ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ - 2008г


РЕШЕНИЕ № 23, прието на 31.01.2008 г. по протокол № 4

ОТНОСНО: Избор на зам.председател на общински съвет град Първомай.

На основание чл.24, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Избира за зам.председател на Общинския съвет общинския съветник ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ.

РЕШЕНИЕ № 24, прието на 31.01.2008 г. по протокол № 4

ОТНОСНО: Определяне на възнаграждение на зам.председателя на Общински съвет град Първомай.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.13, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Определя месечно възнаграждение на зам.председателя на Общински съвет град Първомай в размер на 50% от възнаграждението на Председателя на Общински съвет.

РЕШЕНИЕ № 25, прието на 31.01.2008 г. по протокол № 4

Относно: Определяне възнагражденията на общинските съветници при Общински съвет град Първомай.

На основание чл. 34, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Определя възнаграждението на общински съветник за заседание на ОбС гр.Първомай в размер на дневната ставка изчислена на база средната брутна работна заплата в Общинска администрация гр.Първомай за последния месец от предходното тримесечие.

2. Определя възнаграждение на общински съветник за участие като член на Постоянна комисия на ОбС гр.Първомай в размер на три дневни ставки, изчислени по начина описан в т.първа.

3. Определя възнаграждение на общински съветник като зам.председател на Постоянна комисия на ОбС гр.Първомай в размер на четири дневни ставки, изчислени по начина описан в т.първа.

4. Определя възнаграждение на общински съветник за участие като председател на Постоянна комисия на ОбС гр.Първомай в размер на шест дневни ставки, изчислени по начина описан в т.първа.

5. Общия размер на възнаграждението на общински съветник за един месец не може да бъде повече от 50 на сто от средната брутна работна заплата в ОбА гр.Първомай за последния месец от предходното тримесечие.

РЕШЕНИЕ № 26, прието на 31.01.2008 г. по протокол № 4

Относно: Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай и допълнение на Решение № 3 от 30.11.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

          1. Изменя чл.24 т.4 от ПОДОбС както следва: 

          а/ Създава Постоянна комисия по Устройство на територията, строителство,транспорт, икономика, търговия и услуги.

            б/ Съгласно чл.8 от ЗУЖВГМЖСВ създава Местна комисия по жилищна политика.

            в/ Комисията по Общинска собственост, териториално устройство и строителство се преименува в комисия по Общинска собственост, приватизация и инвестиции.

          2.Изменя и допълва Решение № 3 от 30.11.2007 година на ОбС Първомай в следния смисъл:

          а/ В т.4.1 общинският съветник Иван Тодоров Вергов се заменя с общинския съветник Д-р Иван Янчев Маджаров; Владимир Минчев Страхилов от зам.председател става член, а на негово място д-р Пенко Костадинов Запрянов.

          б. В т.4.4  ПК Общинска собственост,приватизация и инвестиции в състав: Председател: Красимира Александрова Александрова,Зам.председател Веселина Димитрова Димитрова и членове:Запрян Симеонов Тозев,д-р Тодор Кирилов Бобев,Ангел Николов Чолаков,Иван Тодоров Вергов и Иван Димитров Димитров

          в/В т.4.8 ПК Устройство на територията,строителство,транспорт,икономика търговия и услуги в състав:Председател Владимир Минчев Страхилов,Зам.председател Гергана Георгиева Хубинова и членове:Петър Запрянов Ганев,д-р Станка Илиева Апостолова,Иван Димитров Димитров,Дечко Иванов Петков и Ресми Мюмюн Саид.

           г/Нова т.4.9.Местна комисия по жилищна политика в състав: Председател-Делян Караславов, Зам.председател-Илия Ганчев, Секретар Недялка Петкова Добрева и членове:1Иван Георгиев Бонев и Владимир Минчев Страхилов.

РЕШЕНИЕ № 27, прието на 31.01.2008 г. по протокол № 4

Относно: Приемане План за работата на Общински съвет – Първомай за първо полугодие на 2008 година.

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема план за дейността си за първо полугодие на 2008 година разпределен по месеци както следва:

м. Януари

1. Одобряване на структура на Общинска администрация

Вносител: А. Папазов – кмет

2. Предложение за извършване на сеч в общински гори за задоволяване на местното население с дърва за огрев през 2008 г.

Вносител: Ю.Димитров – зам. кмет

         3. Приемане на план сметка за дейностите по управление на битови отпадъци в Община Първомай за 2008 година.

Вносител: Ю.Димитров – зам. кмет

м. Февруари

1. Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ за 2007 година.

2. Отчет за изпълнение на строителната програма.

3. Приемане на приватизационна програма за 2008 г.

4. Приемане на строителна програма.

5. Приемане на бюджет за 2008 година.

Вносител: А. Папазов – кмет

6. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за 2007 година.

Вносител: Н.Чакова – секретар

7. Отчет за дейността на Общински съвет гр.Първомай за второто шестмесечие на 2007 година.

Вносител: М.Хубинов–председател ОбС

 

м. Март

1. Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред.

Вносител: К. Ангелов – зам. кмет

         2. Приемане на етичен кодекс на общинския съветник и общинска администрация.

Вносител: М.Хубинов–председател ОбС

3. Изготвяне на цялостна и пълна картотека на общинската собственост, включително земи и гори.

Вносител: К. Ангелов – зам. кмет

         4. Пълна проверка и създаване на цялостна картина на екологичната обстановка в общината.

Вносител: Ю.Димитров – зам. кмет

м. Април

         1. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2008 година.

Вносител: Ю.Димитров – зам. кмет

         2. Разглеждане на възможността за създаване на общинска охрана.

Вносител: Ю.Димитров – зам. кмет

3. Проучване на възможностите за въвеждане на разделно сметосъбиране.

Вносител: Ю.Димитров – зам. кмет

         4. Приемане на програма за развитие на туризма и местните спортни дейности

Вносител: А. Папазов – кмет

5. Обсъждане и одобряване на нов подробен устройствен план, проект за реконструкция на централна градска част и оформяне на улица “Княз Борис І” като пешеходна зона.

Вносител: А. Папазов – кмет

м. Май

         1. Отчет за дейността на МКБППМН.

Вносител: К. Ангелов – зам. кмет

2. Приемане на годишните счетоводни отчети и баланси на търговските дружества с общинско имущество.

Вносител: К. Ангелов – зам. кмет

         3. Правилник за организацията и дейността на обществения посредник.

Вносител: М.Хубинов–председател ОбС

         4. Създаване на ученическа академия за надарени деца.

Вносител: Ю.Димитров – зам. кмет

м. Юни

1. Приемане План за работата на Общински съвет – Първомай  през второто полугодие на 2008 година.

Вносител: М.Хубинов–председател ОбС

         2. Отчет за приходите от приватизация и продажби по ЗОС на общински имоти през 2007 г.

Вносител: К. Ангелов – зам. кмет

         3. Изработване на план за управление на защитени територии по международната екологична мрежа /Натура 2000/.

Вносител: Ю.Димитров – зам. кмет

РЕШЕНИЕ № 28, прието на 31.01.2008 г. по протокол № 4

Относно: Приемане на решение за одобряване на общата численост и структура на Общинската администрация в Община Първомай.

Предвид внесеното предложение от Ангел Папазов – кмет на Община Първомай изх.№ 61-00-14/22.01.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

          1. Одобрява общата численост и структурата на Общинската администрация в Община Първомай, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2, които са неразделна част от настоящото решение.

          2. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 29, прието на 31.01.2008 г. по протокол № 4

Относно: Приемане на план сметка за дейностите по управление на битови отпадъци в Община Първомай за 2008 година.

Предвид внесено проекто решение от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-15/22.01.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.66 от Закона за местните данъци и такси

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

 

1.Приема план сметка за приходите за 2008 година.

 

 

Населено място

От такса битови отпадъци през 2008 година

Преходен остатък от 2007 година

Обезщетение

Общо лева

1

Първомай

412472

2191

- 25000

389663

2

Брягово

9017

8152

0

17169

3

Буково

3234

1138

0

4372

4

Бяла река

5678

2564

0

8242

5

Виница

6793

-33

0

6760

6

Воден

4856

830

0

5686

7

Градина

29073

5292

0

34365

8

Добри дол

2112

512

0

2624

9

Драгойново

5162

2444

0

7606

10

Дълбок извор

29088

4184

0

33272

11

Езерово

3898

2260

0

6158

12

Искра

34048

-8059

0

25989

13

Караджалово

18864

4590

0

23454

14

Крушево

8450

368

0

8818

15

Поройна

608

1174

0

1782

16

Православен

7762

-605

0

7157

17

Татарево

2986

7652

0

10638

 

Всичко приход

 584101

  34654

-25000

593755

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.Приема план сметка за разходите по предоставяне на услугите по управление на отпадъците

 

 

 

Разходи за

 

Населено място

Сметосъбиране и сметоизвозване

Поддържане и експлоатация на депо

Почистване на територии за общ. ползване

Закупуване на съдове

Придобиване на ДМА

Общо разходи лева

1

Първомай

205744

45655

37208

39000

62056

389663

2

Брягово

8788

590

0

2500

5291

17169

3

Буково

2900

308

0

1000

164

4372

4

Бяла река

4253

513

0

2760

716

8242

5

Виница

4017

540

0

1800

403

6760

6

Воден

3336

346

0

1600

404

5686

7

Градина

24945

3428

0

5292

700

34365

8

Добри дол

1524

141

0

959

0

2624

9

Драгойново

4890

526

0

2040

150

7606

10

Дълбок извор

20850

3419

4119

4184

700

33272

10

Езерово

3594

423

0

2040

101

6158

11

Искра

21869

3420

0

0

700

25989

12

Караджалово

15582

2800

0

4590

482

23454

13

Крушево

4771

590

0

2760

697

8818

14

Поройна

1637

90

0

55

0

1782

15

Православен

4150

449

0

1600

958

7157

16

Татарево

7406

602

0

2130

500

10638

 

Всичко

 340256

 63840

41327

 74310

 74022

593755

               

3. Упълномощава Кмета на Община Първомай да проведе процедура по ЗОП за закупуване на лизинг със срок на изплащане 3 години на необходимата техника за осъществяване на дейността на обща стойност до 250000 лева.

4. Възлага на кмета на Община Първомай и кмета на с. Искра да предприемат необходимите действия относно събиране в срок до 31.03.2008 година на недоборите от такса битов отпадък в с. Искра в размер на 8059 лева, включени в приходите на населеното място за 2008 година.

РЕШЕНИЕ № 30, прието на 31.01.2008 г. по протокол № 4

Относно:Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Първомай 2000”ЕАД гр.Първомай и избор на нови членове.

Предвид докладната записка от Иван Иванов – общински съветник вх.№ 53-0-62/23.01.2008 г. и на основание чл.221, т.4, във връзка с чл.233, ал.4 от Търговския закон, чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.23, т.4 от Наредбата за реда за управление на общинско имущество, включена в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Освобождава като членове на Съвета на директорите :

1.    Димитър Апостолов Учерджиев

2.    Петър Тончев Недев

3.    Никола Цанков Костадинов

ІІ. Избира нов състав на Съвета на директорите, както следва :

1. Бонка Николова Начева

2. Гено Вълчанов Найденов

3. Иванка Атанасова Делчева

ІІІ. Възлага на изпълнителния директор на дружеството незабавно да предприеме необходимите действия за вписване в регистъра на Агенцията по вписванията гр.Пловдив на приетите решения относно дружеството.

ІV. Задължава изпълнителния директор в срок от два месеца след вписването му като такъв в регистрите на Агенцията по вписванията гр.Пловдив да представи в Общински съвет гр.Първомай концепция за развитието на дружеството.

РЕШЕНИЕ № 31, прието на 31.01.2008 г. по протокол № 4

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на Районно управление „Социално осигуряване” – Пловдив, помещение от недвижим имот – ПОС, представляващ стая №204А , находяща се в сградата на Общинска администрация гр.Първомай.

Във връзка с изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-7/21.01.2008 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост,  чл.11, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Да предостави безвъзмездно за управление на Районно управление „Социално осигуряване” – Пловдив, помещение от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващо стая №204А с площ 36,40 кв.м., находяща се на втори етаж - югоизточно крило, в сградата на Общинска администрация гр.Първомай, построена в УПИ І – ОБНС, администрация в кв. 89 по плана на гр.Първомай, за срок от 5 /пет/ години. 

2. Районно управление „Социално осигуряване” – Пловдив следва да заплаща всички консумативни разходи по използване на предоставеното им помещение.

3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно  управление на имота, описан в т.1.

РЕШЕНИЕ № 32, прието на 31.01.2008 г. по протокол № 4

ОТНОСНО: Продажбата на общински парцел  на собственика на законно построена върху нея сграда по реда на чл.35, ал.2 от Закона за общинската собственост.

Във връзка с изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-8/21.01.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.38, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД  ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Да се продаде общински недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 430 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ І – 2248 в кв.129 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдивска, при граници на имота: улица, УПИ ІІ – 2251, УПИ Х - 2249 и улица, на собствениците на законно построената върху имота масивна жилищна сграда – Христо Стоилов Вълчев, ЕГН ................. и Николай Стоилов Вълчев ЕГН .................... от гр.Първомай, обл.Пловдив по определената пазарна цена в размер на 14 276 лв. /четиринадесет хиляди двеста седемдесет и шест лева/ без ДДС.

2. Възлага на Кмета на община Първомай да издаде заповед и сключи договор за продажба на описания в т.1 недвижим имот.

РЕШЕНИЕ № 33, прието на 31.01.2008 г. по протокол № 4

Относно: продажба на движима вещ – лек автомобил „Опел Вектра”, собственост на Община Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-10/21.01.2008 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.36, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез търг с явно наддаване на движима вещ, представляваща лек автомобил Опел Вектра, с регистрационен номер РВ8780СН, двигател номер Z22YH11422963, шаси номер WOLOZCF6951071416 с начална тръжна цена в размер на 6000 лв. /шест хиляди лева/ с включен ДДС, определена от независим лицензиран оценител.

2. Упълномощава кмета на Община Първомай Ангел Атанасов Папазов да извърши всички необходими действия по продажбата подпише договор със спечелилия търга.

РЕШЕНИЕ № 34, прието на 31.01.2008 г. по протокол № 4

Относно: Одобряване на проект на ПУП-ПР-ПЗ за обособяване на нов парцел /УПИ/ ІІІ – обслужващи дейности и търговия в кв.89 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив и промяна предназначението на новообразувания парцел от публична общинска в частна общинска собственост.

 Предвид изложеното в докладната записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-11/21.01.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.3, ал.2 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Одобрява проект за изменение на ПУП-ПР-ПЗ за обособяване на нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ – обслужващи дейности и търговия с площ от 150 кв.м. и неговото застрояване в кв.89 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай при граници на имота: от две страни улици ш УПИ І – ОБНС, администрация, по кафявите линии и надписи на скицата - предложение.

2. Обявява за частна общинска собственост новообразуван урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ – обслужващи дейности и търговия с площ от 150 кв.м. в кв.89 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, поради това, че е престанал да има предназначението по чл.3, ал.2 от ЗОС.

РЕШЕНИЕ № 35, прието на 31.01.2008 г. по протокол № 4

Относно: Отмяна на Решение № 553 взето с Протокол № 55 от 31.08.2007г. на Общински съвет град Първомай и продажба чрез конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ  УПИ І – детска градина в кв.17 по плана на с.Татарево, общ.Първомай

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-13/21.01.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местна администрация и чл.35, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.38, ал.2 и чл.55 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.2 и чл.3 от Наредбата за търговете и конкурсите за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

                               І. Отменя на Решение № 553 взето с Протокол № 55 от 31.08.2007г. на Общински съвет град Първомай.

ІІ. Обявява конкурс за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 16 050 кв.м. в едно с намиращите се в него едноетажна масивна сграда със застроена площ 450 кв.м., изба с площ от 200 кв.м. и пристройка - масивна сграда със застроена площ 9 кв.м. и масивна тоалетна със застроена площ 12 кв.м., съставляващ УПИ І – детска градина в кв.17 по регулационния план на с.Татарево, общ.Първомай, при граници на имота: от четири страни улици. Акт за частна общинска собственост №124 от 27.07.2007г.

ІІІ. Конкурсът за продажба на недвижимия имот да се проведе при следните задължителни и специфични конкурсни условия :

1. Начална конкурсна цена –  80 000 (осемдесет хиляди) лева.

2. Изисквания към участниците:

2.1. До участие в конкурса се допускат физически лица и търговци, регистрирани по действащото българско законодателство и техни сдружения;

2.2. Да не дължат суми на Община Първомай за данъци, такси и др. публични задължения;

2.3.  Да не са в процедура по несъстоятелност, прекратяване и ликвидация;

                  3. За участие в конкурса участниците представят прединвестиционен идеен  проект (проучване) за създаване на Дом за стари хора, включващ база за отдих и център за социално – медицинско обслужване.

                  4. Срок за изпълнение на проекта – две години, считано от датата на сключване договора за продажба.

5. Предложението за участието в конкурса трябва да съдържа:

5.1. офертна цена;

5.2. размер на предвижданите инвестиции;

5.3. разкриване на нови постоянни и временни работни места;

5.4. екологичност на проекта;

5.5. предложения за подобряване на инфраструктурата на с.Татарево;

5.6. други социални предложения и придобивки;

IV. Задължения на спечелилия конкурса участник.

1. Да  не прехвърля имота в петгодишен срок от сключване на договора за продажба. При неспазване на горното условие, същият дължи двукратния размер на продажната цена за имота, достигната на конкурса.

2.  Да представи идеен инвестиционен проект в срок до 6(шест) месеца от сключването на договора за продажба.

            3. При подписване на договора внася по набирателна сметка на Община Първомай парична гаранция за изпълнение на проекта в размер на 20 % от  продажната цена на имота.

4. Всички данъци и такси по продажбата на имота са за сметка на приобретателя.

         V. След приключване на конкурсната процедура и сключване на договора за продажба, 30% от получената продажна цена се предоставя на Кмета на с.Татарево за изпълнение на дейности с местно значение.

VІ. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими действия по провеждане на конкурса и го упълномощава да подпише договор за продажба с класирания от конкурсната комисия на първо място участник.

РЕШЕНИЕ № 36, прието на 31.01.2008 г. по протокол № 4

Относно: Одобряване на проект на ПУП-ПР-ПЗ за обособяване на нов парцел УПИ І-трафопост в нов  квартал № 31-а по плана на с. Крушево, общ.Първомай, обл. Пловдивска и промяна предназначението на новообразувания парцел от публична общинска в частна общинска собственост. В предвид на изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-12/21.01.2008г.и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.134 ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка чл.3, ал.2 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
           
1. Одобрява проект за изменение на ПУП-ПР-ПЗ за обособяване на  нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ І-трафопост с площ от 210 кв.м. и неговото застрояване и образуването на нов кв.№31-А  по плана на с. Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдивска при граници на имота: от три страни улици, за построяване на нов трафопост по кафявите линии и надписи на скицата-предложение.

2. Обявява за частна общинска собственост новообразуван урегулиран поземлен имот УПИ І-трафопост с площ от 210 кв.м., в кв.№31-А, по плана на с. Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдивска, поради това, че е престанал да има предназначението по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ № 37, прието на 31.01.2008 г. по протокол № 4

Относно: Безвъзмездно прехвърляне на дълготрайни материални активи и материални запаси от „Първомай 2000”ЕАД.

Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-6/18.01.2008 г. и във връзка с Решение №15/20.12.2007 г. по протокол № 3 на Общински съвет, както и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.23, т.14 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         1. Изважда от активите на „Първомай 2000”ЕАД и прехвърля на община Първомай за управление дълготрайни материални активи на обща стойност 63 349 лв. и материални запаси на стойност 4 690 лв., съгласно Приложение № 1.

         2. Възлага на кмета на общината и изпълнителния директор на „Първомай 2000”ЕАД да извършат необходимите действия по предаване и приемане на активите, предмет на разпореждане по т.1 от настоящото решение, както и да разпоредят вписване на новонастъпилите обстоятелства в счетоводните регистри на община Първомай  и дружеството.

РЕШЕНИЕ № 38, прието на 31.01.2008 г. по протокол № 4

Относно: Извършване на сеч в общински гори за задоволяване на местното население с дърва за огрев през 2008 година.

Предвид  докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-2/14.01.2008 г. , във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев през 2008 година, постъпило писмо вх.№ 60-00-1/08.01.2008 г. на Директора на Държавно лесничейство гр.-Първомай и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         1. Предоставя на Държавно лесничейство гр.Първомай да изготви годишен план за ползване на дървесина през 2008 година, да маркира предвидените по Лесоустройствен проект сечи и ги комплектова към лесосечния фонд за 2008 година, както и изготвянето на списък за събиране на суха и паднала дървесина за предоставяне ползването на контингент местно население. Събирането на сухата и паднала маса и санитарните сечи от иглолистни насаждения да се предостави и на желаещите от района на общината.

         2. Държавно лесничейство гр.Първомай да изведе маркираните сечи и събирането на суха и паднала дървесина с контингент местно население по такси на корен.

         3. До въвеждане на община Първомай във владение на общински гори, събраните такси да постъпят по сметка на Държавната агенция по горите.

РЕШЕНИЕ № 39, прието на 31.01.2008 г. по протокол № 4

Относно: Корекция на решение № 483 на Общински съвет гр.Първомай прието на 31.01.2007 г. по протокол № 47.

Предвид докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-5/15.01.2008 г. и на основание чл.35 от Закона за социално подпомагане, чл.52 от ППЗСП и във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         За упражняване на обществен контрол, съдействие и помощ при осъществяване на дейностите по социалното подпомагане в община Първомай коригира състава на избрания Обществен съвет с решение № 483 на Общински съвет гр.Първомай, прието на 31.01.2007г. по протокол № 47, както следва:

1.    Юлиян Димитров – зам.кмет на община Първомай – председател;

2.    Запрян Иванов-директор дирекция „АПИОФ”;

3.    Мария Кьосева-секретар МК”БППМН” на община Първомай;

4.    д-р Тодор Бобев-общински съветник;

5.    Иван Вергов-общински съветник;

6.    Костадин Палаков-общински съветник;

7.    д-р Пенко Запрянов-общински съветник.

РЕШЕНИЕ № 40, прието на 31.01.2008 г. по протокол № 4

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 24 на Общински съвет град Първомай, прието на 22.12.2003 г. по протокол № 4 относно изграждане на комисия за обществен ред и сигурност към Община Първомай.

Предвид проекто решение от д-р Митко Хубинов вх.№ 53-0-39/15.01.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         І. Одобрява комисия за обществен ред и сигурност в следния състав:

         Председател: Ангел Атанасов Папазов-Кмет на Община Първомай;

         Зам.председател: гл.инсп.Васил Налбантов-Началник РПУ гр.Първомай;

         Секретар: Николай Илиев-председател на ПК „Правни въпроси и евроинтеграция”;

         Членове:

1.    Костадин Ангелов-зам.кмет на община Първомай;

2.    Валерий Велчев-Районен прокурор;

3.    гл.инсп.Илиян Митов-началник група „ООРП” при РПУ-Първомай;

4.    инсп.Хрлисто Кьосев-ИДПС при РПУ-Първомай;

5.    Анна Матова-гл.спец.”Кадастър и регулация”;

6.    Ресми Саид-общински съветник;

7.    Минко Павлов-учител

8.    Емилия Ангелова-представител на ОНЧ”Св.св.Кирил и Методий”.

