На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до информация по Приложение №5 за инвестиционно предложение с възложител „УЗУНОВ И СИНОВЕ“ ООД.

pdfОбявява: До заинтересованите лица и общественост

pdfУведомление за инвестиционно предложение