 44

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията, приет с Решение № 2 от 30.11.2007 година по Протокол № 2.

Предвид изложеното в докладната записка от група общински съветници вх.№ 53-0-174/21.06.2010 г. и на основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема следната промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията, приет с Решение № 2 от 30.11.2007 година по Протокол № 2, а именно:

1. Към чл.17 се създава нова ал.4 със следния текст: „Присъствието на общинските съветници на заседание на Общинския съвет се удостоверява със саморъчни подписи при регистрацията и след приключване на заседанието, както и при всяка една поименна проверка по време на заседанието”.

2. Към чл.19 се създава нова ал.3 със следния текст: „При закъснение за сесия на Общинския съвет над 30 минути,  при преждевременно напускане на заседанието, /или на една трета от точките, включени в дневния ред/, както и при отсъствие при поименна проверка по време на самото заседание, на общинските съветници се налага санкция в размер на 50% от полагащото им се възнаграждение. Същата санкция се налага и на общински съветник, присъствието на когото е установено само с един подпис.”


РЕШЕНИЕ № 385, прието на 30.06.2010 г. по Протокол № 44

Относно: Одобряване на проект на ПУП-Парцеларен план за подземна кабелна линия 20кV от подстанция 110/20кV “Борисовград” – УПИ ІХ-Подстанция, кв.165 по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив до Промишлена зона „Караджалово” – УПИ І до ХХІ с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-180/28.06.2010 г., на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1 от Закон за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Одобрява проект на ПУП-Парцеларен план за подземна кабелна линия 20кV от подстанция 110/20кV “Борисовград” – УПИ ІХ-Подстанция, кв.165 по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив до Промишлена зона „Караджалово” – УПИ І до ХХІ с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с изграждане на трасе на нов подземен кабел 20кV от закритата разпределителна уредба 20кV на съществуваща подстанция 110/20кV “Борисовград” – УПИ ІХ-Подстанция, кв.165 по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив до Промишлена зона „Караджалово” – УПИ І до ХХІ с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив.


РЕШЕНИЕ № 386, прието на 30.06.2010 г. по Протокол № 44

Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет.

Предвид проекто решение от Станка Апостолова-председател на ПК „Здравеопазване и социални дейности” вх.№ 53-0-183/30.06.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Отпуска еднократна финансова помощ на :

·        Величка Ангелова Жекова, родена през 1961 г., от гр.Първомай, в размер на 400 лв. / Заявление вх. № 53-В-8 /08.06.2010г./

·        Костадин Танев Георгиев, роден през 1942 г., от гр.Първомай, в размер на 120 лв. /разпределени по 60лв. за м.VІ и м.VІІ/ / Заявление вх. № 53-К-8 /01.06.2010г./

·        Петко Запрянов Пенев, роден през 1962 г., от гр.Първомай, в размер на 300 лв. /Заявление вх. № 53-П-12 /25.06.2010г./

·        Ясен Веселинов Сталев, роден през 1986 г., от гр.Първомай, в размер на 300 лв. /Заявление вх. № 53-Я-7 /25.06.2010г./

·        Лилия Ангелова Динкова, родена през 1955 г., от гр. Първомай, в размер на 200 лв. / Заявление вх. № 53-Л.-5 /15.06.2010г./  

·        Петкана Илиева Добрева, родена през 1968 г., от  с. Бяла река, в размер на 300 лв. / Заявление вх. № 53-0-163 /14.06.2010г./

от предвидените средства по § 42-14 „Други помощи по решение на ОбС” в  бюджета на Община Първомай за 2010 г. 

На гражданите, подали останалите молби, към 29.06.2010г., не се отпуска финансова помощ.

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ № 387, прието на 30.06.2010 г. по Протокол № 44

Относно: Регистриране на нови улици: 13-та, 14-та и 15-та в с.Воден, обл.Пловдивска.

Предвид изнесеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-179/23.06.2010 г.  и на основание чл.21, ал.1, т.18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема предложението за регистриране на нови улици в с.Воден, както следва:

1. Новообразувана улица от о.т. 48-б до о.т. 13-г по регулационния план на с.Воден да се именува ул. „13-та”.

2. Новообразувана улица от о.т. 54-а до о.т. 13-г по регулационния план да се именува ул.”14-та”.

3. Новообразувана улица от о.т. 14-а до о.т. 14-в по регулационния план да се именува ул.”15-та”.

Мотиви: настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, във връзка с прокарани нови улици със заповеди № РД-15-230/04.10.1988 г. и № РД-22-19/14.03.1989 г. по регулационния план на с.Воден, обл.Пловдивска.


РЕШЕНИЕ № 388, прието на 14.07.2010 г. по Протокол № 45

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет град Първомай през първото полугодие на 2010 година.

Предвид изнесеното в отчета на председателя на Общински съвет Дечко Петков вх.№ 53-0-192/05.07.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема отчета на Председателя на Общински съвет град Първомай за дейността на съвета и неговите постоянни комисии през първото полугодие на 2010 година.


РЕШЕНИЕ № 389, прието на 14.07.2010 г. по Протокол № 45

Относно: Отчет за дейността на служителите от мероприятие „Други дейности по вътрешната сигурност” /Общинска охрана/.

Предвид изнесеното в отчета и проекто решение от Костадин Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-184/02.07.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема отчет за дейността на служителите от мероприятие „Други дейности по вътрешната сигурност”.

Мотиви: Изпълнение на Плана за работа на Общински съвет гр.Първомай за второто шестмесечие на 2010 г.


РЕШЕНИЕ № 390, прието на 14.07.2010 г. по Протокол № 45

Относно: Продажба чрез публично оповестен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ VІІІ-183, общежитие в кв.22 по регулационния план на с.Драгойново, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изнесеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-187/05.07.2010 г., на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 440 кв.м., в едно с намиращата се в него едноетажна масивна сграда – бивше общежитие със застроена площ 174 кв.м., съставляващ УПИ VІІІ-183, общежитие в кв.22 по регулационния план на с.Драгойново, общ.Първомай, при граници на имота: УПИ І-река и зеленина, улица и УПИ VІІ – 182. За имота е съставен Акт за ЧОС № 123/04.02.1999 г.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 14 400 лв. /четиринадесет хиляди и четиристотин лева/ без ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 14 400 лв. /четиринадесет хиляди и четиристотин лева/ без ДДС.

4. След приключване на тръжната процедура и сключване на договор за продажба, 30% от получената продажна цена на имота се предоставят на кметство с.Драгойново, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с приетата годишна програма за управление и разпореждане на имоти общинска собственост на територията на Община Първомай за 2010 г. и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2010 г.


РЕШЕНИЕ № 391, прието на 14.07.2010 г. по Протокол № 45

Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост на Общинска организация на СИБ в Община Първомай, представляваща част от организационната структура на „Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза съюз на инвалидите в България”

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-189/05.07.2010 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39 ал.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.54, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл.38 от Закона за интегриране на хората с увреждания

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години върху следния недвижим имот – частна общинска собственост: Две помещения с обща площ от 33 кв.м. находящи се на първи етаж от двуетажна масивна сграда, цялата със застроена площ от 256 кв.м., построена в УПИ VІІІ-младежки дом в кв.66 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, с административен адрес: гр.Първомай, ул.”Цар Иван Шишман” №3Г, на Общинска организация на СИБ в Община Първомай, представляваща част от организационната структура на „Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза съюз на инвалидите в България”, със седалище и адрес на управление гр.София, р-н Средец, ул.”Христо Белчев” №8, вписано в регистъра за юридическо лице с нестопанска цел с общественополезна дейност по фирмено дело  № 684/1990г. по описа на Софийски градски съд, с Булстат 000707565, представлявано от Красимир Петков Коцев – председател на управителния съвет на Съюз на инвалидите в България.

Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, както и такса смет са за сметка на сдружението.

3. Възлага на Кмета на Община Първомай да сключи договор за безвъзмездно право на ползване върху гореописания имот и условията на предходната точка.

Мотиви: на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39 ал.2 и ал.4 от ЗОС и чл.54, ал.4 от НРПУРОИ във връзка с чл.38 от ЗИХУ във връзка с интегриране на хората с увреждания в обществото.


РЕШЕНИЕ № 392, прието на 14.07.2010 г. по Протокол № 45

ОТНОСНО:  Промяна предназначението на земеделски имот за неземеделски нужди, публична общинска собственост, по начин на трайно ползване: „пасище, мера” местността ”ЧИФЛИКА ДОЛЕН ЧИФ” в землището на гр.Първомай, за разширяване на гробищен парк гр. Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-191/05.07.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал. 3 т.4 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

      1.Дава предварително съгласие за промяна предназначението на общински поземлен имот № 000467, с площ от 68,009 дка, с начин на трайно ползване: пасище, мера, в местността”ЧИФЛИКА ДОЛЕН ЧИФТ” землището на гр. Първомай, от „пасище и мера” в „друга територия – гробище”, при спазване на изискванията на Закона за опазване на земеделските земи.

     2.Определя срок на валидност на предварителното съгласие за промяна предназначението на гореописания имот - 1 /една/ година, считано от датата на влизане в сила на решението.

     3. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими действия по промяна предназначението на имот № 000467.

МОТИВИ: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 25, ал.3 т.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ  и с оглед разширяване на гробищен парк гр.Първомай.


РЕШЕНИЕ № 393, прието на 14.07.2010 г. по Протокол № 45

Относно: Създаване на регионално сдружение по смисъла на чл.19б, ал.2 от Закона за управление на отпадъците.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-196/12.07.2010 г., на основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.19б, ал.2 от Закона за управление на отпадъците

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Дава съгласие Община Първомай да участвува в създаване на регионално сдружение по смисъла на чл.19б, ал.2 от ЗУО със седалище в Асеновград, където е предвидено изграждане на регионално депо за ТБО.

2. Упълномощава кмета на Община Първомай да предприеме всички необходими действия, предвидени в ЗУО за учредяването и функционирането на регионалното сдружение по т.1 от настоящето решение.

Мотиви: Изпълнение на дейности предвидени в ЗУО.


РЕШЕНИЕ № 394, прието на 14.07.2010 г. по Протокол № 45

Относно: Приемане на крайния ликвидационен баланс и пояснителен доклад към него на „Първомай 2000”ЕАД-в ликвидация.

Предвид изложеното в проекто решение от Костадин Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-197/12.07.2010 г., на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.271 и чл.273, ал.1 от Търговския закон

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Приема крайния ликвидационен баланс и пояснителен доклад към него на ликвидатора на „Първомай 2000”ЕАД – в ликвидация.

2. Имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, да се предаде на едноличния собственик – Община Първомай.

3. Задължава ликвидатора да извърши необходимите действия за заличаване на „Първомай 2000” ЕАД – в ликвидация от Търговския регистър.

4. Освобждава от отговорност Бонка Начева – ликвидатор на „Първомай 2000” ЕАД – в ликвидация.

Мотиви: Изпълнение на изискванията на чл.273 от ТЗ за приключване процеса на ликвидация на Общинското дружество „Първомай 2000”ЕАД – в ликвидация.


РЕШЕНИЕ № 395, прието на 14.07.2010 г. по Протокол № 45

Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет

Предвид изложеното в проекто решение от д-р Станка Апостолова-председател на ПК „Здравеопазване и социални дейности” вх.№ 53-0-203/14.07.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

Гергана Жекова Димитрова, родена през 1988 г., от гр.Първомай, в размер на 300 лв. /в месеца на извършване на операцията// Заявление вх. № 53-Г-4 /13.07.2010г./

Иванка Янкова Петкова, родена през 1939 г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. / Заявление вх. № 53-И-8 /06.07.2010г./

На гражданите, подали останалите молби, към 14.07.2010г., не се отпуска финансова помощ.

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ № 396, прието на 23.08.2010 г. по Протокол № 46

Относно: Отчет относно изпълнение на решенията на Общински съвет град Първомай за първото полугодие на 2010 година.

Предвид изложеното в отчета от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№53-0-209/12.08.2010 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от същия закон

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема отчета на Кмета на общината за изпълнение решенията на Общински съвет гр.Първомай от № 323 до № 387, отнасящи се за първото полугодие на 2010 година.

Мотиви: Отчет на кмета на общината съгласно чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА.


РЕШЕНИЕ № 397, прието на 23.08.2010 г. по Протокол № 46

Относно: Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2010 г. Приемане на отчета на инвестиционна програма и текущи ремонти за първото полугодие на 2010 г. Приемане на отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за първото полугодие на 2010 година.

Предвид изложеното в проекто решение от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-215/13.08.2010 г., на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.30, ал.2 от Закона за общинския бюджет и чл.48, ал.2 от Наредбата за управление на общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2010 г., както следва:

            1.1. По прихода – 6 011 948 лв.  /съгласно Приложение № 1/;

            1.2. По разхода  -  5 155 294 лв.  /съгласно Приложение № 2/.

            2. Приема отчета на инвестиционна програма в размер на 385 352 лева и на текущите ремонти в размер на 47 823 лева.

         /съгласно Приложение № 3/.

            3. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове за първото полугодие на 2010 г.               / съгласно Приложение № 4/.


РЕШЕНИЕ № 398, прието на 23.08.2010 г. по Протокол № 46

Относно: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2010 година.

Предвид изложеното в проекто решение от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-216/13.08.2010 г., на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18 от Закона за общинския бюджет и в изпълнение разпоредбите на § 18, ал.3 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

            1. Изменя решение № 331 от 29.01.2010 година по Протокол № 38 на Общински съвет град Първомай, както следва:

            1.1. Намаля общата стойност на бюджета на община Първомай за 2010 г. от 11 118 332 лева на 10 823 054 лева, т.е. със 295 278 лева, в това число:

            1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности от 5 669 255 лева на 5 548 577 лева, т.е. със 120 678 лева;

            1.1.2. Обща изравнителна субсидия от 1 527 400 лева на 1 407 500 лева, т.е. със 119 900 лева;

            1.1.3. Целева субсидия за капиталови разходи от 364 700 лева на 310 000 лева, т.е. със 54 700 лева, съгласно приложение № 1.

            1.2. Преразпределя средствата за работни заплати, осигуровки, издръжки, текущи ремонти и капиталови разходи по параграфи и дейности по единната бюджетна класификация за 2010 г. в разходната част, съгласно приложение № 2.

            1.3. Намаля капиталовите разходи по инвестиционна програма 2010 г. с 66 237 лева и увеличава текущите ремонти с 28 282 лева, съгласно приложение № 3.

            1.4. Увеличава субсидиите за спортни школи с 4 800 лева, съгласно приложение № 4.


РЕШЕНИЕ № 399, прието на 23.08.2010 г. по Протокол № 46

Относно: Докладна записка относно разрешение за проектиране на обект: Автобусни спирки в гр.Първомай, кв.Дебър по републикански път І-8 /Е80/ по направление София и Пловдив до Хасково и Свиленград и обратно.

Предвид изложеното в докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-213/13.08.2010 г., на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.1, т.2 и чл.124, ал.1 от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Разрешава проектиране и изготвяне на проект за обект: Автобусни спирки в гр.Първомай, кв.Дебър по републикански път І-8 /Е80/ по направление София и Пловдив до Хасково и Свиленград и обратно.

2. Готовите проекти да бъдат съгласувани със съответните инстанции.

Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.2 и чл.124, ал.1 от ЗУТ, във връзка с подобряване на комуникативността на обслужване и безопасността на гражданите, поради липса на регламентирани спирки.


РЕШЕНИЕ № 400, прието на 23.08.2010 г. по Протокол № 46

Относно: отдаване под наем на земеделска земя по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, представляваща имот № 330001, находяща се в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив на „АГРОСТРОЙ 07” ООД гр.Първомай за депониране на хумусно-земни маси.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-217/13.08.2010 г., на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, чл.20, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Да се отдаде под наем за срок от 1 /една/ година следния недвижим имот: земеделска земя с кадастрален № 330001, целият с площ от 24,857 дка, с начин на трайно ползване – изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия – четвърта, находящ се в местността „Адата Ормана П.Чил” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай  за депониране на хумусно-земни маси на „АГРОСТРОЙ 07” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Първомай, обл.Пловдив, ул.”Княз Борис І” № 34, с ЕИК 160095915, представлявано от управителя Стоянчо Гочев Бойлов.

2. Определя годишна наемна цена в размер на 15 лв./дка, съгласно Тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински имоти, приета с Решение № 148/28.11.2008 г. по Протокол № 18 на ОбС-Първомай.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС, във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.20, ал.4 от НРПУРОИ.


РЕШЕНИЕ № 401, прието на 23.08.2010 г. по Протокол № 46

ОТНОСНО: Продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на поземлени имоти - частна общинска собственост, по кадастралната карта на местността „Пантелей, Липака” землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив 

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет вх.№ 53-0-210/12.08.2010 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на недвижими имоти в пакет – частна общинска собственост, както следва:

            1. Поземлен имот с площ от 2 137 кв.м. (две хиляди сто тридесет и седем квадратни  метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ  имот № 310 (триста и десет) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9502, ПИ № 235, полски път № 9502 и ПИ № 236. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 311/05.07.2010 год.;

2. Поземлен имот с площ от 1 939 кв.м. (хиляда деветстотин тридесет и девет  квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 313 (триста и тринадесет) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9502, ПИ № 234, полски път № 9502 и ПИ № 235. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 312/05.07.2010 год.;

3. Поземлен имот с площ от 1 952 кв.м. (хиляда деветстотин петдесет и два квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 314 (триста и четиринадесет) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9502, ПИ № 246, полски път № 9502 и ПИ № 245. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 313/05.07.2010 год.;

4. Поземлен имот с площ от 1 722 кв.м. (хиляда седемстотин двадесет и два квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 315 (триста и петнадесет) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9502,  ПИ № 247, полски път № 9502 и ПИ № 246. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 314/05.07.2010 год.;

 5. Поземлен имот с площ от 1 248 кв.м. (хиляда двеста четиридесет и осем квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 300 (триста) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от две страни полски път № 9502, ПИ № 37, и ПИ № 237. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 315/05.07.2010 год.;

            6. Поземлен имот с площ от 1 914 кв.м. (хиляда деветстотин и четиринадесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 302 (триста и две) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9502, ПИ № 243, полски път 9502 и ПИ № 237. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 316/07.07.2010 год.;        

7. Поземлен имот с площ от 1 532 кв.м. (хиляда петстотин тридесет и два квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ  имот № 303 (триста и три) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9502, ПИ № 263, ПИ № 262 и ПИ № 170. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 317/07.07.2010 год.;                

8. Поземлен имот с площ от 1 037 кв.м. (хиляда тридесет и седем квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 306 (триста и шест) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9502, ПИ № 236, ПИ № 176 и ПИ № 263. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 318/07.07.2010 год.;      

9. Поземлен имот с площ от 2 696 кв.м. (две хиляди шестстотин деветдесет и шест квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 307 (триста и седем) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от две страни полски път № 9502, ПИ № 244 и ПИ № 243. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 319/07.07.2010 год.;           

            10. Поземлен имот с площ от 1 190 кв.м. (хиляда сто и деветдесет квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ  имот № 309 (триста и девет) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9502, ПИ № 244, ПИ № 151 и ПИ № 245. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 320/07.07.2010 год.;      

            11. Поземлен имот с площ от 2 348 кв.м. (две хиляди триста четиридесет и осем квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 294 (двеста деветдесет и четири) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от две страни полски път № 9503 и ПИ № 68 и ПИ № 239. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 321/19.07.2010 год.;                  

            12. Поземлен имот с площ от 1 313 кв.м. (хиляда триста и тринадесет квадратни  метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 295 (двеста деветдесет и пет) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: полски път № 9502, ПИ № 239, ПИ № 68 и полски път ПИ № 9503. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 322/19.07.2010 год.;                  

            13. Поземлен имот с площ от 2 769 кв.м. (две хиляди седемстотин шестдесет и девет квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 296 (двеста деветдесет и шест) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: полски път 9503, ПИ № 239, полски път № 9502 и ПИ № 268. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 323/19.07.2010 год.;      

            14. Поземлен имот с площ от 2 558 кв.м. (две хиляди петстотин петдесет и осем квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 297 (двеста деветдесет и седем) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на  местността  “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път 9503, ПИ № 268, и ПИ № 238. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 324/19.07.2010 год.;      

            15. Поземлен имот с площ от 1 600 кв.м. (хиляда и шестстотин квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 298 (двеста деветдесет и осем) от масив 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: полски път 9502, ПИ № 238 и полски път № 9503. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 325/19.07.2010 год.;       

            16. Поземлен имот с площ от 1 895 кв.м. (хиляда осемстотин деветдесет и пет  квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 48 (четиридесет и осем) от масив 32 (тридесет и две) по кадастралната карта на местността  “Пантелей, Липака”, в землището на  гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път 9501, ПИ № 38, ПИ № 7 и  ПИ № 39. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 326/22.07.2010 год.;      

            17. Поземлен имот с площ от 2 955 кв.м. (две хиляди деветстотин петдесет и пет квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения, съставляващ имот № 49 (четиридесет и девет) от масив 32 (тридесет и две) по кадастралната карта на местността  “Пантелей, Липака”, в землището на  гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път 9501, ПИ № 39, полски път ПИ № 9501 и ПИ № 40. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 327/22.07.2010 год.;      

            18. Поземлен имот с площ от 2 988 кв.м. (две хиляди деветстотин осемдесет и осем квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ  имот  № 52 (петдесет и две) от масив 32 (тридесет и две) по кадастралната карта на местността  “Пантелей, Липака”, в землището на  гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път 9501, ПИ № 40, полски път ПИ № 9501 и ПИ № 41. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 328/22.07.2010 год.;      

            19. Поземлен имот с площ от 2 231 кв.м. (две хиляди двеста тридесет и един квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови  насаждения,  съставляващ  имот  № 53 (петдесет и три) от масив 32 (тридесет и две) по кадастралната карта на местността  “Пантелей, Липака”, в землището на  гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай,  обл.Пловдив, при граници на имота: полски път 9501 и ПИ № 41. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 329/22.07.2010 год.;      