РЕШЕНИЕ № 41, прието на 31.01.2008 г. по протокол № 4

ОТНОСНО: Определяне на представител в Областния съвет за развитие на Област Пловдив.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за регионалното развитие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Определя представител в Областния съвет за развитие на Област Пловдив   Иван Димитров Иванов – зам.председател на Общински съвет град Първомай.

РЕШЕНИЕ № 42, прието на 22.02.2008 г. по Протокол № 5

ОТНОСНО:Приемане на уточнения годишен план на бюджет 2007 година.

Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за 2007 година.

Приемане на отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2007 година.

Приемане уточнения годишен план и отчета  на инвестиционна програма и текущи ремонти за 2007 г.

     На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл. 30 от ЗОБ, и чл.44 от Наредбата на общинския съвет по чл.9а от ЗОБ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

1.Приема уточнения годишен план на бюджета за 2007 г. по прихода и разхода по функции и дейности, както следва :

1.1.По прихода –  10 663 486 лв.  /съгласно Приложение № 1/;

1.2.По разхода  –  10 663 486  лв.  /съгласно Приложение № 2/ .

2.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2007 г., както следва:

      2.1.По прихода –  10 506 788 лв.  / съгласно Приложение № 1/;

2.2.По разхода –  10 243 025 лв.  /съгласно Приложение № 2/.

3.Приема уточнения годишен план на инвестиционна програма в размер на 2 680 798 лева и на текущите  ремонти  в размер на 232 815 лева.

                                          /съгласно Приложение № 3/

      4.Приема отчета на инвестиционна програма в размер на 2 400 515 лева и на текущите  ремонти  в размер на 224 480 лева

                                               /съгласно Приложение № 3/

      5.Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове за 2007 г.                                                                                                         / съгласно Приложения № 4 /

6. Определя комисия в състав: А.Папазов-кмет на община Първомай; д-р М.Хубинов-председател на Общински съвет и д-р Станка Илиева Апостолова – председател на ПК «Здравеопазване и социални дейнности», която в срок от един месец на настоящото решение да предприеме необходимите действия за:    

      а/установяване на причините поради които «МБАЛ» ЕООД гр.Първомай не е внесло в бюджета на Община Първомай за 2007 г. 20% дивидент от печалбата на дружеството ;                                                                                                                           

       б/провеждане на необходимите процедури съгласно изискванията на Наредбата за реда на управление на общинското имущество включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие за  превеждането на сумата в Община Първомай.  

РЕШЕНИЕ № 43, прието на 22.02.2008 г. по Протокол № 5

ОТНОСНО:    1.Приемане на Бюджет 2008 година.

2.Приемане на инвестиционна програма 2008 година.

3.Приемане на извънбюджетни сметки и фондове 2008 година

На основание чл.21 ал.1 т.6, чл.52 ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11 ал.4 и ал.7, чл.12 и чл.30 от Закона за общинския бюджет,  чл.3 и чл.12 ал.1 от Закона за общинския дълг и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 година и Наредбата на Общинския съвет  по чл. 9а  от  Закона за общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема бюджета за 2008 г. както следва:

         1.1. По прихода в размер на 8 960 186 лева съгласно Приложение № 1.

         1.1.1. Приходи от държавни трансфери в размер на 4 996 071 лв.,

 в т.ч. :

         1.1.1.1. Обща  субсидия  за делегирани дейности в размер на 4 693 496 лева;

         1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на ДД в размер на 65 500 лева;

         1.1.1.3. Преходен остатък от 2007 г. в размер на 237 075 лева.

         1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 964 115 лева,

в т.ч. :

         1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 697 500  лева.

         1.1.2.2. Неданъчни  приходи в размер на 1 786 027 лева.

1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 1 061 200 лева.;

         1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 412 700 лева.

         1.1.2.5. Преходен остатък от 2007 г. в размер на 26 688 лева.

         1.1.2.6. Придобиване на акции в дружество „Еко Тракия” - -20 000 лева

1.2. По разходите в размер на 8 960 186 лева, разпределени по функции, групи, дейности и параграфи      съгласно Приложение № 2 в т.ч.:

         1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 5 255 795 лева,

 от тях:

         1.2.1.1. От държавни трансфери – 4 758 996 лева;

         1.2.1.2. От местни приходи – 259 724  лева.;

1.2.1.3. От преходен остатък 237 075 лева.

         1.2.2. За местни дейности в размер на 3 684 391 лева;

         1.2.3. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 20 000 лева.

в т.ч.:

         1.2.3.1. За местни дейности -  20 000 лева;

         1.3 Инвестиционна програма в размер на 1 139 125 лева и текущи ремонти в размер на  134 782 лева, съгласно приложен поименен списък.

/ Приложение № 3./

2. Приема разчета за целеви разходи:

2.1. Помощи по решение на Общински съвет  в размер  на 15 000 лева;

2.1.1. Упълномощава кмета  да отпуска помощи, които не са на основание  на Закона за семейни помощи за деца  и Закона за социално подпомагане, предвидени в дейност ”Общинска администрация” по § 42-14 ”Други помощи по решение на Общински съвет”, в размер не по висок от 150 лева.

2.2. Помощи за погребения в размер на 1 000 лева;

2.2.1. Упълномощава кмета да отпуска помощи за погребения при спазване на условията, които  са в сила с приемането на Постановлението за изпълнение на ДБРБ за 2008 година.

2.3. Членски внос в неправителствени организации в размер на 5 000 лева.

2.4. За прояви от общоградски и национален характер /културен календар/ в размер на 41 800 лева.

2.5. За превоз на ученици в размер на 15 000 лева;

2.5.1. Средства за превоз на ученици от основните училища на територията на община Първомай/разлика в цената на билета/ на стойност 11 000 лева;

2.5.2. Вътрешно-градски превоз Любеново-Първомай  на стойност 4 000 лева;

3.Приема следните лимити за разходи:

         3.1. Социално-битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;

         3.2. Представителни разходи в размер на 7 500 лева;

         3.2.1 На кмета на Общината – 5 000 лева;

3.2.2. На председателя на ОбС  – 2 500 лева;

4. Утвърждава разчети за субсидии на организации с нестопанска цел, както следва:

4.1. Спортни школи в размер на 50 300 лева, съгласно Приложение № 4.

4.2. Туризъм  в размер на 3 000 лева.

4.3. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата по т.4.1. и т.4.2 .

5. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение № 5.

5.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.5 и размера на средствата в рамките на 90 % от действителните разходи.

6.Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати в местни дейности, съгласно Приложение № 6.

7. Приема план–сметките на извънбюджетните фондове, съгласно Приложения №  7;

          8. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци.

9. Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за “местни” дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове и набирателната сметка на общината на стойност до 30 хиляди лева с краен срок за възстановяване 30.ХІІ.2008 година.

10. Възлага на кмета на общината :

         10.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните  разпоредители с бюджетни кредити;

         10.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол;

10.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на “държавни дейности”, да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия;

10.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

10.5. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани  просрочени задължения, когато техния размер  надвишава 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

10.6. Да предлага на общинския съвет след 30 септември да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в съответната делегирана дейност, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по образование, при условие, че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

`    11. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета /чл. 27. от ЗОБ/

11.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

11.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

11.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т.1.2.3.

11.4. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

11.5. Определя  максимален  размер на общинския дълг, който може да бъде поет през 2008 година в размер на 845 000 лева, в това число задължения по финансов лизинг със срок на изплащане три години за необходимата техника за дейност „Чистота”, съгласно Решение 29/31.01.2008 г. на ОбС гр. Първомай в размер на 250 000 лева.

12. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 29 февруари 2008 година конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.

РЕШЕНИЕ № 44, прието на 22.02.2008 г. по Протокол № 5

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Първомай за второто полугодие на 2007 година.

Предвид изложеното в отчета от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-20/11.02.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от същия закон

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема отчета на Кмета на общината за изпълнение решенията на Общински съвет гр.Първомай от № 530 до № 571 за мандат 2003-2007 г. и от № 1 до № 22 за настоящия мандат, отнасящи се за второто полугодие на 2007 година.

РЕШЕНИЕ № 45, прието на 22.02.2008 г. по Протокол № 5

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет гр.Първомай през второто полугодие на 2007 година.

Предвид изнесеното в отчета на председателя на Общинския съвет град Първомай вх. № 53-00-75/05.02.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема отчета на Председателя на Общински съвет град Първомай за дейността на съвета и неговите постоянни комисии през второто полугодие на 2007 година.

РЕШЕНИЕ № 46, прието на 22.02.2008 г. по Протокол № 5

Относно: Изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставени от Община Първомай приета с решение № 525 на ОбС гр.Първомай на 11.06.2007 г. по протокол №  52.

Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров изх.№ 61-00-19/11.02.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.7, чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.6, ал.1, т”в” от Закона за местните данъци и такси

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         Член 26, ал.1 се изменя, като добива следния вид :

         „Чл.26./1/ За ползване на детски градини и детски ясли се заплащат дневни такси в следните размери:

         1. за целодневни детски градини и детски ясли   - 1,20 лв

         2. за полудневни детски градини с храна              - 0,60 лв

         3. за полудневни детски градини без храна          - 0,30 лв

РЕШЕНИЕ № 47, прието на 22.02.2008 г. по Протокол № 5

Относно: Приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци за 2008 година.

Предвид изложеното в докладната записка  от К.Ангелов-зам.кмет изх.№61-00-25/22.02.2008 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Наредба за определяне размера на местните данъци по чл.1 ал.2 от Закона за местните данъци и такси.

РЕШЕНИЕ № 48, прието на 22.02.2008 г. по Протокол № 5

Относно: Обявяване за частна общинска собственост на УПИ Х – училище в кв.14 по плана на кв.Дебър, гр.Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-23/12.02.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.3, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Обявява за частна общинска собственост застроен урегулиран поземлен имот, представляващ дворно място с площ от 5 400 кв.м. в едно с намиращите се в него едноетажна масивна сграда – училище със застроена площ 610 кв.м., пристройка с площ от 185 кв.м. и тоалетна със застроена площ 34 кв.м., съставляващ УПИ Х – училище в кв.14 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай, поради това, че е престанал да има предназначението посочено в чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ № 49, прието на 22.02.2008 г. по Протокол № 5

Относно: Финансово подпомагане и стимулиране чрез стипендия по чл.10 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Предвид изложеното в проекто решението от Г.Хубинова-председател на ПК „Образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси” вх.№ 53-0-80/07.02.2008 г. и  на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.16, ал.3 и ал.8 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         І. Отпуска средства за финансово подпомагане и стимулиране чрез стипендия на следните деца с изявени дарби:

         1. Димитър Проданов Дамянов, ЕГН .................., гр.Първомай, ул.”Черноризец Храбър” № 28, ученик в СОУ”Проф.д-р Асен Златаров” гр.Първомай.

         2. Кристиян Сребринов Сребрев, ЕГН ................., гр.Първомай, ул.Васил Друмев” № 54А, ученик в СОУ „Проф.д-р Асен Златаров”гр.Първомай.

         3. Ваня Иванова Налбантова, ЕГН .................., гр.Първомай, ул.”Черноризец Храбър” № 3А, ученичка в СОУ „Проф.д-р Асен Златаров”, гр.Първомай.

         4. Запрянка Георгиева Василева, ЕГН ................., гр.Първомай, ул.”Драгойна” № 9, ученичка в СОУ”Проф.д-р Асен Златаров”, гр.Първомай.

         ІІ. Стипендията да бъде отпусната за периода м.ХІІ.2007 г.- м.ХІ.2008 г.включително.

         ІІІ. Необходимите средства да бъдат заложени в Бюджет 2008 г. на Община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 50, прието на 22.02.2008 г. по Протокол № 5

Относно: Представяне на проект за обект „Канализационна мрежа на кв.Любеново, подобект: Главен колектор І-от Ревизионна шахта 25 до Съэбирателна шахта ; Главен колектор ІІ-от Ревизионна шахта 29 до заустването в Главен колектор І и прилежащите им клонове”.

Предвид изложеното в докладната записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-24/19.02.2008 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         1. Община Първомай да кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на обект „Канализационна мрежа на кв.Любеново, подобект: Главен колектор І-от Ревизионна шахта 25 до Съэбирателна шахта ; Главен колектор ІІ-от Ревизионна шахта 29 до заустването в Главен колектор І и прилежащите им клонове” от МОСВ – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.

         2. Общински съвет град Първомай упълномощава Кмета на Община Първомай Ангел Атанасов Папазов да изготви и представи необходимите документи пред ПУДООС.

РЕШЕНИЕ № 51, прието на 22.02.2008 г. по Протокол № 5

Относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на ОбС гр.Първомай , неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията.

Предвид изложеното в докладната записка от д-р М.Хубинов-председател на ОбС и на основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.79 от АПК

ОБЩИНСКСИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

              Общински съвет гр.Първомай приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр.Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията, като изменя чл.24, т.4 от ПОДОбС както следва:

              а/ Създава Постоянна комисия по Устройство на територията, строителство,транспорт, икономика, търговия и услуги.

              б/ Постоянната комисия по Общинска собственост, териториално устройство и строителство се преименува в Постоянна комисия по Общинска собственост и инвестиции.

РЕШЕНИЕ № 52, прието на 11.03.2008 г. по Протокол № 6        

Относно: Допълване състава  на Постоянни комисии.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.23, ал.1 от Правлника за организацията и дейността на Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Избира за член на ПК по „Финанси, бюджет и стопански дейности” и за член на ПК „Образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси” общинския съветник Димка Стойчева Никова.

РЕШЕНИЕ № 53, прието на 11.03.2008 г. по Протокол № 6

Относно: Докладна записка относно кандидатстване на Община Първомай по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” /бюджетна линия: BG161РО001/1.1-01/2007/, в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие”.

         Предвид докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-26/04.03.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         Декларира, че за период не по-малък от 5 /пет/ години, няма да бъде променяно предназначението на следните сгради:

1.    ОУ „Кирил и Методий” гр.Първомай;

2.    ОУ „Георги Караславов” кв.Дебър, гр.Първомай;

3.    ОУ „Любен Каравелов” с.Бяла река, общ.Първомай;

4.    ОДЗ „Осми март” гр.Първомай;

5.    ЦДГ „Пролет” кв.Дебър, гр.Първомай;

6.    ПДГ „Слънце” с.Караджалово, общ.Първомай.

Същите са обект на интервенция по проект за кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” /бюджетна линия: BG161РО001/1.1-01/2007/, в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие”.

РЕШЕНИЕ № 54, прието на 31.03.2008 г. по Протокол № 7

Относно: Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред за периода 01.03.2007 г. – 01.03.2008 г.

Предвид изнесеното в информацията от Костадин Ангелов – зам.кмет и проекто решение изх.№ 61-00-37/20.03.2008 г. и на основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         Приема Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай за периода 01.03.2007 г. – 01.03.2008 година.

РЕШЕНИЕ № 55, прието на 31.03.2008 г. по Протокол № 7

Относно: Приемане на Етичен Кодекс на общинския съветник.

Предвид докладната записка от д-р М.Хубинов-Председател на ОбС гр.Първомай вх.№ 53-0-124/19.03.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.    Приема Етичен Кодекс на общинския съветник от Община Първомай.

2.   Определя съгласно чл.9 т.1 от Кодекса Комисия по етика към Общински съвет гр.Първомай в състав от 3-ма членове-общински съветници.

РЕШЕНИЕ № 56, прието на 31.03.2008 г. по Протокол № 7

Относно: Предложение за закриване на НУ „Васил Левски” кв.Любеново, гр.Първомай.

 Предвид докладна записка от Ю.Димитров изх.№ 61-00-38/20.03.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и чл.10, ал.5 от Закона за народната просвета, чл.12, ал.2 от Правилника за приложение на Закона за народната просвета

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         Предлага на Министъра на МОН, считано от 01.09.2008 г. да закрие:

         Начално училище „Васил Левски” кв.Любеново, с адрес гр.Първомай, ул.”Кольо Фичето” № 2, пощенски код 4270. Училището е общинско с дневна форма на обучение. Броят на учениците е 27, обхванати в две слети паралелки. Учениците ще бъдат пренасочени към ОУ „Св.св.Кирил и Методий” гр.Първомай.

         Задължителната документация ще бъде приета и съхранена в ОУ „Св.св.Кирил и Методий” гр.Първомай. Фондът от учебници ще се съхранява в приемното училище. Ще бъде осигурен транспорт до училището и обратно, към което са пренасочени учениците.

         Движимото и недвижимо имущество на закритото училище е общинска собственост /акт № 40/05.01.1988г./.

РЕШЕНИЕ № 57, прието на 31.03.2008 г. по Протокол № 7

Относно: Определяне на концесионер за обект публична общинска собственост – Хижа “Брягово”, общ.Първомай
Предвид проекто решение изх.№ 61-00-29/18.03.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.58, ал.2, т.1 във връзка с чл.59, ал.1 и ал.4  от Закона за концесиите, чл.87 и чл.88, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите и Доклад от 17.03.2008г. на комисия за провеждане на открита процедура за предоставяне на концесия, назначена със заповед РД-15-806/ 16.11.2007г. на кмета на Община Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Определя за концесионер на обект: хижа “Брягово”, представляващ недвижим поземлен имот № 188002, находящ се в местността „Звиица”, по картата на възстановената собственост за землището на с.Брягово, общ. Първомай, с площ на имота 2,944 дка и начин на трайно ползване – санаториум, с построените в него триетажна масивна сграда със ЗП – 209 кв.м. и масивен навес със ЗП – 57 кв.м., с Акт за публична общинска собственост №27/02.03.2006г., участника Кръстю Георгиев Зидаров, гр.Пловдив.

2. Определя за предмет на концесията – услуга по управление и поддържане на обекта на концесията съгласно чл.2, ал.3, т.2 от Закона за концесиите, с допълнение към основния предмет – извършване на частични строително монтажни работи съгласно чл.4, ал.2, т.2 от същия закон.

3. Определя срок на концесията 20 години считано от датата на подписване на концесионния договор.

4. Определя размер на концесионно плащане, както следва:

4.1. Еднократно концесионно плащане в размер на 7 500 лв, платимо по банков път в едномесечен срок от подписване на концесионния договор.

4.2. Годишни концесионни плащания, както следва:

Първата година на концесионния договор е гратисен период за концесионера.      

- 5000 лв. - за втората година

- 5000 лв. – за третата година

- 5500 лв. – за четвъртата година

- 6000 лв. – за петата и всички следващи години,

дължими на две равни вноски, като срокът за плащане е 15-то число на месеца, следващ съответното шестмесечие.

4.3. Годишното концесионно плащане се индексира на всеки 3 години от срока на концесията с индекса на потребителските цени с натрупване за 3-годишен период.

5. Определя гаранция за изпълнение на задълженията на концесионния договор, като за всяка година, концесионерът представя и поддържа потвърдени безусловни неотменяеми банкови гаранции, издадени от банки, определени по съгласие на страните, както следва:

5.1. гаранция за изпълнението на инвестиционната програма в размер на 10% от стойността на планираните инвестиции за съответната година, съобразно инвестиционната му програма, приложена към настоящия договор.

5.2. гаранция за задължението за заплащане на концесионното възнаграждение, както следва: 

- първата година – гратисен период, гаранция не се дължи.

         -  за всяка следваща година за срока на концесията гаранцията е в размер на 50% от концесионното възнаграждение за предходната година и се предоставя на концедента в срок до 31 януари на обезпечената година.

5.3. за гарантиране на задължението за предаване на обекта на концесията в състояние, позволяващо продължително и безпроблемно ползване след прекратяване на договора за концесия, концесионерът се задължава да внесе парична гаранция в размер на 50% от последното дължимо концесионно възнаграждение. Гаранцията се внася еднократно в срока по чл.27, ал.1 от ЗК.

6. Определя размера на инвестициите, които ще бъдат вложени в обекта на концесията на стойност 130 000 лв. Срок за реализация на инвестиционното намерение не по-дълъг от  8 месеца, считано от датата на съгласуване и одобряване на проектна документация за ремонтно-възстановителни работи на обекта.

Концесионерът следва да извърши рехабилитация на обекта на концесията на стойност     35 000 лв. след 12-тата  година, считано от датата на подписване на концесионния договор.

7. Концесионен договор се сключва след изтичане на 10-дневният срок от обнародването на решението за определяне на концесионер в „Държавен вестник”, когато не е подадена жалба или не е направено искане за налагане на временна мярка.

Концесионерът следва да подпише договора за концесия в 60-дневен срок след изтичане на посочения срок за обжалване.

8. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши необходимите законови процедури по подписване на договор за концесия, както и да извърши всички по-нататъшни действия, регламентирани със Закона за концесиите и правилника за неговото прилагане.

Да съобразява по-нататъшните си действия, свързани с предоставянето на концесията и с контрол върху нея със законовите и подзаконови нормативни актове, съдържащи се в гражданското законодателство на Република България.

РЕШЕНИЕ № 58, прието на 31.03.2008 г. по Протокол № 7

Относно: Продажба чрез конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ Х – училище, в кв.14 по плана на кв.Дебър, гр.Първомай
Предвид изложеното в докладната записка от   К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-31/19.03.2008 г.и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местна администрация и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.38, ал.2 и чл.55 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.2 и чл.3 от Наредбата за търговете и конкурсите за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Обявява конкурс за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 5 400 кв.м., в едно с намиращите се в него едноетажна масивна сграда – бивше училище със застроена площ 610 кв.м., едноетажна масивна сграда - бивша детска градина и столова със застроена площ 185 кв.м. и масивна сграда - тоалетна със застроена площ 34 кв.м., съставляващ УПИ Х – училище в кв.14 по плана на кв.Дебър, гр.Първомай, при граници на имота: от две страни улици, УПИ ХІ-155; УПИ VІ-154; УПИ V-153; УПИ ІV-153; УПИ ІІІ-152; УПИ ІІ-121 и УПИ І-150. Акт за ЧОС № 145/05.03.2008г. 

ІІ. Конкурсът за продажба на недвижимия имот да се проведе при следните задължителни и специфични конкурсни условия :

1. Начална конкурсна цена –  388 700 ( триста осемдесет и осем хиляди и седемстотин) лева.

2. Изисквания към участниците:

2.1. До участие в конкурса се допускат физически лица и търговци, регистрирани по действащото българско законодателство;

2.2. Да не дължат суми на Община Първомай за данъци, такси и др. публични задължения;

2.3.  Да не са в процедура по несъстоятелност, прекратяване и ликвидация;

3. За участие в конкурса участниците представят прединвестиционен идеен  проект (проучване) за изграждане на цех за производство на хранителни продукти,

4. Срок за изпълнение на проекта – две години, считано от датата на сключване договора за продажба.

5. Предложението за участието в конкурса трябва да съдържа:

5.1. офертна цена;

5.2. размер на предвижданите инвестиции;

5.3. разкриване на нови постоянни и временни работни места;

5.4. екологичност на проекта;

5.5. други социални предложения и придобивки.

IІІ. Задължения на спечелилия конкурса участник.

1. Да  не прехвърля имота в петгодишен срок от сключване на договора за продажба. При неспазване на горното условие, същият дължи двукратния размер на продажната цена за имота, достигната на конкурса.

