Утвърден

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЪРВОМАЙ

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. С Правилника се определят организацията, редът на дейност и функциите на персонала на администрацията в община Първомай и на неговите организационни структури и административни звена.

Чл.2. Община Първомай е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище гр. Първомай.

Чл.3. Общинска администрация е изпълнителен орган за местното самоуправление и държавните функции на територията на общината.

Чл.4. Общинската администрация се състои от Кмет на общината, заместник-кметове, секретар, кметове на кметства и кметски наместници на населени места, дирекции, отдели и звена.

Чл.5. Дирекциите, отделите и звената подпомагат Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници при осъществяване на правомощията им, осигуряват технически дейността им и извършват дейности по административното обслужване на граждани
и юридически лица.

 

ГЛАВА ВТОРА

ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА, ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ, КМЕТОВЕ НА

НАСЕЛЕНИ МЕСТА, КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

 

Раздел I — ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.6 (1) Кметът е орган на изпълнителната власт в общината, който провежда общинската политика, съобразно дадените му от закона правомощия и решенията на Общинския съвет.

(2) Кметът на община Първомай ръководи, контролира и представлява общинската администрация.

Чл.7 (1) Кметът на общината назначава за срока на мандата си един или повече заместник-кметове в съответствие с одобрената структура на общинската администрация. Техните правомощия могат да бъдат прекратени без предизвестие със заповед на Кмета на общината.

(2) В населените места, които не са административен център на кметство Кметът на общината назначава кметски наместници.

Чл.8. Кметът на общината назначава безсрочно секретар на Общината, който е държавен служител.

  

Раздел II- ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА

 

Чл.9 (1) Кметът на община Първомай осъществява правомощията и функциите си предвидени в Чл.44 от ЗМСМА и другите закони, като:

ръководи цялата изпълнителна дейност на Общината

насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи

назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по Чл.46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА  налага предвидените от закона дисциплинарни наказания

отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби

организира изготвянето и изпълнението на дългосрочните програми

организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове;

поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление
в страната и в чужбина

изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние, като може да възлага тези функции с писмена заповед и на други длъжностни лица от общинската администрация

изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство

Представлява община Първомай пред физически, юридически лица и пред съда;

Организира процедура по изготвянето на проект на бюджет на Общината след което го предоставя за публично обсъждане и внася за утвърждаване от Общински съвет;

Организира изпълнението на общинския бюджет;

Упражнява правомощията на административно наказващ орган;

Организира изпълнението на решенията на Общински съвет и дава отчет за това.

Изготвя предложения пред Общински съвет за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

Организира и провежда търгове и конкурси за общинско имущество, невключено в капитала на общински търговски дружества, по списък
и условия, утвърдени от Общински съвет;

Организира и провежда търгове и конкурси за определяне на инвеститори за строителство на общински имоти, след решение на Общински съвет;

Упражнява правата на обикновено управление на общинско недвижимо имущество, което не е включено в капитала на общински търговски дружества;

Отстъпва право на строеж на физически и юридически лица върху общински парцел по ред и условия, утвърдени от Общинския съвет;

Изготвя предложения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество;

Предлага представители на общината в търговски дружества с общинско участие по реда и условията, определени от Общински съвет, както
и форми на общинско сдружение и представители на общината в тях;

Възлага, организира и внася за приемане в Общински съвет проекти на стратегии, прогнози и планове за развитие на Общината;

Сключва договори със специалисти и експерти за подпомагане на работата на администрацията;

Внася в Общински съвет проекти на нормативни актове- правилници, наредби, инструкции;

Организира и ръководи управлението при кризи в Общината.

Председателства съвета по сигурност.

Внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската администрация;

Утвърждава устройствения правилник на общинската администрация

Определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове,

Присъжда рангове на държавните служители, съгласно Чл.74 от ЗДС

Утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация

Осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас

Изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им

(2) Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея
и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им.

(3) Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.

Чл.10.  При изпълнение на правомощията си Кметът на общината:

1.Издава заповеди;

2.Осъществява контрол за целесъобразност и законосъобразност върху актовете на кметовете и кметските наместници на кметства, в случаите когато им е делегирал свои функции. За целта кметовете и кметските наместници на кметства са длъжни да предоставят копия от своите актове на кмета на общината в тридневен срок от тяхното издаване;

3.По реда на т. 2 Кметът осъществява контрол за законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове, като упражнява правомощията на втора инстанция в административния процес.

 

Раздел III. ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ

 

Чл.11 (1) Заместник-кметовете подпомагат Кмета на общината, съобразно конкретно възложените им от него функции чрез длъжностна характеристика или заповед. В негово отсъствие кметът на община Първомай се замества от посочен от него заместник кмет.

(2) Правомощията на заместник-кметовете се определят със заповед на кмета. В заповедта могат да се възложат и изключителни правомощия, произтичащи от компетенциите на кмета, ако не противоречат на закона.

  

Раздел ІV. КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

 

Чл.12 В състава на община Първомай влизат 13 кметства: Брягово, Буково, Бяла река, Виница, Воден, Градина, Дълбок извор, Езерово, Искра, Караджалово, Крушево, Православен и Татарево.

Чл.13 Кметовете на кметства не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат управители или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации по времето на мандата.

Чл.14 (1) Кметът на кметство:

изпълнява бюджета на общината в частта му за кметството;

организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;

упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на кметството;

назначава и освобождава служители от общинската администрация в кметството, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура;

приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на горските имоти;

води регистрите на населението за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;

осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица  на територията на кметството;

осигурява спазването на обществения ред; има правомощия по Чл.61, 63, 68,69,71 и 74 от Закона на министерството на вътрешните работи (ЗМВР), на съответната територия до пристигане на полицейския орган;

организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;

представлява кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други кметства;

организира изпълнението на актовете на ОбС и кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на кметството;

прави публичен отчет пред населението на кметството веднъж годишно;

свиква общо събрание на населението в кметството;

могат да вземат участие в работата на Експертния съвет по устройство на територията при община Първомай, когато се засягат въпроси свързани със застроителния и регулационен  план и инвестиционните проекти на общински недвижими имоти, касаещи кметството;

могат да вземат участие в работата на конкурсните комисии по ЗОС и ЗОП, когото касаят обекти в съответното населено място.

(2) Кметовете на кметства могат да участват в заседанията на Общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително вземат участие при обсъждането на въпрос, отнасящи се до кметството.

(3) Кметовете на кметства изпълняват и други функции, възложени от закон, подзаконов нормативен акт, решения на Общинския съвет или от кмета на Общината.

  

Раздел V. КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

 

Чл.15 (1)В населено място, което не е административен център на кметство, кметът на общината назначава за срока на мандата кметски наместник в съответствие с утвърдената численост и структура на общинската администрация. Кметският наместник към датата на назначаването трябва да отговаря на условията по Чл.4, ал.5 от Изборния кодекс.

Чл.16 (1) В състава на община Първомай влизат 3 кметски наместничества: Драгойново, Добри дол и Поройна.

(2) Кметските наместници са органи на изпълнителната власт в населеното място. Те могат да бъдат освободени предсрочно без предизвестие от кмета на Общината.

(3) Пълномощията на кметските наместници се определят от общинския съвет. Кметът на общината може да възлага на кметските наместници изпълнението на негови функции. На кметските наместници могат да се възлагат и други функции със закон или друг нормативен акт.

(4) Кметските наместници могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответното населено място.

  

ГЛАВА ТРЕТА

 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 Раздел І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.17 (1) Общинската администрация извършва административни услуги при спазване на принципите на законност, бързина, достъпност
и икономичност на производството по предоставяне на тези услуги и спазва изискванията за качествено и удобно за физическите и за юридическите лица административно обслужване.

(2) Общинската администрация е обща и специализирана.

(3) Дирекциите и отделите  са структурни звена на ръководство, организация и контрол в съответните сфери от работата на общинската администрация и осъществяват дейност в рамките на предоставените им правомощия и функции, определени в нормативните актове и този правилник.

Чл.18 Структурните звена на общинската администрация участват в изготвянето и реализирането на проекти за привличане на средства от национални и международни програми и фондове, за развитие на инфраструктурата и подпомагане дейностите на общината, както и при разработване и реализиране  на съвместни програми и проекти с неправителствени организации.

Чл.19 Кметът на община Първомай утвърждава длъжностното и поименното щатно разписание на Общинската администрация.

 

Раздел ІІ СЕКРЕТАР НА ОБЩИНАТА

 

Чл.20 (1) Секретарят на общината се назначава и освобождава от кмета на общината.

(2) Секретарят на общината трябва да бъде лице с висше образование и да отговаря на изискванията на Закона за държавния служител.

(3) Секретарят на общината не може да ръководи политическа партия или нейна структура, да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат управители или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации.

Чл.21 (1) Секретарят на общината организира, координира и контролира функционирането на общинската администрация за точно спазване на нормативните актове.

(2) Секретарят на общината:

1.Организира дейността на общинската администрация;

2.Отговаря за условията на работа на служителите на общината и за организационно – техническото обзавеждане на службите;

3.Организира деловодството, документооборота в общината и общинския архив;

4.Отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация и административно обслужване;

5.Отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в общината;

6.Следи за изготвянето и отговаря за публикуването на актовете на общината;

7.Отговаря за работата с жалбите и предложенията на гражданите;

8.Организира атестирането на служителите в общинската администрация;

9.В рамките на компетентността на общината осъществява връзката и координацията на съвместната работа на органите на МВР и другите институции по въпросите на обществения ред и спазването на законността на територията на общината;

10.Организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Наредбата за административното обслужване и др. и подзаконовите нормативни актове, свързани тяхното приложение;

11. Изпълнява други дейности, определени от други нормативни актове.

