ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ И АСИСТЕНТИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА "АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА" /дата на публикуване – 10.02.2021 г./


pdfГодишен план за развитие на социалните услуги в община Първомай за 2021г.


pdfОбщинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Първомай (2016 – 2020)


pdfГодишен план с времеви график за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социални услуги в община Първомай за 2020 г.


pdfГодишен план с времеви график за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социални услуги в община Първомай за 2019 г.


pdfГодишен план с времеви график за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социални услуги в община Първомай за 2018 г.


pdfГодишен план с времеви график за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социални услуги в община Първомай за 2017 г.


pdfДомашен социален патронаж (ДСП) – община Първомай


pdfДом за пълнолетни лица с физически увреждания (ДПЛФУ) в с. Езерово


pdfЦентър за обществена подкрепа (ЦОП) в гр. Първомай


pdfЦентър за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца без увреждания в гр. Първомай


pdfДетска млечна кухня (ДМК) – община Първомай


pdfУчилищно и детско здравеопазване


pdfЗдравен медиатор


pdfМладежки медиатор


pdfПенсионерски клубове


pdfKлубове на инвалида