2. Да представи идеен инвестиционен проект в срок до 6(шест) месеца от сключването на договора за продажба.

3. Всички данъци и такси по продажбата на имота са за сметка на приобретателя.

ІV. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими действия по провеждане на конкурса и го упълномощава да подпише договор за продажба с класирания от конкурсната комисия на първо място участник.

РЕШЕНИЕ № 59, прието на 31.03.2008 г. по Протокол № 7

Относно: Продажба чрез конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ І – за детска градина, училище и административно обслужване в кв.51 по плана на с.Брягово, общ.Първомай
Предвид изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-32/19.03.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация и чл.35, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.38, ал.2 и чл.55 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.2 и 3, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Обявява конкурс за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 9 040 кв.м., в едно с построените в него сгради: Бивше училище /старо/ - двуетажна масивна постройка със застроена площ от 456 кв.м. построена през 1896 година; Бивше училище /ново/ - двуетажна масивна сграда със застроена площ от 260 кв.м. – построена през 1930г.; Бивша детска градина - едноетажна масивна сграда със застроена площ от 290 кв.м. построена през 1930г. и масивна тоалетна със застроена площ 38 кв.м., съставляващ УПИ І – за детска градина, училище и административно обслужване в кв.51 по плана на с.Брягово, общ.Първомай, при граници на имота: УПИ ІІ – 652 и от четири страни улици. Акт за частна общинска собственост  № 125 от 30.07.2007 г.

ІІ. Конкурсът за продажба на недвижимия имот да се проведе при следните задължителни и специфични конкурсни условия :

1. Начална конкурсна цена – 192 700 (сто деветдесет и две хиляди и седемстотин) лева.

2. Изисквания към участниците:

2.1. До участие в конкурса се допускат физически лица и търговци, регистрирани по действащото българско законодателство;

2.2. Да не дължат суми на Община Първомай за данъци, такси и др. публични задължения;

2.3.  Да не са в процедура по несъстоятелност, прекратяване и ликвидация;

3. За участие в конкурса участниците представят прединвестиционен идеен  проект (проучване) за преустройство на целия училищен комплекс в комплекс за развитие на селски туризъм при стриктно опазване на настоящия архитектурен и естетически вид на старинната сграда от комплекса.

4. Срок за изпълнение на проекта – две години, считано от датата на сключване договора за продажба.

5. Предложението за участието в конкурса трябва да съдържа:

5.1. офертна цена;

5.2. размер на предвижданите инвестиции;

5.3. разкриване на нови постоянни и временни работни места;

5.4. екологичност на проекта;

5.5. предложения за подобряване на инфраструктурата на с.Брягово;

5.6. други социални предложения и придобивки;

III. Задължения на спечелилия конкурса участник.

1. Да  не прехвърля имота в петгодишен срок от сключване на договора за продажба. При неспазване на горното условие, същият дължи двукратния размер на продажната цена за имота, достигната на конкурса.

2.  Да представи идеен инвестиционен проект в срок до 6(шест) месеца от сключването на договора за продажба.

                  3. Всички данъци и такси по продажбата на имота са за сметка на приобретателя.

                              ІV. След приключване на конкурсната процедура и сключване на договора за продажба, 30% от получената продажна цена се предоставя на Кмета на с.Брягово за изпълнение на дейности с местно значение.

V. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими действия по провеждане на конкурса и го упълномощава да подпише договор за продажба с класирания от конкурсната комисия на първо място участник.

РЕШЕНИЕ № 60, прието на 31.03.2008 г. по Протокол № 7

Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на площадкови съоръжения /трафопостове/ в имоти частна общинска собственост.
В предвид на изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-33/19.03.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация и чл.37, ал.4, т. 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 62, ал.1 и 2 от Закона за енергетиката и чл.42, ал.5, т.6 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

                   І. Да се учреди възмездно право на строеж за изграждане на площадкови съоръжения /трафопостове/ върху следните имоти - частна общинска собственост:

1. Учредява право на строеж за застроително петно с  площ от 20 кв.м върху УПИ І – ТП, квартал 31-а по плана на с.Крушево, общ.Първомай, при граници на имота: от всички страни улици, акт за ЧОС № 143/04.03.2008г. за изграждане на трафопост със ЗП – 20 кв.м., с цена в размер на  422 /четиристотин двадесет и два / лв.;

2. Учредява право на строеж за застроително петно с  площ от 20 кв.м.  върху УПИ VІІ – ТП, квартал 10 по плана на с.Градина, общ.Първомай, при граници на имота: от две страни улици, УПИ ІХ – 97 и УПИ VІІ – 98, акт за ЧОС № 144/04.03.2008г. за изграждане на трафопост със ЗП – 20 кв.м., за цена в размер на 436 /четиристотин тридесет и шест/ лв.

ІІ. Упълномощава Кмета на община Първомай да извърши всички процедури и подпише договор за учредяване право на строеж с EVN България Електроразпределение АД.

РЕШЕНИЕ № 61, прието на 31.03.2008 г. по Протокол № 7

Относно: Продажбата на общински парцел на собственика на законно построена върху нея сграда по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС
Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.38, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Да се продаде общински недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 970 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ ХІV – 45 в кв.2 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдивска, при граници на имота: от две страни улици, УПИ ХV – 47, нива и УПИ ХІІІ – 43, на собственика на законно построените върху имота масивни жилищни и стопански сгради – Иван Русев Георгиев ЕГН ................... от с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив по определената пазарна цена в размер на 6 014 лв. /шест хиляди и четиринадесет лева/ без ДДС.

2. Възлага на Кмета на община Първомай да издаде заповед и сключи договор за продажба на описания в т.1 недвижим имот.

РЕШЕНИЕ № 62, прието на 31.03.2008 г. по Протокол № 7

ОТНОСНО: Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот планоснимачен № 2673 в кв.19 по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-36/19.03.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.3, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         Обявява за частна общинска собственост поземлен имот планоснимачен № 2673 с площ от 52 кв.м., находящ се в кв.19 по плана на гр.Първомай, обл.Пловдивска, при граници на имота: от две страни улица, УПИ Х – шивашка промишленост и търговия и УПИ ХХІ – търговия, поради това, че е престанал да има предназначението по чл.3, ал.2 от ЗОС.

РЕШЕНИЕ № 63, прието на 31.03.2008 г. по Протокол № 7

 Относно: Извършване на подготвителни действия във връзка с процедура за пряко предоставяне на общинска концесия за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства – строителни материали /речна баластра/ от находище „РИБАРНИКА-1”, разположено в землищата на кв.Дебър и с.Поройна, община Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-35/19.03.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.2 от Закона за концесиите и чл.6, ал.4, във връзка с чл.29 от Закона за подземните богатства

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Упълномощава кмета на Община Първомай Ангел Атанасов Папазов да започне подготвителни действия във връзка с процедура за пряко предоставяне на общинска концесия за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства – строителни материали /речна баластра/ от находище „РИБАРНИКА-1” с площ от 80,146 дка, върху която са утвърдените запаси и ресурси, разположено в землищата на кв.Дебър и с.Поройна, община Първомай, обл.Пловдив.

РЕШЕНИЕ № 64, прието на 31.03.2008 г. по Протокол № 7

Относно: Поставяне на паметна плоча на Динко Кузмов Шишков, наричан Динко Зограф, от с.Брягово.

Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-30/18.03.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.3, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Да се постави паметна плоча на Динко Кузмов Шишков /Зограф/ в зелената площ, включена в площадно пространство между осови точки с номера 134, 169, 168 и УПИ VІІІ – търговия кв.23 по плана на с.Брягово, община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 65, прието на 31.03.2008 г. по Протокол № 7

Относно: Участието на община Първомай като партньорска организация по проект „Изграждане на зелена инфраструктура в община Първомай, област Пловдив” на Сдружение с нестопанска цел „Екофорум за природата” пред Националното координационно звено /Министерство на финансите/ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-39/31.03.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         1. Община Първомай да бъде партньор на Сдружение с нестопанска цел „Екофорум за природата” по проект „Изграждане на зелена инфраструктура в община Първомай, област Пловдив” пред Националното координационно звено /Министерство на финансите/ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

         2. Община Първомай да осигури 10% /от общата стойност на проекта: 0,960 млн.евро/ финансов принос /планирани от Община Първомай дейности, свързани с изграждането на зелена инфраструктура/ и 10% /от общата стойност на проекта: 0,960 млн.евро/ нефинансов принос.

РЕШЕНИЕ № 66, прието на 31.03.2008 г. по Протокол № 7

Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ.

         На основание проекто решение от д-р Станка Апостолова – председател на ПК „Здравеопазване и социални дейности” вх.№ 53-0-144/31.03.2008 г. и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и молба вх.№ 53-0-109/07.03.2008 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         Отпуска еднократна помощ в размер на 3 000 /три хиляди лв/ на Анелия Георгиева Левкова за подпомагане на лечението на детето Виолета Георгиева Левкова от град Първомай от планираните средства за помощи в бюджета на общината за 2008 година.

РЕШЕНИЕ № 67, прието на 31.03.2008 г. по Протокол № 7

Относно: Кандидатстване пред ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА /ДАМС/  за осигуряване на финансови средства за реализиране на проект : „Спортна площадка с размери 15х35 метра с изкуствена многофункционална настилка”, намираща се в УПИ І-училище , кв. 67 по регулационния план на гр.Първомай.

         Предвид изложеното в предложението от Илия Ганчев – общински съветник вх.№ 53-0-145/31.03.2008 г. и на основание чл.17, ал.1, т.10 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         1. Дава съгласието си за съфинансиране, разработване и изпълнение на проект: „Спортна площадка с размери 15х35 метра с изкуствена, многофункционална настилка”, намираща се в УПИ І-училище, кв.67 по регулационния план на гр.Първомай съвместно с ДАМС.

         2. Финансовото участие на Община Първомай ще възлиза на 56 724,50 лв с ДДС, представляващо 50% от общата стойност на проекта равна на 113 449 лв с ДДС.

         3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите действния по подготовката на проектна документация за кандидатстване пред ДАМС за отпускането на средства необходими за изпълнение на проекта.

РЕШЕНИЕ № 68, прието на 31.03.2008 г. по Протокол № 7

Относно: Представяне на проект „Подобряване на съществуващи общински пътища, свързващи селищата в община Първомай и община Димитровград – „с.Бяла река-с.Езерово”, „с.Драгойново-с.Буково” и „с.Караджалово-с.Скобелево” пред МРРБ по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност, Операция 2.1: Регионална и местна пътна инфраструктура, Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинската пътна мрежа”.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-28/10.03.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         Упълномощава кмета на Община Първомай да подаде проект „Подобряване на съществуващи общински пътища, свързващи селищата в община Първомай и община Димитровград – „с.Бяла река-с.Езерово”, „с.Драгойново-с.Буково” и „с.Караджалово-с.Скобелево” пред МРРБ по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност, Операция 2.1: Регионална и местна пътна инфраструктура, Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинската пътна мрежа”.

РЕШЕНИЕ № 68, прието на 23.04.2008 г. по Протокол № 8

Относно:Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2008 година.

Предвид изнесеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-42/11.04.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , във връзка с чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Общинска програма за закрила на детето 2008 година.

РЕШЕНИЕ № 70, прието на 23.04.2008 г. по Протокол № 8

Относно: Информация за екологичната обстановка в общината – нерегламентирани сметища, състояние на речни корита и дерета – общинска собственост, както и проучване на възможностите за въвеждане на разделно сметосъбиране.

         Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-41/10.04.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         Приема Информация за екологичната обстановка в общината – нерегламентирани сметища, състояние на речни корита и дерета – общинска собственост, както и проучване на възможностите за въвеждане на разделно сметосъбиране.

РЕШЕНИЕ № 71, прието на 23.04.2008 г. по Протокол № 8

Относно: Предложение за задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ на централна част на гр.Първомай.

         Предвид изложеното в информацията от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-51/15.04.2008 г.; на основание чл.21, ал.1, т.13 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.124, ал.1 и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         1. Дава съгласие за започване на процедура по проектирането на ПУП-ПР и ПЗ и съпътстващите го проектни части за Централна част на гр. Първомай.

         2. Задължава кмета на община Първомай да спре издаването на разрешения за поставяне на преместваеми обекти до приемането от Общински съвет – Първомай на ПУП за Централна част на гр. Първомай.

РЕШЕНИЕ № 72, прието на 23.04.2008 г. по Протокол № 8

Относно: Информация за реализирани проекти на територията на община Първомай за периода 2003-2007 г.; Финансирани проекти за 2008 г.; Предстоящи за финансиране проекти 2008-2009 г.

Предвид изложеното в информацията от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-45/14.04.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема информацията за реализираните проекти на територията на община Първомай за периода 2003-2007г., финансираните проекти за 2008 г. и предстоящите за финансиране проекти през 2008-2009 година.

РЕШЕНИЕ № 73, прието на 23.04.2008 г. по Протокол № 8

Относно: Промяна в разписанието на курс „ІV” от Линия № 1 /Първомай-Дебър-Татарево/.

Като взе предвид докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-46/14.04.2008 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.4 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Утвърждава следната промяна на МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ по ЛИНИЯ № 1 Първомай-Дебър-Татарево, утвърдено с Решение № 118/2004 г., изм.с Решениие № 435/2006г., неразделна част от договор № 242/27.07.2005 г. в ред „Татарево” на колона с текст „ІV” да се запише „12.40”, а в колона „ІV обр.” да се запише „12.50”.

РЕШЕНИЕ № 74, прието на 23.04.2008 г. по Протокол № 8

Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на Милена Пантелеева Митева от с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид проекто решение от д-р Станка Апостолова вх.№ 53-0-172/21.04.2008 г. , на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и внесена докладна записка от Р.Петкова-кмет на с.Крушево, вх.№ 53-0-170/15.04.2008 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Отпуска еднократна помощ в размер на 3 000 /три хиляди лв/ на Милена Пантелеева Митева от с.Крушево за подпомагане на лечението и от планираните средства за помощи в бюджета на общината за 2008 година.

РЕШЕНИЕ № 75, прието на 23.04.2008 г. по Протокол № 8

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на Регионална дирекция „Борба с градушките” с.Поповица, обл.Пловдив към МЗП, част от недвижим имот – ПОС, представляващ земеделска земя № 435010, находяща се в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив за поставяне на ракетна площадка.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-44/14.04.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.11, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 48а, ал.2 от Закона за допитване на народа, във връзка указания, утвърдени от Министъра на земеделието и горите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         1. Да предостави безвъзмездно за управление на Регионална дирекция „Борба с градушките” обл.Пловдив, КП Поповица към МЗП, част от имот № 435010 с площ от 300 кв.м., представляващ земеделска земя, целият с площ от 3,273 дка., начин на трайно ползване: пасище, мера, находяща се в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив за поставяне на ракетна площадка, за срок от 5 /пет/ години.

         2. Регионална дирекция „Борба с градушките” обл.Пловдив, КП Поповица към МЗП следва:

         2.1. да представи проект за ситуиране на обект – ракетна площадка, съобразен с изискванията на Наредба № 2 от 10.04.1998 г. за застрояване в земеделските земи;

         2.2. да заплаща всички консумативни разходи по използване на предоставения им имот.

         3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно управление на имота, описан в т.1.

РЕШЕНИЕ № 76, прието на 23.04.2008 г. по Протокол № 8

Относно: Продажба на земеделски имот от ОПФ в землището на с.Виница, община Първомай.

Предвид докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-47/14.04.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.38, ал.2 от Наредбата за реда за предоставяне, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         1. Разрешава да се извърши продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя № 011032, с площ 1,647 дка, начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местносттта „Терлика” , землището на с.Виница, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 814,50 лв., определена от независим лицензиран оценител. За имота е съставен Акт за ЧОС № 728/09.11.2004 г.

         2. Упълномощава Кмета на община Първомай да извърши всички необходими действия по продажбата чрез търг с явно наддаване и подпише договор за продажба със спечелилия търга.

РЕШЕНИЕ № 77, прието на 23.04.2008 г. по Протокол № 8

Относно: Учредяване на възмездно право на строеж върху имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ VІ – общински, търговия, услуги и възстановяване в кв.14 по плана на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Във връзка с изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-48/14.04.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.42, ал.2 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         1. Да се учреди възмездно безсрочно право на строеж за търговски обект, със застроена площ от 96 кв.м., върху общински недвижим имот, съставляващ УПИ VІ-общ.услуги и възстановяване в кв.14 по регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, при граници: река, улици и УПИ ІХ – производство,обсл.дейности и търговия, чрез търг с явно наддаване.

         2. Определя начална тръжна цена на правото на строеж в размер на 931,20 лв. /деветстотин тридесет и един лева и двадесет стотинки/, изготвена от независим лицензиран оценител.

         3. Възлага на Кмета на община Първомай да извърши всички необходими действия по провеждане на търга и сключи договор със спечелилия участник.

РЕШЕНИЕ № 70, прието на 23.04.2008 г. по Протокол № 8

Относно: Замяна на недвижим имот – частна общинска собственост с недвижим имот – собственост на физическо лице.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-49/14.04.2008 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.40, ал.1 от Закона за общинската собственост  и чл.40, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Да се извърши замяна на недвижим имот - частна общинска собственост, съгласно Акт №146/04.04.2008г., находящ се в кв.89 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, представляващ УПИ ІІІ – обслужващи дейности и търговия с площ от 150 кв.м., при граници на имота: от две страни улици и УПИ І – ОБНС, администрация, на стойност   23 955 /двадесет и три хиляди, деветстотин петдесет и пет/ лева, с недвижим имот, собственост на Петя Запрянова Запрянова, съгласно Постановление за възлагане № 49 на Районен съд гр.Първомай, находящ се в кв.89 по регулационния план на гр.Първомай, представляващ незастроен недвижим имот с площ от 150 кв.м., съставляващ ПИ пл. № 2692, попадащ в УПИ І – ОБНС, администрация при граници на ПИ: улица и УПИ І- ОбНС администрация, на стойност  21 510 /двадесет и една хиляди петстотин и десет/ лева.

2. Разликата в установените пазарни стойности на заменяемите имоти в размер на 2 445 /две хиляди четиристотин четиридесет и пет/ лева, както и всички данъци и такси по замяната се дължат от Петя Запрянова Запрянова от гр.Първомай, общ.Първомай, ул.Васил Друмев № 59.

3. Упълномощава Кмета на Община Първомай да издаде заповед и сключи договор за замяна на основание чл.40, ал.3 от Закона за общинската собственост.

4. След сключване на договора за замяна, на основание чл.6, ал. 2 от ЗОС,  обявява за ПОС, придобитият от община Първомай незастроен недвижим имот с площ от 150 кв.м., съставляващ поземлен имот планоснимачен номер № 2692, попадащ в УПИ І – ОбНС администрация в кв.89 по регулационния план на гр.Първомай, поради това, че придобива предназначението по чл.3, ал.2 от ЗОС.

РЕШЕНИЕ № 79, прието на 23.04.2008 г. по Протокол № 8

ОТНОСНО: Предварително съгласие за осигуряване на финансиране на текущи разходи за подготовката на инвестиционен проект „Смесена канализация /битова и дъждовна/ и пречиствателна станция за отпадъчни води на с.Градина, община Първомай, област Пловдив”         Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-50/15.04.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         Дава предварително съгласие за изменение на бюджета на община Първомай за 2008 г. , с цел осигуряване на средства в размер до 400 000  /четиристотин хиляди / лева за финансирането на текущи разходи по проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Смесена канализация /битова и дъждовна/ и пречиствателна станция за отпадъчни води на с.Градина, община Първомай”, преди тяхното възстановяване по линия на оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, в случай, че горепосоченият проект бъде одобрен за финансиране от програмата и за него бъде сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на околната среда и водите.

РЕШЕНИЕ № 80, прието на 23.04.2008 г. по Протокол № 8

Относно: избиране на комисия по етика при Общински съвет град Първомай.

Предвид докладна записка от д-р Митко Хубинов вх.№ 53-0-169/15.04.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9, т.1 от Етичния кодекс на Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Избира комисия по етика при Общински съвет гр.Първомай в състав: Росица Генова-председател и членове: Иван Вергов и Запрян Тозев-общински съветници.

РЕШЕНИЕ № 81, прието на 23.04.2008 г. по Протокол № 8

Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на Нели Трифонова Митева от гр.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид проекто решение от д-р Станка Апостолова вх.№ 53-0-173/23.04.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Отпуска еднократна помощ в размер на  1 900 евро /хиляда и деветстотин евро/ на Нели Трифонова Митева от гр.Първомай, ул.”Арда” № 10, за подпомагане на лечението и от планираните средства за помощи в бюджета на общината за 2008 година.

РЕШЕНИЕ № 82, прието на 29.05.2008 г. по Протокол № 9

Относно: Приемане на Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2007 г. при Община Първомай.

Предвид внесено проекто решение от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-54/14.05.2008 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.7, ал.2 от ЗБППМН

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Приема за сведение Отчет за дейността на Местната Комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – община Първомай за 2007 година.

РЕШЕНИЕ № 83, прието на 29.05.2008 г. по Протокол № 9

Относно: Финансово-икономически анализ на отчетите на общинските дружества за 2007 година.

Предвид изнесеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-59/21.05.2008 г.  и на основание чл. 21 ал. 1 т.8 и 23 от ЗМСМА; чл. 34 ал. 4 от ЗОС; чл. 17 т. 11, чл. 23 т. 9 и чл. 54 ал. 1 и 4 от Наредбата за реда за управление на общинското имущество, включено в  общински търговски дружества и предприятия с общинско участие; чл. 221 т. 7 във връзка с чл. 219 ал. 2, чл. 248 ал. 1 от Търговския закон, предложения на Управителя на „МБАЛ Първомай” ЕООД, на Съвета на директорите на „Първомай 2000” ЕАД,  и в съответствие с приетият План за работа на ОбС през първо полугодие на 2008 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

1. Приема отчетите за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие в капитала: “Медицински център І-Първомай” ЕООД, “МБАЛ Първомай” ЕООД и “Първомай 2000” ЕАД за периода 01.01.2007 – 31.12.2007 година.

2. Предоставя за разпореждане отчисления дивидент за Община Първомай в размер на 1031.80 лв., представляващ 20 % от остатъка от печалбата за 2007 г. след данъчното й облагане и след приспадане на 1/3 част от непокритата загуба от минали години, намалена с натрупаните резерви и неразпределената печалба на „Медицински център І” ЕООД.

3. Разпределя печалбата за 2007 г. на „Първомай 2000” ЕАД в размер на 6923.26 лева както следва:

- 10 %  за попълване на фонд „Резервен” – 692.33  лева

- 20 % дивидент за Община Първомай ( след приспадане на 10% за фонд „Резервен” ) – 1246 лева

4. Удължава срока по чл. 56 от НРУОИОТДПОУ относно внасяне на дивидент за Общината  от “МБАЛ Първомай” ЕООД  до приемане на последващо Решение от ОбС гр. Първомай

5. Упълномощава Кмета да отпише от баланса на Община Първомай стойността на извършеният основен ремонт на сграда, водеща се по баланса на „Медицински център І - Първомай” ЕООД - Здравна служба с. Татарево в размер на  12003.60 лв. 

6. Задължава Управителя на „Медицински център І - Първомай” ЕООД да впише в актива на баланса на дружеството 12003.60 лв. в увеличение стойността на сградата на Здравен кабинет с. Татарево от извършен основен ремонт от Община Първомай.

7. Задължава Управителя на “МБАЛ Първомай” ЕООД и Изп. Директор на „Първомай 2000” ЕАД да извършат всички необходими действия по съдебната пререгистрация на капитала на съответните дружества.

РЕШЕНИЕ № 84, прието на 29.05.2008 г. по Протокол № 9

Относно: Правилник за организацията и дейността на обществения посредник.

Предвид докладната записка от д-р М.Хубинов-председател на ОбС вх.№ 53-0-184/12.05.2008 г., на основание чл. 21а, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.3, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Приема Правилник за организацията и дейността на обществения посредник в община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 85, прието на 29.05.2008 г. по Протокол № 9

Относно: Приемане на решение във връзка с изпълнение на чл.23 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2008 г. за общата численост и структура на Общинската администрация в Община Първомай.

Предвид предложението  от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-61/23.05.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.96 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

1.    Отменя решение № 28/31.01.2008 г. прието по Протокол № 4.

2.    Одобрява общата численост и структурата на Общинската администрация в Община Първомай, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2, които са неразделна част от настоящото решение.

3.    Приема промените в Устройствения правилник за организацията и дейността на Общинска администрация град Първомай.

4.    Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 86, прието на 29.05.2008 г. по Протокол № 9

Относно: Определяне на правила за ползване на общинските пасища и мери за отглеждане на животни по реда на чл.48”а” от Закона за допитване до народа на територията на община Първомай, обл.Пловдив.
Предвид докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-57/20.05.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация,  чл.48”а”, ал.2 от Закона за допитване до народа и чл.25, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

І. Дава съгласие да бъдат предоставени за общо ползване от земеделските стопани, притежаващи тревопасни животни и/или техни сдружения от община Първомай, общинските пасища и мери и определя по населените места на община Първомай, следните площи (пасища, мери) и брой по вид животни:

1.    Кметство с.Бяла река:
а/ площи – 857,900 дка, регистрирани в ОС”ЗГ” гр.Първомай от Петкана Илиева Добрева, избрана с Протокол от 21.02.2008г. на животновъдите в селото.

             б/ животни:

-         Едър рогат добитък /ЕРД/:

·        над 24 месеца – 494 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 69 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 56 броя;

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища /в хектара/ и протокол от проведено събрание /Приложение № 1/.

2.    Кметство с.Караджалово:
а/ площи – 1 731,700 дка – от които 1 694,200 дка ОПФ и 37,500 ДПФ, регистрирани в ОС”ЗГ” гр.Първомай от Благой Христозов Благоев, избран с Протокол от 07.02.2008г. на животновъдите в селото.

             б/ животни:

-         ЕРД:

·   над 24 месеца – 273 броя;

·   от 2 до 8 месеца – 89 броя;

·   от 8 до 24 месеца – 19 броя;

-         ДРД – 360 броя;

-         Еднокопитни – 87 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища /в хектара/ и протокол от проведено събрание /Приложение № 2/.

3.    Кметство с.Крушево:
а/ площи – 1570,300 дка, регистрирани в ОС”ЗГ” гр.Първомай от Кольо Иванов Иванов, избран с Протокол от 28.02.2008г. на животновъдите в селото.

             б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 147 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 53 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 28 броя;

-         ДРД – 156 броя

-         Еднокопитни – 27 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища /в хектара/ и протокол от проведено събрание /Приложение № 3/.

4.    Кметство с.Искра:
а/ площи –  2 563,500 дка – от които 2 222,640 дка ОПФ и 340,860 дка ДПФ, регистрирани в ОС”ЗГ” гр.Първомай от Димитър Иванов Несторов, избран с Протокол от  25.02.2008г. на животновъдите в селото.

             б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 564 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 131 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 153 броя;

-         ДРД – 1 408 броя

-         Еднокопитни – 135 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища /в хектара/ и протокол от проведено събрание /Приложение № 4/.

5.    Кметство с.Брягово:
а/ площи – 6 700,500 дка, регистрирани в ОС”ЗГ” гр.Първомай от Петър Димитров Тенчев, избран с Протокол от 26.02.2008г. на животновъдите в селото.

             б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 441 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 218 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 111 броя;

-         ДРД – 901 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища /в хектара/ и протокол от проведено събрание /Приложение № 5/.

6.    Кметство с.Татарево:
а/ площи – 780,600 дка, регистрирани в ОС”ЗГ” гр.Първомай от Петър Димитров Колев, избран с Протокол от 21.02.2008г. на животновъдите в селото.

             б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 83 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 9 броя;

-         ДРД – 357 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища /в хектара/ и протокол от проведено събрание /Приложение № 6/.

7.    Кметство с.Добри дол:
а/ площи – 101,100 дка, регистрирани в ОС”ЗГ” гр.Първомай от Галина Георгиева Делчева, избрана с Протокол от 27.02.2008г. на животновъдите в селото.

             б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 153 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 27 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 17 броя;

-         ДРД – 9 броя

-         Еднокопитни – 1 брой,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища /в хектара/ и протокол от проведено събрание /Приложение № 7/.

8. Кметство с.Поройна:
а/ площи – 477,500 дка, регистрирани в ОС”ЗГ” гр.Първомай от Пенко Димитров Налбантов, избран с Протокол от 08.02.2008г. на животновъдите в селото.

       б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 125 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 29 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 22 броя;

-         ДРД – 15 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища /в хектара/ и протокол от проведено събрание /Приложение № 8/.

9. Кметство с.Дълбок извор:
а/ площи – 915,900 дка, регистрирани в ОС”ЗГ” гр.Първомай от Янко Петров Янков, упълномощен от животновъдите в селото.

       б/ животни:

-         ЕРД:

·   над 24 месеца – 1 203 броя;

-         ДРД – 1 302 броя

-         Еднокопитни – 96 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища /в хектара/ и докладна записка от кмета на селото- вх.№ 92-02-4/08.04.08г. /Приложение № 9/.

10. Кметство с.Воден:
а/ площи – 1 446,500 дка, регистрирани в ОС”ЗГ” гр.Първомай от Севим Сали Шакир, избрана с Протокол от 25.02.2008г. на животновъдите в селото.

       б/ животни:

-         ЕРД:

·   над 24 месеца – 282 броя

-   ДРД – 390 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища /в хектара/ и протокол от проведено събрание /Приложение № 10/.

11. Кметство с.Езерово: 
а/ площи – 1 323,300 дка, регистрирани в ОС”ЗГ” гр.Първомай от Ангел Христов Хаджиев, избран с Протокол от 25.02.2008г. на животновъдите в селото.

       б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 282 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 3 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 5 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища /в хектара/ и протокол от проведено събрание /Приложение № 11/.

12. Кметство с.Православен:
а/ площи – 309,600 дка, регистрирани в ОС”ЗГ” гр.Първомай от Касим Сюлейман Емин, избран с Протокол от  22.02.2008г. на животновъдите в селото.

       б/ животни:

-         ЕРД:

·   над 24 месеца –69 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища /в хектара/ и протокол от проведено събрание /Приложение № 12/.

13. Кметство с.Драгойново:
а/ площи – 357,000 дка – от които 250,100 дка ОПФ и 106,900 дка ДПФ, регистрирани в ОС”ЗГ” гр.Първомай от Тоска Петрова Желева, упълномощена от животновъдите в селото.

       б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 121 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 56 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 21 броя;

-         ДРД – 124 броя

-         Еднокопитни – 7 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища /в хектара/ и протокол от проведено събрание /Приложение № 13/.

14.Кметство гр.Първомай:

А. кв.Дебър:
а/ площи – 997,200 дка, регистрирани в ОС”ЗГ” гр.Първомай от Тоско Петков Балев, избран с Протокол от 27.02.2008г. на животновъдите в селото.

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 483 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 25 броя;

-         ДРД – 1 115 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища /в хектара/ и протокол от проведено събрание /Приложение № 14а/.

Б. кв.Любеново:
а/ площи – 238,900 дка, регистрирани в ОС”ЗГ” гр.Първомай от Ангел Кирчев Колев, избран с Протокол от 27.02.2008г. на животновъдите в селото.

б/ животни:

                    - ЕРД:

·        над 24 месеца –  206 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища /в хектара/ и протокол от проведено събрание /Приложение № 14б/.

15. Кметство с.Буково: 
а/ площи – 5 528,600 дка, регистрирани в ОС”ЗГ” гр.Първомай от животновъдите в с.Буково, съгласно протокол от 08.02.2008г., както следва:

-         Мустафа Рамадан Сюлейман – 110,900 дка;

-         Мурад Мурад Ферад – 52,800 дка

-         Рамадан Реджеб Мустафа – 44,900 дка

-         Ерхан Реджеб Мунджали – 232,100 дка

-         Фейме Хасанова Махмудова – 28,100 дка

-         Ридван Рамаданов Ахмедов – 117,100 дка

-         Себайтин Рамадан Садула – 66,900 дка

-         Васил Николов Троев – 83,800 дка

-         Север Ибрям Халил – 72,800 дка

-         Басри Сабри Махрем – 186,500 дка

-         Иван Петков Иванов – 72,200 дка

-         Шенол Дурсунов Алиев – 203,500 дка

-         Фаик Рамадан Садула – 216,500 дка

-         Атъф Рамадан Садула – 92,000 дка

-         Ариф Шабан Ферад – 73,900 дка

-         Дурмуш Неджип Ходжа – 90,200 дка

-         Дурмуш Шабан Баджаклъ – 109,400 дка

-         Ташо Тодоров Политов – 25,800 дка

-         Ниязи Мюмюн Юсеин – 168,500 дка

-         Мустафа Мюмюн Мехмедали – 101,100 дка

-         Шабан Ферад Ферад – 58,000 дка

-         Фикри Салим Мунджали – 364,900 дка

-         Факри Мюмюнов Ферадов – 77,900 дка

-         Деля Илиева Иванова – 96,700 дка

-         Ахмед Ферадов Еминов – 89,900 дка

-         Рамадан Бейтула Коджаали – 32,800 дка 

-         Ридван Бейтула Руфат – 291,000 дка

-         Месуд Реджеб Рамадан – 206,500 дка

-         Северие Дуран Руфат – 54,400 дка

-         Гюрсел Дурмуш Ходжа – 332,700 дка

-         Паун Христозов Христозов – 59,600 дка

-         Фахри Рамадан Исмаил – 30,800 дка

-         Рамадан Нешед Юзеир – 148,000 дка

-         Салибрям Рамадан Салибрям – 36,900 дка

-         Рафет Халил Юсеин – 236,800 дка

-         Мустафа Ферадов Ферадов – 78,900 дка

-         Ангел Иванов Найдев – 12,200 дка

-         Исмет Шабанов Ферадов – 53,700 дка

-         Межнун Мехмед Рамадан – 469,700 дка

-         Реджеб Халибрям Салиф – 126,500 дка

-         Хашим Рамадан Сюлейман – 30,000 дка

-         Бекир Ахмед Адем – 60,600 дка

-         Метин Реджеб Мюмюн – 123,100 дка

-         Метин Али Мюмюн – 84,000 дка

-         Юксел Мюмюн Юзеир – 30,000 дка

-         Ембие Ферад Ферад – 42,000 дка

-         Надрие Мюмюн Махрем – 152,000 дка

            б/ животни:

-         ЕРД:

·   над 24 месеца – 630 броя;

-         ДРД – 800 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища /в хектара/ и протокол от проведено събрание /Приложение № 15/.

    16. Кметство с.Виница:
а/ площи – 913,900 дка, регистрирани в ОС”ЗГ” гр.Първомай от животновъдите в с.Виница, съгласно протокол от 12.02.2008г., както следва:

-         Иван Делчев Христозов – 306,300 дка

-         Йордан Ангелов Колев – 66,000 дка

-         Колю Ангелов Димитров – 147,600 дка

-         Ангел Атанасов Атанасов – 176,300 дка

-         Гроздан Петров Грозев – 20,000 дка

-         Тодор Петков Тодоров – 197,700 дка

        б/ животни:

-         ЕРД:

·   над 24 месеца – 64 броя

-         ДРД – 408 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища /в хектара/ и протокол от проведено събрание /Приложение № 16/.

II. Определя годишна такса за 2008 г. за ползване на общинските и държавни мери и пасища в размер на 1/един/ лев за 1/един/ декар, платима от ползвателите до 30 юни на следващата календарна година.

ІІІ. Определя следните правила за ползване на общинските пасища и мери:

1. Ползвателите на пасища и мери-публична общинска собственост са длъжни:

1.1.  Да ги ползват общо и единствено за паша на притежаваните от тях тревопасни животни и настаняване на пчелни семейства, да районират пашата така, че да не се допуска преизпасване на тревостоя;

1.2.  Да осигуряват свободно преминаване през тях на всички тревопасни животни, отглеждани в населеното място;

1.3.  Да не ги разорават и да не променят предназначението им;

                  1.4. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени и опасни отпадъци, а при необходимост да ги почистват от такова замърсяване, камъни и нежелана храстовидна растителност;

1.5. Да извършват частично засяване, възстановяване или подхранване на пасищата и мерите, както и да провеждат борба с агресивни и устойчиви растителни видове/орлова папрат, магарешки трън, лопен, чемерика и др.подобни/;

1.6. Да не извършват наторяване с изкуствени торове и  утайки, получени от пречистване на отпадъчните води;

1.7. Да не извършват и не допускат паленето на растителност в пасищата и мерите;

1.8. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и други увреждания.

2. За осигуряване на предоставеното общо ползване на общинските пасища и мери, община Първомай се задължава:

2.1. Да използва приходите от събраните такси по т.ІІ за ползване на общинските пасища и мери по населени места за поддържането им в добро екологично и земеделско състояние, като размера на средствата за съответното населено място се определя съобразно предоставената с настоящето решение площ.

2.2. Да осъществява чрез своите органи и длъжностни лица контрол за правилното ползване и експлоатиране на предоставените общински пасища и мери от  земеделските стопани – животновъди.

РЕШЕНИЕ № 87, прието на 29.05.2008 г. по Протокол № 9

Относно: продажба на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив чрез търг с явно наддаване.

         Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-55/20.05.2008 г., на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.38, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ дворно място с площ от 880 кв.м., съставляващо УПИ ІV – 2326, общински, находящ се в кв.149 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от север – улица, от изток – УПИ V – спорт, от юг – земеделска земя, от запад – УПИ VІІІ-спорт. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 573 от 23.09.2003 г.

         Пазарната цена на имота е в размер на 21 824 лв. / двадесет и една хиляди осемстотин двадесет и четири лева / без ДДС.

РЕШЕНИЕ № 88, прието на 29.05.2008 г. по Протокол № 9

Относно: Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане  на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг.

         Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-58/21.05.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.10, чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.15, ал.3 от Закона за общинския дълг

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Приема Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг, съгласно Приложение № 1.

РЕШЕНИЕ № 89, прието на 29.05.2008 г. по Протокол № 9

Относно: Разширяване съществуващата социална инфраструктура на Дом за възрастни с физически увреждания с.Езерово и предоставяне за нуждите на специализираната институция недвижим имот – бивше неврологично отделение, собственост на община Първомай.

         Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-56/20.05.2008 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 19 от Закона за социалното подпомагане и чл.36а, ал.1, във връзка с чл.36а, ал.2, т.1 от ППЗСП

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

1. Дава съгласие Община Първомай да увеличи капацитета на Дом за възрастни с физически увреждания, находящ се в с.Езерово чрез включване на допълнителен сграден фонд с предназначение, съобразено със специфичните здравни, рехабилитационни, културно – образователни и други нужди на потребителите на тези социални услуги.

 2. Разширява съществуващата социална инфраструктура на Дом за възрастни с физически увреждания, находящ се в.Езерово, като предоставя за нуждите на тази специализирана институция следния недвижим имот, собственост на община Първомай, а именно: бившо неврологично отделение, представляващо двуетажна масивна сграда със ЗП от 427 кв.м., построена през 1962 год., находящо се в гр.Първомай, землището на Дебър с ЕКАТТЕ 99101, местността „Землище кв.Дебър, имот № 000402 по картата на възстановената собственост за землището на гр.Първомай, кв.Дебър, ул.”Княз Борис І” № 51.

РЕШЕНИЕ № 90, прието на 29.05.2008 г. по Протокол № 9

Относно: Представяне на проект за обект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в кв.Любеново, гр.Първомай във връзка с кандидатстване за финансиране по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” по приоритетна ос 1 с референтен номер BG161PO005/08/1.10/01/02.

 Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-60/23.05.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

1. Община Първомай да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма «ОКОЛНА СРЕДА» по приоритетна ос 1 с референтен номер BG161PO005/08/1.10/01/02. за реализиране на проект : «Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в кв.Любеново, гр.Първомай»;

2. Упълномощава Кмета на Община Първомай  АНГЕЛ АТАНАСОВ ПАПАЗОВ да извърши необходимите действия и внесе проекта в МОСВ.

РЕШЕНИЕ № 91, прието на 29.05.2008 г. по Протокол № 9

Относно: Утвърждаване на План за защита при бедствия на община Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-62/29.05.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.9, ал.2 и във връзка с чл.65, ал.1, т.2 от Закона за защита при бедствия

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

УТВЪРЖДАВА План за защита при бедствия на община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 92, прието на 23.06.2008 г. по Протокол № 10

Относно: Докладна записка относно приемане на програма за оптимизация на мрежата от общински училища в община Първомай за 2008/2009 година.Предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-65/18.06.2008 г. и на основание чл. 21, ал.1, т.12 и във връзка с чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и т.4.1. от Националната програма за „Оптимизация на училищната мрежа”

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Приема Програмата за оптимизация на мрежата от общински училища в община Първомай за 2008/2009 учебна година.

РЕШЕНИЕ № 93, прието на 03.07.2008 г. по Протокол № 11
Относно: Приемане План за работата на Общински съвет – Първомай за второ полугодие на 2008 година. На основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Приема план за дейността си за второ полугодие на 2008 година разпределен по месеци както следва:

м. Юли

1. Отчет за дейността на Общински съвет гр.Първомай за първото шестмесечие на 2008 година.

Вносител: М.Хубинов – председател ОбС

2. Пряко предоставяне на общинска концесия за добив на подземни богатства от находище “Рибарника 1” разположено в землищата на с.Поройна и кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай.

Вносител: А. Папазов – кмет

3. Приемане на Наредба за отглеждане и регистриране на кучета.

Вносител: Ю. Димитров – зам. кмет

м. Август

1. Приемане на средни брутни работни заплати за ОбА, мероприятия и поделения към нея.

Вносител: А. Папазов – кмет

2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за първото шестмесечие на 2007 година.

Вносител: А. Папазов – кмет

3. Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ на Община Първомай за първото полугодие на 2008 година.

Вносител: А. Папазов – кмет

4. Информация за готовността на общинските училища и детски градини за учебната 2008/2009 година.

Вносител: Ю. Димитров – зам. Кмет

5.    Стратегия за повишаване на местните приходи.

                                                        Вносител: А.Папазов – кмет

м. Септември

1. Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред.

Вносител: К. Ангелов – зам. кмет

         2. Информация за подготовката на бюджета на Община Първомай за 2009 година съгласно Наредбата за управление на  общинския бюджет.

Вносител: А. Папазов – кмет

м. Октомври

1. Информация за подготовката на общината за работа при есенно-зимни условия.

Вносител: А. Папазов – кмет

м. Ноември

         1. Информация за дейността на общинска администрация по провеждане на процедури по сключване на договори за изпълнение на обществени поръчки през 2007-2008 година.

Вносител: А. Папазов – кмет

м. Декември

1. Приемане План за работата на Общински съвет – Първомай  през първото полугодие на 2009 година.

Вносител: М.Хубинов – председател ОбС

2. Приемане на план-сметка по такса битови отпадъци на населените места за 2009 година.

Вносител: А. Папазов – кмет

РЕШЕНИЕ № 94, прието на 03.07.2008 г. по Протокол № 11

Относно:Отчет за приходите от приватизация по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и продажби по Закона за общинската собственост на общински имоти през 2007 година. Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-68/19.06.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Приема Отчет за приходите от приватизация по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и продажби по Закона за общинската собственост на общински имоти през 2007 година.

РЕШЕНИЕ № 95, прието на 03.07.2008 г. по Протокол № 11

Относно:Промяна на решение № 85 от 29.05.2008 г., прието по Протокол № 9 за общата численост и структура на Общинската администрация в Община Първомай.

 Предвид внесено предложение от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-66/18.06.2008 г., на основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.96 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай, неговите Постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията и в изпълнение на Постановление № 122 на Министерски съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

         1. Коригира общата численост на Общинската администрация в Община Първомай по Приложение № 1 в делегирани от държавата дейности, функция общи държавни дейности, дейност Общинска администрация от 84 на 85 и в Приложение № 2 към обща администрация добавя т.4 – главен вътрешен одитор, считано от 01.07.2008 г.

         2. Приема корекция в Устройствения правилник за организацията и дейността на Общинска администрация гр.Първомай, съгласно одобрената численост и структура, считано от 01.07.2008 г.

         3. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 96, прието на 03.07.2008 г. по Протокол № 11

Относно:Дарение на имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Градина, община Първомай.

 Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ изх.№ 61-00-69/19.06.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.5 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.34, ал.2, т.8 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Дава съгласие да бъде извършено безвъзмездно разпореждане със следния общински имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 005213 с площ 4,501 дка с начин на трайно ползване нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта, находящ се в местността „Бейкър вети лозя” в землището на с.Градина, община Първомай, област Пловдивска при граници на имота : имот № 005047-нива на Моис Шапатов Бохоров; имот № 005055 – полски път на Община Първомай; имот № 005214 – нива на Велика Тодорова Нанева; имот № 005006 – нива на насл. на Куню Спасов Кунев, с Акт за ЧОС № 810/01.07.2005г. и същият да бъде дарен на Иван Генов Иванов, ЕГН ................... от с.Градина, общ.Първомай.

РЕШЕНИЕ № 97, прието на 03.07.2008 г. по Протокол № 11

Относно:Представяне на проект „Подобряване на социалната инфраструктура в подкрепа на устойчиво местно развитие на територията на Община Първомай” пред МРРБ по Оперативна програма „Регионално развитие”. Приоритетна ос 1 : Устойчиво и интегрирано градско развитие” Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали.”

Предвид изнесеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-67/18.06.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

І. Общински съвет гр.Първомай декларира, че за период не по-малък от пет /5/ години няма да бъде променяно предназначението на следните обекти :

         1. Дом за възрастни с физически увреждания с.Езерово и гр.Първомай.

         2. Домашен социален патронаж гр.Първомай.

         3. Домашен социален патронаж с.Градина.

         4. Домашен социален патронаж с.Искра.

         5. Домашен социален патронаж с.Драгойново.

         Същите са обект на интервенция по проект за кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали /бюджетна линия BG161PO001/1.1-01/2007/ по Оперативна програма „Регионално развитие”.

РЕШЕНИЕ № 98, прието на 03.07.2008 г. по Протокол № 11

Относно Приемане на Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на Община Първомай.

Предвид докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-64/18.06.2008 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Приема Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на Община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 99, прието на 03.07.2008 г. по Протокол № 11

Относно:Oтмяна на приети и неизпълнени Решения на Общински съвет гр.Първомай.

Предвид изнесеното в докладната записка от Илия Ганчев-общински съветник вх.№ 53-0-227/20.06.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Отменя Решение № 120/11.06.2004 г., Решение № 121/11.06.2004 г. и Решение № 562/26.09.2007 г. на Общински съвет гр.Първомай.

РЕШЕНИЕ № 100, прието на 03.07.2008 г. по Протокол № 11

Относно:Вземане на решение от Общински съвет за обособяване на част от Поземлен имот № 52, масив 900 в землището на кв.Любеново в самостоятелен имот – площадка, за проектиране и изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/, обслужваща населението на гр.Първомай, кв.Дебър и кв. Любеново.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-70/20.06.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

1. Дава съгласието си за обособяване на самостоятелен имот, с площ от 30 дка, разположен в северозападната част на имот № 52, масив 900, в землището на кв.Любеново, гр.Първомай и отреждането му за изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/. Упълномощава Кмета на Община Първомай да проведе необходимите законови процедури, свързани с промяна предназначението на земеделската земя, за не земеделски нужди, за да може да бъде извършено съответното строителство върху нея.

2. Общински съвет град Първомай дава съгласието си Община Първомай да кандидатства за изграждането на Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ-Първомай/, по Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.”

РЕШЕНИЕ № 101, прието на 03.07.2008 г. по Протокол № 11

Относно: Приемане на Общинска Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета.

         Предвид докладната записка от д-р Митко Хубинов вх.№ 53-0-226/20.06.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Приема Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета.

РЕШЕНИЕ № 102, прието на 18.07.2008 г. по Протокол № 12

Относно: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2008 година.

Предвид внесено проекто решение от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-63/5.06.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18 от Закона за общинския бюджет.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

1. Изменя решение № 43 от 22.02.2008 година по протокол № 5 на Общински съвет гр.Първомай, както следва:

         1.1. Увеличава бюджет 2008 г. с 96 500 лева и преразпределя средствата за капиталови разходи и издръжки планирани по бюджета на община Първомай за 2008 г. в приходната и разходната част съгласно приложение № 1 и № 2;

         1.2. Увеличава капиталовите разходи по инвестиционна програма 2008 г. с 79 027 лева, увеличава текущите ремонти с 7 051 лева и извършва преразпределение на планираните разходи съгласно приложение № 3.

РЕШЕНИЕ № 103, прието на 18.07.2008 г. по Протокол № 12

Относно: Изменение на Наредба за търговете и конкурсите за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 207 от 7.04.2005 г. по протокол № 22.

Предвид изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

         Изменя чл.4, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 207 на Общински съвет град Първомай, от 7.04.2005 г. по Протокол № 22, както следва :

         Текста на ал.3:

         „/3/ Когато търга или конкурса е насрочен повторно, поради неявяване на кандидати, органът взел решение за провеждането му може да намали цената, но не повече от 50% от първоначално определената”,

         се заменя с текста:

         „/3/ в случаите, когато на публичен търг или конкурс не се е явил кандидат, при обявяване на нов търг или конкурс за продажба със същия предмет, органът взел решение за провеждането му може да намали началната цена с не повече от 50 на сто”.

РЕШЕНИЕ № 104, прието на 18.07.2008 г. по Протокол № 12

Относно: Приемане на Наредба за отглеждане и регистрация на кучета.

Предвид внесена докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Приема Наредба за отглеждане и регистрация на кучета на територията на Община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 105, прието на 18.07.2008 г. по Протокол № 12

На Общински съвет град Първомай, прието на 18.07.2008 г. по Протокол № 12

Относно: Изпълнение на договори между Дирекция „Бюро по труда” и Община Първомай по Закона за насърчаване на заетостта.

Предвид внесено предложение от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-78/11.07.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

         1. Одобрява 5 бройки към общата численост и структура на Общинската администрация в Община Първомай, в дейност програми за временна заетост към местни дейности, съгласно сключените договори.

         2. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 106, прието на 18.07.2008 г. по Протокол № 12

Относно: пряко предоставяне на общинска концесия за добив на подземни богатства – строителни материали /баластра за пътни основи/ от находище „РИБАРНИКА-1”, разположено в землищата на кв.Дебър, гр.Първомай и с.Поройна, общ.Първомай, обл.Пловдив на „ВИТАЛ ТРАНС” ООД гр.Първомай по реда на чл.3, ал.2 от Закона за подземните богатства.

Предвид изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-76/11.07.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5, т.4, чл.6, ал.4, чл.29 от Закона за подземните богатства, във връзка с чл.5, ал.2 от Закона за концесиите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

         І. 1. Приема правна, финансово-икономическа и екологична обосновка за пряко предоставяне на общинска концесия за добив на строителни материали от находище “РИБАРНИКА-1”, разположено в землищата на кв.Дебър, гр.Първомай и с.Поройна,  общ.Първомай, обл.Пловдив.

         ІІ. 1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.5 от ЗПБ -строителни материали – баластра за пътни основи, представляващи общинска собственост, от находище “РИБАРНИКА-1”, разположено в землищата на кв. Дебър, гр.Първомай и с.Поройна,  общ.Първомай, обл.Пловдив, индивидуализирано с координатите на точки с номера от 1 до 14 по контура на утвърдените запаси, в координатна система "1970 г.".

         2. Определя концесионна площ в размер 80 146 кв.м. по крайния контур на утвърдените запаси на находище “РИБАРНИКА-1”, разположено в землищата на кв. Дебър, гр.Първомай и с.Поройна, община Първомай, област Пловдив, при граници с координати на точките от № 1 до 14 включително в координатна система "1970 г.".

         3.  Определя срок на концесията 22 /двадесет и две/ години.

         4. Определя пряко за концесионер "Витал транс" - ООД, гр.Първомай - титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0232 от 10 март 2006 година.

         5.  Определя основните права и задължения по концесията, както следва:

         5.1.  Основни права на концесионера:

         5.1.1.  да добива баластра в границите на находището по т. 1 в размер до 10 000 м3 на година ;

         5.1.2.  право на собственост върху добитата баластра и върху технологичните отпадъци;

         5.1.3.  да извършва преработка, складиране, транспортиране и продажба на добитата  баластра;

         5.1.4.  да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписване на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация;

         5.1.5.  да извършва за своя сметка и на свой риск и след предварително съгласуване с концедента и с компетентните органи необходимите дейности, свързани с добива, включително допроучване и експлоатационно проучване на подземните богатства в границите на находището по т. 1.

         5.2.  Основни задължения на концесионера:

         5.2.1. да заплаща на концедента дължимото концесионно възнаграждение при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

         5.2.2.  да изготви и представи на концедента:

         5.2.2.1. цялостен работен проект за добив и първична преработка на подземните богатства и за осъществяване на свързаните с концесията дейности; срокът за представяне е 8 месеца от влизането в сила на концесионния договор; след съгласуване с концедента и с министъра на околната среда и водите /въз основа на оценка на въздействието върху околната среда/ цялостният работен проект става неразделна част от концесионния договор;

         5.2.2.2. проект за рекултивация на концесионната площ по т. 2, съгласуван с компетентните органи; срокът за представяне е 8 месеца от влизането в сила на концесионния договор; проектът за рекултивация става неразделна част от концесионния договор;

         5.2.2.3. годишен работен проект за добив и първична преработка на подземните богатства във връзка с осъществяването на свързаните с концесията дейности за всяка година от срока на концесията, срокът за представяне е 31 януари на съответната година, а за първата година от срока на концесията, срокът за представяне е 8 месеца от влизането в сила на концесионния договор; след съгласуване с концедента и с министъра на околната среда и водите, годишният работен проект става неразделна част от концесионния договор;

         5.2.3. да разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещо разработване на находището;

         5.2.4.  да изземва подземните богатства от земните недра при минимални загуби, като се спазват законите правилниците и наредбите за правилно и безопасно разработване на находища на подземни богатства;

         5.2.5. да допуска по всяко време до концесионната площ по т. 2 контролни органи и оторизирани представители на концедента и да им предоставя документи и информация, имащи отношение към изпълнението на задълженията по концесионния договор;

         5.2.6. да води и да предоставя на концедента или на посочен от него компетентен държавен орган подробна геоложка, техническа и друга документация и информация, изготвена във връзка с ползването на находището в границите на концесионната площ по т.2;

         5.2.7. да не предоставя на трети лица без разрешение на концедента геоложка, техническа или друга документация и информация, която притежава във връзка и по повод на концесията;

         5.2.8.  да застрахова обекта по т. 1, ако той може да бъде застрахован съгласно Закона за застраховането.

         5.2.9. да доставя до 5003 на концедента баластра на година.

         5.3.  Основни права на концедента:

         5.3.1. да получава дължимото от концесионера концесионно възнаграждение при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

         5.3.2. право на собственост върху всяка геоложка, техническа и друга информация и документация, изготвена във връзка с разработването на находището по т. 1;

         5.3.3. да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор и условията на концесията, включително чрез право на достъп до концесионната площ по т. 2 и чрез получаване от концесионера на документи и информация;

         5.3.4.  да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения или условията по концесията.

         5.4.  Основни задължения на концедента:

         5.4.1. да осъществява контрол за спазване на условията по концесията и за изпълнение на задълженията по концесионния договор;

         5.4.2. да оказва съдействие при осъществяване на концесията съгласно договорните условия, включително чрез своевременно съгласуване на предоставените от концесионера цялостен работен проект и годишни работни проекти.

         6.  Определя следните условия за осъществяване на концесията:

         6.1.  При наличие на форсмажорни обстоятелства концедентът има право да посочи, а концесионерът е длъжен да приеме и да търпи трети лица да добиват и да се ползват от подземните богатства в границите на концесионната площ по чл.2. В случаите по предходното изречение концесионерът няма право на обезщетение.

         6.2.  При осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности концесионерът е длъжен:

         6.2.1. да изпълнява изискванията, свързани с опазването на околната среда, водите, земеделските земи и горите, защитените със закон територии и обекти, в това число чрез извършване на оценка на съвместимостта на добива на подземни богатства, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, /ДВ бр.73 от 2007г./, както и изискванията за опазване на културни и исторически паметници, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;

         6.2.2.  да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

         6.2.3.  да изпълнява параметрите на концесията, предложени с работната програма за разработка на находище “РИБАРНИКА-1”, разположено в землищата на кв. Дебър, гр.Първомай и с.Поройна, община Първомай, област Пловдив, представена от “Витал транс” ООД гр.Първомай - приложение към концесионния договор;

         6.2.4.  да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;

         6.2.5.  да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която е находището на подземни богатства;

         6.2.6.  да спазва указанията, давани от министъра на околната среда и водите при съгласуване на проектите по т. 5.2.2.1 и 5.2.2.3;

         6.2.7.  да изпълнява одобрените и изискващи се рекултивационни мероприятия;

         6.2.8.  да изпълнява съгласуваните с концедента цялостен работен проект за добив и първична преработка и годишни работни проекти;

         6.2.9.  да стабилизира на терена граничните точки по контура на концесионната площ.

         6.3.  За осъществяване на концесията не се изискват задължителни подобрения.

         6.4. Добивните работи да започнат след представяне в Министерството на регионалното развитие и благоустройството на цялостен работен проект за добив и първична преработка от находището по т. 1, съгласуван с министъра на околната среда и водите, чието съдържание да е в съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства и с работната програма за разработка на находището по т. 6.2.3.

         6.5.  Концесионният договор влиза в сила от датата на подписването му.

         7.  Определя за начален срок на концесията датата на влизане в сила на концесионния договор.

         8. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния договор:

         8.1.  Безусловни неотменяеми банкови гаранции от българска банка за гарантиране изпълнението на задължението за заплащане на концесионно възнаграждение:

         8.1.1.  за първата година гаранцията е в размер на 50 на сто от сумата, посочена в т. 9.6, и се представя на концедента в 10-дневен срок от влизането в сила на концесионния договор;

         8.1.2.  за всяка следваща година за срока на концесията, гаранцията е в размер на 50 на сто от концесионното възнаграждение за предходната година и се представя на концедента в  срок до 31 януари на обезпечената година;

         8.1.3.  банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е валидна до 60 дни от изтичането на съответната отчетна година.

         8.2.  Откриване от страна на концесионера на специална банкова сметка в посочена от концедента банка за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и с рекултивацията:

         8.2.1.  в специалната банкова сметка по т. 8.2 концесионерът отчислява всяка година за срока на концесията сума, представляваща 1/10 част от общия размер на паричните средства, предвидени за опазване на околната среда и за рекултивация в проекта по т. 5.2.2.2;

         8.2.2.  за първата година от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1 се представя на концедента в 30-дневен срок, считано от датата на представяне на проекта по т. 5.2.2.2;

         8.2.3.  за всяка следваща календарна година от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1 се представя на концедента в срок 31 януари на съответната година;

         8.2.4.  начинът за разпореждане със сметката по т. 8.2 се определя в концесионния договор.

         8.3.  Право на концедента да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и да е от основните задължения или условията на концесията по това решение. Условията и сроковете за упражняване на правото за едностранно прекратяване на договора се определят в концесионния договор.

         8.4.  Дължат се неустойки при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните задължения и лихви за забавено изпълнение на парични задължения.  Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят в концесионния договор.

         8.5.  Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера концедентът има право да търси и обезщетение по общите правила.

         9. За предоставената концесия за добив, концесионерът заплаща концесионно възнаграждение на концедента по ред, определен в концесионния договор, както следва:

9.1. Еднократно концесионно плащане в размер на 3 500 лв., покриващо направените разходи за подготовка на концесията, се заплаща при подписване на концесионния договор.      9.2. Периодични парични възнаграждения за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като срокът на плащане е 30-о число на месеца, следващ отчетния период.

         9.3. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията.

         9.4. Размерът на всяка плащане се определя съгласно чл.1, ал.1 т.1 и ал.2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали – Приложение № 4 към чл.11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионно възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, като 7 на сто то базата за изчисляване на концесионното възнаграждение се умножи по добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период. Съгласно чл.1, ал.3, т.1, буква ”в” от Методиката, концесионното възнаграждение за единица добито подземно богатство по ал.1 не може да бъде по-ниско от 0,40 лв./т., като тази стойност се индексира ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скално-облицовъчните материали по информация, предоставена от НСИ, при базова статистическа информация за цените за 2005 г. 

         9.5. Минималният размер на дължимото годишно концесионно възнаграждение не може да бъде по-нисък от сумата, определена на базата на 30  на сто от предвидения средно годишен добив за срока на концесията и предвидените стойности за единица добито подземно богатство, съгласно чл.1, ал.4 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали – Приложение № 4 към чл.11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионно възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства.

         9.6. Размерът на сумата, определена по реда на т. 9.5 не може да бъде по-малък от 4400 /четири хиляди и четиристотин лева/ лева.

         9.7. Размерът на концесионното възнаграждение по т. 9.4. и на минималното концесионно възнаграждение по т. 9.5. се променя с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото определяне.

         10.  Определя други изисквания, свързани с концесията:

         10.1.  Приложимо право по отношение на концесията е българското.

         10.2. Всички спорове между страните по концесионния договор се решават по взаимно съгласие, а в случай на непостигане на съгласие спорът се решава по съдебен ред.

         11.  Упълномощава Кмета на община Първомай в срок един месец от влизането в сила на решението да сключи концесионния договор с "Витал транс" - ООД, гр.Първомай, да организира контрола по изпълнението му и да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с договора, с изключение на тези по неговото прекратяване.

ІІІ. Задължава Кмета на Община Първомай при съставяне на годишния бюджет 10 % от годишната концесионна вноска да бъде разпределена за нуждите на с.Поройна.

РЕШЕНИЕ № 107, прието на 18.07.2008 г. по Протокол № 12

Относно: продажба на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост по регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив чрез търг с тайно наддаване.

         Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-74/11.07.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.38, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

         1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот предназначен за производствена дейност, с площ от 478 кв.м., съставляващо УПИ ХХІV – производствена дейност, находящ се в кв.37 по регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от север – улица, от изток-УПИ І – спортен комплекс, от юг – УПИ І – спортен комплекс, от запад – УПИ І – спортен комплекс. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 16 от 3.02.2006 г.

         Пазарната цена на имота е в размер на 3 226,67 лв. /три хиляди двеста двадесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки/ без ДДС.

РЕШЕНИЕ № 108, прието на 18.07.2008 г. по Протокол № 12

Относно: продажба на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост по регулационния план на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив чрез търг с тайно наддаване.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-73/11.07.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.38, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

         1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ празно дворно място с площ от 530 кв.м., съставляващо УПИ VІІ – общински, находящ се в кв.1 по регулационния план на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от север – зем.земя, от изток – УПИ VІІІ – общински, от юг – улица, от запад – УПИ VІ – общински. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 194 от 9.02.2000 г.

         Пазарната цена на имота е в размер на 2 915 лв. /две хиляди деветстотин и петнадесет лева / без ДДС.

РЕШЕНИЕ № 109, прието на 18.07.2008 г. по Протокол № 12

Относно: продажба на земеделски имот от ОПФ в землището на с.Градина, общ.Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-77/11.07.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.38, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Разрешава да се извърши продажба чрез търг с тайно наддаване на недвижим имот с Акт за частна общинска собственост № 149/21.04.2008г, представляващ :

– земеделска земя № 008004, с площ 7,385 дка, начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността „Юрта под село”, землището на с.Градина, общ.Първомай

- с начална тръжна цена, определена от независим  лицензиран оценител в размер на 6 148 лв. / шест хиляди сто четиридесет и осем лева/.

РЕШЕНИЕ № 110, прието на 18.07.2008 г. по Протокол № 12

Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост на „МОТОКЛУБ НАУТИЛУС” гр.Първомай

Предвид изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-75/11.07.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване на „МОТОКЛУБ НАУТИЛУС” гр.Първомай, върху следния недвижим имот – частна общинска собственост:

         Поземлен имот /бивше игрище/ с площ от 23,019 дка., с начин на трайно ползване – спортен терен, съставляващ имот № 000148, находящ се в местността „Върбака черничките” в землището на гр.Първомай, обл.Пловдив, с цел изграждане на мототрасе за срок от 10 /десет/ години.

         2. Изграждане на мототрасето да се осъществи в рамките на 2 /две/ години, считано от датата на сключване на договора.

3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за предоставяне за безвъзмездно ползване на обекта описан в т.1., с изрична прекратителна клауза в случай на неизпълнение на т.2 на настоящото Решение.

РЕШЕНИЕ № 111, прието на 18.07.2008 г. по Протокол № 12

Относно: Кандидатстване на Община Първомай по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013” и във връзка с обявената от Министерство на регионалното развитие за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013” – BG161PO001/1.1-01/2007 «Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали».

Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-71/10.07.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

         1. Община Първомай да участва в процедурата за BG161PO001/1.1-01/2007 «Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали» по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”.

         2. Общински съвет гр.Първомай декларира, че за период не по-малък от пет /5/ години няма да бъде променяно предназначението на следните обекти:

                   1. Читалище – гр.Първомай;

                   2. Читалище – кв.Дебър;

                   3. Читалище – кв. Любеново;

                   4. Читалище – с.Бяла река;

                   5. Читалище – с.Крушево;

                   6. Читалище – с.Татарево;

                   7. Читалище – с. Искра;              

                   8. Читалище – с.Брягово;

                   9. Читалище – с.Драгойново;

                   10. Читалище – с.Православен;

                   11. Читалище – с.Караджалово;

                   12. Читалище – с.Градина;

                   13. Читалище – с.Дълбок извор.

РЕШЕНИЕ № 112, прието на 18.07.2008 г. по Протокол № 12

Относно: Предложение за сключване на споразумение за общинско сътрудничество между Община Първомай, Община Пловдив, Община Асеновград, Община Марица и Община Брезово за подготовка и последваща реализация на съвместен проект: «Бенчмаркингът1 като инструмент за повишаване на общинския капацитет за реализация на ПЧП и трансфер на политики за по-оптимално използване на общинските ресурси” по бюджетна линия BG051PO002/1.4-02 приоритет 1.4. «Администрацията – партньор на бизнеса»,приоритет 1. «Добро управление» на Оперативна програма «Административен капацитет».

Предвид изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-72/10.07.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.61, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

         1. Дава съгласие за сключване на споразумение за сътрудничество с Община Пловдив, Община Асеновград, Община Марица и Община Брезово с цел подготовка и последваща реализация на съвместен проект: „Бенчмаркингът като инструмент за повишаване на общинския капацитет за реализация на ПЧП и трансфер на политики за по-оптимално използване на общинските ресурси” по бюджетна линия BG051PO002/1.4-02, подприоритет 1.4. «Администрацията – партньор на бизнеса»,приоритет 1. «Добро управление» на Оперативна програма «Административен капацитет» и одобрява предложения проект на споразумение за общинско сътрудничество.

         2. Общински съвет гр.Първомай упълномощава кмета на Общината да подпише споразумението за сътрудничество с Общините Пловдив, Асеновград, Марица и Брезово.

         3. Общински съвет гр.Първомай упълномощава кмета на Общината да представлява Община Първомай като страна по споразумението за сътрудничество.

         4. Общински съвет гр.Първомай одобрява споразумението за сътрудничество с Общините Пловдив, Асеновград, Марица и Брезово.

РЕШЕНИЕ № 113, прието на 18.07.2008 г. по Протокол № 12

Относно: изменение и допълнение на Решение № 59 на Общински съвет – Първомай, прието на 31.03.2008 г. по Протокол № 7 .

Предвид изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-82/14.07.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.4, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Изменя и допълва Решение № 59/31.03.2008г. по Протокол №7, както следва:

І. Намаля с 25% началната конкурсна  цена от точка ІІ.1., като текста: „Начална конкурсна цена – 192 700 (сто деветдесет и две хиляди и седемстотин) лева.” се заменя с текста: „Начална конкурсна цена  - 144 525 (сто четиридесет и четири хиляди петстотин двадесет и пет) лева.”

ІІ. Изменя срока за изпълнение на проекта в точка ІІ.4., като текста: „4. Срок за изпълнение на проекта – две години, считано от датата на сключване договора за продажба.”, се заменя с текста: „4. Срок за изпълнение на проекта – три години, считано от датата на сключване договора за продажба.”

РЕШЕНИЕ № 114, прието на 18.07.2008 г. по Протокол № 12

Относно: изменение и допълнение на Решение № 58 на Общински съвет – Първомай, прието на 31.03.2008 г. по Протокол № 7 .

Предвид изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-81/14.07.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.4, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Изменя и допълва Решение № 58/31.03.2008г. по Протокол №7, както следва:

І. Намаля с 25% началната конкурсна  цена от точка ІІ.1., като текста: „Начална конкурсна цена – 388 700 (триста осемдесет и осем хиляди и седемстотин) лева.” се заменя с текста: „Начална конкурсна цена  - 291 525 (двеста деветдесет и една хиляди петстотин двадесет и пет) лева.”

ІІ. Изменя срока за изпълнение на проекта в точка ІІ.4., като текста: „4. Срок за изпълнение на проекта – две години, считано от датата на сключване договора за продажба.”, се заменя с текста: „4. Срок за изпълнение на проекта – три години, считано от датата на сключване договора за продажба.”

РЕШЕНИЕ № 115, прието на 29.08.2008 г. по Протокол № 13

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет град Първомай за първото шестмесечие на 2008 година.

Предвид изложеното в отчета на Председателя на Общински съвет гр.Първомай вх.№ 53-0-267/20.08.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Приема отчета на Председателя на Общински съвет град Първомай за дейността на съвета и неговите постоянни комисии през първото полугодие на 2008 година.

РЕШЕНИЕ № 116, прието на 29.08.2008 г.по Протокол № 13

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за първото полугодие на 2008 година. Предвид изложеното в отчета на Кмета на Общината изх.№ 61-00-88/21.08.2008 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от същия закон

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Приема отчета на Кмета на общината за изпълнение решенията на Общински съвет град Първомай от № 23 до № 92, отнасящи се за първото полугодие на 2008 година.

РЕШЕНИЕ № 117, прието на 29.08.2008 г. по Протокол № 13

Относно: Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2008 г. Приемане на отчета на инвестиционна програма и текущи ремонти за първото полугодие на 2008 година. Приемане на отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за първото полугодие на 2008 година.

 Предвид внесено проекто решение от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-89/21.08.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.30, ал.2 от Закона за общинския бюджет и чл.48, ал.2 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2008 г., както следва:

         1.1. По прихода – 5 775 641 лв. /съгласно Приложение № 1 /;

         1.2. По разхода –  5 120 815 лв. /съгласно Приложение № 2/.

         2. Приема отчета на инвестиционна програма в размер на 858 397 лева и на текущите ремонти в размер на 61 241 лв. /съгласно Приложение № 3/.

3. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове за първото полугодие на 2008 г. /съгласно Приложение № 4/.

РЕШЕНИЕ № 118, прието на 29.08.2008 г. по Протокол № 13

Относно: Удължаване срока на договор за наем на общински имот, находящ се в с.Крушево на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС. Предвид изложеното в докладната записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-85/20.08.2008 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с § 78, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

1. Да се удължи срока на Договор № 304/29.09.2005 г. за наем на част от следния общински недвижим имот : Терен за търговски цели с площ от 47,30 кв.м., находящ се в УПИ Х – приемателен пункт, целият с площ 1230 кв.м., в кв.16 по регулационния план на с.Крушево, общ.Първомай, за срок до 2 /две/ години.

         2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши необходимите действия за удължаване срока на договора за обекта описани в т.1.

 

РЕШЕНИЕ № 119, прието на 29.08.2008 г. по Протокол № 13

Относно: Удължаване срока на договор за наем на общински имот, находящ се в с.Бяла река на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС.

Предвид изложеното в докладната записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-84/20.08.2008 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с § 78, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

1. Да се удължи срока на Договор № 329/20.10.2005 г. за наем на следния общински недвижим имот : Терен за търговски цели с площ от 55 кв.м., попадащ в уширение на улица с о.т. 18 до о.т. 19, пред УПИ VІІ – здравен дом, в кв.17 по регулационния план на с.Бяла река, общ.Първомай, за срок до 2 /две/ години.

         2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши необходимите действия за удължаване срока на договора за обекта описани в т.1.

РЕШЕНИЕ № 120, прието на 29.08.2008 г. по Протокол № 13

Относно: Удължаване срока на договор за наем на общински имот, находящ се в с.Градина на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС.

Предвид изложеното в докладната записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-83/20.08.2008 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с § 78, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

1. Да се удължи срока на Договор № 333/20.10.2005г. за наем на следния общински недвижим имот: Терен за търговски цели с площ от 60 кв.м., попадащ в междуулично пространство, отредено за озеленяване, заключен между кв.55, 57, 59 и осови точки № 171, 172, 138, 274 и 139, цялото с площ от 1820 кв.м. по регулационния план на с.Градина, общ.Първомай, за срок до 2 /две/ години.

         2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши необходимите действия за удължаване срока на договора за обекта описани в т.1.

РЕШЕНИЕ № 121, прието на 29.08.2008 г. по Протокол № 13

Относно: Докладна записка относно продажба на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив чрез търг с явно наддаване.

Предвид изложеното в докладната записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-86/20.08.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.38, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ дворно място с площ от 490 кв.м., съставляващо УПИ ХІІІ – държавен, находящ се в кв.160 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от север – УПИ ХV-държ., от изток – УПИ ХІІ-държ., от юг-улица, от запад – УПИ ХІV-2623 и УПИ ХХІІІ-общ., с Акт за частна общинска собственост № 336 от 11.12.2001 год.Пазарната цена на имота е в размер на 9 408 лв. /девет хиляди четиристотин и осем лева/ без включен ДДС.

РЕШЕНИЕ № 122, прието на 29.08.2008 г. по Протокол № 13

Относно: Промяна на представителя за Община Първомай в „Тракия-еко” АД.

Предвид внесено проекто решение от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-87/21.08.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, т.4 и т.10 от Търговския закон, чл.33 и чл.37 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

1. Задължава кмета на общината да внесе в дневния ред на Общото събрание на „Тракия-еко” АД на 4.09.2008 г. предложение за промяна на състава на Съвета на директорите на дружеството, като оттегли от състава на Съвета на директорите представителя на Община Първомай  СТОЯН КЕРАНОВ СТОЯНОВ, и освобождава същия от отговорност.

2. Задължава кмета на общината да предложи на Общото събрание на „Тракия-еко”АД за член на Съвета на директорите на дружеството  МАРИАНА СПАСОВА ДИМИТРОВА.

РЕШЕНИЕ № 123, прието на 29.08.2008 г. по Протокол № 13

Относно: Докладна записка относно предоставяне на част от сграда в УПИ І – училище, кв.67 по плана на гр.Първомай /северна част от бивша работилница към ОУ „Св.св.Кирил и Методий”/ за целите на проект „Дневен център за възрастни хора в гр.Първомай” за период от 5 години.Предвид изложеното в докладната записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-94/28.08.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и обява на Министерство на труда и социалната политика за набиране на проектни предложения по програма ФАР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Общински съвет град Първомай дава съгласието си северната част от сградата, намираща се в УПИ І – училище, кв.67 по плана на гр.Първомай /бивша работилница в ОУ „Св.св. Кирил и Методий” град Първомай/ да бъде предоставена по проект за изграждане на Дневен център за възрастни хора за период от 5 /пет/ години

РЕШЕНИЕ № 124, прието на 10.09.2008 г. по Протокол № 14

Относно: Подготовка на проект по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на потенциални местни инициативни групи в селските райони” ос 4 ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони /2007-2013/.

Предвид изложеното в докладната записка от А.Папазов - кмет на Общината изх.№ 61-00-90/27.08.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.4 от Наредба № 14 от 03.04.2008 г. на Министерство на земеделието и храните

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

1. Одобрява участието на общината в създаване на публично-частно партньорство за подаване на Заявление за подпомагане по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за териториите на потенциални МИГ в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони /2007-2013г/ за създаване на местна инициативна група /МИГ/ на цялата територия на общината и територията на община Садово.

         2. Въз основа на Протокол от съвместна среща, състояла се на 26.08.2008 година приема като партньори за подписване на партньорската декларация и подаване на Заявлението следните организации:

         За стопанския сектор „Грийнс-Агро”ООД – гр.Първомай, ул.”Родопи” № 21

представлявана от Дечко Иванов Петков – управител; К”ВЗКАЧС-Катуница” с.Катуница, Кметство Катуница, ет.2-ри, представлявано от Атанас Василев Илиев.

         За нестопански сектор НЧ „Пробуда”, гр.Първомай кв.Дебър, ул.”Княз Борис І” 190, представлявана от Петя Димитрова Павлова, председател; Сдружение „Гражданска инициатива за Садово” гр.Садово, ул.”Г.Димитров” № 8, представлявано от Иванка Димитрова Йорданова.

         3. Водещата организация по проекта, която в качеството си на КАНДИДАТ, да подаде документи и да подпише договор за безвъзмездна финансова помощ  по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за териториите на потенциални МИГ” от Програмата за развитие на селските райони да бъде Община Първомай, ул.”Братя Миладинови-юг” № 50, Булстат 000471536, представлявана от Ангел Атанасов Папазов, кмет на Община Първомай.             

         4. Определя за свой представител по изпълнение на проекта и подписване на партньорската декларация: Ангел Папазов – кмет на Община Първомай.

         5. Община Първомай се ангажира да оказва съдействие и участва чрез своя представител и други лица в подготовката на Заявлението за кандидатстване по под-мярка 431-2, ос 4 ЛИДЕР от ПРСР.

         6. Във връзка с успешното изпълнение на проекта, офис техника – компютри, принтер и копирна машина, оборотни финансови средства в размер,допълнително определен от ОбС Първомай.

РЕШЕНИЕ №125, прието на 10.09.2008 г. по Протокол № 14

Относно: Упълномощаване на представителя на Община Първомай в качеството и на акционер на редовното годишно събрание на акционерите на „МБАЛ-Пловдив”АД.

         На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.220, ал.1, вр. Чл.226 от Търговския закон и чл.9, ал.3 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие и предвид писмо на Многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив АД изх.№ 2661, 21.08.2008 година до Кмета на Община Първомай, с което уведомяват, че свикват редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 18.09.2008 г. и внесена докладна записка от Председателя на Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         1.Упълномощава д-р Иван Янчев Маджаров да представлява Община Първомай в качеството и на акционер на редовното годишно събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив” АД, което ще се проведе на 18.09.2008 г., а при липса на кворум на 06.10.2008 г.

        2.Задължава упълномощения представител д-р Иван Янчев Маджаров да гласува „Против” за увеличаване  на капитала на дружеството.

РЕШЕНИЕ № 126, прието на 30.09.2008 г. по Протокол № 15

Относно: Приемане на средни брутни работни заплати за ОбА, мероприятия и поделения към нея.

Предвид внесено проекто решение от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-101/19.09.2008 г. и на основание  чл.21 ал.1 т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.6 ал.2,ал.4 ал.6 от ПМС № 198 / 08.08.2008 г
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.
ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Приема средни брутни работни заплати на едно лице от персонала по дейности финансирани от държавния и местния бюджет считано от 01.07.2008 г както следва:

 

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ                        492.08

ДЕНОНОЩНИ ДЕЖУРНИ                                     337.21

ПУНКТОВЕ ЗА У-НИЕ                                            303,37

ДЕТСКИ ЯСЛИ И УЧ.ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ          437.72

 

МЕСТНИ  ДЕЙНОСТИ

ОбА –ДОФИНАНСИРАНЕ                                      321,11

ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ                                        332,50                               

ДОМАШЕН ПАТРОНАЖ                                        334,09

ДР. ДЕЙН. СЕЛ. СТОП                                            333.89

ЧИСТОТА                                                                   385.42

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ                                                        387,50

ДР.ДЕЙН. БЛАГОУСТР. И ОП. ОК .СРЕДА      425.00

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТР.ОП.ОК.СРЕДА           360,10

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА        350,25

ПВЗ                                                                           422,50

ОСВЕТЛЕНИЕ                                                         572,50

 

ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ

ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СОЦ. УСЛУГИ                            374.22

КУЛТУРА                                                                  358,75

ОБРАЗОВАНИЕ                                                        637.63

РЕШЕНИЕ № 127, прието на 30.09.2008 г. по Протокол № 15

ОТНОСНО: Приемане на основни месечни възнаграждения на кмета на общината,кметовете на кметства и кметските наместници

Предвид внесено проекто решение изх.№ 61-00-99/19.09.2008 г. и на основание чл.21 ал.1 т.5 от ЗМСМА  и  чл.1 ал.1 т.5  при изпълнение на чл.11 ал.2 на ПМС №198 / 08,08.2006
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД ПЪРВОМАЙ  РЕШИ :

Утвърждава основни месечни  възнаграждения на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници считано от 01.07. 2008г

кметство                                    образование      стара                осн.раб.      %           

категория                                      осн.запл.           запл.           увеличение                                                                                                                              

1.Кмет на общината                      висше            1015             1096              8% 
           

2.Кмет на кметство над 2000 жители  

     Градина                                        висше           633                  684             8%
 

От 1001 до 2000 жители

     Искра                                            средно          548                   592             “

     Дълбок извор                               висше           548                   592             “

     Караджалово                               средно          522                   564             “

     Виница                                         средно          510                   551             „

От 901 до 1000 жители

   Бяла река                                         висше          504                    545            „

   Крушево                                         средно          493                    532            “
 

От 451 до   900 жители                                                    

 Брягово                                            средно           475                   513            “

 Езерово                                            ср.спец          475                   513            “

 Татарево                                           ср.спец          475                  513            “

 Воден                                              ср.спец            475                  513            “

 Драгойново                                      средно           451                  487            “

 Буково                                               средно           451                  487            “                 
Православен                                  
    висше           451                  487            „

 

Под 450 жители

    Поройна                                        висше             451                  487            “ 

3.Кметски наместници    

    Добри дол                                     ср.спец           386                  415            " 

 

Забележка: Допълнителното трудово възнаграждение е 0.8% за всяка година  стаж и се променя по месеци съгласно нормативната уредба.


РЕШЕНИЕ № 128, прието на 30.09.2008 г. по Протокол № 15

Относно: Готовността на общинските учебни и детски заведения за започване на учебната 2008/2009 година.

         Предвид изложеното в информацията от Юлиян Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-93/19.09.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и § 6в, ал.2 от допълнителните разпоредби от Закона за народната просвета и чл.11, ал.2 и чл.11а, ал.2 от Наредба № 7 на Министерство на образованието и науката за определяне броя на учениците и децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ    РЕШИ  :

1.    Приема информацията за готовността на общинските учебни и детски заведения  за започване на учебната 2008/2009 г.

2.    Определя ОУ”Христо Ботев”  с Градина за средищно училище и предлага на МОН  да включи  същото в националния списък на средищните  училища.

3.    За учебната 2008/2009 г. допуска изключение от минималния брой на учениците в паралелките, не по-малко от 10, по чл. 11 ал.2 от Наредба № 7 на МОН ,  като осигурява  допълнително средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, както следва:
 

1.    разходни стандарти за съответната дейност, както следва:

 

УЗ/Селище

клас

брой
учетици

слята
паралелка

брой
ученици

разлика между
норматив за
минимален брой
ученици и действителен
брой ученици

ЕРС

необходими
средства

1

НУ "П.Р.Славейков"
с.Воден

І

6

І -ІІІ

10

6

1105

6630

ІІ

5

ІІ - ІV

12

4

1105

4420

ІІІ

4

 

 

 

 

 

ІV

7

 

 

 

 

 

 

всичко

 

22

2

22

10

 

11050

2

ОУ "Отец Паисий"
с.Искра

І

12

 

12

Включено в
националния
списък на
защитените
училища

 

 

ІІ

12

 

12

 

 

ІІІ

9

 

 

 

 

ІV

6

ІІІ-ІV

15

 

 

V

10

 

10

 

 

10

 

10

 

 

VІІ

10

 

10

 

 

VІІІ

12

 

12

 

 

Всичко

 

81

1

81

0

 

 

3

ОУ "Св.св.Кирил и Методий"
с.Дълбок извор

І

17

 

17

 

 

 

ІІ

14

 

14

2

1105

2210

ІІІ

13

 

13

3

1105

3315

ІV

15

 

15

1

1105

1105

V

11

 

11

7

1105

7735

17

 

17

1

1105

1105

VІІ

16

 

16

2

1105

2210

VІІІ

19

 

19

 

 

0

Всичко

 

122

 

122

16

 

17680

4

ОУ "В.Априлов" с.Виница

І

7

 

 

 

 

 

ІІ

13

 

 

 

 

 

ІІІ

11

І-ІІІ

18

 

 

 

ІV

6

ІІ-ІV

19

 

 

 

V

8

 

 

 

 

 

7

V-VІ

15

3

1105

3315

VІІ

12

 

12

6

1105

6630

VІІІ

16

 

16

2

1105

2210

Всичко

 

80

3

80

11

 

12155

5

ОУ "Св.св.Кирил и Методий"
Караджалово

І

10

 

10

6

1105

6630

ІІ

10

 

10

6

1105

6630

ІІІ

10

 

10

6

1105

6630

ІV

10

 

10

6

1105

6630

V

13

 

13

5

1105

5525

11

 

11

7

1105

7735

VІІ

13

 

13

5

1105

5525

VІІІ

10

 

10

8

1105

8840

Всичко

 

87

 

87

49

 

54145

6

ОУ "Л.Каравелов"
с.Бяла река

І

14

 

14

2

1105

2210

ІІ

8

 

 

 

 

 

ІІІ

12

 

12

4

1105

4420

ІV

5

ІІ-ІV

13

3

1105

3315

V

13

 

13

5

1105

5525

5

 

 

 

 

0

VІІ

15

 

15

3

1105

3315

VІІІ

8

VІ-VІІІ

13

5

1105

5525

Всичко

 

80

2

80

22

 

24310

7

ОУ "Хр.Ботев"
с.Езерово

І

5

 

 

 

 

 

ІІ

8

 

 

 

 

 

ІІІ

3

ІІ-ІІІ

11

5

1105

5525

ІV

5

І-ІV

10

6

1105

6630

V

11

 

11

7

1105

7735

16

 

16

2

1105

2210

VІІ

18

 

18

 

1105

0

VІІІ

18

 

18

 

 

 

Всичко

 

84

2

84

20

 

22100

 

 

 

 

 

 

 

128

 

141440

 

Забележка: Сумата от 141440,00 лв (Сто четиридесет и една хиляди четиристотин и четиридесет ) лв касае периода

 15.09.2008г - 15.09.2009 г.Необходима сума за периода 15.09.2008 г до 31.12.2008 г  41253,00 лв (Четиридесет и една хиляди двеста петдесет и три ) лв

 

2.    За учебната 2008/2009 г. допуска изключение от минималния брой на учениците в паралелките,  по-малко от 10, по чл. 11а  ал.2 от Наредба № 7 на МОН ,  като осигурява  допълнително средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, както следва:

 

УЗ/Селище

клас

брой
учетици

слята
паралелка

брой
ученици

разлика между
норматив за
минимален брой
ученици и действителен
брой ученици

ЕРС

необходими
средства

1

ОУ "Д-р П.Берон"
с.Буково

І

4

І -ІІІ

7

9

1105

9945

ІІ

4

 

 

 

 

 

ІІІ

3

 

 

 

 

 

ІV

5

ІІ - ІV

9

7

1105

7735

V

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

VІІ

12

V-VІІ

15

3

1105

3315

VІІІ

6

VІ-VІІІ

9

9

1105

9945

Всичко

 

40

4

40

28

 

30940

 

 

Забележка: Сумата от 30940,00 лв (Тридесет хиляди деветстотин и четиридесет )лв касае периода

15.09.2008г - 15.09.2009 г.Необходима сума за периода 15.09.2008 г до 31.12.2008 г  9024,00 (Девет хиляди двадесет и четири лв)

 

Задължава кмета на общината  да направи мотивирано искане пред МОН за разрешение  за съществуването на горепосочените маломерни и слети паралелки  на ОУ”д-р Петър Берон” с. Буково за учебната 2008/2009 г.

РЕШЕНИЕ № 129, прието на 30.09.2008 г. по Протокол № 15

Относно: Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Първомай по чл. 196, ал.5 от Закона за устройство на територията

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-95/19.09.2008 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.196, ал.5 от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Първомай по чл.196, ал.5 от ЗУТ.

РЕШЕНИЕ № 130, прието на 30.09.2008 г. по Протокол № 15

Относно: Приемане на Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на община Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-97/19.09.2008 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.62, ал.10 от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 131, прието на 30.09.2008 г. по Протокол № 15

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-94/19.09.2008 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.79  от Административно-процесуалния кодекс

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай, приета с Решение № 454 на Общински съвет град Първомай, взето на 30.11.2006 г. по Протокол № 45.

РЕШЕНИЕ № 132, прието на 30.09.2008 г. по Протокол № 15

Относно: Провеждане на конкурс за възлагането управлението на “МБАЛ – Първомай” ЕООД ,гр. Първомай

Предвид изложеното в докладната записка от Юлиян Димитров – зма.кмет изх.№ 61-00-96/19.09.2008 г. и на основание чл.21 ал.1 т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 44 ал. 1 и 2 от НРУОИВТДПОУ , чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения,чл. 3, ал. 1 от Нарeдба № 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения

1. Обявява конкурс за възлагане управлението на "МБАЛ-Първомай" ЕООД . Конкурса да се проведе чрез представяне на писмена разработка и събеседване.

2. Приема следните изисквания към кандидатите и условия за провеждане на конкурса :

2.1. Изисквания към кандидатите:

•         Кандидатите да притежават образователно - квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно стоматология и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно - квалификационна степен "магистър" по икономика  и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването.

•         Кандидатите да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар,съответно   стоматолог   или   икономист.    Кандидатите   притежаващи образователно  -  квалификационна степен  "магистър"  по  медицина, съответно стоматология , да имат придобита основна специалност.

•         Да нямат установени нарушения на националното законодателство или наредбите на Община Първомай , в качеството си на участници в управителните органи на дружества с общинско участие при изпълнение на служебните си задължение .

•         Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

2.2. Необходими документи за участие в конкурса:

• Заявление /молба/ за участие в конкурса /свободен текст/ ;

- Автобиография;
- Актуална снимка;

- Актуално свидетелство за съдимост / оригинал/ ;

- документ за завършено образование / нотариално заверен/;

- други документи ,  удостоверяващи изискванията  в т. 2.1 /нотариално заверени/;

- Копие от трудовата /служебна/ книжка / нотариално заверено / ;

 

•   Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 3 годишен период.

 

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан  с името на кандидата и името на търговското дружество. В този плик са поставени два запечатани непрозрачни плика с надписи "Плик 1" и "Плик 2", и със съдържание, както следва :

Плик 1 - документи:

•         Заявление /молба/ за участие в конкурса /свободен текст/;

•         Автобиография;

•         Актуална снимка;

•         Актуално свидетелство за съдимост / оригинал/ ;

•         Документ за завършено образование / нотариално заверен/;

•         Нотариално  заверено  копие от диплома  за висше    образование по
медицина, съответно стоматология или по икономика и управление;

•         Нотариално заверено копие от диплома за придобита основна специалност за кандидатите притежаващи образователно - квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно стоматология и документ удостоверяващ квалификация по здравен мениджмънт; или документ за призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт    или    по    икономика на
здравеопазването - за кандидатите с квалификационна степен "магистър
по икономика и управление.

•   Нотариално заверено копие от трудовата /служебна/ книжка и/или

осигурителна книжка;

• Декларация за липса на установени нарушения на националното законодателство или наредбите на Община Първомай.      

Плик 2 - разработка:

•   Плик 2  трябва  да  съдържа  писмена  разработка на    програма за развитието и дейността на лечебното заведение за три годишен период .

Темата предмет на събеседването е: "Мястото и ролята на лечебното заведение  в здравната система на община Първомай, повишаване качеството на медицинското обслужване и  приоритети за бъдещо развитие.”
Допълнителни въпроси по темата:                                                     

•  Характеристики обуславящи мястото на лечебното заведение в системата на здравеопазването на община Първомай;    

• Системи   за   управление   на   качеството   в   дейността на лечебното заведение;        

• Система на управление на лечебното заведение –права и задължения и атестация.

По време на провеждане на събеседването комисията по провеждане на конкурса  има право да задава и други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба , прилагана при управлението на лечебните заведения .

Информация   за   състоянието   на  лечебното  заведение   ще   бъде  на разположение на кандидатите в търговското дружество.

