ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ - 2009г


РЕШЕНИЕ № 176, прието на 16.01.2009 г. по Протокол № 22

Относно: Решение на общинския съвет за поемане на общински дълг за проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Първомай” по процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води  в агломерации с над 10 000 екв.ж.” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г”.Предвид изнесеното в докладната записка от Ангел Папазов – кмет на общината изх.№ 61-00-1/15.01.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
Общински съвет – Община Първомай дава съгласие за поемане на общински дълг и за получаване на кредит от банка или друга финансова институция за финансиране на разходите по ОП”Околна среда”, процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж.” за проект „Подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води гр.Първомай”, включващ подобекти: „ПСОВ с довеждащ колектор” и „Канализационна и водопроводна мрежа кв.Любеново, град Първомай” , преди те да бъдат възстановени по оперативната програма, ако проектът бъде одобрен и финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013 година”.


РЕШЕНИЕ № 177, прието на 16.01.2009 г. по Протокол № 22

Относно: Избор на комисия на основание чл.25, ал.2, т.3 във връзка с § 3 от ПЗР на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл.25, ал.2, т.3 във връзка с § 3 от ПЗР на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
            Избира комисия в състав:

Николай Запрянов Илиев – общински съветник

Красимира Александрова Александрова – общински съветник

Петър Запрянов Ганев – общински съветник

Трендафил  Борисов Трендафилов – общински съветник

Ресми Мюмюн Саид – общински съветник

Д-р Пенко Костадинов Запрянов – общински съветник

Владимир Минчев Страхилов – общински съветник


РЕШЕНИЕ № 178, прието на 30.01.2009 г. по Протокол № 23
Относно: Определяне размера на такса – битови отпадъци и цени на услуги за почистване за 2009 г. на територията на община Първомай.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62, 66 и 69 от Закона за местните данъци и такси

І. Приема план - сметка за приходите и извършване на необходимите разходи на стойност 713 372 лв. (седемстотин и тринадесет хиляди триста седемдесет и два лева), свързани със:

¨       осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други дълготрайни материални активи;

¨       събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения  за обезвреждането им;

¨       проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци;

¨      почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване съгласно Приложение № 1.

ІІ. Определя такса за битови отпадъци за 2009 г. и цени на услуги за почистване за Община Първомай, както следва:

1. Определя промил такса битов отпадък за град Първомай, както следва

1.1. За жилищни и вилни имоти на граждани и предприятия, находящи се на територията на град Първомай, включитено кв. Дебър и кв. Любеново, пропорционално върху данъчните оценки на имотите    –3,32‰ /промила/, разпределени:

- за сметосъбиране и сметоизвозване                              - 3.07‰

- за обезвреждане на битовите отпадъци                        - 0,15‰

- за чистота на териториите за обществено ползване    - 0.1‰

            1.2. За нежилищни имоти на предприятия, търговски дружества, кооперации, и фирми на еднолични търговци, находящи се на територията на град Първомай, кварталите Дебър и Любеново, неподали декларации по чл.14, ал.4- от НОАМТЦУ-пропорционално върху   отчетната им стойност                                                                      12.11 ‰ /промила/, разпределени:

            за сметосъбиране и сметоизвозване                           - 9.5 ‰

            за обезвреждане на битовите отпадъци                     - 1.9 ‰

            за чистота на териториите за обществено ползване - 0.71 ‰

1.3. За нежилищни имоти на предприятия, търговски дружества, кооперации, включително и фирми на еднолични търговци, находящи се на територията на община Първомай, подали декларации по чл.14, ал.4 от НОАМТЦУ за ползване на брой и видове съдове – на база декларираните и договорени бройки и видове съдове и честота на извозване на съответния съд както следва:

1.3.1. еднократно извозване на отпадъци и обработка на сметището в град Първомай със специализирана техника

§         за 1 брой контейнер от тип “Бобър” с вместимост 1.1 куб. м.     43.61лв.

§         за 1 брой контейнер от тип “Кука” с вместимост 0.24 куб. м.       9.80 лв.

§         цена за събран битов отпадък 1 куб.м.                                           39.65 лв

§         цена за събран битов отпадък 1 тон.                                              42.10 лв

1.3.2 целогодишно извозване на отпадъци и обработка на сметището в град Първомай със специализирана техника с честота на извозването един път седмично:

§         за 1 брой контейнер от тип “Бобър” с вместимост 1.1 куб. м  – 2150.72 лв.

§         за 1 брой контейнер от тип “Кука” с вместимост 0.24 куб. м.483.60 лв

1.3.3 Лицата, които заплащат такса за битови отпадъци на база количеството на битовите отпадъци заплащат и такса за поддържане чистота на териториите за обществено ползване, определена в т. 1.2 – 0.71 ‰ /промила/ пропорционално върху отчетната стойност на имота, с изключение на политическите партии, синдикални организации и юридическите лица с нестопанска дейност, регистрирани в обществена полза.

2. Определя промил такса битов отпадък село Градина, както следва

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

2.63 0/00

0.61 0/00

3.24 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

7.5 0/00

0.7 0/00

8.2 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

2.63 0/00

0.61 0/00

3.24 0/00

 

3. Определя промил такса битов отпадък село Дълбок извор, както следва

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Почистване на улични платна и алеи

Всичко

Физически лица

2.95 0/00

0.8 0/00

0.86 0/00

4.61 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

12 0/00

1 0/00

1 0/00

14 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

2.95 0/00

0.8 0/00

0.86 0/00

4.61 0/00

 

4. Определя промил такса битов отпадък село Искра, както следва

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

2.64 0/00

0.64 0/00

3.28 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

7 0/00

1.4 0/00

8.4 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

2.64 0/00

0.64 0/00

3.28 0/00

 

5. Определя промил такса битов отпадък село Караджалово, както следва

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

1.8 0/00

0.5 0/00

2.30/00

Юридически лица – нежилищни имоти

4.8 0/00

0.7 0/00

5.5 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

1.8 0/00

0.5 0/00

2.30/00

 

6. Определя промил такса битов отпадък село Брягово, както следва

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

4 0/00

1 0/00

5 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

5 0/00

1 0/00

6 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

4 0/00

1 0/00

5 0/00

 

7. Определя промил такса битов отпадък село Татарево, както следва

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

2.4 0/00

0.5 0/00

2.9 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

3.7 0/00

0.9 0/00

4.6 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

2.4 0/00

0.5 0/00

2.9 0/00

 

8. Определя промил такса битов отпадък село Поройна, както следва

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

4.25 0/00

1.62 0/00

5.87 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

9 0/00

3.5 0/00

12.5 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

4.25 0/00

1.62 0/00

5.87 0/00

 

9. Определя промил такса битов отпадък село Буково, както следва:

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

4.4 0/00

1.3 0/00

5.7 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

7 0/00

2 0/00

9 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

4.4 0/00

1.3 0/00

5.7 0/00

 

10. Определя промил такса битов отпадък село Православен, както следва:

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

4 0/00

0.6 0/00

4.6 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

8 0/00

2.9 0/00

10.9 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

4 0/00

0.6 0/00

4.6 0/00

 

11. Определя промил такса битов отпадък село Драгойново, както следва:

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

3.7 0/00

0.6 0/00

4.3 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

6.5 0/00

2 0/00

8.5 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

3.7 0/00

0.6 0/00

4.3 0/00

 

12. Определя промил такса битов отпадък село Крушево, както следва:

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

3.6 0/00

0.7 0/00

4.3 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

7.1 0/00

1.8 0/00

8.9 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

3.6 0/00

0.7 0/00

4.3 0/00

 

13. Определя промил такса битов отпадък село Виница, както следва:

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

4 0/00

0.8 0/00

4.8 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

6.9 0/00

2.2 0/00

9.1 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

4 0/00

0.8 0/00

4.8 0/00

 

14. Определя промил такса битов отпадък село Добри дол, както следва:

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

2 0/00

0.6 0/00

2.6 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

3.6 0/00

2 0/00

5.6 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

2 0/00

0.6 0/00

2.6 0/00

 

15. Определя промил такса битов отпадък село Бяла река, както следва:

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

3 0/00

0.5 0/00

3.5 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

5.10/00

1.5 0/00

6.6 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

3 0/00

0.5 0/00

3.5 0/00

 

16. Определя промил такса битов отпадък село Езерово, както следва:

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

3.5 0/00

0.8 0/00

4.3 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

6.30/00

1.7 0/00

8 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

3.5 0/00

0.8 0/00

4.3 0/00

 

17. Определя промил такса битов отпадък село Воден, както следва:

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

5 0/00

1.5 0/00

6.5 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

8 0/00

4 0/00

12 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

5 0/00

1.5 0/00

6.5 0/00

 

ІІІ Задължава общинската администрация Първомай да включи в бюджета на Общината за 2009 година по прихода и разхода определените в план-сметката средства.

 

Приложение: 1. План - сметка за приходите и извършване на необходимите разходи за 2009 година.

 

 

Населено място

Приходи

от ТБО

Разходи за

от такса

за 2009

година

Прех. остатък

Сметосъбиране и сметоизвозване

Поддържане и

 експлоатация

на депо

Почистване на територии за общ. ползване

Закупуване

на съдове

Придобиване

 на ДМА

Общо разходи

лева

1

Първомай

495750

0

235763

46644

42507

94000

76836

495750

2

Брягово

12563

0

6712

1994

0

2500

1357

12563

3

Буково

4978

93

3023

979

0

393

676

5071

4

Бяла река

9130

0

4990

2428

0

600

1112

9130

5

Виница

7501

51

4206

1641

0

651

1054

7552

6

Воден

6012

50

3257

1348

0

650

807

6062

7

Градина

32970

453

24944

4527

0

1452

2500

33423

8

Добри дол

2557

0

1534

459

0

180

384

2557

9

Драгойново

8918

309

5353

1767

0

909

1198

9227

10

Дълбок извор

37648

0

24740

4008

4400

2000

2500

37648

10

Езерово

6813

35

3799

1472

0

635

942

6848

11

Искра

30629

320

22551

3578

0

2320

2500

30949

12

Караджалово

24843

0

16765

3578

0

2000

2500

24843

13

Крушево

9468

0

5685

1760

0

600

1423

9468

14

Поройна

2542

0

1605

612

0

0

325

2542

15

Православен

7486

0

4408

1491

0

600

987

7486

16

Татарево

11704

549

5837

2187

0

3049

1180

12253

 

Всичко

 711512

 1860

 375172

  80473

 46907

 112539

 98281

 713372

 


РЕШЕНИЕ № 179, прието на 30.01.2009 г. по Протокол № 23
Относно: Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от училищата на територията на община Първомай.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-3/19.01.2009 г. и на основание чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарби, прието с Постановление на Министерски съвет № 298 от 17.12.2003 година
1. Приема Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от училищата на територията на община Първомай.
2. Да се осигурят средства от бюджета на община Първомай в размер на 10 х.лв.


РЕШЕНИЕ № 180, прието на 30.01.2009 г. по Протокол № 23
Относно: Информация за състоянието на гробищните паркове и възможности за подобряването им.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Предвид изложеното в докладната записка от Ю. Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-2/16.01.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Приема информация за състоянието на гробищните паркове в Община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 181, прието на 30.01.2009 г. по Протокол № 23
Относно: Информация за наличната техника в дейност „Чистота” и планиране на средства за закупуване на нова.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров изх.№ 61-00-4/19.01.2009 година и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Информация за наличната техника в дейност „Чистота”.


РЕШЕНИЕ № 182, прието на 30.01.2009 г. по Протокол № 23
Относно : Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Oбщина Първомай.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Предвид изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-5/19.01.2009 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , във връзка с § 17 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси и чл.79 от Административно процесуалния кодекс

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Първомай, приета с Решение № 47 на Общински съвет град Първомай, взето на 22.02.2008 г. по Протокол № 5.


РЕШЕНИЕ № 183, прието на 30.01.2009 г. по Протокол № 23
Относно: Решение на общинския съвет за поемане на общински дълг за проект „Смесена канализация /битова и дъждовна/, пречиствателна станция за отпадъчни води и подмяна на водопровод за с.Градина, община Първомай” по процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 екв.ж.” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-7/19.01.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Общински съвет дава съгласие за поемане на общински дълг и за получаване на кредит от банка или друга финансова институция за финансиране на разходите по ОП „Околна среда”, процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 екв.ж.” за проект „Смесена канализация /битова и дъждовна/, пречиствателна станция и подмяна на водопровод за с.Градина, Община Първомай”, преди те да бъдат възстановени по оперативната програма, ако проектът бъде одобрен и финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”.


РЕШЕНИЕ № 184, прието на 30.01.2009 г. по Протокол № 23
Относно: Внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване на лицата Асен Милков Асенов и Милен Милков Асенов и двамата от гр.Първомай, ул.”Никола Гатев” № 5.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Предвид докладната записка от д-р Митко Христов Хубинов-председател на Общински съвет град Първомай и проекто решение вх.№ 53-0-45/28.01.2009 г. от д-р Станка Апостолова-председател на ПК по Здравеопазване и социални дейности и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.92 от Кодекса за социално осигуряване, във връзка с чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
Дава съгласие да се внесе предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на лицата Асен Милков Асенов и Милен Милков Асенов от град Първомай, ул.”Никола Гатев” № 5.


РЕШЕНИЕ № 185, прието на 30.01.2009 г. по Протокол № 23
Относно: Промяна на приетата с Решение №148/28.11.2008г. на Общински съвет гр.Първомай Тарифа за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Предвид изложеното в докладната записка от Кр.Александрова-общински съветник вх.№ 53-0-37/26.01.2009г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост

1. Изменя приетата с Решение №148/28.11.2008г. Тарифа за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.

2. Увеличава наемните цени приети с Решение №509/27.04.2007г. по Приложение №1 от т.1 до т.8 вкл. с 50%, както следва:

 

Предназначение на обекта

 

Месечна наемна цена за един квадратен метър /лева/

І зона

ІІ зона

ІІІ зона

1.

Помещения за обществено хранене :

      -      с алкохол

      -      без алкохол

 

5,25

4,05

 

4,50

3,60

 

3,90

3,00

2.

Помещения, магазини за търговска дейност

промишлени стоки

хранителни стоки

      -    плодове и зеленчуци

 

 

 

3,90

3,45

2,70

 

 

 

 

3,30

2,85

2,25

 

 

 

 

3,00

2,55

1,80

 

3.

 

Помещения за производство

 

1,95

1,73

1,20

4.

 

Помещения за услуги /в това число здравни услуги/

           

3,00

2,70

2,25

5.

 

Помещения за офиси

 

3,75

3,00

2,70

6.

Помещения за образователни и др. хуманитарни дейности за социално задоволяване на съответните нужди на населението

2,10

1,80

1,50

7.

 

Помещения за складове

 

1,43

1,13

0,83

8.

 

Автомати за кафе, закуски и безалкохолни напитки

 

37,50

30,00

22,50

 

3. Наемните цени за помещения, невключени в активите на Медицинския център, в които се извършват здравни услуги, остават непроменени.


РЕШЕНИЕ № 186, прието на 30.01.2009 г. по Протокол № 23
Относно : Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Предвид внесено проекто решение от д-р Станка Апостолова вх.№ 53-0-38/26.01.2009 година и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Отпуска еднократна помощ в размер на 1 000 /хиляда лв/ на Митко Димов Господинов от град Първомай, ул.”Васил Левски” № 43, за подпомагане на лечението му от планираните средства за помощи в бюджета на общината за 2009 година.


РЕШЕНИЕ № 187, прието на 30.01.2009 г. по Протокол № 23
Oтносно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Предвид внесено проекто решение от д-р Станка Апостолова вх.№ 53-0-46/28.01.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Отпуска еднократна помощ в размер на 300 /триста/ лева на Запрян Апостолов Чомаков от град Първомай, ул.»Калоян» № 32, за подпомагане на лечението му от планираните средства за помощи в бюджета на общината за 2009 година.


РЕШЕНИЕ № 188, прието на 30.01.2009 г. по Протокол № 23
Относно: Допълване състава на Постоянни комисии.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Предвид внесено проекто решение от д-р Митко Хубинов вх.№ 53-0-51/30.01.2009 година и на основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.23, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет

Избира за член на Постоянната комисия по Здравеопазване и социални дейности и Постоянната комисия по Правни въпроси и евроинтеграция общинския съветник Мария Николова Алексиева.


РЕШЕНИЕ № 189, прието на 06.02.2009 г. по Протокол № 24

Относно: Докладна записка относно представяне на проект „Изграждане на Дом за стари хора  гр.Първомай” по проект „Красива България” към МТСП.Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-11/5.02.2009г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Общински съвет гр.Първомай дава съгласие Община Първомай да кандидатства за отпускане на средства от „Красива България” към МТСП с проект „Изграждане на Дом за стари хора гр.Първомай” и осигури финансов принос в размер от 20% от общата стойност на проекта.

2. Упълномощава кмета на община Първомай да представи проекта пред „Красива България”.


РЕШЕНИЕ № 190, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25
Относно: Предсрочно освобождаване на д-р Митко Христов Хубинов от поста Председател на Общински съвет град Първомай.Предвид предложение от общинския съветник Ангел Чолаков вх.№ 53-0-91 от 26.02.2009 г. и на основание чл.24, ал.3, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Освобождава предсрочно д-р Митко Христов Хубинов от поста Председател на Общински съвет град Първомай.


РЕШЕНИЕ № 191, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25
Относно: Приемане на решение за общата численост и структура на Общинската администрация в Община Първомай във връзка с изпълнение на чл.10, ал.1 и чл.11, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 година.Предвид изложеното в предложението от Кмета на Общината Ангел Папазов изх.№ 61-00-24/16.02.2009 г.; на основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.96, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Отменя решение № 95/03.07.2008 г. прието по Протокол № 11.

Одобрява общата численост на Общинската администрация в Община Първомай, съгласно Приложение № 1 и структура на администрацията, които са неразделна част от настоящото решение.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 192, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25
Относно: приемане на общински приватизационен план за 2009 година на Община Първомай.Предвид внесеното проекто решение от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-14/16.02.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизацонен контрол

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема общински приватизационен план за 2009 год. на Община Първомай.

ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ПЛАН ЗА 2009 ГОДИНА

 

Обект на приватизация

Прогнозна стойност на сделката – лв.

Очаквани приходи от сделката – лв.

1.

Бивш „Керамичен цех” с.Искра, представляващ поземлен имот № 000447 с площ от 30,915 дка., с НТП: друга производствена база, категория на земята: десета, девета, четвърта, местността „Гюргенлик” по картата на възстановената собственост за землище с.Искра, общ.Първомай.

60 000

60 000

 

І

Общо очаквани приходи от приватизационни сделки за 2009г.

60 000

ІІ

Общо очаквани разходи от приватизационни сделки за 2009г., разпределени както следва:

-

1.

9 % от приходите да се използват за покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол, както и за придобиване на дълготрайни и краткотрайни материални и нематериални активи.

5 400

2.

91 % в специален фонд на разпореждане на Общински съвет, като средствата от този фонд да се използват за инвестиционни цели, включително за придобиване на дълготрайни материални активи със социално предназначение и за погасяване на кредитите за незавършени обекти на строителството. Тези средства не могат да се използват за текущи разходи.

54 600


РЕШЕНИЕ № 193, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25
Относно: Програма за управление и разпореждане с имотите – общинската собственост в община Първомай през 2009 година.Предвид внесено проекто решение от Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-15/16.02.2009 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема Програма за управление и разпореждане с имотите – общинската собственост в община Първомай през 2009 година.


РЕШЕНИЕ № 194, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25
Относно:Приемане на уточнения годишен план на бюджет 2008 година.

Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за 2008 година.

Приемане на отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2008 година.Приемане уточнения годишен план и отчета  на инвестиционна програма и текущи ремонти за 2008 г.Предвид изложеното в проекто решението от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-22/16.02.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т. 6 от Закона за местното самоуправление  и местната администрация, чл. 30 от Закона за общинския бюджет и чл. 44 ал. 1. от Наредбата на общинския съвет по чл. 9а от Закона за общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1.Приема уточнения годишен план на бюджета за 2008 г. по прихода и разхода по функции и дейности, както следва :

1.1.По прихода –  13 021 558 лв.  /съгласно Приложение № 1/;

1.2.По разхода – 13 021 558  лв.  /съгласно Приложение № 2/ .

2.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2008 г., както следва:

2.1.По прихода –  12 755 853 лв.  / съгласно Приложение № 1/;

2.2.По разхода –  12 356 946 лв.  /съгласно Приложение № 2/.

3.Приема уточнения годишен план на инвестиционна програма в размер на 3 541 105 лева и на текущите  ремонти  в размер на 184 024 лева.

                                                                                  /съгласно Приложение № 3/

4. Приема отчета на инвестиционна програма в размер на 3 171 777 лева и на текущите  ремонти  в размер на 183 910 лева.

                                                                                   /съгласно Приложение № 3/

5. Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове за 2008 г.

                                                                                  / съгласно Приложения № 4 /


РЕШЕНИЕ № 195, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25

Относно:.Приемане на Бюджет 2009 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
1.Приемане на Бюджет 2009 година.

2.Приемане на инвестиционна програма 2009 година.

3.Приемане на извънбюджетни сметки и фондове 2009 година.

На основание чл.21 ал.1 т.6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.11 ал.4 и ал.7, чл.12 и 30 от ЗОБ, чл.3 и чл.12 ал.1 от Закона за общинския дълг и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2009 година и Наредбата на Общинския съвет  по чл. 9а  от  ЗОБ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ   РЕШИ :

1. Приема бюджета за 2009 г. както следва:

1.1. По прихода в размер на 11 224 843 лева съгласно Приложение № 1.

1.1.1. Приходи от държавни трансфери в размер на 5 777 317 лв.,

 в т.ч. :

1.1.1.1. Обща  субсидия  за делегирани дейности в размер на 5 730 822 лева;

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни дейности в размер на 46 495 лева;

1.1.1.3. Преходен остатък от 2008 г. в размер на 277 021 лева.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 5 170 505 лева,

в т.ч. :

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 059 000  лева.

1.1.2.2. Неданъчни  приходи в размер на 2 069 595  лева.

1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 1 525 200 лева.;

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 476 805 лева.

1.1.2.5. Преходен остатък от 2008 г. в размер на  121 886 лева.

1.1.2.6. Задължения по лизингови договори - -81 981 лева

1.2. По разходите в размер на 11 224 843 лева, разпределени по функции, групи, дейности и параграфи            съгласно Приложение № 2 в т.ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 6 427 089 лева,

 от тях:

1.2.1.1. От държавни трансфери – 5 777 317 лева;

1.2.1.2. От местни приходи –372 751 лева.;

1.2.1.3. От преходен остатък 277 021 лева.

1.2.2. За местни дейности в размер на 4 777 754 лева;

1.2.3. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 20 000 лева.

в т.ч.:

1.2.3.1. За местни дейности -  20 000 лева;

1.3 Инвестиционна програма в размер на 1 648 667 лева и текущи ремонти в размер на  92 453 лева, съгласно приложен поименен списък.

/ Приложение № 3./

2. Приема разчета за целеви разходи:

2.1. Помощи по решение на Общински съвет  в размер  на 12 000 лева;

2.1.1. Упълномощава кмета  да отпуска помощи, които не са на основание  на Закона за семейни помощи за деца  и Закона за социално подпомагане, предвидени в дейност ”Общинска администрация” по § 42-14 ”Други помощи по решение на Общински съвет”, в размер не по висок от 150 лева.

2.2. Помощи за погребения в размер на 1 000 лева;

2.2.1. Упълномощава кмета да отпуска помощи за погребения при спазване на условията, които  са в сила с приемането на Постановлението за изпълнение на ЗДБРБ за 2009 година.

2.3. Членски внос в неправителствени организации в размер на 5 000 лева.

2.4. За прояви от общоградски и национален характер /културен календар/ в размер на 48 700 лева.

2.5. За превоз на ученици в размер на 15 000 лева;

2.5.1. Средства за превоз на ученици до 16 годишна възраст на територията на община Първомай /разлика в цената на билета/ на стойност 11 000 лева;

2.5.2. Вътрешно-градски превоз Любеново-Първомай  на стойност 4 000 лева;

3.Приема следните лимити за разходи:

3.1. Социално-битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;

3.2. Представителни разходи в размер на 10 000 лева;

3.2.1 На кмета на Общината – 7 500 лева;

3.2.2. На председателя на ОбС  – 2 500 лева;

4. Утвърждава разчети за субсидии на организации с нестопанска цел, както следва:

4.1. Спортни школи в размер на 49 500 лева, съгласно Приложение № 4

4.2. Туризъм  в размер на 8 500 лева.

4.3. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата по т.4.1 и т.4.2 .

4.4. Средствата по т.4.1 ще бъдат предоставени след представяне на документ за регистрация.

5. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение № 5.

5.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.5 и размера на средствата в рамките на 90 % от действителните разходи.

6. Приема план–сметките на извънбюджетните фондове, съгласно Приложения №  6;

7. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци.

8. Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за “местни” дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове с 80 % от набирателната сметка на общината от свободните налични средства с краен срок за възстановяване 30.ХІІ.2009 година.

10. Възлага на кмета на общината :

10.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните  разпоредители с бюджетни кредити;

10.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол;

10.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на “държавни дейности”, да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия;

10.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

 10.5. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани  просрочени задължения, когато техния размер  надвишава 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

11. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета /чл. 27. от ЗОБ/.

 11.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

 11.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

 11.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т.1.2.3.

 11.4. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

 11.5. Определя  максимален  размер на общинския дълг, който може да бъде поет през  2009  година в размер на  778 000 лева, в това число задължения  по финансов лизинг със срок на изплащане две години за необходимата техника за дейност „Чистота” и автомобил за общинска охрана  в размер на 81 981 лева.

 12. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 6 март 2009 година конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.


РЕШЕНИЕ № 196, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25
Относно: Изпълнение на решенията на Общински съвет за второто полугодие на 2008 година.Предвид изложеното в отчета от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-19/16.02.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от същия закон

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема отчета на Кмета на общината за изпълнение решенията на Общински съвет гр.Първомай от № 93 до № 175, отнасящи се за второто полугодие на 2008 година.


РЕШЕНИЕ № 197, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25
Относно: Отчет за дейността на Общински съвет гр.Първомай през второто полугодие на 2008 година.Предвид изнесеното в отчета на председателя на Общинския съвет град Първомай вх.№53-0-74/16.02.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема отчета на Председателя на Общински съвет гр.Първомай за дейността на съвета и неговите постоянни комисии през второто полугодие на 2008 година.


 РЕШЕНИЕ № 198, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги предоставени от Община Първомай ( приета с Решение № 525 на ОбС Първомай взето на 11.06.2007г. по Протокол № 52 изм. с Решение № 46 на ОбС Първомай на 22.02.2008г. по Протокол №5)Предвид изнесеното в докладна записка от К.Ангелов-зам.кмет с изх.№ 61-00-17/16.02.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.7, чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.79 от Административно-процесуалния кодекс

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги предоставени от Община Първомай, приета с Решение № 525 от  Общински съвет град Първомай взето на 11.06.2007г. по Протокол № 52 изм. с Решение № 46/ 22.02.2008г.


 РЕШЕНИЕ № 199, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25
Относно: продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на поземлени имоти – частна общинска собственост, по кадастралната карта на местността „Пантелей Липака” землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив.Във връзка с изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-13/16.02.2009 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на недвижими имоти в пакет – частна общинска собственост, както следва:

- Поземлен имот с площ от 52 217 кв.м., с начин на трайно ползване залесени ниви, съставляващ имот №195 от масив 39 по кадастралната карта на местността „Пантелей Липака” землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 167 от 11.11.2008г.

- Поземлен имот с площ от 20 765 кв.м., с начин на трайно ползване залесени ниви, съставляващ имот №191 от масив 39 по кадастралната карта на местността „Пантелей Липака” землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 168 от 11.11.2008г.

- Поземлен имот с площ от 8 644 кв.м., с начин на трайно ползване залесени ниви, съставляващ имот №194 от масив 37 по кадастралната карта на местността „Пантелей Липака” землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 169 от 11.11.2008г.

Началната тръжна цена за описаните недвижими имоти в пакет е в размер на 20 380 лв. /двадесет хиляди триста и осемдесет лева/, определена от оценител на недвижими имоти.


 РЕШЕНИЕ № 200, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25
ОТНОСНО: продажба на урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост по регулационния план на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив чрез публично оповестен търг. Във връзка с изложеното в докладната записка от  Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-12/16.02.2009 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ празно дворно място с площ от 1616 кв.м., съставляващо УПИ VІІ – 606, общински, находящ се в кв.10 по регулационния план на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от  север –УПИ VІ-605, жилищно строителство, търговия и обслужващи дейности; от изток – земеделска земя; от юг – земеделска земя и от запад – улица и УПИ VІ-606, търговия и услуги, с Акт за частна общинска собственост № 171 от 10.12.2008 год.

Определя начална тръжна цена на имота в размер на 6060 лв. /шест хиляди и шестдесет лева/ без ДДС .


 РЕШЕНИЕ № 201, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25
Относно: Учредяване на възмездно право на строеж върху имот - частна общинска собственост, съставляващ УПИ І – общински, търговия в кв.39а по плана на кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай.Във връзка с изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов изх.№ 61-00-20/16.02.2009 година и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.37, ал.1 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл.49, ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Да се учреди възмездно безсрочно право на строеж чрез публично оповестен търг с явно наддаване, за търговски обект, със застроена площ от 45 кв.м., върху общински недвижим имот, съставляващ УПИ І – общински, търговия, целият с площ от 160 кв.м., находящ се в кв.39 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: от три страни улици.

2. Определя начална тръжна цена на правото на строеж в размер на 1913,00 лв. /хиляда деветстотин и тринадесет лева/, изготвена от оценител на недвижими имоти.


 РЕШЕНИЕ № 202, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25
Относно: Изменение на Решение № 60 на Общински съвет – Първомай, прието на 31.03.2008г. по Протокол № 7 на Общински съвет гр.Първомай.Предвид изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-21/16.02.2009г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.37, ал.4, т.4 и ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.62, ал.1 и 2 от Закона за енергетиката  и чл.49, ал.5, т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Изменя т.2 от т.І на Решение № 60 от 31.03.2008г. по протокол №7 на Общински съвет град Първомай, която добива следния вид:

2. Учредява възмездно право на строеж за строително петно с площ от 20 кв.м. за изграждане на площадково съоръжение /трафопост/ върху парцел /УПИ/ ХVІІ-ТП, целият с площ от 210 кв.м., находящ се в квартал 26а по регулационния план на с.Градина, общ.Първомай, при граници на имота: от три страни улици и пешеходна алея, за цена в размер на 436 /четиристотин тридесет и шест/ лв. без ДДС. За имота е съставен акт за ЧОС № 178/04.02.2009г.”


РЕШЕНИЕ № 203, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25
ОТНОСНО: Създаването на доброволно формирование за защита при бедствия.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов – кмет на общината изх.№ 61-00-10/02.02.2009 г. и на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.41 от Закона за защита при бедствия, във връзка с РМС № 392/20.06.2008 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

            1. Дава съгласие за създаване на доброволно формирование в Община Първомай.

            2. На основание РМС № 392/20.06.2008 г. и Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с ПМС № 143/20.06.2008 г. определя :

            - численост – до 25;

             - Възнагражденията на доброволците се определят съгласно извършените дейности, както следва :

            А. Сто на сто от минималната часова работна заплата за страната – за обучение с продължителност до 10 дни, пропорционално на часовете на участие в обучението.

            Б. Двеста на сто от минималната часова работна заплата за страната – за изпълнение  на спасителни задачи  за защита при бедствия до 10 дни, пропорционално на отработените часове за участие в дейностите.

            3. Възлага на кмета да предприеме необходимите действия, свързани със създаването на доброволното формирование, съгласно изискванията в Закона за защита при бедствия и в изпълнение на Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с ПМС №143/20.06.2008г., ДВ бр.58/27.06.2008 год., в сила от 27.06.2008год.


РЕШЕНИЕ № 204, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25
На Общински съвет град Първомай, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25

Относно: Информация за дейността на общинско дружество “Първомай 2000”ЕАД гр.Първомай.Предвид изложеното в проекто решение от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-16/16.02.2009г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема Информация за дейността на общинско дружество “Първомай 2000”ЕАД гр.Първомай.


 РЕШЕНИЕ № 205, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25
ОТНОСНО: Кандидатстване с проекти  за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов – кмет на общината изх.№ 61-00-25/23.02.2009 г. и на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Общински съвет гр.Първомай дава съгласие проектът:

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с.Бяла река, Община Първомай”

да бъде подаден за получаване на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год.

ІІ. Общински съвет на Община Първомай удостоверява, че дейностите по проект:

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с.Бяла река, Община Първомай”

Съответстват и отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Първомай, а именно: част трета – Стратегия за развитие на Община Първомай, 3.1. Стратегически цели, Приоритет 1- Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата, подцел 1.3 – Развитие на водоснабдителната мрежа в Община Първомай, мярка 1.3.4. –Подмяна на водопроводната мрежа в селата на Община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 206, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25
Относно: Решение на Общински съвет за кандидатстване по процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от  2 000 до 10 000 екв. ж.” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” с проект за изграждане на „Смесена канализация /битова и дъждовна/, пречиствателна станция за отпадъчни води и реконструкция на водопроводна мрежа за с. Градина, община Първомай” Предвид  изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-26/23.02.2009г. и с оглед спазване правилата и процедурите на Насоки за кандидатстване по горепосочената оперативна програма и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Дава съгласие  Община Първомай да кандидатства за изграждането на „Смесена канализация /битова и дъждовна/, пречиствателна станция за отпадъчни води и реконструкция на водопроводна мрежа за с. Градина, община Първомай” към Оперативна програма „Околна среда   2007-2013 г.”.


РЕШЕНИЕ № 207, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25
Относно: Избор на финансов контрольор на „МБАЛ-Първомай” ЕООД град Първомай.

Предвид внесено проекто-решение от д-р Станка Апостолова вх.№ 53-0-92/27.02.2009 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.144, ал.3 и чл.147, ал.2 от Търговския закон, чл.17, т.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Избира за финансов контрольор на „МБАЛ-Първомай” ЕООД град Първомай  МАРИАНА СПАСОВА ДИМИТРОВА.

2. Възлага на Кмета на Община Първомай да възложи финансовият контрол на Мариана Спасова Димитрова.

В срок до следващата редовна сесия на Общински съвет, кмета на общината да представи за утвърждаване Договора за възлагане на финансовият контрол.


РЕШЕНИЕ № 208, прието на 16.03.2009 г. по Протокол № 26
Относно: Избор на комисия.На основание чл. 7, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Избира комисия, която да проведе избора за председател на Общински съвет град Първомай, в състав:

Владимир Минчев Страхилов – общински съветник

Петко Генов Георгиев – общински съветник

Петър Запрянов Ганев – общински съветник

Николай Запрянов Илиев – общински съветник

Красимира Александрова Александрова – общински съветник


РЕШЕНИЕ № 209, прието на 16.03.2009 г. по Протокол № 26
Относно: Избор на председател на Общински съвет град Първомай.

На основание чл.24, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.7, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Избира за председател на Общински съвет град Първомай г-н ДЕЧКО  ИВАНОВ  ПЕТКОВ.


РЕШЕНИЕ № 210, прието на 31.03.2009 г. по Протокол № 27
Относно: Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред /приета с Решение № 454 на Общински съвет град Първомай, взето на 30.11.2006 г. по Протокол № 45/.

 Предвид внесено проекто решение от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-30/23.03.2009 г.  и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Приема Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред, приета с Решение № 454 на Общински съвет град Първомай, взето на 30.11.2006 г. по Протокол № 45.

2. Упълномощава Кмета на Общината в срок до края на м.април да предложи изменение в структурата и бюджета на Община Първомай за 2009 година с цел създаване на общинска дейност – общинска охрана.


РЕШЕНИЕ № 211, прието на 31.03.2009 г. по Протокол № 27
Относно: Информация за работата на Общинска администрация по информационното обслужване и сертификацията на общината.

Предвид проекто решение от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-31/23.03.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

 Приема Информация за работата на Общинска администрация по информационното обслужване и сертификацията на общината.


РЕШЕНИЕ № 212, прието на 31.03.2009 г. по Протокол № 27

Относно: Докладна записка относно договор за контрол върху дейността на „МБАЛ-Първомай” ЕООД град Първомай.

Предвид внесена докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-29/23.03.2009 г. и на основание т.3 от Решение № 207 / 27.02.2009 г. на Общински съвет град Първомай по Протокол № 25 и във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Утвърждава Договор за контрол върху дейността на „МБАЛ-Първомай” ЕООД град Първомай.

2. Упълномощава Кмета на Общината да сключи Договор за контрол върху дейността на „МБАЛ-Първомай” ЕООД, съгласно условията определени в т.1.


РЕШЕНИЕ № 213, прието на 31.03.2009 г. по Протокол № 27

Относно: Определяне размера на възнаграждението на председателя на Общинския съвет и на общинските съветници в Община Първомай в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, обнародван в ДВ бр.14 от 2009 година.Предвид изложеното в докладната записка от Д.Петков-Председател на ОбС гр.Първомай вх.№ 53-0-102/23.03.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.26, ал.1 и чл.34, ал.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. /1/Общински съвет град Първомай определя размера на месечното възнаграждение на Председателя на Общински съвет град Първомай в размер на основното възнаграждение на Кмета на Община Първомай за четиридесет работни часа седмично /40/.

/2/ Допълнителното трудово възнаграждение е 1 % за всяка година трудов стаж и се изменя по месеци съгласно нормативната уредба.

ІІ. Общински съвет на Община Първомай определя размера на месечното възнаграждение на общинските съветници, както следва:

Общия размер на възнаграждението на общинските съветници , които са Председатели на постоянни комисии се определя в размер на 60 % от средната брутна заплата на общинската администрация в Община Първомай за последния месец от предходното тримесечие;

Общия размер на възнаграждението на останалите общински съветници се определя в размер на 55% от средната брутна заплата на общинската администрация в Община Първомай за последния месец от предходното тримесечие.

ІІІ. Общински съвет на Община Първомай определя следните санкции върху месечното възнаграждение на общинските съветници, както следва:При неявяване на заседание на постоянната комисия, в която общинския съветник членува , същият се санкционира с удържане на 25% от дължимото му месечно възнаграждение. При повторно отсъствие в рамките на същия месец, общинският съветник се санкционира с удържане на още 25% от дължимото му месечно възнаграждение.

При отсъствие от редовна сесия на Общинския съвет , съветникът се санкционира с удържане на 50% от дължимото му месечно възнаграждение. 

РЕШЕНИЕ № 214, прието на 31.03.2009 г. по Протокол № 27
Предвид докладна записка от Дечко Петков-Председател на Общински съвет вх.№ 53-0-103/23.03.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.23, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Извършва следните промени в състава на Постоянните комисии:

В ПК „Правни въпроси и евроинтеграция” Мария Николова Алексиева-член на комисията се заменя с Митко Христов Хубинов.

В ПК „Земеделие, горско стопанство и екология” – Председател на комисията на мястото на Дечко Иванов Петков  става Георги Янчев Янчев, на мястото на Георги Янчев Янчев като член става Мария Николова Алексиева.

В ПК „Младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм” Иван Димитров Иванов се заменя с Митко Христов Хубинов.

В ПК „Устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги” като член на комисията на мястото на Дечко Иванов Петков - Иван Димитров Иванов-член.


РЕШЕНИЕ № 215, прието на 31.03.2009 г. по Протокол № 27
Относно: Приемане на основни месечни възнаграждения на кмета на общината,кметовете на кметства и кметски наместник.На основание чл.21 ал.1 т.5 от ЗМСМА    при изпълнение на чл.8 ал.2 на ПМС №46 / 26.02.2009
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
Утвърждава основни месечни  възнаграждения на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници считано от 01.01.2009
 

Кметства

 

 

 

 

образование

Стара заплата

Предложение

За нова основна заплата

% увеличение

Кмет на община  до 50000 жители

висше

1096

1400

27

Кмет на кметство

 

 

 

 

Над 2000 жители

 

 

 

 

Градина

висше

684

800

17

От 1000 до 2000жители

 

 

 

 

Искра

средно

592

690

17

Дълбок извор

висше

592

700

18

Караджалово

средно

564

655

16

Виница

средно

551

640

16

От 800 до 1000жители

 

 

 

 

Бяла река

висше

545

630

16

Крушево

средно

532

620

16

От 500 до 800жители

 

 

 

 

Брягово

средно

513

590

15

Езерово

средно

513

590

15

Татарево

Ср.специално

513

590

15

Воден

Ср.специално

513

590

15

Буково

Средно

487

590

21

Под 500жители

 

 

 

 

Драгойново

средно

487

560

15

Православен

висше

487

560

15

Поройна

висше

487

560

15

Кметски наместник

 

 

 

 

Добри дол

Ср.специално

415

450

8


 

Допълнителното трудово възнаграждение е 1 % за всяка година трудов стаж и се изменя по месеци съгласно нормативната уредба


РЕШЕНИЕ № 216, прието на 31.03.2009 г. по Протокол № 27

Относно: Оборудване на наличната  техника в дейност Чистота към Община Първомай със система за наблюдение и контрол на транспорта /GPS система/.Предвид изложеното в докладната записка от група общински съветници от ПП ГЕРБ вх.№ 53-0-101/23.03.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
1. Възлага на ресорния кмет по дейността в срок от един месец „Общинска собственост и инвестиции” и „Финанси, бюджет и стопански дейности” на Общински съвет оферти за поставяне на GPS системи на сметосъбиращите и сметоизвозващите машини в дейност Чистота към Община Първомай.

2. На сметосъбиращите и сметоизвозващите машини на дейност Чистота към Община Първомай да бъдат поставени GPS системи.


РЕШЕНИЕ № 217, прието на 31.03.2009 г. по Протокол № 27

Относно : Допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията.

Предвид докладна записка от Д.Петков - Председател на Общински съвет град Първомай вх. № 53-0-102 /23.03.2009 г. и на основание чл.21, ал.3, във връзка с чл.36, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
І. Създава към чл.18 нова ал.3 със следният текст:

/3/ Общински съвет на Община Първомай определя следните санкции върху месечното възнаграждение на общинските съветници:

1. При неявяване на заседание на постоянната комисия, в която общинския съветник членува, същият се санкционира с удържане на 25 % от дължимото му месечно възнаграждение. При повторно отсъствие в рамките на същия месец, общинският съветник се санкционира с удържане на още 25 %от дължимото му месечно възнаграждение.

2. При отсъствие от редовна сесия на Общинския съвет, съветникът се санкционира с удържане на 50 % от дължимото му месечно възнаграждение.


РЕШЕНИЕ № 218, прието на 28.04.2009 г. по Протокол № 28

Относно: Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2009 година.

Предвид внесена докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет, изх.№ 61-00-38/14.04.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за  закрила на детето

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема Общинска програма за закрила на детето за 2009 година.


РЕШЕНИЕ № 219, прието на 28.04.2009 г. по Протокол № 28

Относно: Информация за развитие на почивното дело, туризма и спорта за периода 2008 г. – м.април 2009 година.

Предвид внесено проекто решение от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-47/16.04.2009 година и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема информацията за развитие на почивното дело, туризма и спорта за периода 2008 г.-м.април 2009 година.


РЕШЕНИЕ № 220, прието на 28.04.2009 г. по Протокол № 28

На Общински съвет град Първомай, прието на 28.04.2009 г. по Протокол № 28

Относно:  Изменение на бюджета на Община Първомай за 2009 година.

Предвид внесено проекто решение от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-52/17.04.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18 от Закона за общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

 Изменя   решение № 195 от  27.02.2009 година по протокол №25  на Общински съвет Първомай, както следва:

1.1 Преразпределя в разходната част средствата за издръжка в раздел „Дофинансиране  на  държавни  дейности  с  общински приходи”:

 

 

Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност”

§;§

било

става

разлика

 

 

 

 

 

 

 

Запл.на перс.,нает по трудови и сл.правоотн.

01-00

0

28250

28250

 

Др. възнагр.и плащания за персонал

02-00

0

780

780

 

Осигурителни вноски от работодател

05-00

0

4860

4860

 

Издръжка

10-00

80000

46110

-33890

 

 

 

 

 

 

 

Всичко:

 

80000

80000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. От функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”, дейност „Радиотранслационни възли” отпада сумата от 4000 лв. от параграф 10-00-„издръжка” и сумата от 700 лв от параграф 52-00 „придобиване на ДМА”.

1.3. От функция „Икономически дейности и услуги” дейност „Други дейности по икономиката” се намаля сумата от 3300 лв от параграф 10-00-„издръжка” , предвидени за реклама и публикации в медиите.

1.4. Увеличава инвестиционната програма на община Първомай със сумата от 7300 лв, като от нея отпада „Компютър радиовъзел” със стойност 700 лв и се добавя нов обект „Изграждане на вътрешни тоалетни в НУ „Христо Ботев” град Първомай със стойност 8000лв.


РЕШЕНИЕ № 221, прието на 28.04.2009 г. по Протокол № 28

Относно: Корекция и допълнение на решение № 191/27.02.2009 г. за одобряване структурата на общинска администрация, мероприятия и поделения към нея.Предвид внесено проекто решение от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-51/17.04.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнение на решение № 210/31.03.2009 г. на Общински съвет град Първомай, взето по протокол № 27

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Създава мероприятие „Други дейности по вътрешната сигурност” – с численост 11 бр.


РЕШЕНИЕ № 222, прието на 28.04.2009 г. по Протокол № 28

Относно: Предложение за закриване на НУ „П.Р.Славейков” с.Воден и преобразуване на ОУ”В.Априлов” с.Виница в по-ниска степен, от основно в начално училище.Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-42/16.04.2009 г.  и на основание чл. 21, ал.1, т.23, във връзка с чл. 20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и чл. 10 , ал. 5 от Закона за народната просвета и чл. 12, ал. 2 от Правилника за приложение на Закона за народната просвета

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1.Предлага на Министъра на образованието и науката  на Република България , считано от 01.09.2009 г.  да закрие НУ”П.Р.Славейков” с. Воден, п.к. 4289. Училището е общообразователно, начално, общинско с дневна форма на обучение. Броят на учениците е 21, обхванати в две слети паралелки. Учениците ще бъдат пренасочени към ОУ”Христо Ботев” с. Езерово. Задължителна училищна документация  на НУ”П.Р.Славейков” с. Воден ще бъде приета и съхранена в ОУ”Христо Ботев” с. Езерово. Извозването на учениците ще се извършва със собствения ученически автобус на приемното ОУ”Христо Ботев” с. Езерово.  Недвижимото имущество на закритото училище е публична общинска собственост  акт № 159 / 05.11.1999 г., за която  кмета на общината ще осигури условия за стопанисване .

2.Предлага на Министъра на образованието и науката на Република България,съгласно чл. 26, ал.1 от Закона за народната просвета,  считано от 01.09.2009 г. да  преобразува ОУ”В.Априлов” с. Виница с п.к. 4284 в по-ниска степен, от основно в начално училище . Училището е общообразователно, основно, общинско с дневна форма на обучение. Броят на учениците е 77, обхванати в пет паралелки , от които 3 слети и 2 маломерни. Учениците от V – VІІІ клас ще бъдат пренасочени към  СОУ”Проф.д-р Асен Златаров” гр. Първомай. Задължителната училищна документация за V – VІІІ клас  на преобразуващото се училище ще бъде приета и съхранена от СОУ”Проф.д-р Асен Златаров”  гр. Първомай. Извозването на учениците ще се извършва със специализиран транспорт от общината.


РЕШЕНИЕ № 223, прието на 28.04.2009 г. по Протокол № 28

Относно: Приемане на програма за оптимизация на мрежата от общински училища в община Първомай за 2009/2010 учебна година.

Предвид изнесеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-43/16.04.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 и във връзка с чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, т.2 от Решение № 146 от 12.03.2009 г. на МС за приемане и актуализиране на национални програми за развитие на средното образование

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема Програма за оптимизация на мрежата от общински училища в община Първомай за 2009/2010 учебна година /Приложение № 1/.


РЕШЕНИЕ № 224, прието на 28.04.2009 г. по Протокол № 28

Относно: Докладна записка относно кандидатстване с проект за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС за изпълнение на обект “Уличен канал от ОТ 37 към ОТ 38 по улица „Студенец” кв.Дебър, град Първомай.

 Предвид изложеното в докладната записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-40/16.04.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І.Общински Съвет Първомай ДАВА съгласие проект : “Уличен канал от ОТ 37 към ОТ 38 по ул.”Студенец” кв. Дебър, гр. Първомай ”

да бъде подаден за кандидатстване за финансиране-получаване на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС към МОСВ.

ІІ. Общински Съвет на Община Първомай удостоверява, че дейностите по проект :

“Уличен канал от ОТ 37 към ОТ 38 по ул.”Студенец” кв. Дебър, гр. Първомай”

съответстват и отговарят на приоритетите на общинския план за развитие на Община Първомай, а именно : част трета-Стратегия за развитие на Община Първомай, 3.1. Стратегически цели, Приоритет 1-Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата, подцел 1.2 – Развитие на канализационната мрежа в Община Първомай, мярка 1.2.5.-Изграждане на канализационна мрежа в кв. Дебър.

ІІІ. Общински Съвет на Община Първомай задължава г-н Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими дейности, свързани с представяне на горецитирания проект в ПУДООС.


РЕШЕНИЕ № 225, прието на 28.04.2009 г. по Протокол № 28

Относно: : Докладна записка относно кандидатстване с проект за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС за изпълнение на обект „Допълнително водоснабдяване с.Буково, община Първомай.”

Предвид изложеното в докладната записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-41/16.04.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Дава съгласие за отреждане на поземлен имот № 047017 в землището на с. Буково, местност “Чулфата”, масив 47, с площ 9,116 дка, начин на трайно ползване : ПАСИЩЕ, МЕРА и категория на земята при неполивни условия четвърта, при граници и съседи поземлени имоти съответно № 047018 залесена територия, № 000356 залесена територия, № 000587 водно течение, № 047008 нива, № 047009 нива, № 047010 нива, № 047011 нива, № 000260 полски път, № 047013 нива, № 047014 нива, № 047015 нива, № 047016 нива, който имот е публична общинска собственост, съгласно Акт № 60/26.03.2009 г. за собственост, за целите на изграждане на водоснабдителни съоръжения / РШ, СШ, помпена станция, трафопост/ за обект “Допълнително водоснабдяване с. Буково, община Първомай”. Упълномощава г-н Кмета на Общината, да извърши всички законови процедури, свързани с промяна предназначението на земеделската земя, описана по-горе, за не земеделски нужди, с цел извършване на съответното строителство върху нея;

ІІ.Общински Съвет Първомай ДАВА съгласие проект : “Допълнително водоснабдяване с. Буково, община Първомай ” да бъде подаден за кандидатстване за финансиране-получаване на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС към МОСВ;

ІІІ. Общински Съвет на Община Първомай удостоверява, че дейностите по проект :

“Допълнително водоснабдяване с. Буково, община Първомай ”

съответстват и отговарят на приоритетите на общинския план за развитие на Община Първомай, а именно : част трета-Стратегия за развитие на Община Първомай, 3.1. Стратегически цели, Приоритет 1-Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата, подцел 1.3 – Развитие на водоснабдителната мрежа в Община Първомай, мярка 1.3.1.-Изграждане на водохващане с помпена станция с. Буково.

ІІІ. Общински Съвет на Община Първомай задължава г-н Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими дейности, свързани с представяне на горецитирания проект в ПУДООС.


РЕШЕНИЕ № 226, прието на 28.04.2009 г. по Протокол № 28

ОТНОСНО: ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ.

Предвид докладна записка от председатели на групи общински съветници вх.№ 53-0-123/15.04.2009 и на основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.23, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай и чл.27, ал.1, т.2 от ПОДОбС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Извършва следните промени в Постоянните комисии:

ПК по „Правни въпроси и евроинтеграция” – Председател на комисията на мястото на Николай Запрянов Илиев става Гергана Георгиева  Хубинова.

В ПК „Правни въпроси и евроинтеграция” Николай Запрянов Илиев остава като член.

Владимир Минчев Страхилов става член на ПК „Образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси”.

Председател на ПК  „Образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси” става Росица Тоскова Генова.


РЕШЕНИЕ № 227, прието на 28.04.2009 г. по Протокол № 28

Относно: Изменение на договор за аренда № 269 от 17.07.2007 г., вписан под № 12, Том ІІІ, дв.вх.№ 1580 от 18.07.2007 г. в СВ при РС Първомай.Предвид изнесеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет, изх.№ 61-00-44/16.04.2009 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.16, ал.1 от Закона за арендата в земеделието,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се сключи споразумение за изменение на Договор за аренда № 269 от 17.07.2007г., вписан под № 12, том ІІІ, дв.вх. № 1580 от 18.07.2007г. в СВ при РС Първомай, относно арендувания обект, като вместо имот № 016159, с площ от 175,013 дка., с начин на трайно ползване – изоставена нива, категория на земята при неполивни условия - пета, находящ се в местността „Летището”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, се посочи като предмет на арендното ползване имот № 016166, с площ от 172,433 дка., с начин на трайно ползване – изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия - пета, находящ се в местността „Летището”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, образуван вследствие на влезнал в сила Парцеларен план за трасе на довеждащ колектор, във връзка с изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води с.Градина, одобрен със Заповед №15-251/02.04.2009г. на Кмета на Община Първомай, при запазване на всички други договорни условия.

2. Упълномощава Кмета на община Първомай да подпише споразумение за изменение на Договор за аренда № 269 от 17.07.2007г., вписан под № 12, том ІІІ, дв.вх. № 1580 от 18.07.2007г. в СВ при РС Първомай.


РЕШЕНИЕ № 228, прието на 28.04.2009 г. по Протокол № 28

Относно: продажба на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив чрез публично оповестен търг.  Във връзка с изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-45/16.04.2009 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот, предназначен за жилищно строителство, с площ от 345 кв.м., съставляващ УПИ ХІХ – общински, находящ се в кв.4 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от североизток – улица; от югоизток - УПИ ХХХІХ-49; от югозапад – УПИ ХLІV-общински; и от северозапад – УПИ ХLV - трафопост. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 558/23.07.2003г.Определя начална тръжна цена на имота в размер на 5 816,59 лв. /пет хиляди осемстотин и шестнадесет лева и петдесет и девет стотинки/ без ДДС.


РЕШЕНИЕ № 229, прието на 28.04.2009 г. по Протокол № 28

 ОТНОСНО: Обявяване за публична общинска собственост на недвижим имот, представляващ Бивше неврологично отделение, находящо се в имот № 900402, в местността „Землище кв.Дебър” по картата на възстановената собственост за землището на гр.Първомай, кв.Дебър, ул.”Княз Борис І” №51.

Предвид на изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-46/16.04.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.3, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Обявява за публична общинска собственост на следния недвижим имот:

Бивше неврологично отделение, представляващо двуетажна масивна сграда със застроена площ от 427 кв.м., находящо се в имот № 900402, в местността „Землище кв.Дебър” по картата на възстановената собственост за землището на гр.Първомай, кв.Дебър, ул.”Княз Борис І” №51, общ.Първомай, обл.Пловдив, поради това че е придобил предназначението по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ № 230, прието на 28.04.2009 г. по Протокол № 28

Относно: продажба на земеделски имот от ОПФ в землището на с.Караджалово, общ.Първомай.Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-49/16.04.2009 г. и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.46, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост,  представляващ земеделска земя, а именно:Имот № 001273, с площ 10,047 дка, с начин на трайно ползване – оранжерия, четвърта категория, находящ се в местността “Оранжериите”, землището на с.Караджалово, община Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 5 832 (пет хиляди осемстотин тридесет и два лева) лв., определена от оценител на недвижими имоти. За имота е съставен Акт за ЧОС № 172/10.12.2008 година.

2. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на кметство с.Караджалово, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.


РЕШЕНИЕ № 231, прието на 28.04.2009 г. по Протокол № 28

Относно: Обявяване на парцел УПИ ХХХІІІ-трафопост в квартал № 31 по плана на с.Брягово, обл. Пловдивска, одобрен със Заповед РД-15-225/17.03.2009 г. на Кмета на Община Първомай от публична общинска собственост /ПОС/ в частна общинска собственост /ЧОС/ във връзка с отстъпване право на строеж за изграждането на нов трафопост.Предвид изложеното в докладната записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-55/22.04.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.2 и чл.129, ал.2 от ЗУТ, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС,  и във връзка с чл.3, ал.2, ал.3 и ал.5 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Обявява за частна общинска собственост /ЧОС/ парцел УПИ ХХХІІІ-ТП /Трафопост/ в квартал № 31 по плана на с.Брягово, обл.Пловдивска, одобрен със Заповед  РД-15-225/17.03.2009 г. на Кмета на Община Първомай във връзка с отстъпване право на строеж за изграждането на нов трафопост, поради това, че е престанал да има предназначението по чл.3, ал.2 от ЗОС.


РЕШЕНИЕ № 232, прието на 28.04.2009 г. по Протокол № 28

ОТНОСНО:  Промяна на представителя за община Първомай в „Тракия-еко”АД.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-56/28.04.2009 г.; внесена  молба от Мариана Спасова Димитрова вх.№ 53-0-116/ 14.04.2009 година и на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.33 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

                        1. Задължава кмета на общината да предложи на Общото събрание на „Тракия-еко” Мариана Спасова Димитрова да бъде освободена като член на Съвета на директорите.

                        2. Задължава кмета на общината да предложи на Общото събрание на „Тракия-еко” за член на Съвета на директорите да бъде избрана Росица Петкова Начева.


РЕШЕНИЕ № 233, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

Относно: Приемане на отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Първомай за 2008 година.Предвид внесено проекто-решение от К.Ангелов - зам.кмет изх.№ 61-00-58/11.05.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 От Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.7, ал.2 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Приема за сведение Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Първомай за 2008 година.Мотиви: приема се в изпълнение на задълженията на МКБППМН, произтичащи от чл.7, ал.2 от Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/.


РЕШЕНИЕ № 234, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

Относно: Финансово-икономически анализ на отчетите на общинските дружества за 2008 година.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-74/18.05.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА; чл.17,т.11, чл.23 т.9 и чл.54 ал.1 и 4 от Наредбата за реда за управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, чл. 221 т.7 във връзка с чл.219 ал.2, чл.248 ал.1 от Търговския закон, предложение на Изпълнителния директор на „Първомай 2000”ЕАД, и в съответствие с приетия План за работа на ОбС през първото полугодие на 2009 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

            1. Приема отчетите за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие в капитала: „Медицински център І-Първомай”ЕООД, „МБАЛ-Първомай”ЕООД и „Първомай 2000”ЕАД за периода 01.01.2008 – 31.12.2008 година.

            2. Дивидента в размер на 20112,40 лв, представляващ 20% от печалбата за 2008 г. след данъчното й облагане да остане в разпореждане на „МБАЛ-Първомай”ЕООД за закупуване на медицинска апаратура.

            3. Разпределя печалбата за 2008 г. на „Първомай 2000”ЕАД в размер на 4228,16 лева, както следва:

            - 10% за попълване на фонд „Резервен” – 422,82 лева

            - 20% дивидент за Община Първомай /след приспадане на 10% за фонд „Резервен”/ - 761.07 лева

            - остатъкът от печалбата за 2008 г. в размер на 3044.27 лв, включително и неразпределената печалба за 2007 г. в размер на 4984.93 лв – за покриване на непокрита загуба.

            4. С неразпределената печалба от минали години в размер на 30 198,79 лв., на „Медицински център І – Първомай” ЕООД гр.Първомай да бъде намалена непокрита загуба / 78 958,55 лв / от минали години в същия размер.

            5. Задължава Управителите на „МБАЛ-Първомай”ЕООД, „Медицински център І-Първомай”ЕООД и Изпълнителния директор на „Първомай 2000”ЕАД да извършат всички необходими действия по съдебната пререгистрация на капитала на съответните дружества.

Мотиви: Настоящото решение се приема с оглед прилагане изискванията на Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие – чл.17, т. 11 и чл.23 т.9 от същата.


РЕШЕНИЕ № 235, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

На Общински съвет град Първомай, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

Относно: избор на представител на Община Първомай в общото събрание на „Овергаз Юг” АД.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-54/17.04.2009 година, на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във вр.с чл.220, ал.1 от Търговския закон

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Избира Ангел Атанасов Папазов – кмет на Община Първомай за представител на Община Първомай в общото събрание на акционерите на „Овергаз Юг” АД, град Асеновград с ЕИК 115153647.Мотиви: След извършено преобразуване чрез вливане на „Газоснабдяване Първомай”АД и „Хебросгаз”АД, гр.Пазарджик съответно в „Газоснабдяване Асеновград”, гр.Асеновград и промяна наименованието на приемащото дружество в „Овергаз Юг” АД, е необходимо Община Първомай да избере свой представител в общото събрание на акционерите на „Овергаз Юг”АД, чрез който да участва в управлението на дружеството.


РЕШЕНИЕ № 236, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

Относно: Подновяване на договора за управление на Управителя на „Медицински център І-Първомай”ЕООД град Първомай.Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№61-00-64/16.05.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 от Закона за лечебните заведения и чл.43, ал.1 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1.Договор за управление на д-р Румяна Бойлова – Управител на „Медицински център-І-Първомай”ЕООД, да бъде подновен за нов тригодишен срок, считано от 06.06.2009 година.

2.Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за управление на „Медицински център І-Първомай”ЕООД с д-р Румяна Бойлова.

Мотиви: Имайки предвид фактическата обстановка и поради изтичане срока на договора за управление на „Медицински център І-Първомай” ЕООД, е необходимо Общински съвет да предприеме действия за подновяването му.


РЕШЕНИЕ № 237, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

Относно: Докладна записка относно предложение за разкриване на Център за обществена подкрепа  като делегирана от държавата дейност.Във връзка с описаното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-78/27.05.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Общински съвет град Първомай отменя свое решение № 123 от 29.08.2008г. взето по протокол № 13.

2.  Общински съвет гр.Първомай дава съгласие за разкриване на  Център за обществена подкрепа с капацитет 30 души считано от 01.01.2010г., с обща численост на персонала 8 места, намиращ се на ул.”Гимназиална” №1 в УПИ І – училище, кв.67 по плана на гр.Първомай в северната част от бивша работилница в ОУ „Св.св. Кирил и Методий” град Първомай, като делегирана от държавата дейност.

3. Одобрява ресурсното осигуряване: По натурални показатели за извършване на социални услуги в Център за обществена подкрепа на деца, млади хора и техните семейства, съгласно разчетни натурални и стойностни показатели, в съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет, както следва:

Капацитет - 30 ползватели – деца, млади хора и техните семейства;

Работни заплати, осигурителни плащания и веществена издръжка - съгласно разчетни натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите, утвърждавани всяка година с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет за съответната година;

Персонал: - 8 щатни бройки в това число:

Ръководител ЦОП – 1 щатна бройка, социален работник – 2 щатни бройки, психолог – 1 щатна бройка, специален педагог – 1 щатна бройка, логопед/дефектолог – 1 щатна бройка,  помощно-обслужващ персонал – 1 щатна бройка, касиер-счетоводител – 0,5 щатна бройка, арт-терапевт – 0,5 щатна бройка.

Възлага на Кмета на Община Първомай в срок до 20.06.2009г. да изпрати Решението на Общински съвет - Първомай до Регионална Дирекция за социално подпомагане гр.Пловдив, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане на основание чл.З6а, ал.1 ППЗСП.

МОТИВИ: Общински съвет Първомай счита за законосъобразно и целесъобразно приемането на решението Община Първомай да разкрие  Център за обществена подкрепа като делегирана от държавата дейност.


РЕШЕНИЕ № 238, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

Относно: прекратяване на съсобственост между общината и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ VІ-482, находящ се в кв.48 по плана на с.Буково, община Първомай.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-60/14.05.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закон за общинската собственост, във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Първомай от една страна и Желязко Ташев Янков с ЕГН .............. и Ташо Желязков Янков с ЕГН ................. от друга страна, в недвижим имот, представляващ УПИ VІ-482, находящ се в кв.48 по плана на с.Буково, община Първомай, чрез продажба на общинската част от същия на съсобствениците, а именно: общински имот с площ от 115 кв.м., съставляващ реално определена част от дворищна регулация, при граници на частта: север – ПИ пл.№ 398, изток-улица, юг-ПИ пл.№ 482 и запад УПИ ІІІ-486, попадащ в УПИ VІ-482, находящ се в кв.48 по регулационния план на с.Буково, общ.Първомай, одобрен със заповед № 695/1955 г., при граници на УПИ VІ-482: УПИ V-398, улица, УПИ VІІ-483 и УПИ ІІІ-486 /АОС № 148/04.04.2008 г./

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 287,50 лв /двеста осемдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

3. Цената на описания по т.1 общински имот в размер на 287,50 лв. /двеста осемдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС, се дължи солидарно от Желязко Ташев Янков и Ташо Желязков Янков, като всички данъци и такси по сделката са за тяхна сметка.

4. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

Мотиви: настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с подадена молба вх.№ 94-Т-6/07.04.2009 г. от Ташо Желязков Янков и с оглед прекратяване на съсобственост в недвижим имот между общината и физическите лица.


РЕШЕНИЕ № 239, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

Относно: Прекратяване на съсобственост между общината и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ ІІ-341,342, находящ се в кв.27 по плана на с.Буково, общ.Първомай.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-59/12.05.2009 г. и на основание  и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закон за общинската собственост, във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Първомай от една страна и Тонка Ташева Димитрова с ЕГН .............., Делян Димитров Христонов с ЕГН .............., Христо Димитров Христонов с ЕГН ............... и Деля Атанасова Делчева с ЕГН .................. от друга страна, в недвижим имот, представляващ УПИ ІІ-341,342, находящ се в кв.27 по плана на с.Буково, общ.Първомай, чрез продажба на общинската част от същия на съсобствениците, а именно: общински терен с площ от 130 кв.м., съставляващ поземлен имот с пл.№ 590, попадащ в югозападната част на УПИ ІІ-341,342, находящ се в кв.27, по регулационния план на с.Буково, общ.Първомай, одобрен със Заповед № 695/1955 г., при граници на имота: от север – улица; от изток – ПИ № 341,342 и улица; от юг-ПИ № 340,343; от запад – ПИ № 339; /АОС № 182/16.02.2009 г./

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 325 лв. /триста двадесет и пет лева/ без ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

3. Цената на описания по т.1 общински имот в размер на 325 лв. /триста двадесет и пет лева/ без ДДС, се дължи солидарно от Тонка Ташева Димитрова, Делян Димитров Христонов, Христо Димитров Христонов и Деля Атанасова Делчева, като всички данъци и такси по сделката са за тяхна сметка.

4. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

Мотиви: настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с подадена молба вх.№ 94-Т-55/24.09.2008г. от Тонка Ташева Димитрова и с оглед прекратяване на съсобственост в недвижим имот между общината и физическите лица.


РЕШЕНИЕ № 240, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

Относно: продажба на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост по регулационния план на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив чрез търг с явно наддаване.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-61/14.05.2009 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот с площ от 648 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ V – държавен, находящ се в кв.8 по регулационния план на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от север – улица, от изток – улица, от юг – УПИ VІ – държ., от запад – УПИ ХХІ – държ. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 46 от 05.08.2006 г.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 4 536 лв. /четири хиляди петстотин тридесет и шест лв/ без ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 4 536 лв. /четири хиляди петстотин тридесет и шест лв/ без ДДС.

 Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА,чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение на бюджета на община Първомай за 2009 година.


РЕШЕНИЕ № 241, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

Относно: Определяне на земеделски земи по чл.19 от ЗСПЗЗ в землищата на община Първомай за отдаване под наем.

Предвид изложената фактическа обстановка в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-66/16.05.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.19, ал.8, т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.30, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Определя земеделските земи по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на територията на община Първомай по землища, за които могат да се сключат договори за отдаване под наем за срок до три години, както следва:
 

Имот

Землище

Местност

нтп

Кате­гория

Площ

/дка/

1

072001

гр. Първомай

"Кош.герен"

нива

V

1,106

2

135021

гр. Първомай

"Бос.вод-ца салхана"

нива

IV

1,178

3

869016

гр. Първомай

"Р.Г."

нива

V

0,554

4

800083

гр. Първомай

"Бригадирски лагер"

нива

IV

14,555

5

900091

гр. Първомай

"Гидик чаир"

нива

IV

5,011

6

012058

гр. Първомай

"Реал. граници 18жал"

нива

III

1,282

7

180025

гр. Първомай

"Долен комсал"

нива

V

0,900

8

180028

гр. Първомай

"Долен комсал"

нива

V

1,000

9

330001

гр. Първомай

"Адата Ормана П.Чил"

нива

IV

24,857

10

ІV-030

гр. Първомай

Стоп. двор Любеново

зем.земя

V

571,96 кв.м.

11

ІV-031

гр. Първомай

Стоп.двор Любеново

зем.земя

V

1067,03 кв.м.

12

    І-039

гр. Първомай

Стоп.двор Любеново

зем.земя

V

629,48 кв.м.

13

ІІІ-040

гр. Първомай

Стоп.двор Любеново

зем.земя

V

1538,66 кв.м.

14

       І-029

гр. Първомай

Стоп.двор Любеново

зем.земя

V

626,13 кв.м.

15

125003

гр. Първомай

"Капаня Тоскал.ада"

нива

V

10,420

16

829024

гр. Първомай

„Кошитско юртвето"

нива

V

0,009

17

829038

гр. Първомай

„Кошитско юртвето"

нива

V

0,036

18

156009

с.Дълбок извор

"Край село"

нива

V

2,637

19

070004

с.Дълбок извор

"Елешиците"

нива

V

1,289

20

066005

с Дълбок извор

„………………..”

нива

V

1 930

21

27

с. Градина

Стопански двор № 1

зем.земя

V

5,766

22

28

с. Градина

Стопански двор № 1

зем.земя

V

7,449

23

004123

с. Градина

"Райково дере чешм."

нива

IV

6,095

24

008071

с. Градина

"Карамана"

нива

V

5,458

25

059013

с. Воден

"Кара солук"

нива

IV

1,865

26

102018

с. Воден

"Реката"

нива

IV

4,250

27

009001

с. Воден

„Юсуф бунар"

нива

IV

45,401

28

999244

с. Воден

„Юсуф бунар"

нива

IV

54,184

29

072071

с. Бяла река

"Реал. граници 18жал"

нива

IV

1,002

30

072001

с. Бяла река

"Реал. граници 18жал"

нива

IV

0,986

31

000219

с. Искра

"Кайряка"

нива

IX

1,403

32

072049

с.Караджалово

Биволоферма

зем.земя

V

0,570

33

072050

с.Караджалово

Биволоферма

зем.земя

V

0,520

34

072047

с.Караджалово

Биволоферма

зем.земя

V

1,580

35

072046

с.Караджалово

Биволоферма

зем.земя

V

2,360


 

П. Решението на Общинския съвет, се съобщава на населението от кмета на общината и кметовете на кметства с обявление, поставено на видно място в сградата на Общинска администрация и кметствата на населените места, в чиито землища са земеделските земи по т.1. В обявлението се посочва срока, в който могат да се предявят искания за предоставяне на земеделски земи под наем, като той не може да бъде по-малък от 15 дни.

Договор за наем се сключва след предявено искане /заявление/ до кмета на общината. При депозиране на повече от едно заявление за един имот, кметът на общината със своя заповед назначава комисия, в състава на която могат да се включват и общински съветници. Комисията разглежда постъпилите молби в присъствието на кандидатите.

Договор се сключва с кандидата, предложил най-висока годишна наемна цена за един декар, но не по-ниска от определената базисна за съответната категория земеделска земя.

III. Размера на базисната годишната наемна цена за един декар се определя, съгласно Тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински имоти, приета с Решение №148/28.11.2008г. по Протокол №18 на ОбС-Първомай - т.15 от Приложение №1.

Мотиви: Общински съвет Първомай счита за законосъобразно и целесъобразно вземането на решение за отдаване под наем на земеделските земи по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на територията на община Първомай .


РЕШЕНИЕ № 242, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

Относно: Предложение за допълнение на Списъка на защитени училища в РБългария чрез включване и на ОУ „д-р П.Берон” с.Буково, обл.Пловдивска.Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-65/16.05.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.5, ал.1 и ал.3 от ПМС № 212 от 02.09.2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в РБългария и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Предлага на МОН, ОУ „д-р Петър Берон” с.Буково да получи статут на защитено училище, включвайки го в Списъка на защитените училища в РБългария за учебната 2009/2010 година.

Мотиви: Необходимо е Общински съвет да приеме предложеното решение, защото ОУ „д-р Петър Берон” с.Буково отговаря на критериите, посочени в ПМС 212/02.09.2008 г.:

- Ако бъде закрито 40 ученика в задължително училищна възраст ще пътуват на 20 км. до най-близкото съседно училище, при нарушена пътна инфраструктура и труден планински релеф.

- Поради малкия брой ученици финансирането на училището по единните разходни стандарти на делегираните от държавата дейности е недостатъчно и общината ежегодно дофинансира със средства от местни приходи.


РЕШЕНИЕ № 243, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-67/16.05.2009 г. и на основание чл.45, ал.9, чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Изменя Решение № 228 взето на 28.04.2009г. по Протокол № 28 на Общински съвет гр.Първомай, както следва:

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот, предназначен за жилищно строителство, с площ от 345 кв.м., съставляващ УПИ XIX - общински, находящ се в кв.4 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от североизток - улица; от югоизток - УПИ ХХХІХ-49; от югозапад - УПИ ХLІV-общински; и от северозапад - УПИ ХLV - трафопост. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 558/23.07.2003г.

2.Одобрява пазарна оценка в размер на 5 816,59 лв. /пет хиляди осемстотин и шестнадесет лева и петдесет и девет стотинки/ без ДДС, за описания по т. 1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

3.Определя начална тръжна цена в размер на 5 816,59 лв. /пет хиляди      осемстотин и шестнадесет лева и петдесет и девет стотинки/ без ДДС.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2009г.


РЕШЕНИЕ № 244, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

Относно: Изменение на Решение № 230 от 28.04.2009 г. по протокол № 28 на Общински съвет град Първомай.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-68/16.05.2009 г. и на основание чл.45, ал.9, чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Изменя Решение № 230 взето на 28.04.2009г. по Протокол № 28 на Общински съвет гр.Първомай, както следва:

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, а именно:

Имот № 001273, с площ 10,047 дка, с начин на трайно ползване - оранжерия, четвърта категория, находящ се в местността "Оранжериите", землището на

с.Караджалово, община Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за ЧОС № 172/10.12.2008 година.

Одобрява пазарна оценка в размер на 5 832 (пет хиляди осемстотин тридесет         и два лева), за описания по т. 1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

Определя начална тръжна цена в размер на 5 832 (пет хиляди осемстотин
тридесет и два лева).

След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата,       придобити от нея да се предоставят на кметство с.Караджалово, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2009г.


РЕШЕНИЕ № 245, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

Относно: определяне на правила за ползване на общинските мери и пасища за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние на територията на община Първомай, обл.Пловдив.Предвид на изложеното в докладната записка от Ю.Димитров изх.№ 61-00-69/18.05.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, § 24 от Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн.ДВ. бр.10/06.02.2009 г.) и чл.48 а, ал.2 (отм.) от Закона за допитване  до народа,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Дава съгласие да бъдат предоставени за общо ползване от земеделските стопани, притежаващи тревопасни животни и/или техни сдружения от община Първомай, общинските пасища и мери, отговарящи на дефинициите за площи (съгласно Заповед № РД 09-346/22.04.2009 на Министъра на земеделието и храните), подлежащи на подпомагане по схемата за единно плащане на площ по населените места на община Първомай и утвърждава броя за всеки вид животни по кметства:

Кметство с.Бяла река:

а/ площи – 857,900 дка, върху които да бъдат идентифицирани физически блокове, отговарящи на дефинициите за площи, подлежащи на подпомагане по схемата за единно плащане на площ /СЕПП/ и се  регистрират в ОС”Земеделие” гр.Първомай от Петкана Илиева Добрева, упълномощена от животновъдите в селото.

б/ животни:

Едър рогат добитък /ЕРД/:

над 24 месеца – 513 броя;

от 2 до 8 месеца – 80 броя;

от 8 до 24 месеца – 26 броя;

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища от 2008г. в хектара и докладна записка от кмета на селото- вх.№ 10-00-4/13.05.09г. /Приложение № 1/.

Кметство с.Караджалово:

а/ площи – 1 694,200 дка, върху които да бъдат идентифицирани физически блокове, отговарящи на дефинициите за площи, подлежащи на подпомагане по СЕПП и се  регистрират в ОС”Земеделие” гр.Първомай от Благой Христозов Благоев, избран с Протокол от 08.05.2009г. на животновъдите в селото.

б/ животни:

ЕРД:

над 24 месеца – 242 броя;

от 2 до 8 месеца – 66 броя;

Дребен рогат добитък  /ДРД/ – 51 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища от 2008г. в хектара и протокол от проведено събрание /Приложение № 2/.

Кметство с.Крушево:

а/ площи – 1570,300 дка, върху които да бъдат идентифицирани физически блокове, отговарящи на дефинициите за площи, подлежащи на подпомагане по СЕПП и се  регистрират в ОС”Земеделие” гр.Първомай от Марияна Добрева Безергенова, избрана с Протокол от 28.02.2009г. на животновъдите в селото.

б/ животни:

ЕРД:

над 24 месеца – 122 броя;

от 2 до 8 месеца – 22 броя;

от 8 до 24 месеца – 21 броя;

ДРД – 107 броя

Еднокопитни – 36 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища от 2008г. в хектара и протокол от проведено събрание /Приложение № 3/.

Кметство с.Искра:

а/ площи –  2 563,500 дка – от които 2 222,640 дка ОПФ и 340,860 дка ДПФ, върху които да бъдат идентифицирани физически блокове, отговарящи на дефинициите за площи, подлежащи на подпомагане по СЕПП и се  регистрират в ОС”Земеделие” гр.Първомай Димитър Иванов Несторов, избран с Протокол от  19.02.2009г. на животновъдите в селото.

б/ животни:

ЕРД:

над 24 месеца – 562 броя;

ДРД – 1 464 броя

Еднокопитни – 93 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища от 2008г. в хектара и протокол от проведено събрание /Приложение № 4/.

Кметство с.Брягово:

а/ площи – 6 700,500 дка, върху които да бъдат идентифицирани физически блокове, отговарящи на дефинициите за площи, подлежащи на подпомагане по СЕПП и се  регистрират в ОС”Земеделие” гр.Първомай от Димитрия Димитрова Кошева, избрана с Протокол от 26.03.2009г. на животновъдите в селото.

б/ животни:

ЕРД:

над 24 месеца – 453 броя;

от 2 до 8 месеца – 289 броя;

от 8 до 24 месеца – 68 броя;

ДРД – 929 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища от 2008г. в хектара и протокол от проведено събрание /Приложение № 5/.

Кметство с.Татарево:

а/ площи – 780,600 дка, върху които да бъдат идентифицирани физически блокове, отговарящи на дефинициите за площи, подлежащи на подпомагане по СЕПП и се  регистрират в ОС”Земеделие” гр.Първомай от Петър Димитров Колев, избран с Протокол от 01.04.2009г. на животновъдите в селото.

б/ животни:

ЕРД:

над 24 месеца – 123 броя;

ДРД – 144 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища от 2008г. в хектара и протокол от проведено събрание /Приложение № 6/.

Кметство с.Добри дол:

а/ площи – 101,100 дка, върху които да бъдат идентифицирани физически блокове, отговарящи на дефинициите за площи, подлежащи на подпомагане по СЕПП и се  регистрират в ОС”Земеделие” гр.Първомай от Галина Георгиева Делчева, избрана с Протокол от 17.04.2009г. на животновъдите в селото.

б/ животни:

ЕРД:

над 24 месеца – 113 броя;

от 8 до 24 месеца – 21 броя;

ДРД – 46 броя

Еднокопитни – 5 брой,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища от 2008г. в хектара и протокол от проведено събрание /Приложение № 7/.

8. Кметство с.Поройна:

а/ площи – 477,500 дка, върху които да бъдат идентифицирани физически блокове, отговарящи на дефинициите за площи, подлежащи на подпомагане по СЕПП и се  регистрират в ОС”Земеделие” гр.Първомай от Пенко Димитров Налбантов, избран с Протокол от 05.02.2009г. на животновъдите в селото.

б/ животни:

ЕРД:

над 24 месеца – 163 броя;

от 2 до 8 месеца – 23 броя;

от 8 до 24 месеца – 41 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища от 2008г. в хектара и протокол от проведено събрание /Приложение № 8/.

9. Кметство с.Дълбок извор:

а/ площи – 915,900 дка, върху които да бъдат идентифицирани физически блокове, отговарящи на дефинициите за площи, подлежащи на подпомагане по СЕПП и се  регистрират в ОС”Земеделие” гр.Първомай от Янко Петров Янков, упълномощен от животновъдите в селото.

б/ животни:

ЕРД:

над 24 месеца – 1 286 броя;

ДРД – 1 560 броя

Еднокопитни – 112 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища от 2008г. в хектара и докладна записка от кмета на селото- вх.№ 10-06-5/10.03.09г. /Приложение № 9/.

10. Кметство с.Воден:

а/ площи – 1 446,500 дка, върху които да бъдат идентифицирани физически блокове, отговарящи на дефинициите за площи, подлежащи на подпомагане по СЕПП и се  регистрират в ОС”Земеделие” гр.Първомай от Ариф Рамадан Салиф, избран с Протокол от 26.02.2009г. на животновъдите в селото.

б/ животни:

ЕРД:

над 24 месеца – 367 броя

-    ДРД – 543 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища /в хектара/ и протокол от проведено събрание /Приложение № 10/.

11. Кметство с.Езерово: 

а/ площи – 830,240 дка, идентифицирани като физически блокове, отговарящи на дефинициите за площи, подлежащи на подпомагане по СЕПП и регистрирани в ОС”Земеделие” гр.Първомай от Ангел Христов Хаджиев, избран с Протокол от 20.02.2009г. на животновъдите в селото.

б/ животни:

ЕРД:

над 24 месеца – 228 броя;

от 2 до 8 месеца – 5 броя;

-    ДРД – 26 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища от 2009г. в хектара и протокол от проведено събрание /Приложение № 11/.

12. Кметство с.Православен:

а/ площи – 309,600 дка, върху които да бъдат идентифицирани физически блокове, отговарящи на дефинициите за площи, подлежащи на подпомагане по СЕПП и се  регистрират в ОС”Земеделие” гр.Първомай от Гюлнар Мехмед Емин, избран с Протокол от  13.02.2009г. на животновъдите в селото.

б/ животни:

ЕРД:

над 24 месеца –69 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища от 2008г.в хектара и протокол от проведено събрание /Приложение № 12/.

13. Кметство с.Драгойново:

а/ площи – 357,000 дка – от които 250,100 дка ОПФ и 106,900 дка ДПФ, върху които да бъдат идентифицирани физически блокове, отговарящи на дефинициите за площи, подлежащи на подпомагане по СЕПП и се  регистрират в ОС”Земеделие” гр.Първомай от Нели Желязкова Василева, упълномощена от животновъдите в селото.

. б/ животни:

ЕРД:

над 24 месеца – 103 броя;

от 2 до 8 месеца – 13 броя;

от 8 до 24 месеца – 32 броя;

Еднокопитни – 1брой,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища от 2008г. в хектара и протокол от проведено събрание /Приложение № 13/.

Кметство гр.Първомай:

А. кв.Дебър:

а/ площи – 997,500 дка, идентифицирани като физически блокове, отговарящи на дефинициите за площи, подлежащи на подпомагане по СЕПП и регистрирани в ОС”Земеделие” гр.Първомай от Тоско Петков Балев, избран с Протокол от 27.02.2009г. на животновъдите в селото.

б/ животни:

ЕРД:

над 24 месеца – 453 броя;

от 2 до 8 месеца – 4 броя;

от 8 до 24 месеца – 3 броя;

ДРД – 418 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища от 2009г. в хектара и протокол от проведено събрание /Приложение № 14а/.

Б. кв.Любеново:

а/ площи – 238,900 дка, върху които да бъдат идентифицирани физически блокове, отговарящи на дефинициите за площи, подлежащи на подпомагане по СЕПП и се  регистрират в ОС”Земеделие” гр.Първомай от Ангел Кирчев Колев, избран с Протокол от 24.04.2009г. на животновъдите в селото.

б/ животни:

- ЕРД:

над 24 месеца –  281 броя;

от 2 до 8 месеца – 43 броя;

от 8 до 24 месеца – 43 броя;

ДРД – 172 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища от 2008г. в хектара и протокол от проведено събрание /Приложение № 14б/.

Кметство с.Буково: 

а/ площи – 5 528,600 дка, върху които да бъдат идентифицирани физически блокове, отговарящи на дефинициите за площи, подлежащи на подпомагане по СЕПП и се  регистрират в ОС”Земеделие” гр.Първомай от животновъдите в с.Буково, съгласно протокол от 13.02.2009г., както следва:

Мустафа Рамадан Сюлейман

Мурад Мурад Ферад

Рамадан Реджеб Мустафа

Ерхан Реджеб Мунджали

Фейме Хасанова Махмудова

Ридван Рамаданов Ахмедов

Себайтин Рамадан Садула

Васил Николов Троев

Север Ибрям Халил

Басри Сабри Махрем

Иван Петков Иванов

Шенол Дурсунов Алиев

Апти Фаик Рамадан

Атъф Рамадан Садула

Ариф Шабан Ферад

Дурмуш Неджип Ходжа

Дурмуш Шабан Баджаклъ

Ташо Тодоров Политов

Ниязи Мюмюн Юсеин

Мустафа Мюмюн Мехмедали

Шабан Ферад Ферад

Фикри Салим Мунджали

Факри Мюмюнов Ферадов

Иван Йорданов Иванов

Ахмед Ферадов Еминов

Рамадан Бейтула Коджаали

Ридван Бейтула Руфат

Месуд Реджеб Рамадан

Северие Дуран Руфат

Гюрсел Дурмуш Ходжа

Паун Христозов Христозов

Фахри Рамадан Исмаил

Рамадан Нешед Юзеир

Салибрям Рамадан Салибрям

Рафет Халил Юсеин

Мустафа Ферадов Ферадов

Ангел Иванов Найдев

Исмет Шабанов Ферадов

Межнун Мехмед Рамадан

Реджеб Халибрям Салиф

Хашим Рамадан Сюлейман

Бекир Ахмед Адем

Гюлдание Дурмуш Мюмюн

Метин Али Мюмюн

Юксел Мюмюн Юзеир

Ембие Ферад Ферад

Надрие Мюмюн Махрем

Рамадан Яшаров Халилов

Сали Яшаров Халилов

Рамадан Рамис Наим

Юсеин Хасан Бекяр

Реджеб Салим Мунджали

Мюмюн Сабри Махрем

Расим Наим Халил

Хакиме Гюрсел Дуран

Ариф Рамадан Мехмед

Айдън Мюмюн Махмуд

Мехмед Ахмедов Исов

б/ животни:

ЕРД:

над 24 месеца – 454 броя;

от 2 до 8 месеца – 64 броя;

от 8 до 24 месеца – 60 броя;

ДРД –771 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища от 2008г. в хектара и протокол от проведено събрание /Приложение № 15/.          

ІІ. Определя следните правила за ползване на общинските пасища и мери:

1. Ползвателите на пасища и мери-публична общинска собственост са длъжни:

1.1.  Да ги ползват общо и единствено за паша на притежаваните от тях тревопасни животни и настаняване на пчелни семейства, да районират пашата така, че да не се допуска преизпасване на тревостоя;

1.2.  Да осигуряват свободно преминаване през тях на всички тревопасни животни, отглеждани в населеното място;

1.3.  Да не ги разорават и да не променят предназначението им;

1.4. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени и опасни отпадъци, а при необходимост да ги почистват от такова замърсяване, камъни и нежелана храстовидна растителност;

1.5. Да извършват частично засяване, възстановяване или подхранване на пасищата и мерите, както и да провеждат борба с агресивни и устойчиви растителни видове/орлова папрат, магарешки трън, лопен, чемерика и др.подобни/;

1.6. Да не извършват наторяване с изкуствени торове и  утайки, получени от пречистване на отпадъчните води;

1.7. Да не извършват и не допускат паленето на растителност в пасищата и мерите;

1.8. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и други увреждания.

2. За осигуряване на предоставеното общо ползване на общинските пасища и мери, община Първомай се задължава:

2.1. Да осъществява чрез своите органи и длъжностни лица (кметове по кметства) контрол за правилното ползване и експлоатиране на предоставените общински пасища и мери от  земеделските стопани – животновъди.

Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, § 24 от Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн.ДВ. бр.10/06.02.2009 г.) и чл.48а, ал.2 (отм.) от Закона за допитване  до народа, във връзка с предоставяне възможността на регистрираните земеделските стопани – животновъди на територията на община Първомай, за получаване на субсидии по схемата за единно плащане на площ /СЕПП/ и поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.


РЕШЕНИЕ № 246, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

Относно: Предаване за безвъзмездно ползване от „МБАЛ-Първомай” ЕООД на Община Първомай столова база и наличното оборудване.

В предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет, изх.№ 61-00-70/18.05.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие и предвид фактическите основания в докладна записка от Управителя на „МБАЛ-Първомай” ЕООД с Вх.№ 53-0-163 от 11.05.2009 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

            1.Предава за безвъзмездно ползване на Община Първомай активи, включени в баланса на „МБАЛ-Първомай” ЕООД, както следва:

            1.1.ДМА с обща балансова стойност – 12318,37 лв. в т.ч.:

            - Столова база, представляваща едноетажна полумасивна сграда със ЗП – 460 кв.м., построена 1990 г. с 0 лв.балансова стойност.

            - Съоръжения и стопански инвентар – 12318,37 лв.

            1.2.Краткотрайни активи с обща балансова стойност – 2622,01 лв.

            2.Възлага на кмета на общината и управителя на „МБАЛ-Първомай” ЕООД да извършат необходимите действия по предаване и приемане на активите, предмет на разпоредбите по точка 1 от настоящото решение, както и разпореждане вписването на новопостъпилите обстоятелства в счетоводните регистри на Община Първомай.

Мотиви: Настоящото решение се приема с оглед удовлетворяване на обществена необходимост от разширяване на услугите по дейност „Социален патронаж”, както и намерението на ръководството на „МБАЛ-Първомай” ЕООД храненето на пациентите да се извършва чрез ползване на кетърингови услуги.


РЕШЕНИЕ № 247, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

Относно: Учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на площадково съоръжение /трафопост/ със застроена площ от 20 кв.м. върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХХХІІІ-ТП, находящ се в квартал 31 по плана на с.Брягово, община Първомай.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-79/28.05.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.37, ал.4, т.4 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.62, ал.1 и 2 от Закона за енергетиката и чл.49, ал.5, т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

            1. Учредява възмездно право на строеж за изграждане на площадково съоръжение /трафопост/ с площ от 20 кв.м., върху имот – частна общинска собственост, съставляващ парцел /УПИ/ ХХХІІІ – ТП, целият с площ от 105 кв.м., находящ се в квартал 31 по плана на с.Брягово, община Първомай, при граници на имота: от три страни улици и УПИ ХХІІІ-79, в полза на „EVN България Електроразпределение”АД с ЕИК 115552190.

            2. Одобрява пазарна оценка на правото на строеж в размер на 388,00 лв. /триста осемдесет и осем лева/ за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

            3. Определя цена на правото на строеж по т.1 в размер на 388,00 лв. /триста осемдесет и осем лева/.

            4. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.37, ал.4, т.4 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.62, ал.1 и 2 от Закона за енергетиката и чл.49, ал.5, т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с постъпило искане с вх.№ 74-00-7/19.05.2009 г. от инж. Ст.Йочков – ръководител КЕЦ-Първомай, при „EVN България Електроразпределение”АД и  с оглед задоволяване потребностите на местното население.


РЕШЕНИЕ № 248, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

Относно: Приемане на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Първомай.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-76/18.05.2009 година и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.56, ал.2 от ЗУТ и чл. 79 от АПК

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема  Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Първомай.

МОТИВИ : Наредбата за реда  и условията за поставяне на преместваеми обекти е приета през 2003 година  от Общински съвет – Първомай. Разпоредбите на ЗУТ , отнасящи се до реда за поставяне и премахване на преместваеми обекти са претърпели съществени изменения през периода 2003г. - 2009 г. С цел отразяване на настъпилите промени е необходимо приемането на нова Наредба  за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 249, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги предоставени от Община Първомай /приета с Решение № 525на ОбС гр.Първомай взето на 11.06.2007 г. по Протокол № 52 изм.с Решение № 46 на ОбС гр.Първомай на 22.02.2008 г. по протокол № 5 и изм.с решение № 182 на ОбС гр.Първомай на 30.01.2009 г. по протокол № 22/.Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-72/18.05.2009 година и на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.79 от Административно-процесуалния кодекс

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги предоставени от Община Първомай /приета с Решение № 525на ОбС гр.Първомай взето на 11.06.2007 г. по Протокол № 52 изм.с Решение № 46 на ОбС гр.Първомай на 22.02.2008 г. по протокол № 5 и изм.с решение № 182 на ОбС гр.Първомай на 30.01.2009 г. по протокол № 22/.

 Мотиви: С цел облекчаване разходите на младите семейства за храна на децата им и в съответствие със социалната политика на Общината.


РЕШЕНИЕ № 250, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

Относно: Изразяване на предварително съгласие по чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по повод изпълнение на обект „Допълнително водоснабдяване с.Буково, община Първомай.

В предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-71/18.05.2009 г. и на основание чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, както и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, а също така и във връзка с Протокол от общото събрание на населението на с. Буково, проведено съгласно изискванията на чл.25, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, свързано с чл.40, ал.1, т.3 от Закона за допитване до народа, на 12. май. 2009 г. от 17,30 часа

, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Изразява предварително съгласие за промяна предназаначението за неземеделски нужди на поземлен имот № 047017 в землището на с. Буково, местност “Чулфата”, масив 47, с площ 9,116 дка, начин на трайно ползване : ПАСИЩЕ, МЕРА и категория на земята при неполивни условия четвърта, при граници и съседи поземлени имоти съответно № 047018 залесена територия, № 000356 залесена територия, № 000587 водно течение, № 047008 нива, № 047009 нива, № 047010 нива, № 047011 нива, № 000260 полски път, № 047013 нива, № 047014 нива, № 047015 нива, № 047016 нива, който имот е публична общинска собственост, съгласно Акт № 60/26.03.2009 г. за собственост, за целите на изграждане на водоснабдителни съоръжения / РШ, СШ, помпена станция, трафопост, пречиствателно съоръжение-при необходимост/ за обект “Допълнително водоснабдяване с. Буково, община Първомай”. Настоящето предварително съгласие е със срок на валидност една година.

ІІ. Изразява предварително съгласие за учредяване на необходимите сервитути в поземлени имоти : №  050024, с начин на трайно ползуване пасище, мера категория на земята при неполивни условия ІV, с площ 40,887 дка, местност Скелето/Станчовица ; № 051021, с начин на трайно ползуване пасище, мера категория на земята при неполивни условия Х, с площ 56,675 дка, местност Бозалъково; № 051022 с начин на трайно ползуване пасище, мера категория на земята при неполивни условия VІІІ, с площ 25,066 дка, местност Бозалъково за целите на изграждане на водоснабдителни съоръжения-тласкателен водопровод и кабелна линия 20 кV. Настоящето предварително съгласие е със срок на валидност една година.

 МОТИВИ : Изпълнение на общинския план за развитие на Община Първомай, част трета-Стратегия за развитие на Община Първомай, 3.1. Стратегически цели, Приоритет 1-Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата, подцел 1.3 – Развитие на водоснабдителната мрежа в Община Първомай, мярка 1.3.1.-Изграждане на водохващане с помпена станция с. Буково.


РЕШЕНИЕ № 251, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

ОТНОСНО : Промяна статута на част от поземлен имот №016141, целия с площ от 10дка., находящ се в землището с.Градина, общ.Първомай, местност „Летището” с начин на трайно ползване  пасище, мера, във връзка с изграждане на  обект “ПСОВ с довеждащ колектор”, като част от проект за изграждане на “Смесена канализация /битова и дъждовна/, пречиствателна станция за отпадъчни води и реконструкция на водопроводна мрежа за с.Градина община Първомай” .

В предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-77/25.05.2009 г и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Изразява предварително съгласие за промяна предназначението за неземеделски нужди на поземлен имот № 016141-І, целия с площ от 6 дка.  в землището на с. Градина, местност “Летището”, начин на трайно ползване : ПАСИЩЕ, МЕРА и категория на земята при не поливни условия ПЕТА, при граници и съседи, поземлени имоти съответно № 016088 пасище, мера, № 016141 пасище, мера, №016131 полски път, който имот е публична общинска собственост, съгласно Акт № 59/21.01.2009 г. за целите на изграждане на обект “ПСОВ и довеждащ колектор с. Градина, община Първомай”.

II. Настоящето предварително съгласие е със срок на валидност една година.

МОТИВИ : Кандидатстване с проект „ Смесена канализация / битова и дъждовна /, пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция на водопроводна мрежа за с. Градина , община Първомай” по Оперативна програма „Околна среда” във връзка с Изпълнение на общинския план за развитие на Община Първомай, част трета-Стратегия за развитие на Община Първомай, 3.1. Стратегически цели, Приоритет 1.-Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата, подцел 1.2. – Развитие на канализационната  мрежа в община Първомай, мярка 1.2.2.- Изграждане на канализационна мрежа и МПСОВ в с Градина .


РЕШЕНИЕ № 252, прието на 29.05.2009 г. по Протокол № 29

Относно: Даване на съгласие за поставяне на преместваем обект, представляващ параклис в памет на жертвите при пътнотранспортни произшествия станали в края на 2008 година в гр.Първомай на ул.”Ал.Стамболийски”.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-80/28.05.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Дава своето съгласие да бъде поставен преместваем обект, представляващ параклис в памет на жертвите при пътнотранспортни произшествия станали в края на 2008 година в гр.Първомай на ул.”Ал.Стамболийски” на място, утвърдено със схема за ситуиране, приложена към настоящото решение и представляваща неразделна част от него.


РЕШЕНИЕ № 253, прието на 05.06.2009 г. по Протокол № 30

Относно: Отмяна на Решение № 222/28.04.2009 г. на Общински съвет град Първомай, взето по Протокол № 28, а именно : Предложение за закриване на НУ „П.Р.Славейков”с. Воден и преобразуването на ОУ „В.Априлов” с.Виница в по-ниска степен, от основно в начално училище.Предвид изложеното в докладната записка от Ресми Мюмюн Саид и Мурат Ахмед Али – общински съветници вх.№ 53-0-241/30.05.2009 г. и на основание чл.21, ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Отменя Решение № 222/28.04.2009 г. на Общински съвет град Първомай, взето по Протокол № 28.

Мотиви: Предложението на закриване на НУ „П.Р.Славейков” с.Воден и преобразуването на ОУ „В.Априлов” с.Виница в по-ниска степен, от основно в начално училище предизвика огромно социално недоволство сред жителите на селата Воден и Виница.


РЕШЕНИЕ № 254, прието на 17.06.2009 г. по Протокол № 31

Относно: Годишно общо събрание на акционерите на „ТРАКИЯ ЕКО” АД гр.Пловдив, насрочено за 18.06.2009 г.Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-81/10.06.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.39 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Упълномощава представителя на Община Първомай в Общото събрание на акционерите на „ТРАКИЯ ЕКО” АД – Ангел  Атанасов Папазов – Кмет на Община Първомай да гласува „против” по т.5 /увеличаване на капитала на дружеството/ от дневния ред на годишното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18.06.2009 година.

РЕШЕНИЕ № 255, прието на 08.07.2009 г. по Протокол № 32

Относно: Прекратяване на дейността и обявяване в ликвидация на Еднолично акционерно дружество “Първомай 2000” ЕАД.Предвид докладна записка от председатели на групи общински съветници вх.№ 53-0-264/25.06.2009г. и на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.154, ал.1, т.2, чл.156, ал.1 и ал.2, чл.266 от Търговския закон, чл.23, т.3 и т.7, чл.49, ал.1, т.5 и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за управление на общинското имущество включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Прекратява дейността на Еднолично акционерно дружество “Първомай 2000”ЕАД – град Първомай.Открива производство по ликвидация на “Първомай 2000”ЕАД.

Определя шест месечен срок за ликвидация на дружеството.

Прекратява договорите на членовете на съвета на директорите.

Определя за ликвидатор на дружеството Бонка Начева, който да извърши всички фактически и правни действия по ликвидиране на дружеството, за които да подготви отчет, който да внесе в Общинския съвет.

В процеса на ликвидацията имущество де се предаде на едноличния собственик – Община Първомай.Мотиви: Дружеството функционира неефективно, поради което не остават средства за реинвестиране и обновяване на материалната база.

РЕШЕНИЕ № 256, прието на 08.07.2009 г. по Протокол № 32

Относно: Приемане План за работата на Общински съвет град Първомай за второ полугодие на 2009 година.Предвид докладна записка от Дечко Петков – Председател на Общински съвет град Първомай вх. № 53-0-262/25.06.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Приема План за дейността си за второ полугодие на 2009 година, разпределен по месеци както следва:

м. Юли:

1. Отчет за дейността на Общински съвет град Първомай за първото шестмесечие на 2009 година.

                                                        Вносител: Д. Петков-председател ОбС

2. План за работата на Общински съвет град Първомай за второ полугодие на 2009 година.

                                                        Вносител: Д. Петков-председател ОбС

м. Август:

1. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за първото шестмесечие на 2009 година.

                                                        Вносител: А. Папазов-кмет

2. Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ на Община Първомай за първото полугодие на 2009 година.

                                                        Вносител: А. Папазов-кмет

3. Одобряване на ПУП централна градска част.

                                                        Вносител: К.Ангелов-зам.кмет

 м. Септември:

1. Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред и предложения за промени.

                                                        Вносител: К. Ангелов-зам.кмет

2. Информация за подготовката на бюджета на Община Първомай за 2010 година съгласно Наредбата за управление на общинския бюджет.

                                                        Вносител: А. Папазов-кмет

3. Информация за готовността на общинските училища и детски градини за учебната 2009/2010 година.

                                                        Вносител: Ю. Димитров-зам.кмет

 м. Октомври:

1. Информация за подготовката на общината за работа при есенно-зимни условия.

                                                        Вносител: А. Папазов-кмет

 м. Ноември:

1. Информация за дейността на Общинска администрация по провеждане на процедури по сключване на договори за изпълнение на обществени поръчки през 2008-2009 година.

                                                        Вносител: А. Папазов-кмет

  м. Декември:

1. Приемане План за работата на Общински съвет – Първомай през първото полугодие на 2010 година.

                                                        Вносител: Д. Петков- Председател ОбС

2. Приемане на план-сметка по такса битови отпадъци на населените места за 2010 година.

                                                        Вносител: А. Папазов-кмет

РЕШЕНИЕ № 257, прието на 08.07.2009 г. по Протокол № 32

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет град Първомай през първото полугодие на 2009 година.Предвид изнесеното в отчета от Дечко Петков-председател Общински съвет град Първомай вх.№ 53-0-263/25.06.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Приема Отчета на Председателя на Общински съвет град Първомай за дейността на съвета и неговите постоянни комисии през първото полугодие на 2009 година.

РЕШЕНИЕ № 258, прието на 08.07.2009 г. по Протокол № 32

Относно: Отчет за приходите от приватизация по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и продажби по Закона за общинската собственост на общински имоти през 2008 година.

Предвид изложеното в отчета от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-87/26.06.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Приема Отчет за приходите от приватизация по ЗПСК и продажби по ЗОС на общински имоти през 2008 година.

Мотиви: настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и в изпълнение на плана за работа на Общински съвет гр.Първомай за първото шестмесечие на 2009 г.

РЕШЕНИЕ № 259, прието на 08.07.2009 г. по Протокол № 32

Относно: Продажба чрез публично оповестен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ Х – училище, в кв.14 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-83/25.06.2009 г. и на основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 5 400 кв.м., в едно с намиращите се в него едноетажна масивна сграда – бивше училище със застроена площ 610 кв.м., едноетажна масивна сграда – бивша детска градина и столова със застроена площ 185 кв.м. и масивна сграда – тоалетна със застроена площ 34 кв.м., съставляващ УПИ Х – училище в кв.14 по регулационния план на кв.Дебър, град Първомай, при граници на имота: от две страни улици, УПИ ХІ-155; УПИ VІ-154; УПИ V-153; УПИ ІV-153; УПИ ІІІ-152; УПИ ІІ-121 и УПИ І-150 /Акт за ЧОС № 145/05.03.2008 г./.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 169 900 лв. /сто шестдесет и девет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 169 900 лв. /сто шестдесет и девет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с приетата годишна програма за управление и разпореждане на имоти общинска собственост на територията на Община Първомай за 2009 г. и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2009 г.

РЕШЕНИЕ № 260, прието на 08.07.2009 г. по Протокол № 32

Относно: Обявяване на недвижим имот № 016169, отреден за полски път в землището на с.Градина, община Първомай за частна общинска собственост.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет изх.№ 61-00-82/25.06.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Обявява за частна общинска собственост полски път № 016169, с площ 42,491 дка, находящ се в местността „Летището”, землището на с.Градина, общ.Първомай, при граници на имота: № 016088, пасище, мера на общ.Първомай; № 016168, полски път на общ.Първомай; № 016051, път ІІІ кл. на Държавата; № 016170, полски път на общ.Първомай; № 016032, нива на Милко Георгиев Хубенов; № 016031, полски път на общ.Първомай; № 016030, нива на Марийка Кирилова Янчева, поради това че е престанал да има предназначението си по чл. 3, ал.2 от Закона за общинската собственост.Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от НРПУРОИ и с цел използване на земеделските земи по предназначение.

РЕШЕНИЕ № 261, прието на 08.07.2009 г. по Протокол № 32

Относно: Продажба чрез публично оповестен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя от ОПФ, съставляващ имот № 900291, в местността „Герена”, землището на гр.Първомай, община Първомай, обл.ПловдивПредвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-85/25.06.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, а именно:

Имот № 900291, с площ 3,340 дка, с начин на трайно ползване- нива, пета категория, находящ се в местността „Герена”, землището на гр.Първомай, община Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: имот № 047004 – нива на Община Първомай; имот № 900404 – оранжерия на „Грийнс”ООД; имот № 900279 – канал на ДПФ-МЗГАР. За имота е съставен Акт за ЧОС № 189/08.06.2009 година.

Одобрява пазарна оценка в размер на 1 346 лв. (хиляда триста четиридесет и шест лева) за описания по т.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

Определя начална тръжна цена в размер на 1 346 лв. (хиляда триста четиридесет и шест лева).

Мотиви: настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 262, прието на 08.07.2009 г. по Протокол № 32

Относно: Продажба чрез публично оповестен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХVІІ-440, в кв.33 по регулационния план на с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-84/25.06.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 1270 кв.м., в едно с намиращата се в него едноетажна масивна стопанска сграда със застроена площ 28 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ ХVІІ-440, находящ се в кв.33 по регулационния план на с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от север – зем.земя, от изток – зем.земя, от юг – улица,  от запад  - УПИ ХVІ-441. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 173 от 18.12.2008г.

Одобрява пазарна оценка в размер на 13 100 лв. /тринадесет хиляди и сто лева/ без ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

Определя начална тръжна цена в размер на 13 100 лв. /тринадесет хиляди и сто лева/ без ДДС.Мотиви: настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на Община Първомай за 2009г.

РЕШЕНИЕ № 263, прието на 08.07.2009 г. по Протокол № 32

Относно: Продажба чрез публично оповестен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, съставляваща имот № 006057, в местността „Кавак Тарла”, землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-86/26.06.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, а именно:

Имот № 006057 с площ 2,553 дка, в едно с намиращата се в него полумасивна сграда – бивша помпена станция със застроена площ 80 кв.м., с начин на трайно ползване – водостопанско съоръжение, находящ се в местността „Кавак Тарла”, землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: имот № 006056 – пасище, мера на ОПФ-необработваема; имот № 006059 – водоем на ОПФ-необработваема. За имота е съставен Акт за ЧОС № 196/23.06.2009г.

Одобрява пазарна оценка в размер на 2070 лв. (две хиляди и седемдесет лева) за описания по т.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

Определя начална тръжна цена в размер на 2070 лв. (две хиляди и седемдесет лева).

Мотиви: настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 264, прието на 08.07.2009 г. по Протокол № 32

Относно: Учредяване право на пристрояване на сграда, построена върху имот – частна общинска собственост, на собственика на сградата.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-73/18.05.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.52, ал.2 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Да се учреди възмездно право на пристрояване с площ от 170 кв.м към съществуващ търговски обект – ресторант, представляващ едноетажна масивна сграда построена върху общински имот, съставляващ УПИ І-жил.стр. в кв.118 по регулационния план на гр.Първомай, при граници: от три страни улици, улица-тупик, УПИ ХІV-магазин, УПИ ХV-2356 и УПИ ХVІ-ТП, в полза на Димитър Бориславов Минев от гр.София, кв.Люлин 408, вх.Б, ет.4, ап.103.

Одобрява пазарна оценка в размер на 11 960,00 лв. (единадесет хиляди деветстотин и шестдесет лева) без ДДС за описаното в т.1 право на пристрояване, изготвена от лицензиран оценител.

На основание чл.58, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество правото на пристрояване да се учреди за сумата от 13 000,00 лв. (тринадесет хиляди лева) без ДДС.

Възлага на Кмета на община Първомай да издаде заповед и да сключи договор за учредяване на възмездно право на пристрояване, съгласно т.1 и т.3 от настоящото решение.

Мотиви: настоящото решение се приема на основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.52, ал.2 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай за 2009 година.

РЕШЕНИЕ № 265, прието на 08.07.2009 г. по Протокол № 32

Относно: Внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България, за отпускане на персонални пенсии по чл. 92 от КСО.

Предвид внесено проекто решение от общинските съветници от ПК по ”Правни въпроси и евроинтеграция” вх.№ 53-0-274/06.07.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.7, ал.4, т.3 и ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, във връзка с чл.92 от Кодекса за социално осигуряване

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Внася предложение в Министерски съвет на Република България, за отпускане на персонални пенсии по чл.92 от КСО на децата Симона Джузепе Массими и Цветомира Джузепе Массими.

РЕШЕНИЕ № 266, прието на 08.07.2009 г. по Протокол № 32

Относно: Обявяване за пешеходна зона на ул. „Княз Борис І” в участъка от кръстовището с ул. „Димитър Благоев” до кръстовището с ул. „П.Волов” и изменение на Решение № 364 на Общински съвет Първомай, взето на 31.03.2006 г. по Протокол № 35.Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет изх.№ 61-00-89/08.07.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.23 от Наредбата за организацията и безопасността  на движението на територията на Община Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Отменя точка 1.2 от Решение № 364 на Общински съвет-Първомай, взето на 31.03.2006г. по Протокол № 35 относно определяне на зони за кратковременно паркиране на ул. „Княз Борис І”.

Въвежда забрана за ползване от ППС на  ул. „Княз Борис І” в участъка от кръстовището с ул. „Димитър Благоев” до кръстовището с ул. „П.Волов” и определя същия участък за пешеходна зона.Мотиви: Осигуряване безопасността на пешеходците по ул. „Княз Борис І”.

РЕШЕНИЕ № 267, прието на 08.07.2009 г. по Протокол № 32

Относно: Откриване на процедура по акредитация на „Медицински център–І -Първомай”ЕООД.Предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-88/01.07.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.24, ал.1 от Наредба № 18/20.06.2005г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения на Министъра на здравеопазването

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Дава съгласие да бъде проведена акредитационна процедура в „Медицински център–І - Първомай”ЕООД и упълномощава Управителя на лечебното заведение да проведе всички необходими действия по акредитацията.Мотиви: Във връзка с дейността на лечебното заведение и необходимостта за сключване на договори с НЗОК

РЕШЕНИЕ № 268, прието на 08.07.2009 г. по Протокол № 32

Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ.

Предвид внесено проекто решение  от д-р Станка Апостолова-председател на ПК по „Здравеопазване и социални дейности”  вх.№ 53-0-275/08.07.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Отпуска еднократна помощ в размер на 1000 лв. /хиляда лева/ на Мая Милкова Гъделева от гр.Първомай, ул. „Плодородие” № 37 за подпомагане на лечението и от планираните средства за помощи в бюджета на общината за 2009 година

РЕШЕНИЕ № 269, прието на 08.07.2009 г. по Протокол № 32

Относно: Прекратяване на дейността и обявяване в ликвидация на Еднолично акционерно дружество “Първомай 2000” ЕАД.

Предвид докладна записка от председатели на групи общински съветници вх.№ 53-0-264/25.06.2009г. и на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.154, ал.1, т.2, чл.156, ал.1 и ал.2, чл.266 от Търговския закон, чл.23, т.3 и т.7, чл.49, ал.1, т.5 и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за управление на общинското имущество включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

  1. Прекратява дейността на Еднолично акционерно дружество “Първомай 2000”ЕАД – град Първомай.
  2. Открива производство по ликвидация на “Първомай 2000”ЕАД.
  3. Определя шест месечен срок за ликвидация на дружеството.
  4. Прекратява договорите на членовете на съвета на директорите.
  5. Определя за ликвидатор на дружеството Бонка Начева, който да извърши всички фактически и правни действия по ликвидиране на дружеството, за които да подготви отчет, който да внесе в Общинския съвет.
  6. В процеса на ликвидацията имущество де се предаде на едноличния собственик – Община Първомай.

 Мотиви: Дружеството функционира неефективно, поради което не остават средства за реинвестиране и обновяване на материалната база.


РЕШЕНИЕ № 270, прието на 28.08.2009 г. по Протокол № 33

Относно: Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет град Първомай за първото полугодие на 2009 година.

Предвид изложеното в отчета от Ангел Папазов-кмет на Общината изх.№ 61-00-95/17.08.2009 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от същия закон

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Приема отчета на Кмета на общината за изпълнение на решенията на Общински съвет град Първомай от № 176 до № 254, отнасящи се за първото полугодие на 2009 година.


РЕШЕНИЕ № 271, прието на 28.08.2009 г. по Протокол № 33

Относно: Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2009 г. Приемане на отчета на инвестиционна програма и текущи ремонти за първото полугодие на 2009 година. Приемане на отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за първото полугодие на 2009 година.

Предвид изложеното в проекто решение от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-98/17.08.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.30, ал.2 от Закона за общинския бюджет и чл.48, ал.2 от Наредбата за управление на общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2009 г., както следва:

1.1. По прихода – 8 009 705 лв / съгласно Приложение № 1 /;

1.2. По разхода – 7 386 173 лв / съгласно Приложение № 2 /.

2. Приема отчета на инвестиционна програма в размер на 3 022 871 лева и на текущите ремонти в размер на 73 830 лв / съгласно Приложение № 3 /.

3. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове за първото полугодие на 2009 година / съгласно Приложение № 4 /.


РЕШЕНИЕ № 272, прието на 28.08.2009 г. по Протокол № 33

Относно: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2009 година.

Предвид изложеното в проекто решение от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-99/17.08.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18 от Закона за общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Изменя решение № 195 от 27.02.2009 година по протокол № 25 на Общински съвет град Първомай, както следва:

1.1. Запазва общата стойност на бюджета на община Първомай за 2009 година в размер на 13 933 799 лева, като преразпределя средствата за капиталови разходи, текущи ремонти и издръжки в разходната част съгласно приложение № 1.

1.2. Намаля капиталовите разходи по инвестиционна програма 2009 г. с 56 547 лева и увеличава текущите ремонти с 30 682 лева, съгласно приложение № 2.

2. Променя т.8 от Решение № 195 на Общински съвет, прието на 27.02.2009 г. по Протокол № 25, както следва: „Дава съгласие възникналият временен недостиг на средства за бюджета и извънбюджетните сметки по европейските проекти да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от набирателната сметка в размер на 80% от свободните налични средства със срок на възстановяване не по-късно от 30.06.2010 г.”.

3. На основание т.22 от ДДС 07/04.04.2008 г. и във връзка с Решение № 79 на Общински съвет, прието на 23.04.2008 г. по Протокол № 8 дава съгласие средствата в размер на 127 984 лева, платени от бюджета за проект „Смесена канализация /битова и дъждовна/ и пречиствателна станция за отпадъчни води на с.Градина община Първомай” през 2007 г. и 2008 г., в последствие одобрени за финансиране по ОП „Околна среда” да бъдат предоставени под формата на временен безлихвен заем от бюджета на извънбюджетната сметка на проекта със срок на възстановяване след окончателното приключване на проекта.

4. Отпуска еднократна помощ в размер на 500.00 /петстотин лева/ на Запрян Апостолов Чомаков от гр.Първомай, ул.”Калоян” № 32 за сърдечна операция.


РЕШЕНИЕ № 273, прието на 28.08.2009 г. по Протокол № 33

Относно: продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на поземлени имоти – частна общинска собственост, по кадастралната карта на местността „Пантелей Липака” землище град Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-93/13.08.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на недвижими имоти в пакет – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот с площ 6 441 кв.м., с начин на трайно ползване лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 247 от масив 39 по кадастралната карта на местността “Пантелей Липака”, землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 202 от 07.07.2009г.

            2. Поземлен имот с площ 3 558 кв.м., с начин на трайно ползване лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 246 от масив 39 по кадастралната карта на местността “Пантелей Липака”, землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 201 от 06.07.2009г.;

            3. Поземлен имот с площ 1 642 кв.м., с начин на трайно ползване лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 245 от масив 39 по кадастралната карта на местността “Пантелей Липака”, землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 200 от 06.07.2009г.;

            4. Поземлен имот с площ 1 827 кв.м., с начин на трайно ползване лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 244 от масив 39 по кадастралната карта на местността “Пантелей Липака”, землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 199 от 06.07.2009г.;

            5. Поземлен имот с площ 4 401 кв.м., с начин на трайно ползване лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 253 от масив 39 по кадастралната карта на местността “Пантелей Липака”, землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 208 от 16.07.2009г.;

            6. Поземлен имот с площ 641 кв.м., с начин на трайно ползване лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 252 от масив 39 по кадастралната карта на местността “Пантелей Липака”, землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 207 от 16.07.2009г.;

            7. Поземлен имот с площ 2 415 кв.м., с начин на трайно ползване лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 250 от масив 39 по кадастралната карта на местността “Пантелей Липака”, землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 205 от 15.07.2009г.;

            8. Поземлен имот с площ 1 240 кв.м., с начин на трайно ползване лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 251 от масив 39 по кадастралната карта на местността “Пантелей Липака”, землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 206 от 16.07.2009г.;

            9. Поземлен имот с площ 1 235 кв.м., с начин на трайно ползване лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 249 от масив 39 по кадастралната карта на местността “Пантелей Липака”, землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 204 от 15.07.2009г.;

            10. Поземлен имот с площ 1 236 кв.м., с начин на трайно ползване лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 248 от масив 39 по кадастралната карта на местността “Пантелей Липака”, землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 203 от 15.07.2009г.;

            11. Поземлен имот с площ 747 кв.м., с начин на трайно ползване лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 240 от масив 39 по кадастралната карта на местността “Пантелей Липака”, землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 194 от 23.06.2009г.;

            12. Поземлен имот с площ 3 585 кв.м., с начин на трайно ползване лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 242 от масив 39 по кадастралната карта на местността “Пантелей Липака”, землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 197 от 03.07.2009г.;

            13. Поземлен имот с площ 1 708 кв.м., с начин на трайно ползване лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 243 от масив 39 по кадастралната карта на местността “Пантелей Липака”, землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 198 от 03.07.2009г.;

            14. Поземлен имот с площ 1 909 кв.м., с начин на трайно ползване лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 239 от масив 39 по кадастралната карта на местността “Пантелей Липака”, землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 193 от 23.06.2009г.;

            15. Поземлен имот с площ 2 440 кв.м., с начин на трайно ползване лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 241 от масив 39 по кадастралната карта на местността “Пантелей Липака”, землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 195 от 23.06.2009г.;

            16. Поземлен имот с площ 6 890 кв.м., с начин на трайно ползване лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 237 от масив 39 по кадастралната карта на местността “Пантелей Липака”, землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 216 от 12.08.2009г.;

            17. Поземлен имот с площ 3 803 кв.м., с начин на трайно ползване лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 223 от масив 39 по кадастралната карта на местността “Пантелей Липака”, землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 215 от 12.08.2009г.;

            18. Поземлен имот с площ 2 078 кв.м., с начин на трайно ползване лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 218 от масив 39 по кадастралната карта на местността “Пантелей Липака”, землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 214 от 12.08.2009г.;

            19. Поземлен имот с площ 1 432 кв.м., с начин на трайно ползване лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 217 от масив 39 по кадастралната карта на местността “Пантелей Липака”, землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 213 от 12.08.2009г.;

            20. Поземлен имот с площ 2 983 кв.м., с начин на трайно ползване лозови насаждения /терасирани/, съставляващ имот № 214 от масив 39 по кадастралната карта на местността “Пантелей Липака”, землище гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 212 от 12.08.2009г..

ІІ. Одобрява пазарни оценки за описаните по т.1 общински имоти, изготвени от оценител на недвижими имоти, както следва:

1. Имот № 247 от масив 39 в размер на 1 611 лв. /хиляда шестстотин и единадесет лв./;

2. Имот № 246 от масив 39 в размер на 890 лв. /осемстотин и деветдесет лв./;

3. Имот № 245 от масив 39 в размер на 411 лв. /четиристотин и единадесет лв./;

4. Имот № 244 от масив 39 в размер на 457 лв. /четиристотин и петдесет и седем лв./;

5. Имот № 253 от масив 39 в размер на 1 101 лв. /хиляда сто и един лв./;

6. Имот № 252 от масив 39 в размер на 160 лв. /сто и шестдесет лв./;

7. Имот № 250 от масив 39 в размер на 604 лв. /шестстотин и четири лв./;

8. Имот № 251 от масив 39 в размер на 310 лв. /триста и десет лв./;

9. Имот № 249 от масив 39 в размер на 309 лв. /триста и девет лв./;

10. Имот № 248 от масив 39  в размер на 310 лв. /триста и десет лв./;

11. Имот № 240 от масив 39 в размер на 187 лв. /сто осемдесет и седем лв./;

12. Имот № 242 от масив 39 в размер на 897 лв. /осемстотин деветдесет и седем лв./;

13. Имот № 243 от масив 39 в размер на 427 лв. /четиристотин двадесет и седем лв./;

14. Имот № 239 от масив 39 в размер на 477 лв. /четиристотин седемдесет и седем лв./;

15. Имот № 241 от масив 39 в размер на 610 лв. /шестстотин и десет лв./;

16. Имот № 237 от масив 39  в размер на 1 723 лв. /хиляда седемстотин двадесет и три лв./;

17. Имот № 223 от масив 39 в размер на 951 лв. /деветстотин петдесет и един лв./;

18. Имот № 218 от масив 39 в размер на 520 лв. /петстотин и двадесет лв./;

19. Имот № 217 от масив 39  в размер на 358 лв. /триста петдесет и осем лв./;

20. Имот № 214 от масив 39 в размер на 746 лв. /седемстотин четиридесет и шест лв./.

ІІІ. Определя начална тръжна цена за описаните по т.1 общински имоти в пакет в размер на 13 058 (тринадесет хиляди и петдесет и осем лв.) лева.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с приетата годишна програма за управление и разпореждане на имоти общинска собственост на територията на Община Първомай за 2009г. и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2009г.


РЕШЕНИЕ № 274, прието на 28.08.2009 г. по Протокол № 33

Относно: продажба чрез публично оповестен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ І – училище, детска градина в кв.37 по регулационния план на с.Драгойново, община Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-92/13.08.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 4 800 кв.м., в едно с намиращите се в него двуетажна масивна сграда – бивше училище със застроена площ 390 кв.м., едноетажна масивна сграда – бивша работилница със застроена площ 260 кв.м. и масивна сграда – тоалетна със застроена площ 34 кв.м., съставляващ УПИ І – училище, детска градина в кв.37 по регулационния план на с.Драгойново, община Първомай, при граници на имота: от три страни улици и УПИ ІХ-587, УПИ VІІІ-387, УПИ ІІ-388. За имота е съставен Акт за ЧОС № 170/10.12.2008 г.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 60 200 лв. /шестдесет хиляди и двеста лева/ без ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.     

3. Определя начална тръжна цена в размер на 60 200 лв. /шестдесет хиляди и двеста лева/ без ДДС.

4. След приключване на тръжната процедура и сключване на договора за продажба, 30% от получената продажна цена се предоставя на Кметство на с.Драгойново за изпълнение на дейности от местно значение.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с приетата годишна програма за управление и разпореждане на имоти общинска собственост на територията на Община Първомай за 2009 г. и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2009 г.


РЕШЕНИЕ № 275, прието на 28.08.2009 г. по Протокол № 33

Относно: Вземане на решение от Общински съвет град Първомай, за одобряване на проектна документация на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на електрозахранване, във връзка с реализацията на проект: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА с.БРЯГОВО – ВКЛЮЧВАНЕ НА НОВИ СОНДАЖНИ КЛАДЕНЦИ № 2 И № 3.”Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-100/21.08.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с инвестиционната програма на ВиК ЕООД гр.Пловдив, при условията на чл.60 от Административно процесуалния кодекс /АПК/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ на трасе за ел.захранване, преминаващо през имоти с № 069005, 069015, 074029, 074116 и 074121, находящи се в землището на с.Брягово, общ.Първомай, с ЕКТТЕ 06745, всички общинска собственост, във връзка с реализацията на проект „ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА с.БРЯГОВО – ВКЛЮЧВАНЕ НА НОВИ СОНДАЖНИ КЛАДЕНЦИ № 2 и № 3.”

Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1 от ЗУТ и с цел реализиране на проекта „Водоснабдяване на с.Брягово – включване на нови сондажни кладенци № 2 и № 3.


РЕШЕНИЕ № 276, прието на 28.08.2009 г. по Протокол № 33

Относно: Обявяване на недвижим имот № 801819, отреден за полски път в землището на гр.Първомай, община Първомай за частна общинска собственост.Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-96/17.08.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Обявява за частна общинска собственост полски път № 801819, с площ 0,194 дка, находящ се в местността „Землище кв.Дебър”, землището на град Първомай, общ.Първомай, при граници на имота: № 801471, полски път на ОПФ /необработваема/ ; № 801771, пасище, мера на „Тролекс”ЕООД; № 801820, полски път, на ОПФ /необработваема/; № 800569, пасище, мера, на „Тролекс” ЕООД, поради това, че е престанал да има предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и с цел използване на земеделските земи по предназначение.


РЕШЕНИЕ № 277, прието на 28.08.2009 г. по Протокол № 33

Относно: Изменение на Решение № 255 по Протокол № 32 от 08.07.2009 г., поради допусната фактическа грешка.

Предвид изложеното в докладната записка от председателите на групи общински съветници при Общински съвет град Първомай вх.№ 53-0-307/17.08.2009 г.  и на основание чл.21,ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Поправя явна фактическа грешка в Решение № 255 взето с Протокол № 32 от 08.07.2009 година за прекратяване на дейността и обявяване в ликвидация на Еднолично акционерно дружество „ПЪРВОМАЙ  2000” ЕАД град Първомай , и го изменя както следва: Текстът „във връзка с чл.154, ал.1, т.2 и чл.156, ал.1 и ал.2 и чл.266 от Търговския закон, следва да се чете: „във връзка с чл.252, ал.1, т.1, чл.221, т.3,4 и 9 и 266 от Търговския закон….”

2. В останалата си част Решение № 255 по Протокол № 32 от 08.07.2009 година на Общински съвет град Първомай остава непроменено.


РЕШЕНИЕ № 278, прието на 28.08.2009 г. по Протокол № 33

Относно: Предложение за разкриване на Дом за стари хора – град Първомай като делегирана от държавата дейност.

Предвид изложеното в  докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-94/17.08.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Общински съвет гр. Първомай дава съгласие за разкриване на Дом за стари хора град Първомай с капацитет 32 души считано от 01.01.2010 г., с обща численост на персонала 14,5 места, намиращ се в град Първомай, квартал Дебър с ЕКАТТЕ 99101, местността „Землище кв. Дебър”, имот № 000402 по картата на възстановената собственост за землището на гр. Първомай, кв. Дебър, ул. ”Княз Борис І” № 51, като делегирана от държавата дейност.

2. Одобрява ресурсното осигуряване: По натурални показатели за извършване на социални услуги в Дом за стари хора, съгласно разчетни натурални и стойностни показатели, в съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет, както следва:

Капацитет - 32 ползватели – стари хора и хора с увреждания;

Работни заплати, осигурителни плащания и веществена издръжка - съгласно разчетни натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите, утвърждавани всяка година с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет за съответната година;

Персонал: 14,5 щатни бройки в това число:

Ръководител Дом за стари хора – 1 щатна бройка, социален работник – 1 щатна бройка, лекар/фелдшер – 1 щатна бройка, трудотерапевт – 1 щатна бройка, медицински специалисти – 3 щатни бройки, общ персонал – 7,5 щатни бройки.

3. Възлага на Кмета на Община Първомай в срок до 30.09.2009 г. да изпрати Решението на Общински съвет - Първомай до Регионална Дирекция за социално подпомагане гр. Пловдив, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане на основание чл. З6а, ал.1 от ППЗСП.

МОТИВИ: Общински съвет Първомай счита за законосъобразно и целесъобразно приемането на решението Община Първомай да разкрие  Дом за стари хора град Първомай като делегирана от държавата дейност.


РЕШЕНИЕ № 279, прието на 28.08.2009 г. по Протокол № 33

Относно: Подготовка на проект по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на потенциални местни инициативни групи в селските райони”, ос 4 ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони /2007-2013/.

Предвид изложеното в докладната записка от Илия Ганчев вх.№ 53-0-300/14.08.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Отменя Решение № 124 на Общински съвет град Първомай от 10.09.2008 г. по Протокол № 14.

2. Одобрява участието на общината в създаване на публично-частно партньорство за подаване на Заявление за подпомагане по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за териториите на потенциални МИГ в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) за създаване на местна инициативна група на цялата територия на община Първомай.

3. Въз основа на Протокол от съвместна среща, състояла се на 14.08.2009 приема като партньори за подписване на партньорската декларация и подаване на Заявлението следните организации:

За стопанския сектор: „Белите брези – ВТ” ООД, седалище – гр.Първомай, ул.”Княз Борис І” № 104, БУЛСТАТ: 115138549, представлявано от управителя Тодор Николов Костадинов, ЕГН .................

За нестопанския сектор: НЧ „Пробуда”, гр.Първомай, кв.Дебър, ул.”Княз Борис І” № 190, БУЛСТАТ 000456250, представлявано от председателя Петя Димитрова Павлова, ЕГН ...................

4. Водещата организация по проекта, която в качеството си на КАНДИДАТ, да подаде документи и да подпише договор за безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за териториите на потенциални МИГ" от Програмата за развитие на селските райони да бъде

Общинска администрация Първомай, 4270 гр. Първомай

обл. Пловдив, ул.”Братя Миладинови-юг” № 50

ЕИК по БУЛСТАТ 000471536, представлявана от: Ангел Атанасов Папазов, кмет

5. Определя за свой представител по изпълнение на проекта и подписване на партньорската декларация: ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ.

6. Община Първомай се ангажира да оказва съдействие и да участва чрез своя представител и други лица в подготовката на Заявлението за кандидатстване по под-мярка 431-2, ос 4 ЛИДЕР от ПРСР.


РЕШЕНИЕ № 280, прието на 30.09.2009  г. по Протокол № 34

Относно: Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай.Предвид изложеното в информацията от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-103/17.09.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Приема информацията за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай, приета с Решение № 454 на Общински съвет град Първомай, взето на 30.11.2006 г. по Протокол № 43.Мотиви: Периодично запознаване на Общински съвет град Първомай с дейностите по контрол за спазване разпоредбите на „Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай”.


РЕШЕНИЕ № 281, прието на 30.09.2009  г. по Протокол № 34

Относно: Информация за готовността на общинските учебни и детски заведения за започване на учебната 2009/2010 г.Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-102/16.09.2009 г. и на основание чл. 21 ал. 1 т. 23, във връзка с чл. 20 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация , както и § 6в, ал.2 от Допълнителните разпоредби от ЗНП ; чл. 7 ал. 2 от ПМС 84  от 06.04.2009 г. за приемане на списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в списъка на   средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища, чл. 11 ал. 2 и чл. 11а,  ал. 2 от  Наредба № 7 на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1.Приема информацията за готовността на общинските учебни и детски заведения  за започване на учебната 2009/2010 г.

2.Утвърждава общинската образователна мрежа в структурата на поделение „Образование” при ОбА гр. Първомай за учебната 2009/2010 год., както следва:

                        А. 13-т общински  училища:

                        - СОУ”Проф.д-р Асен Златаров” гр. Първомай 

                        - ОУ”Св.св. Кирил  и Методий” гр. Първомай / с обхват на  учениците от кв. Любеново /.

                        - ОУ”Хр. Ботев” с. Градина / с обхват на  учениците от с. Добри дол и с. Крушево /.

                        - ОУ”Г.Караславов” гр. Първомай, кв. Дебър / с обхват на  учениците от с. Татарево /.

                        - ОУ”Св.св. Кирил и Методий” с. Д. извор / с обхват на  учениците  от с. Поройна / .

                        - ОУ”От.Паисий” с. Искра  / с обхват на  учениците от с. Брягово/

                        - ОУ”Св.св. Кирил и Методий” с. Караджалово

                        - ОУ”В.Априлов” с. Виница

                        - ОУ”Л.Каравелов” с. Бяла река / с обхват на  учениците от с.Православен /

                        - ОУ”Хр.Ботев” с. Езерово / с обхват на  учениците от V – VІІІ кл. от   с. Воден /.

                        - ОУ”д-р П.Берон” с. Буково” / с обхват на учениците от с. Драгойново /

                        - НУ”Хр.Ботев” гр. Първомай

                        - НУ”П.Р. Славейков” с. Воден

                        Б. 12-т общински детски градини :

                        - ОДЗ”Осми март” – гр. Първомай

                        - ОДЗ”Първи юни” с. Градина

                        - ЦДГ”Марица” гр. Първомай

                        - ЦДГ”Пролет” гр. Първомай, кв. Дебър

                        - ЦДГ”Радост” гр. Първомай, кв. Любеново

                        - ЦДГ”Искра” с. Искра

                        - ЦДГ”Детелина” с. Д.извор

                        - ЦДГ”Лилия” с. Бяла река

                        - ЦДГ”Първи юни” с. Виница”

                        - ЦДГ”Пролет” с. Крушево

                        - ЦДГ”Теменуга” с. Воден

                        - ЦДГ”Звънче” с. Езерово

 

3.Определя : ОУ”Л.Каравелов” с. Бяла река, ОУ”Христо Ботев” с. Езерово,  ОУ”Св.св. Кирил и Методий” с. Дълбок извор, ОУ”Отец Паисий” с. Искра,   за средищни училища и предлага на МОМН  да включи  същите  в националния списък на средищните  училища, като задължава кмета на общината да внесе в МОМН мотивирано предложение.

4. За учебната 2009/2010  г. допуска изключения от минималния брой на     учениците в паралелките, не по-малко от 10, по чл. 11 ал.2 от Наредба № 7 на МОН  за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена,  като осигурява  допълнително средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единните разходни стандарти   за съответната дейност, както следва:

 

УЗ/Селище

клас

брой
ученици

слята
паралелка

брой
ученици

разлика между
норматив за
минимален брой
ученици и действителен брой ученици

ЕРС

необходими
средства

1

ОУ "Л.Каравелов"
с.Бяла река

І

8

І - ІІІ

15

1

1409

1409

ІІ

11

 

11

5

1409

7045

ІІІ

7

 

 

 

 

0

ІV

14

 

14

2

1409

2818

V

7

 

 

 

 

0

13

V-VІ

20

 

 

0

VІІ

7

 

 

 

 

0

VІІІ

13

VІІ - VІІІ

20

 

 

0

Всичко

 

80

 

80

8

 

11272

2

ОУ "В.Априлов" с.Виница

І

7

 

 

 

 

 

ІІ

10

 

 

 

 

 

ІІІ

14

І-ІІІ

21

 

 

 

ІV

6

ІІ-ІV

16

 

 

 

V

6

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

0

VІІ

6

V - VІ

16

2

1409

2818

VІІІ

10

VІІ - VІІІ

16

2

1409

2818

Всичко

 

69

 

69

4

 

5636

3

ОУ "Св.св.Кирил и Методий"
Караджалово

І

15

 

15

1

1409

1409

ІІ

13

 

13

3

1409

4227

ІІІ

12

 

12

4

1409

5636

ІV

10

 

10

6

1409

8454

V

12

 

12

6

1409

8454

12

 

12

6

1409

8454

VІІ

10

 

10

8

1409

11272

VІІІ

16

 

16

2

1409

2818

Всичко

 

100

 

100

36

 

50724

4

ОУ "Св.св.Кирил и Методий"
с.Дълбок извор

І

15

 

15

1

1409

1409

ІІ

16

 

16

 

 

0

ІІІ

16

 

16

 

 

0

ІV

14

 

14

2

1409

2818

V

17

 

17

1

1409

1409

12

 

12

6

1409

8454

VІІ

15

 

15

3

1409

4227

VІІІ

10

 

10

8

1409

11272

Всичко

 

115

 

115

21

 

29589

5

НУ "П.Р.Славейков"
с.Воден

І

6

І-ІІІ

11

5

1409

7045

ІІ

6

ІІ-ІV

10

6

1409

8454

ІІІ

5

 

 

 

 

 

ІV

4

 

 

 

 

 

Всичко

 

21

 

21

11

 

15499

 

 

 

385

 

385

80

 

112720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Сумата в размер на 112720 лв се отнася за периода  от 15.09.2009г до 15.09.2010 г,а сумата  от15.09.2009г до 31.12.2009г е в размер на 32877 лв

                   

 

 5.За учебната 2009/2010  г. допуска изключения от минималния брой на     учениците в паралелките,  по-малко от 10, по чл. 11а,  ал.2, ал.3 от Наредба № 7 на МОН  за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена,  като осигурява  допълнително средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единните разходни стандарти   за съответната дейност, както следва:

 

УЗ/Селище

клас

брой
ученици

слята
паралелка

брой
ученици

разлика между
норматив за
минимален брой
ученици и действителен
брой ученици

ЕРС

необходими
средства

1

ОУ "Хр.Ботев"
с.Езерово

І

0

 

 

 

 

0

ІІ

4

ІІ-ІV

7

9

1409

12681

ІІІ

8

 

8

8

1409

11272

ІV

3

 

 

 

 

0

V

10

V-VI

20

 

 

0

10

 

 

 

 

0

VІІ

18

VІІ

18

 

 

0

VІІІ

12

VІІІ

12

6

1409

8454

Всичко

 

65

 

65

23

 

32407

2

ОУ "Д-р П.Берон"
с.Буково

І

5

І - ІІІ

8

8

1409

11272

ІІ

3

ІІ - ІV

6

10

1409

14090

ІІІ

3

 

 

 

 

 

ІV

3

 

 

 

 

0

V

5

V - VІ

8

10

1409

14090

3

 

 

 

 

0

VІІ

3

 

 

 

 

0

VІІІ

11

VІI - VІІІ

14

4

1409

5636

Всичко

 

36

 

36

32

 

45088

 

всичко

 

101

 

101

55

 

77495

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Сумата в размер на 77495 лв се отнася за периода  от 15.09.2009г до 15.09.2010 г,а сумата от 15.09.2009г до 31.12.2009г е в размер на 22603 лв

                   

 

Задължава кмета на общината да направи мотивирано искане пред МОМН за разрешение за съществуването на горепосочените маломерни и слети паралелки на ОУ”д-р П.Берон” с. Буково и ОУ”Христо Ботев” с. Езерово за учебната 2009/2010 год.

Мотиви: Състояние и готовност на общинската образователна мрежа за учебната 2009 / 2010 година. Съгласно чл. 36 от ЗНП общината отговаря за реализирането на държавната образователна политика по отношение на задължителното училищно обучение на децата до 16 – т годишна възраст, финансово-ресурсно осигуряване на учебните планове на общинските училища и детски градини и материално – техническата база на просветните звена.


РЕШЕНИЕ № 282, прието на 30.09.2009  г. по Протокол № 34

Относно: Докладна записка относно продажба чрез публично оповестен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ Х – за младежки дом, в кв.52 по регулационния план на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-104/17.09.2009 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот с площ от 1 220 кв.м., в едно с намиращия се в него павилион – метална конструкция със застроена площ от 140 кв.м., съставляващ УПИ Х – за младежки дом, в кв.152 по регулационния план на с.Брягово, общ.Първомай, при граници на имота: от север – улица; от изток - УПИ І-535 и УПИ ХІ-537; от юг - УПИ ХІІ-538,539; от запад – улица. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 210 от 22.07.2009г.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 5 956 лв. /пет хиляди  деветстотин петдесет и шест лева/ без ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от оценител на недвижими имоти.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 5 956 лв. /пет хиляди  деветстотин петдесет и шест лева/ без ДДС.

4. След приключване на тръжната процедура и сключване на договора за продажба, 30% от получената продажна цена се предоставя на Кметство на с.Брягово за изпълнение на дейности от местно значение.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2009г.


РЕШЕНИЕ № 283, прието на 30.09.2009  г. по Протокол № 34

Относно: Продажба чрез публично оповестен търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи незастроени урегулирани поземлени имоти, находящи се в кв.17 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-105/17.09.2009 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 640 кв.м., съставляващ УПИ VІІ – обслужващи дейности и търговия, находящ се в кв.17 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, при граници на имота: от север - ПИ №222, от изток - улица, от юг - УПИ VІ - обсл.дейности и търговия, от запад - УПИ І - озеленяване. За имота е съставен Акт за ЧОС № 223/03.09.2009г. 

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 530 кв.м., съставляващ УПИ VІ – обслужващи дейности и търговия, находящ се в кв.17 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, при граници на имота: от север - УПИ VІІ-обсл.дейности и търг., от изток - улица, от юг - УПИ V - обсл.дейности и търг., от запад - УПИ І - озеленяване. За имота е съставен Акт за ЧОС № 224/03.09.2009г. 

3. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 520 кв.м., съставляващ УПИ V – обслужващи дейности и търговия, находящ се в кв.17 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, при граници на имота: от север - УПИ VІ-обсл.дейности и търг., от изток - улица, от юг - УПИ ІV - обсл.дейности и търг., от запад - УПИ І - озеленяване. За имота е съставен Акт за ЧОС № 225/03.09.2009г. 

4. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 530 кв.м., съставляващ УПИ ІV – обслужващи дейности и търговия, находящ се в кв.17 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, при граници на имота: от север - УПИ V-обсл.дейности и търг., от изток - улица, от юг - УПИ ІІ – общ. обсл.дейности, от запад - УПИ І - озеленяване. За имота е съставен Акт за ЧОС № 226/03.09.2009г. 