 

Раздел ІІІ ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

 

Чл.22 (1) Звено «Вътрешен одит» е на пряко подчинение на кмета на общината и осъществява вътрешния одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Звеното по ал.1 осъществява дейността по вътрешния одит на всички структури, програми, дейности и процеси в общината включително и разпоредители със средства от Европейския съюз, и на разпоредители от по-ниска степен, в съответствие  с Чл.13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Ръководителят на звеното по ал.1 докладва пряко на кмета на общината;

Звеното по ал.1 осъществява следните дейности:

1.Планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит  в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит  в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;

2.Изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен    план за дейността си, които съгласува с кмета на общината;

3.Изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент;

4.Дава независима и обективна оценка на кмета на общината за състоянието на  системите за финансово управление и контрол в одитираните системи

5.Оценява процесите на идентифициране, оценка и управление на риска, въведени от кмета на общината;

6.Проверява и оценява съответствието на дейността със законовите и подзаконовите нормативни актове, вътрешните актове
и договорите;надеждността и всеобхватността на финансовата  оперативната информация;създадената организация по опазване на архивите и информацията, както и ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите;изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;

7.Консултира кмета на общината по негово искане, като дава съвети, мнения и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема управленска отговорност за това;

8. Докладва и обсъжда с кмета на общината и ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана резултатите от всеки извършен одитен ангажимент ипредставя одитен доклад;

9.Дава препоръки в одитнните доклади за подобряване адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага кмета на общината при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките.

10.Изготвя и представя на кмета на общината годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с Чл.40 от Закона за вътрешния одит  в публичния сектор, както и междинен доклад за изпълнение на годишния план за дейността по вътрешен одит. Същите се представят и пред общински съвет от ръководителя на звеното.

11.Изготвя и представя за съгласуване с ръководителя на организацията проект на статут на звено „Вътрешен одит”.

12.Разработва и предлага програма за качеството на одитната дейност, включваща вътрешно и външно оценяване.

13.Осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакт с други звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.

 

Раздел IV АДМИНИСТРАЦИЯ – ПРЯКО ПОДЧИНЕНА НА КМЕТА

 

Чл.23  Администрацията – пряко подчинена на кмета включва :

Финансов контрольор

Главен архитект

Секретар "Местна комисия за превенция срещу противообществените   прояви на малолетните и непълнолетните

Младши експерт „ Сътрудник на Кмета”

Младши експерт „Гражданска защита и ОМП”

Чл.24  Функции на "Финансовият контрольор”

Осъществява предварителен контрол по Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

Следи за изпълнение задълженията по Системата за финансово управление и контрол.

Контролира разходването на бюджетните средства и стопанисването на материалните активи от общинската администрация и звената към нея.

Оказва методическа помощ на звената от бюджетната сфера по прилагането на нормативните документи, свързани с контролната дейност.

Дава становища по проекти на заповеди, наредби и други документи, свързани с финансовата дейност на общинската администрация;

Осъществява непрекъсната връзка и взаимодействие с външни контролни органи.

Изпълнява възложени функции от инструкции и процедури, утвърдени от кмета на Общината.

Чл.25 Главен архитект:

1.Главният архитект ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на съответната територия, координира и контролира дейността на звената от структурата на общинската администрация за изпълнение на функциите и задачите съгласно Закона за устройство на територията.

2.Издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му съгласно Закона за устройство на територията.

3. Председател на Експертния съвет по устройство на територията.

Чл.26 Секретар "Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните" - отговаря за организирането на превантивно-възпитателна дейност:

1.Организира разглеждането на  деяния извършени от малолетни и непълнолетни и налага възпитателни мерки по ЗБППМН, както и прави предложения до съда за налагане на възпитателни мерки по Чл.13, ал. 1, т. 11 и т.13 от ЗБППМН.

2.Организира оказването на социална подкрепа и  съдейства на малолетните и непълнолетните, излезли от социално – педагогически интернат, възпитателно училище – интернат, поправителен дом, приют за безнадзорни деца, домове за лишени от родителски грижи пред компетентните органи за уреждане на битови, трудови и социални проблеми.

3.Организира издирването и установяването съвместно с дирекциите „Социално подпомагане” малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и вземат мерки за тяхната социална защита и развитие.

4.Взаимодейства с органите на полицията, органите по образованието, училищни психолози и педагози, дирекциите социално подпомагане / отдел за закрила на детето/, съд, прокуратура, следствие, пробационна служба, бюро по труда, центрове за работа с деца, неправителствени организации, медии и др.

5.МКБППМН предлага на малолетните и непълнолетните и техните родители консултации по правни, социални, психологически, педагогически и др. проблеми.

Чл.25  Младши експерт „Сътрудник на кмета”:

     1. Осъществява връзките на Кмета с всички институции.

     2. Осъществява връзките на Кмета с всички служители на общината.

     3. Организира приемния ден на кмета на Общината.

     4. Изпълнява други възложени от кмета на общината задачи.

Чл.26  Младши експерт „Гражданска защита  и ОМП”:

Осъществява функции за пряко реализиране правомощията на кмета по Отбранително-мобилизационната подготовка и защита на класифи­цираната информация от нерегламентиран достъп.

Организира разработването плана за привеждане на общината от мирно във военно положение и провежда мероприятия по подготовка за работа във военно време;

Координира дейностите на длъжностните лица от общинска администрация и кметовете на кметства, които имат задължения в Плана за защита при бедствия на община Първомай;

Организира денонощно дежурство за поддържане готовността на общината за оповестяване при привеждане на страната от мирно във военно положение и при стихийни бедствия и аварии;

Организира и осъществява контрол за изпълнението на военновременни задачи;

Контролира изпълнението на нормативните актове по формиране, съхранение и обновление на военновременните запаси;

Организира общинското участие в тренировки по отбранително-мобилизационната подготовка;

Завежда регистратура за работа с класифицирана информация с ниво на достъп “Секретно”;

Следи за изменеия в нормативната база касаеща защитата при бедствия и при необходимост предлага внасяне на промени в плановете или други документи;

Организира изпълнението на Чл.65 ал. 1 точки 3,4,5 и 6 от закона за защита при бедствия;

Проверява наличността и годността на набора от технически средства съгласно Чл.13 ал. 2 т. 2 от ЗЗБ и при необходимост предлага закупуването на нови в началото на всяка бюджетна година;

За всяко кризисно събитие подготвя доклад и искане за финансиране до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет;

Води регистър за кризисните събития през всяка календарна година;

Организира денонощно дежурство за поддържане дейността на Общината за оповестяване при привеждане на страната от мирно във военно положение и при стихийни бедствия и аварии.

Попълва и предоставя на ТСБ ежегодно справки по образец за състоянието и пораженията при кризисни събития през изтеклата година;

 

 

Раздел  V ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Чл.27 (1) Общата администрация осигурява технически дейността на органите на местната власт и на специализираната администрация
и извършва дейности по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.

(2) Общата администрация е организирана  в една дирекция с три отдела и звена:

1.    Дирекция “Административно-правно информационно обслужване и финанси”

1.1. Отдел „Бюджет и ТРЗ”

1.2. Отдел „Счетоводен”

1.3. Отдел „Правен”

1.4. Звено „Гражданска регистрация, административно-информационно и деловодно обслужване”

1.5  Звено „Обслужване на общински съвет”

Чл.28  Функции на отдел "Бюджет и ТРЗ”

Осъществява дейността по разработването, приемането и актуализацията на бюджета на Общината като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити;

Изготвя проекта за инвестиционната програма на общината и отчетите за нейното изпълнение.

Оказва методична помощ по разработването и изпълнението на бюджета на всички бюджетни дейности и кметства в общината;

Обвързва проекта за инвестиционна програма на общината и отчетите за нейното изпълнение с проекта за бюджет;

Подготвя отчетите за касовото изпълнение на бюджета по образец на Министерството на финансите, в частта му за плана и натуралните показатели.

Разработва и внася за утвърждаване от Общински съвет план-сметките за приходите и разходите на извънбюджетните и фондови сметки на Общината.

Изготвя ежемесечни тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета;

Извършва предварителен, текущ и последващ контрол по разходването на бюджетните кредити;

Следи ежемесечно за изпълнението на бюджета и при необходимост внася предложения на Кмета за извършване на промени;

10. Извършва анализ на отчетите по изпълнение на бюджета и набелязва мерки за отстраняване на установени пропуски.

11.Осъществява оперативно ръководство за финансиране на разходите по всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

12. Изготвя бюджетна прогноза за следващи периоди.

13.Попълва данните на община Първомай в “Информационната система на   общините”

14.Представя периодично на Националното сдружение на общините в Република България унифицирана информация за изпълнението на общинския бюджет, с цел отстояване интересите на общините в преговорите с Министерство на финансите и други министерства
и ведомства.

15.Подготвя и актуализира проектите за щатно разписание на длъжностите в общинската администрация, съгласно действащото законодателство;

16.Организира и разработва длъжностно и поименно разписание за заплатите на служителите от общинската администрация, общинските дейности и звена и ги представя за одобрение от кмета на общината.

17.Разработва Вътрешни правила за работната заплата, предлага ги за одобрение от кмета на общината и следи за тяхното изпълнение

18.Организира разработването на длъжностните характеристики на служитилите от общинската администрация и тяхната актуализация.

19.Анализира разходването на средствата от фонд “Работна заплата” и прави целесъобразни предложения.

20.Оформя документите при сключване и промяна на трудовото правоотношение, на допълнителна трудова заетост, в съответствие с трудовото законодателство, инструкциите и заповедите на кмета на общината. Води личните досиета на служителите от общинската администрация и издава документи и удостоверения, свързани с тях.

21.Осигурява техническа и логистична подкрепа и осигурява методологична помощ при прилагане на Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация.

22.Води статистическата отчетност за числеността на персонала и плащанията от фонд “Работна заплата” и други източници.     

Чл.29 Функции на отдел "Счетоводен”

Организира финансово счетоводната дейност на община Първомай като спазва всички нормативни документи, с които се урежда – Закон за счетоводството, Национални счетоводни стандарти – приложими в бюджетната сфера, Сметкоплан на бюджетните предприятия, Закон за общинския бюджет, Закон за държавния бюджет на Република България за съответната година, ЗКПО, ЗДДС, ЗМДТ и други, касаещи дейността.

Определя реда за движението на счетоводните документи в ОбА посредством План за документоборота.

изготвя обобщени счетоводни отчети за изпълнение на бюджета и осъществява контрол за правилното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет;

Извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите на общинския бюджет;

Ежемесечно предава в МФ по електронен път справка за размера и движението на общинския дълг за предходния месец

Ежемесечно изготвя справка за просрочените вземания и задължения за МФ;

Обезпечава внасянето на ДДС до 14-то число по сметката на ТД на НАП.

Ежемесечно, до 14-то число на месеца, следващ отчетния, предава Справка – декларация за ДДС по интернет посредством сертификат за електронен подпис.