З.  За провеждане на конкурса избира комисия в състав:

Юлиян Димитров - зам. кмет на Община Първомай

Евелина Божикова- юрист / секретар /- представител на РЦЗ – Пловдив /председател/

Д-р Митко Хубинов – Председател на Общински съвет град Първомай;

Д-р Станка Апостолова – Председател на ПК по „Здравеопазване и социални дейности”.

 

Резервен член – Нели Симеонова /  юрист /


РЕШЕНИЕ № 133, прието на 30.09.2008 г. по Протокол № 15

Относно: Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред /приета с Решение № 454 на Общински съвет град Първомай, взето на 30.112006 г. по Протокол № 45/.

Предвид изложеното в Информацията от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-98/19.09.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД  ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Приема Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред /приета с Решение № 454 на Общински съвет град Първомай, взето на 30.11.2006 г. по Протокол № 45/.

РЕШЕНИЕ № 134, прието на 30.09.2008 г. по Протокол № 15

Относно: Изменение на бюджета на община Първомай за 2008 година.

Предвид внесено проекто решение от А.Папазов-кмет на община Първомай изх.№ 61-00-102/19.09.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18 от Закона за общинския бюджет

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

         1. Изменя Решение № 43 от 22.02.2008 г. по Протокол № 5 на Общински съвет град Първомай, както следва :

         1.1. Намаля бюджет 2008 г. с 93 850 лева и преразпределя средствата за капиталови разходи и издръжки планирани по бюджета на община Първомай за 2008 г. в приходната и разходната част съгласно приложение № 1 и № 2;

         1.2. Намаля капиталовите разходи по инвестиционна програма 2008 г. с 112 583 лева, намаля текущите ремонти с 14 289 лева и извършва преразпределение на планираните разходи съгласно приложение № 3.

РЕШЕНИЕ № 135, прието на 30.09.2008 г. по Протокол № 15

Относно: Признаване на трудовия стаж на новоизбраните кметове след влизане в сила от 01.07.2007 г. на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

Предвид изложеното в докладната записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-100/19.09.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ  РЕШИ  :

Признава трудовия стаж на новоизбраните кметове в пълен размер независимо в кое предприятие и на каква длъжност е придобит.

РЕШЕНИЕ № 136, прието на 30.09.2008 г. по Протокол № 15

Относно: отдаване под наем на част от недвижим имот, представляващ земеделска земя № 900082, находяща се в землището на град Първомай, кв.Любеново, община Първомай, обл.Пловдив за депониране на хумусно-земни маси, чрез публично обявен търг с тайно наддаване.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-103/24.09.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.19, ал.1, ал.4, т.5, чл.25, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и § 5, т.31 от ДР на Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

         1. Да се отдаде под наем на част от недвижим имот № 900082 с площ от 42,5 дка, от остатъчния поземлен фонд /ОПФ-остатък/, представляващ земеделска земя, целият с площ 71,596 дка, с начин на трайно ползване: пасище, мера, находяща се в местността „Под реката”, землището на град Първомай, кв.Любеново, общ.Първомай, обл.Пловдив за депониране на хумусно-земни маси, чрез публично обявен търг с тайно наддаване, за срок до 2 години.

         2. Определя начална тръжна цена за частта от имота описан в т.1 в размер на 425 лв. /четиристотин и двадесет и пет лева/ за месец.

РЕШЕНИЕ № 137, прието на 15.10.2008 г. по Протокол №16

Относно: приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията.

Предвид докладна записка от д-р М.Хубинов-председател на ОбС вх.№ 53-0-312/14.10.2008г. и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.79 от Административно-процесуалния кодекс

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

 Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията, приет с Решение №2 на Общински съвет Първомай, взето на 30.11.2007г. по Протокол №2.

РЕШЕНИЕ № 138, прието на 30.10.2008 г. по Протокол №17

 Относно: Продажба чрез конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ І – за детска градина, училище и административно обслужване в кв.51 по плана на с.Брягово, общ.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-106/20.10.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.38, ал.2 и чл.55 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.2 и 3, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество

І. Да се проведе публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 9 040 кв.м., в едно с построените в него сгради: Бивше училище /старо/ - двуетажна масивна постройка със застроена площ от 456 кв.м. построена през 1896 година; Бивше училище /ново/ - двуетажна масивна сграда със застроена площ от 260 кв.м. – построена през 1930г.; Бивша детска градина - едноетажна масивна сграда със застроена площ от 290 кв.м. построена през 1930 г. и масивна тоалетна със застроена площ 38 кв.м., съставляващ УПИ І – за детска градина, училище и административно обслужване в кв.51 по плана на с.Брягово, общ.Първомай, при граници на имота: УПИ ІІ – 652 и от четири страни улици. Акт за частна общинска собственост  № 125 от 30.07.2007 г.

ІІ. Конкурсът за продажба на недвижимия имот да се проведе при следните задължителни и специфични конкурсни условия :

1. Начална конкурсна цена – 146 600 (сто четиридесет и шест хиляди и шестстотин) лева, без ДДС.

2. Изисквания към участниците:

2.1. До участие в конкурса се допускат физически лица и търговци, регистрирани по действащото българско законодателство;

2.2. Да не дължат суми на Община Първомай за данъци, такси и др. публични задължения;

2.3.  Да не са в процедура по несъстоятелност, прекратяване и ликвидация;

3. За участие в конкурса участниците представят прединвестиционен идеен  проект (проучване) за преустройство на целия училищен комплекс в Дом за възрастни хора, включващ база за отдих и център за социално – медицинско обслужване, при стриктно запазване на настоящия архитектурен и естетически вид на старинната сграда от комплекса.

4. Срок за изпълнение на проекта – три години, считано от датата на сключване договора за продажба.

5. Предложението за участието в конкурса трябва да съдържа:

5.1. офертна цена;

5.2. размер на предвижданите инвестиции;

5.3. разкриване на нови постоянни и временни работни места;

5.4. екологичност на проекта;

5.5. предложения за подобряване на инфраструктурата на с.Брягово;

5.6. други социални предложения и придобивки;

III. Задължения на спечелилия конкурса участник.

1. Да  не прехвърля имота в петгодишен срок от сключване на договора за продажба. При неспазване на този срок, се дължи двукратния размер на продажната цена за имота, достигната на конкурса.

2.  Да представи технически проект в срок до 12 (дванадесет) месеца от сключването на договора за продажба. При неизпълнение на определения срок, се дължи неустойка в размер на 10 % от продажната цена за имота, достигната на конкурса.

3. При неизпълнение на срока по т. ІІ. 4. от настоящето решение, се дължи неустойка в размер на 20 % от продажната цена за имота, достигната на конкурса.

4. Всички данъци и такси по продажбата на имота са за сметка на приобретателя.

ІV. 30 % от достигнатата продажна цена да се предостави за нуждите на населеното място.

V. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими действия по провеждане на конкурса и да подпише договор за продажба с класирания от конкурсната комисия на първо място участник.


РЕШЕНИЕ № 139, прието на 30.10.2008 г. по Протокол №17

Относно: Продажба чрез конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ VІІ – търговия и обществено хранене в кв.66 по плана на с.Дълбок извор, общ.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-105/20.10.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.38, ал.2 и чл.55 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.2 и чл.3 от Наредбата за търговете и конкурсите за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество

І. Да се проведе публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот с площ от 1 907 кв.м., съставляващ УПИ VІІ – търговия и обществено хранене, находящ се в кв.66 по регулационния план на с.Дълбок извор, общ..Първомай, при граници на имота: улица, УПИ VІ-ресторант и търговия и УПИ ІІ – за зеленина. За имота е съставен Акт за ЧОС №166/28.12.1999г.

ІІ. Конкурсът за продажба на недвижимия имот да се проведе при следните задължителни и специфични конкурсни условия :

1. Начална конкурсна цена –  22 121,20 (двадесет и две хиляди сто двадесет и един лева и двадесет стотинки) лева без ДДС.

2. Изисквания към участниците:

2.1. До участие в конкурса се допускат физически лица и търговци, регистрирани по действащото българско законодателство и техни сдружения;

2.2. Да не дължат суми на Община Първомай за данъци, такси и др. публични задължения;

2.3.  Да не са в процедура по несъстоятелност, прекратяване и ликвидация;

3. За участие в конкурса участниците представят прединвестиционен идеен  проект (проучване) за изграждане на производствено предприятие за шивашка дейност.

4. Срок за изпълнение на проекта – три години, считано от датата на сключване договора за продажба.

5. Предложението за участието в конкурса трябва да съдържа:

5.1. офертна цена;

5.2. размер на предвижданите инвестиции;

5.3. разкриване на нови постоянни и временни работни места;

5.4. екологичност на проекта;

5.5. други социални предложения и придобивки;

IІІ. Задължения на спечелилия конкурса участник.

1. Да  не прехвърля имота в петгодишен срок от сключване на договора за продажба. При неспазване на този срок, се дължи двукратния размер на продажната цена за имота, достигната на конкурса.

2. Да представи технически проект в срок до 12(дванадесет) месеца от сключването на договора за продажба. При неизпълнение на определения срок, се дължи неустойка в размер на 10 % от продажната цена за имота, достигната на конкурса.

3. При неизпълнение на срока по т. ІІ. 4. от настоящето решение, се дължи неустойка в размер на 20 % от продажната цена за имота, достигната на конкурса.

4. Всички данъци и такси по продажбата на имота са за сметка на приобретателя.

ІV. 30 % от достигнатата продажна цена да се предостави за нуждите на населеното място.

V. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими действия по провеждане на конкурса и да подпише договор за продажба с класирания от конкурсната комисия на първо място участник.


РЕШЕНИЕ № 140, прието на 30.10.2008 г. по Протокол №17

Относно: Удължаване срока на договор за наем на общински имот, находящ се в с.Брягово, общ.Първомай на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-104/20.10.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с § 78, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост

            1. Да се удължи срока на Договор № 351/07.11.2005 г. за наем на следния общински недвижим имот: Помещение за автоматична телефонна централа /АТЦ/ с площ от 32 кв.м., находящо се на първи етаж от двуетажна масивна сграда /кметство с.Брягово/, цялото със застроена площ от 204 кв.м., построена в УПИ VІІІ – за битови услуги и баня, в кв.24 по плана на с.Брягово, общ.Първомай за срок до 5 години.

            2. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими действия за удължаване срока на договора за обекта, описани в т.1.


РЕШЕНИЕ № 141, прието на 30.10.2008 г. по Протокол №17

Относно: Отмяна на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 206 от Общински съвет гр.Първомай взето на 7.04.2005 г. по Протокол № 22 и Наредба за търговете и конкурсите за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 207 на Общински съвет град Първомай от 7.04.2005 г. по Протокол № 22 и приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-107/20.10.2008 г. и на основание чл.22, ал.2 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост

            1. Отменя Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 206 от Общински съвет – Първомай взето на 7.04.2005 г. по Протокол № 22.

            2. Отменя Наредба за търговете и конкурсите за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 207 на Общински съвет град Първомай от 7.04.2005 г. по Протокол № 22.

            3. Приема Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.


РЕШЕНИЕ № 142, прието на 30.10.2008 г. по Протокол №17

Относно: Докладна записка относно приемане на Стратегия на община Първомай за управлението на общинската собственост за периода 2008-2011 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-109/21.10.2008 година и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост

Приема Стратегия на община Първомай за управление на общинската собственост за периода 2008-2011 година.


РЕШЕНИЕ № 143, прието на 30.10.2008 г. по Протокол №17

Относно: Удължаване срока на договора за управление на управителя на „МБАЛ Първомай” ЕООД град Първомай.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Предвид изнесеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-108/20.10.2008 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

            1. Договор № 321/25.11.2002 година за управление на „МБАЛ Първомай”ЕООД на доктор Марияна Кръстева – управител да бъде удължен със срок до встъпване в длъжност на спечелилия конкурса за управител на общинското дружество.

            2. Упълномощава Кмета на Общината да сключи Анекс към договор № 321/25.11.2002 година за управление съгласно условията определени в т.1.


РЕШЕНИЕ № 144, прието на 30.10.2008 г. по Протокол №17

Относно: Кандидатстване с проекти за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година.

Предвид изнесеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-110/24.10.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местоното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
 

І.Общински Съвет Първомай ДАВА съгласие проектите :

1. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Крушево, Община Първомай;

2. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Езерово, Община Първомай;

3. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Виница, Община Първомай;

4. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Татаревоево, Община Първомай;

5. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Искра, Община Първомай;

6. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Драгойново, Община Първомай;

да бъдат подадени за получаване на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

 

ІІ. Общински Съвет на Община Първомай удостоверява, че дейностите по проектите :

1. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Крушево, Община Първомай;

2. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Езерово, Община Първомай;

3. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Виница, Община Първомай;

4. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Татаревоево, Община Първомай;

5. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Искра, Община Първомай;

6. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Драгойново, Община Първомай;

съответстват и отговарят на приоритетите на общинския план за развитие на Община Първомай, а именно : част трета-Стратегия за развитие на Община Първомай, 3.1. Стратегически цели, Приоритет 1-Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата, подцел 1.3 – Развитие на водоснабдителната мрежа в Община Първомай, мярка 1.3.4.-Подмяна на водопроводната мрежа в селата на Община Първомай


РЕШЕНИЕ № 145, прието на 30.10.2008 г. по Протокол №17

ОТНОСНО : Кандидатстване за отпускане на безлихвен заем от ПУДООС за целите на проект “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води гр. Първомай”, включващо :

проект “ Реконструкция на вътрешна водопреносна мрежа гр. Първомай ”;

проект “ Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори от гр. Първомай ”;

проект “ Изграждане на канализационна мрежа в кв. Дебър и кв. Любеново на гр. Първомай “;

по ОП”Околна среда 2007-2013г.”, Приоритетна ос 01, Процедура : Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 01.

Предвид изнесеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-111/27.10.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1.Община Първомай да кандидатства за отпускане на безлихвен заем от ПУДООС за сума от 820 000 лева / осемстотин и двадесет хиляди лева / за целите на проект “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води гр. Първомай”, по ОП”Околна среда 2007-2013г.”, Приоритетна ос 01, Процедура : Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 01.

2. Упълномощава Кмета на Община Първомай да извърши необходимите действия и процедури, свързани с кандидатстване за отпускане на безлихвен заем от ПУДООС.

3. След представянето на проекто-договора  с параметрите по безлихвения кредит, той да бъде одобрен от Общински съвет Първомай.


РЕШЕНИЕ № 146, прието на 28.11.2008 г. по Протокол №18

 ОТНОСНО: Информация за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки, Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и сключените договори за изпълнение за периода 01.12.2007 г. до 11.11.2008 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема Информация за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки, Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и сключените договори за изпълнение за периода 01.12.2007 г. до 11.11.2008 г.

РЕШЕНИЕ № 147, прието на 28.11.2008 г. по Протокол №18

ОТНОСНО: Избор на дипломиран експерт-счетоводител за одитор на годишния финансов отчет за 2008 г. на „МБАЛ-Първомай”ЕООД, „Медицински център І-Първомай” ЕООД и „Първомай 2000” ЕАД град Първомай. Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-115/13.11.2008 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, т.16 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Избира за одитор на годишния финансов отчет за 2008 г. на „МБАЛ-Първомай” ЕООД, „Медицински център І-Първомай” ЕООД и „Първомай 2000” ЕАД – Яна Никова Христова – дипломиран експерт-счетоводител с диплома № 329/1995 г.

2. Възлага на управителите на съответните дружества да сключат договори с Яна Христова на база съгласувана работна програма за дейността на одита.

РЕШЕНИЕ № 148, прието на 28.11.2008 г. по Протокол №18

ОТНОСНО: Приемане на Тарифа за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на общински имоти със стопанско и административно предназначение.Предвид изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-116/14.11.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема Тарифа за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на общински имоти със стопанско и административно предназначение – съгласно Приложение № 1.

Базисните наемни цени се определят за период от един месец на квадратен метър площ, съобразно предназначението на обекта и съответните прилежащи площи, а за земеделските земи се определят за период от една година на декар.

Цените в настоящата Тарифа подлежат на актуализация, като се коригират съобразно инфлационния индекс на потребителските цени  по решение на Общински съвет гр.Първомай.

Определените наемни цени не включват консумативните разходи, такса битов отпадък и др., които са за сметка на наемателя.

За ползване на оборудване и обзавеждане – общинска собственост, представляващо амортизируеми активи в обектите към договорената месечна цена се заплаща допълнителна цена, равна на месечната амортизация на актива, предвидена в чл.55, ал.2 от Закона за корпоративното подоходно облагане в максимален размер. В случаите, когато се ползват активи без остатъчна стойност те се отдават след оценка на стойността им и се начислява допълнителна цена  в максималния размер на амортизациите за този вид активи, предвидени в чл.55, ал.2 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Върху наемните цени се начислява  ДДС, в случаите, в когато това е предвидено в закона за ДДС.

Промяна предназначението на наети обекти се допуска само с разрешение на наемодателя. С промяна на предназначението на обекта договорената наемната цена се привежда в съответствие с определените в тази тарифа базисни/начални/ наемни цени за този вид дейност и новото предназначение на обекта, освен в случаите когато същата е по-висока от тях.

За поземлени имоти в регулационните граници на населените места, ползвани за земеделска дейност, наемната цена се определя на квадратен метър за година в размер на 0,06 лв.

За поземлени имоти извън регулационните граници на населените места, ползвани за търговска дейност, наемната цена се определя за месец на квадратен метър в размер на 2,00 лв.

Определените с настоящата тарифа наемни цени влизат в сила от 01.01.2009 г.

Наемните цени по заварените договори за наем се предоговарят с наемателите в съответствие с определените по настоящата Тарифа за базисни/начални/ наемни цени и в увеличения  си размер се дължат считано от 01.01.2009 г.  Тази разпоредба не се прилага за случаите, когато достигнатата на търг или конкурс наемна цена е по-висока от определените с тарифата базисни /начални/ наемни цени .

Зоните, в които попадат общинските обекти, се регламентират с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Първомай.

Отменя  Решение № 509  на Общински съвет гр.Първомай, прието на 27.04.2007 г. по протокол № 50 относно Приемане на Тарифа за базисните /начални / цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение .

Приложение №1

Тарифа за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение

 

Предназначение на обекта

 

Месечна наемна цена за един квадратен метър /лева/

І зона

ІІ зона

ІІІ зона

1.

Помещения за обществено хранене :

      -      с алкохол

      -      без алкохол

 

8,40

6,60

 

7,20

5,80

 

6,40

4,80

2.

Помещения, магазини за търговска дейност

промишлени стоки

хранителни стоки

      -    плодове и зеленчуци

 

 

 

6,40

5,60

4,40

 

 

 

 

5,40

4,60

3,60

 

 

 

 

4,80

4,20

3,00

 

3.

 

Помещения за производство

 

3,20

2,80

2,00

4.

 

Помещения за услуги

          

4,80

4,40

3,60

5.

 

Помещения за офиси

 

6,00

4,80

4,40

6.

Помещения за образователни, здравни услуги и др. хуманитарни дейности за социално задоволяване на съответните нужди на населението

3,40

3,00

2,40

7.

 

Помещения за складове

 

2,40

1,80

1,40

8.

 

Автомати за кафе, закуски и безалкохоли напитки

 

60

48

36

9.

Терени за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ

открити

покрити

наемите се определят по реда на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай

 

 

10.

 

Терени за разполагане на гаражни клетки

 

наемите се определят по реда на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай

 

11.

 

Помещения за политически партии и синдикални организации, движения и сдружения с идеална цел

 

Наемите се определят по реда на съответните законови разпоредби

12.

 

Реклама върху транспарантни ленти, табла на стойки, табла на стени,

огради и др.

наемите се определят по реда на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай

 

13.

Реклама върху пана /билбордове/ с площ над 2 кв.м.

наемите се определят по реда на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай

 

14.

Фирмени указателни табели /наименование, адрес, телефон, предмет на дейност, запазен знак, указателна стрелка, отстояние и др./

наемите се определят по реда на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай

 

15.

Земеделски земи от ОПФ

Годишна наемна цена за 1 декар в лева

 

 

kатегория -  I

 

kатегория -  II

 

kатегория -  III

 

kатегория -  IV

 

kатегория -  V

 

kатегория -  VI

 

kатегория -  VII

 

kатегория -  VIII

 

kатегория -  IX

 

kатегория -  X

 

 

20

 

18

 

16

 

15

 

12

 

10

 

8

 

7

 

6

 

5

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 149, прието на 28.11.2008 г. по Протокол №18

ОТНОСНО: Продажба на земеделски имоти от ОПФ в землището на с.Искра, общ.Първомай.Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-118/17.11.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.46, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Разрешава да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, както следва :

         - Имот № 000225, с площ 11,361 дка, с начин на трайно ползване – яма, девета и шеста категории, находящ се в местността „Дойкима”, землището на с.Искра, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 3 927 /три хиляди деветстотин двадесет и седем / лв., определена от оценител на недвижими имоти. За имота е съставен Акт за ЧОС № 159/01.10.2008 г.;

         - Имот № 000226, с площ 6,804 дка, с начин на трайно ползване – яма, девета категория, находящ се в местността „Ючкютюк”, землището на с.Искра, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 1 116 /хиляда сто и шестнадесет/ лв., определена от оценител на недвижими имоти. За имота е съставен Акт за ЧОС № 160/01.10.2008 г.

         2. 30 % от достигнатата продажна цена да се предостави за нуждите на населеното място.

РЕШЕНИЕ № 150, прието на 28.11.2008 г. по Протокол №18

ОТНОСНО: Удължаване срока на договор за наем на общински недвижим имот - ПОС, находящ се в гр.Първомай, обл.Пловдив на основание §78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС.Предвид изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-117/14.11.2008 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с §78, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Да се удължи срока на Договор № 409/29.12.2005г за наем на следния общински недвижим имот: Част от покривното пространство за антенна конструкция с площ от 10 кв.м., находящо се на покрива на триетажна масивна административна сграда, построена в УПИ І-ОБНС, администрация, в кв.89 по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив, за срок до 2 години.

2. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими действия за удължаване срока на договора за обекта описани в т.1.

РЕШЕНИЕ № 151, прието на 28.11.2008 г. по Протокол №18

ОТНОСНО: Внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване на лицето Ангел Димитров Ангелов от град Първомай, ул.”Черноризец Храбър” № 7 „б”.

Предвид внесено проекто решение от Д-р Станка Апостолова вх.№ 53-0-371/28.11.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.92 от Кодекса за социално осигуряване, във връзка с чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Дава съгласие да се внесе предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на лицето Ангел Димитров Ангелов, ЕГН ..................., от град Първомай, ул.”Черноризец Храбър”  № 7 „б”.

РЕШЕНИЕ № 152, прието на 28.11.2008 г. по Протокол №18

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в с.Караджалово, общ.Първомай.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-120/17.11.2008 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Да се отдаде под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване, част от  недвижим имот, както следва: помещение за аптека/дрогерия с площ 14,95 кв.м. и помещение за склад с площ 4,73 кв.м., находящи се на първия етаж от сградата на кметство с.Караджалово, построена в УПИ І - СНС в кв.47 по плана на с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив, за срок от 5 /пет/ години.

Имотът е актуван с акт за ПОС № 738/09.02.2005г.

