ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ - 2007г


РЕШЕНИЕ № 478 взето на 31.01.2007 г. по Протокол № 47

Относно:Определяне промил такса битов отпадък по населени места за 2007 година.

Предвид внесено проекто-решение от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-9/24.01.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.66 от ЗМДТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І.За град Първомай, квартал Дебър и квартал Любеново.         

1.Определя промил такса битов отпадък, както следва:

 

 

СМТ и Съд

Д

П

Всичко

1.1.

Физически лица

/граждани/

3.07 ‰

0.15 ‰

0.1 ‰

3.32 ‰

1.2.

Фирми и ЕТ

 

9.5 ‰

1.9 ‰

0.71 ‰

12.11 ‰

1.3.

Фирми

/жилищни имоти/

3.07 ‰

0.15 ‰

0.1 ‰

3.32 ‰

2.Определя такса битов отпадък на съдове за град Първомай и кварталите Дебър и Любеново:

2.1.На варел тип”Кука”с вместимост 0.24 куб.м……… 1 525 лева.

2.2.На контейнер……………………………………   …… 6 100 лева.

При плащане на такса битов отпадък на съд се дължи такса  битов отпадък по раздел А-І  точка 4  - за почистване на улични платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

ІІ.За  кметство село Градина.

        1.Определя  промил такса битов отпадък, както следва:

                                                 СМТ         Д            Всичко

       1.1.Физически лица        2,63 ‰    0,61 ‰      3,24 ‰

              /граждани/                 

1.2.Фирми и ЕТ                7,3 ‰      0,7 ‰        8  ‰

1.3.Фирми                          2,63 ‰    0,61 ‰      3,24 ‰

   /жилищни имоти/

ІІІ.За  кметство село Дълбок извор.

          1.Определя  промил такса битов отпадък, както следва:

                                         СМТ         Д           Ч          Всичко

       1.1.Физически лица        2.95 ‰    0,86 ‰      0,86     4.67 ‰

            /граждани/                 

1.2.Фирми и ЕТ                12  ‰      1  ‰          1 ‰     14  ‰

1.3.Фирми                          2.95 ‰    0,86 ‰      0,86     4.67 ‰

   /жилищни имоти/

ІV.За  кметство село Искра.

        1.Определя  промил такса битов отпадък, както следва:

                                                    СМТ         Д            Всичко

         1.1.Физически лица            2,64 ‰      0,64 ‰      3,28 ‰

              /граждани/                 

  1.2.Фирми и ЕТ                     6  ‰         0,9 ‰        6.9  ‰

1.3.Фирми                             2.64 ‰     0,64 ‰       3.28  ‰   

   /жилищни имоти/

V.За  кметство село Караджалово.

        1.Определя  промил такса битов отпадък, както следва:

                                                 СМТ            Д            Всичко

1.1.Физически лица        2,3 ‰        0,77 ‰       3,07 ‰

              /граждани/                  

1.2.Фирми и ЕТ               6  ‰           1  ‰           7   ‰

1.3.Фирми                         2,3 ‰         0,77 ‰        3, 07  ‰   

     /жилищни имоти/

VІ.За  кметство село Брягово.

        1.Определя  промил такса битов отпадък , както следва:

СМТ            Д            Всичко

         1.1.Физически лица        4.46 ‰      1  ‰            5.46 ‰

              /граждани/                 

 1.2.Фирми и ЕТ               7  ‰           1.8  ‰        8.8   ‰

                   1.3.Фирми                        4.46 ‰      1  ‰          5.46  ‰   

                  /жилищни имоти/

VІІ.За  кметство село Буково.

        1.Определя  промил такса битов отпадък , както следва:

                                                 СМТ            Д            Всичко

1.1.Физически лица        4,9 ‰        1,7 ‰         6,6 ‰

              /граждани/                 

1.2.Фирми и ЕТ               7  ‰           2  ‰           9  ‰

1.3.Фирми                         4,9 ‰         1,7 ‰        6,6  ‰   

     /жилищни имоти

 VІІІ.За  кметство село Бяла река.

        1.Определя  промил такса битов отпадък , както следва:

                                                       СМТ            Д            Всичко

1.1.Физически лица        3,36 ‰        0,81 ‰      4,17 ‰

              /граждани/                 

1.2.Фирми и ЕТ               5,1  ‰           1,5  ‰       6,6 ‰

1.3.Фирми                         3,36 ‰        0,81 ‰      4,17 ‰

     /жилищни имоти/

ІХ.За  кметство село Виница.

         1.Определя  промил такса битов отпадък , както следва:

                                                          СМТ            Д            Всичко

1.1.Физически лица            4,74 ‰        1,46 ‰         6,2 ‰

              /граждани/                 

1.2.Фирми и ЕТ                    6,9  ‰          2,2  ‰         9,1  ‰

1.3.Фирми                              4,74 ‰        1,46 ‰         6,2 ‰

     /жилищни имоти/

Х.За  кметство село Воден.

        1.Определя  промил такса битов отпадък , както следва:

                                                          СМТ            Д            Всичко

1.1.Физически лица            5,72 ‰        2,39 ‰         8,11 ‰

              /граждани/                 

1.2.Фирми и ЕТ                    8  ‰            4  ‰             12  ‰

1.3.Фирми                              5,72 ‰        2,39  ‰        8,11 ‰

     /жилищни имоти/

 

ХІ.За  кметство село Добри дол.

        1.Определя  промил такса битов отпадък , както следва:

                                                          СМТ            Д            Всичко

1.1.Физически лица            2,42 ‰        0,83 ‰     3,25 ‰

              /граждани/                 

1.2.Фирми и ЕТ                    3,6  ‰        2  ‰          5,6  ‰

1.3.Фирми                              2,42 ‰       0,83 ‰      3,25 ‰

     /жилищни имоти/

ХІІ.За  кметство село Драгойново.

        1.Определя  промил такса битов отпадък , както следва:

                                                          СМТ            Д            Всичко

1.1.Физически лица            4,54 ‰        1,2 ‰        5,74 ‰

              /граждани/                 

1.2.Фирми и ЕТ                    6,5  ‰        2  ‰          8,5  ‰

1.3.Фирми                              4,54 ‰       1,2 ‰        5.74 ‰

     /жилищни имоти/

ХІІІ.За  кметство село Езерово.

        1.Определя  промил такса битов отпадък , както следва:

                                                          СМТ            Д            Всичко

1.1.Физически лица            4,11 ‰        1,22 ‰        5,33 ‰

              /граждани/                 

1.2.Фирми и ЕТ                    6,3  ‰        1,7  ‰          8  ‰

1.3.Фирми                              4,11 ‰        1,22 ‰        5,33 ‰

     /жилищни имоти/

ХІV.За  кметство село Крушево.

        1.Определя  промил такса битов отпадък , както следва:

                                                          СМТ            Д            Всичко

1.1.Физически лица            4,82 ‰        1,3 ‰        6,12 ‰

              /граждани/                 

1.2.Фирми и ЕТ                    7,1  ‰        1,8  ‰        8,9  ‰

1.3.Фирми                              4,82 ‰        1,3 ‰        6,12 ‰

     /жилищни имоти/

             ХV.За  кметство село Поройна.

1.Определя  промил такса битов отпадък , както следва:

                                                          СМТ            Д            Всичко

1.1.Физически лица            4,25 ‰        1,62 ‰        5,87 ‰

              /граждани/                 

1.2.Фирми и ЕТ                    7,3  ‰        2  ‰             9,3  ‰

1.3.Фирми                              4,25 ‰        1,62 ‰        5,87 ‰

     /жилищни имоти/

             ХVІ.За  кметство село Православен.

        1. Определя  промил такса битов отпадък , както следва:

                                                          СМТ            Д            Всичко

1.1.Физически лица            5 ‰           1,27 ‰        6,27 ‰

              /граждани/                 

1.2.Фирми и ЕТ                    8  ‰          2,9  ‰         10,9  ‰

1.3.Фирми                              5 ‰           1,27 ‰        6,27 ‰

     /жилищни имоти/

             ХVІІ.За  кметство село Татарево.

        1. Определя  промил такса битов отпадък , както следва:

                                                          СМТ            Д            Всичко

1.1.Физически лица            2,88 ‰       0,56 ‰      3,44 ‰

              /граждани/                 

1.2.Фирми и ЕТ                    3,7  ‰        1,1  ‰       4,8  ‰

1.3.Фирми                              2,88 ‰       0,56 ‰      3,44 ‰

/жилищни имоти/

РЕШЕНИЕ № 479 взето на 31.01.2007 г. по протокол № 47

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет град Първомай.

Предвид изложеното в отчета на председателя на Общински съвет и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

      Приема отчет за дейността на Общински съвет град Първомай през 2006 година.

РЕШЕНИЕ № 480 взето на 31.01.2007 г. по протокол № 47

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за второто полугодие на 2006 година.

Предвид изложеното в отчета на А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-7/23.01.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от същия закон

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            Приема отчета на кмета за изпълнение решенията на Общински съвет гр.Първомай от № 400 до № 477, отнасящи се за второто полугодие на 2006 година.                                              

РЕШЕНИЕ № 481 взето на 31.01.2007 г. по протокол № 47

Относно: Кандидатстване пред МТСП за безвъзмездна помощ по програма ФАР 2005/017-353.01.02 „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи„ по Компонент 2.2.1 Създаване и функциониране на услугата „Дневен център” за възрастни хора на пенсионна възраст.

Във връзка с изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-4/22.01.2007г.; писмо с вх.№ 04-14-1/05.01.2007г. на МТСП и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Дава съгласието си Община Първомай да кандидатства като партньор на Българския червен кръст за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи„ , Компонент 2.2.1 Създаване и функциониране на услугата „Дневен център” за възрастни хора на пенсионна възраст.

            2. Упълномощава кмета на Община Първомай да подготви необходимите документи за партньорство с БЧК за кандидатстване пред МТСП за отпускане на сумата от 200 000 EUR.

РЕШЕНИЕ № 482, взето на 31.01.2007 г. по протокол № 47

Относно: Извършване на сеч в общински гори за задоволяване на местното население с дърва за огрев през 2007 година.

Предвид докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-5/22.01.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

      1. Предоставя на Държавно лесничейство гр.Първомай да изготви годишен план за ползване на дървесина през 2007 година, да маркира предвидените по ЛУП сечи и комплектова към лесосечния фонд за 2007 година, както и списък за събиране на суха и паднала дървесина за предоставяне ползването на контингент местно население. Събирането на сухата и паднала маса и санитарните сечи от иглолистни насаждения да се предостави и на желаещите от района на общината.

2. Държавно лесничейство гр.Първомай да изведе маркираните сечи и събирането на суха и паднала дървесина с контингент местно население по такси на корен.

3. До въвеждане на община Първомай във владение на общински гори, събраните такси да се внасят в Държавния бюджет.

РЕШЕНИЕ № 483, взето на 31.01.2007 г. по протокол № 47

Относно: Създаване на обществен съвет съгласно Закона за социалното подпомагане.

Във връзка с докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-6/22.01.2007 година, на основание чл.35 от ЗСП, чл.52 от ППЗСП и във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

За упражняване на обществен контрол, съдействие и помощ при осъществяване на дейностите по социалното подпомагане в Община Първомай избира Обществен съвет в състав:

            Юлиян Димитров-зам.кмет на община Първомай – председател

            1. Бисер Бойчев        - ст.експерт соц.дейности ОбА;

            2. Петя Христозова – секретар МК”БППМН” на Общ.Първомай;

            3. Елена Иванова – общински съветник;

            4. Роман Бозов – общински съветник;

            5. Георги Бобев – общински съветник;

            6. Емилия Живкова – общински съветник.

РЕШЕНИЕ № 484, взето на 31.01.2007 г. по протокол № 47

Относно: Информация относно подписване на споразумение за сътрудничество между общините Първомай, Република България и Далиян , Република Турция.

Предвид внесена информация от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-11/24.01.2007 год. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема информация относно подписване на споразумение за сътрудничество между общините Първомай, Република България и Далиян, Република Турция за сведение.

РЕШЕНИЕ № 485, взето на 31.01.2007 г. по протокол № 47

Относно: изменение и допълнение на Решение № 469 на Общински съвет – Първомай, взето на 27.12.2006 г. по протокол № 46.

Предвид внесено проекто-решение от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-10/24.01.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.53, ал.2, т.1 и ал.4 от Закона за горите и чл.80, ал.8 във връзка  с ал.2 от ППЗГ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Изменя и допълва Решение № 469/27.12.2006г. по Протокол № 46, както следва:

І. Допълва т.1 след думите „…общ.Първомай” с текста „съгласно изготвен ЛУП от ДЛ-Първомай за землище с.Брягово”, като същата придобива следния вид:

„Да бъде извършена гола сеч на акациева гора, подотдел 210-а, с площ 1,7 ха /16,881 дка/, попадаща в общински имот № 139004 с Акт № 86/14.12.2006г. за частна общинска собственост, целият с площ 25,012 дка, с начин на трайно ползване – др.селскостоп.територия, находящ се в местността „Гюрлека” , землището на с.Брягово, общ.Първомай, съгласно изготвен ЛУП от ДЛ-Първомай за землище с.Брягово”.

ІІ. Текстовете на т.2 и т.3 се изменят както следва:

„2. Добивът на дървесина от описаната в т.1 акациева гора, с цел задоволяване нуждите на местното население, да се извърши възмездно по такси на корен, съгласно чл.80, ал.2, т.1 от ППЗГ.”

„3. Събраната такса да бъде внесена в касата на Общинска администрация – Първомай.”

РЕШЕНИЕ № 486, взето на 23.ІІ.2007г. по протокол № 48

Относно: Приемане на решение за одобряване на обща численост и  структура на Общинската администрация при Община Първомай.

Предвид внесено предложение от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-24/15.02.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

     1. Одобрява обща численост и структура на Общинската администрация при Община Първомай съгласно Приложение № 1 и Приложение  2.

     2. Възлага изпълнението на решението на кмета на Община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 487, взето на 23.ІІ.2007г.по протокол № 48

Относно: Промяна на Статут на Националните литературни  награди за проза „Георги Караславов” и за поезия „Слав Хр. Караславов” и предвиждане на финансови средства за по-значими общински културни мероприятия през 2007 година.

Предвид внесено проекто-решение от Ангел Папазов-кмет на Община Първомай  изх.№ 61-00-16/08.02.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.23  във връзка с чл.20 и чл.17, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Променя статута на Националните литературни награди за проза „Георги Караславов” и за поезия „Слав Хр.Караславов”, съгласно Приложение № 1.

2. В бюджета на общината за 2007 г. да се предвидят средства, извън субсидията на читалищата, в размер на 35 300 лв. за обезпечаване провеждането на по-значими мероприятия, както следва:

2.1. „Трети празник на виното и винопроизводителя-Първомай 2007”                 2 300лв

2.2. Тържествено честване деня на Освобождението – 3 март   1 000лв

2.3. Празник на града и общината / 1-ви май /                                    5 500лв

2.4. Откриване на МКТ – 2007 г.                                                                     1 000лв

2.5. „35-ти майски културни тържества-2007г.”                               11 000лв

2.6. Национална литературна награда за поезия „Слав Хр.Караславов”                                                                                                                                       2 000лв

2.7. „ІХ Празник на тракийската народна музика и песен-Първомай 2007” 7 500лв

2.8. „Литературни празници 2007”                                                                  2 000лв

2.9. Коледни и новогодишни тържества                                             3000лв

РЕШЕНИЕ № 488, взето на 23.ІІ.2007г.по протокол № 48

Относно: приемане на общински приватизационен план за 2007 година на Община Първомай.

Като взе предвид внесеното проекторешение от Ангел Папазов-кмет на Община Първомай изх.№ 61-00-14/08.02.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема общински приватизационен план за 2007 г. на Община Първомай.

ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ПЛАН ЗА 2007 ГОДИНА

   Обект на приватизация

   Прогнозна

  стойност на

   сделката-лв

Очаквани приходи от сделката-лв.

1

630 поименни акции от „Газоснабдяване Първомай”АД

 

       106 000

 

       106 000

2

Бивша детска градина с.Татарево

         35 000

         35 000

3

Училищен комплекс с.Брягово

         80 000

         80 000

                                                                                                                                             лева

І

Общо очаквани приходи от приватизационни сделки

за 2007 г.

        221 000

 

ІІ

Общо очаквани разходи от приватизационни сделки за 2007г.

                     разпределени както следва :

           -

1.

9% от приходите да се използват за покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол , както и за

придобиване на дълготрайни и краткотрайни материални и

нематериални активи.

 19 890

2.

91% в специален фонд на разпореждане на Общински съвет, като

Средствата от този фонд да се използват за инвестиционни цели, включително за придобиване на дълготрайни материални активи

Със социално предназначение и за погасяване на кредитите за незавършени обекти на строителството. Тези средства не могат

да се използват за текущи ремонти.

201 110

 

РЕШЕНИЕ № 489, взето на 23.ІІ.2007г. по протокол № 48

Относно: Приемане на уточнения годишен план на бюджет 2006  г. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за 2006 г. Приемане на отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2006 г. Приемане на отчет на инвестиционна програма за 2006 г. Приемане на отчет на строителна програма за 2006 г.

Предвид внесено проекторешение и обяснителна записка от Ангел Папазов-кмет на Община Първомай изх.№ 61-00-21/14.02.2007г. и на основание чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 и 30 от Закона за общинските бюджети и Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема уточнения годишен план на бюджета на Община Първомай за 2006 г. по прихода и разхода по функции и дейности, както следва :

1.1.По прихода –  10 141 307 лв.  /съгласно Приложение № 1/;

1.2.По разхода – 10 141 307  лв.  /съгласно Приложение № 2/ .

2. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Първомай за 2006 г., както следва:

2.1.По прихода –  9 786 545 лв.  / съгласно Приложение № 1/

2.2.По разхода –  9 309 885  лв.  /съгласно Приложение № 2/.

3. Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове за 2006 г.       , съгласно Приложения № 3, 4 и 5.                

4. Приема отчета на инвестиционна програма в размер на 1 688 753 лева, съгласно Приложение № 6.

5. Приема отчета на строителна програма в размер на 2 173 133 лева, съгласно Приложение № 7.

РЕШЕНИЕ № 490, взето на 23.ІІ.2007 г. по протокол № 48

Относно: Приемане на Бюджет 2007 година. Приемане на инвестиционна програма 2007. Приемане на извънбюджетни сметки и фондове 2007 година.

Предвид внесени от Ангел Папазов-кмет на Община Първомай проекторешение и обяснителна записка изх.№ 61-00-22/14.02.2007г. ,  и на основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11, ал.7, чл.12 и чл.30 от Закона за общинския бюджет и  Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема бюджета на Община Първомай за 2007 г. както следва:

1.1. По прихода в размер на 7 870 085 лева, съгласно Приложение № 1.

1.1.1. Приходи от държавни трансфери в размер на 4 389 195 лв.,

 в т.ч. :

1.1.1.1. Преотстъпен данък по Закона за данъците върху доходите на физически лица за делегирани дейности (ДД) в размер на 1 094 988 лева;

1.1.1.2. Обща допълваща субсидия в размер на 2 968 484 лева;

1.1.1.3. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на ДД в размер на 26 500 лева.

1.1.1.4. Преходен остатък от 2006 г. в размер на 299 223 лева.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 480 890 лева,

в т.ч. :

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 509 800 лева.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 452 953 лева.

1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 650 600 лева.;

1.1.2.4. Компенсиращ трансфер за отменения пътен данък в размер на 206 200 лева;

1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 452 400 лева.

1.1.2.6. За зимно поддържане на пътища 37 000 лева.

1.1.2.7. Преходен остатък от 2006 г. в размер на 177 437 лева.

1.2. По разходите в размер на 7 870 085 лева, разпределени по функции, групи, дейности и параграфи   съгласно Приложение № 2 в т.ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 4 420 393 лева,

 от тях:

1.2.1.1. От държавни трансфери – 4 089 972 лева;

1.2.1.2. От местни приходи – 31 198  лева.;

1.2.1.3. От преходен остатък 299 223 лева.

1.2.2. За местни дейности в размер на 3 429 692 лева;

1.2.3. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 20 000 лева.

в т.ч.:

1.2.3.1. За местни дейности -  20 000 лева;

1.3 Инвестиционна програма в размер на 1 153 142 лева и текущи ремонти в размер на  98 000 лева, съгласно приложен поименен списък.

/ Приложение № 3./

2. Приема разчета за целеви разходи:

2.1. Помощи по решение на Общински съвет  в размер  на 12 000 лева;

2.1.1. Упълномощава кмета  да отпуска помощи, които не са на основание  на Закона за семейни помощи за деца  и Закона за социално подпомагане, предвидени в дейност ”Общинска администрация” по § 42-14 ”Други помощи по решение на Общински съвет”, в размер не по висок от 150 лева.

2.2. Помощи за погребения в размер на 500 лева;

2.2.1. Упълномощава кмета да отпуска помощи за погребения при спазване на условията, които  са в сила с приемането на Постановлението за изпълнение на Държавния бюджет в Република България за 2007 година.

2.3. Членски внос в неправителствени организации в размер на 10 000 лева.

2.4. За прояви от общоградски и национален характер /културен календар/ в размер на 35 300 лева.

2.5. Субсидия за дейност на съюза на писателите в размер на 1 000 лева.

2.6. За превоз на ученици в размер на 15 000 лева;

2.6.1. Средства за превоз на ученици от основните училища на територията на община Първомай/разлика в цената на билета/ на стойност 9 500 лева;

2.6.2. Вътрешно-градски превоз Любеново-Първомай  на стойност 4 000 лева;

2.6.3. Средства за превоз на ученици от ІХ клас – СОУ на стойност 1 500 лева.

3.Приема следните лимити за разходи:

3.1. Социално-битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;

3.2. Представителни разходи в размер на 6 500 лева;

4. Утвърждава разчети за субсидии на организации с нестопанска цел, както следва:

4.1. Спортни школи в размер на 31 300 лева, съгласно Приложение № 4.

4.2. Туризъм  в размер на 6 000 лева.

4.3. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата по т.4.1 и т.4.2 .

5. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение № 5.

5.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.5 и размера на средствата в рамките на 90 % от действителните разходи.

6.Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати в местни дейности, съгласно Приложение № 6

7.Приема план–сметките на извънбюджетните фондове, съгласно Приложения №  №  7, 8 и 9.

 8. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци.

9. Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за “местни” дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове на общината на стойност до 30 хиляди лева с краен срок за възстановяване 30.ХІІ.2007 година.

10. Възлага на кмета на общината :

10.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните и третостепенни разпоредители с бюджетни кредити;

10.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол;

10.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на “държавни дейности”, да отправи мотивирано искане до Министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия или държавния трансфер на данъка върху доходите на физически лица;

10.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора;

10.5. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани  просрочени задължения, когато техния размер  надвишава 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

10.6. Да предлага на общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в съответната делегирана дейност, без да се увеличава средната месечна брутна работна заплата, утвърдена от отрасловото министерство.

11. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета:

11.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

11.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

11.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т.1.2.3.

11.4. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

12. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 28 февруари 2007

година конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.

РЕШЕНИЕ № 491, взето на 23.ІІ.2007 г. по протокол № 48

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 456 на Общински съвет гр. Първомай, взето на 30.11.2006г. по Протокол № 45.

Предвид изложеното в информацията  от управителите на едноличните търговски дружества с общинско имущество „Първомай 2000”ЕАД, „Първомай Автотранспорт” ЕООД и „Марица 95”ЕООД относно действията и необходимите средства за преобразуване на дружествата в изпълнение на решение № 456/30.11.2006г. на Общинския съвет, внесено проекторешение от Постоянната комисия по „Общинска собственост, териториално устройство и строителство” вх.№ 53-0-46/22.02.3007 г . и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ  РЕШИ :

Изменя и допълва Решение №456, прието на 30.11.2006 г. по Протокол № 45,както следва:

1/  Текстът на точка втора се променя така: “Възлага на управителните органи на „Първомай Автотранспорт” ЕООД, „Марица 95”ЕООД и „Първомай 2000”ЕАД да изготвят проекти на договор, план за преобразуване и доклад по чл.262 „и” от Търговския закон, които в срок до 30.04.2007г. да бъдат внесени за разглеждане в Общинския съвет”.

     2/ Създава се нова точка четвърта със следното съдържание:    

„4. Упълномощава кмета на общината да окаже необходимата правна помощ на управителните органи на едноличните търговски дружества с общинско имущество “Първомай Автотранспорт” ЕООД и “Марица 95” ЕООД за провеждане на процедурата по преобразуване.”

РЕШЕНИЕ № 492, взето на 23.ІІ.2007г. по протокол № 48

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 202 на Общински съвет град Първомай, взето на 15.02.2005 г. по Протокол № 19.

Предвид докладна записка от Ангел Папазов-кмет на Община Първомай изх.№ 61-00-18/09.02.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ    РЕШИ  :

Изменя и допълва Решение № 202/15.02.2005г. по Протокол № 19, както следва:

В текста след думите „…млечна кухня” се допълва израза „като самостоятелна дейност”, а думите „…към ОДЗ Първомай” се заменят с израза  „в приземния етаж на сградата на Общинска администрация гр.Първомай”.

РЕШЕНИЕ № 493, взето на 23.ІІ.2007г. по протокол № 48

Относно: Опрощаване на държавно вземане на Таню Маринов Добрев от гр.Първомай, ул.”Захари Стоянов” № 31.

Предвид внесена докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-23/15.02.2007г. и предложение на Постоянната комисия “Здравеопазване, социални дейности и етнически въпроси” и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Не дава съгласието си за опрощаване на дълга към държавата на Таню Маринов Добрев от гр. Първомай, произтичащ от неправомерно получена пенсия.

РЕШЕНИЕ № 494, взето на 23.ІІ.2007г. по протокол № 48

Относно: Продажба чрез конкурс на земеделска земя от ОПФ в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-15/08.02.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.38, ал.2 и чл.55 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.2 и 3, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Да се обяви конкурс за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ земеделска земя поземлен имот № 000513, с площ от 20,576 дка, с начин на трайно ползване - нива, пета категория, находящ се в местността “Землище кв.Дебър”, землището на кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай, при граници на имота: имот №001531-горски път на МЗГ-ДЛ; имот № 000498 полски път на ОПФ/необработваема/; имот № 329018 полски път на ОПФ/необработваема/; имот №329011нива насл. На Кольо Христов Добринов; имот № 000438 сел. стоп. летище на ДПФ/необработваема/; имот № 001359 пасище, мера на ОПФ/необработваема/.

ІІ. Конкурсът за продажба на земеделската земя да се проведе при следните задължителни и специфични конкурсни условия :

1. Начална конкурсна цена – 9 887(девет хиляди, осемстотин осемдесет и  седем)лева.

2. Изисквания към участниците:

2.1. До участие в конкурса се допускат търговци, регистрирани по действащото българско законодателство и техни сдружения;

2.2. Да са извършвали дейност като инвеститор/и/ или изпълнител/и/ в изграждането на енергийни съоръжения и инсталации и/или оранжерийни комплекси минимум две години преди датата на конкурса. Когато в конкурса участват консорциуми, сдружения и др. обединения на търговци това условие се счита за изпълнено, ако поне един от участниците отговаря на него;

2.3. Да не дължат суми на Община Първомай за данъци, такси и др. публични задължения;

2.4.  Да не са в процедура по несъстоятелност, прекратяване и ликвидация;

2.5. Да представят референции от банка, че при подписване на договора ще им бъде издадена безусловна и неотменяема в полза на Община Първомай банкова гаранция на стойност двукратния размер на достигнатата при конкурса продажна цена за обезпечаване на неустойката, дължима при прехвърляне на имота.

3. За участие в конкурса участниците представят прединвестиционен идеен устройствен проект(проучване) за изграждане на оранжерийно-енергиен комплекс-четвърто поколение, захранван с ко-генерация.

4. Срок за изпълнение на проекта – две години, считано от датата на сключване договора за продажба.

5. Предложението за участието в конкурса трябва да съдържа:

5.1. офертна цена;

5.2. размер на предвижданите инвестиции;

5.3. разкриване на нови постоянни и временни работни места;

5.4. екологичност на проекта;

5.5. други благоприятни за развитие на инфраструктурата на Община Първомай предложения.

III. Задължения на спечелилия конкурса участник.

1. Да  не прехвърля имота в петгодишен срок от сключване на договора за продажба.

2.  Да представи идеен инвестиционен проект в срок до 5(пет) месеца от сключването на договора за продажба.

3. При подписване на договора внася по набирателна сметка на Община Първомай парична гаранция за изпълнение на проекта в размер на 30% от  продажната цена на имота.

4. При подписване на договора да представи безусловна и неотменяема в полза на Община Първомай банкова гаранция на стойност двукратния размер на продажната цена, обезпечаваща заплащането на неустойка при неизпълнение на задължението по т. III.1.

5. Всички данъци и такси по продажбата на имота са за сметка на приобретателя.

ІV. Задължава Кмета на Община Първомай по предложение на Председателя на Общинския съвет да включи в състава на конкурсната комисия общински съветници, посочени от ръководствата на политически представителните групи общински съветници.

V. Възлага на Кмета на Община Първомай и конкурсната комисия да изработят и одобрят методика за оценка на база горепосочените критерии за допускане и класиране на участниците в конкурса.

При равни други условия кандидатите, представили доказателства за възможност за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на проекта, се ползват с предимство.

VІ. След приключване на конкурсната процедура и сключване на договора за продажба, 20% от получената продажна цена да се изразходват за благоустройствени мероприятия в кв.Дебър, гр.Първомай.

VIІ. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими действия по провеждане на конкурса  и го упълномощава да подпише договор за продажба с класирания от конкурсната комисия на първо място участник.

РЕШЕНИЕ № 495, взето на 23.ІІ.2007г. по протокол № 48

Относно: Безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху общински дълготрайни материални активи на „МБАЛ-Първомай”ЕООД и стойности на извършени основни ремонти на сгради, водещи се по баланса на „Медицински център І-Първомай” ЕООД.

Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-17/08.02.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.34, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и с цел вярно и точно представяне на имущественото състояние по съответните баланси

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Прехвърля безвъзмездно правото на собственост върху общински дълготраен материален актив, представляващ медицинска апаратура /Фиброгастроскоп/ на стойност 29674,80 лева на „МБАЛ-Първомай”ЕООД.

2. Упълномощава кмета на община Първомай да сключи договор за дарение  с „МБАЛ-Първомай”ЕООД.

3. Упълномощава кмета да отпише от баланса на община Първомай стойността на извършените от Община Първомай основни ремонти на сгради, водещи се по баланса на „Медицински център І-Първомай”ЕООД на обща стойност 114 525.40 лева, както следва: Здравен кабинет кв.Дебър – 49 999,40 лв., Здравен кабинет с.Градина – 45 745 лв., Здравен кабинет с.Искра – 13 788 лв., Здравен кабинет с.Крушево – 4993 лв.

4. Задължава управителя на „Медицински център І-Първомай”ЕООД да впише в актива на баланса на дружеството увеличените стойности на описаните по-горе сгради.

РЕШЕНИЕ № 496, взето на 23.ІІ.2007г. по протокол № 48

Относно: Кандидатстване на Община Първомай с проект към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда .

Във връзка с изложеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-19/12.02.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Община Първомай да кандидатства с проект „Разширяване обхвата на съществуващата система за организирано събиране на отпадъците в община Първомай” за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда;

2. Упълномощава Кмета на Община Първомай да представи проекта в Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.

РЕШЕНИЕ № 497, взето на 23.ІІ.2007г. по протокол № 48

Относно: Посещение на представители на община Първомай в Република Словакия, Община Зволен и Община Банска Бистрица   на депа за твърди битови отпадъци, изградени по съвременни технологии.

Предвид изложеното в информацията на общинските съветници д-р Иван Маджаров и Стоян Керанов вх.№ 53-0-41/15.02.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Информацията относно посещението на представителна група от община Първомай в Република Словакия, Община Зволен и Община Банска Бистрица  на депа за твърди битови отпадъци, изградени по съвременни технологии за сведение.

РЕШЕНИЕ № 498, взето на 23.ІІ.2007г. по протокол № 48

Относно: Изменение на Решение № 319 на ОбС гр.Първомай, взето на 27.12.2006г. по протокол № 31.

Предвид докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет на общината изх.№ 61-00-25/19.02.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 , във връзка с чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 37 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на РБ за 2007г.; ПМС № 30 от 09.02.1998 г. за условията и реда за управление на бюджет от училищата и обслужващите системата на народната просвета /изм.ДВ бр.45 от 02.06.2000г./, чл.44 от Закона за народната просвета и Решение № 926 на МС / 29.12.2006г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Отменя формулата за определяне размера на годишната издръжка в общинските училища по Приложение № 1 и Приложение № 2 за диференциране отговорностите между община Първомай и общинските училища, прилагащи системата на делегираните бюджети.

2. Приема нова формула за определяне размера на средствата за финансиране на общинските училища в община Първомай – делегирани отговорности, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 за диференциране отговорностите между община Първомай и общинските училища, прилагащи системата на делегираните бюджети.

РЕШЕНИЕ № 499, взето на 30.ІІІ.2007 г. по протокол № 49

Относно: Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай.

            Предвид докладна записка изх.№ 61-00-39/21.03.2007г. от Костадин Ангелов-зам.кмет и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

            Приема Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 500, взето на 30.ІІІ.2007 г. по протокол № 49

Относно: Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2006г. при Община Първомай.

Предвид внесените отчет и проекторешение изх.№ 61-00-27/05.03.2007г. от Костадин Ангелов – заместник кмет и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.7, ал.2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Отчета за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2006 година.

РЕШЕНИЕ № 501, взето на 30.ІІІ.2007 г. по протокол № 49

Относно: Утвърждаване на правен анализ, приватизационна оценка, тръжни документи, договор за продажба и приемане на решение за способа на продажба на „Пакет от 630 поименни акции”, собственост на Община Първомай, представляващ 35% от капитала на „Газоснабдяване Първомай”АД гр.Първомай по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, включен в общинския приватизационен план за 2007 г.

Предвид докладна записка от Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№61-00-31/21.03.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.8  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.2, чл.4, ал.2 и чл.32, ал.1, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл.2, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 362/31.03.2006 год. по протокол №35 на Общински съвет гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема анализ за правното състояние и приватизационна оценка на “Пакет от 630 поименни акции”, собственост на Община – Първомай, представляващ 35% от капитала на  “Газоснабдяване Първомай” АД , гр. Първомай, обект на приватизационна продажба.

2. Обявява за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване пакет от 630 поименни акции, собственост на Община Първомай, представляващи 35 % от капитала на “Газоснабдяване Първомай” АД със седалище в гр. Първомай.

3. Търгът да се проведе при следните условия:

3.1. Начална тръжна цена – 194 000 /сто деветдесет и четири хиляди/ лв., която се оферира в левове.

3.2. Стъпка на наддаване – 5 800 / пет хиляди и осемстотин / лв.

3.3. Размерът на депозита за участие в търга е  9 700 лв. /девет хиляди и седемстотин/, който се внася по сметка на Община Първомай, посочена в тръжната документация, до 17.00 часа на 20-ия ден, включително от обнародването на решението в “Държавен вестник”.

3.4. Утвърждава тръжна документация и определя цена за същата в размер на 300 лв., (без ДДС), вносима в касата на Общинска администрация гр.Първомай. Документите се закупуват от деловодството на Общинска администрация гр.Първомай, в срок до 15-ия ден, включително от датата на обнародването на настоящето решение в “Държавен вестник”.

При получаване на тръжната документация представителят на съответния кандидат следва да представи документ за самоличност и документ за актуално съдебно състояние на юридическото лице или равностоен документ по законодателството на съответното юридическо лице – кандидат, което представлява, а в случаите на упълномощаване – и пълномощно в писмена форма. Тези документи, които са съставени на език, различен от българския, следва да бъдат придружени с превод на български език.

3.5. Предложения за участие в търга да се приемат в стая 104, отдел ”Административно обслужване и деловодство” на Общинска администрация гр.Първомай, в срок до 17.00 часа на 20-ия ден, включително от датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник”.

3.6. Оглед на активите на дружеството може да бъде извършен всеки работен ден до деня предхождащ търга след представяне на документ за закупена тръжна документация .

3.7. Публичният търг чрез явно наддаване да се проведе от 10.00 часа на 21-я ден от датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник” в стая 216 на Общинска администрация гр.Първомай.

3.8. Сроковете по точки от 3.3. до 3.7 се определят по реда на чл.33 от Гражданския процесуален кодекс. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

4. Упълномощава кмета на община Първомай да извърши необходимите действия във връзка с организацията и провеждането на публичния търг и да подпише договор за приватизация със спечелилия търга участник.

РЕШЕНИЕ № 502, взето на 30.ІІІ.2007 г. по протокол № 49

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 208 на Общински съвет град Първомай, прието на 22.12.2000 г. по протокол № 15 и определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на Община Първомай.

Предвид докладна записка изх.№ 61-00-30/20.03.2007г. на К.Ангелов-зам. кмет и на основание чл.21, ал.1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.24, ал.3 и ал.4 от Наредба № 34 от 06.12.2000 г. за таксиметров превоз на пътници на Министъра на транспорта

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            I. Изменя  решение № 208, прието на 22.12.2000 г. по Протокол № 15 както следва:

            Изразът „но не по-голям от срока на действие на лицензията” в точка 1 се заличава и текстът на същата придобива следния вид :

            „1. Срокът на валидност на разрешенията за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Първомай  е три години.”

          II. Допълва решение №208, прието на 22.12.2000 г. по Протокол №15 с точки 3 и 4 със следното съдържание:

            “3. Определя максималния брой на таксиметровите автомобили работещи на територията на Община Първомай на 24 /двадесет и четири/.

             4. Определя максимален брой на таксиметровите автомобили за  един превозвач не повече от 8 /осем/.”

РЕШЕНИЕ № 503, взето на 30.ІІІ.2007 г. по протокол № 49

Относно: Отдаване под наем чрез конкурс на язовири и микроязовири – публична общинска собственост на територията на Община  Първомай, област Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка на Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-32/21.03.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, §4, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за сдружения за напояване, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.12 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Одобрява списък на язовири и микроязовири – публична общинска собственост, находящи се на територията на Община Първомай, обл.Пловдив, които да бъдат отдадени под наем чрез конкурс за срок от три години, както следва :

 

1. Язовир с площ 142,872 дка, в землището на с.Татарево – имот № 048045, АОС №60/12.05.1998г.

2. Язовир с площ 172,395 дка, в землището на с.Татарево – имот № 062025, АОС №61/15.05.1998г.

3. Язовир с площ 155,591 дка, в землището на с.Татарево – имот № 052052, АОС №77/02.06.1998г.

4. Язовир с площ 316,883 дка, в землището на с.Татарево – имот № 049058, АОС №78/02.06.1998г.

5. Язовир с площ 27,361 дка, в землището на с.Татарево – имот № 009006, АОС №79/02.06.1998г.

6. Язовир с площ 9,895 дка, в землището на с.Татарево – имот № 016022, АОС №232/11.01.2001г.

7. Язовир с площ 59,331 дка, в землището на с.Брягово – имот № 089091, АОС №65/02.06.1998г.

8. Язовир с площ 30,179 дка, в землището на с.Бяла река – имот № 000139, АОС №66/02.06.1998г.

9. Язовир с площ 80,619 дка, в землището на с.Бяла река – имот № 000154, АОС №67/02.06.1998г.

10. Язовир с площ 80,997 дка, в землището на с.Градина – имот № 002087, АОС №68/02.06.1998г.

11. Язовир с площ 74,111 дка, в землището на с.Добри дол – имот № 000013, АОС №69/02.06.1998г.

12. Язовир с площ 3,479 дка, в землището на кв.Дебър – имот № 000088, АОС  №73/02.06.1998г.

13. Язовир с площ 8,614 дка, в землището на кв.Дебър – имот № 000227, АОС  №74/02.06.1998г.

14. Язовир с площ 18,572 дка, в землището на кв.Дебър – имот № 000300, АОС  №75/02.06.1998г.

15. Язовир с площ 90,597 дка, в землището на кв.Дебър – имот № 000751, АОС  №76/02.06.1998г.

16. Язовир с площ 16,614 дка, в землището на кв.Дебър – имот № 000887, АОС  №56/24.04.1998г.

ІІ. Конкурсите за отдаване под наем да се проведат при следните конкурсни условия:

1. Начална конкурсна цена - 18 /осемнадесет/ лева на един декар водна площ, за една година.

2. Задължителни конкурсни условия.

2.1. До участие в конкурса се допускат:

- физически лица и търговци, регистрирани по действащото българско законодателство;

- участници, които нямат дължими суми към Община Първомай за данъци, такси и др. публични задължения;

- участници, които не са били неизправна страна по договори с Община Първомай.

3. Специфични конкурсни условия:

За участие в конкурса участниците да представят инвестиционно предложение  за ремонт на съоръженията за всеки обект, съобразно констатациите в съставените  протоколи за техническо състояние, което да съдържа:

3.1. Офертна наемна цена;

3.2. Размер на предвижданите инвестиции за ремонт и средства за поддръжка; 

3.3. Срок на изпълнение на инвестиционното предложение, но не по-дълъг от 12 месеца от датата на сключване на договора;

3.4. Други предложения за подобряване на състоянието и инфраструктурата на съответния обект.

ІІІ. Задължения на спечелилия конкурса участник.

1. При възникване на необходимост от напояване, участникът се задължава да доставя вода за напояване през съответните поливни сезони на собствениците и ползвателите на земеделски земи .

2. Участникът се задължава за срока на договора да извършва поддръжка и ремонт на съоръженията на обекта, съгласно съдържанието на приетото инвестиционно предложение.

ІV. Възлага на кмета на Общината да извърши всички необходими действия по провеждане на конкурсите и го упълномощава да подпише договори за наем с класираните от конкурсната комисия на първо място участници.

РЕШЕНИЕ № 504, взето на 30.ІІІ.2007 г. по протокол № 49

Относно: Приемане на решение за създаване на Общински съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси.

Предвид докладна записка от Председателя на Общински съвет Енчо Захариев вх.№ 53-0-67/21.03.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.13, ал.1 и 2 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси, приет с  Постановление на МС №351/20.12.2006 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

За сътрудничество, осъществяване на координацията и провеждане на обществени консултации между местните органи на самоуправление и сдруженията на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства в Община Първомай Общински съвет гр.Първомай създава Общински съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси в състав:

Председател:  Юлиян Димитров – зам.кмет на Община Първомай

Зам.председател: Тома Драгинов Томов

Зам.председател: Ружди Фахри Салим – зам.началник ОС „Земеделие и гори” гр. Първомай.

Членове: Добромир Спасов  - директор дирекция „УПССД”

Бисер Бойчев  - ст.експерт „Социални дейности”

            Катя Николова -  директор поделение „Образование”при ОбА

            Таня Налбантова – директор дирекция „Социално подпомагане”

            Недялка Божилова  - директор дирекция „Бюро по труда”

Шикир Хасанов

Петя Колева

Филип Караманов

РЕШЕНИЕ № 505, взето на 30.ІІІ.2007 г. по протокол № 49

Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на площадкови съоръжения /трафопостове/ в имоти частна общинска собственост.

Предвид докладна записка на Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-38/21.03.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.37, ал.4, т. 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 62, ал.1 и 2 от Закона за енергетиката и чл.42, ал.5, т.6 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Да се учреди възмездно без търг или конкурс  в полза на EVN България Електроразпределение АД право на строеж за изграждане на площадкови съоръжения /трафопостове/ върху  имоти - частна общинска собственост, както следва:

1. Право на строеж за застроително петно с  площ от 20 кв.м върху урегулиран поземлен имот/УПИ/ І – ТП, квартал 19 по плана на кв. Любеново, гр. Първомай, при граници на имота: от всички страни улици, акт за ЧОС № 93/16.02.2007г. за изграждане на трафопост със застроена площ от 20 кв.м. при цена в размер на  572 /петстотин седемдесет и два / лв.

2. Право на строеж за застроително петно с  площ от 20 кв.м.  върху УПИ ХLV – трафопост, квартал 4 по плана на кв.Дебър, гр. Първомай, при граници на имота : от две страни улици, УПИ ХІХ – държавен и УПИ XLІV – държавен, акт за ЧОС № 96/21.02.2007г. за изграждане на трафопост със застроена площ от 20 кв.м. при цена в размер на 572 /петстотин седемдесет и два / лв.

3. Право на строеж за застроително петно с  площ от 20 кв.м.  върху УПИ ХVІІ – ТП, квартал 66 по плана на с. Градина, общ. Първомай, при граници на имота: от две страни улици, пешеходен пасаж и УПИ ХХVІІІ – произв. дейности, акт за ЧОС № 94/17.02.2007г., за изграждане на трафопост със застроена площ от 20 кв.м, при цена в размер на 392 /триста деветдесет два/ лв.

4. Право на строеж за застроително петно с  площ от 20 кв.м. върху УПИ ХVІІ – ТП, квартал 20 по плана на с.Езерово, общ. Първомай, при граници на имота: от две страни улици, пешеходен пасаж и УПИ ХVІІІ – общински, акт за ЧОС № 97/22.02.2007г. за изграждане на трафопост със застроена площ от 20 кв.м.  при  цена в размер на 212 /двеста и дванадесет/ лв.

           ІІ. Упълномощава Кмета на община Първомай да извърши всички необходими действия  и подпише договор за учредяване право на строеж с инвеститора EVN България Електроразпределение АД.

РЕШЕНИЕ № 506, взето на 30.ІІІ.2007 г. по протокол № 49

Относно: Продължаване срока на договори за наем на общински имоти по реда и на основанията на § 78, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби  на ЗИД на Закона за общинската собственост

            Предвид изложеното в докладна записка на Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-37/21.03.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 78, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост /ДВ бр.101/2004 г./

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Да се продължат за срок до пет години сключените договори за наем за  следните общински имоти:

            - търговски обект за хранителен магазин от 93 кв.м., находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХХІІ – общ. и търговия, кв.66 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай;

            - помещение за производство на закуски с площ от 50 кв.м., съставляващо част от училищния стол на Основно училище „Св.св.Кирил и Методий” построено в УПИ І – училище в кв.67 по плана на гр.Първомай.

            2. Упълномощава кмета на Общината да извърши всички необходими действия за продължаване срока на договорите за имотите по т.1.

РЕШЕНИЕ № 507, взето на 30.ІІІ.2007 г. по протокол № 49

Относно: Продажбата на общински имот на собственика на законно построена върху него сграда по реда на чл.35, ал.2 от Закона за общинската собственост.

Предвид докладна записка на Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-36/21.03.2007г. и на основание чл.21, ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.38, ал.4 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Да се извърши продажба на общински недвижим имот - застроено дворно място с площ от 465 кв.м., предназначено за жилищно строителство, съставляващо урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ-държ. в кв.158 по регулационния план на гр.Първомай, област Пловдивска, при граници на имота: улица, УПИ ІV-държ., УПИ ХІІ-2647 и УПИ ІІ-държ. на собственика на законно построената върху имота масивна жилищна сграда Ана Борисова Атанасова от гр. Първомай, обл.Пловдив по определената пазарна цена в размер на 5115 /пет хиляди сто и петнадесет/ лева.

            2. Възлага на кмета на Община Първомай да издаде заповед и сключи договор за продажба на описания в т.1 общински недвижим имот.

РЕШЕНИЕ № 508, прието на 27.04.2007 г. по протокол № 50

относно: Приемане на Програма на ХХХV  Майски културни тържества „Първомай 2007”.

            Предвид внесено проекто-решение от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-44/18.04.2007г., на основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.20 и чл.17, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            Приема Програма на ХХХV Майски културни тържества „Първомай 2007”.

РЕШЕНИЕ № 509, прието на 27.04.2007г. по протокол № 50

относно: Приемане на Тарифа за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.

            Предвид внесена докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-48/18.04.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.      Приема Тарифа за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение – съгласно Приложение № 1.

2.      Базисните наемни цени се определят за период от един месец на квадратен метър площ, съобразно предназначението на обекта и съответните прилежащи площи.

3.      Цените в настоящата Тарифа подлежат на актуализация, като се коригират съобразно инфлационния индекс по решение на Общински съвет гр.Първомай.

4.      Определените наемни цени не включват консумативните разходи, такса битов отпадък и др., които са за сметка на наемателя.

5.      За ползване на оборудване и обзавеждане – общинска собственост, представляващо амортизируеми активи в обектите към договорената месечна цена се заплаща допълнителна цена, равна на месечната амортизация на актива, предвидена в чл.55, ал.2 от Закона за корпоративното подоходно облагане в максимален размер. В случаите, когато се ползват активи без остатъчна стойност те се отдават след оценка на стойността им и се начислява допълнителна цена  в максималния размер на амортизациите за този вид активи, предвидени в чл.55, ал.2 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

6.      След проведен търг или конкурс върху достигнатите цени се начислява ДДС.

7.      Промяна предназначението на наети обекти се допуска само с разрешение на наемодателя. С промяна предназначението  на обекта договорената наемната цена се привежда в съответствие с определените в тази тарифа базисни/начални/ наемни цени за този вид дейност и новото предназначение на обекта, освен в случаите когато същата е по-висока от тях.

8.      За поземлени имоти в регулационните граници на населените места, ползвани за земеделска дейност, наемната цена се определя на квадратен метър за година в размер на 0,05 лв.

9.      За поземлени имоти извън регулационните граници на населените места, ползвани за търговска дейност, наемната цена се определя за месец на квадратен метър в размер на 2,00 лв.

10.  Определените с настоящата тарифа наемни цени влизат в сила от 01.06.2007 г.

11.  Наемните цени по заварените договори за наем се предоговарят с наемателите в съответствие с определените по настоящата Тарифа базисни/начални/ наемни цени и в увеличения  си размер се дължат считано от 01.06.2007 г.  Тази разпоредба не се прилага за случаите, когато договорената наемна цена е по-висока от определените с тарифата базисни/начални/ наемни цени .

12.  Зоните, в които попадат общинските обекти, се регламентират с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Първомай.

 

Настоящата тарифа и условията в нея отменят Решение № 37 на Общински съвет гр.Първомай, прието на 28.01.2000 г. по протокол № 6.

Приложение №1

 

Тарифа за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение

 

Предназначение на обекта

 

Месечна наемна цена за един квадратен метър /лева/

І зона

ІІ зона

ІІІ зона

1.

Помещения за обществено хранене

-         с алкохол

-         без алкохол

 

3,50

2,70

 

3,00

2,40

 

2,60

2,00

2.

Помещения, магазини за търговска дейност

-         промишлени стоки

-         хранителни стоки

      -    плодове и зеленчуци

 

 

 

2,60

2,30

1,80

 

 

 

 

2,20

1,90

1,50

 

 

 

 

2,00

1,70

1,20

 

3.

 

Помещения за производство

 

1,30

1,15

0,80

4.

 

Помещения за услуги

           / в това число здравни услуги/

     2,00

      1,80

      1,50

5.

 

Помещения за офиси

 

2,50

2,00

1,80

6.

Помещения за образователни и др. хуманитарни дейности за социално задоволяване на съответните нужди на населението

1,40

1,20

1,00

7.

 

Помещения за складове

 

0,95

0,75

0,55

8.

 

Автомати за кафе, закуски и безалкохоли напитки

 

25

20

15

9.

Терени за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ

-         открити

-         покрити

наемите се определят по реда на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай

 

 

10.

 

Терени за разполагане на гаражни клетки

 

наемите се определят по реда на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай

 

11.

 

Помещения за политически партии и синдикални организации, движения и сдружения с идеална цел

 

Наемите се определят по реда на съответните законови разпоредби

12.

 

Реклама върху транспарантни ленти, табла на стойки, табла на стени,

огради и др.

наемите се определят по реда на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай

 

13.

Реклама върху пана /билбордове/ с площ над 2 кв.м.

наемите се определят по реда на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай

 

14.

Фирмени указателни табели /наименование, адрес, телефон, предмет на дейност, запазен знак, указателна стрелка, отстояние и др./

наемите се определят по реда на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай

 

 

Забележка: наемателите /лекари и лекари по дентална медицина/ на помещения по т.9, предназначени за извършване на дейност като амбулатории за първична медицинска помощ заплащат месечен наем в размерите по чл.102, ал.4 от Закона за лечебните заведения.

РЕШЕНИЕ № 510, прието на 27.04.2007 г. по протокол № 50

относно: Преобразуване на еднолични търговски дружества с общинско имущество „Първомай 2000” ЕАД, „Първомай-Автотранспорт” ЕООД и „Марица 95” ЕООД

Предвид докладна записка на Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-47/19.04.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 261,  чл. 263”т” във връзка с чл. 262”е” и чл. 262”ж”  от Търговския закон, чл.17, ал.1 и чл.23, т.3 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Преобразува по реда на глава ХVІ от Търговския закон следните еднолични търговски дружества със 100% общинско участие в капитала, а именно:

            1/ „ПЪРВОМАЙ-АВТОТРАНСПОРТ”ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Първомай, ул.”Княз Борис І” № 80, вписано в регистъра за държавните и общински предприятия, том/стр. 2/2, парт.1, по фирм.д.№ 11725/91г. при Пловдивския окръжен съд, представлявано от Управителя СТАЙКО СТОЕВ СТАЙКОВ, наричано по-долу ПРЕОБРАЗУВАЩО СЕ ДРУЖЕСТВО;

            2/ „МАРИЦА-95”ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Първомай, ул.”Зорница” № 5, вписано в регистъра за държавните и общински предприятия, том/стр. 1/70, парт.35, по фирм.д.№ 146/96г. при Пловдивския окръжен съд, представлявано от Управителя ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ, наричано ПРЕОБРАЗУВАЩО СЕ ДРУЖЕСТВО;

            3/ „ПЪРВОМАЙ 2000”ЕАД със седалище и адрес на управление в гр.Първомай, ул.”Братя Миладинови-юг” № 50, вписано в регистъра за държавните и общински предприятия, том/стр. 1/190, парт.95, по фирм.д. № 200/2000г. при Пловдивския окръжен съд, представлявано от Изпълнителния директор ДИМИТЪР АПОСТОЛОВ УЧЕРДЖИЕВ, наричано по-долу ПРИЕМАЩО ДРУЖЕСТВО;

чрез ВЛИВАНЕ на двете ПРЕОБРАЗУВАЩИ СЕ ДРУЖЕСТВА В ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО, при което на основание чл. 262 от Търговския закон, цялото имущество на “ПЪРВОМАЙ-АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД и на “МАРИЦА –95” ЕООД ПРЕМИНАВА КЪМ ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО “ПЪРВОМАЙ 2000” ЕАД при условията на пълно правоприемство, а преобразуващите се дружества се прекратяват без ликвидация.

           

І.Съотношение на замяна на акциите и дяловете, определено към конкретна дата.

1.      Трите дружества определят и приемат за дата, към която се определя съотношението на замяна на акции и дялове 31.03.2007 год.

2.      Едноличният собственик на капитала на преобразуващите се дружества – Община Първомай става акционер в приемащото дружество.

3.      Придобитите акции след преобразуването са еквивалентни на справедливата цена на притежаваните преди преобразуването дялове на преобразуващите се дружества.

4.      Съотношението на замяна на дяловете с акции ще бъде определено на база чистата стойност на имуществото на преобразуващите се дружества, съобразно общия доклад на проверителя.

ІІ. Размер на паричните плащания, ако такива са предвидени, съгласно чл. 261”б”, ал.2 от Търговския закон, както и срокът за изплащането им.

            Капиталът на Приемащото дружество към момента на подписване на този договор е в размер на 179 007 лв., разпределен в 179 007 бр. поименни акции с номинална стойност на всяка от 1 лв., собственост на Община Първомай. При определяне на справедливото съотношение на дяловете и акциите при преобразуването са запазени интересите на едноличния собственик на капитала на всички участвуващи в преобразуването търговски дружества, като за постигане на еквивалентното съотношение на замяна не е необходимо да бъдат направени парични плащания на акциите.

ІІІ. Описание на акциите, които всеки съдружник придобива в Приемащото дружество

            Капиталът на приемащото дружество след преобразуването ще бъде съобразен с общия доклад на проверителя при спазване на чл. 262”у” и чл. 262”ф” от Търговския закон.

ІV. Условията относно разпределянето и предаването на акции от Приемащото дружество

            Всички акции на приемащото дружество са собственост на Община Първомай. Акциите или временните удостоверения, в съответствие с чл. 262”ч” от Търговския закон, ще бъдат предадени на избран от Общински съвет Първомай депозитар, който е длъжен да ги предаде на акционера в едномесечен срок от вписването на преобразуването чрез вливане.

            Неполучените в срока по предходната точка акции или временни удостоверения се връчват на управителния орган на приемащото дружество.

V. Моментът, от който участието в Приемащото дружество дава право на дял от печалбата, както и всички особености във връзка с това право.

            1. Страните определят 01.01.2007 г. за начален момент, от който участието в Приемащото дружество дава право на дял от печалбата. Това право включва и разпределяне на резервите от предходни финансови години.

            2. Дивиденти се изплащат след взето решение от Общото събрание на акционерите и само ако според проверения и приет съгласно раздел ХІ от Търговския закон счетоводен отчет за 2007 г. чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд “Резервен” и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

            3. Плащанията по предходната точка се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от Фонд “Резервен” и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава мимимум, намален с непокритите загуби от предходни години и отчисленията за фонд “Резервен” и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

VІ. Моментът, от който действията на преобразуващото дружество се смятат за извършени за сметка на приемащото дружество за целите на счетодоството

Действията на преобразуващите се дружества се смятат за извършени за сметка на приемащото дружество за целите на счетоводството от датата на съдебното решение за вписване на преобразуването в търговския регистър.

VІІ. Правата, които приемащото дружество дава на акционерите с особени права и на притежателите на ценни книги, които не са акции

Не се предвиждат права, които приемащото дружество дава на акционерите с особени права и на притежателите на ценни книги, които не са акции

VІІІ. Всяко преимущество, предоставено на проверителите по чл. 262”л” от Търговския закон или на членовете на управителните и контролните органи на участващите в преобразуването дружества

Не се предвиждат преимущества, които да бъдат предоставени на проверителя или на членовете на управителните и контролните органи на участващите в преобразуването дружества.

ІХ. ДЕЙСТВИЯ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО

1.      С вписване на преобразуването чрез вливане в търговския регистър на  Окръжен съд Пловдив се прекратяват двете преобразуващи се търговски дружества без ликвидация.

2.      Правата и задълженията на преобразуващите се дружества преминават върху приемащото дружество по силата на закона, при условията на общо правоприемство.

3.      Едноличният собственик на капитала- съдружник в преобразуващите се дружества става акционер в приемащото дружество.

X. Отменя т.2 от Решение № 456 на Общински съвет Първомай, прието на 30.11.2006 г. по Протокол № 45, изменено и допълнено с Решение № 491 на Общински съвет Първомай от 23.02.2007 г. по Протокол № 48.

XI.  Избира за ПРОВЕРИТЕЛ за изготвяне на общ доклад за чистата стойност на имуществото на преобразуващите се дружества, съгласно чл. 262ф, ал.1 и 2 от Търговския закон  НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА ГЕРДЖИКОВА – дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор с диплом № 568 от 2001 год. на ИДЕС – България, със служебен адрес гр. Пловдив, ул. “Райко Даскалов” № 53, дом “Левски” ет.2, ст.21;

РЕШЕНИЕ № 511, прието на 27.04.2007г. по протокол № 50

относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот между Общината и физически лица по реда на чл. 36 от Закона за собствеността.

Предвид докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-49/18.04.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост  във връзка с чл.46, ал.1, т.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.129, ал.2 и чл.201, ал.3 от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Да се прекрати съсобствеността между Община Първомай и Наско Йорданов Йорданов върху поземлен имот с пл.№ 2676 целият с площ от 445 кв.м., включен в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ-кино в кв.89А по регулационния план на гр.Първомай, при граници на поземления имот № 2676, улица и парцел УПИ ІІ-кино и граници на УПИ: от три страни улици и УПИ І-търговия и улица /площад/, съгласно изготвения и приложен проект за делба, както следва:

            - частта на Община Първомай, представляваща ¼ идеална част или 111,25 кв.м. от поземлен имот с пл.№ 2676, целия с площ от 445 кв.м., колорирана в червено се присъединява към парцел УПИ ІІ-кино в кв.89а по регулационния план на град Първомай;

            -частта на Наско Йорданов Йорданов, представляваща ¾ идеални части или 333,75 кв.м. от поземлен имот № 2676, целият с площ от 445 кв.м., колорирана в синьо се обособява като самостоятелен УПИ ІІІ-обслужващи дейности и търговия, в кв.89А по план на гр.Първомай.

            2. Упълномощава кмета на община Първомай да сключи договор за доброволна делба при условията по т.1.

РЕШЕНИЕ № 512, прието на 27.04.2007 г. по протокол № 50

относно: Продажба чрез търг с явно наддаване на имоти – частна общинска собственост, предназначени за жилищно строителство.

Предвид докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-52/18.04.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.38, ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

            1. Да се извърши продажба чрез търг с явно наддаване на следните недвижими имоти – частна общинска собственост, отредени за жилищно строителство при начална цена съгласно пазарната оценка, определена от лицензиран оценител:

            1.1. Урегулиран поземлен имот/УПИ/ VІІІ – държ. с площ от 575 кв.м. в кв.12 по плана на с.Воден, община Първомай, при граници на имота: улица, УПИ VІІ-държ., УПИ ХІ-държ., УПИ ХІІ-държ., УПИ ІХ-държ. по Акт за частна общинска собственост № 101/08.03.2007 г.

            Пазарната цена на имота е в размер на 5 750 лв. без ДДС.

            1.2. УПИ ІХ-държ. с площ от 700 кв.м. в кв.12 по плана на с.Воден, община Първомай, при граници на имота: улица, УПИ VІІІ-държ., УПИ Х-държ., УПИ ХІ-държ. и улица по Акт за частна общинска собственост № 100/08.03.2007 г.

            Пазарната цена на имота е в размер на 7 000 лв. без ДДС.

            1.3. УПИ-VІІІ-държ. с площ от 500 кв.м. в кв.5 по плана на с.Воден, община Първомай, при граници на имота: земеделска земя, УПИ ІХ-държ., улица и УПИ VІ-АПК по Акт за частна общинска собственост № 98/22.02.2007 г.

            Пазарната цена на имота е в размер на  5 000 лв. без ДДС.

            1.4. УПИ ХVІІ-519 с площ от 460 кв.м. в кв.35 по плана на с.Езерово, община Първомай, при граници на имота: УПИ ІІІ-442, УПИ ХVІ-439, улица и УПИ ХVІІІ-443 по Акт за частна общинска собственост № 95/21.02.2007 г.

            Пазарната цена на имота е в размер на 3 758,20 лв. без ДДС.

            1.5. УПИ VІІ – СНС с площ от 568 кв.м. в кв.42 по плана на с.Дълбок извор, община Първомай, при граници на имота: УПИ VІІІ-256, УПИ VІ-255 и от две страни улици по Акт за частна общинска собственост № 38/28.06.2006 г.

            Пазарната цена на имота е в размер на 2 368,56 лв. без ДДС.

            1.6. УПИ VІІІ-общ. с площ от 900 кв.м. в кв.16 по плана на с.Воден, община Първомай, при граници на имота: УПИ ІV-116, УПИ VІІ-общ., улица, УПИ ХІІ-общ. и УПИ-ХІ-общ. по Акт за частна общинска собственост № 105/11.04.2007г.

          Пазарната цена на имота е в размер на 9 378 лв. без ДДС.

2. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши всички необходими действия за провеждане на тръжната процедура и подпише договори за продажба с лицата, спечелили търга.

РЕШЕНИЕ № 513, прието на 27.04.2007 г.по Протокол № 50

относно: Дневен оклад в общинските детски градини

Предвид Докладна записка изх.№ 61-00-43/18.04.2007 г. от Юлиян Димитров – зам.кмет и на основание чл.21 ,ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.1 ал.2 и чл.2 т.2 и т.3 от Наредба № 23 от 19.07.2005 год.на Министъра на здравеопазването за физиологичните норми за хранене на населението

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Отменя Решение № 54 на Общински съвет гр.Първомай, прието на 06.03.2000г. по протокол № 7.

            2. Определя дневен оклад в целодневните детски градини и обединени детски заведения в община Първомай в размер на 1,50 лв., считано от 01.05.2007 г.

РЕШЕНИЕ № 514, прието на 27.04.2007 г. по протокол № 50

относно: Опрощаване на държавно вземане от ГИНА РАДЕВА СТАНЕВА  от гр.Първомай, ул.”П. Каравелов” № 3

Предвид докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-1/18.04.2007г., предложение на ПК  “Здравеопазване, социални дейности и етнически въпроси” и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Не дава съгласие да бъде опростено държавно вземане от ГИНА РАДЕВА СТАНЕВА от гр. Първомай ул.П.Каравелов” № 3 в размер на 22 852,87 лв., произтичащо от неправомерно получена пенсия.

РЕШЕНИЕ № 515, прието на 27.04.2007 г. по протокол № 50

относно: Опрощаване на държавно вземане от ТАНЮ МИТЕВ ТАНЕВ  от гр. Първомай, ул.”П.Каравелов” № 8.

Предвид докладна записка от Ю.Димитров – зам.кмет изх.№ 61-00-13/18.04.2007г., предложение на ПК “Здравеопазване, социални дейности и етнически въпроси”  и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

            Дава съгласие да бъде опростено държавно вземане от ТАНЮ МИТЕВ ТАНЕВ от гр.Първомай, ул.”П.Каравелов” № 8, произтичащо от надвзета пенсия, в частта по дължимата лихва.

РЕШЕНИЕ № 516, прието на 27.04.2007  г. по протокол № 50

относно: Отдаване под аренда чрез конкурс на земеделски земи от ОПФ в землището на с.Крушево, община Първомай.

Предвид докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-51/18.04.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за арендата в земеделието, чл.14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл.26 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.2 от Наредбата за търговете и конкурсите за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие земеделска земя от общинския поземлен фонд/ОПФ/, представляваща поземлен имот с  № 004079, с площ от 157,557 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, шеста (142,469дка) и пета (15,088дка) категория, находяща се в местността “Ямата/Яазмата”, землището на с.Крушево, общ.Първомай, да бъде отдадена под аренда след провеждане на конкурс за срок от 25 години за създаване и отглеждане на трайни насаждения - овощна градина с череши и вишни.

ІІ. Определя начална конкурсна цена и схема за изплащане на арендните вноски, както следва:

-         от 1-ва до 4-та години – гратисен период;

-         от 5-та до 7-ма години – 24,50 лв./дка;

-         от 8-ма до 25-та години – 34,60 лв./дка.

ІІІ. Определя депозит за участие в конкурса в размер на 10 лв./дка.

ІV. Конкурсът за аренда на земеделската земя да се проведе при следните условия :

1. Задължителни конкурсни условия

1.1 До участие в конкурса се допускат:

-търговци, регистрирани по действащото българско законодателство и техни сдружения, които не са в процедура по несъстоятелност, прекратяване и ликвидация;

- кандидати, които не дължат суми на Община Първомай за данъци, такси и др. публични задължения;

1.2 Имотът да се ползва за създаване и отглеждане на трайни насаждения - череши и вишни.

1.3 Проектът за създаване и отглеждане на насажденията да бъде съобразен с  действащите европейски стандарти и екологични норми .

2. Специфични конкурсни условия:

- участниците в конкурса следва да представят прединвестиционен идеен проект (проучване) за изграждане на овощна градина с череши и вишни и помощни постройки и съоръжения, обслужващи производствения процес, който да бъде изпълнен в рамките на двугодишен срок, считано от датата на сключване на договора за аренда.

V. Конкурсната комисия извършва оценка на допуснатите кандидати въз основа на следните критерии :

1. Размер на предложената арендна цена по утвърдената схема.

2. Представен идеен проект,  съдържащ следните предложения :

А/  размер на предвижданата инвестиция в имота;

Б/  брой работни места – постоянни и временни, които се предвижда да се разкрият;

В/  предвиждани срокове за реализация на представения проект;

Г/  екологичност на проекта;

Д/ други благоприятни за развитието на инфраструктурата на населеното място предложения.

VІ. Задължения на спечелилия конкурса участник:

1.  Да представи идеен инвестиционен проект в срок до 6(шест) месеца от сключването на договора за аренда.

2. Да заплати разходите по вписване на арендния договор.

VІІ. Задължава Кмета на Община Първомай по предложение на Председателя на Общинския съвет да включи в състава на конкурсната комисия общински съветници, посочени от ръководствата на политически представителните групи общински съветници.

VІІІ. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими действия за провеждане на конкурса и  подпише договор с класирания на първо място участник.

РЕШЕНИЕ № 517 на, прието на 27.04.2007 г. по протокол № 50

относно: Отдаване под аренда чрез конкурс на земеделски земи от ОПФ в землищата  на с. Крушево и с. Градина, община Първомай.

Предвид докладна записка на Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-50/18.04.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за арендата в земеделието, чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.26 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.2 от Наредбата за търговете и конкурсите за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие земеделски земи от общинския поземлен фонд, представляващи: 

- поземлен имот с № 006119, с площ от 83,771 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, четвърта категория, находяща се в местността “Кавак тарла”, землището на с.Крушево, общ.Първомай,

- поземлен имот с № 006122, с площ от 109,361 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, десета категория, находяща се в местността “Кавак тарла”, землището на с.Крушево, общ.Първомай,

- поземлен имот с № 016159, с площ от 175,013 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, пета категория, находяща се в местността “Летището”, землището на с.Градина, общ.Първомай,

да бъдат отдадени под аренда след провеждане на конкурс за срок от 20 години  за създаване и отглеждане на трайни насаждения – овощна градина с ябълки.

ІІ. Определя начална конкурсна цена и схема за изплащане на арендните вноски, както следва:

-         от 1-ва до 4-та години – гратисен период;

-         от 5-та до 7-ма години – 20,50 лв./дка;

-         от 8-ма до 20-та години – 30,50 лв./дка.

ІІІ. Определя депозит за участие в конкурса в размер на 10 лв./дка.

ІV. Конкурсът за аренда на земеделските земи да се проведе при следните условия :

1. Задължителни конкурсни условия

1.1 До участие в конкурса се допускат:

- търговци, регистрирани по действащото българско законодателство и техни сдружения, които не са в процедура по несъстоятелност, прекратяване и ликвидация;

- кандидати, които не дължат суми на Община Първомай за данъци, такси и др. публични задължения.

1.2  Имотите да се ползват за създаване и отглеждане на трайни насаждения -  овощна градина с ябълки.

1.3 Проектът за изграждане на насажденията да бъде съобразен с действащите европейски стандарти и екологични норми.

2. Специфични конкурсни условия:

- участниците в конкурса следва да представят прединвестиционен идеен проект (проучване) за изграждане на ябълкова овощна градина и помощни постройки и съоръжения, обслужващи производствения процес, който да бъде изпълнен в рамките на двугодишен срок, считано от датата на сключване на договора за аренда.

V. Конкурсната комисия извършва оценка на допуснатите кандидати въз основа на следните критерии :

1. Размер на предложената арендна цена по утвърдената схема.

2. Представен идеен проект,  съдържащ предложения относно :

А/  размер на предвижданата инвестиция в имота;

Б/  брой работни места – постоянни и временни, които се предвижда да се разкрият;

В/  предвиждани срокове за реализация на представения проект;

Г/  екологичност на проекта;

Д/ други благоприятни за развитие на инфраструктурата на населеното място предложения.

VІ. Задължения на спечелилия конкурса участник:

1.  Да представи идеен инвестиционен проект в срок до 6(шест) месеца от сключването на договора за аренда.

2. Да заплати разходите по вписване на арендния договор.

VІІ. Задължава Кмета на Община Първомай по предложение на Председателя на Общинския съвет да включи в състава на конкурсната комисия общински съветници, посочени от ръководствата на политически представителните групи общински съветници.

VІІІ. Упълномощава Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими действия за провеждане на конкурса за отдаване под аренда на  посочените в т.І поземлени имоти и подпише договор с класирания на първо място участник.

РЕШЕНИЕ № 518, прието на 27.04.2007 г. по протокол № 50

относно: Учредяване на акционерно дружество за извършване и предоставяне на услуги и дейности във връзка с управлението и третирането на отпадъци.

Предвид Докладна записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№61-00-46/18.04.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.163, ал.3, т.2 от Търговския закон, чл.30, чл.33 и чл.37 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Община Първомай да участва в учредяването на акционерно търговско дружество със следните параметри :

            1/ Наименование – „Тракия-еко” АД;

            2/ Седалище – гр.Садово

            3/ Предмет на дейност – Извършване и предоставяне на услуги и дейности във връзка с управлението и третирането на отпадъци, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от българския закон.

4/ Капитал на Дружеството - 300 000 ( триста хиляди ) лева, разделен на 100 бр. обикновени, налични, поименни, с право на глас акции, с номинална стойност от 3000 ( три хиляди) лева за всяка акция и разпределен, както следва:

  Мариус Педерсен ЕАД      195.000   лева            (65 %)

            Община Асеновград                   45.000  лева                    (15 %)

            Община Първомай          30.000  лева                    (10 %)

            Община Садово                           30.000       лева (10 %)

При учредяване на дружеството акционерите следва да внесат най-малко 30% от стойността на всяка акция, а останалата част от капитала следва да бъде внесена в срок не повече от 6 месеца след вписването на Дружеството в търговския регистър.

5/  Дружеството се учредява за неопределен срок.

6/ Дружеството е с едностепенна система на управление, като съветът на директорите се състои от седем члена – физически лица, от които четирима представители на “Мариус Педерсен” АД и по един представител на всяка една от трите общини с мандат на членовете на СД от 2 години;

 ІІ. Одобрява устав на дружеството /Приложение №1/.

ІІІ. Одобрява споразумение между акционерите и два броя анекси /Приложение №2/.

ІV. Упълномощава кмета на Община Първомай Ангел Атанасов Папазов да представлява Община Първомай в Общото събрание на акционерите и подпише учредителните документи.

V. Упълномощава представителя на Община Първомай да предложи  и гласува в Общото събрание на акционерите за избирането на Стоян Керанов Стоянов за член на Съвета на директорите на дружеството, а за предложените от другите акционери кандидатури по своя преценка.

РЕШЕНИЕ № 519, прието на 27.04.2007 г. по протокол № 50

относно: Допълнение на Решение № 490 на Общински съвет гр. Първомай, прието на 23.02.2007г. по протокол № 48.

Предвид докладна записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-45/18.04.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; § 2, чл.6, ал.6, ал.7 и ал.9 от ПМС № 66/26.03.2007 г., т.8 от Решение № 926/29.12.2006 г. на МС и Заповед № РД-15-259/18.04.2007 г. на кмета на Общината

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ  :

Допълва Решение № 490 на Общински съвет гр.Първомай, прието на 23.02.2007г. по протокол № 48, като след т.6 се добавя  нова подточка 6.1. със следното съдържание:

“6.1. Определя средните месечни брутни заплати на едно лице от персонала и средствата за заплати по делегираните от държавата дейности във функция „Образование” при Община гр.Първомай, съгласно Приложение № 6.1.”

Приложение №1

 

Тарифа за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение

 

Предназначение на обекта

 

Месечна наемна цена за един квадратен метър /лева/

І зона

ІІ зона

ІІІ зона

1.

Помещения за обществено хранене

-         с алкохол

-         без алкохол

 

3,50

2,70

 

3,00

2,40

 

2,60

2,00

2.

Помещения, магазини за търговска дейност

-         промишлени стоки

-         хранителни стоки

      -    плодове и зеленчуци

 

 

 

2,60

2,30

1,80

 

 

 

 

2,20

1,90

1,50

 

 

 

 

2,00

1,70

1,20

 

3.

 

Помещения за производство

 

1,30

1,15

0,80

4.

 

Помещения за услуги

           / в това число здравни услуги/

     2,00

      1,80

      1,50

5.

 

Помещения за офиси

 

2,50

2,00

1,80

6.

Помещения за образователни и др. хуманитарни дейности за социално задоволяване на съответните нужди на населението

1,40

1,20

1,00

7.

 

Помещения за складове

 

0,95

0,75

0,55

8.

 

Автомати за кафе, закуски и безалкохоли напитки

 

25

20

15

9.

Терени за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ

-         открити

-         покрити

наемите се определят по реда на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай

 

 

10.

 

Терени за разполагане на гаражни клетки

 

наемите се определят по реда на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай

 

11.

 

Помещения за политически партии и синдикални организации, движения и сдружения с идеална цел

 

Наемите се определят по реда на съответните законови разпоредби

12.

 

Реклама върху транспарантни ленти, табла на стойки, табла на стени,

огради и др.

наемите се определят по реда на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай

 

13.

Реклама върху пана /билбордове/ с площ над 2 кв.м.

наемите се определят по реда на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай

 

14.

Фирмени указателни табели /наименование, адрес, телефон, предмет на дейност, запазен знак, указателна стрелка, отстояние и др./

наемите се определят по реда на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай

 

 

Забележка: наемателите /лекари и лекари по дентална медицина/ на помещения по т.9, предназначени за извършване на дейност като амбулатории за първична медицинска помощ заплащат месечен наем в размерите по чл.102, ал.4 от Закона за лечебните заведения.

РЕШЕНИЕ № 520, прието на 11.05.2007 г. по Протокол № 51

относно: Определяне на правила за ползване на общинските пасища и мери за отглеждане на животни по реда на чл.48”а” от Закона за допитване до народа.

Предвид докладна записка от А.Папазов-кмет на Общината изх.№ 61-00-54/08.05.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация,  чл.48”а”, ал.2 от Закона за допитване до народа и чл.25, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да бъдат предоставени за общо ползване от земеделските стопани, притежаващи тревопасни животни и/или техни сдружения от община Първомай, общинските пасища и мери и определя по населените места на община Първомай, следните площи (пасища, мери) и брой по вид животни:

1.      Кметство с.Бяла река:

а/ площи – 709,200 дка

б/ животни:

-         Едър рогат добитък /ЕРД/:

·        над 24 месеца – 420 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 40 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 40 броя;

-         Дребен рогат добитък /ДРД/ – 100 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища/Приложение №1/.

2.      Кметство с.Караджалово:

а/ площи – 1 543,000 дка

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 226 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 36 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 15 броя;

-         ДРД – 202 броя;

-         Еднокопитни – 3 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища/Приложение №2/.

3.      Кметство с.Крушево:

а/ площи – 954,800 дка

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 141 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 27 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 38 броя;

-         ДРД – 112 броя

-         Еднокопитни – 21 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища/Приложение №3/.

4.      Кметство с.Искра:

а/ площи – 826,600 дка от ОПФ и 467,500 от ДПФ

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 477 броя;

-         ДРД – 1 293 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища/Приложение №4/.

5.      Кметство с.Брягово:

а/ площи – 4 794,800 дка

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 429 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 203 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 73 броя;

-         ДРД – 705 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища/Приложение №5/.

6.      Кметство с.Татарево:

а/ площи – 706,900 дка

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 126 броя;

-         ДРД – 144 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища/Приложение №6/.

7.      Кметство с.Добри дол:

а/ площи – 100,800 дка

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 136 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 19 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 3 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища/Приложение №7/.

8. Кметство с.Поройна:

а/ площи – 414,300 дка

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 138 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 35 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 24 броя;

-         ДРД – 15 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища/Приложение №8/.

9. Кметство с.Дълбок извор:

а/ площи – 476,200 дка

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 947 броя;

-         ДРД – 886 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища/Приложение №9/.

10. Кметство с.Воден:

а/ площи – 707,300 дка

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 274 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища/Приложение №10/.

11. Кметство с.Езерово: 

а/ площи – 1 011,400 дка

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 360 броя;

-         ДРД – 1 100 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища/Приложение №11/.

12. Кметство с.Православен:

а/ площи – 258,900 дка

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 72 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища/Приложение №12/.

13. Кметство с.Драгойново:

а/ площи – 208,700 дка

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 130 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища/Приложение №13/.

14.  Кметство гр.Първомай:

А. кв.Дебър:

а/ площи – 820,800 дка

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 538 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 76 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 46 броя;

-         ДРД – 1166 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища/Приложение №14/.

Б. кв.Любеново:

а/ площи – 238,900 дка

б/ животни:

- ЕРД:

·        над 24 месеца –  194 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища/Приложение №14/.

В. гр.Първомай:

а/ площи – 83,900 дка

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 201 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища/Приложение №14/.

15.  Кметство с.Буково: 

а/ площи – 2 077 дка

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 230 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 18 броя;

-         ДРД – 147 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища/Приложение №15/.

16. Кметство с.Градина:

а/ площи – 122,300 дка

б/ животни:

-         ЕРД:

·        над 24 месеца – 245 броя;

·        от 2 до 8 месеца – 37 броя;

·        от 8 до 24 месеца – 98 броя;

-         ДРД – 305 броя

-         Еднокопитни – 50 броя,

съгласно списък, съдържащ данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища/Приложение №16/.

ІІ. Определя следните правила за ползване на общинските пасища и мери:

1. Ползвателите на пасища и мери-публична общинска собственост са длъжни:

1.1.  Да ги ползват общо и единствено за паша на притежаваните от тях тревопасни животни и настаняване на пчелни семейства, да районират пашата така, че да не се допуска преизпасване на тревостоя;

1.2.  Да осигуряват свободно преминаване през тях на всички тревопасни животни, отглеждани в населеното място;

1.3.  Да не ги разорават и да не променят предназначението им;

                  1.4. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени и опасни отпадъци, а при необходимост да ги почистват от такова замърсяване, камъни и нежелана храстовидна растителност;

1.5. Да извършват частично засяване, възстановяване или подхранване на пасищата и мерите, както и да провеждат борба с агресивни и устойчиви растителни видове/орлова папрат, магарешки трън, лопен, чемерика и др.подобни/;

1.6. Да не извършват наторяване с изкуствени торове и  утайки, получени от пречистване на отпадъчните води;

1.7. Да не извършват и не допускат паленето на растителност в пасищата и мерите;

1.8. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и други увреждания.

2. За осигуряване на предоставеното общо ползване на общинските пасища и мери, община Първомай се задължава:

2.1. Да използва приходите от събраните такси за ползване на общинските пасища и мери за тяхното поддържане в добро екологично и земеделско състояние

2.2. Да осъществява чрез своите органи и длъжностни лица контрол за правилното ползване и експлоатиране на предоставените общински пасища и мери от  земеделските стопани – животновъди.

III. Определя, считано от 1 януари 2008 г. годишна такса за ползване на общинските мери и пасища в размер на 1/един/ лев на дка, платима от ползвателите до 31 март на съответната календарна година.

IV.  Желаещите да ползват общинските пасища и мери земеделски стопани и/или техни сдружения ежегодно в срок до 31 януари подават заявление до кмета на съответното населено място, съдържащо данни за броя на отглежданите от тях животни, ведно с удостоверение за регистрацията им, издадено от Районната ветеринарно-медицинска служба.

V. Определените с настоящето решение правила за ползване на общинските пасища и мери не се ограничават със срок и се прилагат до изричното им изменение или отмяна със съответен акт, приет по реда и на основанията по чл.48”а” от Закона за допитване до народа.

РЕШЕНИЕ № 521, прието на 11.06.2007 г. по протокол № 52

Относно: Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2007 г.

Предвид докладна записка от Юлиян Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-56/29.05.2007г., на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

        1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2007 година.

        2. Задължава кмета на общината в срок до 31.07.2007 г. да изготви и внесе предложение за финансовото осигуряване на мероприятията по Програмата за закрила на детето за 2007 година.

РЕШЕНИЕ №522, прието на 11.06.2007 г. по протокол № 52

Относно: Приемане на годишните счетоводни отчети и баланси на търговските дружества с общинско имущество.

Предвид изложеното в докладната записка на Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-57/29.05.2007г., предложение на Съвета на директорите на “Първомай 2000” ЕАД и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1, т. 3 във връзка с чл.147, ал.2 и чл.221, т.7, във връзка с чл.219, ал.2 от Търговския закон и чл. 17, т.11 и чл. 23, т.9 от Наредбата за реда за управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Приема годишните отчети и баланси на едноличните търговски дружества с общинско имущество “Многопрофилна болница за активно лечение - Първомай” ЕООД, “Медицински център I – Първомай” ЕООД,  “Марица-95” ЕООД, “Първомай Автотранспорт” ЕООД и “Първомай 2000” ЕАД за 2006 година.

            2. Разпределя печалбата на “Първомай 2000” ЕАД за 2006 г. в размер на 969.09 лева, както следва:

            - 10% за попълване на фонд „Резервен” – 96.90 лева

            - 90% за покриване на отчетените загуби на дружеството за минали години – 872.19 лева

РЕШЕНИЕ № 523, прието на 11.06.2007 г. по протокол № 52

Относно: Приемане План за работата на Общински съвет град Първомай за второ полугодие на 2007 година.

            Предвид докладна записка от Председателя на Общински съвет Енчо Захариев вх.№ 53-0-112/31.05.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            Приема План за  дейността си за второ полугодие на 2007 година, разпределен по месеци както следва:

            М. Юли :

            1. Отчет за дейността на Общински съвет град Първомай за първото шестмесечие на 2007 година.

                                                           Вносител: Е.Захариев – Председател ОбС

            2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за първото шестмесечие на 2007 година.

                                                           Вносител: А.Папазов-кмет

            3. Определяне структурата на общинската образователна мрежа за учебната 2007/2008 година.

                                                           Вносител: Ю.Димитров-зам.кмет

            4. Информация за дейността на спортните дружества и детско-юношеските школи през състезателната 2006-2007 година.

                                                           Вносител: Ю.Димитров-зам.кмет

            5. Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2006 година. Предложение за финансово осигуряване на мероприятията от Програмата за закрила на детето за 2007 година.

                                                           Вносители: А.Папазов-кмет

Ю.Димитров-зам.кмет

                        М. Август :

            1. Приемане на средни брутни работни заплати за Общинска администрация, мероприятия и поделения към нея.

                                                           Вносител: А.Папазов-кмет

            2. Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ на Община Първомай за първото полугодие на 2007 година.

                                                           Вносител: А.Папазов-кмет

            3. Информация за готовността на общинските училища и детски градини за учебната 2007/2008 година.

                                                           Вносител: Ю.Димитров-зам.кмет

            4. Предложение относно откриване процедура по предоставяне на концесия на обект общинска собственост „хижа Брягово”.

                                                           Вносител: К.Ангелов-зам.кмет

            М. Септември :

            1. Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред.