            20. Поземлен имот с площ от 933 кв.м. (деветстотин тридесет и три квадратни метра) с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 54 (петдесет и четири) от масив 32 (тридесет и две) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака”, в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: полски път 9501, ПИ № 44 и ПИ № 42. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 330/22.07.2010 год.;
ІІ. Одобрява пазарни оценки за описаните по т.І общински имоти, изготвени от оценител на недвижими имоти, както следва:

1. Имот № 310 от масив 33 в размер на 599 лв. /петстотин деветдесет и девет лв./;

2. Имот № 313 от масив 33 в размер на 543 лв. /петстотин четиридесет и три лв./;

3. Имот № 314 от масив 33 в размер на 547 лв. /петстотин четиридесет и седем лв./;

4. Имот № 315 от масив 33 в размер на 483 лв. /четиристотин осемдесет и три лв./;

5. Имот № 300 от масив 33 в размер на 350 лв. /триста и петдесет лв./;

6. Имот № 302 от масив 33 в размер на 536 лв. /петстотин тридесет и шест лв./;

7. Имот № 303 от масив 33 в размер на 429 лв. /четиристотин двадесет и девет лв./;

8. Имот № 306 от масив 33 в размер на 291 лв. /двеста деветдесет и едни лв./;

9. Имот № 307 от масив 33 в размер на 755 лв. /седемстотин петдесет и пет лв./;

10. Имот № 309 от масив 33  в размер на 333 лв. /триста тридесет и три лв./;

11. Имот № 294 от масив 33 в размер на 658 лв. /шестстотин петдесет и осем лв./;

12. Имот № 295 от масив 33 в размер на 368 лв. /триста шестдесет и осем лв./;

13. Имот № 296 от масив 33 в размер на 776 лв. /седемстотин седемдесет и шест лв./;

14. Имот № 297 от масив 33 в размер на 717 лв. /седемстотин и седемнадесет лв./;

15. Имот № 298 от масив 33 в размер на 448 лв./четиристотин четиридесет и осем лв./;

16. Имот №  48 от масив 32  в размер на 531 лв. /петстотин тридесет и един лв./;

17. Имот №  49 от масив 32 в размер на 828 лв. /осемстотин двадесет и осем лв./;

18. Имот №  52 от масив 32 в размер на 837 лв. /осемстотин и тридесет и седем лв./;

19. Имот №  53 от масив 32  в размер на 625 лв. /шестстотин двадесет и пет лв./;

20. Имот №  54 от масив 32 в размер на  261 лв. /двеста шестдесет и един лв./.

ІІІ. Определя начална тръжна цена за описаните по т.1 общински имоти в пакет в размер на 10 915 (десет хиляди деветстотин и петнадесет) лева.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с приетата годишна програма за управление и разпореждане на имоти общинска собственост на територията на Община Първомай за 2010г. и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2010г.


РЕШЕНИЕ № 402, прието на 23.08.2010 г. по Протокол № 46

Относно: Изменение на Решение № 353 на Общински съвет град Първомай, прието на 31.03.2010 г. по Протокол № 41.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-212/13.08.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Изменя Решение № 353/31.03.2010 г. в частта му за проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за създаване на Местна инициативна група на територията на община Първомай”, както следва:

Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем от набирателната сметка на община Първомай в размер до 80 000 лева за плащания по проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за създаване на Местна инициативна група на територията на община Първомай” със срок за възстановяване след получаване на средствата от ДФ „Земеделие”, Разплащателна агенция.Мотиви: Осигуряване на оборотни средства за плащания по проект до възстановяването им от ДФ „Земеделие”, Разплащателна агенция.


РЕШЕНИЕ № 403, прието на 23.08.2010 г. по Протокол № 46

Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет.

Предвид внесено проекто решение от д-р Станка Апостолова вх.№ 53-0-220/23.08.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Отпуска еднократна финансова помощ на :

Запрян Апостолов Чомаков, роден през 1953 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. / Заявление вх. № 53-З-7 /29.07.2010г./

Костадин Танев Георгиев, роден през 1942 г., от гр.Първомай, в размер на 60 лв. / Заявление вх. № 53-К-10 /10.08.2010г./

Милен Асенов Хаджийски, роден през 1969 г., от гр.Първомай, в размер на 200 лв. / Заявление вх. № 53-М-16 /11.08.2010г./

Мария Андреева Янакиева, родена през 1991 г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. / Заявление вх. № 53-М-17 /12.08.2010г./

Лиляна Георгиева Иванова, родена през 1972 г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. / Заявление вх. № 53-Л-6 /17.08.2010г./

Албена Асенова Стоянова, родена през 1950 г., от с.Крушево, в размер на 100 лв. / Заявление вх. № 53-А-19 /27.07.2010г./

На гражданите, подали останалите молби, към 23.08.2010г., не се отпуска финансова помощ.