2. Началната тръжна цена да бъде определена съгласно Тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински имоти със стопанско и административно предназначение, утвърдена от Общински съвет гр.Първомай.

РЕШЕНИЕ № 153, прието на 28.11.2008 г. по Протокол №18

ОТНОСНО: Подготовка на общината за работа при есенно-зимни условия.Предвид изнесеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-121/17.11.2008 г. и на основание  чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната админисатрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Приема информация за подготовка на община Първомай за работа при есенно-зимни условия.

         2. Изгражда Щаб за координация за работа в екстремални условия и бедствени ситуации в състав:

         Председател: Ангел Папазов-кмет на общината

         Членове: 1. Иван Караславов – главен инспектор ГЗ

                         2. инж. Георги Кирков – н-к РС „ПАБ”

                         3. Васил Налбантов – н-к РПУ на МВР

                         4. Атанас Тилев – н-к РПС

                         5. инж. Таня Василева – ст.експерт ОбА

                         6. инж. Георги Тодоров – ОбА

                         7. Христо Сталев – организатор ОбА

                         8. Васил Пиронков – управител „Комексмаш”

                         9. инж.Халил Чаушев – н-к „Напоителни системи”

                         10. инж. Николай Ставрев – н-к ВиК Първомай

РЕШЕНИЕ № 154, прието на 28.11.2008 г. по Протокол №18

ОТНОСНО: Отмяна на Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Първомай, приета с Решение № 189 по Протокол №17 от 22.12.2004 г. на Общински съвет Първомай и приемане на Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-122/ 17.11.2008 г. и на основание чл.22, ал.2, чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.23 от Закона за пътищата

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

         1. Отменя Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Първомай, прието с Решение № 189 по Протокол № 17 от 22.12.2004 г. на Общински съвет Първомай.

         2. Приема Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 155, прието на 28.11.2008 г. по Протокол №18

ОТНОСНО: Докладна записка относно подготовка на проект за изграждане на „Многофункционален младежки спортен център”.

Предвид изложеното в докладната записка от И.Ганчев и Д.Петков-общински съветници вх.№ 53-0-355/18.11.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Упълномощава кмета на община Първомай, да организира и проведе необходимите дейности по подготовка на проект за изграждане на „МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ СПОРТЕН ЦЕНТЪР” разположен в УПИ І-за спорт, социални и обществено-обслужващи дейности, кв.60-а по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив и кандидастване за финансиране за същия по Програма за развитие на селските райони, мярка 321, Наредба 25, чл.4.

РЕШЕНИЕ № 156, прието на 28.11.2008 г. по Протокол №18

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Обновяване на градската среда в община Първомай, подобряване на условията за отдих и сигурност на населението” по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Предвид изложеното в докладната записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-124/24.11.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Общински съвет гр.Първомай дава съгласието си Община Първомай да кандидатства с проект „Обновяване на градската среда в община Първомай, подобряване на условията за отдих и сигурност на населението” по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1,4 „Подобряване на физическа среда и превенция на риска” пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

РЕШЕНИЕ № 157, прието на 28.11.2008 г. по Протокол №18

ОТНОСНО: Вземане на решение от Общински съвет за съгласуване на Парцеларен план за землището на гр.Първомай, общ.Първомай, за обект:”Изграждане на високоволтова линия 110 кV за захранване на бъдещата тягова подстанция Първомай”, във връзка с изпълнение на проект ISPA 2001 BG 16 РРТ 003 «Електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград и модернизация на коридор ІV и ІХ Фаза 1 : Крумово-Първомай».

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-126/24.112008 г. и на основание чл.127, ал.10 от Закона за устройство на територията, и във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.128, ал.9 и ал.12 от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Дава съгласие за съгласуване на Парцеларен план за землището на гр.Първомай, общ.Първомай за обект : ”Изграждане на високоволтова линия 110 кV за захранване на бъдещата тягова подстанция Първомай”, във връзка с изпълнение на проект ISPA 2001 BG 16 РРТ 003 «Електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград и модернизация на коридор ІV и ІХ Фаза 1 : Крумово-Първомай», с цел внасяне в Министерството на Регионалното развитие и Благоустройството /МРРБ/ за приемане от Национален Експертен съвет по Устройство на територията и Регионалната политика /НЕСУТРП/.

РЕШЕНИЕ № 158, прието на 28.11.2008 г. по Протокол №18

ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП-ПР-ПЗ между квартали № 9, 10 и 26 по плана на с.Градина, обл.Пловдивска във връзка с обособяване на нов парцел УПИ ХVІІ-ТП в нов квартал № 26-а и преотреждането му от публична общинска собственост в частна общинска собственост.Предвид изложеното в докладната записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-125/24.11.2008г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.1, т.1 и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.3, ал.2, ал.3 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Да се одобри Подробен устройствен план ПУП-ПР/план за регулация/-ПЗ /план застрояване/ във връзка с обособяването на нов парцел /УПИ/ ХVІІ-ТП с площ от 210 кв.м. в нов кв.№ 26-а по плана на с.Градина, обл.Пловдивска при граници на имота: от три страни улици, във връзка с искането на ЕVN за построяване на нови трафопостове и преотреждането му от ПОС в ЧОС на основание чл.134, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, чл.3, ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията по кафявите линии и надписи на скицата-предложение.

         2. Обявява за частна общинска собственост УПИ ХVІІ-ТП, кв.№ 26-а по плана на с.Градина, обл.Пловдивска, поради това, че е престанал да има предназначението по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ № 159, прието на 28.11.2008 г. по Протокол №18

ОТНОСНО: Обявяване за частна общинска собственост на УПИ ІІ-търговия и административни услуги в кв.86а по плана на град Първомай, обл.Пловдив.Предвид изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-127/28.11.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.3, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

І. Обявява за частна общинска собственост незастроен урегулиран поземлен имот, с площ от 845 кв.м., съставляващ УПИ ІІ-търговия и административни услуги, находящ се в кв.86а по регулационния план на гр.Първомай ,обл.Пловдив, поради това, че е престанал да изпълнява предназначението посочено в чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ № 160, прието на 05.12.2008 г. по Протокол №19

ОТНОСНО: Кандидатстване за отпускане на финансови средства за реализацията на проект: „Подобряване на съществуващ полски път с номера 00104, 000082 и 046042” в землището на с.Дълбок извор, община Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-129/04.12.2008 г.  и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Упълномощава Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими действия по подготовката и кандидатстване за отпускане на финансови средства от Министерство на земеделието и храните, за реализацията на проект „Подобряване на съществуващ полски път с номера 00104, 000082 и 046042”, в землището на с.Дълбок извор, община Първомай.

 РЕШЕНИЕ № 161, прието на 23.12.2008 г. по Протокол №20

Относно: Приемане План за работата на Общински съвет град Първомай през първото полугодие на 2009 година.Предвид докладна записка от д-р Митко Хубинов-Председател на Общински съвет град Първомай вх.№ 53-0-399/15.12.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

Приема план за дейността си за първо полугодие на 2009 година разпределен по месеци както следва:

м. Януари

1. Одобряване на структура на Общинска администрация

Вносител: А. Папазов – кмет

2. Предложение за извършване на сеч в общински гори за задоволяване на местното население с дърва за огрев през 2009 г.

Вносител: Ю.Димитров – зам. кмет

                3. Приемане на план сметка за дейностите по управление на битови отпадъци в Община Първомай за 2009 година.

Вносител: Ю.Димитров – зам. кмет

                4. Приемане на Наредба за условията и реда  за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Първомай.

                а/реализация на проект за “Център за даровити деца”

                б/осъществяване на инициатива “Без дрога, алкохол  и цигари до 18г.”

Вносител: Ю.Димитров – зам. кмет

5. Информация за дейността на общинска фирма “Първомай 2000”ЕАД  /състоянието на общинските пазари и транспортна дейност /

Вносител: К.Ангелов-зам.кмет

6. Информация за състоянието на гробищните паркове и възможности за подобряването им.

Вносител: Ю.Димитров – зам. кмет

7. Информация за наличната техника в дейност “Чистота”и планиране средства за закупуване на нова.

Вносител: Ю.Димитров – зам. Кмет

                8. Дебат относно повишаване на местните приходи.

                                                                                              Вносител: А.Папазов-кмет

м. Февруари

1. Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ за 2008 година.

2. Отчет за изпълнение на строителната програма.

3. Приемане на приватизационна програма за 2009 г.

4. Приемане на строителна програма.

5. Приемане на бюджет за 2009 година.

Вносител: А. Папазов – кмет

6. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за 2008 година.

Вносител: А. Папазов – кмет

7. Отчет за дейността на Общински съвет гр.Първомай за второто шестмесечие на 2008 година.

Вносител: М.Хубинов–председател ОбС

м. Март

1. Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред.

Вносител: К. Ангелов – зам. кмет

2. Обсъждане и одобряване на нов подробен устройствен план, проект за реконструкция на централна градска част и оформяне на улица “Княз Борис І” като пешеходна зона.

Вносител: А. Папазов – кмет

м. Април

                1. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2009 година.

Вносител: Ю.Димитров – зам. кмет

                2. Приемане на програма за развитие на туризма и местните спортни дейности

Вносител: А. Папазов – кмет

3. Информация за развитието на почивното дело, туризма и спорта и изясняване статута на общинските бази.

Вносител: К.Ангелов – зам. кмет

                4. Актуализация на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Първомай.

                                                                                              Вносител: К.Ангелов-зам.кмет

м. Май

                1. Отчет за дейността на МКБППМН.

Вносител: К. Ангелов – зам. кмет

2. Приемане на годишните счетоводни отчети и баланси на търговските дружества с общинско имущество.

Вносител: К. Ангелов – зам. кмет

 

м. Юни

1. Приемане План за работата на Общински съвет – Първомай  през второто полугодие на 2009 година.

Вносител: М.Хубинов–председател ОбС

                2. Отчет за приходите от приватизация и продажби по ЗОС на общински имоти през 2008 г.

Вносител: К. Ангелов – зам. кмет


 РЕШЕНИЕ № 162, прието на 23.12.2008 г. по Протокол №20

Oтносно: Изменение на бюджета на община Първомай през 2008 година.Предвид внесено проекто решение от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-144/12.12.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18 от Закона за общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

            1. Изменя решение № 43 от 22.02.2008 година по протокол № 5 на Общински съвет град Първомай, както следва:

            1.1. Увеличава бюджет 2008 г. с 159 512 лева  и преразпределя средствата за капиталови разходи и издръжки планирани по бюджета на Община Първомай за 2008 г. в приходната и разходната част съгласно приложение № 1 и 2;

            1.2. Намаля капиталовите разходи по инвестиционна програма 2008 г. с 15 228 лева, увеличава текущите ремонти с 55 080 лева и извършва преразпределение на планираните разходи съгласно приложение № 3;

            1.3. Всички допълнителни средства получени от Министерство на финансите и други приходи да бъдат разпределени в приходната и разходната част на бюджет 2008 г. на Община Първомай след постъпването им.


 РЕШЕНИЕ № 163, прието на 23.12.2008 г. по Протокол №20

Относно: Информация относно отчет за изпълнение на Културния календар на Община Първомай за 2008 година и проект за Културен календар за 2009 година.Предвид внесено проекто решение от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-132/11.12.2008 г. и на основание чл. 21, ал.1, т.23, във връзка с чл.20 и чл.17, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Приема отчета за изпълнение на Културен календар за 2008 година, съгласно приложение № 2.

2. Приема Културен календар на Община Първомай за 2009 година, съгласно приложение № 1.


 РЕШЕНИЕ № 164, прието на 23.12.2008 г. по Протокол №20

Относно: Продажбата на общински недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ І – 1663, квартал 108 по плана на гр. Първомай на собственика на законно построена върху него сграда, по реда на § 42 от ПЗР от ЗИД на ЗОС (ДВ бр. 54/2008 година) Във връзка с изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-135/12.12.2008 г. предвид решението на ОЕСУТ при ОбА гр. Първомай, взето по протокол № 29, Решение № ІІ от 11.12.2008 година,  на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, §42 от Преходните и заключителни разпоредби към закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (ДВ бр.54/2008 г.) във връзка с §27, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към закона за изменение и допълнение на Закона за  собствеността (отм. ДВ бр. 54/2008 г.)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Да се продаде на Иван Стефанов Раев, ЕГН ............... и Златка Атанасова Николова, ЕГН .................. и двамата от гр.Първомай, обл.Пловдив, при равни квоти общински недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 440 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ І – 1663 в кв.108 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдивска, при граници на имота: от две страни улица, УПИ ІІ – 2575 и УПИ ХV – 1664, по законно определената цена - 3062.40 лв. (три хиляди шестдесет и два лева и четиридесет стотинки), представляваща данъчната оценка на земята, увеличена с 20%, без ДДС.

2. Възлага на Кмета на община Първомай да издаде заповед и сключи договор за продажба на описания в т.1 недвижим имот.


 РЕШЕНИЕ № 165, прието на 23.12.2008 г. по Протокол №20

Относно: отдаване под наем на „АСТАЛДИ ЕС ПИ ЕЙ” – Клон  България, части от недвижими имоти, представляващи земеделски земи № 000242 и № 000244, находящи се в землището на с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив за депониране на хумусно-земни маси.Предвид изнесеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-140/12.12.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, чл.20, ал.4 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :

1. Да се отдадат под наем на „АСТАЛДИ ЕС ПИ ЕЙ” – клон България, части от недвижими имоти, представляващи земеделски земи, както следва:

            - 77 дка, от имот № 000242, целия с площ от 210,311 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта, находящ се в местността „Мерата” в землището на с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив /Акт за ЧОС № 162/06.10.2008 г./;

            - 30 дка, от имот № 000244 целия с площ 68,191 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта, находящ се в местността „Мерата” в землището на с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив /Акт за ЧОС № 163/06.10.2008 г./,

            За депониране на хумусно-земни маси за срока на ремонтно-строителните дейности.

            2. Определя месечна наемна цена в размер на 15 лв./дка., съгласно Тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински имоти, приета с Решение № 148/28.11.2008 г. по Протокол № 18 на ОбС-Първомай.


 РЕШЕНИЕ № 166, прието на 23.12.2008 г. по Протокол №20

Относно: продажба на урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост по регулационния план на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив чрез публично оповестен търг. Във връзка с изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-138/12.12.2008 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот, с площ от 525 кв.м., съставляващ УПИ ІХ – общински, находящ се в кв. 3 по регулационния план на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от  север –УПИ ІІ-37, от изток - улица, от юг – УПИ VІІ-36 и УПИ VІІІ-36; от запад – УПИ ІV-38, с Акт за частна общинска собственост № 155 от 23.07.2008г.

Определя начална тръжна цена на имота в размер на 5 250 лв. /пет хиляди двеста и петдесет лева/ без ДДС.


 РЕШЕНИЕ № 167, прието на 23.12.2008 г. по Протокол №20

Относно: Учредяване право на пристрояване на сграда, построена върху имот – частна общинска собственост, на собственика на сградата.Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-137/12.12.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.52, ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
1. Да се учреди на Азис Нури Хасан, ЕГН .................. от с.Воден, общ.Първомай възмездно право на пристрояване с площ от 59 кв.м. към съществуващ „Кафе аперитив”, представляващ част от едноетажна масивна сграда построена върху общински имот, съставляващ УПИ ХVІІІ – общински, в кв.2 по регулационния план на с.Воден, общ.Първомай, при граници: улица, УПИ ХV – 40,41 и УПИ ХІV-5,7.

            2. Правото на пристрояване да се учреди за сумата от 571,12 лв /петстотин седемдесет и един лева и дванадесет стотинки/, определени по пазарни цени.

            3. Възлага на Кмета на община Първомай да издаде заповед и да сключи договор за учредяване на възмездно право на пристрояване, съгласно т.1 и т.2 от настоящето решение.


 РЕШЕНИЕ № 168, прието на 23.12.2008 г. по Протокол №20

Относно: продажба на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост по регулационния план на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив чрез публично оповестен търг.Предвид изложеното в докладнта записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-136/12.12.2008 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ празно дворно място с площ от 1058 кв.м., съставляващо УПИ ІХ-общински, находящ се в кв.53 по регулационния план на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници на имота: от север – УПИ VІ; от североизток – УПИ VІІ; от изток – УПИ VІІІ; от юг – улица и от запад – УПИ Х, с Акт за частна общинска собственост № 370 от 23.01.2002 година.

Определя начална тръжна цена на имота в размер на 2 116 лв /две хиляди сто и шестнадесет лева/ без ДДС.


 РЕШЕНИЕ № 169, прието на 23.12.2008 г. по Протокол №20

Относно: Продажбата на общински недвижим имот - частна общинска собственост,  представляващ УПИ І – 2248, квартал 129 по плана на гр. Първомай, на собственика на законно построена върху него сграда, по реда на § 42 от ПЗР от ЗИД на ЗОС (ДВ бр. 54/2008 година) Във връзка с изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-134/12.12.2008 г ,  предвид решението на ОЕСУТ при ОбА гр. Първомай, взето по Протокол № 29, Решение № І от 11.12.2008 година,  на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, §42 от Преходните и заключителни разпоредби към закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (ДВ бр.54/2008 г.) във връзка с §27, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността (отм. ДВ бр. 54/2008 г.)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
1. Да се продаде на Христо Стоилов Вълчев, ЕГН ............. и Николай Стоилов Вълчев ЕГН ................ и двамата от гр.Първомай, обл.Пловдив общински недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 430 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ І – 2248 в кв.129 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдивска, при граници на имота: улица, УПИ ІІ – 2251, УПИ Х - 2249 и улица, по законно определената цена - 2218.80 (две хиляди двеста и осемнадесет лева и осемдесет стотинки), представляваща данъчната оценка на земята, увеличена с 20%, без ДДС.

2. Възлага на Кмета на община Първомай да издаде заповед и сключи договор за продажба на описания в т.1 недвижим имот.


 РЕШЕНИЕ № 170, прието на 23.12.2008 г. по Протокол №20

Относно: Продажбата на общински недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ ІХ – 2250, квартал 129 по плана на гр. Първомай, на собственика на законно построена върху него сграда, по реда на § 42 от ПЗР от ЗИД на ЗОС (ДВ бр. 54/2008 година) Във връзка с изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-139/12.12.2008 г., предвид решението на ОЕСУТ при ОбА гр. Първомай, взето по протокол № 29, Решение № ІІІ от 11.12.2008 година,  на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, §42 от Преходните и заключителни разпоредби към закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (ДВ бр.54/2008 г.) във връзка с §27, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността (отм. ДВ бр. 54/2008 г.),

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
1. Да се продаде на Стоян Петков Чобанов, ЕГН ................. от гр.Първомай, обл.Пловдив общински недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 320 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ І – 2250 в кв.129 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдивска, при граници на имота: улица, УПИ VІІІ – 2257, УПИ VІІІ – 2256, УПИ ІІ – 2251, и УПИ Х – 2249, по законно определената цена - 1651,20 (хиляда шестстотин петдесет и един лева и двадесет стотинки), представляваща данъчната оценка на земята, увеличена с 20%, без ДДС.

2. Възлага на Кмета на община Първомай да издаде заповед и сключи договор за продажба на описания в т.1 недвижим имот.


 РЕШЕНИЕ № 171, прието на 23.12.2008 г. по Протокол №20

Относно: Издаване на запис на заповед, с оглед осигуряване на адекватно обезпечение на авансово плащане за проект ”Техническа помощ  за подготовка на инвестиционен проект “Смесена канализация (битова и дъждовна) и пречиствателна станция за отпадъчни води на с.Градина, общ.Първомай.”Предвид изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-130/09.12.2008г. и на основание чл.20 и във връзка с чл.17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.25, ал.1 и ал.2 от Общите условия за сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ за проекти за техническа помощ по Приоритетни оси 1 и 2 на оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.”

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
Упълномощава Ангел Папазов – кмет на община Първомай, бенефициент по приоритетна ос 1 на оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.” за проект ”Техническа помощ  за подготовка на инвестиционен проект “Смесена канализация (битова и дъждовна) и пречиствателна станция за отпадъчни води на с.Градина, общ.Първомай”, одобрен за финансиране с Решение № 25 от 10.11.2008г., да учреди Запис на заповед  на стойност 147 073.87 лева (сто четиридесет и седем хиляди и седемдесет и три лева и осемдесет и седем стотинки) в полза на поемателя/договарящия орган за оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.” – Министерството на околната среда и водите.


 РЕШЕНИЕ № 172, прието на 23.12.2008 г. по Протокол №20

Относно: Издаване на запис на заповед, с оглед осигуряване на адекватно обезпечение на авансово плащане за проект “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Първомай” по процедура ”Техническа помощ  за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.”Предвид изложеното в докладната записка от А.Папазов - кмет изх.№ 61-00-131/10.12.2008г. и на основание чл.20 и във връзка с чл.17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.25, ал.1 и ал.2 от Общите условия за сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ за проекти за техническа помощ по Приоритетни оси 1 и 2 на оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.”

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
Упълномощава г-н Ангел Атанасов Папазов – кмет на община Първомай, бенефициент по приоритетна ос 1 на оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.” за проект “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Първомай”, одобрен за финансиране с Решение № 25 от 10.11.2008г., да учреди Запис на заповед  на стойност 176 480 лева (сто седемдесет и шест хиляди четиристотин и осемдесет лева) в полза на поемателя/договарящия орган за оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.” – Министерството на околната среда и водите.


  РЕШЕНИЕ № 173, прието на 23.12.2008 г. по Протокол №20

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-141/12.12.2008г. и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  чл.79 от Административно-процесуалния кодекс

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Първомай, приета с Решение №524 взето с Протокол №36/31.01.2003г.


  РЕШЕНИЕ № 174, прието на 23.12.2008 г. по Протокол №20

Относно: Продажба на движими вещи – 9 броя негодни автомобили, собственост на Община Първомай.Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-143/12.12.2008г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.43, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез търг с явно наддаване на движими вещи, представляващи 9 броя автомобили с начална тръжна цена без включен ДДС, определена от съдебен експерт към Окръжен съд гр.Пловдив, както следва:

Сметосъбирачна кола “Шкода 58-01” – 332 лв.

Сметосъбирачна кола “Шкода 03-84” – 332 лв.

Контейнеровоз № 27-71  – 272  лв.

Контейнеровоз “ГАЗ” № 11-20  – 272  лв.

Ремарке РСД4 № 83-71 – 145 лв.

Ремарке ПАЕ № 96-69 – 145 лв.

Л.т.а. “ЖУК А 06” рег.№ П-1847-ТВ – 75 лв.

Л.а. “Москвич” рег.№ РВ-9931-КВ – 75 лв.

Булдозер “БАТ-1” № 32109156 – 1650 лв.

2. Упълномощава кмета на Община Първомай Ангел Атанасов Папазов да извърши всички необходими действия по продажбата и подпише договор със спечелилия търга.


  РЕШЕНИЕ № 175, прието на 23.12.2008 г. по Протокол №20

Относно: Възлагане управление на “МБАЛ-Първомай”ЕООД .

Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-133/11.12.2008г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.45, ал.2 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ Р Е Ш И :
Възлага управлението на “МБАЛ-Първомай”ЕООД  гр.Първомай на д-р Иван Маджаров.

 Утвърждава договор за управление на “МБАЛ-Първомай” ЕООД гр.Първомай.