                                                           Вносител: К.Ангелов-зам.кмет

            2. Информация за подготовката на бюджета на Община Първомай за 2008 година съгласно Наредбата за управление на общинския бюджет.

                                                           Вносител: А.Папазов-кмет

            М. Октомври :

            1. Информация за подготовката на общината за работа при есенно-зимни условия.

                                                           Вносител: А.Папазов-кмет

            М. Ноември:

            1. Информация за дейността на Общинска администрация по провеждане на процедури по сключване на договори за изпълнение на обществени поръчки през 2006-2007 година.

                                                           Вносител: Кметът на общината

            М. Декември :

            1. Приемане План за работата на Общински съвет град Първомай през първото полугодие на 2008 година.

                                                           Вносител: Председателя на ОбС

            2. Приемане на план-сметка по такса битови отпадъци на населените места за 2008 година.

                                                           Вносител: Кметът на общината

РЕШЕНИЕ № 524, прието на 11.06.2007 г. по протокол № 52

Относно: Отчет за приходите от приватизация по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и продажби по Закона за общинската собственост на общински имоти през 2006 година.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-58/30.05.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            Приема Отчет за приходите от приватизация по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и продажби по Закона за общинската собственост на общински имоти през 2006 година.

РЕШЕНИЕ № 525, прието на 11.06.2007 г. по протокол № 52

Относно: Отмяна на старата и приемане на нова Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка на  К.Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-60/31.05.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Отменя Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Първомай, приета с решение № 160 на Общински съвет град Първомай по Протокол №14 от 29.09.2004 г., изменена и допълнена с решения  №№ 22620.05.2005г. по Протокол № 23; 305/09.12.2005г. по Протокол № 30; 321/27.12.2005г. по Протокол № 31; 347/15.02.2006г. по Протокол № 33; 408/28.07.2006г. по Протокол № 39 и 474/27.12.2006г. по Протокол № 46.

            2. Приема Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 526, прието на 11.06.2007 г. по протокол № 52

Относно: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2007 година.

Предвид докладна записка от кмета на Общината А.Папазов изх.№ 61-00-59/30.05.2007г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18 от Закона за общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Изменя Решение № 490 от 23.02.2007 г. по Протокол № 48 на Общински съвет град Първомай, както следва :

            1.1. Преразпределя средствата за издръжка и капиталови разходи, планирани по бюджета на Община Първомай за 2007 г. в разходната част, съгласно Приложение № 1;

            1.2. Увеличава капиталовите разходи по инвестиционна програма 2007 г. с 12 480 лева, намалява предвидените средства за текущи ремонти с 592 лева и преразпределя планираните разходи, съгласно Приложение № 2;

            2. Допълва т.3 „Лимити за разходи” от решение № 490 от 23.02.2007 г. по протокол № 48 на Общински съвет град Първомай с т.3.3. „Представителни разходи за международно сътрудничество / в т.ч. разходи за посрещане на делегация от община Далян, Република Турция и пътуване на представителна делегация от Община Първомай в Република Турция/ в размер на 10 000 лева.”

РЕШЕНИЕ №527, прието на 11.06.2007 г. по протокол № 52

Относно: Удължаване срока на Договор за управление на „Марица 95” ЕООД гр.Първомай, сключен на 26.05.2004 г.

Предвид докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-61/31.05.2007г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            Упълномощава Кмета на Община Първомай да сключи допълнително споразумение към Договор за управление на „МАРИЦА 95” ЕООД, сключен на 26.05.2004г. с изх.№ 109/26.05.2004г., с което срокът на договора да се удължи до приключване на процедурата по преобразуване на „ПЪРВОМАЙ-АВТОТРАНСПОРТ”ЕООД, „МАРИЦА 95”ЕООД И „ПЪРВОМАЙ 2000”ЕАД, чрез вливане на „ПЪРВОМАЙ-АВТОТРАНСПОРТ”ЕООД и „МАРИЦА 95”ЕООД в приемащото дружество „ПЪРВОМАЙ 2000”ЕАД.

РЕШЕНИЕ № 528, прието на 11.06.2007 г. по протокол № 52

Относно: Утвърждаване на тръжна документация, договор за продажба и определяне метода за приватизация на “Пакет от 630 поименни акции”, собственост на Община – Първомай, представляващ 35% от капитала на  “Газоснабдяване Първомай” АД , гр. Първомай по ЗПСК, включен в общинския приватизационен план за 2007 година и обявен за приватизационна продажба чрез публичен търг с Решение № 501 от 30.03.2007 г.  на Общински съвет гр.Първомай.

Предвид докладна записка на К.Ангелов - зам.кмет изх.№ 61-00-66/11.06.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.2, чл.4, ал.2 и чл.32, ал.1, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл.2, ал.1, т.1, чл.5, чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Обявява за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване пакет от 630 поименни акции, собственост на Община Първомай, представляващи 35 % от капитала на “Газоснабдяване Първомай” АД със седалище в гр. Първомай.

2. Търгът да се проведе при следните условия:

2.1. Начална тръжна цена – 194 000 /сто деветдесет и четири хиляди/ лв., която се оферира в левове.

2.2. Стъпка на наддаване – 5 800 / пет хиляди и осемстотин / лв.

2.3. Размерът на депозита за участие в търга е  9 700 лв. /девет хиляди и седемстотин/, който се внася по сметка на Община Първомай, посочена в тръжната документация, до 17.00 часа на 30-ия ден, включително от обнародването на решението в “Държавен вестник”.

2.4. Утвърждава тръжна документация и определя цена за същата в размер на 300 лв., .(без ДДС), вносима в касата на Общинска администрация гр.Първомай. Документите се закупуват от деловодството на Общинска администрация гр.Първомай, в срок до 20-ия ден, включително от датата на обнародването на настоящето решение в “Държавен вестник”.

При получаване на тръжната документация представителят на съответния кандидат следва да представи документ за самоличност и документ за актуално съдебно състояние на юридическото лице или равностоен документ по законодателството на съответното юридическо лице – кандидат, което представлява, а в случаите на упълномощаване – и пълномощно в писмена форма. Тези документи, които са съставени на език, различен от българския, следва да бъдат придружени с превод на български език.

2.5. Предложения за участие в търга да се приемат в стая 104, отдел ”Административно обслужване и деловодство” на Общинска администрация гр.Първомай, в срок до 17.00 часа на 30-ия ден, включително от датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник”.

2.6. Оглед на активите на дружеството може да бъде извършен всеки работен ден до деня предхождащ търга след представяне на документ за закупена тръжна документация .

2.7. Публичният търг чрез явно наддаване да се проведе от 10.00 часа на 31-я ден от датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник” в стая 216 на Общинска администрация гр.Първомай.

2.8. Сроковете по точки от 2.3. до 2.7 се определят по реда на чл.33 от Гражданския процесуален кодекс. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

3. Упълномощава кмета на община Първомай да извърши необходимите действия във връзка с организацията и провеждането на публичния търг и да подпише договор за приватизация със спечелилия търга участник.

РЕШЕНИЕ № 529, прието на 11.06.2007 г. по протокол № 52

Относно: Одобряване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация за кв. 84, 84”а”, 60, 60”а” и 79 гр. Първомай за изграждане на обект “НОВ ПЪТЕН НАДЛЕЗ” по проект : „Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив – Свиленград – Турска/Гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч, участък с. Крумово - гр.Първомай км.164+550 – км.204+630”.

Предвид докладна записка от Ангел Папазов – кмет на община Първомай изх.№ 61-00-65/11.06.2007 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 136, ал. 1, във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл.60 от Административно-процесуалния кодекс 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ

            1. Одобрява проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация за  кв. 84, 84”а”, 60 и 60”а” и 79 гр.Първомай за изграждане на обект “НОВ ПЪТЕН НАДЛЕЗ”  по проект: „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград -Турска/Гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч,  участък с. Крумово - гр. Първомай, км.164+550 – км.204+630”.

            2. Допуска предварително изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ № 530, прието на 11.07.2007 г. по протокол № 53

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за първото шестмесечие на 2007 година.

Предвид изложеното в отчета на Ангел Папазов – кмет на общината изх.№ 61-00-68/29.06.2007 г. и на основание  чл. 21, ал.1, т.23 във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            Приема отчета на кмета за изпълнение решенията на Общински съвет гр. Първомай за първото полугодие на 2007 г. от № 478 до № 529.

РЕШЕНИЕ № 531, прието на 11.07.2007 г. по протокол № 53

Относно: Определяне структурата на общинската образователна мрежа за учебната 2007/2008 година.

Предвид изложеното в докладната записка на Ангел Папазов – кмет на общината изх.№ 61-00-69/29.06.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.10, ал.3 от Закона за народната просвета, чл.11, ал.1, т.1, т.2 и ал.2 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на Министъра на образованието и науката за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващи звена

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Утвърждава структурата на специализирания изпълнителен орган – поделение „Образование” при Общинска администрация гр.Първомай, която обхваща общинската образователна мрежа от учебни и детски заведения на територията на общината и звеното „Други дейности по образование”, както следва:

            - общински учебни заведения – 14 бр. /съгласно Приложение № 1/;

            - общински детски заведения – 12 бр. / съгласно Приложение № 2/;

            - други дейности по образованието – 1 бр. звено /съгласно Приложение № 3/.

            2. Допуска изключения от минималния брой на учениците в паралелките от І до VІІІ клас в общинските учебни заведения за учебната 2007/2008 година /съгласно Приложение № 4 /.

            3. Утвърждава съществуването на слети паралелки от І до VІІІ клас в общинските учебни заведения за учебната 2007/2008 година /съгласно Приложение № 5/.

            4. Запазва съществуването в СОУ „Проф. д-р Асен Златаров” гр.Първомай на маломерна паралелка от 16 ученика – непрофилирано обучение в ХІ клас за учебната 2007/2008 г., единствена в населеното място.

            5. Определя броя на полуинтернатните групи в общинските учебни заведения за учебната 2007/2008 г. /съгласно Приложение № 6/.

РЕШЕНИЕ № 532, прието на 11.07.2007 г. по протокол № 53

Относно: Информация за дейността на спортните дружества и детско-юношеските школи през състезателната 2006-2007 година.

Предвид изложеното в докладната записка на Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-77/02.07.2007 г., предложение на ПК „Младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм” и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Приема за сведение информацията за дейността на спортните дружества и детско-юношеските школи през състезателната 2006-2007 година.

            2. При последваща актуализация на бюджета на общината за 2007 г. да се предвиди увеличение със сумата 3 000 лв. на субсидията за СКК”Шампион”, целево за подготовка  участието на световно първенство в Япония и за хидроизолация на покрива на стадион в с. Градина сумата 3 000 лв.

            3. В срок до м.септември 2007 г. кмета на общината да разработи и внесе в Общински съвет Програма за развитието на спорта и спортната материална база в Община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 533, прието на 11.07.2007 г. по протокол № 53

Относно: Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2006 година. Предложение за финансово осигуряване на мероприятията от Програмата за закрила на детето за 2007 година.

            Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-78/03.07.2007 г. и  на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Приема за сведение отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2006 година.

            2. Приема предложение за финансовото осигуряване на мероприятията по Програмата за закрила на детето за 2007 година в размер на 12 000 лева и задължава кмета на общината да предложи финансирането им при последваща актуализация на бюджета за 2007 година.

РЕШЕНИЕ № 534, прието на 11.07.2007 г. по протокол № 53

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет град Първомай и неговите постоянни комисии през първото полугодие на 2007 година.

Предвид изложеното в отчета на Председателя на Общински съвет Енчо Захариев вх.№ 53-0-139/03.07.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            Приема отчета на Председателя на Общински съвет гр.Първомай за дейността на съвета и неговите постоянни комисии през първото полугодие на 2007 година.

РЕШЕНИЕ № 535, прието на 11.07.2007 г. по протокол № 53

Относно: Изменение на Решение № 488 на Общински съвет гр.Първомай, взето на 23.02.2007 г. по Протокол № 48.

Предвид изложеното в докладната записка на Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-76/02.07.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            Изменя Решение № 488/23.02.2007 г. по Протокол № 48, както следва:

            І. В таблица І на приватизационен план за 2007 г.  редовете, обозначени в колона „№” като „2” и „3” се заличават.

            ІІ. В таблица 2 на приватизационен план за 2007 г. в колона „лева” числото „221 000” се заменя с „106 000”, числото „19 890” се заменя с „9 540” и числото „201 110” се заменя с „96 460”.

РЕШЕНИЕ № 536, прието на 11.07.2007 г. по протокол № 53

Относно: Обявяване за частна общинска собственост на УПИ І – детска градина в кв.17 по плана на с.Татарево, община Първомай.

            Предвид изложеното в докладната записка на Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-74/02.07.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.3, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            Обявява за частна общинска собственост урегулиран поземлен имот със застроена и незастроена площ от 16 050 кв.м., заедно с построените на него едноетажна масивна сграда със застроена площ 440 кв.м., изба с площ от 200 кв.м. и масивна тоалетна със застроена площ 9,30 кв.м., съставляващ УПИ І – детска градина в кв.17 по регулационния план на с.Татарево, община Първомай, при граници на имота: от четири страни улици,  поради това, че е престанал да има предназначението по  чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ № 537, прието на 11.07.2007 г. по протокол № 53

Относно: Обявяване за частна общинска собственост на УПИ І – за детска градина, училище и административно обслужване в кв.51 по плана на с.Брягово, община Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка на Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-75/02.07.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.3, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            Обявява за частна общинска собственост дворно място с площ от 9 450 кв.м., ведно с построените на него двуетажна масивна сграда със застроена площ от 260 кв.м. /училище/ строено 1930 г., едноетажна масивна сграда със застроена площ от 312 кв.м. /детска градина/ и  масивна тоалетна със застроена площ 40 кв.м., съставляващо УПИ І – за детска градина, училище и административно обслужване в кв.51 по регулационния план на с.Брягово, община Първомай, при граници на имота: от всички страни улици, поради това че е престанал да има предназначението по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ № 538, прието на 11.07.2007 г. по протокол № 53

Относно: Продажбата на общински парцел на собственика на законно построена върху него сграда по реда на чл.35 ал.2 от Закона за общинската собственост /УПИ-V-шивашки цех/ с.Воден.

Предвид изложеното в докладната записка на Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-71/02.07.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.38, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Да се извърши продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот/УПИ/ със застроена и незастроена площ от 500 кв.м., предназначен за производствена дейност, съставляващ УПИ V – шивашки цех в кв.9 по регулационния план на с.Воден, община Първомай, област Пловдивска, при граници на имота: улица, УПИ VІ – 80, УПИ VІІ – 80, УПИ VІІІ – 79 и УПИ ХVІІ – магазин и кафе аперитив, на собственика на законно построената върху имота масивна едноетажна сграда – Юсеин Халил Мюмюн, в качеството му на Едноличен търговец с фирма „Нанфри-Юсеин Халил” със седалище и адрес на управление на дейността гр.Хасково, ул.”Крали Марко” №10 по определената от лицензиран оценител пазарна цена в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева.

            2. Възлага на Кмета на Община Първомай да издаде заповед и сключи договор за продажба на описания в т.1 недвижим имот.

РЕШЕНИЕ № 539, прието на 11.07.2007 г. по протокол № 53

Относно: Продажба на общински парцел на собственика на законно построена върху него сграда по реда на чл.35, ал.2 от Закона за общинската собственост /УПИ ІХ-производствени, обслужващи дейности и търговия/ в с.Искра.

Предвид изложеното в докладната записка на Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-81/11.07.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.38, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Дава съгласие да се извърши продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с площ /застроена и незастроена/ 1680 кв.м., съставляващ урегулиран поземлен имот/УПИ/ ІХ-производствени, обслужващи дейности и търговия в кв. 14 по плана на с.Искра, община Първомай, при граници на имота: УПИ VI-общински, търговия, услуги и възстановяване, река, УПИ Х9 общински, търговия, услуги и възстановяване и улица, на собственика на законно построената върху имота нежилищна сграда – Хризантема Йорданова Гераксиева по определената от лицензиран оценител пазарна цена в размер на 16 464 лв..

            2. Упълномощава Кмета на община Първомай Ангел Атанасов Папазов да сключи договор за продажба на описания в т.1 недвижим имот .

РЕШЕНИЕ № 540, прието на 11.07.2007 г. по протокол № 53

Относно: Продажба на общински парцел на собственика на законно построена върху нея сграда по реда на чл.35, ал.2 от Закона за общинската собственост /УПИ ХVІІ-бензиностанция/ в с.Бяла река.

            Предвид изложеното в докладната записка на К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-72/02.07.2007 г., на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.38, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Да се извърши продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ  урегулиран поземлен имот/УПИ/ със застроена и незастроена площ от 1700 кв.м., предназначен за бензиностанция, съставляващ УПИ ХVІІ-бензиностанция в кв.18 по регулационния план на с. Бяла река, Община Първомай, при граници на имота: от две страни улици и УПИ ІІ-спортен комплекс на собственика на законно построената върху имота масивна нежилищна сграда – „МБК”ЕООД със седалище и адрес на управление  на дейността гр. Димитровград, ул.”Патриарх Евтимий” № 5, по определената от лицензиран оценител пазарна цена в размер на 39 610 /тридесет и девет хиляди шестотин и десет/ лева.

            2. Възлага на Кмета на община Първомай да издаде заповед и сключи договор за продажба на описания в т.1 недвижим имот.

РЕШЕНИЕ № 541, прието на 11.07.2007 г. по протокол № 53

Относно: Продажба на имоти частна общинска собственост по регулационния план на с. Виница, община Първомай чрез търг с явно наддаване.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-73/02.07.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост при начална цена - пазарната оценка, определена от лицензиран оценител, както следва:

            - Урегулиран поземлен имот с незастроена площ от 656 кв.м., съставляващ УПИ ІІ-общински, обслужващи дейности в кв.17 по регулационния план на с.Виница, община Първомай, област Пловдивска, при граници на имота: улица и УПИ І – озеленяване по Акт за частна общинска собственост № 102 от 14.03.2007 г. при начална цена  в размер на 5379,20 лв.

            - Урегулиран поземлен имот с незастроена площ от 450 кв.м., съставляващ УПИ ІІІ-общински, обслужващи дейности в кв.17 по регулационния план на с.Виница, община Първомай, област Пловдивска, при граници на имота: улици и УПИ І-озеленяване по Акт за частна общинска собственост № 103 от 15.03.2007 г. при начална цена  в размер на 3240,00 лв.

            2. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши необходимите действия за провеждане на търга и подпише договори за продажба на описаните в т.1 общински имоти със спечелилите тръжната процедура кандидати.

РЕШЕНИЕ № 542, прието на 11.07.2007 г. по протокол № 53

Относно: Замяна на реално определени части от имот частна общинска собственост и имот на Всестранна кооперация „Съгласие”, находящи се в кв.Дебър, гр.Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка на Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-79/03.07.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.34, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.15, ал.5 във връзка с ал.3 от Закона за устройство на територията и чл.47, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Дава съгласие да бъде извършена замяна на реално определена част с площ от 190 кв.м. /обозначена с точки А1, В, С1 и D1 и колорираната в синьо на приложената скица/ от урегулиран поземлен имот частна общинска собственост УПИ І-битов комбинат, хотел и магазин в кв.60 по действащия устройствен план на кв.Дебър гр.Първомай, целият със застроена и незастроена площ от 2 500 кв.м. при граници на общинския имот: от две страни улици, УПИ ХХІХ-хотел и ресторант, УПИ ХХХ-732 и УПИ ІІ-731 с реално определената част с площ от 190 кв.м. /обозначена с точки А, В, С и D и колорираната в зелено на приложената скица/ от съседния урегулиран поземлен имот, собственост на ВК”Съгласие” гр.Първомай ХХІХ-хотел и ресторант в кв.60 по действащия устройствен план на кв.Дебър, гр.Първомай, целият със застроена и незастроена площ от 2 140 кв.м. при граници на имота: от две страни улици, УПИ І-битов комбинат, хотел и магазин, УПИ ХХVІІІ-738,737.

            Пазарната цена на придаваемата и придобиваната части е в размер на 5 890 лв. за всяка.

            2. Одобрява проект на предварителен договор за замяна на реално определените части от урегулираните поземлени имоти по т.1 и упълномощава кмета на общината да го подпише.

РЕШЕНИЕ № 543, прието на 11.07.2007 г. по протокол № 53

Относно: Приемане на секторни и комуникационна стратегии на Община Първомай за периода 2007-2013 година.

Предвид докладната записка на Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-80/03.07.2007 г. относно обсъждане и приемане на секторни и комуникационна стратегии на Община Първомай за периода 2007-2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            Приема „Стратегия за развитие на интензивното земеделие в община Първомай за периода 2007-2013 г.”

РЕШЕНИЕ № 544, прието на 11.07.2007 г. по протокол № 53

Относно: Приемане на секторни и комуникационна стратегии на Община Първомай  за периода 2007-2013 г.

Предвид докладната записка на Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-80/03.07.2007 г. относно обсъждане и приемане на секторни и комуникационна стратегии на Община Първомай за периода 2007-2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            Приема „Стратегия за развитие на местната индустрия и занаятите в община Първомай за периода 2007-2013 г.”

РЕШЕНИЕ № 545, прието на 11.07.2007 г. по протокол № 53

Относно: Приемане на секторни и комуникационна стратегии на Община Първомай за периода 2007-2013 г.

Предвид докладната записка на Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-80/03.07.2007 г. относно обсъждане и приемане на секторни и комуникационна стратегии на Община Първомай за периода 2007-2013 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема „Комуникационна стратегия за популяризиране на местния икономически потенциал и инвестиционни проекти в Община Първомай за периода 2007-2013 г.”

РЕШЕНИЕ № 545, прието на 26.07.2007 г. по протокол № 54

Относно: Кандидатстване на община Първомай по програма „САПАРД”, сектор „Подобряване на уличната мрежа” с проект „Преасфалтиране на улица „Антон Страшимиров” град Първомай.

            Предвид изложеното в докладната записка на Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-82/20.07.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Дава съгласието си Община Първомай да кандидатства с проект по Програма „САПАРД” за преасфалтиране на улица „Антон Страшимиров” в град Първомай.

            2. Упълномощава кмета на Община Първомай да подаде необходимите документи за кандидатстване в Държавен фонд „Земеделие” гр.София.

РЕШЕНИЕ № 546, прието на 26.07.2007 г. по протокол № 54

Относно: Кандидатстване на община Първомай по програма „САПАРД”, сектор „Подобряване на уличната мрежа” с проект „Преасфалтиране на улица „Антон Страшимиров” град Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка на Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-82/20.07.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Дава съгласието си Община Първомай да кандидатства с проект по Програма „САПАРД” за преасфалтиране на улица „Антон Страшимиров” в град Първомай.

            2. Упълномощава кмета на Община Първомай да подаде необходимите документи за кандидатстване в Държавен фонд „Земеделие” гр.София.

РЕШЕНИЕ № 547, прието на 31.08.2007 г. по протокол № 55

Относно: Поставяне на паметна плоча на Паун Атанасов Везирев в с.Драгойново, община Първомай.

Предвид внесено проекто-решение от Бонка Хаджигенова-зам.председател на ПК „Образование, култура и вероизповедания”, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.3, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Дава съгласие да се постави паметна плоча на Паун Атанасов Везирев в парцел УПИ VІІІ- културен дом в кв.79 по плана на с.Драгойново, община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 548, прието на 31.08.2007 г. по протокол № 55

Относно: Приемане на средни брутни работни заплати за Общинска администрация, мероприятия и поделения към нея.

Предвид внесено проекто-решение от кмета на общината А.Папазов изх.№ 61-00-87/20.08.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.6, ал.3, ал.5, ал.7 от ПМС № 175/24.07.2007 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            Приема средни брутни работни заплати на едно лице от персонала по дейности финансирани от държавния и местния бюджет, считано от 01.07.2007 г., както следва :

            ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

            Общинска администрация                          - 426,42

            Денонощни дежурни                                   - 282,21

            Детски ясли и уч.здравеопазване               - 298,93

            МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ :

            ОбА – дофинансиране                                - 296,83

            Физкултура и спорт                                     - 282,44

            Домашен патронаж                                     - 259,94

            Др.дейн.сел.стоп.                                        - 283,20

            Чистота                                                         - 294,98

            Др.дейн.благоустр.и оп.ок.среда                - 413,00

            Други дейности по икономиката               - 291,61

            ПВЗ                                                               - 297,00

            ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ :

            Зав.за соц.услуги                                          - 272,45

            ПОДЕЛЕНИЕ:

            Образование                                                - 381,41

            В т.ч.-общообразователни училища          - 384,29

                        -детски градини                               - 374,42

            ПОДЕЛЕНИЯ:

            Култура                                                         - 290,13

РЕШЕНИЕ №  549, прието на 31.08.2007 г. по протокол № 55

Относно : Приемане на основни месечни възнаграждения на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници.

Предвид внесено проекто-решение от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-88/20.08.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.1, ал.1, т.5 на ПМС № 175/24.07.2007 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Утвърждава основни месечни възнаграждения на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници, считано от 01.07.2007 г.:

Кметство                             образование   стара запл.    Осн.раб.запл.  %

            Категория

1. Кмет на общината               висше                      906                             1015         12

2. Кмет на кметство

    Население над 2000 души

    Градина                               висше                       565                             633

    Население над 1000 души

    Искра                                   висше                       489                             548

    Дълбок извор                      висше                       489                             548

    Караджалово                      средно                      466                             522

    Виница                                средно                      450                             510

    Бяла река                           висше                        455                             504

    Крушево                            средно                       440                             493

    Население над 550 души

    Брягово                                средно                      424                             475

    Езерово                                ср.спец.                    424                             475

    Татарево                              ср.спец.                    424                             475

    Воден                                   ср.спец.                    424                             475

    Драгойново                         средно                      424                             451

    Население под 550 души

    Буково                                 основно                   403                             451

    Православен                       висше                       403                             451

3. Кметски наместници

    Добри дол                           ср.спец.                    345                             386

    Поройна                              средно                      345                             386

Забележка: допълнителното трудово възнаграждение е 0.8% за всяка година стаж и се променя по месеци съгласно нормативната уредба.

РЕШЕНИЕ № 550, прието на 31.08.2007 г. по протокол № 55

Относно: Приемане на отчет за изпълнение на бюджета и ИБСФ на Община Първомай за първото полугодие на 2007 година.

            Предвид внесено проекто-решение от А. Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-95/22.08.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.30, ал.2 от Закона за общинския бюджет и чл.36 от Наредбата за управление на общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            Приема отчета за първото полугодие на бюджет 2007 г. съгласно Приложения № 1,2,3 и 4.

РЕШЕНИЕ № 551, прието на 31.08.2007 г. по протокол № 55

Относно: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2007 година.

Предвид докладна записка от А. Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-94/22.08.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18 от Закона за общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Изменя решение № 490 от 23.02.2007 година по протокол № 48 на Общински съвет град Първомай, както следва :

            1.1. Увеличава бюджет 2007 г. с 330 000 лева и преразпределя средствата за издръжка и капиталови разходи планирани по бюджета на Община Първомай за 2007 г. в приходната и разходната част, съгласно приложение № 1, 2 и 3;

            1.2. Увеличава капиталовите разходи по инвестиционна програма 2007 г. с 18 294 лева, увеличава текущите ремонти с 88 997 лева и извършва преразпределение на планираните разходи съгласно приложение № 4;

            1.3. Намаля планираните средства по план-сметките на ИБСФ с 115 000 лева и ги разпределя съгласно приложение № 5.

РЕШЕНИЕ № 552, прието на 31.08.2007 г. по протокол № 55

ОТНОСНО: Откриване на процедура за предоставяне на концесия върху обект публична общинска собственост – Хижа “Брягово”.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл. 2 , ал. 3, т. 2 , чл. 13 , т. 2  и чл. 39 от Закона за концесиите и чл.18 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, чл. 8 от Закона за общинската собственост и във връзка с мотивираното предложение на Кмета на Община Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Открива процедура за предоставяне на концесия с предмет:

 Управление и поддържане на обект хижа “Брягово”, представляващ недвижим поземлен имот № 188002, находящ се в местността „Звиица”, по картата на възстановената собственост за землището на с.Брягово, с ЕКАТТЕ 06745, с площ на имота 2,944 дка и начин на трайно ползване – санаториум, с построените в него триетажна масивна сграда със ЗП – 209кв.м. и масивен навес със ЗП – 57 кв.м., при граници: имот №188005 - др. селкостоп. терен на общ.Първомай; имот №188006 - др.селкостоп.терен на общ.Първомай; имот №188001 - ведомствен път на общ.Първомай; имот №188009 - широколистна гора на Държавно Лесничейство. За имота има съставен Акт за публична общинска собственост №27/02.03.2006г.

2. Определя като допълнителен предмет на концесията:

 Извършването на частични строително монтажни работи, представляващи рехабилитационно-възстановителни работи по обекта на концесията, както и изграждане на детска площадка, кей и барбекю  по минимален вид и размер, определени в документацията и проекто-договора за възлагане на концесията, както и определени съобразно предложената от концесионера инвестиционна програма.

3. С обекта на концесията се извършват следните стопански дейности:

Предоставяне на туристически услуги под различни форми: нощувки, храна, ползване на туристическа столова, отдаване под наем на туристически пособия / лодки, велосипеди и др. /, както и други съпътстващи дейности, организирани празненства и др.

4. Определя максимален срок на концесията 20 години.

5. Началната дата на концесията е датата на влизане в сила на концесионния договор.

6. Концесионният договор влиза в сила по ред, определен с договора, след изпълнение на следните условия:

6.1. Представяне от концесионера на гаранциите по т. 11.1.

6.2. Извършване от концесионера на еднократното концесионно плащане по т. 12.1.

6.3. Други условия, произтичащи от действащото законодателство, определени с договора.

 

7. Концесията се осъществява при следните условия:

7.1. Поддържане на обекта на концесията в експлоатационна годност за срока на концесията на риск на концесионера.

7.2. Изпълнение на инвестиционната програма на концесионера, предложена с офертата му.

7.3. Спазване на нормативните изисквания и изискванията, определени от компетентните държавни органи, свързани със:

7.3.1. упражняването на туристическа дейност в обекта на концесията;

7.3.2. опазването на околната среда, на човешкото здраве и на защитените територии, зони и обекти;

7.3.3. опазване на обществения ред.

7.4. Концедентът не дължи на концесионера компенсации по смисъла на Закона за концесиите .

7.5. Спазване на задълженията, поети по международни споразумения, по които Република България е страна.

7.6. Непрехвърляемост на правата и задълженията по концесионния договор.

7.7. Предназначението на обекта на концесията не може да се изменя.

7.8. Концедентът е собственик на всички приращения и подобрения върху обекта на концесията, включително на новопостроените съоръжения по т.2

 

8. Страните по концесионния договор имат следните основни права и задължения:

8.1. Основни права на концесионера:

8.1.1. право на експлоатация на хижа “Брягово” чрез извършване на стопанските дейности по т. 3;

8.1.2. право да извършва строителство върху територията на обекти на концесията в съответствие с офертата и при условия и по ред, определени с концесионния договор;

8.1.3. право да определя цените за туристическите услуги, които предоставя, и да събира приходите в своя полза;

8.1.4. право на обезщетение при предсрочно прекратяване на концесията при условия и по ред, определени с концесионния договор.

 

8.2. Основни задължения на концесионера:

8.2.1. да управлява и поддържа обекта на концесията на свой риск в съответствие с изискванията на действащото законодателство и концесионния договор;

8.2.2. публично да оповестява цените на туристическите услуги, които предоставя, както и евентуалните отстъпки;

8.2.3. да извърши инвестиции в обекта на концесията, определени съгласно инвестиционна програма - неразделна част от концесионния договор, като изработи и представи за одобрение в двумесечен срок от подписване на договора за концесия, проект за ремонтно-възстановителните работи, извън хипотезите на чл.147 и чл.151 от ЗУТ, както и за благоустрояване на прилежащия терен, както и да изпълни инвестиционната програма в срок от две години от подписването на концесионния договор при минимални инвестиции  в размер на  86 700 / осемдесет и шест хиляди и седемстотин / лева, включваща:

 

Ø      Ремонт на външна инфраструктура – 9 150 лв.

Ø      Ново строителство – детска площадка, кей, барбекю – 5 850 лв.

Ø      Ремонт покрив, външна топлоизолация – 19 110 лв.   

Ø      Вътрешни рехабилитационни работи и подобрения – 49 090 лв.

Ø      Допълнително озеленяване и др. – 1 000 лв.     

Ø      Категоризиране на туристическия обект – 0 лв.

Ø      Технологично оборудване и обзавеждане – 2500 лв.

 

8.2.4. да  извърши  рехабилитация  на  обекта  след  12-тата  година  на  експлоатация  в размер не по-малко от 30 000 лв.

8.2.5. предварително да съгласува и да получи одобрение от кмета на общината за извършване на подобрения в обекта на концесията, които не са предвидени в инвестиционната програма - неразделна част от концесионния договор;

8.2.6. да не трансформира вида на обекта и не променя предназначението му, освен с изричното писмено съгласие на концедента.

8.2.7. да извършва концесионни плащания в размер, при условия и в срокове, определени с концесионния договор;

8.2.8. да осигурява по всяко време достъп до обекта на концесията и да предоставя на кмета на общината или на определени от него длъжностни лица отчети и информация за изпълнението на инвестиционната програма и на другите задължения по концесионния договор по ред и в срокове, определени с договора, както и всяка друга информация и документация, свързани с обекта на концесията;

8.2.9. да осигурява достъп до обекта на концесията на компетентните държавни органи и/или на определени от кмета на общината длъжностни лица, когато това се налага за извършването на неотложни работи от обществена полза или за защита на обществения ред и сигурност;

8.2.10. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да търпи временното използване на обекта на концесията или на части от него от трети лица, определени от кмета на общината, без право на обезщетение за това, като в концесионния договор се предвиждат последиците в зависимост от вида и продължителността на съответното обстоятелство;

8.2.11. да застрахова обекта на концесията за своя сметка в полза на концедента за всяка година от срока на концесията в съответствие с нормативната уредба и концесионния договор;

8.2.12. да поддържа гаранции за добро изпълнение на договора за срока на концесията съгласно концесионния договор;

8.2.13. да спазва разпоредбите на действащите нормативни актове, касаещи дейността в обекта на концесията, както и условията по концесионния договор.

8.2.14. концесионерът няма право да продава, прехвърля, възлага или по друг начин да се разпорежда с обекта на концесията и/или инфраструктурните елементи и принадлежности, или части от тях. Концесионерът няма право да учредява обезпечение върху обекта на концесията, независимо дали изграждането му е довършено или не, и/или инфраструктурните елементи и принадлежности, предоставени му за ползване по силата на този договор, или върху част от тях;

8.2.15. концесионерът няма право да сключва договори, съгласно които обекта на концесията, независимо дали изграждането му е довършено или не, и/или инфраструктурните елементи и принадлежности, предоставени му за ползване по силата на договора за концесия, или част от тях, се предоставят на трети лица под наем;

8.2.16. концесионерът няма право да извършва нито лично, нито чрез трети лица, действие или бездействие, в резултат на което правото на собственост на концедента върху обекта на концесията и/или инфраструктурните елементи и принадлежности, или върху част от тях, се прекратява, или се обявява за недействително или се унищожава с обратна сила.

8.2.17. при упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права, концесионерът е длъжен да спазва всички изисквания относно опазване на човешкото здраве, водостопанските съоръжения, околната среда, защитените територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и опазването на обществения ред, съобразно със закона. Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната и обществения ред на страната.

8.2.18. концесионерът е длъжен да не допуска извършването на незаконно строителство или други дейности на концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок да променят качеството и количеството на обекта на концесията и да увредят природната среда;    

8.2.19. концесионерът е длъжен да представя на концедента копия от проверените си годишни финансови отчети в срок до 1 март след края на финансовата година на концесионера. Счетоводните отчети трябва да бъдат одитирани в съответствие с националните и международните счетоводни стандарти.

8.2.20. при прекратяване на концесионния договор да предаде на концедента обекта в състояние, при условия, по ред и в срокове, определени с концесионния договор;

8.2.21. при прекратяване на концесионния договор да предаде на кмета на общината цялата техническа, финансова, проектна, екзекутивна и друга документация във връзка с експлоатацията на хижа “Брягово”.

 

8.3. Основни права на концедента:

8.3.1. да изисква изпълнение на задълженията за извършване на инвестиции и на другите задължения, поети от концесионера с офертата му и отразени в концесионния договор;

8.3.2. да получава концесионни плащания в размер, при условия и в срокове, определени с концесионния договор;

8.3.3. да се ползва от банковите и други гаранции, дадени от концесионера, в съответствие с концесионния договор;

8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор;

8.3.5. да получава отчети и информационни доклади от концесионера по изпълнението на концесионния договор и да има достъп до обекта на концесията и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;

8.3.6. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да определи трети лица, които временно да използват обекта на концесията или части от него, при условия и по ред, определени с концесионния договор;

8.3.7. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения или условията на концесията, определени с това решение, както и на други основания при условия и по ред, определени с концесионния договор;

8.3.8. да получи обратно обекта на концесията след прекратяване на концесионния договор при условия и по ред, определени с концесионния договор.

8.3.8. да стане собственик на всички подобрения върху имота и да получи владението върху тях след изтичане на срока на концесията, в състояния, правещо ги годни за употреба според предназначението им, включително и върху съпътстващата документация.

 

8.4. Основни задължения на концедента:

8.4.1. да предаде на концесионера обекта на концесията в състояние и по ред, определени с концесионния договор;

8.4.2. да оказва необходимото съдействие на концесионера при осъществяване на концесията, съгласно договорените условия.

 

9. При извършване на строителство върху територия на обекта на концесията концесионерът може да възлага извършването на отделни дейности на подизпълнители при условията и по реда на Закона за обществените поръчки.

 

10. При експлоатацията на обекта на концесията концесионерът:

10.1. Няма право да наема подизпълнители за извършването на дейностите по т. 3.

10.2. Няма право да отдава под наем части от обекта на концесията, свързани с извършването на дейностите по т. 3.

 

11. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор:

11.1. За всяка година от действието на концесионния договор концесионерът представя и поддържа потвърдени безусловни неотменяеми банкови гаранции, издадени от банки, определени по съгласие на страните, при условия и в срок, определени с концесионния договор, както следва:

11.1.1 гаранция за изпълнението на инвестиционната програма в размер на 10% от стойността на планираните инвестиции за съответната година, съобразно инвестиционната му програма;

11.1.2. гаранция за задължението за заплащане на концесионното възнаграждение.

- първа година – гратисен период, гаранция не се дължи.

            - за всяка следваща година за срока на концесията гаранцията е в размер на 50 на сто от концесионното възнаграждение за предходната година и се предоставя на концедента в срок до 31 януари на обезпечената година.

11.1.3. за гарантиране на задължението за предаване на обекта на концесия в състояние, позволяващо продължително и безпроблемно ползване след прекратяване на договора за концесия, концесионерът се задължава да внесе парична гаранция в размер на 50% от последното дължимо концесионно възнаграждение.

11.2. Концесионерът дължи неустойки при пълно неизпълнение, при забавено и/или неточно изпълнение на договорните задължения и лихви за забавено изпълнение на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят с концесионния договор.

11.3. Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера концедентът има право да търси освен определените неустойки и лихви и обезщетение по общия ред съгласно действащото законодателство.

 

12. Концесионерът извършва концесионни плащания с гратисен период, както следва:

12.1. Еднократно концесионно плащане минимум в размер 7 500 лв., платимо по банков път в едномесечен срок от подписването на концесионния договор.

12.2. Годишни концесионни плащания, съгласно офертата на участника и в размер не по-малко както следва:

Първата година на концесионния договор е гратисен период за концесионера.      

- 5000 лв - за втората година

- 5000 лв. – за третата година

- 5500 лв. – за четвъртата година

- 6000 лв. – за петата и всички следващи години

При  МРЗ = 180 лв. за 2007 год.,  годишното концесионно плащане представлява :

- 27,778 минимални работни заплати за втората и трета година

- 30,556 минимални работни заплати за четвъртата година

    - 33,33 минимални работни заплати за петата и всички следващи години и  се актуализира спрямо МРЗ за целия срок на концесията. При отпадане на МРЗ концесионното плащане да се коригира с индекса на инфлация от предходната година, обявен от НСИ.

12.3. Годишното концесионно плащане се индексира на всеки 3 години от срока на концесията с индекса на потребителските цени с натрупване за 3-годишен период.

12.4. Годишните концесионни плащания се извършват на не по-малко от две вноски, платими по банков път, при условия и по ред, определени с концесионния договор.

13. Концесионерът се определя чрез открита процедура без провеждане на електронен търг.

14. Критериите за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест са:

14.1. Инвестиционно предложение с относителна тежест 30 на сто, съдържащо инвестиционна програма, включваща най-малко:

14.1.1. инвестиции в размер:

14.1.1.1. първоначална не по-малко от 86 700 лв. за първите две години от срока на концесията, и

14.1.1.2. след 12-тата година за рехабилитация на обекта не по-малко от 30 000 лв., както и за останалия срок на концесията;

14.1.2. График за реализиране на програмата;

14.1.3. План за финансиране на програмата;

14.2. Срок за извършване на инвестициите с относителна тежест 20 на сто и включващ линеен график във времето за извършване на инвестициите за срока на концесията.

14.3. Социално предложение с относителна тежест 5 на сто, включващо план за разкриване на работни места и социална програма, включваща предложения със социална насоченост и свързана с провеждане на организирани мероприятия с обществена значимост за община Първомай.

14.4. Предложение за годишните концесионни плащания с относителна тежест 30 на сто.

        14.5. Предложение за определяне срок на концесията – не по-голям от 20 години с относителна тежест 10 на сто.

        14.6. Качество на предлаганите туристически услуги с относителна тежест 5 на сто и включващо план - програма с броя, вида и условията на предоставените туристически услуги, развитието им във времето, условията и действията, свързани с подобряване на качеството на услугите за времето на срока на концесионния договор, възможности и предвиждания за сертифициране на дейността и др. 

         15.  Допуска възможността доказването на съответствието с критериите по чл.26, ал.1, т.2 и т.3 от ЗК, посочени в обявлението и документацията да се извърши чрез възможностите  на трети лица.   

16. Определя гаранция за участие в процедурата в размер на 2 000 лв. под формата на внесен депозит или банкова гаранция. Формата на гаранцията се избира от кандидатите.

17. Приема обявление за провеждане на процедура, проект на концесионен договор и документация за участие.

18. Възлага на Кмета на Общината да организира и проведе  процедурата за предоставяне на концесия .

РЕШЕНИЕ № 553, прието на 31.08.2007 г. по протокол № 55

Относно: Продажба чрез конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ  УПИ І – детска градина в кв.17 по плана на с.Татарево, общ.Първомай

Предвид изложеното в докладната записка на Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-91/21.08.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.38, ал.2 и чл.55 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.2 и 3, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Да се обяви конкурс за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 16 050 кв.м. в едно с намиращите се в него едноетажна масивна сграда със застроена площ 450 кв.м., изба с площ от 200 кв.м. и пристройка - масивна сграда със застроена площ 9 кв.м. и масивна тоалетна със застроена площ 12 кв.м., съставляващ УПИ І – детска градина в кв.17 по регулационния план на с.Татарево, общ.Първомай, при граници на имота: от четири страни улици. Акт за частна общинска собственост №124 от 27.07.2007г.