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.


РЕШЕНИЕ № 404, прието на 23.08.2010 г. по Протокол № 46

Относно: Отмяна на Решение № 384 на Общински съвет град Първомай      взето с Протокол № 44/30.06.2010 година.

Предвид внесено проекто решение от група общински съветници вх.№ 53-0-221/23.08.2010 година и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Отменя свое Решение № 384, взето с Протокол № 44/30.06.2010 година.


РЕШЕНИЕ № 405, прието на 23.08.2010 г. по Протокол № 46

Относно: Вземане на решение от Общински съвет за одобряване на проектна документация за Парцеларен план за реконструкция на съществуващи въздушни електропроводни линии 20 kV, 110 kV, 220 kV  и 400 kV, на територията на Община Първомай, във връзка с реализацията на проект : „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч. фаза І”.Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-218/19.08.2010 г., на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

            Одобрява проект – Парцеларен план за реконструкция на съществуващи въздушни електропроводни линии 20 kV, 110 kV, 220 kV  и 400 kV, на територията на с.Виница, кв.Дебър, кв.Любеново, Община Първомай.

            Мотиви: Настоящото Решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл129, ал.1 от ЗУТ във връзка с реализацията на проект: „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград и оптимизиране на трасето
за скорост 160 км/ч. фаза І”.


 РЕШЕНИЕ № 406, прието на 30.09.2010 г. по Протокол № 47

Относно: Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на Общината.

Предвид изложеното в информацията от Костадин Ангелов-зам.кмет, проекто решение вх.№ 53-0-230/17.09.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема информацията за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай.


 РЕШЕНИЕ № 407, прието на 30.09.2010 г. по Протокол № 47

Относно: Информация по разработения и представен в Министерство на финансите прогнозен проекто-бюджет на Община Първомай за 2011 година и бюджетната прогноза за 2012 и 2013 г. в частта им за местни дейности.

Предвид изложеното в информацията от Ангел Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-238/20.09.2010 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Приема информация по прогнозен проекто бюджет на Община Първомай за 2011 година и бюджетна прогноза за 2012 г. и 2013 г. в частта им за местни дейности за сведение.


РЕШЕНИЕ № 408, прието на 30.09.2010 г. по Протокол № 47

Относно: Готовността на общинските учебни и детски заведения за започване на учебната 2010/2011 г.Предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-232/17.09.2010 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т.23, във връзка с чл. 20 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1, т. 2, т. 3 ал. 2, при условията на ал.3-6, чл. 11 „а”, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г.  за определяне  броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена /изм.ДВ брой 75 от 2010 г./

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1.       Приема информацията за готовността на общинските учебни и детски

 заведения за започване на учебната 2010/2011 г.

2.       Утвърждава общинската образователна мрежа в структурата на

поделение „Образование и култура” при ОбА гр. Първомай за учебната 2010/2011 г. , както следва:

 

13-т общински училища:

- СОУ „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Първомай

- ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Първомай (с обхват на учениците от кв. Любеново)

- ОУ „Христо Ботев” с. Градина (с обхват на учениците от с. Добри дол, с. Крушево и с. Плодовитово)

- ОУ „Г. Караславов” кв. Дебър (с обхват на учениците от с. Татрево)

- ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Дълбок извор (с обхват на учениците от с. Поройна и с. Патриарх Евтимово)

- ОУ „Отец Паисий” с. Искра (с обхват на ученици от с. Брягово)

- ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Караджалово ( с обхват на учениците от с. Скобелево)

- ОУ „Любен Карвелов” с. Бяла река (с обхват на учениците от с. Православен)

- ОУ „Христо Ботев” с. Езерово ( с обхват на учениците от с. Воден V-VІІІ клас, с. Бодрово)

- ОУ „Д-р Петър Берон” с. Буково (с обхват на учениците от с. Драгойново)