Обезпечава внасянето на данъка върху приходите от стопанската дейност по Чл.248 от ЗКПО в срок до 15-то число на месеца, следващ отчетния,  по сметката на ТД на НАП;

Изготвя и представя в ТД на НАП годишна данъчна декларация по ЗКПО в срок до 31.03. на следващата година.

Организира и контролира съставянето в срок оборотните ведомости от ОбА и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
и изготвянето на сборен финансов отчет.

Организира провеждането на годишните инвентаризации на активите и пасивите в ОбА и кметствата по график, провежда инструктаж
и осъществява контрол.

Организира извършването на преоценка, оценка и обезценка на активите на ОбА и кметствата в съответствие с Указание на МФ
ДДС 20 / 14.12.2004 г.

Дава методически указания на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

Подготвя ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки върху заплатите на работниците и служителите.

Ежемесечно предава в НАП Декларация № 1 и Декларация № 6 по интернет посредством електронен подпис на базата на изготвена дискета от касиер – счетоводителя.

Води отчетност на всички дълготрайни активи чрез проверки и инвентаризации в изпълнение на Чл.22 от Закона за счетоводството;

Изготвя годишен финансово-счетоводен отчет и приложенията към него, съгласно Чл.26 ал. 7 от Закона за счетоводството и ДДС 20/2004 г. на МФ;

Организира съхранението на счетоводната информация и ползването й съгласно Чл.Чл.42-45 от Закона за счетоводството.

Подпомага кмета на общината за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси, за опазване на общинската собственост и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково-материални ценности.

Изготвя предложения до общински съвет за промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги по Чл.9 от Закона за местните данъци и такси и тарифата към нея.

Съдейства за подготовката на план-сметките и калкулациите на разходите при определяне размерите на местните такси и цени на услуги, предоставяни от общината.

Участва при подготовката на материали, информации, наредби и проекто – решения за ОбС, свързани с финансовата дейност.

В съответствие с Плана за работа на ОбС, организира приемането на отчетите и участва в изготвянето на финансово – счетоводен анализ на дейността на търговските дружества, на които Общината е едноличен собственик;

Осъществява информационно взаимодействие с МФ, Сметната палата и с други външни организации, свързани с финансовата дейност на Общината;

Чл.30 Функции на отдел "Правен”

Дава мнение по законосъобразността на проектите на актове и решения на общинския съвет;

Дава мнение по законосъобразността на проектите на заповеди на кмета на общината като ги парафира, а при несъгласие прилага мотивирано мнение.

Съвместно с другите звена участва при съставянето, изменението и прекратяването на договори;

Контролира законосъобразното съставяне на договорите и другите актове, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните
и трудовите правоотношения със служителите, на заповедите за дисциплинарни наказания и за търсене на имуществена отговорност на виновните лица;

Проучва и анализира прилагането на актовете на общинския съвет и при необходимост прави предложение пред ръководството за усъвършенстването им или за вземане на мерки за правилното им прилагане;

Осигурява входящата и изходящата кореспонденция по съдебните дела, анализира и обобщава резултатите от съдебните и други дела
и периодично информира кмета на общината за тях;

Съдейства и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на общината.

Дава мнение по постъпили жалби, сигнали и предложения.

Съдейства за повишаване ефективността от стопанската и друга дейност в общината;

Участва във всички конкурси и търгове, провеждани от общината и в комисиите по процедури за обществени поръчки;

Участвува при разработката на документации за обществени поръчки и изпълнява функции определени в инструкцията за провеждане на процедури за обществени поръчки от община Първомай.

Участвува в комисии при провеждане на конкурси за държавни служители;

Участвува при разработването на наредби, инструкции, правилници, процедури, програми, планове и други.

Чл.31 Функции на   Звено „Гражданска регистрация, административно-информационно и деловодно обслужване” и звено „Общински съвет”.

Създава и поддържа локална база данни “Население” в актуален вид.

Подържа регистрите за гражданко състояние.

Съхранява документи и картотечни регистри в автоматичен информационен фонд.

Приема молби и заявления на граждани и издава документи в съответствие с действащото законодателство, касаещи регистрите за гражданско състояние и личността на гражданите.

Оказва методическа помощ в рамките на своята компетентност на кметовете на кметства и кметски наместници.

Контролира работата на кметовете на кметства и кметските наместници по регистрация на гражданското състояние на лицата, правилното оформяне и съхранение на регистрите за населението и издаването на съответните документи;

Води регистрацията по постоянен и настоящ адрес на гражданите;

Извършва гражданските ритуали и издава съответните документи за тях.

Поддържа в актуално състояние избирателните списъци в общината.

Участва при организационно-техническата подготовка на избори и на местни референдуми.

Извършва и други дейности, вменени му със закон или подзаконов нормативен акт като компетенция на ГРАО.

Приема и регистрира входящата кореспонденция като я предава за изпълнение на звената в администрацията;

Предава на физическите и юридически лица изготвените по тяхно искане документи.

Следи за спазването на сроковете за изпълнение на преписките и веднъж на две седмици подава справка на заместник-кметовете, секретаря на общината и на главен експерт “Деловодство” за просрочените преписки.

Организира и извършва инкасирането на местните приходи, събирани от общината.

Извършва срещу заплащане копирни услуги за физическите и юридически лица.

Предоставя информация за административните услуги, извършвани от общината;

Дава публичност на решенията на общинския съвет и нормативните актове, приети от него на информационното табло на Общината

Дава указания на граждани.

Поддържа системата  “Е–община” като своевременно отразява задължения на граждани и фирми, както и постъпили плащания;

Ежемесечно издава фактури на падеж.

Отразява в системата настъпилите промени в цени и услуги по Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, след представяне на решение на общински съвет.

Осъществява периодични наблюдения върху плащанията на сумите по договори за наем и в случай на просрочени такива в началото на следващия месец уведомява експерт “Общинска собственост“ и началник отдел “Правен” за предприемане на мерки;

Изготвя необходимите справки за нуждите на общинското ръководство и при проверка на контролни органи.

Извършва инкасирането на местните приходи срещу приходни квитанции,  като своевременно събраните суми отчита в касата на община Първомай;

Поддържа наличната компютърна техника, мрежовите операционни системи, сървърите и локалната мрежа на общината.

Проучва необходимостта от специализирани потребителски програмни продукти за нуждите на общинската администрация и тяхната наличност на пазара на информационните технологии.

Дава предложение за  доставката на програмни продукти и компютърна техника;

Осъществява контакти с фирмите и ведомствата, създатели на софтуер, използван в работата на общината и оказва методическа помощ на специалистите при приложението му;

Организира предоставянето и разширяване на online услуги за гражданите и бизнеса.

Дава публичност на решенията на Общински съвет и нормативните документи, приети от него, като ги публикува в Интернет-страницата на Общината.

Следи за прилагането на системата за управление контрол на информацията;

Осъществява организационното и техническото обслужване на Общинския съвет.

Осъществява подготовката на заседанията на постоянните комисии на ОбС.

Отговаря за своевременното получаване на материалите от общинските съветници.

Изготвя пълен протокол от заседанията на ОбС.

Има задачата  и носи отговорността за своевременното разпечатване решенията на ОбС, предоставянето им на Кмета на Общината
и изпращането им  на Областен управител.

Архивира решенията на ОбС и поддържа в актуално състояние архива.

Осигурява достъп на гражданите до решенията на Общинския съвет.

Организира и контролира спазването на нормативните и технически изисквания за противопожарна защита в сградите на общинската администрация.

Осигурява технически залите в основната административна сграда, подготвя, координира и контролира графика за тяхното използване.

 

 

Раздел VI СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Чл.32 (1) Специализираната администрация осигурява осъществяването на правомощията на кмета.

(2) Специализираната администрация е организирана в отдел „ Местни приходи” и  дирекция  „Градоустройство, общинска собственост, строителство, стопанска и инвестиционна дейност”

Чл.33 Функции на отдел " Местни приходи ”

Взема участие при разработването, приемането и актуализация на бюджета на общината по пълна бюджетна класификация, като прогнозира размера на приходите от такси и услуги;

Съдейства за подготовката на план-сметките и калкулациите на разходите при определяне размерите на местните такси и цени на услуги, предоставяни от общината.

Изготвя предложения до общински съвет за промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги по Чл.9 от Закона за местните данъци и такси и тарифата към нея;

Организира изготвянето и изпращането на съобщенията на задължените лица за дължимите суми;

Изготвя предложения до общински съвет за промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци.

Участвува при разработването на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне на промилите по населени места.

Следи за изпълнението на приходите и изготвя ежемесечни справки.

Периодично изпращане на покани за доброволно изпълнение по Чл.182, ал.1 от ДОПК  и преминаване към обявяване на видно място на длъжниците с неуредени задължения.

Стартиране на процедура по събиране на публични общински вземания.

Приема и обработва данъчни декларации по ЗМДТ;

Издава данъчни удостоверения по ДОПК и ЗМДТ;

Касово и безкасово обслужва плащанията от фирми и физически лица по ЗМДТ;

извършва ревизии на декларираните данни от фирми и физически лица по ЗМДТ;

Извършва принудително събиране на задълженията по ЗМДТ с изтекъл срок за плащане от фирми и физически лица;

Поддържа актуална база данни за декларирано движимо и недвижимо имущество от фирми и физически лица по ЗМДТ, начислените данъци и такси и плащанията за тях по години;

Поддържа актуален архив на подадените данъчни декларации по кашони за физическите лица и досиетата за фирмите;

Отчита постъпилите плащания по видове и изготвя информация за постъпленията от тях в определените срокове;

Уведомява и съобщава на фирмите и физическите лица дължимите данъци и такси за текущата година за притежаваните от тях недвижими имоти;

Прилага административно-наказателните разпоредби на ЗМДТ.”

Изготвя становища на постъпили жалби и молби от физически и юридически лица.

Осъществява ревизии и проверки по реда на ДОПК по утвърдени процедури.

Следи за изменения в законодателството касаещи местните приходи и своевременно информира ръководството;

Чл.34 Функции на дирекция  „Градоустройство, общинска собствeност, строителство, стопанска и инвестиционна дейност”

Осъществява оперативно изпълнение на функциите и задачите по устройство   на територията на общината;

Координира комплексното изграждане на жилищните и промишлени територии, на територии извън населените места, като прилага изпълнението на одобрените - общ градоустройствен план на Първомай, подробния застроителен план на града, подробните устройствени планове за производствените зони, териториално-устройствения план за отдиха на Общината и застроителните и регулационни планове на селата;

Извършва административно - технически услуги по одобряване на устройствени и архитектурни проекти, визи за проектиране, издаване на разрешения за строеж, съгласно ЗУТ.

Разглежда и одобрява инженерните проекти за части "конструкции","В и К", топлотехническа  ефективност и  ПОИС на обекти в общината;

Контролира изработването, прилагането и поддържането на единния кадастър;

Извършва контрол за недопускане на незаконно строителство, като съставя и връчва актове на нарушителите.

Упражнява контрол за спазване и прилагане на общите и подробните устройствени планове, одобрени проекти и строителни книжа.

Издава разрешения за строеж и за аварийно разкопаване на улици и други площи;

Съставя констативни протоколи и подготвя заповеди на кмета за премахване на неподходящи по вид и местонахождение второстепенни, стопански и временни постройки, павилиони и будки.

Организира поддържането на архив на устройствените планове и строителни книжа, както и регистър на разрешенията за строеж
и въведените в експлоатация строежи.

Контролира незаконното строителство и строителството в земите за земеделско ползване.

Издава удостоверения в рамките на своята компетентност.

Участва в комисии, свързани с дейността на Общината.

Регистрира въвеждането на строежите в експлоатация.

Организира изработването на нови устройствени планове и съгласуването им с инстанциите.

Изготвя и придвижва преписки за частично изменение на подробните устройствени планове.

Съхранява всички налични застроителни планове и техните изменения в техническия архив

Работещите в отдела осъществяват административно-техническо обслужване на населението в областта на селищното изграждане
и териториалното устройство /огледи и решаване на спорове, молби и жалби на физически и юридически лица по архитектурни
и градоустройствени въпроси/.

Изготвя предложения за промени в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Първомай.

Разработва  строителната програма на общината за съответната година.

Участвува при разработката на дългосрочни прогнози на инвестиционната програма в частта за строителство и ремонти;

Осъществява координация и контрол на строителството, част от инвестиционната програма на общината;

Подготвя отчета за финансиране на капиталовите разходи и извършва корекции, които се налагат в процеса на строителството.

Организира обществени поръчки по реда на НВМОП и ЗОП на обекти инвестирани от общината.

Подготвя и съставя строителни книжа и друга документация на обекти, финансирани от Общината, на които изпълнява инвеститорски контрол.

Подготвя технико-икономически задания и конкурсни/тръжни/ документи за обекти на общината, в това число проектиране и изпълнение.

Проверява договорите на проектанти и строители, преди сключването им и следи за изпълнението им.

Участва в рамките на своите компетентности в комисии, свързани с дейността на общината.

Извършва проверки и подготвя доклади, становища и отговори на писма, молби и сигнали, свързани с дейността на отдела.

Осигурява извършването на аварийно-възстановителни работи на обекти с общинско значение;

Подготвя проекти за участие в програми за външно финансиране на обекти.

Извършва технически проучвания и проверки по молби и сигнали на гражданите и отговаря на същите.

Разработва и реализира целеви програми за благоустрояване на населените места в общината в т.ч. газоснабдяване, водоснабдяване
и канализация, ландшафтно устройство, геозащита, комунална дейност и енергийна ефективност.

Контролира управление на дейностите по битовите отпадъци и хигиенизиране на общината.

Следи за състоянието на околната среда като програмира и осъществява мероприятията по опазването и.

Координира изпълнението на програмите за стопанската дейност и финансовото състояние на търговските дружества с общинско имущество;

Определя вида, търговската специализация и териториалното разположение на обектите за търговия, обществено хранене, битови услуги в общината и контролира тяхната дейност;

Координира категоризацията и утвърждава удълженото работно време на търговските обекти в общината;

Създава и поддържа регистър на категоризираните туристически обекти по Чл.52, ал. 1 от Закона за туризма на територията на общината

Прави предложения за транспортната схема на общината и контролира вътрешноселищния транспорт;

Организира цялостната дейност по стопанисване на общинската собственост, в съответствие със ЗОС, НРПСУРОИ, приета от Общински съвет и другите нормативни актове;

Провежда търгове, конкурси, концесии за отдаване под наем и продажба на движимо и недвижимо имущество-общинска собственост;

Изготвя необходимите документи за отдаване под наем, замяна или продажба на общинско имущество;

Комплектува преписки пред компетентните органи по замени, продажби, предаване, изземване, актуване, отписване на общински имоти, както и по жилищно настаняване;

Участва в инвестиционното планиране на дейностите по развитие на туризма, селското, водното и горско стопанства, опазване
и възстановяване на околната среда;

Участвува при изготвянето на наредби, правилници, инструкции и процедури;

Организира необходимите действия по предоставяне особено право на ползване – концесия.

Води регистри за общинските концесии и режимите, които се упражняват от служители на отдела.

Изготвя приватизационна програма на Общината.

Организира сключване на приватизационни сделки с общински имоти;

Издирва, проучва, актува и деактува общински имоти и води регистър във връзка с тази дейност.

Извършва контрол по стопанисване на общинските имоти.

Извършва организация по учредяване възмездно право на ползване на общински имоти, процедури по продажби по ЗОС.

Издава удостоверения на физически и юридически лица във връзка със ЗОС.

Събира, систематизира и анализира информация относно възможните източници за финансиране по международни донорски програми.

Разработва проекти и програми.

Управлява проекти.

Изготвя проекти за кандидатстване на община Първомай в конкурси за финансиране от предприсъединителните фондове на Европейския съюз.

Подготвя, координира и участва в подготовката на протоколи и договори за пряко международно сътрудничество на Община Първомай.

Разработва проекти по програмите за  заетост, финансирани от държавния бюджет.

Съвместно с държавните контролни органи извършва рутинни или предизвикани проверки по спазване на законовите изисквания.

Подготвя и организира изпълнението на общинската програма за предоставяне на социални услуги на гражданите, чрез организиране дейността на домашния социален патронаж, клубовете на пенсионера и инвалида, и други местни дейности по социалните грижи.

Организира дейността на специализираните заведения за социални услуги и за рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания, съвместно с териториалните органи на МТСП.

Организира изпълнението на общинската програма за закрила на детето, съвместно с Дирекцията за социално подпомагане.

Организира и координира съвместно с Дирекция «Социално подпомагане» програмата за полагане на общественно-полезен труд от лицата, обект на месечно социално подпомагане по Чл.9 от ППЗСП.

 

Раздел VII. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

 

Чл.35 Дейността на общинската администрация се осъществява от държавни служители и служители по трудово правоотношение.

Чл.36 Длъжностното разписание на общинска администрация се утвърждава от кмета на общината.

Чл.37 Служителите в общинската администрация осъществяват своята дейност в съответствие със Закона за държавния служител, Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове и Етичния кодекс.

Чл.38 Длъжностите в общинската администрация се заемат от лица с професионална квалификация, включваща задължителна минимална степен на завършено образование и професионален опит, определени със закон.

Чл.39 (1) Постъпването на държавна служба в общинската администрация  става задължително след провеждане на конкурс.

(2)Със заповед на кмета на общината могат да бъдат определени и длъжностите по трудово правоотношение, които се заемат след провеждане на конкурс.

Чл.40 Служителите в общинската  администрация  изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата, съобразно длъжностните им характеристики.

Чл.41 (1) Ръководителите на административните звена ръководят, организират, контролират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността на съответното структурно звено в съответствие с определените в този правилник функции. Те изпълняват и други задачи определени от кмета на общината в кръга на дейността им.

(2)При отсъствие, ръководителя на административното звено се замества от определено със заповед на кмета лице от състава на администрацията.

Чл.42 (1)  Служителите от общинската администрация са длъжни:

1.Да изпълняват задълженията си точно, добросъвестно и безпристрастно в съответствие със законите на страната;

2.С ежедневната си работа да допринасят за издигане на авторитета на общинската   администрация и за повишаване доверието на гражданите и институциите към органите на местната власт;

3.Да спазват трудова дисциплина и да използват работното си време за компетентно изпълнение на служебните си задължения и възложените от съответния ръководител задачи;

4.Професионално, културно и етично да обслужват и служебните лица;

5.Да познават в детайли нормативните документи, които ползват в пряката си работа, с цел недопускане на грешки и нарушения, засягащи интересите на гражданите и общината;

6.Да проявяват инициативност и творчество и да правят предложения пред кмета, заместник-кметовете и секретаря за по-ефективно управление на общината;

7.Да повишават професионалната си квалификация и да следят и прилагат      новостите в работата си;

8.Да изготвят пълни и компетентни отговори на молби и жалби на граждани и висшестоящи органи от своята сфера на дейност в законовия срок;

9.Да опазват държавната и служебна тайна в съответствие  със закона;

10.Да използват икономично канцеларските материали, ел. енергия, вода, телефон и др. с цел намаляване на разходите за материалната издръжка на общината;

11.Да опазват и съхраняват документацията и кореспонденцията, която получават или подготвят, в съответствие с нормативните изисквания;

12.Да спазват противопожарни изисквания и условията за безопасност на труда;

Чл.43 Служителите не могат да правят изявления от името на общината без  съгласието на кмета на общината.

Чл.44 За нарушения на трудовата дисциплина служителите носят дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда или Закона за държавния служител.

Чл.45 (1) Работното време за служителите в общинската администрация е от 08,00 часа до 17,30 часа всеки работен ден от седмицата, с прекъсване за обедна почивка от 12,00 часа до 13,30 часа.

(2) Касите в отдел ”Местни приходи” и звено „Гражданска регистрация, административно-информационно и деловодно обслужване” , 
работят на плаващо работно време от 08.00 до 17.30 часа непрекъснато.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Правилникът се издава на основание Чл.44, ал. 1, т. 17 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, Чл.11 от Закона за администрацията.

§ 2. Правилникът се утвърждава  от Общински съвет Първомай, на основание Чл.96, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията.

§ 3. Настоящият Правилник влиза в сила от момента на утвърждаването му от Общински съвет и отменя Устройствения правилник за организацията и дейността на общинска администрация Първомай приет с Решение № 95 от 03.07.2008г. на Общински съвет гр.Първомай.

§ 4. Устройствения Правилник за организацията и дейността на Общинска администрация град Първомай е приет с Решение № 50/17.02.2012 г. по Протокол № 6.

 

 

ДЕЧКО ПЕТКОВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