На основание чл.16, чл.30 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 448/25.09.2019г. на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 10.12.2019г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, както следва: pdfОБЯВА  № 19 от 18.11.2019г.