Във връзка с писмо от РИОСВ гр. Пловдив, Община Първомай уведомява, че съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000255 „Градинска гора”, намираща се в землището на с. Градина, общ. Първомай.

С цел популяризиране сред заинтересованите страни, с изготвения проект на заповед и карта, показваща местоположението на 33 „Градинска гора”, спрямо имотните граници от картата на възстановената собственост за землището на с. Градина, общ. Първомай, може да се запознаете тук! pdfИзтегли