ІІ. Одобрява пазарни оценки за описаните по т.І общински имоти, изготвени от оценител на недвижими имоти, както следва:

1. За УПИ VІІ - обслужващи дейности и търговия, кв.17 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай – в размер на 4 672 лв. /четири хиляди шестстотин седемдесет и два лева/ без ДДС.

2. За УПИ VІ - обслужващи дейности и търговия, кв.17 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай – в размер на 3 869 лв. /три хиляди осемстотин шестдесет и девет лева/ без ДДС.

3. За УПИ V - обслужващи дейности и търговия, кв.17 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай – в размер на 3 432 лв. /три хиляди четиристотин тридесет и два лева/ без ДДС.

4. За УПИ ІV - обслужващи дейности и търговия, кв.17 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай – в размер на 3 498 лв. /три хиляди четиристотин деветдесет и осем лева/ без ДДС.

ІІІ. Определя начални тръжни цени за описаните по т.І общински имоти, както следва:

1. За УПИ VІІ - обслужващи дейности и търговия, кв.17 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай – в размер на 4 672 лв. /четири хиляди шестстотин седемдесет и два лева/ без ДДС.

2. За УПИ VІ - обслужващи дейности и търговия, кв.17 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай – в размер на 3 869 лв. /три хиляди осемстотин шестдесет и девет лева/ без ДДС.

3. За УПИ V - обслужващи дейности и търговия, кв.17 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай – в размер на 3 432 лв. /три хиляди четиристотин тридесет и два лева/ без ДДС.

4. За УПИ ІV - обслужващи дейности и търговия, кв.17 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай – в размер на 3 498 лв. /три хиляди четиристотин деветдесет и осем лева/ без ДДС.

ІV. След приключване на тръжната процедура и сключване на договора за продажба, 30% от получената продажна цена се предоставя на Кметство на с.Виница за изпълнение на дейности от местно значение.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2009г.


РЕШЕНИЕ № 284, прието на 30.09.2009  г. по Протокол № 34

Относно: Продажба чрез публично оповестен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІІ – за производствени и обслужващи дейности, в кв.54 по регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-106/17.09.2009 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 4050 кв.м., предназначен за производствени и обслужващи дейности, съставляващ УПИ ІІ – за производствени и обслужващи дейности, находящ се в кв.54 по регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от  север –улица, от изток – УПИ І - зеленина, от юг – улица, от запад – улица. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 209 от 22.07.2009г.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 22 275 лв. /двадесет и две хиляди двеста седемдесет и пет лева/ без ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 22 275 лв. /двадесет и две хиляди двеста седемдесет и пет лева/ без ДДС.

4. След приключване на тръжната процедура и сключване на договора за продажба, 30% от получената продажна цена се предоставя на Кметство на с.Искра за изпълнение на дейности от местно значение.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2009г.


РЕШЕНИЕ № 285, прието на 30.09.2009  г. по Протокол № 34

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от покривно пространство на административната сграда на Община Първомай, построена в УПИ І – ОБНС, администрация, в кв.89 по регулационния план на гр.Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-107/17.09.2009 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване на част от недвижим имот – публична общинска собственост, както следва: терен с площ от 10 кв.м., представляващ част от покривно пространство на административната сграда на Община Първомай, построена в УПИ І – ОБНС, администрация, в кв.89 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив /Акт за ПОС № 136/20.05.1999г. /, за срок от 5 /пет/ години.

2. Определя начална тръжна цена за месец в размер на равностойността на 250 евро по фиксинга на БНБ без ДДС.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.16 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2009г.


РЕШЕНИЕ № 286, прието на 30.09.2009  г. по Протокол № 34

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 23, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

І. Извършва следните промени в Постоянните комисии:

1. Постоянна комисия „Общинска собственост и инвестиции” и ПК „Земеделие, горско стопанство и екология” на мястото на Запрян Симеонов Тозев става  Роман Георгиев Бозов.


РЕШЕНИЕ № 287, прието на 30.09.2009  г. по Протокол № 34

Относно: Вземане на решение от Общински съвет за одобряване на проект за Подробен устройствен план - ПУП-ПР /план за регулация/ за парцели УПИ ХХV1811-обслужващи дейности и УПИ І-жил.строителство, кв.116”в”, във връзка с промяна на границата между двата парцела и увеличаване на площта на УПИ ХХV-1811-обслужващи дейности с 54 /петдесет и четири/ кв.м.Предвид изложеното в докладната записка  от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-109/24.09.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.15, ал.3 и 5 от Закона за устройство на територията и чл.45, във връзка с чл.46, ал.2 и чл.56 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1.      Дава съгласието си, Кмета на Община Първомай да одобри проект за Подробен устройствен план - ПУП-ПР /план за регулация/ за парцели УПИ ХХV1811-обслужващи дейности и УПИ І-жил.строителство, кв.116”в”, във връзка с промяна на границата между двата парцела и увеличаване на площта на УПИ ХХV-1811-обслужващи дейности с 54 /петдесет и четири/ кв.м.

2.      Прехвърлянето на собствеността, да се извърши по реда на чл.15, ал.3 и 5 от Закона за устройство на територията, след одобряване на пазарната оценка от Общински съвет.


РЕШЕНИЕ № 288, прието на 30.10.2009  г. по Протокол № 35

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай /Приета с решение № 525 на ОбС гр.Първомай, взето на 11.06.2007 г. по Протокол № 52, изм.с решение № 46 от 22.02.2008 г. по протокол № 5 и решение № 249 от 29.05.2009 г. по протокол № 29/.Предвид изнесеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-120/19.10.2009 г. и на основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай” приета с решение № 525 на ОбС гр.Първомай, взето на 11.06.2007 г. по Протокол № 52, изм.с решение № 46 от 22.02.2008 г. по протокол № 5 и решение № 249 от 29.05.2009 г. по протокол № 29.Мотиви: Въвеждане на механизми за по-голяма ефективност при освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци, определяне на количеството на съдовете, когато таксата се заплаща на база количество битови отпадъци, както и определянето на такси за ползването на общински терени в рамките на строителните площадки.


РЕШЕНИЕ № 289, прието на 30.10.2009  г. по Протокол № 35

Относно: Докладна записка относно издаване на запис на заповед, с оглед осигуряване на адекватно обезпечение на авансово плащане за проект ”Подобряване на образователната инфраструктура в подкрепа на устойчиво местно развитие на територията на община Първомай”, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-01/2007/026 „Подкрепа за осигуряване на подходяща, рентабилна и образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, приоритетна ос 1- „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.Предвид изнесеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-115/14.10.2009 г. и на основание чл. 21 ал. 1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и на основание чл. 4.2 от Специфичните условия  на договори за безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1  на оперативна програма „Регионално развитие .”

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Упълномощава г-н Ангел Атанасов Папазов – кмет на община Първомай, бенефициент по приоритетна ос 1 на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г..” за проект  „Подобряване на образователната инфраструктура в подкрепа на устойчиво местно развитие  на територията на община Първомай”, да учреди Запис на заповед на стойност 419322.11 лв (Четиристотин и деветнадесет  хиляди  триста двадесет и два лева и 11 стотинки  или 10% ( десет процента) върху стойността на исканата безвъзмездна финансова помощ за проекта, полза на поемателя/договарящия орган за оперативна програма „Регионално развитие  2007-2013 г.” – Министерството на  регионалното развитие .Мотиви:Във връзка с изложеното дотук и осигуряване на максимално кратък срок между сключването на договора за безвъзмездна финансова помощ между Министерството на регионалното развитие и  община Първомай за проект  Подобряване на образователната инфраструктура в подкрепа на устойчиво местно развитие  на територията на община Първомай” и депозирането на искане за авансово плащане по проекта.


РЕШЕНИЕ № 290, прието на 30.10.2009  г. по Протокол № 35

Относно: Придобиване в собственост на имот по реда на чл.21, ал.1 и ал.4 и чл.40, ал.2, т.1 от ЗОС, във връзка с чл.62, ал.5 от ЗУТ, чрез замяна на недвижим имот, собственост на юридическо лице с имот собственост на Община Първомай.Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-121/20.10.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.21, ал.1 и ал.4, чл.40, ал.2, т.1 и  чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.62, ал.5 от Закона за устройство на територията , във връзка с чл.48, ал.2, т.1  и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Одобрява пазарни оценки на имоти, изготвени от лицензиран оценител както следва:

- за поземлен имот пл. №1135 с площ от 200 кв.м. ведно с построените върху него бивша жилищна сграда и пристройка с обща разгъната площ от 418 кв.м., попадащ в УПИ І – озеленяване в квартал 76 по действащия регулационен план на гр.Първомай, пазарна цена в размер на 28 600 лв. (двадесет и осем хиляди и шестстотин лева) без ДДС;

- за незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 820 кв.м., предназначен за обществено обслужващи дейности, съставляващ УПИ II – търговия и административни услуги, квартал 86-А по действащия регулационен план на гр.Първомай, пазарна цена в размер на 118 900 лв. (сто и осемнадесет хиляди и деветстотин лева) без ДДС;

2. Дава съгласие за придобиване в собственост на имот, чрез замяна на имот собственост на „Булиън” ЕАД гр.София, с ЕИК 121913460, срещу имот собственост на Община Първомай, а именно:

- поземлен имот пл. №1135 с площ от 200 кв.м. ведно с построените върху него бивша жилищна сграда и пристройка с обща разгъната площ от 418 кв.м., попадащ в УПИ І – озеленяване в квартал 76 по действащия регулационен план на гр.Първомай, при граници на ПИ: от север и от запад – улици; от изток и от юг – УПИ I – озеленяване, на стойност 28 600 лв. (двадесет и осем хиляди и шестстотин лева)  без ДДС, собственост на „Булиън” ЕАД гр.София ;

- срещу имот собственост на Община Първомай, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 820 кв.м., предназначен за обществено обслужващи дейности, съставляващ УПИ II – търговия и административни услуги, квартал 86-А по действащия регулационен план на гр.Първомай, при граници на УПИ: от север – улица, от изток – улица тупик; от юг –УПИ І – банка, УПИ ІІІ – 1295 и УПИ VІ - ТП; от запад – пешеходен пасаж, на стойност 118 900 лв. (сто и осемнадесет хиляди и деветстотин лева) без ДДС;

3. Разликата в установените пазарни стойности на заменяемите имоти в размер на  90 300 лв. (деветдесет хиляди и триста лева) без ДДС, да се заплати от „Булиън” ЕАД гр.София, с ЕИК 121913460 на Община Първомай, след представяне на доказателства за липса на ипотеки и тежести върху имота на дружеството, като всички данъци и такси по сделката, са за тяхна сметка.

4. Задължава фирма „Булиън” ЕАД гр.София за своя сметка да събори сградата и  реализира зеленината.

 

5. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.21, ал.1 и ал.4, чл.40, ал.2, т.1 и  чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.62, ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.48, ал.2, т.1  и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ с оглед придобиване на имот в собственост на Община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 291, прието на 30.10.2009  г. по Протокол № 35

Относно: Прекратяване на съсобственост между общината и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ І – 282, 653, находящ се в кв.18 по плана на с.Брягово, община Първомай.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-118/19.10.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост,  във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Първомай от една страна и Лата Делчева Лукарова с ЕГН ................, Мара Делчева Запрянова с ЕГН ................. и Елена Делчева Кукумакова с ЕГН .................. от друга страна, в недвижим имот, представляващ УПИ І – 282,653,  находящ се в кв.18 по плана на с.Брягово, общ.Първомай, чрез продажба на общинската част от същия парцел на съсобствениците, а именно: дворно място с площ от 85 кв.м., съставляващо поземлен имот с пл. № 653, при граници на ПИ: ПИ № 282, УПИ ІІ – 281 и улица, включен в УПИ І - 282,653, находящ се в кв.18, по регулационния план на с.Брягово, общ.Първомай, одобрен със заповед № РД-15-62/07.04.1988г., при граници на УПИ: улица, УПИ ІІ-281: УПИ ІІІ-280 и улица / АОС № 222/ 27.08.2009г./.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 408 лв. (четиристотин и осем лева) с включен ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

3. Цената на описания по т.1 общински имот в размер на 408 лв. (четиристотин и осем лева) с включен ДДС, се дължи солидарно от Лата Делчева Лукарова с ЕГН ................., Мара Делчева Запрянова с ЕГН ............... и Елена Делчева Кукумакова с ЕГН ...................., като всички данъци и такси по сделката, са за тяхна сметка.

4. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с подадена молба вх. № 94-Л-5 /31.08.2009г. и с оглед прекратяване на съсобствеността в недвижимия имот между общината и физическите лица.


РЕШЕНИЕ № 292, прието на 30.10.2009  г. по Протокол № 35

ОТНОСНО: Закриване на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към община Първомай.Предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-114/14.10.2009 г. и на основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, в съответствие с т.10.1. от Решение № 195 на ОбС от 27.02.2009 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Закрива като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити поделение „Култура” към община Първомай с численост на персонала от 8 щатни бройки, считано от 01.01.2010 година.

2. Утвърждава нов второстепенен разпоредител с бюджетни кредити „Образование и Култура” с численост на персонала от 14 щатни бройки.

3. Персоналът от закритото поделение „Култура” преминава към ново утвърдения второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

4. Упълномощава Кмета на общината със заповед да определи комисия, която да изготви разделителните протоколи, да извърши приемането и предаването на активите и пасивите между второстепенния разпоредител с бюджетни кредити поделение „Образование и Култура” – приемащ и поделение „Култура”-предаващ.

5. Архивът на закритото поделение „Култура” да бъде предоставен за съхранение и разпореждане на поделение „Образование и Култура” по реда и в сроковете съгласно закона за счетоводството.

6. Кметът на общината със заповед да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити предви4д новата структура.

Мотиви: Настоящето решение се приема във връзка с приетата антикризисна програма на община Първомай, с цел оптимизация структурата на персонала в общината, постигане съвместяване на длъжности, по-добър контрол и завишена отговорност при разходването на бюджетни средства във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.


РЕШЕНИЕ № 293, прието на 30.10.2009  г. по Протокол № 35

Относно: Преобразуване мрежата от общински предучилищни заведения в община Първомай.Предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров – зам.кмет изх.№ 61-00-116/16.10.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.10, ал.7 от Закона за народната просвета, чл.15, ал.1 от Правилника за приложение на Закона за народната просвета

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

І. Преобразува мрежата от общински предучилищни заведения, както следва:

1. ЦДГ „Радост” кв.Любеново във филиал на ОДЗ „Осми март” гр.Първомай.

2. ЦДГ „Първи юни” с.Виница във филиал на ЦДГ „Марица” гр.Първомай.

3. ЦДГ „Пролет” с.Крушево във филиал  на ОДЗ „Първи юни” с.Градина.

4. ЦДГ „Лилия” с.Бяла река във филиал на ЦДГ „Пролет” гр.Първомай, кв.Дебър.

5. ЦДГ „Звънче” с.Езерово във филиал на ЦДГ „Теменуга” с.Воден.

Трудово правните отношения с персонала на горепосочените заведения да бъдат уредени на основание чл.123, т.2 от КТ.

 

ІІ. Утвърждава, считано от 01.12.2009 година функционирането на територията на община Първомай на следните общински детски градини:

1. ОДЗ „Осми март” град Първомай с филиал – смесена целодневна група в кв.Любеново.

2. ОДЗ „Първи юни” с.Градина с филиал – смесена целодневна група в с.Крушево.

3. ЦДГ „Марица” гр.Първомай с филиал – смесена целодневна група в с.Виница.

4. ЦДГ „Пролет” кв.Дебър с филиал – смесена целодневна група в с.Бяла река.

5. ЦДГ „Теменуга”с.Воден с филиал – смесена целодневна група в с.Езерово.

6. ЦДГ „Искра” с.Искра.

7. ЦДГ „Детелина” с. Дълбок извор.

Мотиви: Необходимостта от оптимизиране на детските заведения в община Първомай е продиктувана от социално-икономически и педагогически предпоставки, за реализиране на държавната образователна политика в предучилищното образование.


РЕШЕНИЕ № 294, прието на 30.10.2009  г. по Протокол № 35

Относно: Преобразуване на ЦДГ „Марица” гр.Първомай в обединено детско заведение „Марица”.Предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-117/16.10.2009 г. и на основание чл. 21, ал.1, т.23, във връзка с чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.15, ал.1 от ППЗНП, чл.6, ал.3 от Наредба № 26 от 18.11.2008 г. на МЗ за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни  и здравните изисквания към тях

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Дава съгласие за стартиране на процедура по преобразуване ЦДГ „Марица” гр.Първомай в обединено детско заведение – трансформиране на една градинска група в яслена група.

2. Възлага на кмета на общината да предприеме всички необходими действия по процедурата за преобразуване на детското заведение.

Мотиви: Общината да отговори на възникналата обществена потребност от създаване на условия – образователна среда за втора яслена група за децата от града ни, чрез промяна статута на ЦДГ „Марица” гр.Първомай.


РЕШЕНИЕ № 295, прието на 30.10.2009  г. по Протокол № 35

Относно: Представяне на проект „Изграждане на спортна площадка в село Крушево” за финансиране от Проект „Красива България” към Министерство на труда и социалната политика.Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-122/26.10.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Община Първомай да кандидатства за отпускане на средства от Проект „Красива България” на проект „Изграждане на спортна площадка в село Крушево” към Министерство на труда и социалната политика и осигури финансов принос в размер от 50% от общата стойност на проекта.

2. Упълномощава кмета да представи проекта пред „Красива България”.

 Мотиви: Общински съвет гр.Първомай счита за законосъобразно и целесъобразно приемането на решението Община Първомай да представи проект „Изграждане на спортна площадка в село Крушево”за финансиране от проект „Красива България” към Министерство на труда и социалната политика.


РЕШЕНИЕ № 296, прието на 30.10.2009  г. по Протокол № 35

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен с площ от 36 кв.м., попадащ в югозападната част на ПИ № 1136 в кв.67 по регулационния план на град Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на община Първомай изх.№ 61-00-123/27.10.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост,чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1.Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен с площ от 36 кв.м. попадащ в югозападната част на ПИ пл.№ 1136 в кв.67 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, която част е включена в нереализирана улица с о.т.№№ 272 – 273, при граници на терена: от три страни улици и УПИ I – училище, и граници на поземления имот: от четири страни улици, за срок от 5/пет/ години.

Теренът е обозначен, чрез защриховане в черно на приложената към настоящото решение скица, представляваща неразделна част от него, за поставяне на преместваем обект с предназначение: услуги от битов характер.

2.Определя начална тръжна цена за месец в размер на 90 /деветдесет/ лева.

 Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.16 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2009 година.


РЕШЕНИЕ № 297, прието на 30.10.2009  г. по Протокол № 35

ОТНОСНО: Приемане на решение за увеличение на допълнителните резерви на “МБАЛ-Първомай” ЕООД и привеждане на основния капитал в съответствие с регистрирания.Предвид изложеното в докладната записка от д-р Иван Маджаров – управител на “МБАЛ-Първомай” ЕООД и  Мариана Димитрова – контрольор на “МБАЛ-Първомай” ЕООД с вх. № 53-0-351 / 05.10.2009 г. и  на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.17 от Наредбата за реда за управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Разпределя печалбата на “МБАЛ-Първомай” ЕООД за 2006 и 2007г. в размер на 542 753,03 лева и печалбата за 2008 г. в размер на 100 562,15 лева за увеличение на допълнителните резерви на дружеството.

Полученото в резултат на прехвърляне на активи по решения №171/27.10.2000г., №222/26.01.2001г. и  №414/29.03.2002г. на Общински съвет гр. Първомай намаляване на основния капитал на “МБАЛ-Първомай” ЕООД с балансовата им стойност в размер на 76 428 лева да се компенсира за сметка на така увеличените допълнителни резерви на дружеството.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.17 от Наредбата за реда за управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие.


РЕШЕНИЕ № 298, прието на 27.11.2009  г. по Протокол № 36

Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно-зимни условия.Предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-124/12.11.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Приема информация за подготовка на община Първомай за работа при есенно-зимни условия.

Мотиви: Свеждане на информация на вниманието на Общински съвет град Първомай за готовността на Общината за работа при есенно – зимни условия.


РЕШЕНИЕ № 299, прието на 27.11.2009  г. по Протокол № 36

Относно: Приемане на информация за дейността на Общинска администрация по провеждане на процедури и сключване на договори за изпълнение на обществени поръчки през 2008-2009 година.

Предвид изложеното в информацията от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-125/13.11.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Приема за сведение „Информация за дейността на Общинска администрация по провеждане на процедури по сключване на договори за изпълнение на обществени поръчки през 2008-2009 година.”

Мотиви: Свеждане на „информация на вниманието на Общински съвет гр.Първомай за  дейността на Общинска администрация по провеждане на процедури по сключване на договори за изпълнение на обществени поръчки през 2008-2009 година”, в изпълнение на плана за работата на ОбС през второто полугодие на 2009 година.


РЕШЕНИЕ № 300, прието на 27.11.2009  г. по Протокол № 36

Относно: Безвъзмездно предоставяне за управление на юридически лица на бюджетна издръжка общински училища, представляващи имоти публична общинска собственост за ползване по предназначение за нуждите на образователната дейност.

Предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров – зам.кмет изх.№ 61-00-126/13.11.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.44, ал.1 и ал.2, т.1, т.2 и т.3 от Закона за народната просвета, § 69, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

І. Предоставя безвъзмездно за управление на съответните училища на територията на община Първомай, представляващи юридически лица на бюджетна издръжка, недвижими имоти публична общинска собственост считано от 01.01.2010г., както следва:

1. СОУ "Проф. д-р Асен Златаров" гр.Първомай - дворно място с площ от 18 800 кв.м.,  съставляващо  УПИ VІІ-училище, кв.100 по плана на гр.Първомай,  заедно с 4МС със ЗП - 3 220 кв.м., актувано с АПОС №106/29.09.1998 год.

2. ОУ "Кирил и Методий"  гр.Първомай - дворно място с площ от 10 300 кв.м., съставляващо  УПИ І-училище, кв. 67 по плана на гр.Първомай,  заедно с 2МС със ЗП -900 кв.м., 2МС със ЗП – 1450 кв.м., МС (тоалетна) със ЗП -40 кв.м., актувано с АПОС №154/25.10.1999 год.

3. НУ "Христо Ботев" гр.Първомай - дворно място с площ от 6 500 кв.м., съставляващо  УПИ І-училище, кв.112 по плана на гр. Първомай,  заедно с МС със ЗП - 600 кв.м., МС със ЗП – 200 кв.м., ПМС със ЗП – 137 кв.м., ПМС със ЗП – 38 кв.м. и МС (тоалетна) със ЗП – 24 кв.м., актувано с АПОС №158/05.11.1999 год.

4. ОУ  "Георги Караславов"  кв. Дебър, гр. Първомай - дворно място с площ от     7 850 кв.м., съставляващо  УПИ ХІІ-училище, кв. 44 по плана на кв. Дебър,  заедно с 2МС със ЗП – 671 кв.м., МС със ЗП – 100 кв.м., МС със ЗП – 253 кв.м. и МС (тоалетна) със ЗП – 30 кв.м., актувано с АПОС №49/20.02.1998 год.

5. ОУ  "Кирил и Методий" с.Дълбок извор - дворно място с площ от 7 500 кв.м., съставляващо  УПИ ІІ- за училище, кв. 40 по плана на с. Дълбок извор,  заедно с 3МС със ЗП – 590 кв.м., МС със ЗП – 250 кв.м. и МС (тоалетна) със ЗП – 36 кв.м., актувано с АПОС №671/14.07.2004 год.

6. ОУ "Христо Ботев" с.Езерово - дворно място с площ от 2 700 кв.м., съставляващо   УПИ V - училище, кв. 5 по плана на с. Езерово, заедно с ПМС със ЗП – 476 кв.м., МС със ЗП – 73 кв.м. и МС (тоалетна) със ЗП – 30 кв.м., актувано с АПОС №613/26.02.2004 год.

         Първи етаж  от 2ПМС със ЗП – 296 кв.м., построена в УПИ І – дом на културата  в кв. 36 по плана  на с.  Езерово, актувана  с АПОС №614/26.02.2004 год.

7. ОУ "Васил Априлов" с.Виница - дворно място с площ от 8 380 кв.м., съставляващо  ПИ №265,  УПИ  “училище”, кв. 23 по плана на с. Виница, заедно с МС със ЗП – 500 кв.м., МС със ЗП – 88 кв.м. и МС (тоалетна) със ЗП – 40 кв.м., актувано с АПОС №205/12.04.2000 год.

8. ОУ „Христо Ботев" с. Градина - дворно  място с площ от 7 090 кв.м., съставляващо   УПИ І - училище, кв. 35 по плана на с. Градина, заедно с 2МС със ЗП – 895 кв.м., МС със ЗП – 322 кв.м. и МС (тоалетна) със ЗП – 60 кв.м., актувано с АПОС №206/14.04.2000 год.

9. ОУ "Отец Паисий" с.Искра – дворно място с площ от 12 300 кв.м., съставляващо   УПИ ІІІ - училище, кв. 13 по плана на с. Искра, заедно с МС със ЗП – 660 кв.м., МС със ЗП – 520 кв.м., ЗП – 228 кв.м., ЗП – 220 кв.м., ЗП – 432 кв.м. и МС (тоалетна) със ЗП – 36 кв.м., актувано с АПОС №673/14.07.2004 год.

10. ОУ "Кирил и Методий" с. Караджалово - дворно място с площ от 8 165 кв.м., съставляващо  УПИ ІІ - училище, кв. 47 по плана на с. Караджалово, заедно с МС със ЗП – 802 кв.м. и МС (тоалетна) със ЗП – 17 кв.м ., актувано с АПОС №89/25.06.1998 год.

11. ОУ "Любен Каравелов" с.Бяла река - дворно място с площ от 9 250 кв.м., съставляващо  УПИ ІІІ - училище, кв. 10 по плана на с. Бяла река, заедно с ЗП – 532 кв.м., МС със ЗП – 240 кв.м., актувано с АПОС №800/07.06.2005 год.

12. ОУ "Петър Берон” - с.Буково - дворно място с площ от 10 050 кв.м., съставляващо   УПИ “ За училище”, кв. 47 по плана на с. Буково, заедно с 2МС със ЗП – 370 кв.м., ПМС със ЗП – 60 кв.м. и ПМС (тоалетна) със ЗП – 56 кв.м ., актувано с АПОС №823/21.09.2005 год.

13. НУ "П.Р.Славейков" с.Воден - дворно място с площ от 4 770 кв.м., съставляващо   УПИ ХVІІІ - училище, кв. 8 по плана на с. Воден, заедно с 2МС със ЗП – 280 кв.м., МС със ЗП – 37 кв.м. и МС (тоалетна) със ЗП – 36 кв.м., актувано с АПОС №159/05.11.1999 год.

ІІ. Гореописаните имоти се предоставят безвъзмездно за управление, но при условие, че се ползват единствено за целта, за която са предоставени, като собствеността им не може да бъде придобивана по давност или по друг начин. Отдаването на части от предоставените за управление имоти и вещи, които не са необходими за образователно – възпитателния процес, се осъществява от директора на училището, след предварително съгласуване с Кмета на община Първомай и провеждане на публично оповестен търг или конкурс за отдаване под наем по реда и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІІІ. Приходите от установените наемни правоотношения, включително и от действащите към настоящия момент договори, да постъпват в бюджетите на училищата,  считано от 01.01.2010 г.Мотиви: Необходимостта от реализиране на собствени приходи на общинските училища, чрез отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост е в унисон със задълженията на общината да създава условия за реализиране на държавната образователна политика по отношение повишаване на децентрализацията на финансовото управление на учебните заведения.


РЕШЕНИЕ № 301, прието на 27.11.2009  г. по Протокол № 36

Относно:Продажба на общински недвижим имот, представляващ реално определена част от УПИ І-жил.стр., придаваща се към УПИ ХХV -1811, обслужващи дейности, находящ се в кв.116”в” по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-127/13.11.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.4 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията и чл.56, ал.1 и ал.5 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Дава съгласие да се извърши продажба на общински недвижим имот, представляващ реално определена част с площ 54 кв.м. от УПИ І – жилищно строителство, целият с площ от 4540 кв.м., при граници на УПИ: от три страни улици и УПИ ХХV – 1811, обслужващи дейности, УПИ ХІV – 1809, УПИ ХІІІ – 1797 и УПИ ІІ – 1796, находящ се в кв.116”В” по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, придаваща се към УПИ ХХV – 1811, обслужващи дейности, с площ от 290 кв.м., при граници на УПИ: УПИ І –жил.стр., УПИ ХІV – 1809, УПИ ХХІІІ – 1812, УПИ ХХІV – 1811, обслужващи дейности и улица тупик, находящ се в кв.116”В” по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, по пазарни цени на „АГЕНТА – 90” ЕООД, с БУЛСТАТ 115878065, представлявано от управителя – Стойко Желязков Стойков.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 3 240 лв. (три хиляди двеста и четиридесет лева) без ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

3. На основание чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление  и разпореждане с общинско имущество, определя продажната цената на описания по т.1 общински имот в размер 6 000 лв. (шест хиляди лева) без ДДС, която се дължи от „АГЕНТА – 90” ЕООД,  БУЛСТАТ 115878065, представлявано от управителя – Стойко Желязков Стойков, като всички данъци и такси по сделката, са за негова сметка.

4. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.4 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и чл.56, ал.1 и ал.5 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 287 на ОбС гр.Първомай, прието на 30.09.2009г. по Протокол № 34.


РЕШЕНИЕ № 302, прието на 27.11.2009  г. по Протокол № 36

Относно: Прекратяване на съсобственост между общината и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ VІІ – 233, находящ се в кв.16 по плана на с.Драгойново, общ.Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-128/13.11.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Първомай от една страна и Елена Стефанова Ашикова с ЕГН ................... от друга страна, в недвижим имот, представляващ УПИ VІІ - 233, находящ се в кв.16 по регулационния план на с.Драгойново, общ.Първомай, чрез продажба на общинската част от същия парцел на съсобственика, а именно: дворно място с площ от 340 кв.м., съставляващо поземлен имот с пл. № 589, при граници на ПИ: УПИ ІV – 234, ПИ №233, земеделска земя и улица, включен в УПИ VІІ - 233, находящ се в кв.16 по регулационния план на с.Драгойново, общ.Първомай, одобрен със заповед № РД-15-61/1988г., при граници на УПИ: улица, УПИ ІV-234: УПИ VІ-232, УПИ VІІІ – 231, земеделска земя и улица / АОС № 233/ 28.10.2009г./.

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 1 904 лв. (хиляда деветстотин и четири лева) с включен ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

3. Цената на описания по т.1 общински имот в размер на 1 904 лв. (хиляда деветстотин и четири лева) с включен ДДС, се дължи от Елена Стефанова Ашикова с ЕГН .................., като всички данъци и такси по сделката, са за нейна сметка.

4. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с подадена молба вх. № 94-Л-5 /31.08.2009г. и с оглед прекратяване на съсобствеността в недвижимия имот между общината и физическото лице.


РЕШЕНИЕ № 303, прието на 27.11.2009  г. по Протокол № 36

Относно: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2009 година.

Предвид изложеното в проекто решение от Ангел Папазов–кмет на общината изх.№ 61-00-132/16.11.2009г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18 от Закона за общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Изменя решение № 195 от 27.02.2009 година по протокол №25 на Общински съвет Първомай, както следва:

1.1.Запазва общата стойност на бюджета на община Първомай за 2009 г. в размер на 14 178 913 лева към 31.10.2009 г.  като преразпределя средствата за капиталови разходи и издръжки в разходната част съгласно приложение № 1.

1.2.Увеличава капиталовите разходи по инвестиционна програма 2009 г. с 17 856 лева, като общият размер на инвестиционната програма става 3 929 377 лева съгласно приложение № 2.

1.3.Преразпределя субсидиите за спортни школи съгласно приложение № 3.


РЕШЕНИЕ № 304, прието на 27.11.2009  г. по Протокол № 36

Относно:Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-131/16.11.2009 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.19 от Закона за управление на отпадъците

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Приема Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Първомай.

Мотиви: Изпълнение изискванията на чл.19 от Закона за управление на отпадъците за регламентиране условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на общината.


РЕШЕНИЕ № 305, прието на 27.11.2009  г. по Протокол № 36

Относно: Сключване на спогодба към Договор за замяна от 22.06.1995 година за прехвърляне правото на собственост на частна общинска собственост, представляващ УПИ ХХVІІ – обществено обслужващи дейности, находящ се в кв.116”в” по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив на Веселин Делчев Спасов, ЕГН .................. вместо учреденото с Договора за замяна право на строеж, погасено по давност.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-135/27.11.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.34, ал.4 от Закона за общинската собственост,  във връзка чл.365, ал.1 от Закона за задълженията и договорите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1.Дава съгласие Кмета на Община Първомай да сключи Спогодба към Договор за замяна от 22.06.1995г., вписан в АВ при РС гр.Първомай под №34, том І, Дв.вх.№297 от 28.06.1995г., като прехвърли на  Веселин Делчев Спасов ЕГН .................., собствеността на следния общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 225 кв.м., съставляващ УПИ ХХVІІ – обществено обслужващи дейности в кв. 116”В” по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, при граници: улица, пешеходен пасаж, улица тупик, УПИ І – жил.стр. и УПИ ХХVІ – 2585, общ. обсл. дейности, вместо учреденото му с Договора за замяна право на строеж парцел II кино, кв.89”а”, по плана на гр.Първомай от 1994г., за търговски обект, с площ от 111 кв.м  - погасено по давност.

2.Задължава Веселин Делчев Спасов ЕГН ................... да доплати на Община Първомай сумата от 1 350 лева без ДДС, представляваща разликата в пазарните оценки на двата имота.

Мотиви: настоящото решение се взема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.4 от ЗОС,  във връзка чл.365, ал.1 от ЗЗД.


РЕШЕНИЕ № 306, прието на 27.11.2009  г. по Протокол № 36

Относно: Избор на комисия за изготвяне на предложение за съдебни заседатели за Районен съд гр.Първомай за мандата 2010-2014 година.

Предвид изложеното в проекто решение от Дечко Петков–Председател на Общински съвет вх.№ 53-0-404/17.11.2009г. и на основание чл.5, ал.1 от Наредба № 2/08.01.2008 г. за съдебните заседатели и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Избира комисия в състав:

Росица Тоскова Генова

Запрян Велев Ангелов

Делян Иванов Караславов


РЕШЕНИЕ № 307, прието на 27.11.2009  г. по Протокол № 36

Относно: Прекратяване на съсобственост между общината и ВК”Съгласие-Първомай” върху поземлен имот №222, попадащ в УПИ І-озеленяване, находящ се в кв.17 по плана на с.Виница, общ.Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-119/19.10.2009 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.55, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община Първомай от една страна и Всестранна кооперация ”Съгласие-Първомай” с ЕИК 000435561, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Първомай, ул.”Орфей” №16, от друга страна, върху недвижим имот, представляващ дворно място застроено и незастроено с обща площ от 4 808 кв.м, съставляващо ПИ №222, попадащ в УПИ І-озеленяване, находящ се в кв.17 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, при граници: от три страни улици, УПИ І-озеленяване и УПИ VІІ – обслужващи дейности и търговия, чрез доброволна делба и обособяване в дялове на реални части от имота, съгласно влязлата в сила заповед № РД-15-765/30.09.2009 г. на кмета на Община Първомай за изменение на ПУП-ПР при следните условия:

- Всестранна кооперация ”Съгласие-Първомай” да получи в дял реално определена част от имота, а именно: дворно място с площ от 3 000 кв.м, ведно с построените на него двуетажна масивна сграда (магазин, ресторант) със застроена площ 388 кв.м, полумасивна сграда (фурна) със застроена площ от 100 кв.м., навес със застроена площ от 120 кв.м и други масивни и паянтови спомагателни и стопански постройки с обща застроена площ от 61 кв.м, съставляващо УПИ ІХ-222 търговия и обслужващи дейности, в кв.17 по регулационния план на с. Виница, Община Първомай, утвърден със заповед №770/1963 г. и заповед №РД-15-765/30.09.21009 г. при граници: УПИ Х-222 търговия и обслужващи дейности, от две страни улици, УПИ VІІІ-222 търговия и обслужващи дейности и УПИ І-озеленяване.

- Община Първомай да получи в дял реално определени части от имота, а именно:

Дворно място от 637 кв.м, заедно с построената на него масивна сграда със застроена площ от 84 кв.м, съставляващо УПИ VІІІ-222 търговия и обслужващи дейности в кв.17 по регулационния план на с. Виница, Община Първомай, утвърден със заповед №770/1963 г. и заповед №РД-15-765/30.09.21009 г. при граници: улица, УПИ VІІ–обслужващи дейности и търговия, УПИ І-озеленяване и УПИ ІХ-222 търговия, обслужващи дейности;

Дворно място с площ от 845 кв.м, съставляващо УПИ Х-222 търговия и обслужващи дейности, в кв.17 по регулационния план на с. Виница, Община Първомай, утвърден със заповед №770/1963 г. и заповед №РД-15-765/30.09.21009 г. при граници:  УПИ ХІ-222 търговия и обслужващи дейности, улица, УПИ ІХ-222 търговия и обслужващи дейности и УПИ І-озеленяване;

Дворно място с площ от 326 кв.м, заедно с построената на него паянтова сграда със застроена площ от 130 кв.м, съставляващо УПИ ХІ-222 търговия и обслужващи дейности” в кв.17 по регулационния план на с. Виница, Община Първомай, утвърден със заповед №770/1963 г. и заповед №РД-15-765/30.09.21009 г. при граници: улица, УПИ Х-222 търговия и обслужващи дейности и УПИ І-озеленяване;

Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.1 от ЗОС във връзка с чл.55, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от НРПУРОИ и по инициатива на кмета на Община Първомай за прекратяване на съсобственост в недвижим имот между общината и юридическо лице-кооперативна организация, като всеки от съделителите получава в дял реално обособената част от собствения си имот. 


РЕШЕНИЕ № 308, прието на 23.12.2009  г. по Протокол № 37

Относно: Приемане План за работата на Общински съвет град Първомай за първо полугодие на 2010 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

Приема план за дейността си за първо полугодие на 2010 година разпределен по месеци както следва:

 

м. Януари

1. Одобряване на структура на Общинска администрация.

Вносител: А. Папазов – кмет

2. Прехвърляне на дейности и имущество, собственост на общинска фирма “Първомай 2000 в ликвидация” към община Първомай.

Вносител: К.Ангелов – зам. кмет

 

м. Февруари

1. Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ за 2009 година.

2. Отчет за изпълнение на строителната програма.

3. Приемане на приватизационна програма за 2010 г.

4. Приемане на строителна програма.

5. Приемане на бюджет за 2010 година.

Вносител: А. Папазов – кмет

6. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за 2009 година.

Вносител: А. Папазов – кмет

7. Отчет за дейността на Общински съвет гр.Първомай за второто шестмесечие на 2009 година.

Вносител: Д. Петков–председател ОбС

 

м. Март

1. Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред.

Вносител: К. Ангелов – зам. кмет

2. Обсъждане и одобряване на нов подробен устройствен план, проект за реконструкция на централна градска част и оформяне на улица “Княз Борис І” като пешеходна зона.

Вносител: А. Папазов – кмет

 

 

м. Април

            1. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2010 година.

Вносител: Ю.Димитров – зам. кмет

           

 

м. Май

            1. Отчет за дейността на МКБППМН.

Вносител: К. Ангелов – зам. кмет

2. Приемане на годишните счетоводни отчети и баланси на търговските дружества с общинско имущество.

Вносител: К. Ангелов – зам. кмет

           

 

м. Юни

1. Приемане План за работата на Общински съвет – Първомай  през второто полугодие на 2010 година.

Вносител: Д. Петков–председател ОбС

            2. Отчет за приходите от приватизация и продажби по ЗОС на общински имоти през 2009 г.

Вносител: К. Ангелов – зам. кмет


РЕШЕНИЕ № 309, прието на 23.12.2009  г. по Протокол № 37

Относно: Приемане на план - сметка за приходите и необходимите разходи на община Първомай за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на такса битови отпадъци за 2010 г.

Предвид изложеното в проекто решение от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-147/11.12.2009 г. И на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62, чл. 66 и чл. 67 от Закона за местните данъци и такси:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ:

І. Одобрява план - сметка за приходите и разходите за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2010 г. в размер на 764267 лв. (седемстотин  шестдесет и четири хиляди, двеста шестдесет и седем лева), на основание разчет,съгласно Приложение № 1, където разходите са свързани с:

¨       осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други дълготрайни материални активи;

¨       събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения  за обезвреждането им;

¨       проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци;

¨      почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване

 

                        ІІ. Определя такса за битови отпадъци за 2010 г. и цени на услуги за почистване на териториите за обществено ползване в Община Първомай, както следва:

 

1. Определя промил такса битов отпадък за град Първомай, както следва

1.1. За жилищни и вилни имоти на граждани и предприятия, находящи се на територията на град Първомай, включитено кв. Дебър и кв. Любеново, пропорционално върху данъчните оценки на имотите                                   – 3.65‰ /промила/, разпределени:

- за сметосъбиране и сметоизвозване                                           - 2.9‰

- за обезвреждане на битовите отпадъци                                    - 0,6‰

- за чистота на териториите за обществено ползване                - 0.15‰

            1.2. За нежилищни имоти на предприятия, търговски дружества, кооперации, и фирми на еднолични търговци, находящи се на територията на град Първомай и кварталите Дебър и Любеново, неподали декларации по чл.14, ал.4 от Наредбата за определяне на местните такси и  и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай -пропорционално върху отчетната им стойност – 13.3‰ /промила/, разпределени:

-          за сметосъбиране и сметоизвозване                                  - 9.2 ‰

    -        за обезвреждане на битовите отпадъци                           - 3 ‰

- за чистота на териториите за обществено ползване                 - 1.1 ‰

1.3. За нежилищни имоти на предприятия, търговски дружества, кооперации, включително и фирми на еднолични търговци, находящи се на територията на община Първомай, подали декларации по чл.14, ал.4 от Наредбата за определяне на местните такси и и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай за ползване на брой и видове съдове – на база декларираните и договорени бройки и видове съдове и периодичноста на извозване на съответния съд както следва:

1.3.1. еднократно събиране и извозване  на отпадъци със специализирана техника и обработката им в депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им  :

§         за 1 брой контейнер от тип “Бобър” с вместимост 1.1 куб. м.      – 48.61 лв.

§         за 1 брой контейнер от тип “Кука” с вместимост 0.24 куб. м.      – 11.80 лв.

§         цена за събран битов отпадък 1 куб.м.                                                       44.65 лв.

§         цена за събран битов отпадък 1 тон.                                                          52.10 лв.

1.3.2. целогодишно събиране и извозване на отпадъци със специализирана техника и обработката им в депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им  с периодичност на извозването един път седмично:

§         за 1 брой контейнер от тип “Бобър” с вместимост 1.1 куб. м.      –  2389 лв.

§         за 1 брой контейнер от тип “Кука” с вместимост 0.24 куб. м.                  – 522 лв.

1.3.3. целогодишно събиране и извозване  на отпадъци със специализирана техника и обработката им в депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им  с периодичност на извозването два пъти месечно:

§         за 1 брой контейнер от тип “Бобър” с вместимост 1.1 куб. м.      –  1194.50 лв.

§         за 1 брой контейнер от тип “Кука” с вместимост 0.24 куб. м.                  – 261.00 лв.

1.3.4. Лицата, които заплащат такса за битови отпадъци на база количеството на битовите отпадъци заплащат и такса за поддържане чистота на териториите за обществено ползване, определена в т. 1.2 – 1.1 ‰ /промила/ пропорционално върху отчетната стойност на имота, с изключение на политическите партии, синдикални организации и юридическите лица с нестопанска дейност, регистрирани в обществена полза.

 

2. Определя промил за такса битов отпадък за село Градина, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Почистване на улични платна и алеи

Всичко

Физически лица

2.6 0/00

0.9 0/00

0.3 0/00

3.8 0/00

Юридически лица– нежилищни имоти

7.5 0/00

1.4 0/00

0.7 0/00

9.6 0/00

Юридически лица –

жилищни имоти

2.6 0/00

0.9 0/00

0.3 0/00

3.8 0/00

 

3. Определя промил за такса битов отпадък за село Дълбок извор, както следва

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Почистване на улични платна и алеи

Всичко

Физически лица

2.95 0/00

1.2 0/00

0.9 0/00

5.05 0/00

Юридически лица– нежилищни имоти

12 0/00

2.2 0/00

1 0/00

15.2 0/00

Юридически лица –

жилищни имоти

2.95 0/00

1.2 0/00

0.9 0/00

5.05 0/00

 

4. Определя промил за такса битов отпадък за село Искра, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

2.6 0/00

1 0/00

3.6 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

7 0/00

1.8 0/00

8.8 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

2.6 0/00

1 0/00

3.6 0/00

 

5. Определя промил за такса битов отпадък за село Караджалово, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Почистване на улични платна и алеи

Всичко

Физически лица

2.4 0/00

0.8 0/00

0.4 0/00

3.6 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

6.3 0/00

1.7 0/00

0.9 0/00

8.9 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

2.4 0/00

0.8 0/00

0.4 0/00

3.6 0/00

 

6. Определя промил за такса битов отпадък за село Брягово, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

4 0/00

1.4 0/00

5.4 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

5 0/00

1.5 0/00

6.5 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

4 0/00

1.4 0/00

5.4 0/00

 

7. Определя промил за такса битов отпадък за село Татарево, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

2.4 0/00

0.7 0/00

3.1 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

3.7 0/00

1.2 0/00

4.9 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

2.4 0/00

0.7 0/00

3.1 0/00

 

8. Определя промил такса битов отпадък за село Поройна, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

4.4 0/00

1.8 0/00

6.2 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

9.4 0/00

3.8 0/00

13.2 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

4.4 0/00

1.8 0/00

6.2 0/00

 

 

9. Определя промил за такса битов отпадък за село Буково, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

4.5 0/00

1.75 0/00

6.25 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

7.2 0/00

2.65 0/00

9.85 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

4.5 0/00

1.75 0/00

6.25 0/00

 

10. Определя промил за такса битов отпадък за село Православен, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

4 0/00

1.05 0/00

5.05 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

8.25 0/00

3.7 0/00

11.95 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

4 0/00

1.05 0/00

5.05 0/00

 

11. Определя промил за такса битов отпадък за село Драгойново, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

3.7 0/00

0.9 0/00

4.6 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

6.5 0/00

2.5 0/00

9 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

3.7 0/00

0.9 0/00

4.6 0/00

 

12. Определя промил за такса битов отпадък за село Крушево, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

3.7 0/00

1 0/00

4.7 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

7.2 0/00

2.6 0/00

9.8 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

3.7 0/00

1 0/00

4.7 0/00

 

13. Определя промил за такса битов отпадък за село Виница, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

4.1 0/00

1.15 0/00

5.25 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

7 0/00

3 0/00

10 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

4.1 0/00

1.15 0/00

5.25 0/00

 

 

14. Определя промил за такса битов отпадък за село Добри дол, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

2 0/00

0.85 0/00

2.85 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

3.6 0/00

2.45 0/00

6.05 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

2 0/00

0.85 0/00

2.85 0/00

 

15. Определя промил за такса битов отпадък за село Бяла река, както следва:

 

 

Сметосъбиране

сметоизвозване и съдове за битови отпадъци

Обезвреждане на битови отпадъци

Всичко

Физически лица

3 0/00

0.7 0/00

3.7 0/00

Юридически лица – нежилищни имоти

50/00

2 0/00

7 0/00

Юридически лица –жилищни имоти

3 0/00

0.7 0/00

3.7 0/00

 

16. Определя промил за такса битов отпадък за село Езерово, както следва: