На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 366/28.11.2018г. по Протокол № 40 и Решение № 368/28.11.2018г. по Протокол № 40 на ОбС гр.Първомай

pdfНа 20.02.2019г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва