ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ - 2006г


РЕШЕНИЕ № 328 взето на 30.01.2006г. по протокол № 32

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ПЪРВОМАЙ ЗА ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2006 г .

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ  РЕШИ :

1. Приема План за работата на Общински съвет гр.Първомай за първо полугодие на 2006 година, както следва :

м. Януари :

1. Приемане План за работата на ОбС гр.Първомай за първо полугодие на 2006 година.

                                                                       Вносител: Председателя на ОбС

2. Одобряване структурата на Общинска администрация.

                                                                     Вносител: Кмета на общината

м. февруари :

1. Отчет на бюджета и ИБСФ за 2005 година.

2. Отчет за изпълнение на строителната програма.

3. Приемане на бюджет за 2006 година.

4. Приемане на строителна програма за 2006 година.

5. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за 2005 година.

                                 Вносител: кмета на общината

м. март :

1. Информация за резултатите от ликвидацията на “Борислав” ООД.

                                                                  Вносител: К.Ангелов-зам.кмет

2. Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред.

                                                         Вносител: кмета на общината

м.април :

1. Приемане на годишните счетоводни отчети и баланси на търговските дружества с общинско имущество.

                                                        Вносител: К.Ангелов-зам.кмет

2. Отчет за изпълнение на договорите и приходите от наеми на общински имоти през 2005 година.

                                                                       Вносител: К.Ангелов-зам.кмет

м.май :

1. Тържествена сесия , посветена на Майските културни празници.

2. Отчет на дейността на МКБППМН.

                                                                       Вносител: Ю.Димитров-зам.кмет

3. Информация за проблемите и изпълнението на договора за обществени превози в Община Първомай.

                                                                       Вносител: К.Ангелов-зам.кмет

м.юни :

1. Приемане План за работата на Общински съвет през второто полугодие на 2006 година.

                                                                       Вносител: Председателя на ОбС

2. Отчет-анализ за приходите от приватизация и продажби по ЗОС на общински имоти през 2005 година.

                                                                       Вносител: К.Ангелов-зам.кмет

РЕШЕНИЕ № 329 взето на 30.01.2006 г. по Протокол № 32

Относно: Приемане на решение за одобряване на структура на Общинската администрация при Община Първомай, мероприятия и поделения към нея.

На основание предложение от Ангел Папазов-кмет на Общината изх.№ 61-00-1 от 09.01.2006 г. , в изпълнение на § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай , неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията, приет с решение № 299/9.12.2005г. и на основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Одобрява нова структура на Общинската администрация, мероприятията и поделенията при община Първомай, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2, които са неразделна част от настоящото решение.

2. Възлага изпълнението на решението на кмета на Община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 330 взето на 30.01.2006г. по Протокол № 32

Относно:Определяне промил такса битов отпадък по населени места за 2006 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

А.За град Първомай, квартал Дебър и квартал Любеново.

І.Определя промил такса битов отпадък, както следва:

 

 

 

С

СМТ

Д

П

Всичко

1.

Физически лица

/граждани/

0,13 ‰

2,88 ‰

0,3 ‰

0,14 ‰

3,45 ‰

2.

Фирми и ЕТ

 

0,8 ‰

7,39 ‰

1,31 ‰

0,8 ‰

10,3 ‰

3.

Фирми

/жилищни имоти/

0,13 ‰

2,88 ‰

0,3 ‰

0,14 ‰

3,45 ‰

 

              ІІ.Такса битов отпадък на съдове за град Първомай и кварталите Дебър и Любеново:

1.На варел тип”Кука”с вместимост 0.24 куб.м……….816 лева.

2.На контейнер……………………………………   …..1 352 лева.

 

             При плащане на такса битов отпадък на съд се дължи такса  битов отпадък по раздел А-І точка1 - за покупка на съдове, точка 3  за поддържане и експлоатация на депо и точка 4  - за почистване на улични платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване по Решение   № 320  на Общински съвет град Първомай, взето на 27.12.2005 година  по Протокол № 31.

ІІІ.Цена за събран  битов отпадък 1 куб.м. 5.39 лв.

 

Б.За  кметство село Градина.

        І.Определя  промил такса битов отпадък, както следва:

 

                                                 СМТ         Д            Всичко

         1.Физически лица        3,19 ‰    0,59 ‰      3,78 ‰

              /граждани/                 

 2.Фирми и ЕТ                7,3 ‰      0,7 ‰        8 ‰

 3.Фирми                          3,19 ‰   0,59 ‰       3,78  ‰

    /жилищни имоти/

 

В.За  кметство село Дълбок извор.

            І.Определя  промил такса битов отпадък, както следва:

                                         СМТ         Д           Ч          Всичко

        1.Физически лица        3,34 ‰    0,86 ‰      0,86     5,06 ‰

            /граждани/                 

2.Фирми и ЕТ                12  ‰      1  ‰          1 ‰     14  ‰

3.Фирми                          3,34 ‰    0,86 ‰      0,86     5,06 ‰

   /жилищни имоти/

 

 

         Г.За  кметство село Искра.

        І.Определя  промил такса битов отпадък, както следва:

 

                                               СМТ         Д            Всичко

         1.Физически лица        2,60 ‰    0,76 ‰      3,36 ‰

              /граждани/                 

 2.Фирми и ЕТ                5,1  ‰     0,90 ‰      6 ‰

ІІ.Определя честота на извозване на битовите отпадъци-веднъж седмично.

 

                   Д.За  кметство село Караджалово.

        І.Определя  промил такса битов отпадък, както следва:

 

                                                 СМТ            Д            Всичко

         1.Физически лица        2,65 ‰      0,88 ‰       3,53 ‰

              /граждани/                 

 2.Фирми и ЕТ               6  ‰          1  ‰           7   ‰

                3.Фирми                         2,65 ‰      0,88 ‰        3,53    

                  /жилищни имоти/

ІІ.Определя честота на извозване на битовите отпадъци-веднъж седмично.

       

      Е.За  кметство село Брягово.

        І.Определя  промил такса битов отпадък за депо, както следва:

         1.Физически лица …………. 2,14 ‰      

              /граждани/                 

 2.Фирми и ЕТ………….……. 2,50  ‰         

 

 

 Ж.За  кметство село Буково.

        І.Определя  промил такса битов отпадък за депо, както следва:

         1.Физически лица …………..  1,70 ‰      

              /граждани/                 

 2.Фирми и ЕТ ……………….  2   ‰         

 

                   З.За  кметство село Бяла река.

        І.Определя  промил такса битов отпадък за депо, както следва:

         1.Физически лица ……..……  0,43 ‰      

              /граждани/                 

 2.Фирми и ЕТ …………….…  0,5   ‰         

                3.Фирми  ………..………..….   0,43 ‰    

                  /жилищни имоти/

 

                  И.За  кметство село Виница.

        І.Определя  промил такса битов отпадък за депо, както следва:

         1.Физически лица ……..……  2,56  ‰      

              /граждани/                 

 2.Фирми и ЕТ …………….…  3    ‰         

                3.Фирми …….…………..……  2,56  ‰    

                  /жилищни имоти/

 

          Й.За  кметство село Воден.

        І.Определя  промил такса битов отпадък за депо, както следва:

         1.Физически лица …….…….  2,54  ‰      

              /граждани/                 

 2.Фирми и ЕТ …………….…  3    ‰         

 

          К.За  кметство село Добри дол.

        І.Определя  промил такса битов отпадък за депо, както следва:

         1.Физически лица ……..……  0,85  ‰      

              /граждани/                 

 2.Фирми и ЕТ ……….………  1    ‰         

                3.Фирми ……………..……….  0,85  ‰    

                  /жилищни имоти/

 

          Л.За  кметство село Драгойново.

        І.Определя  промил такса битов отпадък за депо, както следва:

         1.Физически лица ….………  0,85  ‰      

              /граждани/                 

 2.Фирми и ЕТ ………….……  1    ‰         

                3.Фирми ………………..…….  0,85  ‰    

                  /жилищни имоти/

 

М.За  кметство село Езерово.

      І.Определя  промил такса битов отпадък за депо, както следва:

         1.Физически лица ……..……  1,28  ‰      

              /граждани/                 

 2.Фирми и ЕТ ……….………  1,5    ‰         

                3.Фирми ……..……….…..….   1,28  ‰    

                  /жилищни имоти/

 

          Н.За  кметство село Крушево.

        І.Определя  промил такса битов отпадък за депо, както следва:

         1.Физически лица …….….…  2,19  ‰      

              /граждани/                 

 2.Фирми и ЕТ ………..………  2,5    ‰          

 

          О.За  кметство село Поройна.

        І.Определя  промил такса битов отпадък за депо, както следва:

         1.Физически лица …………  0,92  ‰      

              /граждани/                 

 2.Фирми и ЕТ ………………  1   ‰         

 

          П.За  кметство село Православен.

        І.Определя  промил такса битов отпадък за депо, както следва:

         1.Физически лица …………  0,85  ‰      

              /граждани/                 

 2.Фирми и ЕТ ………………  1    ‰         

                3.Фирми  ………....………….   0,85  ‰    

                  /жилищни имоти/

 

          Р.За  кметство село Татарево.

        І.Определя  промил такса битов отпадък за депо, както следва:

         1.Физически лица …………  2,55  ‰      

              /граждани/                  

 2.Фирми и ЕТ ………………  3    ‰         

                3.Фирми ………………..…..   2,55  ‰    

                  /жилищни имоти/

РЕШЕНИЕ № 331 взето на 30.01.2006 г. по Протокол № 32

Относно : пряко предоставяне на общинска концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – речна баластра, от находище “МАЛКАТА КОРИЯ”, разположено в землището на кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив на “СТРЕМОН-95” ООД, гр.Първомай по реда на чл.3, ал.2 от ЗПБ.

І. На основание чл.21, ал.2  от ЗМСМА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

1. Приема правен анализ, финансово-икономически анализ, социален анализ и екологически анализ за пряко предоставяне на общинска концесия за добив на строителни материали от находище “МАЛКАТА КОРИЯ”, разположено в землището на кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив.

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.69, ал.1, т.2, чл.71, чл.72 и чл.73 от ЗОС, чл.3, ал.2, чл.5, т.4, чл.6, ал.4, чл.29 от ЗПБ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ  :

            1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.5 от ЗПБ -строителни материали – речна баластра, представляващи общинска собственост, от находище "Малката кория", разположено в землището на кв.Дебър, община Първомай, област Пловдив, както следва :

 - с Акт за ПОС № 24/18.01.2006г. участък “Малката кория-юг” в местностите “Землище кв.Дебър”, “Улука”, “Дякова вод., скелята”, “Босова воденица” и “Чилтика”;

- с Акт за ПОС № 25/18.01.2006г. участък “Малката кория-север” в местността “Землище кв.Дебър”,

            2.  Определя концесионна площ в размер на 442 159 кв. м., включваща площта на утвърдените запаси в находище "Малката кория", землище кв.Дебър, община Първомай, област Пловдив, както следва :

- за участък  “Малката кория – юг”, с обща концесионна площ 258 991 кв.м., включваща площта на утвърдените запаси с площ 208 260 кв.м., при граници с координати на точките от № 1 до 17 включително в координатна система "1970 г.";

- за участък  “Малката кория – север”, с обща концесионна площ 183 168 кв.м., включваща площта на утвърдените запаси с площ 91 460 кв.м., при граници с координати на точките от № 1 до 10 включително в координатна система "1970 г.";

            3.  Определя срок на концесията 35 години.

            4. Определя пряко за концесионер "Стремон - 95" ООД, гр.Първомай - титуляр на удостоверение за търговско откритие № 0192 от 08 юли 2005 г.

            5.  Определя основните права и задължения по концесията, както следва:

            5.1.  Основни права на концесионера:

            5.1.1.  да добива речна баластра в границите на находището по т.1 в размер до 10 000 м3 ;

            5.1.2.  право на собственост върху добитата речна баластра;

            5.1.3. да извършва преработка, складиране, транспортиране и продажба на добитата речна баластра;

            5.1.4.  да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписване на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация;

            5.1.5.  да извършва за своя сметка и след предварително съгласуване с концедента и с компетентните органи необходимите дейности, свързани с добива, включително допроучване и експлоатационно проучване на подземните богатства в границите на находището по т.1.

            5.2.  Основни задължения на концесионера:

            5.2.1. да заплаща на концедента дължимото концесионно възнаграждение при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

            5.2.2.  да изготви и представи на концедента:

            5.2.2.1. цялостен работен проект за добив и първична преработка на подземните богатства и за осъществяване на свързаните с концесията дейности; срокът за представяне е 8 месеца от влизането в сила на концесионния договор; след съгласуване с концедента и с министъра на околната среда и водите цялостният работен проект става неразделна част от концесионния договор;

            5.2.2.2. проект за рекултивация на концесионната площ по т.2, съгласуван с компетентните органи; срокът за представяне е 8 месеца от влизането в сила на концесионния договор; проектът за рекултивация става неразделна част от концесионния договор;

            5.2.2.3. годишен работен проект за добив и първична преработка във връзка с осъществяването на свързаните с концесията дейности за всяка година от срока на концесията; срокът за представяне е 31 януари на съответната година; след съгласуване с концедента и с министъра на околната среда и водите годишният работен проект става неразделна част от концесионния договор;

            5.2.3. да разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещо разработване на находището;

            5.2.4.  да изземва подземните богатства от земните недра при минимални загуби;

            5.2.5. да допуска по всяко време до концесионната площ по т. 2 контролни органи и оторизирани представители на концедента и да им предоставя документи и информация, имащи отношение към изпълнението на задълженията по концесионния договор;

            5.2.6. да води и да предоставя на концедента или на посочен от него компетентен орган подробна геоложка, техническа и друга документация и информация, изготвена във връзка с ползването на находището в границите на концесионната площ по т.2;

            5.2.7. да не предоставя на трети лица без разрешение на концедента геоложка, техническа или друга документация и информация, която притежава във връзка и по повод на концесията;

            5.2.8.  да застрахова обекта по т. 1, ако той може да бъде застрахован съгласно Закона за застраховането.

            5.3.  Основни права на концедента:

            5.3.1. да получава дължимото от концесионера концесионно възнаграждение при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

            5.3.2. право на собственост върху всяка геоложка, техническа и друга информация и документация, изготвена във връзка с разработването на находището по т. 1;

            5.3.3. да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор и условията на концесията, включително чрез право на достъп до концесионната площ по т. 2 и чрез получаване от концесионера на документи и информация;

            5.3.4.  да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения или условията по концесията.

            5.4.  Основни задължения на концедента:

            5.4.1. да осъществява контрол за спазване на условията по концесията и за изпълнение на задълженията по концесионния договор;

            5.4.2. да оказва съдействие при осъществяване на концесията съгласно договорните условия, включително чрез своевременно съгласуване на предоставените от концесионера цялостен работен проект и годишни работни проекти.

            6.  Определя следните условия за осъществяване на концесията:

            6.1.  При наличие на форсмажорни обстоятелства концедентът има право да посочи, а концесионерът е длъжен да приеме и да търпи трети лица да добиват и да се ползват от подземните богатства в границите на концесионната площ по чл.2. В случаите по предходното изречение концесионерът няма право на обезщетение.

            6.2.  При осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности концесионерът е длъжен:

            6.2.1. да изпълнява изискванията, свързани с опазването на околната среда, защитените със закон територии и обекти, културни и исторически паметници, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;

            - добивните работи в участък ”Малката кория - север” да се извършват на разстояние не по малко от 300 м. от строителните граници на кв.Дебър, гр.Първомай съгласно Наредба №7/25.05.92г. /ДВ,бр.46от 04.06.1992г./;

            6.2.2.  да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

            6.2.3.  да изпълнява параметрите на концесията, предложени с работната програма за разработка на находище "Малката кория”, участък ”Малката кория - север” и “Малката кория - юг” - приложение към концесионния договор, представена от “Стремон - 95” ООД гр.Първомай;

            6.2.4.  да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;

            6.2.5.  да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която е находището на подземни богатства;

            6.2.6.  да спазва указанията, давани от министъра на околната среда и водите при съгласуване на проектите по т. 5.2.2.1 и 5.2.2.3;

            6.2.7.  да изпълнява одобрените и изискващи се рекултивационни мероприятия;

            6.2.8.  да изпълнява съгласуваните с концедента цялостен работен проект за добив и първична преработка и годишни работни проекти;

            6.2.9.  да стабилизира на терена граничните точки по контура на концесионната площ.

            6.3.  За осъществяване на концесията не се изискват задължителни подобрения.

            6.4. Добивните работи да започнат след представяне в Министерството на регионалното развитие и благоустройството на цялостен работен проект за добив и първична преработка от находището по т.1, съгласуван с министъра на околната среда и водите, чието съдържание да е в съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства и с работната програма за разработка на находището по т. 6.2.3.

            6.5.  Концесионният договор влиза в сила от датата на подписването му.

            7.  Определя за начален срок на концесията датата на влизане в сила на концесионния договор.

            8. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния договор:

            8.1.  Безусловни неотменяеми банкови гаранции от българска банка за гарантиране изпълнението на задължението за заплащане на концесионно възнаграждение:

            8.1.1.  за първия отчетен период гаранцията е в размер на сумата, посочена в т. 9.5, и се представя на концедента в 30-дневен срок от влизането в сила на концесионния договор;

            8.1.2.  за всеки следващ отчетен период, определен по т. 9.2, гаранцията е в размер 30 на сто от концесионното възнаграждение за предходния период и се представя на концедента в 30-дневен срок след периода на плащане;

            8.1.3. банковата гаранция по т.8.1.1 и 8.1.2 е валидна 60 дни от изтичането на съответния отчетен период.

            8.2.  Откриване от страна на концесионера на специална банкова сметка в посочена от концедента банка за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и с рекултивацията:

            8.2.1.  в специалната банкова сметка по т.8.2 концесионерът отчислява всяка година за срока на концесията сума, представляваща 1/10 част от общия размер на паричните средства, предвидени за опазване на околната среда и за рекултивация в проекта по т. 5.2.2.2;

            8.2.2.  за първата година от срока на концесията гаранцията по т. 8.2 се представя на концедента в 30-дневен срок, считано от датата на представяне на проекта по т. 5.2.2.2;

            8.2.3.  за всяка следваща календарна година от срока на концесията гаранцията по т. 8.2 се представя на концедента в срок 31 януари на съответната година;

            8.2.4.  начинът за разпореждане със сметката по т. 8.2 се определя в концесионния договор.

            8.3. Право на концедента да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и да е от основните задължения или условията на концесията по това решение. Условията и сроковете за упражняване на правото за едностранно прекратяване на договора се определят в концесионния договор.

            8.4.  Дължат се неустойки при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните задължения и лихви за забавено изпълнение на парични задължения.  Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят в концесионния договор.

            8.5.  Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера концедентът има право да търси и обезщетение по общите правила.

            9.  Определя концесионно възнаграждение, както следва:

            9.1. Периодични парични възнаграждения за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като срокът на плащане е 30-о число на месеца, следващ отчетния период.

            9.2. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията.

            9.3. Размерът на възнаграждението се определя конкретно за всяка 6-месечна вноска като сума от:

            9.3.1. 5% /пет на сто/ върху стойността, определена съгласно чл.3 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни материали-речна баластра, когато суровината се реализира директно без преработка;

            9.3.2. 5% /пет на сто/ върху стойността, определена съгласно чл. 4 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни материали-речна баластра, когато суровината се реализира след преработка.

            9.4.  Минималният размер на концесионното възнаграждение за всяко 6-месечие от срока на концесията не може да бъде по-малък от сумата, определена на базата на 600 м3 непреработена суровина и 2400 м3 добита суровина, преработена и вложена в производството на друг краен продукт и концесионните възнаграждения от предходното 6-месечие  за 1м3 непреработена и 1м3 преработена баластра, вложена в друг краен продукт. 

            9.5.  Размерът на сумата, определена по реда на т. 9.4, не може да бъде по-малък от 466 лв. /четиристотин шестдесет и шест лева/.

            10.  Определя други изисквания, свързани с концесията:

            10.1.  Приложимо право по отношение на концесията е българското.

            10.2. Всички спорове между страните по концесионния договор се решават по взаимно съгласие, а в случай на не постигане на съгласие спорът се решава по съдебен ред.

            11.  Упълномощава Кмета на община Първомай в срок един месец от влизането в сила на решението да сключи концесионния договор с "Стремон - 95" ООД, гр.Първомай, да организира контрола по изпълнението му и да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с договора, с изключение на тези по неговото прекратяване.

РЕШЕНИЕ № 332 взето на 30.01.2006 г. по протокол № 32

Относно: Изменение на Договор за аренда № 330 от 29.12.2002 година.

            На основание постъпила докладна записка от г-н Ю.Димитров – зам.кмет на общината с изх.№ 61-00-10/20.01.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 16, ал.1 от Закона за аренда в земеделието

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ  РЕШИ :

            1. Дава съгласие да се сключи споразумение за изменение на договор за аренда № 330/29.12.2002 година относно арендувания обект, като вместо имот № 001051, пасище, мера, девета категория с площ от 271,235 дка , се посочат като предмет на арендното ползване образуваните от него – имот № 001651, пасище, мера, девета категория, с площ 252,174 дка и имот № 001457, пасище, мера, девета категория, с площ 17,759 дка в местността “землище кв.Дебър”, община Първомай , както и да се извърши заместване на арендатора “Вега-М”ЕООД с “Илияр”ООД при запазване на всички други договорни условия.

            2. Упълномощава Кмета на община Първомай да подпише тристранно споразумение за изменение на договор № 330/29.12.2002 година.

РЕШЕНИЕ № 333 взето на 30.01.2006г. по протокол № 32

Относно: Продажбата на общински парцел на собственика на законно построена върху нея сграда по реда на чл.35, ал.2 от ЗОС.

            Във връзка с постъпила докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-6/19.01.2006 г. и на основание чл.35, ал.2 от ЗОС, чл.38, ал.4 от НРПУРОИ, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

            1. Дава съгласие да се продаде УПИ ІІІ-АПК в кв.9 по плана на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдивска на собственика на законно

построената върху имота жилищна сграда – Николай Стоилов Вълчев, ЕГН ....................

            2. Упълномощава Кмета на община Първомай Ангел Папазов да сключи договор за продажба на УПИ ІІІ-АПК, в кв.9 по плана на с.Крушево, общ.Първомай, съгласно изготвената от лицензирания оценител пазарна оценка.

РЕШЕНИЕ № 334, взето на 30.01.2006г.по протокол № 32

Относно: Удължаване срока на отдаден общински имот под наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС.

            В предвид изложеното в докладната записка на зам.кмета К.Ангелов изх.№ 61-00-7/19.01.2006 г.  и на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Да се удължи срока на договора за наем за срок до 2 /две/ години на следния обект:

            - общински имот с № 000300, представляващ изкуствена водна площ от 18,572 дка, находящ се в местността “Землище кв.Дебър”, в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

            2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички необходими действия за удължаване срока на договора за обекта описан в т.1.

РЕШЕНИЕ № 335, взето на 30.01.2006г. по протокол № 32

Относно: Продажба на земеделски имот от ОПФ в землището на с.Дълбок извор.

            На основание докладна записка на зам.кмета Ю.Димитров изх.№ 61-00-9/20.01.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и във връзка с чл.38, ал.2 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Разрешава да се извърши продажба на 0.366 дка общинска земя, представляваща имот № 000566, с начин на трайно ползване – пасище, мера, находящ се в землището на с.Дълбок извор.

            2. Упълномощава Кмета на община Първомай да извърши всички необходими действия по продажбата чрез търг с явно наддаване по пазарни цени, определени от независим лицензиран оценител и подпише договор за продажба със спечелилия търга.

РЕШЕНИЕ № 336, взето на 30.01.2006 г. по протокол № 32

Относно: Предложение за откриване на процедура по предоставяне на концесия върху обекти публична общинска собственост.

            Предвид изложеното в докладната записка на К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-12/20.01.2006 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.3 ал.3 от Наредбата за предоставяне на общински концесии

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Упълномощава кмета на Община Първомай  Ангел Атанасов Папазов да възложи изготвянето на правен, финансово-икономически, социален и екологически анализи на концесия на следните обекти, публична общинска собственост:  

-         язовир с кадастрален № 001124, с Акт за ПОС № 53/09.03.1998 г., с площ от 151,719 дка , находящ се в местността “Землище кв.Дебър” , в землището на кв.Дебър, общ.Първомай.

-         язовир с кадастрален № 048045, с Акт за ПОС № 60/12.05.1998 г., с площ от 142,872 дка, находящ се в местността “Манаф дере” , в землището на с.Татарево, общ.Първомай.

-         язовир с кадастрален № 062025, с Акт за ПОС № 61/15.05.1998 г., с площ от 172,395 дка, находящ се в местността “Чуката” , в землището на с.Татарево, общ.Първомай.

-         язовир с кадастрален № 000088, с Акт за ПОС № 73/02.06.1998 г., с площ от 3,479 дка, находящн се в местността “Землище кв.Дебър” , в землището на кв.Дебър, общ.Първомай.

-         язовир с кадастрален № 052052, с Акт за ПОС № 77/02.06.1998 г. , с площ от 155,591 дка, находящ се в местността “Илишика”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай.

РЕШЕНИЕ № 337, взето на 30.01.2006г. по протокол № 32

Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на обекти за обществено обслужване в кв.114 по плана на гр.Първомай.

В предвид на изложеното в докладната записка на К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-5/19.01.2006г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.42, ал.2 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Да се учреди право на строеж за изграждане на обекти за обществено обслужване върху имот – частна общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс за :

1.Отстъпва право на строеж за застроително петно - 80 кв.м. върху общинска земя в УПИ ІV – жилищно строителство и търговия, в кв.114 по плана на гр.Първомай, акт за ЧОС № 490/21.02.2003г., за изграждане на здравен център на един етаж с ЗП – 80 кв.м., с начална офертна цена – 2400 лв.

2. Отстъпва право на строеж за застроително петно - 80 кв.м. върху общинска земя в УПИ ІV – жилищно строителство и търговия, в кв.114 по плана на гр.Първомай, акт за ЧОС № 490/21.02.2003г., за изграждане на офис на един етаж с ЗП – 80 кв.м., с начална офертна цена – 2400 лв.

ІІ. Конкурсите за продажба правото на строеж да се проведат при следните специфични условия :

1. За изграждане на здравен център.

- до конкурса се допускат български физически и юридически лица, регистрирали лечебно заведение за извънболнична помощ на територията на Община Първомай.

- с предимство се ползват предложения за изграждане на здравен център специализиран в областта на детската стоматология.

2. За изграждане на офис

- до конкурса се допускат само български физически лица с постоянен адрес на територията на Община Първомай или търговци, регистрирани по действащото българско законодателство със седалище и адрес на управление на територията на община Първомай.

ІІІ. Конкурсната комисия извършва оценка на допуснатите кандидати въз основа на следните критерии :

            1. Офертна цена.

2. Представен идеен проект за оползотворяване правото на строеж, който да съдържа следните предложения :

А/  размер на предвижданите инвестиции;

Б/  брой работни места, които се предвижда да се разкрият;

В/  предвиждани срокове за реализация на представения проект;

Г/ предвиждано благоустрояване на пространството около новопредвиденото строително петно;

Д/  други социални предложения;

ІV. За провеждането на конкурса определя комисия в състав :

1.      арх.Добромир Спасов – гл.архитект ОбА-Първомай

2.      адв.Александър Славов – юрист ОбА-Първомай

3.      инж.Мариана Янева – гл.експерт “ОС” ОбА-Първомай

4.      д-р Атанаска Симеонова-общ.съветник

5.      д-р Станка Апостолова-общ.съветник

6.      Стоянчо Бойлов-общ.съветник

7.      Ангел Чолаков-общ.съветник

V. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички необходими действия по провеждане на конкурсите и сключи договори, за учредяване на право на строеж със спечелилите участници.

РЕШЕНИЕ № 338 взето на 30.01.2006 г. по протокол № 32

Относно: Продажба чрез конкурс на земеделски земи от ОПФ в землището на с.Поройна, общ.Първомай.

В предвид на изложеното в докладната записка на Ю.Димитров-зам.кмет с изх.№ 61-00-8/20.01.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.38, ал.2 и чл.55 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Разрешава да се извърши продажба чрез конкурс на земеделски земи в пакет – частна общинска собственост, на база на пазарна оценка, изготвена от независим лицензиран оценител, както следва:

- землище на с.Поройна:

1. Имот № 000072, с площ 19,472 дка, пасище, мера, пета категория, находящ се в местността “Капана”;

2. Имот № 000074, с площ 43,148 дка, пасище, мера, пета /25,888/ и четвърта /17.260/ категории, находящ се в местността “Капана”;

   Обща площ на имотите:   62,620 дка   

ІІ. Конкурса за продажба на земеделските земи да се проведе при следните специфични условия :

1. До конкурса се допускат само български физически лица с постоянен адрес на територията на Община Първомай или търговци, регистрирани по действащото българско законодателство със седалище и адрес на управление на територията на община Първомай.

2. Участниците в конкурса да представят проект за залесяване върху продаваните имоти, задължително включващ разполагане на тополови насаждения върху същите в рамките на двугодишен срок, считано от датата на сключване на договора за продажба.

3. Купувачът няма право да прехвърля имотите в петгодишен срок от подписване на договора за продажба.

            ІІІ. Конкурсната комисия извършва оценка на допуснатите кандидати въз основа на следните критерии :

            1. Офертна цена.

2. Представен идеен проект за инвестиции в имотите, който да съдържа следните предложения :

А/  размер на предвижданите инвестиции;

Б/  брой работни места, които се предвижда да се разкрият;

В/  предвиждани срокове за реализация на представения проект;

Г/  екологичност на проекта;

Д/  други социални предложения;

ІV. За провеждането на конкурса определя комисия в състав :

1.      Юлиян Димитров  – зам. кмет ОбА-Първомай

2.      Веселина Запрянова – мл. юрист ОбА-Първомай

3.      Гинка Попова – гл.експерт “СД” ОбА-Първомай

4. Тодор Христозов-общински съветник

5. инж. Янка Христева-общ.съветник

6. д-р Лъчезар Павлов-общ.съветник

7. Игнат Панайотов-общ.съветник

            V. След приключване на конкурсната процедура и сключване на договора за продажба, 10% от получената продажна цена да се изразходват за благоустройствени мероприятия в с.Поройна.

VІ. Упълномощава Кмета на община Първомай да извърши всички процедури по провеждане на конкурса за земеделските земи /ОПФ/, като подпише договор със спечелилия участник, при изпълнение на конкурсните изисквания.

РЕШЕНИЕ №339, взето на 30.01.2006г. по Протокол № 32

Относно: Отчет за изпълнение на културния календар за 2005 година и проект за 2006 година.

На основание чл.20, във връзка с чл.11, т.5 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.      Приема отчета за изпълнение на Културния календар за 2005 г.

2.      Приема Културен календар на община Първомай за 2006 г.

3. В бюджета на общината за 2006 г. да се предвидят средства извън субсидията на читалищата в размер на 30 000 лева за обезпечаване на провеждането на по-крупни общински културни мероприятия, както следва :

3.1. Винфест послучай празника “Трифон Зарезан” с участие на художествена програма и местни народни оркестри на открито – 2 000 лв;

3.2. Тържествено честване деня на Освобождението – 3-ти март – 1 000 лв;

3.3. Празник на града и общината /1-ви май/ - 5 500 лв;

3.4. Откриване на МКТ – 2006 г – 1 000 лв;

3.5. “Майски културни тържества 2006г” /от 1 до 30 май по отделна програма, която да се приеме и от комисията по образование, култура и вероизповедание/ - 7 000 лв;

3.6. Връчване на национална литературна награда на името на акад. Георги Караславов – 2 000 лв;

3.7. “VІІІ Празник на Тракийската народна музика и песен – Първомай 2006” – 5 500 лв;

3.8. Празници на поезията 2006 – 2 000 лв;

3.9. Коледни и новогодишни тържества – 3 000 лв;

3.10. Отбелязване на юбилейни годишнини на читалищата в :

            - с. Градина   - 200 лв;

            - с. Искра       - 200 лв;

3.11. Отбелязване 150 години  на училището в с.Градина – 600 лв.

РЕШЕНИЕ № 340, взето на 15.02.2006 г. по Протокол № 33

Относно: приемане на общински приватизационен план за 2006 година на Община Първомай.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал.2 от ЗПСК

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема общински приватизационен план 2006 год. на Община Първомай.

ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ПЛАН ЗА 2006 ГОДИНА

Обект на приватизация

Прогнозна с-ст на сделката – лв.

Очаквани приходи – лв.

1

Бивша детска градина “Осми март” – гр.Първомай

56 000

56 000

2

Бивше училище с.Татарево

31 000

31 000

3

Бивша детска градина с.Татарево

25 000

25 000

4

630 поименни Акции от “Газоснабдяване Първомай” АД

106 000

106 000

 

І

Общо очаквани приходи от приватизационни сделки за 2006г.

218 000

ІІ

Общо очаквани разходи от приватизационни сделки за 2006г., разпределени както следва:

-

1.

9 % за покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол, както и за придобиване на дълготрайни и краткотрайни материални активи

19 620

2.

91 % в специален фонд на разпореждане на Общински съвет, като средствата от този фонд се използват за инвестиционни цели, включително за придобиване на дълготрайни материални активи със социално предназначение и за погасяване на кредитите за незавършени обекти на строителството. Тези разходи не могат да се използват за текущи разходи.

198 380

 

РЕШЕНИЕ № 341, взето на 15.02.2006г. по Протокол № 33

Относно: Приемане на уточнения годишен план на бюджет 2005 година. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за 2005 година.Приемане на отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2005 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.11 ал.7, чл.18 и 30 от ЗОБ, и Наредбата на общинския съвет по чл.9а от ЗОБ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

                  1.Приема уточнения годишен план на бюджета за 2005 г. по прихода и разхода по функции и дейности, както следва :

1.1.По прихода – 7 473 235 лв.

/разпределени по параграфи, съгласно Приложения №№ 1-1;1-2;1-3,/;

1.2.По разхода – 7 473 235 лв.

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложения №№ 2;2-1;2-2;2-3/.

2.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2005 г., както следва:

                   2.1.По прихода – 7 444 272 лв.

/разпределени по параграфи, съгласно Приложения №№ 1-1;1-2;1-3,/;

                    2.2.По разхода – 7 077 502 лв.

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложения №№ 2;2-1;2-2;2-3/.

                  3.Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове за 2005 г.

                  / съгласно Приложения №№ 3,4 и 5/

РЕШЕНИЕ № 342П”, взето на 15.ІІ.2006 г. по протокол № 33

Относно:1.Приемане на Бюджет 2006 година. 2.Приемане на инвестиционна програма2006 г. 3.Приемане на строителна програма 2006 година. 4.Приемане на извънбюджетни сметки и фондове 2006 година.

На основание чл.21 ал.1 т.6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.11 ал.7, чл.12 и 30 от ЗОБ,  във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2006 година и Наредбата на Общинския съвет  по чл.9а  от ЗОБ,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ   РЕШИ :

1. Приема бюджета за 2006 г. както следва:

            1.1. По прихода в размер на 7 812 816 лева.

 /съгласно Приложение № 1/

            1.1.1. Приходи от държавни трансфери в размер на 3 801 024 лв.,

 в т.ч. :

            1.1.1.1. Преотстъпен данък по ЗОДФЛ за делегирани дейности (ДД) в размер на 1 235 480 лева;

            1.1.1.2. Обща допълваща субсидия в размер на 2 565 544 лева;

            1.1.1.3. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на ДД в размер на 105 900 лева, в т.ч.:

                        - По чл.10 от ЗДБРБ за 2006 г. – 105 900 лева;

            1.1.1.4. Преходен остатък от 2005 г. в размер на 201 638 лева.

            1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 704  254 лева,

в т.ч. :

            1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 515 350 лева.

/съгласно Приложение № 1/;

            1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 069 472 лева.

 /съгласно Приложение № 1/;

1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 609 500 лева.;

1.1.2.4.Компенсиращ трансфер за отменения пътен данък в размер на 206 200 лева;

            1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 138 600 лева.

            1.1.2.6. Преходен остатък от 2005 г. в размер на 165 132 лева.

            1.2. По разходите в размер на 7 812 816 лева, разпределени по функции, групи, дейности и параграфи.

 /съгласно Приложение № 2/ 

в т.ч.:

            1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 4 034 092 лева,

 от тях:

            1.2.1.1. От държавни трансфери – 3 727 336 лева;

            1.2.1.2. От местни приходи – 105 118  лева.;

1.2.1.3.От преходен остатък 201 638 лева.

            1.2.2. За местни дейности в размер на 3 579 136 лева;

            1.2.3. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 199 588 лева.

в т.ч.:

            1.2.3.1. За делегирани държавни дейности – 179 588 лева;

            1.2.3.2. За местни дейности -  20 000 лева;

            1.3 Инвестиционна програма в размер на 1 387 557 лева, съгласно приложен поименен списък.

Приложение № 3.

1.4.Приема строителна програма в размер 1 548 202 лева , съгласно приложен поименен списък.

Приложение № 4.

2.Приема разчета за целеви разходи:

2.1.Помощи по решение на Общински съвет  в размер  на 10 000 лева;

2.1.1.Упълномощава кмета  да отпуска помощи, които не са на основание  на Закона за семейни помощи за деца  и Закона за социално подпомагане, предвидени в дейност”Общинска администрация”по § 42-94”Други помощи по решение на Общински съвет”, в размер не по висок от 150 лева.

2.2. Помощи за погребения в размер на 500 лева;

2.2.1.Упълномощава кмета да отпуска помощи за погребения при спазване на условията, които ще са в сила с приемането на Постановлението за изпълнение на ДБРБ за 2006 година.

2.3.Членски внос в неправителствени организации в размер на 9 800 лева.

2.4.За прояви от общоградски и национален характер/културен календар/ в размер на 30 000 лева.

2.5.За празници на Деня на детето 1-ви юни в размер на 2 000 лева.

2.6.За превоз на ученици в размер на 12 000 лева;

2.6.1.Средства за превоз на ученици от основните училища на територията на община Първомай/разлика в цената на билета/ на стойност 7 500 лева;

2.6.2.Вътрешно-градски превоз Любеново-Първомай  на стойност 3 000 лева;

2.6.3.Средства за превоз на ученици от ІХ клас – СОУ на стойност 1 500 лева.

3.Приема следните лимити за разходи:

            3.1. Социално-битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;

            3.2. Представителни разходи в размер на 6 500 лева;

            3.3. Определя лимит  от 50 хиляди км за служебен автомобил “Опел Вектра”, както следва: 30 хиляди км за кмета на общината; 10 хиляди км  за зам.кметовете и 10 хиляди км  за ръководството на Общински съвет.

4.Утвърждава разчети за субсидии на организации с нестопанска цел, както следва:

4.1.Многопрофилна болница за активно лечение град Първомай 30 000 лева.

4.2.Спортни школи в размер на 16 400 лева, съгласно

/ Приложение № 5/.

4.3.Туризъм  в размер на 5 000 лева.

4.4.Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата по т.4.1, т.4.2 и т.4.3.

5. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгласно

                                                                                              Приложение № 6.

5.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.9 и размера на средствата в рамките на 90 % от действителните разходи.

6.Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати,съгласно

Приложение № 7

7.Приема план–сметките на извънбюджетните фондове, съгласно

Приложения №  №  8, 9 и 10.

            8.Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци.

9.Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за “местни” дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове на общината на стойност до 30 хиляди лева с краен срок за възстановяване 30.ХІІ.2006 година.

10. Възлага на кмета на общината :

            10.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните и третостепенни разпоредители с бюджетни кредити;

            10.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол;

10.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на “държавни дейности”, да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия или държавния трансфер на ДДФЛ;

10.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

10.5 Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани  просрочени задължения, когато техния размер  надвишава 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

10.6. Да предлага на общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в съответната делегирана дейност, без да се увеличава СМБРЗ, утвърдена от отрасловото министерство.

11. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета /чл27. от ЗОБ/

11.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

11.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

11.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т.1.2.3.2

11.4 Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинасиране на общински програми и проекти.

11.5 Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.

12.Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 25 февруари 2006 година конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.

РЕШЕНИЕ № 343, взето на 15.02.2006 г. по протокол № 33

Относно: Продължаване срока за представяне на утвърден инвестиционен проект от “Сигнум”ООД , съгласно Решения № 54,55,56 от 29.01.2004 г. на ОбС гр.Първомай.

В предвид изложеното в докладна записка от зам.кмета К.Ангелов изх.№ 61-00-15/7.02.2006 г и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

 

1. Да се продължи срока за представяне на утвърден инвестиционен проект , съгласно Решения № 54,55,56 от 29.01.2004 г. на ОбС гр.Първомай с една година, считано от 21.06.2006 г.

2. Упълномощава Кмета на Общината да подпише Анекс към договори № 128/21.06.2004г. и № 129/21.06.2004г., за продължаване срока за представяне на утвърден инвестиционен проект с една година.

РЕШЕНИЕ №344, взето на 15.02.2006 г. по протокол № 33

Относно: Допълване списък на терени и помещения към Решение № 246/30.06.2005г. за отдаване на части от имоти-ПОС под наем, по реда на чл.14, ал.7 от ЗОС.

На основание проекто-решение от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-16/07.02.2006 г.  и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал.7 от ЗОС и чл.12 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

       1. Да се отдадат под наем чрез конкурс , помещения, находящи се на втори етаж секция Г /северно крило/ в сградата на Общинска администрация в УПИ – ОБНС, администрация в кв.89 по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив, както следва:

       - стая № 221 с площ от 18 кв.м.

       - стая № 222 с площ от 36,70 кв.м.

       - стая № 223 с площ от 36,40 кв.м.

       2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички необходими действия по отдаването под наем чрез конкурс и сключи договор за наем със спечелилите конкурса за обектите описани в т.1.

РЕШЕНИЕ №345, взето на 15.02.2006 г. по протокол № 33

Относно: Продажба чрез търг с явно наддаване на съоръжение – автомивка с ел.помпа находящо се в парцел № 18 от масив по плана на стопански двор № 2 в с.Искра, общ. Първомай.

            В предвид изложеното в докладна записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-18/07.02.2006г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл. 35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.38, ал.2 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

       І. Да се извърши продажба чрез търг с явно наддаване по пазарни цени на общински имот представляващ съоръжение – автомивка с ел.помпа с обща застроена площ от 34 кв.м. , находящо се в парцел № 18 от масив по плана на стопански двор № 2 в с.Искра, общ. Първомай.

       ІІ. Упълномощава Кмета на община Първомай да извърши всички процедури по провеждане на търга, като подпише договор със спечелилия участник.

РЕШЕНИЕ №346 взето на 15.ІІ.2006 г. по протокол № 33

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за 2005 година.

На основание изложеното в отчета за изпълнение на решения на ОбС от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-20/07.02.2006 г. и на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема за сведение отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет гр.Първомай до края на 2005 година.

 

РЕШЕНИЕ №347, взето на  15.ІІ.2006 г. по протокол № 33

Относно: Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай.

На основание внесено проекто решение от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-19/07.02.2006 г. и на основание чл.22, ал.1 и във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.6, ал.2 от ЗМДТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ

1. Заличава точка 24 от чл.52 като всички следващи точки се преномерират съответно от 24 до 52.

2. Към чл. 21, ал.4 се създава нова точка 3, както следва :

За ползване на терени за “преместваеми обекти” за местодомуване на МПС за месец на кв.м. по зони :

       І-ва зона                                0,75 лв

       ІІ-ра зона                               0,50 лв

       ІІІ-та зона                              0,30 лв

       Села                                       0,20 лв

3. В чл. 26 се създават нови алинея 3 и алинея 4 , както следва :

       /3/ Служителите на Общинска администрация и дейностите към нея, ползващи услугите на дейността “Стол” , заплащат цена формирана от пълните разходи, включващи заплати, осигурителни вноски, хранителни продукти и издръжка на дейността, както и придобиването на дълготрайни материални активи.

       /4/ Външни лица, ползващи услугите по чл.26, ал.3 заплащат цената, увеличена с 20 %.

4. Допълва чл. 52 с нови точки 53,54 и 55, както следва :

       т. 53. Годишна такса за ползване на Общинския радиовъзел

5 лева.

                   т. 54. Урнополагане                                                20 лева

                   т. 55. Изкоп и закриване на гробно място при преместване на кости в друго населено място                                                                  60 лева

РЕШЕНИЕ №348, взето на 15.ІІ.2006 г. по протокол № 33

Относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Първомай за 2005 година и приемане на Общинска програма “Предотвратяване и противодействие на на противообществените прояви и престъпления сред малолетните и непълнолетните.”

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.10, ал.1 б.”а” от ЗБППМН

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ  :

1. Приема за сведение отчета за дейността на МКБППМН при община Първомай за 2005 година.

2. Задължава се МКБППМН в срок от три месеца да разработи  Общинска програма “Предотвратяване и противодействие на противообществени прояви и престъпления сред  малолетните и непълнолетните.”

РЕШЕНИЕ № 349, взето на 15.ІІ.2006 г. по протокол № 33

Относно: Отпускане на еднократна помощ на Запрян Ангелов Запрянов живущ в с.Крушево, община Първомай в размер 500 /петстотин/ лева.

На основание чл.21, ал.6, т.1 от ЗМСМА, т.2.1. на Решение № 342 от 15.02.2006 г. на Общински съвет гр.Първомай и молба вх.№ 53-0-39/30.01.2006 г. в деловодството на Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Да се отпусне помощ на стойност 500 /петстотин/ лева на Запрян Ангелов Запрянов за закупуване на строителни материали и извършване на ремонт на изгорялото му семейно жилище.

РЕШЕНИЕ №350, взето на 15.ІІ.2006 г. по ппротокол № 33

Относно: Участие в проект “Местно икономическо развитие и маркетинг на български общини”.

Във връзка с изложеното в докладна записка от А.Папазов – кмет на общината и Е.Захариев-председател на ОбС и на основание чл.21 ал.1 т.2 и ал.2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

            1. Община Първомай да приеме условията за участие в проект “Местно икономическо развитие и маркетинг на български общини”.

            - Общината определя местното икономическо развитие като свой дългосрочен приоритет. Основна цел в работата й е създаването на жизнена икономика и повишаване качеството на живот. Общината е готова да постигне тези цели чрез изпълнение на дългосрочна програма за икономическо развитие и укрепване на своя капацитет и капацитета на специалистите по бизнес развитие;

            - Общината има готовност да определи експерт по икономическо развитие към Общинска администрация, който да изпълнява тези функции дългосрочно и след приключване на Проект “Местно икономическо развитие и маркетинг на българските общини”;

            - Общината се ангажира да спазва принципите на прозрачност и публичност при осъществяване на дейностите за икономическо развитие и ще се придържа към спазването на етичните норми на отворено местно самоуправление;

            - Общината е готова да отдели необходимото време и ресурси за постигане и постоянно поддържане на общоприетите стандартни критерии за “Община-готова за бизнес развитие”;

            - Общината подкрепя идеята за създаване и дългосрочно участие в мрежа на професионалисти в областта на икономическото развитие;

            - Общината е готова да споделя натрупания опит и информация с други български общини.

            2. Съгласно изискванията на проекта променя Решение № 329/30.01.2006 г. в част ІІ. Общински дейности, т.Б7 “Други дейности по икономиката” като разкрива нова длъжност “специалист по икономическо развитие”, чийто компетенции позволяват провеждане на про-активна и целенасочена политика за икономическо обслужване на бизнеса и инвеститорите от името и за общината.

РЕШЕНИЕ №351

Относно: Кандидатстване по проект за рехабилитация и възстановяване на щетите от наводненията BG 2005/017-684.01.

В предвид изложеното в докладната записка от кмета на общината изх.№ 61-00-26/06.03.2006 г. и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

            1. Община Първомай да кандидатства с проект за основен ремонт на път ІV-58818 Първомай – Бяла река – Буково в участък Драгойново-Буково км 15+400 до км 25+600 за финансиране по програма Phare 2005, Компонент 1 Рехабилитация на малки местни и регионални транспортни инфраструктури;

            2. Общински съвет гр.Първомай упълномощава Кмета на Община Първомай да представи проекта пред съответните компетентни органи.

РЕШЕНИЕ № 352, взето на 31.ІІІ.2006 г. по протокол  № 35

Относно: Информация за резултатите от ликвидацията на “Борислав” ООД.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема информацията за резултатите от ликвидацията на “Борислав”ООД.

РЕШЕНИЕ № 353, взето на 31.ІІІ.2006 г. по протокол  № 35

Относно: Продажбата на общински парцел на собственика на законно построена върху нея сграда по реда на чл.35, ал.2 от ЗОС.

Във връзка с изложеното в докладната записка на зам.кмета К.Ангелов изх.№ 61-00-46/22.03.2006г. и на основание чл.35, ал.2 от ЗОС, чл.38, ал.4 от НРПУРОИ , във връзка с чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Дава съгласие да се продаде недвижим имот – частна общинска собственост, с площ /застроена и незастроена/ 900 кв.м., съставляващ УПИ ХVІІІ – ВК “Съгласие” в кв.18 по плана на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдивска на собственика на законно построената върху имота нежилищна сграда – “ЕЦИ-2002” ЕООД.

            2. Упълномощава Кмета на община Първомай Ангел Атанасов Папазов да сключи договор за продажба на описания в т.1 недвижим имот, съгласно изготвената от лицензирания оценител пазарна оценка.

РЕШЕНИЕ № 354, взето на 31.ІІІ.2006 г. по ппротокол  № 35

Относно: Продажбата на общински недвижим имот на собственика на законно построена върху нея сграда по реда на чл.35, ал.2 от ЗОС.

Във връзка с изложеното в докладната записка на зам.кмета К.Ангелов изх.№ 61-00-45/22.03.2006 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.2 от ЗОС, чл.39 от НРПУРОИ, във връзка с параграф 2 от ПЗР на Постановление № 235 на МС от 19.06.1996 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Дава съгласие да се продаде съответната идеална част от дворно място цялото с площ от 330 кв.м., съставляващо УПИ І-1293, с акт за ЧОС № 815/03.08.2005г., отреден за жилищно строителство в кв.86 по плана на гр.Първомай, на собствениците на законно построената върху имота четириетажна жилищна сграда, пропорционално на притежаваната идеална част от правото на строеж, както следва :

            - 61,71 кв.м., представляващи 0,187 идеални части от общия парцел – 330 кв.м. на Георги Пламенов Чобанов ЕГН ..................;

            - 87,12 кв.м., представляващи 0,264 идеални части от общия парцел – 330 кв.м., на Пламен Георгиев Чобанов ЕГН ..................;

            - 87,12 кв.м., представляващи 0,264 идеални части от общия парцел – 330 кв.м., на Никола Георгиев Чобанов ЕГН ...................;

            - 94,05 кв.м., представляващи 0,285 идеални части от общия парцел – 330 кв.м., на Велизар Запрянов Ангелов ЕГН ...................

            2. Упълномощава Кмета на община Първомай Ангел Папазов да сключи договор за продажба на УПИ І-1293 в кв.86 по плана на гр.Първомай.

РЕШЕНИЕ № 355, взето на 31.ІІІ.2006 г.по протокол  № 35

Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Първомай.

 Предвид докладната записка на зам.кмета на общината К.Ангелов изх.№ 61-00-48/22.03.2006г. и на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и чл.45”А” от ЗОС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 356, взето на 31.ІІІ.2006 г. по протокол  № 35

Относно: постъпило предложение от Български туристически съюз.

Предвид внесена докладна записка от Е.Захариев-председател на ОбС и на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и чл.3, ал.4 от Наредбата за предоставяне на общински концесии по ЗОС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Открива процедура по пряко предоставяне на общинска концесия на имот – публична общинска собственост: хижа “Брягово”, представляваща триетажна масивна сграда със застроена площ от 209 кв.м., ведно с прилежащия към нея масивен навес със застроена площ от 57 кв.м., построени в поземлен имот с начин на трайно ползване – санаториум, с площ от 2,994 дка, находящ се в м. “Звиица” по картата на възстановената собственост на с.Брягово, който имот съставлява парцел ІІ от масив 188, при граници: имот № 188005 – Др. селскостопански терен, имот № 188006 – Др. селскостопански терен, кад.№ 188001 – Ведомствен път и имот № 188009 – широколистна гора.

            2. Упълномощава кмета на общината да възложи изготвянето на правен, финансово-икономически, екологичен и социален анализи.

РЕШЕНИЕ № 357, взето на 31.ІІІ.2006 г. по протокол № 35

Относно: постъпило предложение от Български туристически съюз.

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            ОЕСУТ да проучи възможностите за регулационно обособяване на общинския терен, находящ се в гр.Първомай, ул.”Бор” №2 и техническите възможности за неговото застрояване, съгласно заявеното от Български туристически съюз инвестиционно намерение според предвижданията на действащите подробен устройствен и застроителен планове или да предложи друг подходящ общински терен за реализиране на декларираните инвестиционни намерения и в едномесечен срок да представи в Общинския съвет писмен доклад.

РЕШЕНИЕ № 358, взето на 31.ІІІ.2006 г. по протокол  № 35

Относно: Обявяване на конкурс за отдаване под наем на общински имот, представляващ кафе-аперитив находящ се в УПИ І-ОбНС , администрация в кв.89 по плана на гр.Първомай.

            На основание докладна записка от зам.кмета К.Ангелов изх.№ 61-00-39/22.03.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.12 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Разрешава да се отдаде под наем чрез конкурс общински имот с площ от 108/сто и осем/ кв.м., представляващ кафе-аперитив, находящ се в УПИ І-ОбНС, администрация в кв.89 по плана на гр.Първомай с начална месечна наемна цена 207.36 лв /двеста и седем лева и 0.36 ст./, без ДДС.

            2. Конкурсът за отдаване под наем по т.1 да се проведе при следните специфични конкурсни условия:

            2.1. До конкурса се допускат само български физически или юридически лица регистрирани по ТЗ на територията на общината;

            2.2. Да не се променя предназначението на имота за периода на договора;

            2.3. Да се предложи търговска отстъпка за служители на ОбА и ОбС гр.Първомай.

            3. Упълномощава кмета на община Първомай да извърши всички процедури по провеждането на конкурса и подпише договор за наем със спечелилия участник.

РЕШЕНИЕ №359 взето на 31.ІІІ.2006 г. по протокол  № 35

Относно: допълнение към Решение № 336/30.01.2006 г. по протокол № 32 на Общински съвет гр.Първомай.

            Във връзка с предложената докладна записка от зам.кмета К.Ангелов изх.№ 61-00-38/22.03.2006 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8  и ал.2 от ЗМСМА и чл.3 ал.3 от Наредбата за предоставяне на общински концесии

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Допълва към Решение № 336/30.01.2006 г. на ОбС-Първомай нова т.2 както следва:

            2. Да се изготвят правен, финансово-икономически, социален и екологически анализи за концесия на следните язовири в пакет :

            - язовир с кадастрален № 001124, с Акт за ПОС № 53/09.03.1998г., с площ от 151,719 дка, находящ се в местността “Землище кв.Дебър”, в землището на кв.Дебър, общ.Първомай;

            - язовир с кадастрален № 052052, с Акт за ПОС № 77/02.06.1998 г., с площ от 155,591 дка, находящ се в местността “Илишика”, в землището на с.Татарево, община Първомай.

РЕШЕНИЕ №360, взето на 31.ІІІ.2006 г. по протокол  № 35

Относно: Изграждане на обществен съвет за подготовка и провеждане на Майски културни тържества 2006 година.

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

             Да се изгради обществен съвет за подготовка и провеждане на Майски културни тържества 2006 година с председател Юлиян Димитров, на когото възлага към съвета да бъдат привлечени представители на училища, читалища, детски градини, граждански организации и представители на бизнеса. Срок: 7.ІV.2006 година.

РЕШЕНИЕ №361, взето на 31.ІІІ.2006 г. по протокол  № 35

Относно: Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен обект “Бивше училище” с.Татарево, общ.Първомай, включен в годишния приватизационен план за 2006 година.

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от ЗПСПК

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

            І. Открива процедура за приватизация на :

            1. Общински нежилищен обект “Бивше училище” с.Татарево, община Първомай, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 3 280 кв.м., заедно с построените в него масивна едноетажна сграда-училище, със ЗП 460 кв.м., с изба под цялата сграда, масивна едноетажна сграда-пристройка към училището със ЗП – 167 кв.м. и масивна тоалетна със ЗП – 32 кв.м. , съставляващи УПИ ІІ-производствена дейност в кв. 52 А по плана на с.Татарево. Граници на имота: от север – улици; от изток – УПИ І-спорт; от юг-улица и от запад-улица. Имотът е подробно описан Акт за ЧОС № 23 / 15.03.2006 година.

            ІІ. Да не се извършват разпоредителни действия, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване и сключване на договори за кредити, отнасящи се до горепосочените обекти.

            ІІІ. Упълномощава кмета на общината Ангел Атанасов Папазов да възложи изготвяне на анализ на правното състояние и приватизационна оценка на горепосочените общински обекти.

РЕШЕНИЕ № 362, взето на 31.ІІІ.2006 г.по протокол  № 35

Относно: Откриване процедура за приватизация на пакет от 630 поименни акции, собственост на Община Първомай, представляващи част от капитала на “Газоснабдяване Първомай”АД, гр.Първомай, включени в годишния приватизационен план за 2006 година.

На основание чл.21, ал..1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3  т.2 и във връзка с чл.1, ал.2  т.1 чл. 32, ал. 1 , т. 2 от ЗПСК и чл. 5, ал. 1 от Наредбата за възлагане на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационен контрол, включително и процесуално представителство

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Открива процедура за приватизация, чрез публичен търг на :

Пакет от 630 поименни акции, собственост на Община – Първомай, представляващ 35% от капитала на  “Газоснабдяване Първомай” АД , гр. Първомай .

ІІ. Да не се извършват разпоредителни действия, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване и сключване на договори за кредити, отнасящи се до горепосочения обект.

ІІІ. Обявява ограничен конкурс за изготвяне на анализ правното състояние и приватизационна оценка при следните условия:.

ІV. Упълномощава кмета на Общината да извърши всички необходими действия за провеждане на конкурса и сключи договор за изготвяне на анализ на правното състояние и приватизационна оценка със спечелилия участник.

РЕШЕНИЕ № 363, взето на 31.ІІІ.2006 г. по протокол № 35

Относно: Удължаване срока на отдаден общински имот под наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС.

            На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Да се удължи срока на договора за наем за срок до 2 /две/ години на следните обекти:

            - общински имот с № 089091, представляващ водоем с площ от 59,331 дка, находящ се в местността “Корийките” в землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

            - общински имот № 000088, представляващ язовир с площ от 3,479 дка, находящ се в местността “Землище на кв.Дебър”, в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, обл. Пловдив.

            2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички необходими действия за удължаване срока на договора за обекта, описан в т.1.

РЕШЕНИЕ № 364, взето на 31.ІІІ.2006 г. по протокол  № 35

Относно: Определяне на зони за кратковременно паркиране и такса по реда и на основанията по чл.99 от Закона за движението по пътищата.

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11 от Закона за общинската собственост, чл. 99, ал.1 и 3 от Закона за движение по пътищата

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. ОПРЕДЕЛЯ на територията на гр.Първомай зони за кратковременно паркиране с максимално времетраене за еднократно паркиране не повече от три часа, както следва :

            1.1. Зона за кратковременно паркиране с 15 паркоместа, находяща се на ул.”Димитър Благоев”, в частта между ул.”Орфей” и ул.”Княз Борис І”, ос.т. 405-370 /съгласно приложената скица/.

            1.2. Зона за кратковременно паркиране с 24 паркоместа, находяща се на ул.”Княз Борис І”, в частта между ул.”Димитър Благоев” и комплекс “Ропотамо”, ос.т. 369-375 /съгласно приложената скица/.

            1.3. Зона за кратковременно паркиране с 19 паркоместа, находяща се на ул.”Братя Миладинови-юг”, в частта между ул.”Димитър Благоев” и подлеза към ЖП гара, ос.т. 305-306 /съгласно приложената скица/.

            1.4. Зона за кратковременно паркиране с 45 паркоместа паркинга между сградата на Община Първомай и ул.”Братя Миладинови-юг” .

            2.  Режимът за паркиране по т.1 е валиден само в работни дни от 8.00 часа до 18.00 часа и в събота от 9.00 до 14.00 часа. Паркиране в зоните се разрешава само за пътни превозни средства /ППС/ с максимално допустима маса до 3,5 тона или до 22 пътни места.

            3. ОПРЕДЕЛЯ такса за паркиране при условията по т. 1 и 2 в размер на 0,50 лв./час за всяко ППС.

            Не се събира такса за служебните автомобили на Община Първомай, ППС със специален режим на движение по смисъла на чл.91, ал.3 от Закона за движение по пътищата.

            Автомобили, ползвани от лица на изборна длъжност в Община Първомай, служители от Общинската администрация, както и служители от общинските служби на бюджетна издръжка, осъществяващи дейността си в сградата на Общината, както и от официални гости на общината, могат да ползват без заплащане паркоместата в зоните по т.1.1, 1.3 и 1.4 срещу издаден официален пропуск от кмета на общината и председателя на Общинския съвет.

            4. ВЪЗЛАГА на едноличното дружество с общинско имущество “Първомай 2000”ЕАД извършването на дейностите по организацията и управлението на зоните за кратковременно паркиране и събирането на определената такса.

            5. ВЪЗЛАГА на Общинската комисия по безопасност на движението, съвместно с “Първомай 2000”ЕАД в едномесечен срок да извършат всички необходими действия по обозначаването на зоните и местата за паркиране със съответните пътни знаци, пътна маркировка и надписите, указващи условията за паркиране.

            6. ЗАДЪЛЖАВА кмета на общината в едномесечен срок да предприеме необходимите мерки по чл.44, ал.1, т.4 от ЗМСМА за опазване на обществения ред от органите на РПУ Първомай при изпълнение на това решение.

            7. В двумесечен срок от приемането на решението Общинската комисия по безопасност на движението съвместно с ПК”Правни въпроси и евроинтеграция” да изготвят и внесат в Общинския съвет проект на Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 365, взето на 31.ІІІ.2006 г. по протокол  № 35

Относно: Предложение за откриване на процедура по предоставяне на концесия върху обекти публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и чл.3 ал.3 от Наредбата за предоставяне на общински концесии

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Упълномощава кмета на Община Първомай Ангел Атанасов Папазов да възложи изготвянето на правен, финансово-икономически, социален и екологически анализи на концесия на следните обекти, публична общинска собственост:

-         водоем с кадастрален № 089091 с Акт за ПОС № 65/02.06.1998 г., с площ от 59,331 дка, находящ се в местността “Корийките” в землището на с.Брягово, общ.Първомай;

-         язовир с кадастрален № 002087 с Акт за ПОС № 68/02.06.1998 г., с площ от 80,997 дка , находящ се в местността “Джебиско” в землището на с.Градина, общ.Първомай;

-         язовир с кадастрален № 049058 с Акт за ПОС № 78/02.06.1998 г., с площ от 316,883 дка, находящ се в местността “Ваклушев долап”, в землището на с.Татарево, общ.Първомай.

РЕШЕНИЕ №366, взето на 31.ІІІ.2006 г. по протокол  № 35

Относно: Приемане на спортен календар за 2006 година.

На основание чл.20 и във връзка с чл.17 ал.1 т.10 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.            Приема спортен календар за 2006 г, както следва:

М. март – Училищен баскетболен турнир кв.Дебър – 100 лв.

М.март – Спортни състезания по конни надбягвания кв.Дебър – 700 лв.

М.март – Зимен спортен празник. Пътуване до Пампорово за ски-състезания. Мероприятието е с 1 нощувка – 2000 лв.

М. април – Детски турнир по футбол до 8-ми клас – 200 лв.

М.май – По случай празника на гр.Първомай и Майските културни тържества ще се проведат следните спортни състезания:

- градска щафета – 300 лв.

- общински турнир по футбол на градския стадион – 300 лв.

- детски волейболен турнир в залата на ПГСС “В.Левски” – 100 лв.

- тенис турнир в спортна зала – 100 лв.

м. юни – Велопоход  през с.Градина, с. Крушево до с.Добри дол – 200 лв.

м.юли – Поход до вр.Драгойна – разглеждане на разкопките – 200 лв.

м. август – спортни мероприятия на градския басеин:

- турнир по минифутбол – 200 лв.

- турнир по плажен волейбол – 200 лв.

- турнир по плуване мъже, жени, деца – 300 лв.

м. септември – турнир по канадска борба – 400 лв.

м. октомври – Велопоход до с.Искра – 200 лв.

                        - Детски турнир по футбол до 8-ми клас – 200 лв.

м. декември – Общински коледен турнир по футбол – 200 лв.

                        - Детски коледен турнир по волейбол – 100 лв.

                                               ОБЩО : 6 000 лв.

РЕШЕНИЕ № 367, взето на 31.ІІІ.2006 г. по протокол  № 35

Относно: Безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху ДМА на “Медицински център І-Първомай”ЕООД и “МБАЛ-Първомай”ЕООД гр.Първомай.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.2 от ЗОС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Прехвърля безвъзмездно правото на собственост върху ДМА , представляващи медицинска апаратура и основен ремонт на “Медицински център-І” на стойност 33 316.60 лв и микробус на “МБАЛ-Първомай” на стойност 7 000 лв, съгласно приложение.

            2. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за дарение на ДМА с “МБАЛ-Първомай” ЕООД и “Медицински център І-Първомай”ЕООД гр.Първомай.

РЕШЕНИЕ № 368, взето на 31.ІІІ.2006 г. по протокол  № 35

Относно: Провеждане на конкурс за възлагането управлението на дружество с общинско имущество “Медицински център-І-Първомай” ЕООД град Първомай.

Предвид внесена докладна записка от зам.кмета на общината Ю.Димитров, изх.№ 61-00-33 от 21.03.2006 г.  и на основание чл.21 ал.1 т. 9 от ЗМСМА и чл. 44 ал. 1 и 2 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество, включено в търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

 1. Обявява конкурс за възлагане управлението на  “Медицински център І- Първомай” ЕООД . Конкурса да се проведе чрез представяне на писмена разработка и събеседване.

 

2. Приема следните изисквания към кандидатите и условия за провеждане на конкурса:

2. 1. Изисквания към кандидатите:

·        Кандидатите да притежават образователно – квалификационна степен “магистър” по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно – квалификационна степен “магистър” по икономика  и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването.

·        Кандидатите да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, или икономист. Кандидатите притежаващи образователно – квалификационна степен “магистър” по медицина да имат придобита основна специалност.

·        Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

2.2. Необходими документи за участие в конкурса:

·        Заявление /молба/ за участие в конкурса /свободен текст/;

·        Автобиография;

·        Актуална снимка;

·        Актуално свидетелство за съдимост;

·        Копие от диплом за завършено образование и от други видове официални документи удостоверяващи изискваната квалификация, подробно описана в т. 2.1 /нотариално заверени/;

·        Копие от трудовата /служебна/ книжка;

·        Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за три годишен период.

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик с името на кандидата и името на търговското дружество. В този плик са поставени два запечатани непрозрачни плика с надписи “Плик 1” и “Плик 2”, и със съдържание, както следва:

Плик 1 – документи:

·        Заявление /молба/ за участие в конкурса /свободен текст/;

·        Автобиография;

·        Актуална снимка;

·        Актуално свидетелство за съдимост;

·        Нотариално заверено копие от дипломат за висше  образование по медицина,  или по икономика и управление;

·        Нотариално заверено копие от диплома за придобита основна специалност за кандидатите притежаващи образователно –квалификационна степен “магистър” по медицина, и документа удостоверяващ квалификация по здравен мениджмънт; или документ за призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването -  за кандидатите с квалификационна степен “магистър” по икономика  и управление.

·        Нотариално заверено копие от трудовата /служебна/ книжка и /или осигурителна книжка;

Плик 2 – разработка:

·        Плик 2 трябва да съдържа писмена разработка на програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за три годишен период.

Темата предмет на събеседването е: “Мястото и ролята на лечебното заведение в здравната система на община Първомай, повишаване качеството на медицинското обслужване, приоритети за бъдещо развитие.”

Допълнителни въпроси по темата:

·        Характеристики обуславящи мястото на лечебното заведение в системата на здравеопазването на община Първомай;

·        Системи за управление на качеството в дейността на лечебното заведение;

·        Система на управление на лечебното заведение – права и задължения, атестация.

По време на провеждане на събеседването комисията по провеждане на конкурса има право да задава и други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба прилагана при управлението на лечебните заведения.

Информация за състоянието на лечебното заведение ще бъде на разположение на кандидатите в търговското дружество.

3.За провеждане на конкурса избира комисия в състав:

Юлиан Димитров – зам кмет на Община Първомай                                                     

Адвокат Александър Славов – правен консултант при ОбА

Д-р Станка Апостолова – общински съветник

Д-р Атанаска Симеонова – общински съветник

Представител на РЦЗ, излъчен от ръководителя на РЦЗ-Пловдив.

РЕШЕНИЕ № 369, взето на 31.ІІІ.2006 г. по протокол  № 35

Относно: Отмяна на Решение №297/10.11.2005г. на Общински съвет – Първомай и продажба чрез конкурс на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бяла река, общ.Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка на К.Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-41/22.03.2006 година и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.38, ал.2 и чл.55 от НРПУРОИ и чл.32, ал.2 от ЗАП

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

І. Отменя Решение №297/10.11.2005г. по Протокол №29 на Общински съвет – Първомай

ІІ. Разрешава да се извърши продажба чрез конкурс на земеделска земя - частна общинска собственост, № 082026 с площ от 5,950 дка, с начин на трайно ползване - нива,  шест категория, находяща се в местността “Реал. Граници-18ж ал”, землището на с.Бяла река, актувана с акт №21/15.03.2006г., на база на пазарна оценка, изготвена от независим лицензиран оценител .

ІІІ. Конкурса за продажба на земеделската земя да се проведе при следните специфични условия :

1. До конкурса се допускат само български физически лица или търговци, регистрирани по действащото българско законодателство.

2. Да имат реален опит в добиването и бутилирането на трапезна вода.

3. Да представят идеен проект за бутилиране на трапезна вода, задължително изграждане на цех, включващ разполагане на производствена, складова и търговска част  в рамките на двугодишен срок, считано от датата на сключване на договора за продажба.

4. Кандидатите, предложили достатъчно доказателства за възможност за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на проекта се ползват с предимство.

5. Купувачът няма право да прехвърля имота в петгодишен срок от подписване на договора за продажба. При не спазване на горното условие, същият дължи двукратния размер от продажната цена на имота, достигната на конкурса.

ІV. Конкурсната комисия извършва оценка на допуснатите кандидати въз основа на следните критерии :

            1. Офертна цена.

2. Представен идеен проект, който да съдържа следните предложения :

А/  размер на предвижданите инвестиции;

Б/  брой работни места, които се предвижда да се разкрият;

В/  предвиждани срокове за реализация на представения проект;

Г/  екологичност на проекта;

Д/ социални предложения за работещите в предприятието и за жителите на населеното място;

V. За провеждането на конкурса определя комисия в състав :

8.      инж. Костадин Ангелов     -      ОбА-Първомай

9.      адв. Александър Славов     -      ОбА-Първомай

10.  арх. Добромир Спасов        -      ОбА-Първомай

11.  инж. Мариана Янева           -      ОбА-Първомай

12.  Илия Ганчев                                   -         ОбС-Първомай

13.  Тодор Христозов              -          ОбС Първомай

14.  Ресми Саид                                   -          ОбС Първомай

VІ. След приключване на конкурсната процедура и сключване на договора за продажба, 10% от получената продажна цена да се изразходват за благоустройствени мероприятия в с.Бяла река.

VІІ. Упълномощава Кмета на Община Първомай да извърши всички процедури по провеждане на конкурса за земеделската земя /ОПФ/, като подпише договор със спечелилия участник, при изпълнение на конкурсните изисквания.

РЕШЕНИЕ №370 на Общински съвет град Първомай, взето на 31.ІІІ.2006 г. по протокол  № 35

Относно: Продажба чрез конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІІ-търговски обект в кв. 20 по плана на град Първомай.

На основание докладна записка от К.Ангелов-зам.кмет с изх.№ 61-00-44/22.03.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.38, ал.2 и чл.55 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ  РЕШИ  :

І. Разрешава да се извърши продажба чрез конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост, на база на пазарна оценка, изготвена от независим лицензиран оценител, на следния имот :

- урегулиран поземлен имот с площ от 3 200 кв.м., съставляващ УПИ ІІ – търговски обект, в кв.20 по плана на гр.Първомай, актуван с Акт за ЧОС №24/15.03.2006г.

ІІ. Конкурсът за продажба да се проведат при следните специфични условия :

1. До конкурса се допускат само български физически лица с постоянен адрес на територията на Община Първомай или търговци, регистрирани по действащото българско законодателство със седалище и адрес на управление на територията на Община Първомай.

2. Участниците в конкурса да представят проект за изграждане на авто-център върху продавания имот, в рамките на двугодишен срок, считано от датата на сключване на договора за продажба.

3. Купувачът няма право да прехвърля имота в двугодишен срок от подписване на договора за продажба.

            ІІІ. Конкурсната комисия извършва оценка на допуснатите кандидати въз основа на следните критерии :

            1. Офертна цена.

2. Представен идеен проект за инвестиции в имота, който да съдържа следните предложения :

А/  размер на предвижданите инвестиции;

Б/  брой работни места, които се предвижда да се разкрият;

В/  предвиждани срокове за реализация на представения проект;

Г/  екологичност на проекта;

Д/  други социални предложения;

 

ІV. За провеждането на конкурса определя комисия в състав :

1.      инж. Костадин Ангелов     -      ОбА-Първомай

2.      Веселина Запрянова           -      ОбА-Първомай

3.      арх. Добромир Спасов        -      ОбА-Първомай

4.      инж. Мариана Янева           -      ОбА-Първомай

5.      Николай Илиев                           -     ОбС-Първомай

6.       Стоян Бойлов                             -     ОбС-Първомай

7.       Яна Христева                             -     ОбС-Първомай

 

V. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички необходими действия по провеждане на конкурса и сключи договор със спечелилия участник.

РЕШЕНИЕ № 371, взето на 31.ІІІ.2006 г. по протокол  № 35

Относно: Продажба на земеделски имоти от ОПФ в землището на кв.Дебър.

            На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и във връзка с чл.38, ал.2 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Разрешава да се извърши продажба на 0,369 дка общинска земя, представляваща имот № 236053, с начина на трайно ползване – изоставена нива , пета категория, находящ се в местността “Кабата калдж.чеир” , в землището на кв.Дебър.

            2. Разрешава да се извърши продажба на 1,893 дка общинска земя, представляваща имот №236056 , с начин на тройно ползване- пасище , мера, пета категория , находящ се в местността “ Кабата калдж. чер” , в землището на кв. Дебър.

          3.Упълномощава Кмета на община Първомай да извърши всички необходими действия по продажбата чрез търг с явно наддаване по пазарни цени , определени от независим  лицензиран оценител и подпише договор за продажба със спечелилия търга.

РЕШЕНИЕ № 372, взето на 28.ІV.2006 г. по протокол №36

ОТНОСНО: отчуждаване и замяна на имоти и части от тях, попадащи на терен за санитарно охранителна зона /СОЗ/ - пояс І, около бункерни помпени станции в землището на с.Брягово, община Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка на кмета на общината А.Папазов изх.№ 61-00-54/18.04.2006г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.2 и ал.4 и следващите от ЗОС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Да бъде извършена замяна на 6,000 дка общинска земя на стойност 2 460 лв., представляваща имот №132013, четвърта категория, с начин на трайно ползване - използв.ливада, находяща се в местността “Чилтика”, в землището на кв.Дебър с 6,040 дка. земеделска земя  собственост на Вълка Кръстева Палакова, представляваща имот №074118, четвърта категория, с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местността “Кавал кър” в землището на с.Брягово, на стойност 2 460 лв., необходима за отреждане на терен за санитарно–охранителна зона /СОЗ/ - пояс І около бункерната помпена станция  №2, попадаща върху частния земеделски имот.

2. Отчуждава имот №069050, с площ от 3,260 дка., с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Кавал кър” в землището на с.Брягово, собственост на Вана Тодорова Точкова ЕГН ............... и Божидар Иванов Точков ЕГН .................., наследници на Петко Николов Точков, на стойност 1 011 лв., необходим за отреждане на терен за санитарно–охранителна зона /СОЗ/ - пояс І около бункерната помпена станция  №3, попадаща върху частния земеделски имот.

3. Отчуждаване на 0,625 дка, представляващи част от имот №074074, целият с площ от 13,969 дка., с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Кавал кър” в землището на с.Брягово, собственост на Динко Иванов Лукаров ЕГН ..............., Ангел Иванов Ангелов ЕГН .................., Марийка Ангелова Гурманова ЕГН ................, Йорданка Ангелова Манолова ЕГН ....................., Райна Ангелова Темизова ЕГН ................, наследници на Ангел Костадинов Лукаров на стойност 296 лв., необходим за отреждане на терен за санитарно–охранителна зона /СОЗ/ - пояс І около бункерната помпена станция  №2, попадаща върху частния земеделски имот.

4.Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички необходими действия по замяната описана в т.1 и отчуждаването описано в т.2 и т.3.

РЕШЕНИЕ № 373, взето на 28.ІV.2006 г. по протокол №36

Относно:Обявяване на недвижим имот планоснимачен № 1078 в кв.12 по плана на с.Градина, общ. Първомай, отреден за улично уширение за частна общинска собственост.

            На основание докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-57/19.04.2006г и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.3, ал.2 , ал.3 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

             Обявява за частна общинска собственост поземлен имот планоснимачен № 1078 с площ от 255 кв.м., находящ се в кв.12 по плана на с.Градина, община Първомай при граници на имота: от две страни улица о.т. 17-18-246; от запад УПИ ІV-124 и УПИ V-124, поради това, че е престанал да има предназначението по чл.3, ал.2 от ЗОС.

РЕШЕНИЕ № 374, взето на 28.ІV.2006 г. по протокол №36

Относно: обявяване на част от недвижим имот, отреден за вътрешен път в стопански двор № 1 с.Искра, общ. Първомай за частна общинска собственост.

            На основание докладна записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-58/19.04.2006 г и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.3, ал.2,ал.3 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ   РЕШИ  :

            Обявява за частна общинска собственост част от полски път № 51, между точки А, В, С, D, E, F, J  с площ от 0,406 дка, находящ се в стопански двор № 1 на с.Искра, община Първомай , при граници на имота: от запад имот № 18 и № 17, от север имот № 51, от изток имоти № 43,№ 21 и № 22 и от юг имот № 53, поради това, че е престанал да има предназначението си по чл.3, ал.2 от ЗОС.

РЕШЕНИЕ № 375, взето на 28.ІV.2006 г. по протокол №36

Относно: Продажба чрез търг с явно наддаване на УПИ VІІІ- 13 в кв.2 и УПИ ІІ-184 в кв.10 по плана на с. Крушево, общ. Първомай.

 Предвид докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-53/18.04.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.38, ал.2 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.      Да се извърши продажба чрез търг с явно наддаване по пазарни цени на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: празно дворно място с площ от 722кв.м., представляващо УПИ VІІІ-13 в кв.2 по плана на с. Крушево, общ. Първомай, одобрен със заповед №60/20.05.1986 год., при граници на имота: от север УПИ VІІ-11,от изток- улица, от юг- улица и от запад- УПИ ІХ-12.

2.       Да се извърши продажба чрез търг с явно наддаване по пазарни цени на недвижим имот- частна собственост, а именно: празно дворно място с площ от 710 кв.м., представляващо УПИ ІІ-184 в кв.10 по плана на с. Крушево, общ. Първомай, одобрен със заповед №60/20.05.1986 год., при граници на имота: от север- УПИ І-184, от изток- УПИ ІІІ-184, от юг-УПИ ХХ-185 и от запад- улица.

3.              Упълномощава  Кмета на община Първомай да извърши всички процедури по провеждане на търга, като подпише договор със спечелилия участник.

РЕШЕНИЕ № 376, взето на 28.ІV.2006 г.по протокол №36

Относно:Допускане на изменението на улична регулация и промяна на дворищна регулация по плана на кв.Дебър, гр.Първомай общ.Първомай

На основание докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-59/19.04.2006 г. и на основание чл.134,ал.1, т.1, ал.2, т.1 от ЗУТ и във връзка с чл.3, ал.5 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Да допусне изменение на уличната регулация с о.т. №№ 149, 147, 146 и 108 по плана на кв.Дебър, гр.Първомай и промяна на дворищната регулация на УПИ ХХ-872 във връзка с разделянето му на два самостоятелни УПИ на основание чл.134, ал.1 т.1, ал.2 т.1 от ЗУТ, съгласно приложената скица-проект.

РЕШЕНИЕ № 377, взето на 28.ІV.2006 г. по протокол №36

Относно: Извършване на сеч в общински гори за задоволяване на местното население с дърва за огрев през 2006 г.

Предвид докладна записка изх.№ 61-00-52/18.04.2006 г. на Ю.Димитров-зам.кмет и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

  1. Предоставя на Държавно лесничейство гр.Първомай да изготви годишен план за ползване на дървесина през 2006 година, да маркира предвидените по ЛУП сечи и комплектова към лесосечния фонд за 2006 година , както и списък за събиране на суха и паднала дървесина за предоставяне ползване на контингент местно население. Събирането на сухата и паднала маса и санитарните сечи от иглолистни насаждения да се предостави и на желаещите от района на общината.
  2. Държавно лесничейство гр.Първомай да изведе маркираните сечи и събирането на суха и паднала дървесина с контингент местно население по такси на корен.

3.                   До въвеждане на община Първомай във владение на общински гори, събраните такси да се внасят в Държавния бюджет.

РЕШЕНИЕ № 378, взето на 28.ІV.2006 г. по протокол №36

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай и създаване нов раздел, регламентиращ размера на таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води, водни обекти и териториите в строителните граници на населените места - общинска собственост.

На основание докладна записка изх.№ 61-00-55/19.04.2006 г. на зам.кметът Ю.Димитров и на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.24, ал.2 от Закона за лечебните растения и във връзка с чл.6, ал.1, т.6 от Закона за местните данъци и такси

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

  1. Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай, както следва:

Към глава ІІ се създава нов раздел ІХ “Такси за ползване на лечебни растения”, със следното съдържание:

Чл. 44а.(1) За ползване на лечебни растения от земи, гори, води, водни обекти и териториите в строителни граници на населените места- общинска собственост, се заплащат следните такси:

І. Билки ( в сурово състояние)             Мярка (кг)              Такса (лева)

1. Грудки, корени, коренища

-божур, иглика,лудо биле, ранилист,

  решетка, ягода горска                                   кг                                 0,06

-кукуряк, папрат мъжка, папрат сладка        кг                                 0,04

-бъзак, гръмотрън, синя жлъчка                    кг                                 0,02

-глухарче, девесил, оман чер,пищялка,

 чобанка                                                            кг                                  0,01

-други                                                                кг                                  0,03

2. Листа

-мечо грозде                                                     кг                                  0,05

-лудо биле                                                         кг                                  0,04

-бръшлян, чобанка                                          кг                                   0,03

-глог, живовлек, леска, липа, люляк,

 оман чер, ягода горска                                   кг                                   0,02

-бреза, върба, къпина, лопен, малина

подбел                                                               кг                                   0,01

-други                                                                кг                                   0,03

3. Стръкове

-блатно кокиче                                                 кг                                   0,10

-горицвет, лазаркиня                                       кг                                   0,05

-гълъбови очички, зайча сянка, залист

 бодлив, лечебен исоп, прозориче жълто,

 шапиче                                                             кг                                   0,05

-зимзелен, лудо биле, ранилист,

теменуга миризлива, чубрица планинска     кг                                    0,04

-дяволска уста, кантарион жълт, кантарион

червен, мащерка, очанка, риган обикновен   кг                                   0,03

-великденче, върбинка, жаблек, златна

пръчица, изсипливче, камшик, лепка,

медуница, миши уши, пача трева, пелин

обикновен, подъбиче бяло, подъбиче

червено, пчелник, равнец бял                         кг                                   0,02

-врабчови чревца, вратига, глухарче,

еньовче, змийско мляко, имел бял,

комунига жълта, мокреш, оман черен,

русупас, теменуга трицветна, хвощ              кг                                   0,01

-други                                                               кг                                   0,03

4. Цветове

-липа                                                                кг                                   0,07

-метличина, паричка, подбел, ралица,

слез, тъжник блатен                                       кг                                   0,03

-акация бяла, бъз                                            кг                                   0,02

-вратига, глог, равнец бял                             кг                                   0,01

-други                                                              кг                                   0,03

5. Плодове

-боровинка червена и черна, хвойна

червена                                                           кг                                     0,10

-хвойна сибирска                                           кг                                     0,07

-кисел трън, къпина, малина                        кг                                     0,04

-бъз, глог, конски кестен, киселеца             кг                                     0,02

-бъзак, трънка,                                               кг                                     0,01

-други                                                              кг                                     0,03

6. Семена                

-есенен минзухар                                           кг                                     0,10

-други                                                              кг                                    0,05

ІІ. Растения и горски плодове в              Мярка (кг)                 Такса (лева)   

сурово  състояние ( извън списъка

 на лечебните растения по ЗЛР)  

  1. Грудки, корени, коренища ( с

изключение на такива от репей,

коприва, троскот)                                         кг                                       0,03

  1. Листа ( с изключение на такива

от коприва)

- орех                                                             кг                                       0,01

-други                                                            кг                                       0,03

3. Стръкове ( с изключение на

такива от маточина)                                    кг                                        0,03

4 .Цветове ( с изключение на

     такива от лайка)                                          кг                                         0,03

   5.Плодове

- хвойна синя                                               кг                                         0,07

-шипка                                                          кг                                         0,03

-орех, обикновен кестен                             кг                                         0,10

-други                                                           кг                                         0,03

(2) Таксите се заплащат преди издаване на позволителното.

РЕШЕНИЕ № 379, взето на 28.ІV.2006 г. по протокол №36

Относно: Информация на ОЕСУТ в изпълнение на Решение № 357 на Общински съвет град Първомай от 31.03.2006 г. по протокол № 35 относно постъпило предложение от Българския туристически съюз.

На основание внесена информация от гл.арх. Д.Спасов изх.№ 61-00-60/20.04.2006г. и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема информацията на ОЕСУТ относно постъпило предложение от Български туристически съюз за сведение.

РЕШЕНИЕ № 380, взето на 28.ІV.2006 г. по протокол №36

Относно: Промяна предназначението и обявяване за частна общинска собственост на част от УПИ ІІ- озеленяване в кв.№28а по плана на гр. Първомай, обл. Пловдивска, във връзка с необходимостта от изграждане на съоръжения на техническата инфраструктура и осигуряване на достъп и обслужване на складовите площи към търговската сграда в УПИ V- търговия, собственост на ЕТ ” Димитър Костадинов Сираков”

Предвид внесена докладна записка от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-62/27.04.2006г и на основание чл.9, ал.3, т.2 във връзка с ал.2, предложение второ от ЗУТ, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.3, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

       Променя предназначението и обявява за частна общинска собственост северозападната част от УПИ ІІ- озеленяване с площ от 75 кв.м. в кв.28-а по плана на гр.Първомай,обл.Пловдивска, за изграждане на съоръжения  на техническата инфраструктура, при граници: от запад- улица; от изток ІІ-озеленяване, от юг-ІІ-озеленяване и от север- част от V- търговия, повдигната с червен цвят на скицата, неразделна част от настоящето решение.

РЕШЕНИЕ № 381, взето на 28.ІV.2006 г. по протокол №36

Относно: Промяна предназначението и обявяване за частна общинска собственост на част от УПИ ІІ- озеленяване в кв.№28а по плана на гр.Първомай, обл. Пловдивска, във връзка с необходимостта от изграждане на съоръжения на техническата инфраструктура и осигуряване на достъп и обслужване на складовите площи към търговската сграда в УПИ V- търговия, собственост на ЕТ ” Димитър Костадинов Сираков”

На основание докладна записка от К.Ангелов изх.№ 61-00-62/27.04.2006 г. и на основание чл.134, ал.1, т.6 от ЗУТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Дава съгласие за промяна на регулацията между парцели /УПИ/ V- търговия и ІІ-озеленяване, във връзка с обособяването на самостоятелен УПИ VІ- търговски дейности като прилежащ терен към законно построената сграда, собственост на ЕТ “ Димитър Костадинов Сираков” в кв.№28-а по плана на гр.Първомай, обл.Пловдивска.

РЕШЕНИЕ № 382, взето на 28.ІV.2006 г. по протокол №36

Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ.

Предвид внесена докладна записка от д-р Станка Апостолова вх.№ 53-0-133/27.04.2006 г и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и съгласно Решение №342 “П” т.2,1 от 15.02.2006г. по Протокол №33 на Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Отпуска еднократна помощ в размер на 300.00 лв. /триста лв/ на семейството на Георги Иванов Тодоров с.Татарево ул.”49” №5.

            2.  Препоръчва на ОбА , респективно на кмета на с.Татарево при изплащане на сумата да предприеме необходимите мерки същата да бъде изразходвана за удовлетворяване нуждите на семейството.

РЕШЕНИЕ № 383, взето на 28.ІV.2006 г. по протокол №36

Относно: неизпълнение на  решения на Общинския съвет и внасянето на материали от Общинската администрация

Предвид внесена докладна записка от Е.Захариев-председател на ОбС вх.№ 53-0-135/28.04.2006г и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.88,ал.1 от ПОДОбС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.Обръща внимание на кмета на общината незабавно да предприеме необходимите действия за изпълнение на задълженията си по чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА.

2.Задължава кмета на общината да извърши проверка за причините за неизпълнение на решение №328/30.01.2006 г. на Общински съвет гр. Първомай и за заседанието през м.май да внесе информация за това, съдържаща данни за виновните длъжностни лица и предприетите дисциплинарни мерки спрямо тях.

РЕШЕНИЕ № 384, взето на 26.V.2006г. по протокол № 37

Относно: Приемане годишните финансови отчети на общинските дружества за 2005 година.

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА, чл.17 т.11 и чл.23 т.9 от Наредбата за реда за управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            Приема годишните финансови  отчети за дейността на : „МБАЛ-Първомай”ЕООД;„МЦ-І-Първомай”ЕООД;„Първомай-Автотранспорт” ЕООД; „Първомай 2000”ЕАД; „Марица-95”ООД  за периода 01.01.2005-31.12.2005 година.

РЕШЕНИЕ №385, взето на 26.V.2006г. по протокол № 37

Относно: Отчет за изпълнение на договорите и приходите от наеми на общински имоти през 2005 година.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ

            1. Приема отчет за изпълнение на договорите и приходите от наеми на общински имоти през 2005 година.

            2. ОбА да извърши преглед на договорите, по които има забавено плащане и да предприеме процедура за прекратяване на непрекратените

договори.

РЕШЕНИЕ № 386, взето на 26.V.2006г. по протокол № 37

Относно: Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред.

На основание чл.21, ал.2 и чл.44 ал.1 т.4 и т.7 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Приема информацията за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред.

            2. Задължава кмета на общината до края на м.септември да докладва пред ОбС за:

            а/ констатирани нарушения на замърсяване крайградските и крайселските зони и мероприятията за преустановяването им;

            б/ размера на наложените глоби на питейните заведения, нарушили чл.6 ал.1 и 2 от Наредбата за чистотата и обществения ред и какви са определените санкции при установени повторни нарушения – посещение на малолетни и непълнолетни без родители след 22.00 часа ;

            в/ картотекиране в едномесечен срок на разкопаните улични платна и тротоари и невъзстановени според изискванията на Наредбата за чистотата и обществения ред и взетите мерки и наложените санкции на нарушителите.

РЕШЕНИЕ № 387, взето на 26.V.2006г. по протокол № 37

Относно: Информация за проблемите и изпълнението на договора за обществени превози в Община Първомай.

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Приема информацията за проблемите и изпълнението на договора за обществени превози в Община Първомай.

2. Възлага на Общинска администрация да извърши проверка за спазване условията заложени в договора за обществени превози в Община Първомай и на заседанието през м.юли внесе в ОбС информация за констатациите.

РЕШЕНИЕ № 388, взето на 26.V.2006г. по ппротокол № 37

Относно: Допълване на Решение № 342 „П” /приложение № 6/, взето по Протокол № 33 на 15.02.2006 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.26, ал.1, т.2 и ал.2 от ПМС № 14 от 31.01.2006 година за изпълнение на ДБРБ за 2006 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

1. Допълва утвърдения списък  /приложение № 6/ на длъжностите, които имат право на транспортни разходи по т.5 на Решение № 342 „П”, взето по Протокол № 33 на 15.02.2006 г. на Общински съвет град Първомай, както следва:

 

№ по               Длъжност                  Квалификация                      Специалност

Ред

 

…….               …………..                 ………………..                     ……………….

 

15.                   Медицинска сестра  специалист                Медицинска сестра

                        ДВФУ с.Езерово

 

РЕШЕНИЕ № 389, взето на 26.V.2006г. по протокол № 37

Относно: Изменение на т.2 от Решение № 348 на Общински съвет град Първомай, взето на 15.02.2006г. по протокол № 33.

Предвид докладна записка изх.№ 61-00-66/16.05.2006г. на зам.кмета К.Ангелов и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.32 ал.1 от ЗАП

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

В точка 2 от Решение № 348 на Общински съвет град Първомай, взето на 15.02.2006г. по Протокол № 33 текстът: „три месеца” да се чете „пет месеца”.

РЕШЕНИЕ № 390, взето на 26.V.2006г. по протокол № 37

Относно: Утвърждаване на правен анализ, приватизационна оценка, тръжни документи, договор за продажба и приемане на решение за способа на продажба на общински нежилищен имот по ЗПСК, включен в общинския приватизационен план за 2006 година.

Предвид внесена докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-64/16.05.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, във връзка с чл.5, чл.6, ал.1, чл.9 от НТК

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема правен анализ и приватизационна оценка на общински нежилищен имот:

“Бивше училище” с.Татарево, Община Първомай,  представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 3 280 кв.м., заедно с построените в него масивна едноетажна сграда – училище, със ЗП - 460 кв.м., с изба под цялата сграда, масивна едноетажна сграда - пристройка към училището със ЗП - 167 кв.м. и масивна тоалетна със ЗП - 32 кв.м., съставляващи УПИ ІІ-производствена дейност в кв. 52 А по плана на село Татарево. Граници на имота : от север – улици; от изток – УПИ І-спорт; от юг - улица и от запад – улица. Имотът е подробно описан в акт  за ЧОС № 23 / 15.03.2006 год.

2. Обявява за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване имота описан по т.1 при начална тръжна цена 29 300 лв. и стъпка за наддаване – 2% от началната тръжна цена, като:

2.1. Определя депозит за участие на търга в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта и краен срок за внасянето му до 17.00 часа на 25-я ден от датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник”, вносим по сметка, посочена в тръжната документация или в касата на община Първомай.

2.2. Утвърждава тръжна документация за имота, описан по т.1 и определя цена за същата в размер на 100 лв.(без ДДС), която се заплаща в касата на община Първомай. Тръжната документация се получава в стая 211 на Общинска администрация гр.Първомай, срещу разписка за платена цена в срок до 20-я ден, включително от датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник”.

2.3. Предложения за участие в търга да се приемат в стая 104, отдел”Административно обслужване и деловодство” на Общинска администрация гр.Първомай, в срок до 17.00 часа на 25-я ден  включително от датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник”.

2.4. Оглед на обявения за приватизация обект може да се извършва от лицата, закупили тръжна документация, всеки работен ден в срок до 17.00 часа на 20-я ден включително от датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник”.

2.5. Публичният търг чрез явно наддаване да се проведе от 10.00 часа на 26-я ден от датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник” в стая 216 на Общинска администрация гр.Първомай.

2.6. Сроковете по точки от 2.1 до 2.5 се определят по реда на чл.33 от ГПК; когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

3. Упълномощава кмета на община Първомай да извърши необходимите действия във връзка с организацията и провеждането на публичния търг и да подпише договор за приватизация със спечелилия търга участник.

РЕШЕНИЕ № 391, взето на 26.V.2006г. по протокол № 37

Относно: Възлагане управлението на „Медицински център І – Първомай” ЕООД гр.Първомай.

 

На основание чл.45, ал.2 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие и докладна записка на зам.кмета Ю.Димитров изх.№ 61-00-63/16.05.2006г. относно резултатите от проведения конкурс, съгласно Решение № 368 от 31.03.2006 година по протокол № 35 на ОбС гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Възлага управлението на „Медицински център І – Първомай” ЕООД гр.Първомай на д-р Румяна Димитрова Бойлова.

            2. Утвърждава договор за управлението на „Медицински център І-Първомай” ЕООД гр.Първомай.

РЕШЕНИЕ № 392, взето на 26.V.2006г. по протокол № 37

Относно: Възникнали проблеми в съгласуването работата на Общинска администрация и Общински съвет – Първомай и предприетите в тази връзка съгласно Решение на ОбС – Първомай № 383/28.04.2006 г. по протокол № 36.

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема информацията от кмета на общината А.Папазов относно възникнали проблеми в съгласуването работата на ОбА и ОбС – Първомай и предприетите в тази връзка мерки съгласно Решение на ОбС – Първомай № 383/28.04.2006 г. по Протокол № 36 за сведение.

РЕШЕНИЕ № 393, взето на 30.06.2006 г. по протокол № 38

ОТНОСНО: ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2006 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ  РЕШИ  :

Приема План за своята работа за второ полугодие на 2006 година разпределен по месеци както следва:

            М. Юли :

            1. Информация за спазване условията, заложени в договора за обществени превози в Община Първомай.                                                                                                                           Вносител: К.Ангелов-зам.кмет

            2. Определяне структурата на общинската образователна мрежа за учебната 2006/2007 г.                                                                                                                                                                       Вносител: Ю.Димитров-зам.кмет

            3. Приемане на средни брутни работни заплати за ОбА, мероприятия и поделения към нея.                                                                                                                                                                              Вносител: А. Папазов-кмет

            4. Отчет за изпълнение на бюджета на Община Първомай за първото полугодие на 2006 г. и актуализирането му /при необходимост/.

                                                                       Вносител: А.Папазов-кмет

            5. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2006 г.

                                                                       Вносител: Ю.Димитров-зам.кмет

            М. Август:

            1. Приемане на отчетите и балансите на общинските ЕТД за първото полугодие на 2006 г.                                                                                                                                                                                Вносител: К.Ангелов-зам.кмет

2. Информация за готовността на общинските училища и детски градини за учебната 2006-2007 г.

                                                                  Вносител: Ю.Димитров-зам.кмет

3. Отчет за изпълнение решенията на ОбС за първото шестмесечие  на 2006 г.

                                                                       Вносител: Н.Чакова-секретар ОбА

            М.Септември :

            1. Информация за контрола по приложението и спазването на Наредбата за чистотата и обществения ред.                                                                                                                           Вносител: К.Ангелов-зам.кмет

            2. Информация за работата на Общинска администрация по подобряване на информационното обслужване и сертификацията на общината.                                                                                                                                                                                                   Вносител: Н.Чакова-секретар ОбА

            3. Информация за подготовката на бюджета на община Първомай за 2007 г. съгласно Наредбата за управление на общинския бюджет.

                                                                       Вносител: А.Папазов-кмет

            М. Октомври :

           

1. Информация за подготовката на общината за работа при есенно-зимни условия.                                                                                                                                                                                 Вносител: А.Папазов-кмет

            М. Ноември :

            1. Информация за дейността на Общинска администрация по провеждане на процедури и сключване на договори за изпълнение на обществени поръчки през 2005-2006 година.                                                                                                                       Вносител: К.Ангелов-зам.кмет

            2. Информация за дейността на специализирано звено „Секретариат на ОбС”.                                                                                                                                                                                                     Вносител: Е.Захариев-председател ОбС

            М. Декември :

            1. Приемане на план сметка по такса битови отпадъци на населените места за 2007 година.                                                                                                                                                                              Вносител: А.Папазов-кмет

            2. Актуализация на бюджета, инвестиционна програма, строителна програма и ИБСФ на общината за 2006 г.                                                                                                                                             Вносител: А.Папазов-кмет

            3. Отчет за изпълнение на Културния календар за 2006 г. и приемане на проект за 2007 година.                                                                                                                                                           Вносител: А.Папазов-кмет

            4. Приемане План за работата на ОбС за първо полугодие на 2007 г                                                              Вносител: Е.Захариев- предс.ОбС

РЕШЕНИЕ № 394, взето на 30.06.2006 г.по протокол № 38

Относно: Отчет-анализ за приходите от приватизация и продажби по ЗОС на общински имоти през 2005 година.

Като взе предвид внесено проекто-решение от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-72/20.06.2006 г и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ  РЕШИ :

Приема Отчет-анализ за приходите от приватизация и продажби по ЗОС на общински имоти през 2005 година.

РЕШЕНИЕ № 395, взето на 30.06.2006 г. по протокол № 38

Относно: Приемане на Общинска програма „Предотвратяване и противодействие на противообществените прояви и престъпления сред малолетните и непълнолетните.

Предвид внесено проекто решение от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-76/20.06.2006 г. , във връзка с Решение № 348 на ОбС-Първомай от 15.02.2006 г. по протокол № 33 и на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Общинска програма за „Предотвратяване и противодействие на противообществените прояви и престъпления сред малолетните и непълнолетните.”

РЕШЕНИЕ №, взето на 30.06.2006 г. по протокол № 38

Относно: Реконструкция на съществуващи полски пътища – землище с.Искра, общ.Първомай.

С оглед изложеното в докладната записка на кмета на общината изх.№ 61-00-78/20.06.2006г.и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация ,във връзка с чл. 21, ал. 4 и   чл. 34, т. 2 от Закона за общинската собственост

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ

1. Общински съвет гр. Първомай на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ одобрява ПУП  - парцеларни планове на  съществуващи полски пътища от края на регулацията на с. Искра до язовир “Понду бунар” обхващащ  имоти с № 000303, № 000304, № 000913, № 000917 и № 000927 и   от края на регулацията на с. Искра до местността “Дойкима”, обхващащ имоти с № 000798, № 000207 и № 000200 в землище с. Искра, общ. ПЪРВОМАЙ да бъдат реконструирани по предложените и съгласувани  Общинска служба “Земеделие и гори” и с решение № 1 по протокол 11 от 21.04.2006 година на ОЕСУТ при ОбА гр. Първомай парцеларен план по осови координатни и гранични точки по приложените регистри – Приложение 1 и Приложение 2.

2. Общински съвет гр. Първомай на основание чл. 21 и следващите  от ЗОС, УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на Община Първомай да проведе   предвидените в закона отчуждителни процедури  за частите от   имоти   с № 180001, № 184001, № 083030, № 083040, № 180005, № 083057, № 083037 и № 031035 засегнати от ПУП.

3. Общински съвет гр. Първомай на основание чл. 34, ал. 2 от ЗОС УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на Община Първомай след осъществяване на  предвидените в закона  процедури  да закупи от собствениците  следните части от имоти:

Реално определена част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване- нива, целият  с площ от 5.100 (пет декара и сто квадратни метра), осма категория в местността “ЯЗЛАТА” съставляваща имот  № 32826180001 (три , две, осем, две, шест, едно, осем, нула, нула, нула, едно) по плана за земеразделяне на с. Искра, общ.Първомай, обл. Пловдив, с площ от 36(тридесет и шест)квадратни метра, при граници съгласно приложения ПУП – парцеларен план на   полски път от края на регулацията на с. Искра до язовир “Понду бунар”,  собственост на ВАСИЛКА АТАНАСОВА ДИНКОВА, ЕГН ...................., притежаваща лична карта № ........................., издадена на ................ от МВР гр. Пловдив с постоянен адрес гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, ул. Орфей № 20;

Реално определена част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване- нива, целият  с площ от 1.070 (един декар  и седемдесет квадратни метра), осма категория в местността “ЯЗЛАТА” съставляваща имот  № 32826184001 (три , две, осем, две, шест, едно, осем, четири, нула, нула, едно) по плана за земеразделяне на с. Искра, общ.Първомай, обл. Пловдив с площ от 1(един)квадратен метър, съгласно приложения ПУП – парцеларен план на   полски път от края на регулацията на с. Искра до язовир “Понду бунар”, собственост на ДИМИТРА КОЛЕВА КЕЧЕДЖИЕВА, ЕГН ..............., притежаваща личен паспорт серия .............., издаден от РПУ на МВР гр. Първомай с постоянен адрес с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив, ул. Марек № 2, КОЛЬО ГАНЧЕВ КЕЧЕДЖИЕВ, ЕГН ................., притежаващ лична карта № ...................., издадена на .................. от МВР гр. Пловдив с постоянен адрес с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив, ул.  Марек № 2 и МАРИЯ ГАНЧЕВА СПАСОВА, ЕГН ....................., притежаваща лична карта № ........................, издадена на .................... от МВР гр. Пловдив с постоянен адрес с.Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив, ул.  73 -ТА № 9;

Реално определена част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване- нива, целият  с площ от 4.267 (четири декара двеста шестдесет и седем квадратни метра), осма категория в местността “ХАШЛАМИТЕ” съставляваща имот  № 32826083030 (три , две, осем, две, шест, нула, осем, три, нула, три, нула) по плана за земеразделяне на с. Искра, общ.Първомай, обл. Пловдив с площ от 57(петдесет и седем) квадратни метра, при граници съгласно приложения ПУП – парцеларен план на   полски път от края на регулацията на с. Искра до язовир “Понду бунар” , собственост на ЙОРДАН ПЕТРОВ КОВАЧЕВ, ЕГН ..................., притежаващ лична карта № ............., издадена на .............. от МВР гр. Пловдив с постоянен адрес с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив, ул . Марек № 28 и съпругата му ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КОВАЧЕВА, ЕГН ..................., притежаваща лична карта № ................., издадена на 28.08.2000 от МВР гр. Пловдив с постоянен адрес с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив, ул. Марек № 28;

Реално определена част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване- нива, целият  с площ от 3.314 (три декара триста и четиринадесет квадратни метра), осма категория в местността “ХАШЛАМИТЕ” съставляваща имот  № 32826083040 (три , две, осем, две, шест, нула, осем, три, нула, четири, нула) по плана за земеразделяне на с. Искра, общ.Първомай, обл. Пловдив с площ от 52(петдесет и два) квадратни метра, при граници  съгласно приложения ПУП – парцеларен план на   полски път от края на регулацията на с. Искра до язовир “Понду бунар”, собственост на ПЕТЪР ДИМИТРОВ КУМЧЕВ, ЕГН .................., притежаващ лична карта № .................., издадена на ................ от МВР гр. Пловдив с постоянен адрес с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив, ул . Стефан Караджа № 3 и съпругата му НИКОЛИНА СТОЯНОВА КУМЧЕВА, ЕГН ....................., притежаваща лична карта № ................, издадена на .................... от МВР гр. Пловдив с постоянен адрес с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив, ул . Стефан Караджа № 3;

Реално определена част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване- нива, целият  с площ от 2.132 (два декара сто тридесет и два квадратни метра), осма категория в местността “ЯЗЛАТА” съставляваща имот  № 32826180005 (три , две, осем, две, шест, едно, осем, нула, нула, нула, пет) по плана за земеразделяне на с. Искра, общ.Първомай, обл. Пловдив с площ от 2(два) квадратни метра, при граници съгласно приложения ПУП – парцеларен план на   полски път от края на регулацията на с. Искра до язовир “Понду бунар” , собственост на АТАНАС ХРИСТЕВ КУМЧЕВ, ЕГН ................., притежаващ лична карта № .................., издадена на ............... от МВР гр. Пловдив с постоянен адрес с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив, ул. Христо Смирненски № 1 и съпругата му БОГДАНКА СТОЙКОВА КУМЧЕВА, ЕГН ..............., притежаваща лична карта № ................., издадена на ................ от МВР гр. Пловдив с постоянен адрес с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив, ул. Христо Смирненски№ 1;

Реално определена част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване- нива, целият  с площ от 2.980(два декара деветстотин и осемдесет квадратни метра), осма категория в местността “ХАШЛАМИТЕ” съставляваща имот  № 32826083057 (три , две, осем, две, шест, нула, осем, три, нула, пет, седем) по плана за земеразделяне на с. Искра, общ.Първомай, обл. Пловдив с площ от 19(деветнадесет) квадратни метра, при граници  съгласно приложения ПУП – парцеларен план на   полски път от края на регулацията на с. Искра до язовир “Понду бунар” , собственост на ГЕОРГИ ТЕНЧЕВ МАГАНЕВ, ЕГН ................, притежаващ лична карта № ................, издадена на ............ от МВР гр. Пловдив с постоянен адрес с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив, ул . Вела Пеева № 11 и ИВАН ГЕОРГИЕВ МАГАНЕВ, ЕГН .................... с постоянен адрес гр. Хасково, обл. Хасково;

Реално определена част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване- нива, целият  с площ от 2.401 (два декара четиристотин и един квадратни метра), осма категория в местността “ХАШЛАМИТЕ” съставляваща имот  № 32826083037 (три , две, осем, две, шест, нула, осем, три, нула, три, седем) по плана за земеразделяне на с. Искра, общ.Първомай, обл. Пловдив с площ от 16(шестнадесет) квадратни метра, при граници съгласно приложения ПУП – парцеларен план на   полски път от края на регулацията на с. Искра до язовир “Понду бунар , собственост на АНГЕЛ ФИЛИПОВ СУЛТАНОВ, ЕГН .................., притежаващ лична карта № ............., издадена на ..................... от МВР гр. Пловдив с постоянен адрес с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив, ул.  Александър Стамболийски № 27

Реално определена част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване- нива, целият  с площ от 4.501 (четири декара петстотин и един квадратни метра), девета и шеста категория в местността “ВАКЪВА” съставляваща имот  № 32826031035 (три , две, осем, две, шест, нула, три, едно, нула, три, пет) по плана за земеразделяне на с. Искра, общ.Първомай, обл. Пловдив с площ от 592(петстотин деветдесет и два) квадратни метра, при граници  съгласно приложения ПУП – парцеларен план на   полски път от края на регулацията на с. Искра до местността“Дойкима”, собственост на ТРАКИЙСКА ЛОЗА  ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдивска, ул.”Цанко Дюстабанов” № 6, вписано по фирмено дело № 3430/2003 г. на Пловдивски окръжен съд, партиден № 28, том 27, страница 110, регистър 1, НДР № 1169697996, БУЛСТАТ 115811091 представлявано от управителя РУСИЯН КРЪСТЕВ ЗИДАРОВ, ЕГН ........................

РЕШЕНИЕ № 397, взето на 30.06.2006 г.по протокол № 38

Относно : Вземане на решение от Общински съвет за предвиждане на финансови средства за стартиране на процедура по изготвяне на проект за „Смесена канализация на с.Градина” община Първомай.

Като взе предвид докладната записка на зам.кмета на общината К.Ангелов изх.№ 61-00-80/20.06.2006 г. , и на основание чл.21, ал.1, т.12, във връзка  с т.6 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Упълномощава Кмета на Община Първомай да проведе всички необходими действия по провеждане на процедура за обществена поръчка за пълно работно проектиране за обект „Смесена канализация на с.Градина” общ.Първомай, на стойност до 150 000 лв, платими в рамките на 3 /три/ бюджетни години, на вноски до 50 000 лв за всяка година.

РЕШЕНИЕ № 398, взето на 30.06.2006 г.по протокол № 38

Относно : Прехвърляне на дълготрайни материални активи от „Първомай 2000” ЕАД на Община Първомай и намаляване на капитала на дружеството.

Като взе предвид докладната записка на зам.кмета на общината К.Ангелов изх.№ 61-00-79/20.06.2006 г. , и на основание чл.21, ал.1, т.8, от ЗМСМА,чл.200 т.2 от Търговския закон и чл.23,т.1и 2 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

 1.Прехвърля описаните приложение №1 дълготрайни материални активи съставляващи апортна вноска в капитала на „Първомай 2000” ЕАД на Община Първомай;

2.Намалява капитала на „Първомай 2000” ЕАД от 179 007лева на 164 539 лева, чрез обезсилване на 14 468 поименни акции с номинал на всяка една 1 лев, съставляващи дълготрайни материални активи на Гробищен парк Първомай, съгласно оценката /приложение №2/ от 17.12.1999 година, приложена при учредяване на дружеството.

3.Изменя чл.6 от Устава на дружеството както следва:

Текстът „Размерът на капитала при учредяване на дружеството е 179 007 лв.” се заменя с „Размерът на капитала на дружеството е 164 539 лв.”

            4.Изменя чл.7./1/. от Устава на дружеството, както следва:

Текстът „179 007 /сто седемдесет и девет хиляди и седем/” се заменя с „164 539 /сто шестдесет и четири хиляди петстотин тридесет и девет/”

            5.Задължава изпълнителният директор на „Първомай 2000” ЕАД да извърши всички необходими действия по съдебната пререгистрация на дружеството във връзка с направените промени.

РЕШЕНИЕ № 399, взето на 30.06.2006 г.по протокол № 38

Относно: Временен безлихвен заем за бюджет от ИБСФ – „Разходи по приватизация и следприватизационен контрол” на стойност 15 000  лв.

На основание проекто-решение от А. Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-81/20.06.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 и 24 от ЗОБ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Предоставя временен безлихвен заем за бюджет от ИБСФ – „Разходи по приватизация и следприватизационен контрол „ на стойност 15 000 лв със срок на погасяване – възстановяването на средствата от Министерство на финансите по проект „Красива България” , но не по-късно от 30.09.2006 година.

РЕШЕНИЕ № 400, взето на 28.VІІ.2006г. по протокол № 39

Относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Първомай за първото полугодие на 2006 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.30, ал.2 от ЗОБ и чл. 36 от Наредбата за управление на общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ

Приема отчета за първото полугодие на бюджет 2006 г.

Приложения № 1,2,3.

РЕШЕНИЕ № 401, взето на 28.VІІ.2006г. по протокол № 39

Относно: Промяна в структурата и числеността на персонала в Общинска администрация.

На основание внесено проекто-решение от кмета на общината изх.№ 61-00-85/20.07.2006 г. и на основание чл.21 ал.1 т.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 44 ал.1 т.8 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

            1. Приема увеличението на численост на персонала в Общинска администрация с 2 бройки считано от 01.05.2006 – като създава звено „Вътрешен одит” към Обща администрация

            - 1 бр. главен вътрешен одитор

            - 1 бр. младши вътрешен одитор

            2. Коригира утвърдената численост на персонала в ръководството на Общинска администрация съгласно приложение № 2 на решение № 329 по протокол № 32 от 31.01.2006 г на ОбС, като намалява бройките на зам.кметовете от 2 на 1 , считано от 01.08.2006 година.

РЕШЕНИЕ № 402, взето на 28.VІІ.2006г. по протокол № 39

Относно: Информация за спазване условията заложени в договора за обществени превози в Община Първомай.

На основание изложеното в информацията и внесено проекто-решение от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-90/20.07.2006 г. и чл.21 ал.2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Приема информацията за спазване условията заложени в договора за обществени превози в Община Първомай.

            2. Общинска администрация да продължи извършването на проверки за спазването на условията на Договора за възлагане на обществен превоз на пътници № 242 от 27.07.2005 г. и в срок до 31.01.2007 г. кметът на общината да внесе в Общински съвет информация за резултатите от предприетите мерки за подобряване организацията и качеството на обществените превози и констатациите от проверките през второто полугодие на 2006 г.

РЕШЕНИЕ №  403, взето на 28.VІІ.2006г. по протокол № 39

Относно: Определяне структурата на общинската образователна мрежа за учебната 2006/2007 година.

Предвид докладната записка от зам.кмета на общината Ю.Димитров изх.№ 61-00-84/19.07.2006 г. и на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.10, ал.3 от Закона за народната просвета, чл.11, ал.1, т.1, т.2 и ал.2 от Наредба № 7 от 29.12.2000г. на МОН за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата , детските градини и обслужващи звена

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ

            1. Поделение „Образование” при ОбА гр.Първомай – специализиран изпълнителен орган на общината, обхваща общинската образователна мрежа при следната структура:

-         общински учебни заведения – 14 бр. /по приложение № 1/.

-         общински детски заведения – 12 бр. /по приложение № 2/.

-         други дейности по образованието – 1 бр.звено /по приложение № 3/.

2. Допуска изключения от минималния брой на учениците в паралелките от І до VІІІ клас в общинските учебни заведения за учебната 2006/2007г. /по приложение № 4/

3. Утвърждава съществуването на слети паралелки от І до VІІІ клас в общинските учебни заведения за учебната 2006/2007 г. / по приложение № 5/.

4. Определя броя на полуинтернатните групи в общинските учебни заведения за учебната 2006/2007 г. / по приложение № 6/.

            /

 

РЕШЕНИЕ № 404, взето на 28.VІІ.2006г. по протокол № 39

Относно:  Приемане на средни брутни работни заплати за Общинска администрация, мероприятия и поделения към нея.

На основание чл.6, ал.1, ал.3, ал.5 от ПМС № 168/07.07.2006г. и предложение с изх.№ 61-00-86/20.07.2006 г.на кмета на общината А. Папазов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема средни брутни работни заплати считано от 01.07.2006г. както следва:

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – 387,65 лв.

КОНТРОЛНИ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ОРГАНИ – 326,79 лв.

ДЕТСКИ ЯСЛИ И УЧ. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – 271,75 лв.

МЕРОПРИЯТИЕ – ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ

ЗАВ. ЗА СОЦ. УСЛУГИ- по писмо на МТСП

ПОДЕЛЕНИЕ-

ОБРАЗОВАНИЕ –  по писмо на МФ

 

ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ                                               236,50

ДОМАШЕН ПАТРОНАЖ                                               215,89

ДР.ДЕЙН.СЕЛ.СТОП                                                      256,37

ЧИСТОТА                                                                         254,75

ДР.ДЕЙН.БЛАГОУСТР.И ОП.ОК.СРЕДА                   346,27

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА                279,40

ПВЗ                                                                                    264,41

ПОДЕЛЕНИЯ-

КУЛТУРА -                                                                      244,94

РЕШЕНИЕ № 405, взето на 28.VІІ.2006г. по Протокол № 39

Относно:  Приемане на основни месечни възнаграждения на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и чл.9, ал.2 на ПМС № 168/07.07.2006г. и предложение с изх.№ 61-00-87/20.07.2006 г. на зам. кмета на общината К. Ангелов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Утвърждава основни месечни възнаграждения на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници считано от 01.07.2006г.           

кметство                               образование         стара           осн.раб.              %

                  категория                                       осн.запл.        запл.            увеличение

1. Кмет на общината                    висше            855                906                  6%

2. Кмет на кметство

над 2000 жители

            Градина                              висше             533                565                  6%

От 1001 до 2000 жители

            Искра                                 висше              461                489                   “

            Дълбок извор                    висше              461                489                   “

            Караджалово                    средно             440                466                   “

            Виница                              средно             425                450                   “

От 901 до 100 жители

            Бяла река                          висше              430                455                    “

            Крушево                           средно             415                440                    “

От 451 до 900 жители

            Брягово                            средно             400                 424                   “

            Езерово                            ср.спец.           400                 424                   “

            Татарево                          ср.спец.           400                 424                   “

            Воден                               ср.спец.           400                 424                   “

            Драгойново                     средно             400                 424                   “

            Буково                             основно           380                 403                   “

Под 450 жители

            Православен                   висше               380                403                    “

3.Кметски наместници

            Добри дол                       ср.спец.            325                345                   “

            Поройна                          средно              325                345                   “

Забележка:допълнителното трудово възнаграждение е 0.8% за всяка година стаж и се променя по месеци съгласно нормативната уредба.

РЕШЕНИЕ № 406, взето на 28.VІІ.2006г. по Протокол № 39

ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2006 година.

На основание внесена докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-83/19.07.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

            1. Приема Общинска програма за закрила на детето 2006 година.

            2.ОбА да внесе в Общинския съвет отчет за изпълнение на общинската програма за закрила на детето до 31.01.2007 година.

РЕШЕНИЕ № 407, взето на 28.VІІ.2006г. по протокол № 39

Относно: Промяна на разписание по вътрешноградската транспортна схема /Линия 1/.

Предвид изложеното в докладната записка на зам.кмета К.Ангелов изх.№ 61-00-91/20.07.2006 г. и на основание чл.8 ал.4 и във връзка с чл.9 от Наредбата за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.      В разписанието на вътрешноградска линия № 1 /Първомай-Дебър-Татарево/ по приложение 1 към договор 242 / 27.07.2005 г. на ред с надпис „Първомай-център”, колона с надпис „ІХ” текстът „19.06” да се замени с „19.20” в колона с надпис „ІХобр.” С текст „19.45” да се замени с „20.00”. В ред с надпис „Дебър” в колона с надпис „ІХ” текст „19.25” да се замени с „19.40”, в колона с надпис „ІХ обр.” С текст „19.27” да се замени с „19.41”.

2.      В разписанието на вътрешноградска линия № 1 /Първомай-Дебър-Татарево/ по приложение 1 към договор 242 / 27.07.2005 г. колона с надпис „Х” и „Х обр.” Се заличава, като колона „ХІ” и „ХІ обр.”, стават колони Х и Х обр. В забележката текстът „ХІ-ти курс” да се чете „Х-ти курс”.

Приложение: 1. Разписание на Линия № 1  Първомай-Дебър /Татарево/.

РЕШЕНИЕ № 408, взето на 28.VІІ.2006г. по Протокол № 39

Относно: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Първомай, приета на заседание на ОбС гр.Първомай на 29.09.2004 г. с решение № 160 по протокол № 14, променяна с Решения на ОбС гр.Първомай № 22620.05.2005 г.; № 305 от 09.12.2005 г. и № 321 от 27.12.2005 г.

Предвид изложеното в  докладната  записка на зам.кмета К.Ангелов изх.№ 61-00-89/20.07.2006г.  и на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ

І.   В чл.37 се правят следните изменеия и допълнения:

1.             В точка 1  думите “недвижим имот ” се заменят с “урегулиран поземлен имот”;

2.             В точка 2  думата скица” заменя със “скица-виза”;

3.             Точка 7 се изменя така :

“7.  за издаване на разрешения за строеж-20 лв.”;

4.                Създава се нова точка 7а. със следния текст:

“7а. за издаване на разрешение за строеж за комплексен проект за инвестиционна   инициатива по чл.150 от ЗУТ – 26 лв. ( сумата по т.7, увеличена с 30% ).”

5.       В точка 12 след думата “преминаване “ се добавя “/прокарване/”.

ІІ.   Чл. 42 се изменя така:

            “Чл. 42  /1/. За търговия с тютюневи изделия по чл. 30 ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия се събира :

1. Първоначална такса за издаване на разрешение в размер на 50 лв.

2. Годишна такса за упражняване на дейността, както следва:

-         за търговски обекти в гр.Първомай - 120 лв.

-         за търговски обекти в селата на община Първомай  -  70 лв.

-         за заведения за хранене и рзвлечения - 100 лв.

/2/. За търговия с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки се събира годишна такса, както следва:

1.За складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро на продуктите от грозде спирт, дестилати и спиртни напитки - 200лв.

2. За търговия на дребно с продукти от грозде, спирт,  дестилати и спиртни напитки, както следва:

-за търговски обекти в гр.Първомай - 80 лв.

-за търговски обекти в селата на община Първомай- 50 лв.

3. За търговия със спиртни напитки в заведения за хранене и развлечения:

3.1. в гр.Първомай:

- за заведения до 50 места за сядане на закрито - 300 лв.

- за заведения над 50 места за сядане на закрито -350 лв.

3.2.в селата на община Първомай

- за заведения до 50 места за сядане на закрито  - 200 лв.

- за заведения над 50 места за сядане на закрито - 250 лв.

/3/. За временен щанд за продажба на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и други подобни се заплаща дневна такса за упражняване на правото в размер на 10 лв.

/4/. Регистрацията на дейността по ал.2 се извършва след подаване на заявление -декларация по образец в ОбА - Първомай. Кметът на Общината или упълномощено от него длъжностно лице издава удостоверение за регистрация на дейността.

/5/. При прекратяването на дейността по ал.1 и/или ал.2 на даден търговски обект лицето подава заявление по образец до ОбА-Първомай и връща  издаденото  разрешение  или удостоверение, а Общината възстановява част от годишната  такса, пропорционална на периода, през който дейността не се осъществява.

/6/. При сезонна работа на търговския обект годишната такса се заплаща в размер пропорционален на периода на извършването й;

/7/. Възстановяването на дейността се извършва  само с подаване на нова молба. При прекратяване на дейността за повече от една година, възстановяването се извършва по общия ред.

/8/. Първоначалната такса по ал.1 се заплаща при подаване на заявлението за издаване на разрешение, а годишните такси по ал.1, т.2 и ал.2 до 31 януари на текущата година.         

/9/. За годината на издаване на разрешението по ал.1 или регистриране на дейността по ал.2, годишната такса се заплаща в размер на 1/12 част от годишната такса за всеки пълен месец до края на годината, включително месеца на издаването.

/10/. Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешение . Разрешението се издава след представяне на документ удостоверяващ липсата на данъчни задължения, както и други финансови задължения към общината, декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на удостоверението.

ІІІ. В чл.52  изменя се изменя така:

                        В И Д    У С Л У Г А

Срок /в дни/

Цена  /в лева/

 1

Съгласуване на инвестиционни проекти от ОЕСУТ

30

50,00 лв.

 2

Съгласуване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива по Чл.150 от ЗУТ

30

65,00 лв.- /таксата по т.1, увеличена с 30% /

 3

Одобряване на екзекутивни документи

30

30,00

 4

Одобряване на инвестиционни проекти:

- жилищна сграда с височина до 10 м.

- нежилищна сграда с РЗП до 200 кв.м.

- жилищна сграда с височина над 10 м.

- нежилищна сграда с РЗП над 200 кв.м.

- техническа инфраструктура:

§         до 50 м.л.

 

§         от 50 до 500 м.л.

 

 

 

§         над 500 м.л.

 

30

30

30

30

 

30

 

30

 

 

 

30

 

50,00

70,00

70,00

0,90 лв./кв.м.

 

50,00 лв.

 

50,00 лв + 0,50 лв/м.л. за разликата над 50м.

 

275,00 лв + 0,30 лв/м.л. за разликата над 500м.

 5

Одобряване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива по Чл.150 от ЗУТ:

- жилищна сграда с височина до 10 м.

- нежилищна сграда с РЗП до 200 кв.м.

- жилищна сграда с височина над 10 м.

- нежилищна сграда с РЗП над 200 кв.м.

- техническа инфраструктура:

§         до 50 м.л.

§         от 50 до 500 м.л.

§         над 500 м.л.

 

 

30 

 

 

За одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, се събират такси с 30% увеличение, спрямо дължимите по т.4

 

 6

Узаконяване на инвестиционни проекти

- жилищна сграда с височина до 10 м.

- нежилищна сграда с РЗП до 200 кв.м.

- жилищна сграда с височина над 10 м.

- нежилищна сграда с РЗП над 200 кв.м.

 

- техническа инфраструктура:

§         до 50 м.л.

 

§         от 50 до 500 м.л.

 

 

 

§         над 500 м.л.

 

 

 

 

30

30

30

30

 

 

30

 

30

 

 

 

30

 

150,00

210,00

210,00

2,70 лв./кв.м.

 

 

150,00 лв.

 

150,00 лв + 1,50 лв/м.л. за разликата над 50м.

 

825,00 лв + 0,90 лв/м.л. за разликата над 500м.

 7

Удостоверения за търпимост на основание § 16,ал.1 от ЗУТ за строежи, изградени до 07.04.1987 г.

14

 

10,00

 

 

 

 

 8

Удостоверение за реално обособени части от сгради /чл. 202 от ЗУТ/

 

14

 

10,00

 9

Удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско и учебно заведение

  7

 

15,00

10

Удостоверение за идентичност на имот

14

10,00

11

Удостоверение за извършена обстоятелствена проверка

14

 

10,00

12

Становище на общински експертен съвет

14

  5,00

13

Разрешение за прокопаване

  3

  2,00

14

Становище за РДНСК – възм.за узаконяване

 

30,00

15

Акт за узаконяване

 

50,00

16

Одобряване на ПУП

 

30,00

17

Одобряване на ПУП към комплексен проект за инвестиционна инициатива, по Чл.150 от ЗУТ

 

 

39,00

18

Издаване на заверено препис-извлечение от решения,протоколи,заповеди,актове и договори

 

 

1,00 на стр.

19

Издаване на удостоверения от общ характер и служебна бележка

 

 

1,00

20

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към общината

 

 

1,00

21

Копирни услуги за една страница

- едностранно

- двустранно

 

 

 0,20

 0,40

22

Заверка на копие от актове, договор, заповеди, решения, протоколи и други документи

 

 1,00

23

Ползване зала общинска собственост

- зала № 216

- пленарна зала

 

На ден:

15,00

30,00

24

Ефирно време по местния радиовъзел за 1 минута

 

 4,00

25

Услуги свързани със ЗОСИ за отсичане на дървета в собствен имот (земеделска земя) - разрешително за отсичане на овощни, широколистни и иглолистни дървесни видове.

 

 5,00

26

За издаване на разрешителни за отсичане на дървета в регулация:

 - в общински имоти:

а) овощни видове - 5 лв. на куб.м.;

б) широколистни дървесни видове видове - 5 лв. на кубичен метър.;

в) иглолистни видове - 4 лв. на кубичен метър.

- в частен имот- за брой

 

5,00+стойността на дървесината

 

 

 

 

 

    2,00 лв.

27

За проверка на обстоятелствата за издаване на заповед по чл.34 от ЗСПЗЗ или съответен отказ

 

 

  10,00 лв.

28

За регистрация на земеделска и горска техника чл. 4 от Наредба № 26 за регистрация на ЗГТ

- за издаване на свидетелство за регистрация и талон за технически преглед

- за издаване на свидетелство за регистрация и талон за технически преглед и регистрационна табела

 

 

 

 

    2,00 лв.

 

   10,00 лв.

29

За издаване на удостоверение за частна ветеринарно-медицинска практика съгласно чл. 19, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за ветеринарно-медицинска дейност

 

 

 

 

  20,00 лв.

30

Издаване на удостоверение за регистриране на пункт за дестилация на ферментирали материали

 

 

  10,00 лв.

31

Издаване на дубликат на лиценз /разрешение/

 

  10,00 лв.

32

Заверка на пътна книжка за случаен превоз

 

    5,00 лв.

33

Заповед за удължено работно време

 

  50,00 лв.

34

Пропуск за централна градска част

 

  10,00 лв.

35

Разрешение за таксиметров превоз в общината

 

  20,00 лв.

36

Издаване на образец 30 при пенсиониране

 

    2,00 лв

37

Регистрация на строителни обекти

 

 

37.1

Обекти от ІV-та категория

7

750,00 лв.

37.2

Обекти от V категория както следва:

·        РЗП от 500 кв.м. до 1000 кв.м. и капацитет от 50 до 100 места посетители, от 50 до 100 работни места

·        РЗП от 300 кв.м. до 499 кв.м. и капацитет от 20 до 49 места посетители, от 20 до 49 работни места

·         РЗП до 300 кв.м. до 19 места посетители, до 19 работни места

 

7

 

7

 

7

 

 

 

500,00 лв.

 

420,00 лв.

 

300,00 лв.

 

38

Копие от административен акт на ОбС по чл.22, ал.2 от ЗМСМА

 

    1,00 лв.

(+0,20лв.на лист)

39

Предоставяне на информация по чл.34 от Закона за достъп до обществена информация

 

    2,00 лв.

(+0,20лв.на лист)

40

Бланки за заявление, молба

 

    1,00 лв.

41

Сключване на граждански брак

 

  30.00 лв.

42

Сключване на граждански брак в обредна зала

 

  70.00 лв.

43

Сключване на граждански брак в обредна зала с хор

 

  90.00 лв.

44

Сключване на граждански брак изнесен извън  обредна зала

 

 

100.00 лв.

45

Продажба на дърва за огрев

 

    5.00 лв.

46

Транспорт на възрастни и болни граждани от град Първомай до Медицински център І.

 

  

    0.83 лв.

47

Транспорт на възрастни и болни граждани от квартал Любеново до Медицински център І

 

  

    1.25 лв.

48

Транспорт на възрастни и болни граждани от кв.Дебър до Медицински център І

 

   

    1.67 лв.

49

Изкопаване на гроб и загробване

 

  35,00 лв.

50

Вадене на кости

 

  10,00 лв

51

Почистване на гроб

 

  10,00 лв.

52

Годишна такса за ползване на Общинския радиовъзел

 

    5,00 лв.

53

Урнополагане

 

  20,00 лв

54

Изкоп и закриване на гробно място при преместване на кости в друго населено място

 

 

  60,00 лв.

55

Изготвяне на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот

14

  3,00 лв.

56

Включване в мрежата на общински радиовъзел за гр.Първомай и кварталите Дебър и Любеново

 

  6,00 лв. /разходите за материали  се заплащат отделно/

 

ІV. Чл.53 се изменя така :                                                                                                                        Чл.53 /1/. Прокопаването на улична и тротоарна настилка от страна на физически или юридически лица се извършва при следните цени на услугата за възстановяване :

- за възстановяване на тротоарна настилка с нови плочи – 32,50 лв/кв.м.;

- за възстановяване на тротоарна настилка със стари плочи – 20,10 лв/кв.м.

- за възстановяване на улична асфалтова настилка – 66,00 лв/кв.м.

  /2/. След внасяне на сумите по ал.1 се издава разрешение за прокопаване в съответствие с чл.52 т.13.

  /3/. Събраните суми по ал.1 се използват за възстановяване на уличните и тротоарните настилки.

            /4/. В случаите, когато дейността на лицата по ал.1 се състои в изграждане и поддръжка на подземна инфраструктура, с тях се сключва рамково споразумение, което регламентира начина, сроковете, гаранциите и контрола за изпълнение на възстановителните работи.

РЕШЕНИЕ № 409, взето на 28.VІІ.2006г. по Протокол № 39

Относно: Вземане на решение от Общински съвет за отдаване под наем без търг и конкурс на поземлени имоти, частна общинска собственост в землището на Община Първомай.

Предвид докладна записка от кмета А.Папазов изх.№61-00-94 / 28.07.2006г. и на основание чл.14, ал.6 и ал.8 от ЗОС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

          1. Да се отдадат под наем без търг или конкурс поземлени имоти, частна общинска собственост на ТЕРНА АД – клон България, както следва:

-         Землище с. Виница – част от поземлен имот № 006041, местността „Малкия юрт”, целият с площ от 712.749 дка за срок от 1 година.

-         Землище гр.Първомай – поземлен имот № 000293, местността „Върбака черничките”, целият с площ от 53.648 дка;

При наемна цена 10 лв.  месечно на декар за целия срок на договора.

2. Упълномощава кмета на Община Първомай да сключи наемен договор след представяне на работните проекти от строителя и уточняване на конкретните параметри на необходимите площи,  като се ограничи ползването за имота № 000293 в местността    „Върбака черничките” в землището на гр.Първомай до частта, в която   не попада съобщителния кабел.

РЕШЕНИЕ №410 взето на 31.08.2006 г. по протокол № 40

Относно: Приемане отчетите и балансите на общинските ЕТД за първото полугодие на 2006 година.

Предвид внесена докладна записка на К. Ангелов – зам. кмет с изх.№ 61-00-98/16.08.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17, т.11 и чл.23, т.9 от Наредбата за реда за управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, и в съответствие с приетия План за работа на ОбС през второ полугодие на 2006 г., Решение № 20 на ПОС от 24.01.2006 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.       Приема отчетите за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за периода 01.01.2006-30.06.2006 година и не освобождава от отговорност техните органи на управление.

2.       Отписва от баланса на Община Първомай дългосрочно вземане от приватизация на “Борислав” ООД в размер на 1782.08 лева.

3. Сформира комисия от 7 члена, чийто персонален състав да се определи от Общинския съвет  в срок до 30.09.2006 г. със задача да анализира обстойно дейността и финансовото състояние на “Марица 95” ЕООД, „Първомай 2000”ЕАД и „Първомай-Автотранспорт”ЕООД и внесе в срок до 31.11.2006 г становище пред ОбС Първомай за възможните перспективи за развитие на същите.

4. Управителните органи на ЕТД с общинско участие да разработят бизнес проекти за развитието на дружествата за 2007г. и да ги внесат в Общински съвет в срока по т.трета.

РЕШЕНИЕ № 411, взето на 31.08.2006 г. по протокол № 40

Относно: приемане на решение за разпределение на печалбата на „Първомай 2000”ЕАД и попълване на фонд „Резервен”.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.221, т.7 във връзка с чл.219, ал.2 от Търговския закон и предложение от Съвета на директорите на „Първомай 2000”ЕАД вх.№ 53-0-230/23.08.2006г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Разпределя неразпределената  към 31.12.2005 г. печалба на „Първомай 2000” ЕАД в размер на 5 715, 02 лв, както следва:

1/10 или сумата 571,50 лв. за попълване на фонд „Резервен”;

остатъкът в размер на 5 143,52 лв. за покриване на отчетените загуби на дружеството от минали години към 31.12.2005 г.

РЕШЕНИЕ № 412, взето на 31.08.2006 г.по протокол № 40

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за първото полугодие на 2006 година.

Предвид внесен отчет от Недялка Чакова – секретар на Общината с изх.№ 61-00-101/21.08.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ

Приема за сведение отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет гр. Първомай № 328 до № 399, отнасящи се за първото полугодие на 2006 година.

РЕШЕНИЕ № 413, взето на 31.08.2006 г.по протокол № 40

Относно: Оспорено /върнато за ново разглеждане/ от кмета на община Първомай Решение № 401/28.07.2006 г. по Протокол № 39 и неговото изменение и допълнение.

            На основание чл.21, ал.1, т.2 и чл.45, ал.9 от ЗМСМА, чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс, както и постъпило възражение от Ангел Папазов-кмет на община Първомай с изх.№ 61-00-97/10.08.2006 г. и внесено проекто-решение от Председателя на Общински съвет Енчо Захариев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема повторно върнатото за ново обсъждане Решение № 401/28.07.2006 г. по Протокол № 39 в частта му по т.втора, с която  коригира утвърдената численост на персонала в ръководството на Общинска администрация, съгласно приложение № 2 на Решение № 329/31.01.2006 г. по Протокол № 32, като намалява бройките на зам.кметовете на Община Първомай от двама на един.

Допуска предварително изпълнение на Решението.

РЕШЕНИЕ №414, взето на 31.08.2006 г. по протокол № 40

Относно: Увеличение числеността на персонала в Общинска администрация и корекция на структурата по Решение № 329 / 30.01.2006 г.

На основание чл.21., ал.1, т.2 от ЗМСМА  , във връзка с писмо на Министерство на финансите ФО 32/13.07.2006 г., регистрирано с вх.№ 04-13-56/21.07.2006 г. и внесено предложение от кмета на общината изх.№61-00-105/21.08.2006 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Одобрява увеличение на общата численост на персонала  с две щатни бройки и приема промяна  в структурата на общинска администрация, като увеличава с 2 бройки гл.специалисти „Местни данъци и такси” в Обща администрация, дирекция АПИОФ по приложение №2 на Решение № 329/30.01.2006 г., считано от 01.07.2006 г.

РЕШЕНИЕ № 415, взето на 31.08.2006 г. по протокол № 40

Относно: Корекция на Решение № 329/30.01.2006 г., прието с Протокол № 32

На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, внесено предложение от кмета на общината изх.№ 61-00-102/21.08.2006 г. и докладна записка на зам.кмета на общината К. Ангелов с вх.№ 93-00-36/10.08.2006 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Променя текста на забележката в Приложение № 1 към Решение № 329 / 31.01.2006 г., по Протокол № 32, от “Бройките, обслужващи хижа Брягово да съществуват до 30.04.2006 г.” и “Бройките, обслужващи хижа Брягово да съществуват до предоставяне на хижата за стопанисване от трето лице”.

РЕШЕНИЕ № 416, взето на 31.08.2006 г. по протокол № 40

Относно: Упълномощаване на представител на Община Първомай в качеството и на акционер на редовното годишно събрание на акционерите на “МБАЛ-Пловдив”АД.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.220,ал.1, вр.чл.226 от Търговския закон и чл.9, ал.3 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено  в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие и внесена докладна записка от Е. Захариев-Председател на Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Упълномощава д-р Иван Янчев Маджаров да представлява Община Първомай , в качеството и на акционер на редовното годишно събрание на акционерите на “Многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД , което ще се проведе на 19.09.2006 г., а при липса на кворум на 03.10.2006 г.

РЕШЕНИЕ № 417, взето на 31.08.2006 г. по протокол № 40

Относно: Обявяване на недвижим имот № 000674, отреден за полски път в землището на с. Дълбок извор, общ. Първомай за частна общинска собственост

Предвид докладна записка на кмета на общината изх.№ 61-00-107/ 21.08.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.3, ал.2, ал.3 от Наредбата за реда на придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Обявява за частна общинска собственост полски път № 000674, с площ от 0,364 дка, находящ се в землището на с. Дълбок извор, общ. Първомай, при граници на имота: № 059024, нива  на “МБМ-2001” ООД; № 000675, полски път на Община Първомай; № 150026, др. жил. терен на  ДПФ-МЗГ; № 150022, др. жил. терен на  ЕТ “Делчо Вълчев Мичков”; № 000578, път ІV кл.на  ДПФ-Държавата, поради това, че е престанал да има предназначението си по чл.3, ал.2 от ЗОС.

РЕШЕНИЕ № 418, взето на 31.08.2006 г.по протокол № 40

Относно: Допълнение на Решение № 246 / 30.06.2006 г. за  отдаване на части от имоти – публична общинска собственост, под наем по реда на чл.14, ал.7 от ЗОС

На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА,  чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.12 от Наредбата за реда на придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество и внесена докладна записка от К. Ангелов - зам. кмет изх.№ 61-00-104/21.08.2006 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Допълва т.1 от Решение № 246/30.06.2005 г. на ОбС – Първомай със следните обекти:

Нас. място

Парцел

Квартал

Площ

Забележка

55

Гр. Първомай

УПИ І-училище

67

15,80 кв.м.

Зъболекарски  кабинет

56

Гр. Първомай

УПИ VІІ - училище

100

16,50 кв.м.

Зъболекарски  кабинет

 

РЕШЕНИЕ №419, взето на 31.08.2006 г. по протокол № 40

Относно: Продажба чрез конкурс на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Градина, общ. Първомай.

Предвид докладна записка на К. Ангелов – зам. кмет изх.№ 61-00-103/21.08.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС  във връзка с чл.38, ал.2 и чл.55 от Наредбата за реда на придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Разрешава да се извърши продажба чрез конкурс на земеделска земя – частна общинска собственост, № 016128 с площ 72,619 дка, с начин на трайно ползване пасище, мера, пета категория, находяща се в местността “Летището”, землището на с. Градина, общ. Първомай, на база на пазарна оценка, изготвена от независим лицензиран оценител.

ІІ. Конкурса за продажба на земеделска земя да се проведе при следните конкурсни  условия:

1.      Задължителни конкурсни условия:

-         до конкурса се допускат само еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по действащото българско законодателство;

-         при подписване на договора със спечелилия конкурса участник, последния внася по набирателна сметка на Община Първомай гаранция за изпълнение на проекта в размер на 50%, от достигнатата  на конкурса цена на имота;

-         разходите по сделката са за сметка на купувача;

-         купувачът няма право да прехвърля имота в петгодишен срок от подписване на договора за продажба. При неспазване на горното условие, същият дължи петкратния размер на продажната цена за имота, достигната на конкурса;

2.      Специфични конкурсни условия:

-         Кандидатите да представят идеен инвестиционен проект за  изграждане на комплекс от високотехнологични оранжерии, лаборатория и склад за размножаване, опаковане и съхранение на лицензирани цъфтящи и саксийни растения.

ІІІ. Конкурсната комисия извършва оценка на допуснатите кандидати  въз основа на следните критерии:

1.      Офертна цена.

2.      Представен идеен проект, който да съдържа следните предложения:

А/ размер на предвижданите инвестиции;

Б/ брой работни места, които се предвижда да се разкрият;

В/ предвиждани срокове за реализация на представения проект;

Г/ екологичност  на проекта;

Д/ социални предложения за работещите в предприятието  и за жителите на населеното място;

3. При равни други условия кандидатите, представили доказателства за възможностите си да осигурят финансов ресурс за изпълнение на проекта се ползват с предимство.

ІV. За провеждането на конкурса определя комисия в състав:

-         трима представители от Общинска администрация, определени от Кмета на Общината

-         четирима представители от Общински съвет, както следва:

1.      Тодор Йорданов Христозов – общински съветник

2.      Яна Ангелова Христова -  общински съветник

3.      Елена Димитрова Иванова -  общински съветник

4.      Георги Янчев Янчев – общински съветник

V. След приключване на конкурсната процедура и сключване на договора за продажба, 15% от получената продажна цена да се изразходват за благоустройствени мероприятия в с. Градина.

VІ. Упълномощава Кмета на Община Първомай да извърши всички процедури по провеждане на конкурса за продажба на имота по т.първа, като подпише договор с кандидата класиран на първо място при условията, достигнати в конкурсната процедура.

РЕШЕНИЕ № 420, взето на 31.08.2006 г.по протокол № 40

Относно: Продажба на земеделски имот в землището на с. Искра, общ. Първомай.

Предвид докладна записка на кмета на Общината изх.№ 61-00-106/21.08.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС  във връзка с чл.38, ал.2 и чл.55 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.       Разрешава да се извърши продажба на 0,406 дка общинска земя, представляваща имот № 000012, находяща се в стопански двор, землището на с. Искра, общ. Първомай.

2. Упълномощава Кмета на Община Първомай да извърши всички необходими действия по продажбата чрез търг с явно наддаване по пазарни цени , определени от независим лицензиран оценител и подпише договор със спечелилия търга.

РЕШЕНИЕ №421, взето на 31.08.2006 г. по протокол № 40

Относно: Представяне на проект за обект „Допълнително водоснабдяване с.Дълбок извор и с.Поройна – първи етап; подобект: Напорен водоем и хранителни водопроводи за с.Дълбок извор и с.Поройна.

Като взе предвид докладната записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-109/29.08.2006 г. , както и приетата актуализирана програма по Стратегия за развитие на Община Първомай с Решение № 548/05.03.2003 г. т.14 и т.15 и на основание чл.21, ал.1, т.23  от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Община Първомай да кандидатства за отпускане на финансови средства за реализиране на обект: „Допълнително водоснабдяване с.Дълбок извор и с.Поройна – първи етап; подобект : Напорен водоем и хранителни водопроводи за с.Дълбок извор и с.Поройна” от МОСВ – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда;

            2. Общински съвет гр.Първомай упълномощава Кмета на Община Първомай да изготви и представи необходимите документи и проект пред ПУДООС.

РЕШЕНИЕ № 422, взето на 27.09.2006 г. по протокол № 41

Относно: изменение и допълнение на Наредбата за търговете и конкурсите за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 207/07.04.2005г. по протокол № 22 на Общински съвет гр.Първомай.

Предвид докладна записка на Председателя на Общински съвет Енчо Захариев вх.№ 53-0-266/20.09.2006г. и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Изменя и допълва Наредбата за търговете и конкурсите за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 207/07.04.2005 г. по протокол № 22 както следва :

            1/ Разпоредбите на чл.9, ал.1 и 3 се изменят така:

(1) „За провеждане на търга или конкурса, когато в решението си по чл.2, ал.1, т.1 Общинският съвет не е сторил това, кметът на общината назначава комисия в състав не по-малко от трима членове, един от които задължително е правоспособен юрист.

(3)”С акта за определяне на комисията могат да се регламентират вътрешната й структура, резервните членове и размера на възнаграждението на назначените в състава й лица”.

 

            2/ Създават се нови §3 и §4 в Преходните и заключителни разпоредби със следното съдържание:

„§3. Приетите след влизане в сила на настоящата наредба от Общинския съвет актове за разпореждане с общинско имущество, с които са определени комисии за провеждане на търгове и конкурси запазват действието си, като издадени от компетентен орган в изпълнение на правомощията му по чл.8, ал.1 и 2 от Закона за общинската собственост и в рамките на съдържанието по чл.3, ал.1, т.4 на тази наредба”.

„§4. Разпоредбите на чл.9, ал.1 и 3 и § 3 влизат в сила в деня на приемането им”.

РЕШЕНИЕ № 423, взето на 27.09.2006 г. по протокол № 41

Относно: постъпило искане от Областен управител на област Пловдив за ново обсъждане на решение № 419/31.08.2006г. по протокол № 40 на Общински съвет град Първомай.

Предвид искане на Областен управител вх.№ 53-0-265/20.09.2006г. и докладна записка на Председателя на ОбС Енчо Захариев вх.№ 53-0-267/20.09.2006г. и на основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

            1/ Изменя върнатото от областен управител на област Пловдив за ново обсъждане решение № 419/31.08.2006г. по протокол № 40 в частта, в която са посочени фактическите и правни основания за приемането му така: „Предвид докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-103/21.08.2006г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС във връзка с чл.38, ал.2 и чл.55 от Наредбата за реда на придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество и чл.2, ал.1, т.1 и чл.3, ал.1, т.4 от Наредбата за търговете и конкурсите за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество”.

            2/ Изменя решение № 419/31.08.2006г. по протокол № 40 в частта му по т.ІV, с която е определен състав на комисията, като на мястото на общинския съветник Елена Димитрова Иванова избира общинския съветник Лъчезар Стоянов Павлов.

            3/ Приема повторно решение № 419/31.08.2006г. по протокол № 40 в останалата му част.

РЕШЕНИЕ № 424, взето на 29.09.2006г. по протокол № 42

Относно: Отчет на : ИБСФ; инвестиционна програма и строителна програма към 30.06.2006 година.

Предвид внесено проекто-решение от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-120/20.09.2006г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.45, ал.2 от Наредбата за управление на общинския бюджет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема отчета на :

1. ИБСФ към 30.06.2006г.     / приложения № 1,2 и 3 /;

2. Инвестиционна програма към 30.06.2006г. /приложение № 4/;

3. Строителна програма към 30.06.2006г. /Приложение № 5/.

РЕШЕНИЕ № 425, взето на 29.09.2006г. по протокол № 42

Относно: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2006 година.

Предвид внесено проекто-решение от кмета на общината А.Папазов изх.№ 61-00-119/20.09.2006г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от ЗОБ и чл.26, ал.1, т.2 и ал.2 от ПМС № 14/31.01.2006г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2006 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Изменя и допълва решение № 342 „П” от 15.02.2006г. по протокол № 33 на Общински съвет гр.Първомай, както следва:

1.1. Увеличава приходната и разходната част на Бюджет 2006г. с  185 220 лева, съгласно Приложения № 1,2 и 3;

1.2. Увеличава капиталовите разходи по инвестиционна програма 2006г. с  35 303 лв. и извършва преразпределение на планираните разходи съгласно приложение № 4;

1.3. Увеличава разходите по строителна програма 2006г. с 27 948 лв. и ги преразпределя, съгласно приложение № 5;

1.4. Преразпределя планираните средства по план-сметките на ИБСФ съгласно приложения № 6,7 и 8;

2. Допълва утвърдения списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи по т.5 на Приложение № 6 към решение № 342 „П”, считано от 01.07.2006г., както следва:

 

№ по ред

Длъжност

Квалификация

Специалност

……………

…………….

………………..

 

16

Главен вътрешен одитор

Магистър

Икономика – счетоводна отчетност

17

Младши вътрешен одитор

Магистър

Икономика

 

3.Отпуска парична помощ в размер на 1 000 лева на Анелия Георгиева Левкова от гр.Първомай от планираните средства за помощи в бюджета на общината за 2006 година.

РЕШЕНИЕ № 426, взето на 29.09.2006г. по протокол № 42

Относно: Информация за контрола по приложението и спазването на Наредбата за чистотата и обществения ред.

Предвид внесено проекто-решение от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-113/19.09.2006г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема информация за контрола по приложението и спазването на Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на Община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 427, взето на 29.09.2006г. по протокол № 42

Относно: Информация за работата на Общинска администрация по подобряване на информационното обслужване и сертификацията на общината.

Предвид внесено проекто-решение от Недялка Чакова – секретар на Общината изх.№ 61-00-117/19.09.2006г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ

Приема информация за работата на Общинска администрация по подобряване на информационното обслужване и сертификацията на общината за сведение.

РЕШЕНИЕ №428, взето на 29.09.2006г. по протокол № 42

Относно: Информация за готовността на общинските учебни и детски заведения за започване на учебната 2006/2007г.

Предвид внесена информация от Юлиян Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-118/20.09.2006г. и на основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл. 20 от  ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.      Приема информацията за готовността на общинските учебни и детски заведения за започване на учебната 2006/2007г.

2.      Изменя Решение № 403 от 28.07.2006г. на ОбС гр.Първомай по протокол № 39, както следва:

Учебно заведение

Бр.ученици/било/

Бр.ученици/става/

1

ОУ”д-р П.Берон” с.Буково:

- І-ІІІкл./слята паралелка/

- ПДГ

 

4 – 6

13

 

6 – 4

20

2

ОУ”Л.Каравелов”с.Бяла река

- ІІ-ІV кл./слята паралелка/

- VІІІ кл.

 

9 – 5

17

 

7 – 5

16

3

ОУ „Хр.Ботев”с.Езерово

- V кл.

 

18

 

17

4

ОУ”Св.св.К.и Методий”

с.Дълбок извор

- ІІ кл.

- VІІІ кл.

 

 

13

15

 

 

12

14

5

ОУ „Св.св.К. и Методий”

с.Караджалово

- ІІІ кл.

- VІІІ кл.

 

 

13

16

 

 

12

15

6

ОУ”От.Паисий” с.Искра

- ІІ кл.

- ІІІ кл.

 

13

15

 

12

13

 

РЕШЕНИЕ №429, взето на 29.09.2006г. по протокол № 42

Относно: Ликвидиране на съсобственост върху недвижими имоти между Общината и юридически лица по реда на чл.36 от ЗС.

 

Предвид внесена докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-114/19.09.2006г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1,т.2 от ЗОС , във връзка с чл.46, ал.1, т.3 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността чрез продажба по пазарна цена в размер на 3 870 лв, определена от независим лицензиран оценител, на дворно място, съставляващо реална част с площ от 450 кв.м. от поземлен имот с пл.№ 292 попадаща в УПИ ХІ-291 от кв.23 по плана на с.Бяла река, общ.Първомай на ВК”Съгласие” гр.Първомай.

2. Упълномощава кмета на община Първомай  да сключи договор за продажба.

РЕШЕНИЕ № 430, взето на 29.09.2006г. по протокол № 42

Относно: Ликвидиране на съсобственост върху недвижими имоти между общината и физически лица по реда на чл.36 от ЗС.

Предвид внесена докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-115/19.09.2006г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1,т.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1, т.3 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ

            1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността чрез продажба по пазарни цени, определени от независим лицензиран оценител на незастроен поземлен имот с пл.№ 1078 с обща площ на имота 255 кв.м. в кв.12 по плана на с.Градина, както следва:

            - 205 кв.м. от поземлен имот с пл.№ 1078 присъединени към УПИ ІV – 124 за сумата от 1 066 лв на Тодор Иванов Тодоров ЕГН ..................... и Иван Тодоров Иванов ЕГН ...................;

            - 50 кв.м. от поземлен имот с пл.№ 1078 присъединени към УПИ V – 124 за сумата от 260 лв  на Иван Димитров Душков  ЕГН ....................

            2. Упълномощава кмета на община Първомай да сключи договор за продажба.

РЕШЕНИЕ № 431, взето на 29.09.2006г. по протокол № 42

Относно: Продажба чрез конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІІ-търговски обект в кв.20 по плана на гр.Първомай.

Предвид докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет на общината с изх.№ 61-00-116/19.09.2006г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.38, ал.2 и чл.55 от НРПУРОИ, чл.3, ал.4 от Наредбата за търговете и конкурсите за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Разрешава да се извърши продажба чрез конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост, на база на пазарна оценка, изготвена от независим лицензиран оценител, на следния имот :

- урегулиран поземлен имот с площ от 3 200 кв.м., съставляващ УПИ ІІ – търговски обект, в кв.20 по плана на гр.Първомай, актуван с Акт за ЧОС №24/15.03.2006г.

ІІ. Конкурсът за продажба да се проведе при следните конкурсни условия :

1. Задължителни конкурсни условия:

- до конкурса се допускат само еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по действащото българско законодателство със седалище и адрес на управление на територията на Община Първомай;

- при подписване на договора със спечелилия конкурса участник, последния внася по набирателна сметка на Община Първомай гаранция за изпълнение на проекта в размер на 20% от достигната на конкурса цена на имота;

- всички разходи по оценката на имота и сделката са за сметка на купувача;

- купувачът няма право да прехвърля имота в петгодишен срок от подписване на договора за продажба. При неспазване на горното условие, същият дължи петкратния размер на продажната цена за имота, достигната на конкурса;

2. Специфични конкурсни условия:

- да представят идеен инвестиционен проект за изграждане на производствено предприятие, който да бъде изпълнен в рамките на двугодишен срок, считано от датата на сключване на договора за продажба.

            ІІІ. Конкурсната комисия извършва оценка на допуснатите кандидати въз основа на следните критерии :

            1. Офертна цена.

2. Представен идеен инвестиционен проект, който да съдържа следните предложения :

А/  размер на предвижданите инвестиции;

Б/  брой работни места, които се предвижда да се разкрият;

В/  предвиждани срокове за реализация на представения проект;

Г/  екологичност на проекта;

Д/ социални предложения за работещите в предприятието;

3. При равни други условия кандидатите, предложили достатъчно доказателства за възможност за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на проекта се ползват с предимство.

ІV. За провеждането на конкурса определя комисия в състав :

- 3-ма представители от Общинска администрация, определени от Кмета на Общината 

- 4-ма представители от Общински съвет, както следва: 

1. Димитър Йорданов Илиев – общински съветник

2. Маргарита Банова Давчева-общински съветник

3. Тодор Йорданов Христозов-общински съветник

4. Станка Илиева Апостолова-общински съветник

             

V. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички необходими действия по провеждане на конкурса и сключи договор със спечелилия участник.

РЕШЕНИЕ № 432, взето на 29.09.2006г. по протокол № 42

Относно: Откриване на процедура по акредитация на „МБАЛ-Първомай ЕООД гр.Първомай.

Предвид внесена докладна записка от управителя на „МБАЛ-Първомай”ЕООД вх.№ 53-0-264/20.09.2006г. и предложение на ПК „Здравеопазване, социални дейности и етнически въпроси” и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.24 от Наредба № 18 от 20.06.2005г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения на Министъра на здравеопазването

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Дава съгласие да бъде проведена акредитационна процедура в „МБАЛ-Първомай”ЕООД гр.Първомай и упълномощава управителя на лечебното заведение да проведе всички необходими действия по акредитацията.

РЕШЕНИЕ №433, взето на 29.09.2006г. по протокол № 42

Относно: определяне персонален състав на временната комисия по т.3 от решение № 410/31.08.2006г. по протокол № 40 на Общински съвет гр.Първомай.

Предвид внесена докладна записка от Председателя на Общински съвет Енчо Захариев и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Избира за членове на временната комисия по т.3 от решение № 410/31.08.2006г. по протокол № 40 на Общински съвет гр.Първомай следните лица:

Председател  Костадин Ангелов – заместник кмет

Членове:                    Мария Атанасова – главен вътрешен одитор /ОбА/

                                   Елена Кичукова – главен счетоводител /ОбА/

                                   Ангел Чолаков – общински съветник

                                   Димитър Илиев – общински съветник

                                   Николай Вълканов – общински съветник

                                   Стоян Керанов – общински съветник

РЕШЕНИЕ № 434, взето на 29.09.2006г. по протокол № 42

Относно: Кандидатстване по проект „Красива България”.

Предвид докладна записка от Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-121/28.09.2006г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Дава съгласие Община Първомай да кандидатства с проект за училище „Св.св. Кирил и Методий” с.Дълбок извор, община Първомай, по проект „Красива България”.

РЕШЕНИЕ № 435, взето на 29.09.2006г. по протокол № 42

Относно: Промяна на разписание по вътрешноградската транспортна схема /Линия 1/.

Предвид докладна записка от Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-122/29.09.2006 г. и предложение на междуведомствената комисия по транспорт, назначена със Заповед № РД-15-631/20.09.2006г.  на кмета на общината, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и  чл.8 ал.4 и във връзка с чл.9 от Наредбата за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми  за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. В разписанието на вътрешноградска линия № 1 /Първомай-Дебър-Татарево/ по приложение 1 към договор 242/27.07.2005 г. на ред  с надпис „Първомай-център”, колона с надпис „ІХ” текстът „19.06” да се замени с „19.20” в колона с надпис „ІХ обр.” с текст „19.45” да се замени с „20.00”. В ред с надпис „Дебър” в колона с надпис „ІХ” текст „19.25” да се замени с „19.40”, в колона с надпис „ІХ обр.” с текст „19.27” да се замени с „19.41”.

            2. В разписанието на вътрешноградска линия № 1 /Първомай-Дебър-Татарево/ по приложение 1 към договор 242/27.07.2005 г. колона с надпис „Х” и „Х обр.” се заличава, като колона „ХІ” и „ХІ обр.” стават колони „Х” и „Х обр.”. В забележката текстът „ХІ-ти курс” да се чете „Х-ти курс”.

РЕШЕНИЕ № 436, взето на 27.10.2006 година по протокол № 43

Относно: Информация за подготовката на Община Първомай за работа при есенно-зимни условия.

            На основание проекто-решение от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-125/17.10.2006 г. и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Приема информация за подготовка на Община Първомай за работа при есенно-зимни условия.

            2. Изгражда оперативен щаб за работа при есенно-зимни условия в състав:

            Председател: Ангел Папазов                      - кмет на Общината;

            Секретар:       Иван Караславов                  - гл.инспектор ГЗ и секретар на

                                                                                  ПОбЩК за ЗНБАК;

            Членове: 1. инж. Георги Тодоров   - специалист в ОбА;

                              2. Атанас Тилев              - началник РПС;

                              3. Васил Налбантов        - РПУ на МВР;

                              4. Христо Сталев                       - организатор в „Марица ОЙЛ”

                              5. Васил Пиронков                     - управител на „Комексмаш”ООД

 

            3. Задължава секретаря на ПОбЩК за ЗНБАК да разработи оперативен план за действия на общината при тежки зимни условия и го представи в ПОблК за ЗНБАК гр.Пловдив.

РЕШЕНИЕ № 437, взето на 27.10.2006 година по протокол № 43

Относно: Информация по разработения и представен в Министерството на финансите прогнозен проекто-бюджет на Община Първомай за 2007 година.

На основание внесено проекто-решение от А.Папазов-кмет на общината изх. № 61-00-136/29.10.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема информация по прогнозен проекто-бюджет на Община Първомай за 2007 година за сведение.

РЕШЕНИЕ № 438, взето на 27.10.2006 година по протокол № 43

Относно: Смяна на обслужващата банка.

На основание докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-132/18.10.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Сменя обслужващата банка на Община Първомай, включително и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, от Банка ДСК ЕАД клон Първомай в Интернешънъл Асет Банк АД.

2. Прехвърлянето на сметките от едната банка в другата да стане от 01.01.2007 година. Кметът на Общината да договори конкретните условия за обслужване на сметките в новоизбраната банка.

РЕШЕНИЕ № 439, взето на 27.10.2006 година по протокол № 43

Относно: Намаляване броя на настанените лица в ДВФУ с.Езерово, Община Първомай.

На основание докладна записка на Ю. Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-123/17.10.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Намалява капацитета /без намаляване на щатната численост на персонала/ на Дом за възрастни хора с физически увреждания с.Езерово, община Първомай от 60 на 45 считано от 01.01.2007 година.

РЕШЕНИЕ № 440, взето на 27.10.2006 година по протокол № 43

Относно: Допълнение и изменение на Общински план за развитие на Община Първомай за периода 2007 – 2013 г.

На основание докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-126/17.10.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.14, ал.4 от Закона за регионалното развитие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

В Общинския план за развитие на община Първомай за периода 2007 г.- 2013 г. да бъдат направени промени както следва :

1. Към „Приоритет 1”, „Подцел 1” да бъде добавена „Мярка 1.1.8  Ремонт на пътя с.Православен – с.Драгойново”.

2. В таблица „Описание на мерките” след реда „Приоритет 1, подцел 1, Мярка 7” да бъде добавен нов ред както следва:

ПРИОРИТЕТ 1

Подцел 1

Мярка 8

 

 

2008

 

Община Първомай

 

     0.75 мл. лв.

 

 

 

   0.75 мл. лв

 

 

 

“3. В “Индикативна финансова таблица “ след  реда “ Приоритет 1, Подцел 1, Мярка 7” да бъде добавен нов ред както следва :

ПРИОРИТЕТ 1 Подцел 1

Мярка 8

 0.75 мл. лв

 

 

  0.75 мл. лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Към  “Приоритет 1” да бъде добавена “Подцел 1.6    Развитие на

социалната инфраструктура “, както и  “1.6 Мерки “,   “1.6.1 – Изграждане на дом за стари хора “.

5 . В таблица “ Описание на мерките “  след реда “ Приоритет 1, Подцел 5, Мярка 2” да бъде добавен нов ред както следва :

ПРИОРИТЕТ 1

Подцел 6

Мярка 1

 

 

2009

 

Община Първомай

 

     2 мл. лв.

 

 

 

   0.3 мл. лв

 

1.7 мл. лв.

 

“6. В “Индикативна финансова таблица “ след  реда “ Приоритет 1, Подцел 5, Мярка 2” да бъде добавен нов ред както следва :

ПРИОРИТЕТ 1 Подцел  6

Мярка 1

 2 мл. лв

 

 

  0.3 мл. лв

 

 

 

1.7 мл. лв.

 

 

 

 

 

 

“7. В “Индикативна финансова таблица “  ред “ Общо” се изменя както следва  :

“ОБЩО

203.1 мл. лв.

 

 

46.225

мл. лв

2.31

мл. лв

 

10.5

мл. лв

 144.065

мл. лв

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 441, взето на 27.10.2006 година по протокол № 43

Относно: Даване съгласие за придобиване правото на собственост на бензиностанция, находяща се в с.Бяла река, Община Първомай.

Предвид внесена докладна записка от Костадин Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-127/17.10.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл. 66, ал.1 във връзка с чл.33 от Закона за собствеността и чл.5, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Общински съвет град Първомай дава съгласие Община Първомай да придобие правото на собственост върху следния недвижим имот, а именно: бензиностанция, находяща се в с.Бяла река, община Първомай, област Пловдив, представляваща едноетажна монолитна стоманобетонна сграда със застроена площ от 62,11 кв.м., състояща се от обособен склад за масла, санитарни възли за персонала и посетителите, канцелария, метален навес с площ от 101,89 кв.м., 4 резервоара, 2 единични  и една двойна бензиноколонки, изградени по силата на договор за отстъпено право на строеж върху общинска земя, ведно с правото на строеж върху мястото, собственост на Община Първомай, представляващо УПИ ХVІІ – седемнадесет – бензиностанция, от кв.18 по плана на с.Бяла река с площ от 1700 кв.м. при граници: от две страни улица и УПИ ІІ – спортен комплекс за сумата от 2 400 лева без ДДС като встъпи в правата на купувача „МБК” ЕООД със седалище и адрес на управление – гр.Димитровград, ул.”Патриарх Евтимий” № 5 по нотариален акт № 189, том VІІ, дело № 1453/2005 г. вписан в регистрите на Агенция по вписванията гр.Първомай при същите условия.

РЕШЕНИЕ № 442, взето на 27.10.2006 година по протокол № 43

Относно: Обявяване за частна общинска собственост на част от имот публична общинска собственост /помещения/ в сградата на Общинска администрация, находяща се в УПИ-ОбНС, администрация  в кв. 89 по плана на гр.Първомай, община Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-128/17.10.2006г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.3, ал.2, ал.3 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Обявява за частна общинска собственост стаи №№ 306, 306А, 308, 309, 310, 311, 312, 313 и 314, находящи се на трети етаж, секция А /източно крило/ и секция Б /южно крило/ от сградата на Общинска администрация с обща площ 195,25 кв.м., находяща се в УПИ – ОБНС, администрация в кв.89 по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив, поради това, че са престанали да имат предназначението по чл.3, ал.2 от ЗОС.

РЕШЕНИЕ №443, взето на 27.10.2006 година по протокол № 43

Относно: Представяне на проект за обект „Реализиране на деференциална ВЕИ – система „Деференциален хелиостатен опто –когенератор – 50/200 – 250 KW” – РЗП 1200 кв.м.”/инсталации за ефективно използване на възобновими енергийни източници – ВЕИ – слънчева енергетика, за лимитиран по отношение на минимална разгъната застроена и енергираща площ архитектурен обект/.

На основание внесена докладна записка от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-138/27.10.2006 г. , във връзка с писмо вх.№ 26-00-77/25.10.2006 г. на „Иновационно дружество” гр.София, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Община Първомай да кандидатства за отпускане на финансови средства за осъществяване на обект: „Реализиране на деференциална ВЕИ-система „Деференциален хелиостатен опто-когенератор-50/200 – 250 КW” – РЗП 1200 кв.м. + 500 + 500 кв.м.” от МОСВ-Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда”;

            2. Общински съвет гр.Първомай упълномощава кмета на Община Първомай да изготви и представи необходимите документи и проект пред ПУДООС.

РЕШЕНИЕ 444, взето на 27.10.2006 година по протокол № 43

Относно: отмяна на Решение № 423 взето с протокол № 41 от 27.09.2006г. и изменение на Решение № 419 взето с протокол № 40 от 31.08.2006г. на Общински съвет град Първомай.

На основание внесено проекто-решение от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-137/27.10.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.156, ал.1 от Административно процесуалния кодекс

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            І. Отменя изцяло Решение № 423 взето с Протокол № 41 от 27.09.2006 г.

            ІІ. Изменя Решение № 419 взето с Протокол № 40 от 31.08.2006 г. както следва :

            Отпада точка ІV, като точка „V” става съответно точка „ІV”, а точка „VІ” става съответно точка „V”.

РЕШЕНИЕ 445, взето на 27.10.2006 година по протокол № 43

ОТНОСНО: Избор на димпломиран експерт-счетоводител на „Първомай 2000”ЕАД за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 година.

Предвид докладна записка вх.№ 53-0-306/18.10.2006г. на Съвета на директорите на „Първомай 2000”ЕАД и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.221, т.6 във връзка с чл.219, ал.2 от Търговския закон

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Назначава дипломиран експерт-счетоводител Яна Никова Христева, диплома № 329/1995г. за проверка на годишния финансов отчет на „Първомай 2000”ЕАД за 2006 година.

2. Възлага на изпълнителния директор на дружеството да сключи договор с назначения проверител.

РЕШЕНИЕ 446, взето на 27.10.2006 година по протокол № 43

Относно: Постъпило искане на Областен управител за ново обсъждане на Решение № 429 на Общински съвет град Първомай, прието на 29.09.2006г. по протокол № 42.

На основание докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-135/23.10.2006г. и искане на Областен управител вх.№ 53-0-302/18.10.2006 г. и на основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и във връзка с чл.46, ал.1, т.3 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД  ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Изменя Решение № 429 взето на 29.09.2006 година по Протокол № 42 на Общински съвет град Първомай, както следва :

1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността чрез продажба на частта на Общината по пазарни цени, определени от независим лицензиран оценител , на дворно място, съставляващо – реална част от поземлен имот № 292 с площ от 450 квадратни метра, попадаща в УПИ ХІ-291 в квартал 23 по плана на с.Бяла река, община Първомай при граници на частта – от североизток ПИ № 291; от югоизток ПИ № 291; от югозапад УПИ № ХІІ-294 и УПИ № VІІІ-293; от северозапад УПИ № Х-290,292”, колорирано в черно на приложената скица, за сумата от 3 870 /три хиляди осемстотин и седемдесет / лева на ВК „Съгласие” гр.Първомай.

2. Упълномощава кмета на община Първомай да сключи договор за продажба.

РЕШЕНИЕ №447, взето на 27.10.2006 година по протокол № 43

Относно: постъпило искане от Областен управител на Област Пловдив за ново обсъждане на решение № 431 взето с Протокол № 42 от 29.09.2006 г. на Общински съвет град Първомай.

Предвид искане на Областен управител вх.№ 53-0-301/18.10.2006г.; предложение от Костадин Ангелов изх.№ 61-00-134/23.10.2006г.  и на основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Изменя Решение № 431/29.09.2006г. по протокол № 42, както следва:

            1. В частта му по точка 1. „Задължителни конкурсни условия:” от точка ІІ, текста:

            „-до конкурса се допускат само еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по действащото българско законодателство със седалище и адрес на управление на територията на Община Първомай;”

            Се заменя с текста:

            „-до конкурса се допускат еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по действащото българско законодателство;”.

1.      Отпада точка ІV, като точка „V” става съответно точка „ІV”.

ІІ. Приема повторно Решение № 431/29.09.2006г. по протокол № 42 в останалата му част и направените в точка І изменения от настоящето решение.

РЕШЕНИЕ № 448, взето на 27.10.2006 година по протокол № 43

Относно: Ликвидиране на съсобственост върху недвижими имоти между Общината и юридически лица по реда на чл.36 от ЗС.

На основание докладна записка от К.Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-133/19.10.2006г.  и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и във връзка с чл.46, ал.1, т.3 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността върху УПИ І-търговия в кв.89а по действащия устройствен план на гр.Първомай при граници на урегулирания имот: от две страни улици, УПИ ІІІ-култ.информ.център и търговия, УПИ ІІ-кино и имот пл.№ 2642 чрез продажба на ВК”Съгласие” гр.Първомай на частта на Община Първомай от него, съставляваща реално определена част от поземлен имот с пл.№ 2642 с площ от 33 кв.м. при граници: от север улица, от останалите три страни УПИ І-търговия.

2. Упълномощава кмета на община Първомай да сключи договор за продажба на подробно описания в т.1 имот по пазарна цена, определена от независим лицензиран оценител.

 

РЕШЕНИЕ № 449, взето на 14.11.2006г. по протокол № 44

Относно: Докладна записка относно разпределение на допълнителни целеви средства по чл.86, ал.21, т.2 от ПМС № 14/31.01.2006г. за изграждане и ремонт на общински пътища.

На основание докладна записка от Ангел Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-139/07.11.2006г., писмо изх.№ 91-00-17/10.10.2006г. на МРРБ, и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Предлага на Министерството на регионалното развитие и благоустройство допълнителните целеви средства по чл.86, ал.21, т.2 от ПМС № 14/31.01.2006г. за изграждане и ремонт на общински пътища да бъдат разпределени, както следва:

            - път ІV - 58818 Православен-Драгойново-Буково, км. 15+400 – 25+600 – в размер на 115 000 лева;

            - път ІV -  80 062 Бяла река-Езерово-Воден, участък км 0+000 км 5+400 – в размер на 85 000 лева.

РЕШЕНИЕ № 450, взето на 14.11.2006г. по протокол № 44

Относно: Докладна записка относно промяна предназначението на част от поземлен имот № 000299 в землището на с.Дълбок извор.

Предвид докладна записка от Ангел Папазов - кмет на общината изх.№ 61-00-140/07.11.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласието си да бъде променено предназначението на земеделска земя – частна общинска собственост с площ 1,350 дка, съставляваща част от имот № 000299 в землището на с.Дълбок извор с начин на трайно ползване: пасище с храсти, при граници и съседи: ПИ № 000300-храсти на Община Първомай; ПИ № 125043-полски път на Община Първомай; ПИ № 125042-полски път на Община Първомай; ПИ № 000297 – широколистна гора на Община Първомай; ПИ № 111003-нива на ОПФ-остатък; ПИ № 111002-нива на Ангел Христозов Бояджиев; ПИ № 111001-нива на наследниците на Елена Динкова Колешева; ПИ № 000416-пасище, мера на Община Първомай; ПИ № 000809-канал на Община Първомай; ПИ № 000407- полски път на Община Първомай за целите на изграждане на напорни резервоари за обект : „Допълнително водоснабдяване с.Дълбок извор – І етап тласкателен водопровод  и напорни резервоари”.

2. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши необходимите действия по чл.17 и следващите от Закона за опазване на земеделските земи за промяна предназначението на описания в т.първа имот.

РЕШЕНИЕ № 451, взето на 14.11.2006г. по протокол № 44

Относно: Представяне на проект „Основен ремонт на целодневна детска градина „Пролет” кв.Дебър, гр.Първомай” пред Социалноинвестиционен фонд.

Предвид докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-141/14.11.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Община Първомай да кандидатства за отпускане на средства от Социалноинвестиционния фонд с проект „Основен ремонт на целодневна детска градина „Пролет” кв.Дебър, град Първомай” и осигури финансов принос в размер не по-малък от 20 на сто от общата стойност на проекта.

2. Упълномощава Кмета на Община Първомай да представи проекта пред Социалноинвестиционния фонд.

РЕШЕНИЕ № 452, взето на 30.11.2006г. по протокол  № 45

Относно: Информация за дейността на Общинска администрация по провеждане на процедури и сключване на договори за изпълнение на обществени поръчки през 2005-2006 г.

Предвид внесено проекто решение от К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-146/20.11.2006г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема за сведение информацията за дейността на Общинска администрация по провеждане на процедури и сключване на договори за изпълнение на обществени поръчки през 2005-2006 година.

РЕШЕНИЕ № 453, взето на 30.11.2006г. по протокол  № 45

Относно: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2006 година.

На основание внесено проекто решение от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-151/21.11.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинските бюджети

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Изменя и допълва решение № 342 „П” от 15.02.2006г. по протокол № 33 на Общински съвет гр.Първомай, както следва:

            1. Разпределя получени с писмо на Министерството на финансите ФО-63 от 25.10.2006г. – 382 374 лева от преизпълнение на преотстъпения държавен данък по ЗОДФЛ и преразпределя средствата за издръжка и капиталови разходи планирани по бюджета на Община Първомай за 2006 г. в разходната част съгласно приложение № 1;

            2. Увеличава капиталовите разходи по инвестиционна програма 2006 г. с 33 774 лв. и извършва преразпределение на планираните разходи съгласно приложение № 2;

            3. Увеличава разходите по строителна програма 2006г. с 27 333 лв и ги преразпределя съгласно приложение № 3;

            4. Преразпределя планираните средства по ИБСФ съгласно приложение № 4.

РЕШЕНИЕ № 454, взето на 30.11.2006г. по протокол  № 45

Относно: Приемане на Наредба за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай.

Предвид внесена докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет на общината изх.№ 61-00-149/21.11.2006 г. и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Отменя Наредба за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай, приета с решение № 183 на Общински съвет град Първомай, взето на 30.11.2004г. по Протокол № 16 от Общински съвет гр.Първомай.

            2. Приема Наредба за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай.

РЕШЕНИЕ № 455, взето на 30.11.2006г. по протокол  № 45

Относно: Докладна записка относно безвъзмездно прехвърляне на дълготрайни материални активи от „Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай” ЕООД в собственост на община Първомай и разпределение на печалбата на „МБАЛ-Първомай”ЕООД.

Предвид внесена докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет на общината изх.№ 61-00-150/21.11.2006 г., направено  предложение от ПК „Финанси, бюджет и стопански дейности”и докладна записка от д.р Марияна Георгиева Кръстева – управител на “МБАЛ-Първомай” ЕООД и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т.4 и чл. 147, ал.2 от Търговския закон, чл.17, т.7 и т.11  от Наредбата за реда на управление на общинското имущество включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

 1. Разпределя неразпределената печалба на „МБАЛ-Първомай” ЕООД към 31.12.2005г. в размер на 188 516 лв., както следва:

            - 87 803.00 лв. за покриване  непокритата загуба по баланса на дружеството към 31.12.2005г.;

            - 100 713.00 лв. за увеличение на допълнителните резерви на дружеството.

 2. Изважда от активите на „МБАЛ-Първомай” ЕООД за сметка на допълнителните резерви и предава на кмета на Община Първомай за управление следния дълготраен материален актив с балансова стойност 10 632.00 лв., собственост на дружеството: обособен обект  „Неврологично отделение”, представляващ двуетажна масивна сграда със  застроена площ от 427 кв.м., находяща се в гр. Първомай, построена в поземлен имот №000402 по КВС за землището на кв. Дебър, гр.Първомай.

3. Възлага на кмета на общината и управителя на „МБАЛ-Първомай” ЕООД да извършат необходимите действия по предаване и приемане на дълготрайния материален актив – недвижим имот, предмет на разпореждане по т.2 от настоящето решение, както и да разпоредят вписване на новонастъпилите обстоятелства в счетоводните регистри на Община Първомай и дружеството.

РЕШЕНИЕ № 456, взето на 30.11.2006г. по  протокол  № 45

Относно: Анализ на дейността и финансовото състояние на общинските търговски дружества „Първомай 2000” ЕАД, „Първомай Автотранспорт” ЕООД и „Марица 95” ЕООД.

            Предвид внесена докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-144/20.11.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.261 и сл. от Търговския закон, чл. 17, т.1 и чл.23, т.3 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема, че е необходимо да бъдат преобразувани по реда на глава ХVI от Търговския закон едноличните търговски дружества с общинско имущество “Първомай-Автотранспорт” ЕООД, “Марица 95” ЕООД и “Първомай 2000” ЕАД и определя като способ на преобразуването им  вливане на „Първомай-Автотранспорт”ЕООД и „Марица 95”ЕООД в „Първомай 2000”ЕАД.

2. Възлага на управителните органи на „Първомай Автотранспорт”ЕООД, „Марица 95” ЕООД и „Първомай 2000”ЕАД да изготвят проекти на  договор и план за преобразуване, които в срок до 31.01.2007 г. да  внесат за разглеждане от Общински съвет  гр.Първомай.

3. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия по подготовка за отдаване на концесия на следните обекти: общински пазар, зеленчуков пазар и животински пазар.

РЕШЕНИЕ № 457, взето на 30.11.2006г. по протокол  № 45

Относно: Одобряване на план-схема към ПУП за обект : „Кабелна далекосъобщителна мрежа на „ТОР МЕДИЯ-П” ООД в гр.Първомай, обл.Пловдивска.”

Като взе предвид докладната записка от Костадин Ангелов-зам.кмет на общината изх.№ 61-00-147/20.11.2006г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, чл.134, ал.1 от ЗУТ и Решение І по Протокол № 32 от 01.11.2006г. на ОЕСУТ при ОбА-Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Одобрява план-схема към ПУП за обект: „КАБЕЛНА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА НА „ТОР МЕДИЯ-П”ООД В ГР.ПЪРВОМАЙ, ОБЛ.ПЛОВДИВСКА.”

РЕШЕНИЕ № 458, взето на 30.11.2006г. по протокол  № 45

Относно: Одобряване на Специализирана план-схема за обект: „Кабелна разпределителна мрежа на „ЕСКОМ”ООД за пренос на данни /интернет, цифрова телевизия, гласови услуги/ в гр.Първомай, област Пловдивска.”

            Предвид изложеното в докладната записка на Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-145/20.11.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, чл.134, ал.1 от ЗУТ и Решение ІІ, по Протокол № 29/11.10.2006г. на ОЕСУТ при ОбА-Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Одобрява Специализирана план-схема за обект: Кабелна разпределителна мрежа на „ЕСКОМ”ООД за пренос на данни /интернет, цифрова телевизия, гласови услуги/ в гр.Първомай, обл.Пловдивска.

РЕШЕНИЕ № 459, взето на 30.11.2006г. по протокол  № 45

Относно: Приемане на Европейска харта за участието на младите хора в живота на общината и региона.

Предвид изложеното в докладната записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-148/20.11.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема принципите на „Европейска харта за участие на младите хора в живота на общината и региона”  като база за осъществяване на местната младежка политика.

РЕШЕНИЕ № 460, взето на 27.12.2006 г. по протокол № 46

Относно: Приемане на план-сметка по такса битови отпадъци по населени места за 2007 година.

Предвид внесено проекто-решение от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-166/20.12.2006г и на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.66 от ЗМДТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. За град Първомай, кв. Дебър и кв. Любеново.

    1.Одобрява план-сметка в размер на 439 786 лева за осигуряване на разходи за:

     1.1.Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци                               ……………………………………………………………………35 000 лева

     1.2.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата

 или други    съоръжения за обезвреждането им …...…....303 732  лева

     1.3.Поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци …..…………………….    ……………………………….………62 316 лева

    1.4.Почистване на улични платна, площадите, алеите, парковете и

другите територии от населените места, предназначени за обществено

ползване  ……...………………………………………………  38 738 лева

 

        ІІ. За  кметство село Градина.

1.Одобрява план-сметка в размер на  27 113 лева за осигуряване на разходи за:

 1.1.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата

 или други    съоръжения за обезвреждането им …..................……23 052 лева

1.2.Поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци  4 061 лева

 

       ІІІ. За кметство село Дълбок извор.

1.Одобрява план-сметка в размер на  29 322 лева за осигуряване на разходи за:

  1.1.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата

 или други    съоръжения за обезвреждането им ….............……21 122 лева.

1.2.Поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци 4 100 лева.

1.3.Почистване на улични платна, площадите, алеите, парковете и

другите територии от населените места, предназначени за обществено

ползване  ……...……………………………………………………4 100 лева.  

 

        ІV. За  кметство село Искра.

1.Одобрява план-сметка в размер на 28 017 лева за осигуряване на разходи за:

    1.1.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата

 или други    съоръжения за обезвреждането им …...................……22 976 лева.

    1.2.Поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци  5041 лева

 

         V. За  кметство село Караджалово.

    1.Одобрява план-сметка в размер на  16 553 лева за осигуряване на разходи за:

 1.1.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата

 или други    съоръжения за обезвреждането им …................……13 102 лева

 1.2.Поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци 3 451 лева

 

VІ. За кметство село Брягово.

1.Одобрява план-сметка в размер на 8 546  лева за осигуряване на разходи за:

1.1.Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци  2 000 лева.

1.2.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата

 или други    съоръжения за обезвреждането им …................………4 799 лева

1.3.Поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци  1 747 лева.

 

VІІ. За кметство село Буково.

    1.Одобрява план-сметка в размер на  4 067 лева за осигуряване на разходи за:

1.1.Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци  500 лева.                            

1.2.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата

 или други    съоръжения за обезвреждането им …................………2 468 лева.

1.3.Поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци  1 099 лева.

 

VІІІ. За кметство село Бяла река.

    1.Одобрява план-сметка в размер на  7 986  лева за осигуряване на разходи за:

1.1.Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци  2 000 лева .                           

1.2.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата

 или други    съоръжения за обезвреждането им …................………4 302  лева

1.3.Поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци  1 684 лева

 

 

ІХ. За кметство село Виница.

    1.Одобрява план-сметка в размер на  8 990 лева за осигуряване на разходи за:

1.1.Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци  2 280 лева.                            

1.2.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата

 или други    съоръжения за обезвреждането им …................………4 480 лева.

1.3.Поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци  2 230 лева.

 

Х. За кметство село Воден.

    1.Одобрява план-сметка в размер на  5 463 лева за осигуряване на разходи за:

1.1.Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци  750 лева.                            

1.2.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата

 или други    съоръжения за обезвреждането им …................………2 944  лева.

1.3.Поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци  1 769 лева.

 

ХІ. За кметство село Добри дол.

    1.Одобрява план-сметка в размер на 2 470 лева за осигуряване на разходи за:

1.1.Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци  500 лева.                             

1.2.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата

 или други съоръжения за обезвреждането им …................………1 179 лева

1.3.Поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци  791 лева

 

ХІІ. За кметство село Драгойново.

    1.Одобрява план-сметка в размер на 7 128 лева за осигуряване на разходи за:

1.1.Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци  1 130 лева.                            

1.2.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата

 или други    съоръжения за обезвреждането им …................………4 388 лева.

1.3.Поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци  1610 лева.

 

ХІІІ. За кметство село Езерово.

    1.Одобрява план-сметка в размер на  5 998 лева за осигуряване на разходи за:

1.1.Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци 900  лева.                            

1.2.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата

 или други    съоръжения за обезвреждането им …................………3622 лева.

1.3.Поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци  1 476 лева.

 

ХІV. За кметство село  Крушево.

    1.Одобрява план-сметка в размер на  8 358 лева за осигуряване на разходи за:

1.1.Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци 1 600 лева.                             

1.1.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата

 или други    съоръжения за обезвреждането им …................………4 951 лева.

1.2.Поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци  1 807 лева.

 

ХV. За кметство село  Поройна.

    1.Одобрява план-сметка в размер на 1 760 лева за осигуряване на разходи за:

1.1.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата

 или други    съоръжения за обезвреждането им …................………1 263 лева

1.2.Поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци  497 лева

 

ХVІ. За кметство село  Православен.

    1.Одобрява план-сметка в размер на  6 560 лева за осигуряване на разходи за:

1.1.Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци 1 100 лева.                             

1.1.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата

 или други    съоръжения за обезвреждането им …................………3 840 лева

1.2.Поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци  1 620 лева

 

ХVІІ. За кметство село  Татарево.

    1.Одобрява план-сметка в размер на   10 836  лева за осигуряване на разходи за:

1.1.Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци 3 500 лева.                            

1.1.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата

 или други    съоръжения за обезвреждането им …................………5 051 лева.

1.2.Поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци  2 285 лева

 

РЕШЕНИЕ № 461, взето на 27.12.2006 г. по Протокол № 46

Относно: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2006 година.

Предвид внесено проекто-решение  от А.Папазов-кмет на Общината изх.№ 61-00-167/20.12.2006г. и  на основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл. 18 от ЗОБ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  РЕШИ:

Изменя и допълва решение № 342 “П” от 15.02.2006 година по протокол №33 на Общински съвет Първомай , както следва:

                1.Преразпределя средствата за издръжка и капиталови разходи планирани по бюджета на Община Първомай за 2006 г. в приходната и разходната част съгласно приложение № 1 и 2

2.Намаля  капиталовите разходи по инвестиционна програма 2006 г. с 21 960 лв. и извършва преразпределение на планираните разходи съгласно приложение № 3;

3.Намаля разходите по строителна програма 2006 г.  с 22 073 лв. и ги преразпределя съгласно приложение № 4;

4.Погасява временен безлихвен заем и преразпределя планираните средства по   ИБСФ   “Специален фонд за инвестиции и ДА”  съгласно приложение № 5;

5.Упълномощава Кмета на Общината да разпредели всички допълнително получени средства от Министерство на финансите и другите приходи, постъпили след 20.12.2006 година по бюджета на община Първомай за 2006 година.

РЕШЕНИЕ № 462, взето на 27.12.2006 г. по протокол № 46

Относно: Отчет за изпълнение на културния календар за 2006 година и проект за 2007 година.

            Предвид внесена информация относно изпълнението на Културния календар на община Първомай за 2006 година от А.Папазов-кмет на общината изх.№ 61-00-152/05.12.2006г. и на основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с  чл.20 и чл.17, т.5 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Приема отчета за изпълнение на Културния календар за 2006 година, съгласно приложение № 2.

            2. Приема Културен календар на община Първомай за 2007 година, съгласно приложение № 1.

РЕШЕНИЕ № 463, взето на 27.12.2006 г. по протокол № 46

Предвид изложеното в докладната записка на председателя на ОбС вх.№ 53-0-395/19.12.2006г.  и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

Приема план за своята работа за първо полугодие на 2007 година, разпределен по месеци както следва:

м. Януари

1. Определяне такса смет за 2007 г.

                                                            Вносител: А. Папазов – кмет

2. Отчет за дейността на Общински съвет гр. Първомай.

                                                            Вносител: Е.Захариев – председател ОбС

3. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет гр. Първомай.

                                                            Вносител: А. Папазов – кмет

м. Февруари

1. Одобряване на структурата на Общинска администрация.

2. Отчет на бюджета и ИБСФ за 2006 година.

3. Отчет за изпълнението на строителната програма за 2006 г.

4. Приемане на приватизационна програма за 2007 година.

5. Приемане на строителна програма за 2007 година.

6. Приемане на бюджет за 2007 година.

                                                 Вносител: А. Папазов – кмет

7. Обсъждане на проекти на договор и план за преобразуване на ЕТД с общинско имущество “Първомай 2000” ЕАД, “Първомай автотранспорт” ЕООД и “Марица 95”ЕООД.

                                                 Вносители: управителните органи на ЕТД    

                                                        

м. Март

1. Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред.

Вносител: К. Ангелов – зам. кмет

м. Април

1. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2007 година.

Вносител: Ю. Димитров – зам. кмет

2. Предложение за извършване на сеч в общински гори за задоволяване на местното население с дърва за огрев през 2007 година.

Вносител: Ю. Димитров – зам. кмет

3. Приемане на Програма за МКТ 2007 година.

                                                                       Вносител: А.Папазов-кмет

м. Май

1. Отчет за дейността на МКБППМН.

Вносител: К. Ангелов – зам. кмет

2. Приемане на годишните счетоводни отчети и баланси на търговските дружества с общинско имущество.

Вносител: К. Ангелов – зам. кмет

м. Юни

1. Приемане План за работата на Общински съвет – Първомай  през второто полугодие на 2007 година.

Вносител: Председателя на ОбС

2. Отчет за приходите от приватизация и продажби по ЗОС на общински имоти през 2006 година.

Вносител: К. Ангелов – зам. кмет

3. Откриване процедура за предоставяне на концесия за общински пазари.

                                                                                  Вносител: А.Папазов-кмет

РЕШЕНИЕ № 464, взето на 27.12.2006 г. по протокол № 46

Относно: Дейността на специализирано звено „Секретариат на Общинския съвет”.

Предвид изложеното в информацията на председателя на Общинския съвет вх.№ 53-0-396/19.12.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 и чл. 21, ал.3 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Приема за сведение информацията за дейността на специализираното звено „Секретариат на Общинския съвет”.

            2. Отпада раздел 5, глава 9 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай.

РЕШЕНИЕ № 465, взето на 27.12.2006 г. по протокол № 46

Относно: Избор на дипломиран експерт-счетоводител за одитор на годишния финансов отчет за 2006г. на „МБАЛ-Първомай” ЕООД и „Медицински център І – Първомай” ЕООД.

Предвид докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-154/19.12.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.17, т.16 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Избира за одитор на годишния финансов отчет за 2006 година на „МБАЛ-Първомай”ЕООД и „Медицински център І – Първомай” ЕООД – Яна Никова Христова – дипломиран експерт-счетоводител , с диплома № 329/1995 г.

            2. Възлага на управителите на „МБАЛ-Първомай” ЕООД и „Медицински център І-Първомай” ЕООД да сключат договори с лицето на база съгласувана работна програма за дейността на одита.

РЕШЕНИЕ № 466, взето на 27.12.2006 г. по протокол № 46

Предвид изложеното в докладна записка на К.Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-156/19.12.2006 г. и на основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.44 от НРПУРОИ и  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Да се учреди право на пристрояване за 25 кв.м. на Али Осман Али от гр.Първомай, ул.”Кирил и Методий” № 23, собственик на съществуваща нежилищна сграда, цялата с площ от 40 кв.м., построена по силата на отстъпено право на строеж върху недвижим имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ V-търговия, в кв.28а по плана на гр.Първомай, при граници: от три страни улици и УПИ VІ-търговска дейност, по определената пазарна цена в размер на 697,50 лв. /шестотин деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/.

            2. Възлага на Кмета на община Първомай да издаде заповед и да сключи договор за учредяване право на пристрояване.

РЕШЕНИЕ № 467, взето на 27.12.2006 г. по протокол № 46

Относно: Продажбата на общински парцел на собственика на законно построена върху нея сграда по реда на чл.35, ал.2 от ЗОС.

            Предвид изложеното в докладна записка от Костадин Ангелов-зам.кмет, изх.№ 61-00-155/19.12.2006 г. и на основание чл.35, ал.2 от ЗОС, чл.38, ал.4 от НРПУРОИ и  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ :

            1. Да се продаде общински недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 275 кв.м., съставляващ УПИ VІ-търговски дейности в кв.28а по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдивска, при граници на имота: от североизток – УПИ ІІ-озеленяване и УПИ V-търговия, от югоизток – УПИ ІІ-озеленяване, от югозапад – улица „Васил Левски” и от северозапад – УПИ V-търговия, на собственика на законно построената върху имота нежилищна сграда – ЕТ „Димитър Сираков” гр.Първомай, по определената пазарна цена в размер на 9 267,50 лв /девет хиляди двеста шестдесет и седем лева и петдесет стотинки/.

            2. Възлага на Кмета на община Първомай да издаде заповед и сключи договор за продажба на описания в т.1 недвижим имот.

РЕШЕНИЕ № 468, взето на 27.12.2006 г. по протокол № 46

Относно: Продажбата на общински парцел на собственика на законно построена върху нея сграда по реда на чл.35, ал.2 от ЗОС.

            Предвид изложеното в докладната записка на Костадин Ангелов-зам.кмет изх.№ 61-00-157/19.12.2006г. и на основание чл.35, ал.2 от ЗОС, чл.38, ал.4 от НРПУРОИ и чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Да се продаде общински недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 180 кв.м., съставляващ УПИ VІ-365 „Търговия”, в кв.50 по регулационния план на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдивска, при граници на имота: от три страни улици и УПИ V – 366, на собственика на законно построената върху имота  нежилищна сграда – Атанаска Желязкова Димитрова, с.Татарево, общ.Първомай по определената пазарна цена в размер на 1 530 /хиляда петстотин и тридесет/ лева.

            2. Възлага на Кмета на община Първомай да издаде заповед и сключи договор за продажба на описания в т.1 недвижим имот.

РЕШЕНИЕ № 469, взето на 27.12.2006 г. по протокол № 46

Относно: Извършване на сеч в общински имот находящ се в землището на с.Брягово, общ.Първомай.

            Предвид докладна записка от Юлиян Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-158/19.12.2006г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Да бъде извършена гола сеч на акациева гора, подотдел 210-а, с площ 1,7 ха / 16,881 дка/, попадаща в общински имот № 139004, целият с площ 25,012 дка, с начин на трайно ползване – др.селскостоп. територия, находящ се в местността „Гюрлека” , землището на с.Брягово, общ.Първомай.

            2. Упълномощава Кмета на община Първомай да извърши всички необходими процедури до Държавно лесничейство гр.Първомай, относно извършването на сечта.

            3. Добитата дървесина да бъде предоставена за огрев на местното население по такса, определена в Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай / чл.52, т.45/ - 5 лв/м.куб.без ДДС.

РЕШЕНИЕ № 470, взето на 27.12.2006 г. по протокол № 46

Относно: Продажба на земеделски имот от ОПФ в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка на Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-159/19.12.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.38, ал.2 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Разрешава да се извърши продажба чрез търг с явно наддаване на 0,364 дка общинска земя , представляваща имот № 000674, в землището на с.Дълбок извор, община Първомай, при граници: № 059024,Нива, № 000675, Полски път, № 150026, Др.жил.терен, № 150022, Др.жил.терен, № 000578, Път ІV кл. с начин на трайно ползване – пасище, мера.

            2. Упълномощава Кмета на община Първомай да извърши всички необходими действия по продажбата чрез търг с явно наддаване по пазарни цени, определени от независим лицензиран оценител и подпише договор за продажба със спечелилия търга.

РЕШЕНИЕ № 471, взето на 27.12.2006 г. по протокол № 46

Относно: Одобряване на проекто ПУП-ПР-ПЗ за обособяване на нов парцел УПИ І-трафопост в кв.№ 19-а по плана на кв.Любеново, гр.Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка на А.Папазов-кмет на Общината изх.№ 61-00-161/19.12.2006 г.,във връзка с искането на ЕVN и на основание чл.134, ал.1, т.1 ; чл.129, ал.1  от ЗУТ и чл.3, ал.5 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Одобрява проект за изменение на ПУП-ПР-ПЗ за обособяване на  нов  урегулиран поземлен имот /УПИ/ І-трафопост с площ от 230 кв.м. и неговото застрояване и образуването на нов кв.№ 19-а по плана на кв.Любеново, гр.Първомай, при граници на новообразувания имот: от три страни улици за построяване на нови трафопостове по кафявите линии и надписи на скицата-приложение.

РЕШЕНИЕ № 472, взето на 27.12.2006 г. по протокол № 46

Относно: Одобряване на проекто ПУП-ПР-ПЗ за обособяване на нов парцел УПИ ХVІІ-трафопост в кв.№ 20 по плана на с.Езерово, общ. Първомай.

            Предвид изложеното в докладната записка на А.Папазов - кмет на Общината изх.№ 61-00-160/19.12.2006 г., във връзка с искането на ЕVN и на основание чл.134, ал.1, т.1 ; чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.3, ал.5 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Одобрява проект за изменение на  ПУП-ПР-ПЗ за обособяване на  нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІІ-трафопост с площ от 230 кв.м. и неговото застрояване в кв.№ 20 по плана на с.Езерово, общ.Първомай при граници на имота: от три страни улици и УПИ ХVІІІ-общински,  за построяване на нови трафопостове по кафявите линии и надписи на скицата-приложение.

РЕШЕНИЕ № 473, взето на 27.12.2006 г. по протокол № 46

Относно: Одобряване на проекто ПУП-ПР-ПЗ за обособяване на нов парцел УПИ ХХVІІ-трафопост между кв.№№ 66, 58 и 67 по плана на с.Градина , общ.Първомай.

Предвид изложеното в докладната записка на А.Папазов - кмет на Общината изх.№ 61-00-162/19.12.2006 г. и на основание чл.134, ал.1, т.1 ; чл.129, ал.1  от ЗУТ и чл.3, ал.5 от НРПУРОИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Одобрява проект за изменение на ПУП-ПР-ПЗ за обособяване на  нов урегулиран поземлен имот / УПИ / ХХVІІ-трафопост с площ от 110 кв.м. и неговото застрояване в кв.№ 66 по плана на с.Градина, общ.Първомай, при граници на имота: от три страни улици и УПИ І-производствени дейности, за построяване на нови трафопостове по кафявите линии и надписи на скицата-приложение.

РЕШЕНИЕ № 474, взето на 27.12.2006 г. по протокол № 46

Относно: Допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай.

Предвид докладна записка на К.Ангелов – зам.кмет изх.№ 61-00-163/19.12.2006г. и на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.6, ал.1, буква „в” от ЗМДТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги приета с решение № 160 от 29.09.2004г по протокол № 14; изменена и допълнена с решения на  ОбС гр.Първомай 226 /20.05.2005 ,  305 /09.12.2005,321 /27.12.2005, №347/15.02.2006 и , №408/28.07.2006.

            Като в чл.26  създава нова алинея 5, със следния текст:

            /5/. За ползване на детска млечна кухня, родителите или настойниците на децата заплащат такса за един храноден в размер на 1,20 лева.

РЕШЕНИЕ № 475, взето на 27.12.2006 г. по протокол № 46

Относно: Внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване.

На основание докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет изх.№ 61-00-165/19.12.2006г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, във връзка с чл.92 от КСО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Дава съгласие за отпускане на персонална пенсия на :

            ТОДОР ИВАНОВ ДИНЕВ, ЕГН ....................... от с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив и

         ДИНКО ИВАНОВ ДИНКОВ, ЕГН ...................... от с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив.

РЕШЕНИЕ № 476, взето на 27.12.2006 г. по протокол № 46

Относно: Опрощаване на държавно вземане на ЯНКО ГЕОРГИЕВ ШАХАНОВ от гр.Първомай, ул.”Марица” № 4.

Предвид докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет, на основание проекто-решение от ПК по „Здравеопазване, социални дейности и етнически въпроси” вх.№ 53-0-400/22.12.2006г., писмо № 94-00/3197 от 04.09.2006г. на Администрацията на Президента на Република България,  и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на Република България

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Предлага на Президента на Република България да допусне опрощаване на държавно вземане, произтичащо от надвзета пенсия на ЯНКО ГЕОРГИЕВ ШАХАНОВ, ЕГН  .................... от гр.Първомай, ул.”Марица” № 4 в размер на 2655,54 лв, представляващо начислена лихва към дата 31.10.2006г. върху главница в размер на 4327.09 лв., поради тежкото материално състояние на лицето.

РЕШЕНИЕ № 477, взето на 27.12.2006 г. по протокол № 46

Относно: Предложение за сътрудничество от Община Далиян, Република Турция.

Във връзка с изложеното в докладна записка от Ангел Папазов – кмет на Община Първомай изх.№ 61-00-168/27.12.2006 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

            1. Дава съгласие представителна делегация от Община Първомай да посети Община Далиян, Република Турция и при положителна преценка да бъде подписан протокол за сътрудничество между двете общини.

            2. Упълномощава кмета на общината и председателя на Общинския съвет да определят състава на делегацията.