- НУ „Христо Ботев” гр. Първомай

- НУ „П.Р.Славейков” с. Воден

7-м общински детски градини

- ОДЗ „Осми март” гр. Първомай с филиал СЦГ кв. Любеново

- ОДЗ „Марица” гр. Първомай с филиал СЦГ с. Виница

- ОДЗ „Първи юни” с. Градина с филиал СЦГ с. Крушево

- ЦДГ Пролет” кв. Дебър с филиал СЦГ с. Бяла река

- ЦДГ „Теменуга” с. Воден с филиал СЦГ с. Езерово

- ЦДГ „Искра” с. Искра

- ЦДГ „Детелина” с. Дълбок извор

3. За учебната 2010/2011 г допуска изключение от минималния брой на

учениците в паралелките, не по-малко от 10, по чл. 11 ал. 1 т. 2 и т. 3 и ал. 2, при условията на ал. 3 т. 1, т. 2, ал. 4, ал. 5, т. 1, т. 2, ал. 6, ал. 7 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г за определяне  броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, като осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по ЕРС за съответната  дейност, като следва:

 

 

клас

брой ученици

слята паралелка

Брой ученици в слята
паралелка
536,80 – 805.20

брой ученици в
маломерна паралелка 268,40

разлика между норматив
и деяствителен брой
ученици в слята паралелка

разлика между норматив и действителен брой ученици в маломерна паралелка

сума за дофинансиране
слята паралелка

сума за дофинансиране
маломерна паралелка

Обща сума
за дофинансиране

1

ОУ "Л.Каравелов"
 с. Бяла река

І

11

 

 

11

 

5

0

1342

1342

ІІ

8

 

 

 

 

 

0

0

0

ІІІ

12

 

 

12

 

4

0

1073,6

1073,6

ІV

7

ІІ - ІV

15

 

1

 

536,8

0

536,8

V

13

 

 

13

 

5

0

1342

1342

5

 

 

 

 

 

0

0

0

VІІ

13

 

 

13

 

5

0

1342

1342

VІІІ

5

VІ - VІІІ

10

 

8

 

4294,4

0

4294,4

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

всичко

 

74

 

25

49

9

19

4831,2

5099,6

9930,8

2

ОУ "В.Априлов"
с.Виница

І

8

 

 

 

 

 

 

 

0

ІІ

6

 

 

 

 

 

 

 

0

ІІІ

10

І-ІІІ

18

 

 

 

 

 

0

ІV

12

ІІ - ІV

18

 

 

 

 

 

0

V

8

 

 

 

 

 

 

 

0

7

V-VІ

15

 

3

 

1610,4

 

1610,4

VІІ

5

 

 

 

 

 

0

 

0

VІІІ

6

VІІ - VІІІ

11

 

7

 

3757,6

 

3757,6

всичко

 

62

 

62

 

10

 

5368

 

5368

3

ОУ "Св.св.Кирил и Методий"
с. Караджалово

І

14

 

 

14

 

2

 

536,8

536,8

ІІ

11

 

 

11

 

5

 

1342

1342

ІІІ

15

 

 

15

 

1

 

268,4

268,4

ІV

12

 

 

12

 

4

 

1073,6

1073,6

V

11

 

 

11

 

7

 

1878,8

1878,8

11

 

 

11

 

7

 

1878,8

1878,8

VІІ

10

 

 

10

 

8

 

2147,2

2147,2

VІІІ

11

 

 

11

 

7

 

1878,8

1878,8

всичко

 

95

 

 

95

 

41

 

11004,4

11004,4

4

ОУ "Св.св.Кирил и Методий"
с. Дълбок извор

І

12

 

 

12

 

4

 

1073,6

1073,6

ІІ

12

 

 

12

 

4

 

1073,6

1073,6

ІІІ

15

 

 

15

 

1

 

268,4

268,4

ІV

16

 

 

16

 

 

 

0

0

V

11

 

 

11

 

7

 

1878,8

1878,8

18

 

 

18

 

 

 

0

0

VІІ

11

 

 

 

 

 

 

0

0

VІІІ

11

VІІ - VІІІ

22

 

 

 

 

0

0

всичко

 

106

 

22

84

 

16

 

4294,4

4294,4

5

НУ "П.Р. Славейков"
с. Воден

І

6

 

 

 

 

 

 

 

0

ІІ

6

 

 

 

 

 

 

 

0

ІІІ

6

І - ІІІ

12

 

4

 

3220.80

 

3220.80

ІV

5

ІІ - ІV

11

 

5

 

4026.00

 

4026.00

всичко

 

23

 

23

 

9

 

7246.80

 

7246.80

6

ОУ "Христо Ботев"
с. Езерово

V

6

 

 

 

 

 

0

0

0

10

V-VІ

16

 

2

 

1073,6

0

1073,6

VІІ

11

 

 

11

 

7

0

1878,8

1878,8

VІІІ

17

 

 

17

 

1

0

268,4

268,4

всичко

 

44

 

16

28

2

8

1073,6

2147,2

3220,8