ІІ. Конкурсът за продажба на недвижимия имот да се проведе при следните задължителни и специфични конкурсни условия :

1. Начална конкурсна цена –  80 000 (осемдесет хиляди) лева.

2. Изисквания към участниците:

2.1. До участие в конкурса се допускат физически лица и търговци, регистрирани по действащото българско законодателство и техни сдружения;

2.2. Да не дължат суми на Община Първомай за данъци, такси и др. публични задължения;

2.3.  Да не са в процедура по несъстоятелност, прекратяване и ликвидация;

2.4.  Да представят референции от банка, че при подписване на договора ще им бъде издадена безусловна и неотменяема в полза на Община Първомай банкова гаранция на стойност двукратния размер на достигнатата при конкурса продажна цена за обезпечаване на неустойката, дължима при прехвърляне на имота.

3. За участие в конкурса участниците представят прединвестиционен идеен  проект(проучване) за изграждане на високотехнологични оранжерии за отглеждане на зеленчукови култури, зеленчукови разсади и помощни постройки, обслужващи производствения процес.

4. Срок за изпълнение на проекта – две години, считано от датата на сключване договора за продажба.

5. Предложението за участието в конкурса трябва да съдържа:

5.1. офертна цена;

5.2. размер на предвижданите инвестиции;

5.3. разкриване на нови постоянни и временни работни места;

5.4. екологичност на проекта;

5.5. предложения за подобряване на инфраструктурата на с.Татарево;

5.6. други социални предложения и придобивки;

III. Задължения на спечелилия конкурса участник.

1. Да  не прехвърля имота в петгодишен срок от сключване на договора за продажба.

2.  Да представи идеен инвестиционен проект в срок до 6(шест) месеца от сключването на договора за продажба.

            3. При подписване на договора внася по набирателна сметка на Община Първомай парична гаранция за изпълнение на проекта в размер на 20 % от  продажната цена на имота.

4. При подписване на договора да представи безусловна и неотменяема в полза на Община Първомай банкова гаранция на стойност двукратния размер на продажната цена, обезпечаваща заплащането на неустойка при неизпълнение на задължението по т. III.1.

5. Всички данъци и такси по продажбата на имота са за сметка на приобретателя.

            ІV. Задължава Кмета на Община Първомай по предложение на Председателя на Общинския съвет да включи в състава на конкурсната комисия общински съветници, посочени от ръководствата на политически представителните групи общински съветници.

            V. След приключване на конкурсната процедура и сключване на договора за продажба, 20% от получената продажна цена да се изразходват за благоустройствени мероприятия в с.Татарево, общ.Първомай.

VІ. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими действия по провеждане на конкурса  и го упълномощава да подпише договор за продажба с класирания от конкурсната комисия на първо място участник.

РЕШЕНИЕ № 554, прието на 31.08.2007 г. по протокол № 55

ОТНОСНО: Удължаване срока на отдаден общински имот под наем на основание § 78, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение  на Закона за общинската собственост.

            Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-92/21.08.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с § 78, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение  на Закона за общинската собственост

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Да се удължи срока на Договор № 213/15.10.2004 г. за наем на помещение за производство на закуски с площ от 65 кв.м., съставляващо част от училищния стол на СОУ „Проф.д-р Асен Златаров” построено в УПИ VІІ – училище в кв.100 по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив, за срок до 2 /две/ години.

            2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши необходимите действия за удължаване срока на договора за обекта описани в т.1.

РЕШЕНИЕ № 555, прието на 31.08.2007 г. по протокол № 55

Относно: Действия по извършване на преобразуването на еднолични търговски дружества с общинско имущество „Първомай 2000”ЕАД; „Първомай-Автотранспорт” ЕООД и „Марица 95” ЕООД.

            Предвид докладната записка от А.Папазов-кмет на общината и на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 262ф, ал. 1 и 2, чл. 262у,ал.1, чл. 262ж, ал.1, т.2 и т.4, чл.262ч от Търговския закон, чл.17, ал.1 и чл.23, т.3 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Приема общия доклад за чистата стойност на имуществото на преобразуващите се дружества, изготвен съгласно чл.262ф, ал.1 и 2 от Търговския закон, от избрания проверител Недялка Георгиева Герджикова – дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор  с диплом № 568 от 2001 г. на ИДЕС-България.

            2. С отчитане на обстоятелството, че собственик на капитала на преобразуващите се и на приемащото дружество, е Общински съвет гр.Първомай и не се налага издаването на нови акции за съдружниците в преобразуващите се дружества и на основание чл.262у, ал.1 от Търговския закон, регистрирания капитал  на приемащото дружество „Първомай 2000”ЕАД след вливането ще запази досегашната си величина от 179 007 лв., разпределен в 179 007 поименни акции с номинална стойност от 1 лв. за всяка.

            3. Предвид решението по т.2, съотношението на замяна на акциите и дяловете към 30.03.2007 г. по смисъла на чл. 262ж, ал.2, т.2 се определя на 1:1:1.

            4. На основание чл. 262ж, ал.2, т.4 от Търговския закон определя Общински съвет гр.Първомай за едноличен собственик на капитала на приемащото дружество след преобразуването, респ.за собственик на 179 007 бр. Поименни акции с номинална стойност на всяка от 1 лв.

            5. На основание чл.262ч от Търговския закон, избира Димитър Апостолов Учерджиев за депозитар, на който да бъдат предадени временните удостоверения за капитала на приемащото дружество и определя едномесечен срок от вписването на преобразуването, в който същият да ги предаде на акционера Общински съвет гр.Първомай.

            6. Запазва действието на Устава на приемащото дружество без промени.

РЕШЕНИЕ № 556, прието на 31.08.2007 г. по протокол № 55

Относно: Предоставяне на помещение за нуждите на Общинския съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси, както и гласуване на бюджет до края на 2007 г.

            Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-96/22.08.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ

            1. Задължава Кмета на общината в едномесечен срок да предостави подходящо помещение за осъществяване на дейността на Общинския съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси гр.Първомай.

            2. Определя бюджет в размер на 500 лв. до края на 2007 г. за нуждите на Общинския съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси гр.Първомай.

РЕШЕНИЕ № 557, прието на 31.08.2007 г. по протокол № 55

Относно: Придобиване статут на кметство на населено място село Поройна.

            Предвид внесена докладна записка от кмета на общината А.Папазов изх.№ 61-00-98/31.08.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.16 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, § 13 вр.с чл.16, т.1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Село  Поройна придобива статут на кметство Поройна.

РЕШЕНИЕ № 558, прието на 31.08.2007 г. по протокол № 55

Относно: Продажба чрез конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХХV – 1811, обслужващи дейности в кв.116в по плана на град Първомай, обл.Пловдивска.

            Предвид изложеното в докладната записка на К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-97/29.08.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.38, ал.2 и чл.55 от Наредбата за търговете и конкурсите за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Да се обяви конкурс за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 290 кв.м., съставляващ УПИ ХХV – 1811, обслужващи дейности в кв.116в по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдивска при граници на имота: УПИ І – жил.строителство, УПИ ХІV – 1809, УПИ ХХІІІ – 1812, УПИ ХХІV – обслужващи дейности и улица-топик. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №119 от 20.06.2007г.

ІІ. Конкурсът за продажба на недвижимия имот да се проведе при следните задължителни и специфични конкурсни условия :

1. Начална конкурсна цена –  13 688 (тринадесет хиляди шестстотин осемдесет и осем) лева.

2. Изисквания към участниците:

2.1. До участие в конкурса се допускат физически лица и търговци, регистрирани по действащото българско законодателство и техни сдружения;

2.2. Да не дължат суми на Община Първомай за данъци, такси и др. публични задължения;

2.3.  Да не са в процедура по несъстоятелност, прекратяване и ликвидация;

2.4.  Да представят референции от банка, че при подписване на договора ще им бъде издадена безусловна и неотменяема в полза на Община Първомай банкова гаранция на стойност двукратния размер на достигнатата при конкурса продажна цена за обезпечаване на неустойката, дължима при прехвърляне на имота.

3. За участие в конкурса участниците представят прединвестиционен идеен проект(проучване) за изграждане на търговски обект със складово помещение.

4. Срок за изпълнение на проекта – две години, считано от датата на сключване договора за продажба.

5. Предложението за участието в конкурса трябва да съдържа:

5.1. офертна цена;

5.2. размер на предвижданите инвестиции;

5.3. разкриване на нови работни места;

5.4. екологичност на проекта;

5.5. предложения за подобряване на инфраструктурата в района на обекта, който ще се изгради;

5.6. други социални предложения и придобивки;

III. Задължения на спечелилия конкурса участник.

1. Да  не прехвърля имота в петгодишен срок от сключване на договора за продажба.

2.  Да представи идеен инвестиционен проект в срок до 6(шест) месеца от сключването на договора за продажба.

            3. При подписване на договора внася по набирателна сметка на Община Първомай парична гаранция за изпълнение на проекта в размер на 20 % от  продажната цена на имота.

4. При подписване на договора да представи безусловна и неотменяема в полза на Община Първомай банкова гаранция на стойност двукратния размер на продажната цена, обезпечаваща заплащането на неустойка при неизпълнение на задължението по т. III.1.

5. Всички данъци и такси по продажбата на имота са за сметка на приобретателя.

            ІV. Задължава Кмета на Община Първомай по предложение на Председателя на Общинския съвет да включи в състава на конкурсната комисия общински съветници, посочени от ръководствата на политически представителните групи общински съветници.

V. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими действия по провеждане на конкурса  и го упълномощава да подпише договор за продажба с класирания от конкурсната комисия на първо място участник.

РЕШЕНИЕ № 559, прието на 26.09.2007 г. по протокол № 56

Относно: Готовността на общинските учебни и детски заведения за започване на учебната 2007/2008 година.

Предвид изложеното в докладната записка на Ангел Папазов - кмет на общината изх.№ 61-00-102/19.09.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и чл.11, ал.1, т.1, т.2 и ал.2 от Наредба №7 от 29.12.2000 г. на Министерство но образованието и науката за определяне на броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена във връзка с чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1.Приема информацията за готовността на общинските учебни и детски заведения за учебната 2007/2008 г.

            2.Изменя Решение № 531 от 11.07.2007 г. на Общински съвет гр.Първомай, по Протокол № 53, както следва:

Учебно заведение

Бр.уч-ци /било/

Бр.уч-ци /става/

1.

ОУ”Д-р П.Берон” с.Буково:

-V-VІІІ кл./слята паралелка/

 

3 - 12

 

3 – 11

2.

ОУ”Л.Каравелов” с.Бяла река

-VІ кл.

- VІІІ кл.

 

15 /1/

19

 

14 /1/

17

3.

НУ”В.Левски” кв.Любеново

-         І кл.

-         ІІ кл.

-         ІІІкл.

-         ІV кл.

-І-ІІ кл. /слята паралелка/

-ІІІ-ІV кл. /слята паралелка/

 

12

12

12

12

-

-

 

-

-

-

-

7 – 6

5 – 10

4.

ОУ”Отец Паисий” с.Искра

- VІІІ кл.

 

22 /5/

 

20 /4/

            3.Изменя Решение № 486 на Общински съвет гр.Първомай, взето на 23.02.2007 г. по Протокол № 48, относно: “Приемане на решение за одобряване на обща численост и структура на ОбА при община Първомай, приложение №1, както следва:

Функция “Образование”

Било

Става

-         дейност - полудневни детски градини

-         дейност – общообразователни училища

3

 

-

2

 

1

Общо:

3

3

 

РЕШЕНИЕ № 560, прието на 26.09.2007 г. по протокол № 56

Относно: Информация по разработения и представен в Министерство на финансите прогнозен проекто-бюджет на Община Първомай за 2008 г. и бюджетна прогноза за 2009 г. и 2010 г. в частта им за местни дейности.

Предвид изложеното в информацията от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-100/18.09.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Приема информация по прогнозен проекто-бюджет на Община Първомай за 2008 г. и бюджетна прогноза за 2009 г. и 2010 г. в частта им за местни дейности за сведение, съгласно приложение № 1 и № 2.

            2. При изготвяне на проекта за годишен бюджет 2008 г. да се предвиди финансиране за изготвяне на проект за реконструкция на киносалон в закрита спортна зала.

РЕШЕНИЕ № 561, прието на 26.09.2007 г. по протокол № 56

Относно: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2007 г.

            Предвид изложеното проекто-решение от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-101/18.09.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18 от Закона за общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

             Изменя Решение № 490 от 23.02.2007 г. по протокол № 48 на Общински съвет гр.Първомай, в резултат на предоставени допълнителни средства за целева субсидия за капиталови разходи с писмо на Министерство на финансите ФО-52/10.09.2007 г., както следва:

            1. Увеличава бюджет 2007 г. с 72 100 лева и преразпределя средствата за капиталови разходи и издръжки планирани по бюджета на Община Първомай за 2007 г. в приходната и разходната част, съгласно приложение № 1 и № 2;

            2. Увеличава капиталовите разходи по инвестиционна програма 2007 г. с 37 767 лева, увеличава текущите ремонти с 35 183 лева и извършва преразпределение на планираните разходи съгласно приложение № 3.

РЕШЕНИЕ № 562, прието на 26.09.2007 г. по протокол № 56

Относно: замяна на недвижими имоти – частна общинска собственост с недвижим имот – собственост на юридическо лице.

            Предвид изложеното в докладната записка от А.Папазов – кмет на общината изх.№ 61-00-99/18.09.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.40, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.40, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Дава съгласие да се извърши замяна на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи от общински поземлен фонд, находящи се в землището на с.Добри дол, община Първомай, както следва:

            - поземлен имот № 000011 с площ 40,027 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, находящ се в местността „26 Чомлек дере”, с акт за ЧОС № 122/17.07.2007 г. Пазарната оценка на имота е 53 093 /петдесет и три хиляди, деветдесет и три / лева.

            - поземлен имот № 035013 с площ 9,006 дка с начина на трайно ползване – изоставена нива, находящ се в местността „30 Средния баир” с акт за ЧОС № 121/16.07.2007 г. Пазарната оценка на имота е 9 271 /девет хиляди двеста седемдесет и един / лева.

            - поземлен имот № 035012 с площ 19,131 дка с начин на трайно ползване – изоставена нива, находящ се в местността „30 Средния баир” , с акт за ЧОС № 123/17.07.2007 г. Пазарната оценка на имота е 18 504 /осемнадесет хиляди петстотин и четири/ лева.

            Срещу имот :

            - част от масивна сграда, представляваща кино – салон от бивше Зимно кино „Ленин” гр.Първомай със застроена площ 462,39 кв.м., съставляващ поземлен имот пл.№1605, попадащ в УПИ ІІ-кино в кв.89а по регулационния план на гр.Първомай при граници на УПИ ІІ-кино: улици, УПИ ІІІ-обслужващи дейности и търговия и УПИ І – търговия. Имотът е собственост на „Пловдив консулт” ООД.

            Пазарната оценка на имота е 101 125 /сто и една хиляди, сто двадесет и пет/ лева.

            2. Разликата в установените пазарни стойности на заменяемите имоти в размер на 20 257 /двадесет хиляди двеста петдесет и седем/ лева да се заплати от Община Първомай на „Пловдив консулт”ООД, след представяне на доказателства за липса на ипотеки и тежести върху имота на дружеството.

            3. Упълномощава Кмета на Община Първомай да сключи договор за замяна на основание чл.40, ал.3 от Закона за общинската собственост, след приключване на процедурите по оземляване за имот № 035012 с площ от 19,131 дка.

РЕШЕНИЕ № 563, прието на 26.09.2007 г. по Протокол № 56

Относно: Подписване на тристранно споразумение между Община Първомай, Министерство на финансите и Министерство на регионалното развитие и благоустройство относно условията и реда за предоставяне на предварително финансиране по проекти по Оперативна програма “Регионално развитие”

Предвид изложеното в докладната записка на Ангел Папазов - кмет на общината изх.№ 61-00-104/26.09.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1.Потвърждава действията във връзка със сключване на споразумението между Община Първомай, Министерство на финансите и Министерство на регионалното развитие и благоустройство, предприети до момента.

            2.Упълномощава изпълняващия длъжността кмет за изпълнение на поетите ангажименти по споразумението.

РЕШЕНИЕ № 564, прието на 26.09.2007 г. по протокол № 56

Относно: Обявяване за частна общинска собственост на имот и част от имот собственост на Община Първомай

Предвид изложеното в докладната записка на К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-103/26.09.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с  чл.3, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            Обявява за частна общинска собственост, както следва:

            - дворно място с площ от 814 кв.м в едно с намиращата се в него едноетажна масивна сграда /спортен клуб/ със застроена площ 472,50 кв.м., съставляващ УПИ VІІ – общински спортни дейности в кв.60А по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив;

            - реално определена и незастроена част с площ 64 кв.м. от дворно място, цялото от 8 000 кв.м. с построената на него двуетажна масивна сграда – ОДЗ “8-ми март” със застроена площ 1066 кв.м., съставляващо имот  планоснимачен № 1033, включен в УПИ І – детски ясли, кв. 60А по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, находяща се по западната граница на урегулирания поземлен имот и колорирана в синьо на приложената скица, съставляваща неразделна част от настоящото решение,

поради това, че са престанали да изпълняват предназначението посочено в чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ № 565 прието на 17.10.2007 г.по Протокол № 57

Относно: Избор на временно изпълняващи длъжностите кмет на община и кметове на кметства.

Предвид изложеното в докладната записка от Енчо Захариев-Председател на Общинския съвет вх.№ 53-0-188/9.10.2007 г. и на основание чл.42, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1/ ИЗБИРА за временно изпълняващ длъжността кмет на община Първомай за срок до полагане клетва от новоизбрания кмет заместник-кмета Костадин Иванов Ангелов.

2/ ИЗБИРА за временно изпълняващи длъжността кметове на кметства в Община Първомай за срок до полагане на клетва от новоизбраните кметове на кметства, както следва:

Йорданка Иванова Георгиева – кмет на кметство Градина;

Димитрия Димитрова Кошева – кмет на кметство Брягово;

Златка Георгиева Манолова – кмет на кметство Бяла река;

Снежана Кирилова Спасова – кмет на кметство Виница;

Лютвия Мехмед Шабан – кмет на кметство Воден;

Пенка Янчева Калинова – кмет на кметство Дълбок извор;

Мария Тончева Динкова – кмет на кметство Искра;

Минка Ангелова Шопова – кмет на кметство Караджалово;

Мария Маринова Грудева – кмет на кметство Крушево;

Дора Неделчева Маркова – кмет на кметство Татарево;

Димитрия Славова Василева – кмет на кметство Езерово;

Димитрийка Ангелова Иванова – кмет на кметство Православен;

Шенол Дурсунов Алиев – кмет на кметство Буково;

Елена Петкова Джангозова – кмет на кметство Драгойново.

За изпълнение на възложените длъжности на посочените лица да се изплати съответното възнаграждение.

РЕШЕНИЕ № 566 прието на 17.10.2007 г.По протокол № 57

Относно: Осигуряване награден целеви фонд по случай Денят на народните будители.

Предвид изложеното в докладната записка вх.. № 53-0-187/9.10.2007 г. от Елена Иванова-общински съветник и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Определя сумата до 32 000 лв от местни средства за дофинансиране на държавни дейности за целеви награди на училищата и детските учебни заведения в общината, която да се осигури при следваща актуализация на бюджета  от преизпълнение на обезщетенията, постъпили в общината от реконструкция и модернизация на ж.п.линията.

            2. Задължава кмета на общината, съгласувано със социалните партньори да разпредели горепосочената сума.

РЕШЕНИЕ № 567, прието на 17.10.2007 г. по протокол № 57

Относно: Откриване на нов курс по линия Първомай – Виница.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-106/9.10.2007 г. и на основание чл.8 ал.4 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Утвърждава нов курс по линия Първомай – Виница със следното разписание :

Час, минути

 

Маршрут

Час, минути

 

Пристига

Тръгва

 

Пристига

Тръгва

 

 

 

 

 

 

6.30

Първомай

7.00

 

6.44

 

Виница

 

6.46

 

 

 

 

 

Курсът да се изпълнява само в учебни дни.

Курсът да се изпълнява по следния маршрут:

По направление Първомай-Виница – АГ Първомай, ул.”Хаджи Димитър”, ул.”В.Левски”.

По направление Виница-Първомай – ул.”Бор”, ул.”Бр.Миладинови”-север, АГ Първомай със спирка на ул.”Бр.Миладинови” до търговски комплекс „Селектра”.

2. Упълномощава Кмета на Общината да възложи изпълнението на курса на настоящия превозвач по линия Първомай-Виница /”Комексмаш-Васил Пиронков”ЕООД/ до провеждане на конкурс.

РЕШЕНИЕ № 568 прието на 17.10.2007 г.по Протокол № 57

Относно: Представяне на проект „Основен ремонт на ОУ”Св.св.Кирил и Методий”гр.Първомай и направа на отоплителна инсталация” по проект „Красива България” към МТСП.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-107/9.10.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ   РЕШИ  :

            1. Община Първомай да кандидатства за отпускане на средства по програма „Красива България” към МТСП с проект „Основен ремонт на ОУ”Св.св.Кирил и Методий”гр.Първомай и направа на отоплителна инсталация” и осигури финансов принос в размер от 50% от общата стойност на проекта.

            2. Упълномощава кмета на общината да представи проекта пред програма „Красива България”.

РЕШЕНИЕ № 569, прието на 17.10.2007 г. попротокол № 57

Относно: Съгласуване на проекти за изменение на „Парцеларни планове” за землищата на гр.Първомай, с.Виница, кв.Дебър-община Първомай, обл.Пловдив, одобрени със Заповед № РД-02-14-586 от 13.10.2004 г. във връзка с реализацията на проект за „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград-турска/гръцка граница, оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч.

Предвид изложеното в докладната записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-109/15.10.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.128, ал.9 от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ  :

Дава съгласие проектната документация за изменение на  „Парцеларни планове” за землищата на гр.Първомай, с.Виница, кв.Дебър – община Първомай, област Пловдив, одобрени със заповед № РД-02-14-586/13.10.2007 г. да се внесат в Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ за приемане от Национален експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика /НЕСУТРП/.

РЕШЕНИЕ № 570, прието на 17.10.2007 г. попротокол № 57

Относно: Кандидатстване по проект „Красива България” към МТСП за реализация на проект „Подмяна на дограма на сградния фонд на „МБАЛ-Първомай”ЕООД и „МЦ І-Първомай”ЕООД гр.Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от Енчо Захариев – Председател на Общинския съвет вх.№ 53-0-195/15.10.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ    РЕШИ 

1. Общински съвет гр.Първомай дава съгласието си Община Първомай да кандидатства по проект „Подмяна на дограма на сградния фонд на „МБАЛ-Първомай” ЕООД и „МЦ І-Първомай”ЕООД гр.Първомай по програма „Красива България” към МТСП като финансовия принос в размер на 50% от общата стойност на проекта се осигури от двете еднолични дружества с общинско имущество.

2. Упълномощава Кмета на Община Първомай да представи проекта пред програма „Красива България”.

РЕШЕНИЕ № 571 прието на 17.10.2007 г. по протокол № 57

Относно: Искане на Областен управител на област Пловдив за ново обсъждане на решение № 562 на Общински съвет Първомай по протокол № 56/26.09.2007 г.

Предвид внесено проекто-решение от ПК „Общинска собственост, териториално устройство и строителство” и ПК „Финанси, бюджет и стопански дейности”, писмо изх.№ 09-11-12/09.10.2007 г. на Областен управител на област Пловдив, становище изх.№ 53-0-197/15.10.2007 г. на Общинска служба „Земеделие и гори” гр.Първомай и на основание чл.45, ал.9, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ  :

Приема повторно решение № 562/26.09.2007 г. по протокол № 56.

РЕШЕНИЕ № 1 прието на 12.11.2007 г.по протокол № 1

Относно: Избор на председател на Общински съвет град Първомай.

На основание чл.21, ал.1, т.3 и чл.24, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Избира за Председател на Общински съвет град Първомай Д-Р МИТКО ХРИСТОВ ХУБИНОВ.

РЕШЕНИЕ № 2 прието на 30.11.2007 г.по протокол № 2

Относно: Приемане правилник на общински съвет град Първомай.

На основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Отменя Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай, приет с Решение № 299/9.ХІІ.2005 г. по Протокол № 30, изм. и доп. с Решение № 316/27.12.2005 г. по протокол № 31.

            2. Приема нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай.

РЕШЕНИЕ № 3, прието на 30.11.2007 г. по протокол № 2

ОТНОСНО: Създаване на постоянни комисии към общински съвет гр.първомай и избор на техните членове.

На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.48, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.      Създава Постоянни комисии към Общински съвет, както следва :

1.1.           ПК „Правни въпроси и евроинтеграция”

1.2.           ПК „Финанси, бюджет и стопански дейности”

1.3.           ПК „Здравеопазване и социални дейности”

1.4.           ПК „Общинска собственост, териториално устройство и строителство”

1.5.           ПК „Образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси”

1.6.           ПК „Младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм”

1.7.           ПК „Земеделие, горско стопанство и екология”

2.      Постоянните комисии са в състав:

Председател – 1

Зам.председател – 1

Членове – 5

3. Утвърждава квоти в постоянните комисии при Общински съвет , както следва :

3.1.            ПК „Правни въпроси и евроинтеграция”

Председател – „Коалиция БСП и ЗС „Ал.Стамболийски”

Зам.председател – Коалиция „Заедно за Първомайско”

Членове:

1.                ПП „Герб”

2.                ПП „Герб”

3.                Коалиция „БСП и ЗС „Ал.Стамболийски”

4.                Коалиция „Заедно за  Първомайско”

5.Коалиция „СДС - Ред, законност и справедливост”

 

3.2.ПК „Финанси, бюджет и стопански дейности”

Председател – Коалиция „Заедно за Първомайско”

Зам.председател – Коалиция „БСП и ЗС „Ал.Стамболийски”

Членове:

1.                Коалиция „Заедно за Първомайско”

2.                Коалиция „Демократичен алианс за Първомай”

3.                ПП „Герб”

4.                ПП „Движение за права и свободи”

5. Коалиция „БСП и ЗС „Ал.Стамболийски”

3.3.ПК „Здравеопазване и социални дейности”

Председател – Коалиция „Първомай – Нашият дом”

Зам.председател – Коалиция „Заедно за Първомайско”

Членове:

1.                Коалиция „БСП и ЗС „Ал.Стамболийски”

2.                Коалиция „Първомай –Нашият дом”

3.                Коалиция „Заедно за Първомайско”

4.                ПП „Герб”

5.                Коалиция „Демократичен алианс за Първомай”

3.4.ПК „Общинска собственост, териториално устройство и строителство”

Председател: Коалиция „Заедно за  Първомайско”

Зам.председател – Коалиция „БСП и ЗС „Ал.Стамболийски”

Членове:

1.                Коалиция „Демократичен алианс за Първомай”

2.                ПП „Герб”

3.                Коалиция „Заедно за Първомайско”

4.                Коалиция „Заедно за Първомайско”

5. ПП „Движение за права и свободи”

3.5. ПК „Образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси”

Председател – Коалиция „БСП и ЗС „Ал.Стамболийски”

Зам.председател – ПП „Герб”

Членове :

1. Коалиция „Заедно за Първомайско”

2.                Коалиция „БСП и ЗС „Ал.Стамболийски”

3.                Коалиция „Заедно за Първомайско”

4.                Коалиция „БСП и ЗС „Ал.Стамболийски”

5.                ПП „Движение за права и свободи”

3.6.           ПК „Младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм”

Председател – Коалиция „СДС-Ред, законност и справедливост”

Зам.председател – Коалиция „Заедно за Първомайско”

Членове:

1.                Коалиция „Заедно за Първомайско”

2.                ПП „Атака”

3.                ПП „Герб”

4.                ПП „Движение за права и свободи”

5.                Коалиция „Заедно за Първомайско”

3.7.           ПК „Земеделие, горско стопанство и екология”

Председател – Коалиция „Заедно за Първомайско”

Зам.председател – ПП „Герб”

Членове:

1.                Коалиция „Заедно за Първомайско”

2.                ПП „Атака”

3.                ПП „ВМРО-Българско национално движение”

4.                Коалиция „БСП и ЗС „Ал.Стамболийски”

5.                Коалиция „Заедно за Първомайско”

4.      Утвърждава персоналните състави на Постоянните комисии при Общински съвет, както следва :

4.1. ПК „Правни въпроси и евроинтеграция”

Председател – Николай Запрянов Илиев

Зам.председател –  Владимир Страхилов

Членове:

1.                Иван Тодоров Вергов

2.                Запрян Велев Ангелов

3.   Маргарита Банова Давчева

4.   Д-р Пенко Костадинов Запрянов

           5.   Илия Тодоров Ганчев

4.2. ПК „Финанси, бюджет и стопански дейности”

Председател – Веселина Димитрова Димитрова

Зам.председател - Делян Иванов Караславов

Членове:

1.    Росица Тоскова Генова

2.    Петър Запрянов Ганев

3.    Иван Бонев Георгиев

4.    Ресми Мюмюн Саид

5.    Костадин Петков Палаков

4.3. ПК „Здравеопазване и социални дейности”

Председател – Д-р Станка  Илиева Апостолова

Зам.председател – Д-р Тодор Кирилов Бобев

Членове:

1.    Николай Запрянов Илиев

2. Д-р Иван  Янчев Маджаров

3. Д-р Пенко Костадинов  Запрянов

4. Красимира Александрова Александрова

5. Ангел Николов Чолаков

4.4. ПК „Общинска собственост, териториално устройство и строителство”

Председател – Владимир Минчев Страхилов

Зам.председател – Гергана Георгиева Хубинова

Членове:

1.    Петър Запрянов Ганев

2.    Красимира Александрова Александрова

3.    Иван Димитров Димитров

4.    Дечко Иванов Петков

5.    Ресми Мюмюн Саид

4.5. ПК „Образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси”

Председател – Гергана Георгиева Хубинова

Зам.председател –  Иван Георгиев Бонев

Членове:

1        Петко Генов Георгиев

2        Костадин Петков Палаков

3        Росица Тоскова Генова

4        Делян Иванов Караславов

5        Мурат Ахмед Али

4.6. ПК „Младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм”

Председател – Илия Тодоров Ганчев

Зам.председател – Георги Янчев Янчев

Членове:

1.    Петко Генов Георгиев

2.    Трендафил Борисов Трендафилов

3.    Иван Тодоров Вергов

4.    Мурат Ахмед Али

5.    Иван Димитров Иванов

4.7.           ПК „Земеделие, горско стопанство и екология”

Председател – Дечко Иванов Петков

Зам.председател – Запрян Велев Ангелов

Членове:                                                             

1.    Иван Димитров Иванов

2.    Трендафил Борисов Трендафилов

3.    Запрян Симеонов Тозев

4.    Маргарита Банова Давчева

5.    Георги Янчев Янчев

РЕШЕНИЕ № 4, прието на 30.11.2007 г. по протокол № 2

Относно: Приемане на Информация за дейността на Общинска администрация по провеждане на процедури и сключване на договори за изпълнение на обществени поръчки през 2006-2007 г.

Предвид внесено проекто-решение от Костадин Иванов-зам.кмет изх.№ 61-00-112/22.11.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема за сведение „Информация за дейността на Общинска администрация по провеждане на процедури и сключване на договори за изпълнение на обществени поръчки през 2006-2007 г.”

РЕШЕНИЕ № 5, прието на 30.11.2007 г. по протокол № 2

Относно: Освобождаване на управителя на „Марица 95”ЕООД гр.Първомай.

Предвид докладна записка от д-р М.Хубинов-Председател на Общински съвет и на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.147 от Търговския закон, чл.17, т.9 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Освобождава Иван Димитров Иванов като управител на „Марица 95” ЕООД град Първомай.

РЕШЕНИЕ № 6, прието на 30.11.2007 г. по протокол № 2

Относно: Изменение на Решение № 555 на Общински съвет град Първомай, взето на 31.08.2007 г. по Протокол № 55.

Предвид докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-111/22.11.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Отменя т.3 и т.5 на Решение № 555 на Общински съвет град Първомай, взето на 31.08.2007 г. по Протокол № 55.

РЕШЕНИЕ № 7, прието на 30.11.2007 г. по протокол № 2

Относно: Отмяна на Решение № 567 по Протокол № 57 от 17.10.2007 година.

Предвид докладна записка от Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-113/22.11.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Отменя Решение № 567 взето по протокол № 57 от 17.10.2007 година.

РЕШЕНИЕ № 8, прието на 30.11.2007 г. по протокол № 2

Относно: Изменение на Решение № 549 на Общински съвет град Първомай взето на 31.08.2007 г. по Протокол № 55.

Предвид докладна записка от Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-114/22.11.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.5 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Изменя Решение № 549 на Общински съвет град Първомай взето на 31.08.2007 г. по Протокол № 55, както следва :

1. В т.3. отпада реда :

„Поройна”                 средно                        345                  386”

2. В т. 2. след реда :

„Православен            висше                         403                  451”

Се добавя нов ред със следния текст :

„Поройна                   висше                         -                      451”

РЕШЕНИЕ № 9, прието на 30.11.2007 г. по протокол № 2

Относно: Приемане на основно месечно възнаграждение на Председателя на Общински съвет гр.Първомай.

Предвид внесено проекто-решение от Ангел Папазов – кмет на общината изх.№ 61-00-115/23.11.2007 г. и на основание чл.26 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Определя възнаграждение на Председателя на Общински съвет гр.Първомай в размер на брутното трудово възнаграждение на Кмета на общината, считано от 13.11.2007 г.

РЕШЕНИЕ № 10, прието на 30.11.2007 г. по протокол № 2

Относно: Допълнително водоснабдяване на с.Буково, Община Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-116/23.11.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Упълномощава Кмета на Община Първомай да представи проект „Допълнително водоснабдяване с.Буково, община Първомай” за финансиране пред ПУДООС.

РЕШЕНИЕ № 11, прието на 30.11.2007 г. по протокол № 2

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 41 от 29.01.2004 г. по Протокол № 5 и промени в състава на Наблюдателната комисия по чл.94 от Закона за изпълнение на наказанията.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Заличава Илия Тодоров Ганчев, Елена Захариева Петрова и Манол Иванов Манолов съответно като председател и членове на комисията.

            2. Избира д-р Митко Христов Хубинов за председател на комисията и за членове – съдия Спасимир Здравчев и Димитър Георгиев Запрянов – инспектор в ОЗ”ИН” , сектор „Пробация”, звено Първомай.

РЕШЕНИЕ № 12, прието на 30.11.2007 г. по протокол № 2

Относно: Внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване на лицата Силвия Танева Иванова и Яна Танева Иванова и двете от гр.Първомай, ул.”Христо Ботев” № 1.

Предвид изложеното в докладната записка от д-р Митко Христов Хубинов вх.№ 53-0-241/29.11.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.92 от КСО, във връзка с чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Дава съгласие да се внесе предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на социална пенсия на Силвия Танева Иванова, ЕГН ................. и Яна Танева Иванова, ЕГН ................... и двете живущи в гр.Първомай, обл.Пловдивска, ул. ”Христо Ботев” № 1.

РЕШЕНИЕ № 13, прието на 20.12.2007 г. по протокол № 3

ОТНОСНО: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2007 година.

Предвид внесено проекто-решение от А. Папазов-кмет на Общината изх.№ 61-00-124/12.12.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18 от Закона за общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

            1. Изменя решение № 490 от 23.02.2007 г. по протокол № 48 на Общински съвет град Първомай, както следва:

            1.1. Увеличава бюджет 2007 г. с 70 000 лева и преразпределя средствата за капиталови разходи и издръжки планирани по бюджета на Община Първомай за 2007 г. в приходната и разходната част съгласно приложение № 1 и 2;

            1.2. Увеличава капиталовите разходи по инвестиционна програма 2007 г. с 4 748 лева, увеличава текущите ремонти с 1 174 лева и извършва преразпределение на планираните разходи съгласно приложение № 3;

            1.3. Преразпределя планираните средства по план-сметките на ИБСФ съгласно приложение № 4;

            1.4. Всички допълнителни средства получени от Министерство на финансите и други приходи да бъдат разпределени по бюджет 2007 г. на община Първомай след пристигането им.

РЕШЕНИЕ № 14, прието на 20.12.2007 г. по протокол № 3

Относно: Отчет за изпълнението на Културния календар на Община Първомай за 2007 г. и проект на Културен календар за 2008 г.

Предвид изнесеното в информацията от А.Папазов-кмет на Общината изх.№ 61-00-118/12.12.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.20 и чл.17, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Приема отчета за изпълнение на Културния календар за 2007 г., съгласно приложение № 2.

            2. Приема Културен календар на община Първомай за 2008 г., съгласно приложение № 1.

РЕШЕНИЕ № 15, прието на 20.12.2007 г. по протокол № 3

Относно: Създаване на общинска дейност „Чистота и озеленяване”.

Предвид изнесеното в докладната записка от Юлиян Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-119/12.12.2007 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Задължава Кмета на Общината :

            1. Да предприеме всички необходими действия за създаването на общинско звено, което да осъществява следните дейности :

            а/ сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО;

            б/ експлоатация и поддръжка на депо за битови отпадъци;

            в/ метене, озеленяване и поддръжка на паркове и тротоари;

            г/ рязане на клони, поддръжка на вертикална и хоризонтална маркировка;

            д/ поддръжка и ремонт на уличното осветление.

            2. В срок до края на месец февруари да предложи на Общински съвет град Първомай съответните промени в структурата на Общинска администрация и заложи необходимото финансово обезпечаване на дейностите по т.1. в бюджета на Община Първомай за 2008 г.

РЕШЕНИЕ № 16, прието на 20.12.2007 г. по протокол № 3

Относно: Избор на дипломиран експерт-счетоводител за одитор на годишния финанасов отчет за 2007 г. на „МБАЛ-Първомай”ЕООД, „Медицински център І – Първомай”ЕООД и „Първомай 2000” ЕАД гр.Първомай.

Предвид докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-125/13.12.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, т.16 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Избира за одитор на годишния финансов отчет за 2007 г. на „МБАЛ-Първомай”ЕООД, „Медицински център І – Първомай” ЕООД и „Първомай 2000” ЕАД гр.Първомай  ЯНА НИКОВА ХРИСТОВА – дипломиран експерт-счетоводител с диплома № 329/1995 г.

            2. Възлага на управителите на „МБАЛ-Първомай”ЕООД, „Медицински център І-Първомай”ЕООД  и „Първомай 2000” ЕАД град Първомай да сключат договори с лицето на база съгласувана работна програма за дейността на одита.

РЕШЕНИЕ № 17, прието на 20.12.2007 г. по протокол № 3

Относно: Внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване на лицата Зина Янкова Благоева, Фанка Янкова Благоева и Ана Янкова Благоева и трите от с.Дълбок извор.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.92 от Кодекса за социално осигуряване, във връзка с чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Дава съгласие да се внесе предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Зина Янкова Благоева, ЕГН .................., Фанка Янкова Благоева, ЕГН .................... и Ана Янкова Благоева, ЕГН ................... и трите живущи в с.Дълбок извор, община Първомай, обл.Пловдивска.

РЕШЕНИЕ № 18, прието на 20.12.2007 г. по протокол № 3

Относно: продажба на движими вещи – метални навеси, находящи се в бивш „Керамичен цех” с.Искра, собственост на Община Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка от А. Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-122/12.12.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.36, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез търг с тайно наддаване на движими вещи – частна общинска собственост, по пазарни цени, определени от независим лицензиран оценител, както следва :

            - навес метален над ринговата пещ с начална тръжна цена в размер на 10 424 лв. /десет хиляди четиристотин двадесет и четири лева/ без ДДС.

            - навес заграден с начална тръжна цена в размер на 3 334 лв. /три хиляди триста тридесет и четири лева/ без ДДС.

            2. Упълномощава кмета на Община Първомай Ангел Атанасов Папазов да извърши всички необходими действия по продажбата на движимите вещи и подпише договор със спечелилия търга.

РЕШЕНИЕ № 19, прието на 20.12.2007 г. по протокол № 3

Относно: ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот между Общината и физически лица по реда на чл.36 от Закона за собствеността.

Предвид изложеното в докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-123/12.12.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.46, ал.1, т.3 от Наредбата за  реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността върху УПИ V – спорт в кв.149 по регулационния план на гр.Първомай чрез продажба на частта на Общината, както следва:

            - реална част от ПИ № 2326 с площ от 110 кв.м., попадаща в северната част на УПИ V – спорт в кв.149 по регулационния план на гр.Първомай, при граници на частта: от север-улица; от изток – УПИ VІ – 2326-общ.; от юг – ПИ № 2675 ; от запад – УПИ ІV – 2326-общ.; колорирана в син цвят на приложената скица;

            - реална част от ПИ № 2326 с площ от 35 кв.м.,попадаща в южната част на УПИ V – спорт в кв.149 по регулационния план на гр.Първомай, при граници на частта: от север – ПИ № 2675; от изток – УПУ VІІ – 2326-общ.; от юг – земеделска земя; от запад УПИ – ІV – 2326-общ., колорирана в зелен цвят на приложената скица, на съсобствениците – Иван Василев Николов ЕГН .................., Милко Дойчинов Милев ЕГН .................... и Константин Ванков Тодоров ЕГН .....................

            Продажбата на гореописаните части от имота да се извърши по пазарна цена в размер на 3 335 лв. /три хиляди триста тридесет и пет лева/ без ДДС, определена от независим лицензиран оценител.

            2. Упълномощава кмета на община Първомай да сключи договор за продажба.

РЕШЕНИЕ № 20, прието на 20.12.2007 г. по протокол № 3

Относно: Определяне на делегат в Общото събрание на РАО „Тракия”.

Предвид докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-120/12.12.2007 г. и на основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Определя за свой делегат в Общото събрание на РАО „Тракия” - АНГЕЛ АТАНАСОВ ПАПАЗОВ – Кмет на Община Първомай.

            2. Определя за заместник делегати в Общото събрание на РАО „Тракия” – д-р МИТКО ХРИСТОВ ХУБИНОВ – Председател на Общински съвет град Първомай и ЮЛИЯН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ – Зам.кмет на Община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 21, прието на 20.12.2007 г. по протокол № 3

Относно: Определяне на делегат на Общината в Общото събрание на Националното сдружение на Общините в Република България.

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.12, ал.2 от Устава на Националното сдружение на Общините в Република България

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на Общините в Република България – АНГЕЛ АТАНАСОВ ПАПАЗОВ – кмет на Община Първомай.

            2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседания на Общото събрание, той ще бъде заместван от д-р МИТКО ХРИСТОВ ХУБИНОВ – Председател на Общински съвет гр. Първомай.

РЕШЕНИЕ № 22, прието на 20.12.2007 г. по протокол № 3

ОТНОСНО: Създаване на временна комисия за изготвяне на информация за териториите от Община Първомай, попадащи в Екологична мрежа „Натура 2000”.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Създава временна комисия от 9 членове за изготвяне на информация във връзка с териториите от Община Първомай, попадащи в Екологична мрежа

„Натура 2000”, както следва :

1.      Петър Запрянов Ганев – общински съветник

2.      Дечко Иванов Петков – общински съветник

3.      Мурат Ахмед Али – общински съветник

4.      Запрян Симеонов Тозев – общински съветник

5.      Николай Запрянов Илиев – общински съветник

6.      Запрян Велев Ангелов – общински съветник

и трима специалисти от Общинска администрация.